Verksamhetsplan Omvärld. Industri

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015. Omvärld. Industri"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 Omvärld Globalt ses gasen som en allt viktigare energikälla. Med de stora fyndigheterna i bland annat USA har världsmarknaden för både naturgas och gasol de senaste åren genomgått en markant förändring. Allt fler länder ökar sin användning av gas för el- och värmeproduktion, som råvara samt för transporter på land och till sjöss. Nya infrastrukturlösningar, tekniker samt nya fordonsoch fartygsmodeller följer i spåren av utvecklingen. Samtidigt har de nya gasfyndigheterna och Rysslands internationella energipolitik samt gaskrisen i Ukraina bidragit till en förändrad geopolitisk maktbalans och till att nya importvägar och ny produktion av exempelvis biogas utvecklas. Inom EU står gas idag för över 25 % av energianvändningen. På grund av EUs utsläppshandelssystem och USAs kolexport är kol i dagsläget billigare än gas och användningen av gas inom el- och värmeproduktion minskar. Däremot finns ett stort och växande stöd för gas som en del i att minska utsläppen inom transportsektorn och minska importen av olja. Biogas ses som en allt viktigare del i den utvecklingen. Nya EU-direktiv och finansiella fonder främjar marknaden för gas inom transportområdet samtidigt som EU:s nya riktlinjer för statsstöd förändrar förutsättningarna på den svenska marknaden. Den svenska gasmarknaden utvecklas för varje år, om än sakta och från en relativt låg nivå. Gas står idag för ca tre procent av energitillförseln i Sverige men både den förnybara och fossila gasen skulle i enlighet med potential och som bidrag till de politiska målen kunna växa kraftfullt. Förutsättningarna för att skapa en växande gasmarknad är delvis beroende av vilken inriktning politiken tar och vilka besked som ges. Det finns ett genuint intresse från såväl Socialdemokraterna som Miljöpartiet att främja biogas och fordonsgas. Hur regeringen kommer att agera när det gäller gaserna med fossilt ursprung är mer osäkert. Regeringen har signalerat nya skattehöjningar till januari 2016 på fossila bränslen däribland naturgas och gasol som inte ingår i utsläppshandelssystemet. Det osäkra parlamentariska läget gör dessutom att politiska initiativ och beslut kan försvåras. En växande gasmarknad med exempelvis utvecklade transportmöjligheter på järnväg, fler terminaler längs Sveriges kuster, regionala nät och tankinfrastruktur driver på omställning inom industrin, sjöfarten och landtransporterna samtidigt som även marknaden för förnybara gaser kan utvecklas. En väl fungerande gasmarknad kräver också hög säkerhet, anpassning till regelverk och ständigt ökad kompetens samt engagemang från aktörer i branschen. Industri Inom svensk industrin används fortfarande mellan 8-10 TWh olja - vilken till stor del kan bytas ut till naturgas eller gasol. Att oljeanvändningen är så stor är relativt okänt inte minst bland beslutsfattare på olika nivåer och fördelarna med gas behöver uppmärksammas mer. Intresset från industrins sida ökar dock. Samarbete med andra branscher, organisationer och företag kan förstärka arbetet med att uppmärksamma fördelarna med gas inom industrin. Naturgas och gasol står idag för ca fem procent av industrins energianvändning och används både som bränsle och råvara. En övergång till gas minskar utsläppen och möjliggör direkt inblandning av förnybara gaser såsom biogas och bio-dme. Infrastrukturen är densamma för gas med fossilt eller förnybart ursprung liksom distributionskanaler och kompetens. Företag inom allt ifrån stål- och gruvindustri till raffinaderier och livsmedelsindustri skulle kunna konvertera till gas. Inom ett flertal regioner och kommuner runt om i Sverige finns intresse att driva på Energigas Sverige Service AB tel Org no Swedish Gas Association Bankgiro: Box SE Stockholm, Sweden Besöksadress: S:t Eriksgatan 44

2 omställningen, men de riktigt kraftfulla politiska styrmedlen eller incitamenten saknas. Vilka dessa företag är behöver uppmärksammas mer lokalt och nationellt. Från nationellt håll behövs incitament för att stimulera övergången. Det tredje steget i energiskattehöjningen genomförs nu. Till det har regeringen aviserat ytterligare höjning år 2016 vilket kan komma att minska användningen av naturgas ytterligare. Naturgasen som används i Sverige kommer framförallt från Danmark via ledning men importen från exempelvis Tyskland via Danmark ökar och förändrar till viss del gaskvaliteten samt ger ett varierande värmevärde vilket i förhållande till svensk industri måste hanteras. År 2015 införs även en reglering av nätavgifterna för gasnätföretagen. Den första perioden för reglering av intäkterna är Naturgas importeras också i flytande form, LNG från Norge och lagras i terminaler i Nynäshamn och i Lysekil för att sedan transporteras vidare för användare inom industri och transportsektor. Transport Inom transportsektorn där bensin och diesel fortfarande står för över 90 procent av drivmedelsanvändningen kan fordonsgasen ta marknadsandelar. År 2030 ska Sverige enligt riksdag och regering ha en fossiloberoende fordonsflotta men bristen på kraftfullt och långsiktigt styrmedel för att ställa om mot exempelvis mer biodrivmedel saknas. Utredningen Fossilfrihet på väg föreslog i slutet av 2013 en rad åtgärder men ytterst få förslag har tagits omhand av politiken så här långt. Fordonsgas är idag ett etablerat drivmedel med väl fungerande teknik och relativt väl utbyggd marknad. Utvecklingen drivs av efterfrågan på biogas. Produktion av biogas är oftast inte tillräckligt lönsam för att möjliggöra långsiktiga investeringar och kräver därför politiska styrmedel. Befrielsen från energi- och koldioxidskatt har varit en förutsättning för biogasmarknaden. Den befrielsen ifrågasätts nu av EU och i dagsläget är biogasen skattebefriad endast till slutet av Medges inte förlängning eller att ett nytt styrmedel kommer på plats är risken stor att marknaden minskar istället för ökar. Frågan kräver politisk uppmärksamhet både på nationell och på europeisk nivå. Användningen av fordonsgas ökar idag med 5-10 procent varje år men står dock enbart för ca två procent av drivmedelsförsäljningen. Över bussar rullar idag på gas i Sverige i fler än 45 städer. Den positiva utveckling som skett inom bussidan de senaste åren får idag en ökad konkurrens från förespråkare av el- eller elhybridbussar. Möjligheten att åter lyfta intresset för gas är stora, som ett utmärkt alternativ till bensin och diesel, minskade utsläpp och oljeimport samt nya lokala arbetstillfällen. Kommuner och regioners möjlighet att ställa miljökrav i upphandlingsinstrumentet är ett viktigt instrument för mer gasdrift. Intresset för gas till de riktigt tunga lastbilarna ökar och ett flertal tankstationer för flytande naturgas, LNG eller flytande biogas, LBG har de senaste åren öppnat. Viktigt i en sektor som på senare år inte alls lyckats minska utsläppen i samma takt som andra p.g.a. bristen på incitament. EU-kommissionen driver på utvecklingen med såväl nytt direktiv för infrastruktur för alternativa bränslen och med finansiella medel för uppbyggnad av infrastruktur. Detta ger Sverige möjligheter att ta fram en målinriktad handlingsplan och bli föregångare inom såväl uppbyggnad av tankinfrastruktur som utveckling av gasdrift och förnybar gas för lastbilar.

3 Marknaden för gasbilar har stagnerat trots ett stadigt växande antal tankstationer och gasbilsmodeller. En viktig anledning är avsaknaden av incitament till bilköparna att välja gasdrift. Ännu en gång inväntar branschen besked om förlängning av det reducerade förmånsvärdet för tjänstebilar. Andrahandsvärdet på en gasbil försvårar dessutom kalkylen för den som ska välja tjänstebil. Ett flertal andra viktiga incitament såsom miljöbilspremie har avslutats och den nya miljöbilsdefinitionen styr inte mot de mest klimatsmarta alternativen på marknaden. Sjöfart Sjöfarten har länge haft få krav när det gäller utsläpp och omställningen mot renare bränslen har gått trögt. I och med de nya svavelgränserna från 1 jan 2015 och stigande olje- och dieselpris ökar nu intresset för gas. Viking Line med sitt senaste fartyg och AGA med terminal och ny bunkringsteknik har under snart två år visat att tekniken med flytande naturgas, LNG fungerar. Man uppnår inte bara svavelkraven utan minskar även koldioxidutsläppen och får en effektivare och renare drift vilket röner stort intresse hos andra rederier och hamnstäder. Ett antal andra rederier har på senare tid beställt LNG-fartyg. Trots rederiernas intresse och nya utsläppsregler växer gas för sjöfart sakta, i första hand beroende på att det främst är vid nyproduktion av fartyg som LNG är konkurrenskraftigt. Kommuner och regioner är ofta positiva men nationella initiativ i form av fond eller stadsstöd från svenska regeringen som skulle kunna driva på utvecklingen av såväl terminaler som fler nya fartyg med LNG-drift saknas. El och värme De svenska kraftvärmeverken som använder naturgas är idag några av världens effektivaste men på grund av kol- och elpriset är det idag bara två av kraftvärmeverken som under vinterhalvåret drivs med naturgas, och då med reducerad effekt. Det tredje steget i energiskattehöjningen riskerar att minska användningen av naturgas ytterligare liksom risken för framtida höjningar av miljöskatterna. Även om den största andelen biogas numera går till transportsektorn används biogas även till produktion av el- och värme inte minst inom lantbruket och fler anläggningar lär tillkomma. Det tidigare föreslagna gödselgasstödet eller ett metanreduceringsstöd skulle kunna driva på utvecklingen inom lantbruket samtidigt som ett flertal frågetecken behöver klargöras kring EUkommissionens förslag till ILUC-regler liksom rötrestens framtid i och med nya regler för återföring av fosfor. En utveckling av biogas i industriell skala genom förgasning och storskalig rötning skulle kunna öka inblandningen av förnybar gas i stamnätet. Intresset är stort, men kostnadsbilden för biogasen är i dagsläget ojämn. Utvecklingen av biokombinat där el, värme och biogas produceras samtidigt genom förgasning av skogsavfall skulle kunna främja övergången till fossilfri värme- och elproduktion. Möjligheterna att på sikt använda gaskraft som bidrag till baskraft eller balanskraft och komplettera de förnybara och volatila energikällorna aktualiseras just nu, inte minst till följd av den nyvalda regeringens energiöverenskommelse om kärnkraftens framtid. Gaskraftsanläggningar är i förhållande till kärnkraft billigare att bygga, klarar industrins krav på leveranssäkerhet, understödjer

4 utbyggnad av förnybar elproduktion och skulle om det politiska intresset stiger, kunna finnas på plats inom fem år. Att få politikerna att diskutera och överväga detta alternativ blir viktigt i debatten. Om den kraftfulla utbyggnaden av den förnybara och volatila elproduktionen fortsätter, kommer teknik för att lagra överskottsel och eventuellt även göra drivmedel av den bli aktuellt när produktionen är hög och efterfrågan låg. Möjligheterna med tekniken Power to Gas undersöks just nu i Sverige liksom möjlig placering av en framtida pilotanläggning. Gasmarknadens säkerhets- och teknikverksamhet påverkas av förändringar i internationella och nationella regelverk. Sådana regelverk arbetas exempelvis fram av FN:s grupperingar (Jointmeeting och WP.15) för transporter av farligt gods i Geneve. I Sverige arbetar Arbetsmiljöverket om sina föreskrifter om trycksatta anordningar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetar om sina föreskrifter om hantering av brandfarliga gaser. Grön Gas 2050 vår vision För att Sverige till år 2050 ska vara ett land utan nettoutsläpp av växthusgaser anses tre delar vara avgörande; utsläppsminskningar, ökad energieffektivisering och främjande av förnybar energi. Produktion och användning av energigaser bidrar till samtliga delar; en energiförsörjning med lägre utsläpp, ökad energieffektivisering och mer förnybar energi och förnybara bränslen. Användningen ökar dessutom konkurrenskraften, skapar fler jobb och bidrar till att ett flertal nationella miljömål uppnås. Tillväxtmöjligheterna för energigaserna fram till år 2050 är betydande. Vision Grön Gas 2050 lyfter fram energigasernas möjligheter och förutsättningarna för tillväxt i fyra avgörande samhällssektorer; en klimatneutral industri med gas, fossilfria landtransporter och fossilfri el- och värmeproduktion med gas samt en renare sjöfart med gas. Energigas Sveriges prioriteringar för kommande år Den långsiktiga visionen Grön Gas 2050 liksom varje års verksamhetsplan kompletteras med en bild av verksamhetens prioritering för kommande år. Av högsta prioritet på denna medellånga sikt är arbetet att skapa förutsättningar för en gasmarknad. Det innebär bland annat att stå upp för alla energigaserna på ett tydligt och klart sätt, även gaserna med fossilt ursprung och deras roll för uppbyggnaden av marknaden. Hittills har en hel del fokus legat på utvecklingen av gas inom transportsektorn. För kommande år tas ett bredare grepp med ökat fokus på hela gasmarknaden, på industrins behov av gas och på möjligheterna för gas inom sjöfarten och för el- och värmesektorn. Utvecklingen av marknaden för de förnybara gaserna är idag beroende av stöd eller styrmedel i konkurrensen med de etablerade produkterna. Målet på medellång sikt är dock att även dessa gaser kan få kommersiella förutsättningar att utvecklas utan särskilda styrmedel. Därför är det ytterst viktigt att vi redan nu, och på bredare front, börjar tala om marknaden och dess förutsättningar. Mer konkret handlar arbetet för kommande år om att kansliet ska vara framtidsinriktade i vårt arbete i allt från att påverka beslutsfattare och delta i samhällsdebatten, bidra med kunskap, analys och statistik samt med säkerhetsrelaterat arbete och utbildningar inom gasområdet. De olika

5 energigaserna har alla olika förutsättningar, möjligheter och användningsområden men blir med en gemensam gasmarknad allt mer sammankopplade. Kansliets arbete tillsammans med medlemsföretagen går därför allt mer från ett produktperspektiv till ett användarperspektiv vilket ställer krav på fortsatt utveckling av organisationen för att optimera arbetet. Verksamhet års jubileum År 2015 fyller Energigas Sverige 100 år vilket kommer att uppmärksammas stort. Syftet med jubileumet är att uppmärksamma gasbranschens historiska betydelse, dagens nytta inom olika delar av samhället samt den roll gasen kan spela i framtiden. Vi vill höja kunskapsnivån om energigasernas betydelse i samhället, samtidigt stärka självförtroendet i branschen och visa alla att våra energigaser gör stor nytta i samhället. De primära målgrupperna är kunder, politiker, myndighetspersoner, branschföreträdare och journalister och de sekundära är skolungdom och allmänheten. Alla aktiviteter som ingår i vår ordinarie verksamhet under året kommer att genomsyras av firandet och vi kommer också att genomföra ett antal aktiviteter speciellt med anledning av detta. Nivån på detta är dock beroende av särskild stöttning från medlemsföretagen. Mer information återfinns under egen punkt i föredragningslistan. Analys & marknad Under år 2015 kommer det att vara stort fokus på styrmedel med tanke på den rådande situationen och osäkerheten kring energiskatten och koldioxidskatten samt diskussionen kring hur biogasen kan få stöd om den beläggs med full skatt. Även skatten på naturgas och gasol förändras under nästa år och en diskussion krävs kring hur skattebilden kommer att vara framöver. Frågan om styrmedel omfattar både biogasen och fordonsgasen och utredningar och analyser kommer att genomföras under kommande år. Kontakter med myndigheter och departement kommer att prioriteras liksom information och sammanställning av fakta till medlemmarna. Ett exempel är att få väl underbyggt underlag kring utsläppen från gas då det gäller partiklar, NOx och SOx. Projekt Intensifierat Nationellt Biogasarbete är viktigt för att ytterligare stärka biogasens roll. Två workshops ska genomföras under år 2015 och ett förslag på biogasstrategi ska tas fram och förankras. Ett antal utredningar kommer att genomföras inom ramen för projektet för att stärka biogasens roll och för att analysera konsekvenser av de förslag som kommer från regeringen och/eller myndigheter. För att stärka den flytande naturgasens roll inom transportsektorn och inom industrin, genomförs det sista året av Projekt LNG/LBG. Projektet har pågått sedan år Under 2015 fortsätter arbetet med att underlätta, och fullt ut dra nytta av, det genombrott som LNG och LBG står inför, icke minst med anledning av de nya skärpta kraven för utsläpp i Östersjöregionen via SECAreglerna som träder ikraft den 1 januari Således speciellt fokus på sjöfarten. Statistikinsamlingen för samtliga gaser är ett viktigt arbete, icke minst ur uppmärksamhetssynpunkt. År 2015 är det sista året då Energigas Sverige har Energimyndighetens uppdrag att

6 hantera biogasstatistiken. Diskussionen kommer att föras kring möjligheterna att fortsatt kunna få ersättning för att utföra uppdraget i ytterligare 3 år. Aktiviteter ska vidtas för att nyansera bilden av att både gas och el behövs inom fordonssektorn samt gasens potential inom industrin. För att nå uppsatta mål behöver underlag tas fram som ger en korrekt bild av utsläpp, effektivitet samt vilka industrier, och var dessa ligger, som fortfarande använder olja. Detta för att kunna göra en bedömning av var det kan vara rimligt att ersätta olja med gas. Under år 2015 fyller naturgasen 30 år vilket kommer uppmärksammas på olika sätt i samband med jubileumsfirandet för Energigas Sverige. Arbetet med frågor som rör gaskvalitet fortsätter under år 2015, då bland annat Energimarknadsinspektionen ska lämna en rapport till departementet. Även Energimyndigheten ska rapportera arbetet med uppdatering av den nationella krisplanen under nästa år. Vad intäktsramarna får för konsekvenser på naturgasverksamheten nästa år går idag inte att förutse. Fortsatta omvärldsanalyser är oerhört viktiga för aktiviteter som Energigas Sverige ska genomföra liksom samarbete med andra organisationer. Som ett led i arbetet med gas som baskraft kommer Energigas Sverige att delta i IVA:s nya satsning Vägval el nytt perspektiv på elförsörjningen. En representant från kansliet kommer även att delta i arbetet med NOG. Opinion & information Energigas Sveriges informations- och opinionsarbete utgår framförallt från behovet av att beskriva den svenska gasmarknaden, utmaningarna och möjligheterna till omställning som produktion eller användning av energigaser ger. Kunskapen om energigaserna i samhället är ofta ganska låg, inte minst bland beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå, vilka i sin tur många gånger har en avgörande roll för marknadens tillväxt. Opinion För att höja kunskapen om förutsättningar att skapa en växande gasmarknad och lyfta aktuella frågor kommer opinionsarbetet fortsatt inriktas mot såväl direkta möten med beslutsfattare som arrangemang av större möten, studiebesök och seminarier. En helt ny regering, nya majoriteter i kommuner och regioner samt en mängd helt nya politiker skapar möjlighet att återigen tydliggöra gasens roll för industri, sjöfart och landtransporter. Särskilda regionala fredagsseminarier planeras i prioriterade län under våren liksom större kunskapsseminarier i riksdagen. Vi kommer att så långt det är möjligt ta aktiv del i den nyligen tillsatta Energikommissionen samt i utredningen Klimatfärdplan 2050 och bidra med fakta om gasens roll i det svenska energisystemet. Vi kommer även att tillsammans med andra branschorganisationer bjuda in politiker till gemensamma träffar för att därigenom visa att energigaserna är en del av hela energisystemet. Ett intensifierat arbetet inleds för att nå beslutsfattares och industriföreträdares uppmärksamhet om möjligheterna med att ersätta olja med gas i olika delar av svensk industri. Arbetet kommer att ske lokalt och nationellt med att framförallt synliggöra möjligheterna och fördelarna med att byta till gas. Vi kommer också att i samtal med nationella beslutsfattare, lyfta behovet av ett politiskt styrmedel som ger den oljeanvändande industrin ökade incitament att konvertera till gas. Fordonsgasens roll för landtransporterna kommer även fortsättningsvis att prioriteras i opinionsarbetet både på lång och kort sikt. Det handlar dels om att informera om samhällsfördelarna med gas i fordon och framhålla gas som ett bidrag till omställningen. Dels om att lyfta behovet av styrmedel som ökar lönsamheten och därmed konkurrensmöjligheten samt

7 incitamenten att välja gasfordon. Resultaten från utredningen Fossilfrihet på väg behöver uppmärksammas fortsättningsvis där en hel del viktiga förslag som kan driva på gasens möjligheter till tillväxt. Gasens möjligheter inom sjöfarten kommer att prioriteras upp. Med nya svavelregler på plats behöver omställningen komma igång och det blir viktigt att framhålla gasens möjligheter liksom de initiativ som nu tas av kommuner och rederier. Att medverka till att fler LNG-terminaler kommer på plats är många gånger en förutsättning för att rederierna ska våga investera. Terminalerna i sig möjliggör samtidigt för fler industrier att ställa om och med tillhörande regionalt nät kan samtidigt biogasmarknaden växa. Tiden börjar nu även bli mogen för att i opinionsarbetet lyfta gasens roll som komplement till den förnybara elproduktionen. Både genom möjligheten att använda gaskraft som alternativ balanskraft eller för att lagra framtida elöverskott från vind- och solkraft. Opinionsarbetet kompletteras med att aktivt delta i samhällsdebatten genom mediakontakter, debattartiklar och pressmeddelanden där vi visar på möjligheterna och utmaningarna för gasen. Information En stor del av informationsarbetet under 2015 kommer att genomsyras av att föreningen firar 100 år. Både som en naturlig del i vår ordinarie verksamhet men också genom att en hel del särskilda aktiviteter planeras. Marknadsföringsmaterial såsom logotyp, roll-up och banners tas fram för att användas i våra olika kanaler och aktiviteter. Gasdagarna kommer att hållas redan i maj och kommer att ha lite extra guldkant och även kombineras med föreningens årsmöte. Tidningen Energigas är en viktig kanal och kommer nästa år att utökas till fem nummer varav ett är Energigas jubileumsextra där vi dels blickar tillbaka men framförallt visar på den nytta energigaserna gör redan idag och den roll de kan ha framåt. De övriga fyra numren har alla ett tema knutet till sig. Andra planerade jubileumsaktiviteter för att lyfta energigaserna är en tung roadshow, bildspel, särskilda jubileumsseminarier såsom naturgasen 30 år, pressmeddelanden och aktiviteter i sociala medier. Vi vill synliggöra gasen i vardagen vilket går många förbi. För att finansiera jubileumsåret har vi bland annat skickat ett erbjudande till våra medlemmar om att bli silver- eller guldsponsor. Att hålla våra tre webbplatser energigas.se, biogasportalen.se samt gasbilen.se uppdaterade med nyheter och information blir allt viktigare. En större uppdatering för att göra webbplatserna mer användarvänliga planeras för senare delen av året. Närvaron på de sociala medierna Facebook och Twitter kommer att utökas med Instagram under kommande året. Till det kommer vi att regelbundet skicka ut vårt nyhetsbrev och medlemsbrev. Medlemssatsning Den intensifierade medlemssatsningen för att värva nya medlemmar till organisationen fortsätter genom möten med potentiella medlemmar, ett uppdaterat material på webben samt framtagande av ett nytt avgiftssystem. Kansliet kommer också att fokusera ännu mer på medlemsvård genom kontinuerlig kontakt med medlemmar och vara lyhörda för önskemål och synpunkter.

8 Säkerhet & teknik Luktsättning (odorisering) av energigaser har historiskt skett genom tillsats av svavelhaltiga luktmedel. Genom de allt högre miljökrav som ställs inleds en utvärdering av svavelfri odorant. Följande av våra anvisningar kommer att revideras under 2015: Tankstationsanvisningarna Anvisningarna för flytande metan Föreståndaranvisningar GASA I och ur drifttagning av cisterner för gasol Befintliga behörighetsgrundande utbildningarna fortskrider som planerat. Här planeras den nya utbildningslokalen i Helsingborg att kunna användas i allt större utsträckning, sedan invigningen hösten Genom övergång till det europeiska EWF-systemet för PE-svetsare kommer den nya utbildningen och även behörighetssystemet att behöva följas upp och utvecklas för rimliga ledtider i hantering och upprätthållande av kvalitetsnivån. Utbildningen av Installationsledare och Besiktningsmän för mer komplexa installationer (Kategori 4) behöver sjösättas för att täcka branschens rekryteringsbehov inom detta område. Vi studerar även möjligheten att erbjuda någon form av miljöutbildning med stöd av medlemmar inom våra juristbyråer. Det finns allt jämnt ett tryck på att tillhandahålla föreståndarutbildningar inom vissa områden. På seminariesidan planeras vidareutveckling av det uppskattade konceptet för räddningstjänsten. Vi spinner vidare på resterande gasolseminarium i Göteborg, men med målsättningen att köra ytterligare tre seminarietillfällen om fordonsgas (tankstationer, transporter och gasdrivna fordon), preliminärt i Helsingborg, Stockholm och Göteborg. Inom biogasområdet startas en ny teknikgrupp upp som bland annat kommer att ansvara för produktions- och driftfrågor för att se vad som eventuellt kan förbättras. Det är flera standarder på gång inom gaskvalitetsområdet, exempelvis för fordonsgaskvalitet, injektering av biogas i naturgasnät samt för naturgaskvalitet som vi följer och försöker påverka utifrån ett svenskt perspektiv. Gasakuten erbjuder en resurs- och kunskapsbank i händelse av olyckor och incidenter främst för gasolbranschen. Diskussion förs om Gasakutens fortlevnad med pensionsfärdig personal och förutsättningar rent generellt. Även de bolag som driver verksamhet med flytande metan tittar på liknande resurser. Finns det möjlighet till samverkan? Omklassificering av Propan 95 riskerar leda till bekymmer vid transport av bulkgasol. Ett säravtal som är giltigt fram till 2019 är undertecknat av Sverige. Branschen behöver enas om vilken linje man vill driva för att eventuellt få till bestående förändringar i det europeiska regelverket därefter. Eventuellt måste vi återigen bli medlemmar i AEGPL för att kunna agera på europeisk nivå. Europeiska myndigheter driver på om nya krav mot brandpåverkan av tankfordon för transport av gasol. Den svenska bulkgasolbranschen har med sin erfarenhet och skyddsnivå kritiserat dessa förslag. Tillsammans med våra nordiska grannländer planeras aktiviteter för att undvika omotiverad höjning av europeiska skyddskrav.

9 Revision av föreskrifter från Arbetsmiljöverket och MSB pågår under året. Revisionsarbetet följs genom representation i vardera referensgruppen. Inom fordonsgasområdet söker vi i samverkan med Bil Sweden avgränsa våra respektive ansvarsområden vad gör vi och vad gör de. Interna projekt Under et kommande året kommer främst tre interna projekt att drivas. Det nya avgiftssystemet är planerat att slutföras under året i och med att årsstämman får det på sitt bord i slutet av maj. En djupare analys av säkerhets- och utbildningsverksamheten ska göras för att se hur mycket vi ska arbeta vidare med dessa frågor. Slutligen ska också rådsarbetet ses över med målsättningen att vi till 2016 har gjort de förändringar som blir aktuella.

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Energigas Sverige samlar branschen 180 medlemmar Naturgas/LNG, biogas/lbg,

Läs mer

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Biogas i Sverige idag Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Presentationen i korthet Om Energigas Sverige Produktion och användning av biogas 2013 Prognos Vad är på

Läs mer

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig Biogas en nationell angelägenhet Lena Berglund Kommunikationsansvarig Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Kraftvärme

Läs mer

Biogasdag för lantbrukare. Lena Berglund, kommunikationsansvarig Energigas Sverige

Biogasdag för lantbrukare. Lena Berglund, kommunikationsansvarig Energigas Sverige Biogasdag för lantbrukare Lena Berglund, kommunikationsansvarig Energigas Sverige Presentationen i korthet Produktion och användning av biogas 2013 Marknaden för biogas Framtiden och potentialen Aktuellt

Läs mer

Aktuellt på biogasfronten. Anders Mathiasson Östersund, 17 september 2013

Aktuellt på biogasfronten. Anders Mathiasson Östersund, 17 september 2013 Aktuellt på biogasfronten Anders Mathiasson Östersund, 17 september 2013 Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv

Läs mer

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Gävle-Dala Drivmedelskonvent 20 mars 2014 Caroline Steinwig Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i infrastruktur för gas Äger,

Läs mer

Remissvar gällande Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84)

Remissvar gällande Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84) vårt datum 2014-05-19 vår Referens Per Everhill per.everhill@tekniska.se 013-20 83 08 N2014/743/E Näringsdepartementet Energienheten 103 33 Stockholm Ert datum/your date Er referens/your reference Remissvar

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Biogasens roll som fordonsbränsle. SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Biogasens roll som fordonsbränsle. SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige Biogasens roll som fordonsbränsle SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige Fordonsgas i Sverige Det finns 152 publika tankstationer, april 2014 Anders Mathiasson, Energigas Sverige 2014-05-14

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter:

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter: Remissvar FöretagarFörbundet 2009-08-20 Effektivare skatter på klimat- och energiområdet FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter: - FöretagarFörbundet

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång?

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Petter Kjellgren, Projektledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Avstamp Jönköping

Läs mer

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Drivmedel Bensin Diesel Flygfotogen Flygbensin Bunkerolja Naturgas Biogas Dimetyleter Etanol FAME HVO Syntetisk diesel El Metanol Fossil Fossil Fossil

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna!

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! Världen, och särskilt den industrialiserade delen av världen, står inför stora krav på minskning av växthusgasutsläpp. I Sverige har regeringen

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Fossiloberoende fordonsflotta blir svårt och kostsamt att nå, trots kraftigt höjda skatter och omfattande teknikutveckling

Fossiloberoende fordonsflotta blir svårt och kostsamt att nå, trots kraftigt höjda skatter och omfattande teknikutveckling MILJÖEKONOMI 10 december 2012 Sammanfattande slutsatser Mål för energieffektivisering och förnybar energi fördyrar klimatpolitiken Energiskattens många mål komplicerar styrningen och Program för energieffektivisering

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Trelleborg den 27 september 2012 Biogas Syd arbetar med biogaspusslets olika sektorer Miljömål Ökad sysselsättning Klimatmål Klimatmål Ökad försörjningsgrad

Läs mer

En sammanhållen klimat- och energipolitik

En sammanhållen klimat- och energipolitik En sammanhållen klimat- och energipolitik Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Resultatet av en bred process Sverige får en ledande roll i den globala

Läs mer

Yttrande angående förslaget till direktiv om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen

Yttrande angående förslaget till direktiv om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen Yttrande angående förslaget till direktiv om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet

Läs mer

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Vision Norra Sverige en världsledande region i omställningen till ett ekonomiskt, socialt och

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL Varför är det viktigt att upprätta en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Bioenergi är den dominerande formen av förnybar energi inom EU och står för ungefär

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

Remissyttrande över Statens Energimyndighets rapport Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi

Remissyttrande över Statens Energimyndighets rapport Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi REMISSYTTRANDE 2011 04 04 N2009/5373/E Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Statens Energimyndighets rapport Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Svenska Bioenergiföreningen

Läs mer

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 så ser det ut i Sverige Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 EU:s utsläpp av växthusgaser ska minska med 20% jämfört med 1990 års nivå. Minst 20% av

Läs mer

STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION. sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt

STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION. sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt Denna broschyr är författad av Profu, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och Institutet för jordbruks- och

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Hanna Jönsson, Processledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Göteborg, 26 april 2012 Klimatstrategi för Västra Götaland Bryta beroendet

Läs mer

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Genom hållbara inköp läggs grunden för hållbara transporter. När du och din organisation köper in eller leasar bilar och drivmedel kan organisationen

Läs mer

Energiförsörjningen i Sverige och världen förändringar, trender och framtid

Energiförsörjningen i Sverige och världen förändringar, trender och framtid NOG:s 10-års jubileum 18 maj 2011 på Näringslivets hus Energiförsörjningen i Sverige och världen förändringar, trender och framtid NOG har noggrant följt trenderna i vår omvärld vad gäller energiförsörjning

Läs mer

Näringsdepartementet Energienheten 103 33 Stockholm. Stockholm 11 april 2011

Näringsdepartementet Energienheten 103 33 Stockholm. Stockholm 11 april 2011 1 Näringsdepartementet Energienheten 103 33 Stockholm Stockholm 11 april 2011 Yttrande över Energimyndighetens Biogasstrategi ER 2010:23 samt Energimarknadsinspektionens rapporter Förändrade marknadsvillkor

Läs mer

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Verksamhetsorganisation Gasföreningen enar gasbranschen Medlemsfinansierad branschförening med över 100 medlemmar Biogas Fordonsgas

Läs mer

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Piteå Biogas AB (PBAB) är ett privat bolag bildat av ett flertal lantbruksföretag med målsättning att etablera en biogasanläggning inom Piteå kommun för produktion

Läs mer

Förnybara möjligheter

Förnybara möjligheter Ett inspel från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter och möjligheter för överenskommelser över blockgränserna Oktober 2014 www.fornybarhetsradet.se 1 (14) Sammanfattning Sveriges förnybara energiresurser

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Regeringens klimat- och energisatsningar

Regeringens klimat- och energisatsningar Bioenergiseminarium Örebro 11 november 2008 Regeringens klimat- och energisatsningar Magnus Blümer Energienheten Innehåll Energiläget Allians för Sverige - energiöverenskommelse EU Aktuella nationella

Läs mer

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se FFF på FFI Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. av Trafikverket och utredningen för

Läs mer

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik arne.smedberg@biofuelregion.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården

Läs mer

Ett nätverk för organisationer och företag som vill skapa en fossilfri transportsektor och gynna hållbara biodrivmedel!

Ett nätverk för organisationer och företag som vill skapa en fossilfri transportsektor och gynna hållbara biodrivmedel! Ett nätverk för organisationer och företag som vill skapa en fossilfri transportsektor och gynna hållbara biodrivmedel! Sveriges energianvändning 2013 (inkl. elexport) Naturgas Kol 9,7 TWh; 2,5% 18,7 TWh;

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Mars 213 En hållbar energi- och klimatpolitik Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Är energi- och klimatpolitiken en ny version av Kejsaren utan kläder? Maria Sunér Fleming, Ansvarig Energi-

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Mål för Skånes färdplan för biogas: Skåne - Europas ledande biogasregion 2030... 2 Varför en skånsk färdplan för biogas?... 2 Skåne Europas ledande biogasregion 2030...

Läs mer

En hållbar energi- och klimatpolitik för miljö, konkurrenskraft och trygghet

En hållbar energi- och klimatpolitik för miljö, konkurrenskraft och trygghet 2009-02-05 En hållbar energi- och klimatpolitik för miljö, konkurrenskraft och trygghet Partiledarna i Allians för Sverige har idag slutit en överenskommelse om en långsiktig och hållbar energi- och klimatpolitik.

Läs mer

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Mårten Ahlm, Skånes Energiting 2012-06-12 - Biogas Syd är en regional samverkansorganisation för biogasintressenter i södra

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Remissyttrande angående Finansdepartementets promemoria Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Remissyttrande angående Finansdepartementets promemoria Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockholm 2015-04-29 Er ref: Fi 2015/1733 Vår ref: GH Remissyttrande angående Finansdepartementets promemoria Vissa punktskattefrågor inför

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

Nationellt mål 20 twh biogas senast år 2020

Nationellt mål 20 twh biogas senast år 2020 starka tillväxtregioner gör skillnad! regional samverkan för grön tillväxt och ökad användning av biogas som fordonsbränsle Nationellt mål 20 twh biogas senast år 2020 ökad nationell sysselsättning minskade

Läs mer

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Europas framtida energimarknad Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Tre strategier för att minska CO 2 -utsläppen från energisystemet a) Use less energy NUCLEAR RENEWABLE - Hydro

Läs mer

Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas

Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas 1. Inledning Sverige och Europa är beroende av fossil energi. Konsekvenserna av detta beroende kännetecknas av klimatförändringar med stigande global medeltemperatur

Läs mer

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014 Harry Frank KVA - 1 5/10/2014 Harry Frank IVA och KVA Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? 7 maj 2014 - Harry Frank KVA - 2 Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? För att besvara

Läs mer

Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv

Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv Tobias A. Persson Fysisk Resursteori Inst. Energi och Miljö Chalmers Tekniska Högskola frttp@fy.chalmers.se 100% 80% 60% 40% Olja EU15 Kärnkraft Naturgas 20%

Läs mer

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år VOLVO GASLASTBIL Från koncept till verklighet på bara tre år UPP TILL 80% LÄGRE CO 2 - UTSLÄPP MED METANDIESELTEKNIK Volvo Lastvagnar är första tillverkare att genomföra kommersiella fältprov med metandieselteknik

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning Projektets huvudaktiviteter HA 1 - Status och potentialer för klimatsmart energiförsörjning HA 2 - Klimatsmarta energisystem vision och praktik HA

Läs mer

Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i. morgon. Urban Wästljung

Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i. morgon. Urban Wästljung Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i morgon Urban Wästljung Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av utredningen för fossilfri fordonstrafik

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

Gas till transportsektorn alternativet för framtiden. Bengt Göran Dalman Göteborg Energi

Gas till transportsektorn alternativet för framtiden. Bengt Göran Dalman Göteborg Energi Gas till transportsektorn alternativet för framtiden Bengt Göran Dalman Göteborg Energi Göteborg Energi från gasverk till framsynt energibolag Gasen har funnits i Göteborg sedan 1846 Användningsområden

Läs mer

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Look to Sweden Urban Kärrmarck Expert urban.karrmarck@energimyndigheten.se Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi (ER 2010:23)* Gemensam förslag

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer

Bara Mineraler och skattehöjningen

Bara Mineraler och skattehöjningen JUNI 2011 Förändrade skattesatser hur klimatsmart är det egentligen? Bara Mineraler och skattehöjningen Det politiska pr-arbetet Energigas Sverige I Japan är man van vid jordbävningar, små som stora. Och

Läs mer

Vägval för energi och klimat

Vägval för energi och klimat Vägval för energi och klimat Underlag för vägledande debatt i KF 2014-01-07 U N D E RL A G F Ö R V Ä G L E D A N D E D E B A T T I K F Vägval för energi och klimat Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 1 Stockholms läns landsting Regionplanekontoret Martin Valleskog Box 4414 8-692 18 42 martin.valleskog@gasforeningen.se 12 69 STOCKHOLM Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 21 Svenska Gasföreningen

Läs mer

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER Erfarenheter från 10 års arbete med fordonsflottor, miljöbilar och fordonsbränsle Sustainable Business Hubs årsstämma 2013 29 maj Max Hanander, Trivector Traffic

Läs mer

MarknadsanalYZ. BioFuel Region AB. Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik

MarknadsanalYZ. BioFuel Region AB. Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik MarknadsanalYZ Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik BioFuel Region AB 2013 2 3 FÖRORD Denna rapport är skriven av BioMil AB för att visa en översiktlig

Läs mer

Lastbilar och bussar från Scania -- fossilfria transporter idag och i morgon. Urban Wästljung Manager Sustainable Transport Research Support Office

Lastbilar och bussar från Scania -- fossilfria transporter idag och i morgon. Urban Wästljung Manager Sustainable Transport Research Support Office Lastbilar och bussar från Scania -- fossilfria transporter idag och i morgon Urban Wästljung Manager Sustainable Transport Research Support Office Tre kommersiellt tillgängliga biodrivmedel Etanol Biodiesel

Läs mer

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Nuläge transportsektorns klimatpåverkan Positivt Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter

Läs mer

Att skapa ett hållbart transportsystem visioner för framtiden, Svante Axelsson

Att skapa ett hållbart transportsystem visioner för framtiden, Svante Axelsson Att skapa ett hållbart transportsystem visioner för framtiden, Svante Axelsson IPCC: Vi har ett vägval! Källa: IPCC, 2014, AR5 5 Transporter är en (relativt) enkel sektor 6 Åtgärder = det som händer Styrmedel

Läs mer

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion E.ON Sveriges el- och värmeproduktion 2005 Övrigt fossilt 6 % Förnybart (vatten, vind,

Läs mer

Bioenergikombinat Status och Framtid

Bioenergikombinat Status och Framtid Bioenergikombinat Status och Framtid Bränsle Kraftvärmeverk Material/ Energi Ny anläggning Råvara Ny produkt Andra produkter / Biprodukter Ingrid Nohlgren El Värme Värme- och Kraftkonferensen 2010-11-10

Läs mer

Clean Vehicles. 95.000 miljöfordon 10 %! Erfaringer frå Stockholm. 75 % av bensinstationerna!

Clean Vehicles. 95.000 miljöfordon 10 %! Erfaringer frå Stockholm. 75 % av bensinstationerna! Miljöbilar i Stockholm Erfaringer frå Stockholm Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm Berekraftig energiframtid, Ålesund 10. februar 2010 95.000 miljöfordon 10 %! 75 % av bensinstationerna! 10 % förnybart

Läs mer

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion Fi2012/1668 Ellenor Grundfelt ellenor.grundfelt@energigas.se Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockholm den 9 maj 2012 Remissvar gällande promemorian Vissa skattefrågor

Läs mer

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion Fi2012/1668 Ellenor Grundfelt ellenor.grundfelt@energigas.se Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockholm den 9 maj 2012 Remissvar gällande promemorian Vissa skattefrågor

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogas Öst Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogasprocessen CO 2 Uppgradering, CH 4 ~65% CH 4, ~35% CO 2 Vad är biogas och vad används det till? Kretsloppssamhälle mellan

Läs mer

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO 1 Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO Finansierat av Havs- och Vattenmyndigheten Uppdraget omfattar 2 år (+ 2 år) Tjänsten har funnits sedan 1980 (tidigare på Naturvårdsverket) 2 HaV:s Oljejour

Läs mer

Styrmedel som kommer att behövas för en omställning av transportsektorn. Bo Rydén & Ebba Löfblad, Profu

Styrmedel som kommer att behövas för en omställning av transportsektorn. Bo Rydén & Ebba Löfblad, Profu Styrmedel som kommer att behövas för en omställning av transportsektorn Bo Rydén & Ebba Löfblad, Profu Tolv slutsatser från projektet 1. Möjligt att minska fossila drivmedel med 80 % 2. Klarlägg begreppet

Läs mer

Rent vatten idag och i framtiden

Rent vatten idag och i framtiden Biogas i Sundsvall Rent vatten idag och i framtiden Micael Löfqvist Vd Övergripande gå igenom: MittSverige Vatten AB Ska VA-huvudmännen syssla med Biogas / Fordonsgas? Mål och resursplan 2011 (MRP) Sundsvalls

Läs mer

Kritiska faktorer för lönsam produktion i bioenergikombinat

Kritiska faktorer för lönsam produktion i bioenergikombinat Kritiska faktorer för lönsam produktion i bioenergikombinat Bränsle Kraftvärmeverk Material/ Energi Ny anläggning Råvara Ny produkt Andra produkter / Biprodukter El Värme Ingrid Nohlgren, Emma Gunnarsson,

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad. Preem AB Martin Sjöberg

Framtiden är vår viktigaste marknad. Preem AB Martin Sjöberg Framtiden är vår viktigaste marknad Preem AB Martin Sjöberg Framtiden är vår viktigaste marknad Så tänkte vi när vi utvecklade: Avsvavlar eldningsoljor Alkylatbensinen Miljödiesel Miljö- och klimatoptimerar

Läs mer

Energigaserna. Fakta om biogas fordonsgas gasol naturgas vätgas

Energigaserna. Fakta om biogas fordonsgas gasol naturgas vätgas Energigaserna om biogas fordonsgas gasol naturgas vätgas Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. Energigas Sverige branschorganisationen

Läs mer

Frågor och svar om biogas

Frågor och svar om biogas är en satsning inom Stockholms Stad med syfte att snabba på övergången till miljöbilar och förnybara fordonsbränslen. Mer information: Frågor och svar om biogas Miljöförvaltningen, Box 380 24, 100 64 Stockholm,

Läs mer

En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län. Julia Borgudd. i samarbete med Jonas Forsberg

En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län. Julia Borgudd. i samarbete med Jonas Forsberg En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län Julia Borgudd i samarbete med Jonas Forsberg Innehåll Bakgrund... 2 Syfte & metod... 2 Resultat... 3 Diskussion... 7 Referenser... 8 Bakgrund Den till

Läs mer

Olika scenarier, sammanställning och värdering. Anna Wolf, PhD Sakkunnig Energifrågor

Olika scenarier, sammanställning och värdering. Anna Wolf, PhD Sakkunnig Energifrågor Olika scenarier, sammanställning och värdering Anna Wolf, PhD Sakkunnig Energifrågor Många olika scenarier Greenpeace 2011 ER 2014:19 Scenarier över Sveriges energisystem WWF/IVL 2011 Energy Scenario for

Läs mer

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 Stockholm 5 Mars Ylva Öhrnell Miljö- och Kvalitetschef DHL TRANSPORTER PÅ JÄRNVÄG Viktigt för att nå vårt miljömål

Läs mer

Klimatåtgärder och energieffektivisering Vilka styrmedel är kostnadseffektiva i ett samhällsperspektiv?

Klimatåtgärder och energieffektivisering Vilka styrmedel är kostnadseffektiva i ett samhällsperspektiv? Klimatåtgärder och energieffektivisering Vilka styrmedel är kostnadseffektiva i ett samhällsperspektiv? Stefan Jendteg Miljöavdelningen Länsstyrelsen Skåne Utsläpp av växthusgaser i Sverige 2010 (66 Mton)

Läs mer

Energibalans Skåne län 2010. Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne mgnsstrand@gmail.com

Energibalans Skåne län 2010. Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne mgnsstrand@gmail.com Energibalans Skåne län 2010 Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne mgnsstrand@gmail.com Tel. 0736-434402 Energiläget i Skåne mellan 1990 och 2010. Slutlig energianvändning Per bränslekategori

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt Jenny Miltell, 2012 Smarta elnät ABB gör det möjligt Innehåll Världen idag och dagens energi- och klimatutmaning EU:s och Sveriges klimatmål Integration av förnybar energi kräver en energiomställning Vi

Läs mer