Verksamhetsplan Omvärld. Industri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015. Omvärld. Industri"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 Omvärld Globalt ses gasen som en allt viktigare energikälla. Med de stora fyndigheterna i bland annat USA har världsmarknaden för både naturgas och gasol de senaste åren genomgått en markant förändring. Allt fler länder ökar sin användning av gas för el- och värmeproduktion, som råvara samt för transporter på land och till sjöss. Nya infrastrukturlösningar, tekniker samt nya fordonsoch fartygsmodeller följer i spåren av utvecklingen. Samtidigt har de nya gasfyndigheterna och Rysslands internationella energipolitik samt gaskrisen i Ukraina bidragit till en förändrad geopolitisk maktbalans och till att nya importvägar och ny produktion av exempelvis biogas utvecklas. Inom EU står gas idag för över 25 % av energianvändningen. På grund av EUs utsläppshandelssystem och USAs kolexport är kol i dagsläget billigare än gas och användningen av gas inom el- och värmeproduktion minskar. Däremot finns ett stort och växande stöd för gas som en del i att minska utsläppen inom transportsektorn och minska importen av olja. Biogas ses som en allt viktigare del i den utvecklingen. Nya EU-direktiv och finansiella fonder främjar marknaden för gas inom transportområdet samtidigt som EU:s nya riktlinjer för statsstöd förändrar förutsättningarna på den svenska marknaden. Den svenska gasmarknaden utvecklas för varje år, om än sakta och från en relativt låg nivå. Gas står idag för ca tre procent av energitillförseln i Sverige men både den förnybara och fossila gasen skulle i enlighet med potential och som bidrag till de politiska målen kunna växa kraftfullt. Förutsättningarna för att skapa en växande gasmarknad är delvis beroende av vilken inriktning politiken tar och vilka besked som ges. Det finns ett genuint intresse från såväl Socialdemokraterna som Miljöpartiet att främja biogas och fordonsgas. Hur regeringen kommer att agera när det gäller gaserna med fossilt ursprung är mer osäkert. Regeringen har signalerat nya skattehöjningar till januari 2016 på fossila bränslen däribland naturgas och gasol som inte ingår i utsläppshandelssystemet. Det osäkra parlamentariska läget gör dessutom att politiska initiativ och beslut kan försvåras. En växande gasmarknad med exempelvis utvecklade transportmöjligheter på järnväg, fler terminaler längs Sveriges kuster, regionala nät och tankinfrastruktur driver på omställning inom industrin, sjöfarten och landtransporterna samtidigt som även marknaden för förnybara gaser kan utvecklas. En väl fungerande gasmarknad kräver också hög säkerhet, anpassning till regelverk och ständigt ökad kompetens samt engagemang från aktörer i branschen. Industri Inom svensk industrin används fortfarande mellan 8-10 TWh olja - vilken till stor del kan bytas ut till naturgas eller gasol. Att oljeanvändningen är så stor är relativt okänt inte minst bland beslutsfattare på olika nivåer och fördelarna med gas behöver uppmärksammas mer. Intresset från industrins sida ökar dock. Samarbete med andra branscher, organisationer och företag kan förstärka arbetet med att uppmärksamma fördelarna med gas inom industrin. Naturgas och gasol står idag för ca fem procent av industrins energianvändning och används både som bränsle och råvara. En övergång till gas minskar utsläppen och möjliggör direkt inblandning av förnybara gaser såsom biogas och bio-dme. Infrastrukturen är densamma för gas med fossilt eller förnybart ursprung liksom distributionskanaler och kompetens. Företag inom allt ifrån stål- och gruvindustri till raffinaderier och livsmedelsindustri skulle kunna konvertera till gas. Inom ett flertal regioner och kommuner runt om i Sverige finns intresse att driva på Energigas Sverige Service AB tel Org no Swedish Gas Association Bankgiro: Box SE Stockholm, Sweden Besöksadress: S:t Eriksgatan 44

2 omställningen, men de riktigt kraftfulla politiska styrmedlen eller incitamenten saknas. Vilka dessa företag är behöver uppmärksammas mer lokalt och nationellt. Från nationellt håll behövs incitament för att stimulera övergången. Det tredje steget i energiskattehöjningen genomförs nu. Till det har regeringen aviserat ytterligare höjning år 2016 vilket kan komma att minska användningen av naturgas ytterligare. Naturgasen som används i Sverige kommer framförallt från Danmark via ledning men importen från exempelvis Tyskland via Danmark ökar och förändrar till viss del gaskvaliteten samt ger ett varierande värmevärde vilket i förhållande till svensk industri måste hanteras. År 2015 införs även en reglering av nätavgifterna för gasnätföretagen. Den första perioden för reglering av intäkterna är Naturgas importeras också i flytande form, LNG från Norge och lagras i terminaler i Nynäshamn och i Lysekil för att sedan transporteras vidare för användare inom industri och transportsektor. Transport Inom transportsektorn där bensin och diesel fortfarande står för över 90 procent av drivmedelsanvändningen kan fordonsgasen ta marknadsandelar. År 2030 ska Sverige enligt riksdag och regering ha en fossiloberoende fordonsflotta men bristen på kraftfullt och långsiktigt styrmedel för att ställa om mot exempelvis mer biodrivmedel saknas. Utredningen Fossilfrihet på väg föreslog i slutet av 2013 en rad åtgärder men ytterst få förslag har tagits omhand av politiken så här långt. Fordonsgas är idag ett etablerat drivmedel med väl fungerande teknik och relativt väl utbyggd marknad. Utvecklingen drivs av efterfrågan på biogas. Produktion av biogas är oftast inte tillräckligt lönsam för att möjliggöra långsiktiga investeringar och kräver därför politiska styrmedel. Befrielsen från energi- och koldioxidskatt har varit en förutsättning för biogasmarknaden. Den befrielsen ifrågasätts nu av EU och i dagsläget är biogasen skattebefriad endast till slutet av Medges inte förlängning eller att ett nytt styrmedel kommer på plats är risken stor att marknaden minskar istället för ökar. Frågan kräver politisk uppmärksamhet både på nationell och på europeisk nivå. Användningen av fordonsgas ökar idag med 5-10 procent varje år men står dock enbart för ca två procent av drivmedelsförsäljningen. Över bussar rullar idag på gas i Sverige i fler än 45 städer. Den positiva utveckling som skett inom bussidan de senaste åren får idag en ökad konkurrens från förespråkare av el- eller elhybridbussar. Möjligheten att åter lyfta intresset för gas är stora, som ett utmärkt alternativ till bensin och diesel, minskade utsläpp och oljeimport samt nya lokala arbetstillfällen. Kommuner och regioners möjlighet att ställa miljökrav i upphandlingsinstrumentet är ett viktigt instrument för mer gasdrift. Intresset för gas till de riktigt tunga lastbilarna ökar och ett flertal tankstationer för flytande naturgas, LNG eller flytande biogas, LBG har de senaste åren öppnat. Viktigt i en sektor som på senare år inte alls lyckats minska utsläppen i samma takt som andra p.g.a. bristen på incitament. EU-kommissionen driver på utvecklingen med såväl nytt direktiv för infrastruktur för alternativa bränslen och med finansiella medel för uppbyggnad av infrastruktur. Detta ger Sverige möjligheter att ta fram en målinriktad handlingsplan och bli föregångare inom såväl uppbyggnad av tankinfrastruktur som utveckling av gasdrift och förnybar gas för lastbilar.

3 Marknaden för gasbilar har stagnerat trots ett stadigt växande antal tankstationer och gasbilsmodeller. En viktig anledning är avsaknaden av incitament till bilköparna att välja gasdrift. Ännu en gång inväntar branschen besked om förlängning av det reducerade förmånsvärdet för tjänstebilar. Andrahandsvärdet på en gasbil försvårar dessutom kalkylen för den som ska välja tjänstebil. Ett flertal andra viktiga incitament såsom miljöbilspremie har avslutats och den nya miljöbilsdefinitionen styr inte mot de mest klimatsmarta alternativen på marknaden. Sjöfart Sjöfarten har länge haft få krav när det gäller utsläpp och omställningen mot renare bränslen har gått trögt. I och med de nya svavelgränserna från 1 jan 2015 och stigande olje- och dieselpris ökar nu intresset för gas. Viking Line med sitt senaste fartyg och AGA med terminal och ny bunkringsteknik har under snart två år visat att tekniken med flytande naturgas, LNG fungerar. Man uppnår inte bara svavelkraven utan minskar även koldioxidutsläppen och får en effektivare och renare drift vilket röner stort intresse hos andra rederier och hamnstäder. Ett antal andra rederier har på senare tid beställt LNG-fartyg. Trots rederiernas intresse och nya utsläppsregler växer gas för sjöfart sakta, i första hand beroende på att det främst är vid nyproduktion av fartyg som LNG är konkurrenskraftigt. Kommuner och regioner är ofta positiva men nationella initiativ i form av fond eller stadsstöd från svenska regeringen som skulle kunna driva på utvecklingen av såväl terminaler som fler nya fartyg med LNG-drift saknas. El och värme De svenska kraftvärmeverken som använder naturgas är idag några av världens effektivaste men på grund av kol- och elpriset är det idag bara två av kraftvärmeverken som under vinterhalvåret drivs med naturgas, och då med reducerad effekt. Det tredje steget i energiskattehöjningen riskerar att minska användningen av naturgas ytterligare liksom risken för framtida höjningar av miljöskatterna. Även om den största andelen biogas numera går till transportsektorn används biogas även till produktion av el- och värme inte minst inom lantbruket och fler anläggningar lär tillkomma. Det tidigare föreslagna gödselgasstödet eller ett metanreduceringsstöd skulle kunna driva på utvecklingen inom lantbruket samtidigt som ett flertal frågetecken behöver klargöras kring EUkommissionens förslag till ILUC-regler liksom rötrestens framtid i och med nya regler för återföring av fosfor. En utveckling av biogas i industriell skala genom förgasning och storskalig rötning skulle kunna öka inblandningen av förnybar gas i stamnätet. Intresset är stort, men kostnadsbilden för biogasen är i dagsläget ojämn. Utvecklingen av biokombinat där el, värme och biogas produceras samtidigt genom förgasning av skogsavfall skulle kunna främja övergången till fossilfri värme- och elproduktion. Möjligheterna att på sikt använda gaskraft som bidrag till baskraft eller balanskraft och komplettera de förnybara och volatila energikällorna aktualiseras just nu, inte minst till följd av den nyvalda regeringens energiöverenskommelse om kärnkraftens framtid. Gaskraftsanläggningar är i förhållande till kärnkraft billigare att bygga, klarar industrins krav på leveranssäkerhet, understödjer

4 utbyggnad av förnybar elproduktion och skulle om det politiska intresset stiger, kunna finnas på plats inom fem år. Att få politikerna att diskutera och överväga detta alternativ blir viktigt i debatten. Om den kraftfulla utbyggnaden av den förnybara och volatila elproduktionen fortsätter, kommer teknik för att lagra överskottsel och eventuellt även göra drivmedel av den bli aktuellt när produktionen är hög och efterfrågan låg. Möjligheterna med tekniken Power to Gas undersöks just nu i Sverige liksom möjlig placering av en framtida pilotanläggning. Gasmarknadens säkerhets- och teknikverksamhet påverkas av förändringar i internationella och nationella regelverk. Sådana regelverk arbetas exempelvis fram av FN:s grupperingar (Jointmeeting och WP.15) för transporter av farligt gods i Geneve. I Sverige arbetar Arbetsmiljöverket om sina föreskrifter om trycksatta anordningar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetar om sina föreskrifter om hantering av brandfarliga gaser. Grön Gas 2050 vår vision För att Sverige till år 2050 ska vara ett land utan nettoutsläpp av växthusgaser anses tre delar vara avgörande; utsläppsminskningar, ökad energieffektivisering och främjande av förnybar energi. Produktion och användning av energigaser bidrar till samtliga delar; en energiförsörjning med lägre utsläpp, ökad energieffektivisering och mer förnybar energi och förnybara bränslen. Användningen ökar dessutom konkurrenskraften, skapar fler jobb och bidrar till att ett flertal nationella miljömål uppnås. Tillväxtmöjligheterna för energigaserna fram till år 2050 är betydande. Vision Grön Gas 2050 lyfter fram energigasernas möjligheter och förutsättningarna för tillväxt i fyra avgörande samhällssektorer; en klimatneutral industri med gas, fossilfria landtransporter och fossilfri el- och värmeproduktion med gas samt en renare sjöfart med gas. Energigas Sveriges prioriteringar för kommande år Den långsiktiga visionen Grön Gas 2050 liksom varje års verksamhetsplan kompletteras med en bild av verksamhetens prioritering för kommande år. Av högsta prioritet på denna medellånga sikt är arbetet att skapa förutsättningar för en gasmarknad. Det innebär bland annat att stå upp för alla energigaserna på ett tydligt och klart sätt, även gaserna med fossilt ursprung och deras roll för uppbyggnaden av marknaden. Hittills har en hel del fokus legat på utvecklingen av gas inom transportsektorn. För kommande år tas ett bredare grepp med ökat fokus på hela gasmarknaden, på industrins behov av gas och på möjligheterna för gas inom sjöfarten och för el- och värmesektorn. Utvecklingen av marknaden för de förnybara gaserna är idag beroende av stöd eller styrmedel i konkurrensen med de etablerade produkterna. Målet på medellång sikt är dock att även dessa gaser kan få kommersiella förutsättningar att utvecklas utan särskilda styrmedel. Därför är det ytterst viktigt att vi redan nu, och på bredare front, börjar tala om marknaden och dess förutsättningar. Mer konkret handlar arbetet för kommande år om att kansliet ska vara framtidsinriktade i vårt arbete i allt från att påverka beslutsfattare och delta i samhällsdebatten, bidra med kunskap, analys och statistik samt med säkerhetsrelaterat arbete och utbildningar inom gasområdet. De olika

5 energigaserna har alla olika förutsättningar, möjligheter och användningsområden men blir med en gemensam gasmarknad allt mer sammankopplade. Kansliets arbete tillsammans med medlemsföretagen går därför allt mer från ett produktperspektiv till ett användarperspektiv vilket ställer krav på fortsatt utveckling av organisationen för att optimera arbetet. Verksamhet års jubileum År 2015 fyller Energigas Sverige 100 år vilket kommer att uppmärksammas stort. Syftet med jubileumet är att uppmärksamma gasbranschens historiska betydelse, dagens nytta inom olika delar av samhället samt den roll gasen kan spela i framtiden. Vi vill höja kunskapsnivån om energigasernas betydelse i samhället, samtidigt stärka självförtroendet i branschen och visa alla att våra energigaser gör stor nytta i samhället. De primära målgrupperna är kunder, politiker, myndighetspersoner, branschföreträdare och journalister och de sekundära är skolungdom och allmänheten. Alla aktiviteter som ingår i vår ordinarie verksamhet under året kommer att genomsyras av firandet och vi kommer också att genomföra ett antal aktiviteter speciellt med anledning av detta. Nivån på detta är dock beroende av särskild stöttning från medlemsföretagen. Mer information återfinns under egen punkt i föredragningslistan. Analys & marknad Under år 2015 kommer det att vara stort fokus på styrmedel med tanke på den rådande situationen och osäkerheten kring energiskatten och koldioxidskatten samt diskussionen kring hur biogasen kan få stöd om den beläggs med full skatt. Även skatten på naturgas och gasol förändras under nästa år och en diskussion krävs kring hur skattebilden kommer att vara framöver. Frågan om styrmedel omfattar både biogasen och fordonsgasen och utredningar och analyser kommer att genomföras under kommande år. Kontakter med myndigheter och departement kommer att prioriteras liksom information och sammanställning av fakta till medlemmarna. Ett exempel är att få väl underbyggt underlag kring utsläppen från gas då det gäller partiklar, NOx och SOx. Projekt Intensifierat Nationellt Biogasarbete är viktigt för att ytterligare stärka biogasens roll. Två workshops ska genomföras under år 2015 och ett förslag på biogasstrategi ska tas fram och förankras. Ett antal utredningar kommer att genomföras inom ramen för projektet för att stärka biogasens roll och för att analysera konsekvenser av de förslag som kommer från regeringen och/eller myndigheter. För att stärka den flytande naturgasens roll inom transportsektorn och inom industrin, genomförs det sista året av Projekt LNG/LBG. Projektet har pågått sedan år Under 2015 fortsätter arbetet med att underlätta, och fullt ut dra nytta av, det genombrott som LNG och LBG står inför, icke minst med anledning av de nya skärpta kraven för utsläpp i Östersjöregionen via SECAreglerna som träder ikraft den 1 januari Således speciellt fokus på sjöfarten. Statistikinsamlingen för samtliga gaser är ett viktigt arbete, icke minst ur uppmärksamhetssynpunkt. År 2015 är det sista året då Energigas Sverige har Energimyndighetens uppdrag att

6 hantera biogasstatistiken. Diskussionen kommer att föras kring möjligheterna att fortsatt kunna få ersättning för att utföra uppdraget i ytterligare 3 år. Aktiviteter ska vidtas för att nyansera bilden av att både gas och el behövs inom fordonssektorn samt gasens potential inom industrin. För att nå uppsatta mål behöver underlag tas fram som ger en korrekt bild av utsläpp, effektivitet samt vilka industrier, och var dessa ligger, som fortfarande använder olja. Detta för att kunna göra en bedömning av var det kan vara rimligt att ersätta olja med gas. Under år 2015 fyller naturgasen 30 år vilket kommer uppmärksammas på olika sätt i samband med jubileumsfirandet för Energigas Sverige. Arbetet med frågor som rör gaskvalitet fortsätter under år 2015, då bland annat Energimarknadsinspektionen ska lämna en rapport till departementet. Även Energimyndigheten ska rapportera arbetet med uppdatering av den nationella krisplanen under nästa år. Vad intäktsramarna får för konsekvenser på naturgasverksamheten nästa år går idag inte att förutse. Fortsatta omvärldsanalyser är oerhört viktiga för aktiviteter som Energigas Sverige ska genomföra liksom samarbete med andra organisationer. Som ett led i arbetet med gas som baskraft kommer Energigas Sverige att delta i IVA:s nya satsning Vägval el nytt perspektiv på elförsörjningen. En representant från kansliet kommer även att delta i arbetet med NOG. Opinion & information Energigas Sveriges informations- och opinionsarbete utgår framförallt från behovet av att beskriva den svenska gasmarknaden, utmaningarna och möjligheterna till omställning som produktion eller användning av energigaser ger. Kunskapen om energigaserna i samhället är ofta ganska låg, inte minst bland beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå, vilka i sin tur många gånger har en avgörande roll för marknadens tillväxt. Opinion För att höja kunskapen om förutsättningar att skapa en växande gasmarknad och lyfta aktuella frågor kommer opinionsarbetet fortsatt inriktas mot såväl direkta möten med beslutsfattare som arrangemang av större möten, studiebesök och seminarier. En helt ny regering, nya majoriteter i kommuner och regioner samt en mängd helt nya politiker skapar möjlighet att återigen tydliggöra gasens roll för industri, sjöfart och landtransporter. Särskilda regionala fredagsseminarier planeras i prioriterade län under våren liksom större kunskapsseminarier i riksdagen. Vi kommer att så långt det är möjligt ta aktiv del i den nyligen tillsatta Energikommissionen samt i utredningen Klimatfärdplan 2050 och bidra med fakta om gasens roll i det svenska energisystemet. Vi kommer även att tillsammans med andra branschorganisationer bjuda in politiker till gemensamma träffar för att därigenom visa att energigaserna är en del av hela energisystemet. Ett intensifierat arbetet inleds för att nå beslutsfattares och industriföreträdares uppmärksamhet om möjligheterna med att ersätta olja med gas i olika delar av svensk industri. Arbetet kommer att ske lokalt och nationellt med att framförallt synliggöra möjligheterna och fördelarna med att byta till gas. Vi kommer också att i samtal med nationella beslutsfattare, lyfta behovet av ett politiskt styrmedel som ger den oljeanvändande industrin ökade incitament att konvertera till gas. Fordonsgasens roll för landtransporterna kommer även fortsättningsvis att prioriteras i opinionsarbetet både på lång och kort sikt. Det handlar dels om att informera om samhällsfördelarna med gas i fordon och framhålla gas som ett bidrag till omställningen. Dels om att lyfta behovet av styrmedel som ökar lönsamheten och därmed konkurrensmöjligheten samt

7 incitamenten att välja gasfordon. Resultaten från utredningen Fossilfrihet på väg behöver uppmärksammas fortsättningsvis där en hel del viktiga förslag som kan driva på gasens möjligheter till tillväxt. Gasens möjligheter inom sjöfarten kommer att prioriteras upp. Med nya svavelregler på plats behöver omställningen komma igång och det blir viktigt att framhålla gasens möjligheter liksom de initiativ som nu tas av kommuner och rederier. Att medverka till att fler LNG-terminaler kommer på plats är många gånger en förutsättning för att rederierna ska våga investera. Terminalerna i sig möjliggör samtidigt för fler industrier att ställa om och med tillhörande regionalt nät kan samtidigt biogasmarknaden växa. Tiden börjar nu även bli mogen för att i opinionsarbetet lyfta gasens roll som komplement till den förnybara elproduktionen. Både genom möjligheten att använda gaskraft som alternativ balanskraft eller för att lagra framtida elöverskott från vind- och solkraft. Opinionsarbetet kompletteras med att aktivt delta i samhällsdebatten genom mediakontakter, debattartiklar och pressmeddelanden där vi visar på möjligheterna och utmaningarna för gasen. Information En stor del av informationsarbetet under 2015 kommer att genomsyras av att föreningen firar 100 år. Både som en naturlig del i vår ordinarie verksamhet men också genom att en hel del särskilda aktiviteter planeras. Marknadsföringsmaterial såsom logotyp, roll-up och banners tas fram för att användas i våra olika kanaler och aktiviteter. Gasdagarna kommer att hållas redan i maj och kommer att ha lite extra guldkant och även kombineras med föreningens årsmöte. Tidningen Energigas är en viktig kanal och kommer nästa år att utökas till fem nummer varav ett är Energigas jubileumsextra där vi dels blickar tillbaka men framförallt visar på den nytta energigaserna gör redan idag och den roll de kan ha framåt. De övriga fyra numren har alla ett tema knutet till sig. Andra planerade jubileumsaktiviteter för att lyfta energigaserna är en tung roadshow, bildspel, särskilda jubileumsseminarier såsom naturgasen 30 år, pressmeddelanden och aktiviteter i sociala medier. Vi vill synliggöra gasen i vardagen vilket går många förbi. För att finansiera jubileumsåret har vi bland annat skickat ett erbjudande till våra medlemmar om att bli silver- eller guldsponsor. Att hålla våra tre webbplatser energigas.se, biogasportalen.se samt gasbilen.se uppdaterade med nyheter och information blir allt viktigare. En större uppdatering för att göra webbplatserna mer användarvänliga planeras för senare delen av året. Närvaron på de sociala medierna Facebook och Twitter kommer att utökas med Instagram under kommande året. Till det kommer vi att regelbundet skicka ut vårt nyhetsbrev och medlemsbrev. Medlemssatsning Den intensifierade medlemssatsningen för att värva nya medlemmar till organisationen fortsätter genom möten med potentiella medlemmar, ett uppdaterat material på webben samt framtagande av ett nytt avgiftssystem. Kansliet kommer också att fokusera ännu mer på medlemsvård genom kontinuerlig kontakt med medlemmar och vara lyhörda för önskemål och synpunkter.

8 Säkerhet & teknik Luktsättning (odorisering) av energigaser har historiskt skett genom tillsats av svavelhaltiga luktmedel. Genom de allt högre miljökrav som ställs inleds en utvärdering av svavelfri odorant. Följande av våra anvisningar kommer att revideras under 2015: Tankstationsanvisningarna Anvisningarna för flytande metan Föreståndaranvisningar GASA I och ur drifttagning av cisterner för gasol Befintliga behörighetsgrundande utbildningarna fortskrider som planerat. Här planeras den nya utbildningslokalen i Helsingborg att kunna användas i allt större utsträckning, sedan invigningen hösten Genom övergång till det europeiska EWF-systemet för PE-svetsare kommer den nya utbildningen och även behörighetssystemet att behöva följas upp och utvecklas för rimliga ledtider i hantering och upprätthållande av kvalitetsnivån. Utbildningen av Installationsledare och Besiktningsmän för mer komplexa installationer (Kategori 4) behöver sjösättas för att täcka branschens rekryteringsbehov inom detta område. Vi studerar även möjligheten att erbjuda någon form av miljöutbildning med stöd av medlemmar inom våra juristbyråer. Det finns allt jämnt ett tryck på att tillhandahålla föreståndarutbildningar inom vissa områden. På seminariesidan planeras vidareutveckling av det uppskattade konceptet för räddningstjänsten. Vi spinner vidare på resterande gasolseminarium i Göteborg, men med målsättningen att köra ytterligare tre seminarietillfällen om fordonsgas (tankstationer, transporter och gasdrivna fordon), preliminärt i Helsingborg, Stockholm och Göteborg. Inom biogasområdet startas en ny teknikgrupp upp som bland annat kommer att ansvara för produktions- och driftfrågor för att se vad som eventuellt kan förbättras. Det är flera standarder på gång inom gaskvalitetsområdet, exempelvis för fordonsgaskvalitet, injektering av biogas i naturgasnät samt för naturgaskvalitet som vi följer och försöker påverka utifrån ett svenskt perspektiv. Gasakuten erbjuder en resurs- och kunskapsbank i händelse av olyckor och incidenter främst för gasolbranschen. Diskussion förs om Gasakutens fortlevnad med pensionsfärdig personal och förutsättningar rent generellt. Även de bolag som driver verksamhet med flytande metan tittar på liknande resurser. Finns det möjlighet till samverkan? Omklassificering av Propan 95 riskerar leda till bekymmer vid transport av bulkgasol. Ett säravtal som är giltigt fram till 2019 är undertecknat av Sverige. Branschen behöver enas om vilken linje man vill driva för att eventuellt få till bestående förändringar i det europeiska regelverket därefter. Eventuellt måste vi återigen bli medlemmar i AEGPL för att kunna agera på europeisk nivå. Europeiska myndigheter driver på om nya krav mot brandpåverkan av tankfordon för transport av gasol. Den svenska bulkgasolbranschen har med sin erfarenhet och skyddsnivå kritiserat dessa förslag. Tillsammans med våra nordiska grannländer planeras aktiviteter för att undvika omotiverad höjning av europeiska skyddskrav.

9 Revision av föreskrifter från Arbetsmiljöverket och MSB pågår under året. Revisionsarbetet följs genom representation i vardera referensgruppen. Inom fordonsgasområdet söker vi i samverkan med Bil Sweden avgränsa våra respektive ansvarsområden vad gör vi och vad gör de. Interna projekt Under et kommande året kommer främst tre interna projekt att drivas. Det nya avgiftssystemet är planerat att slutföras under året i och med att årsstämman får det på sitt bord i slutet av maj. En djupare analys av säkerhets- och utbildningsverksamheten ska göras för att se hur mycket vi ska arbeta vidare med dessa frågor. Slutligen ska också rådsarbetet ses över med målsättningen att vi till 2016 har gjort de förändringar som blir aktuella.

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014 Gasmarknadens utveckling Anders Mathiasson 25 september 2014 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning och tillväxt 50 TWh förnybar gasproduktion till 2050

Läs mer

LNG och LBG i Sverige - en översikt

LNG och LBG i Sverige - en översikt LNG och LBG i Sverige - en översikt LNG och LBG för en hållbar energiomställning i Sverige. Onsdagen den 26 mars 2014. Michelle Ekman Mattias Hanson Henrik Dahlsson Översikt Vad är LNG och LBG? Produktegenskaper

Läs mer

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas Sverige driver utvecklingen framåt Säkerhet och teknik Information och opinion 2011-09-30 Fem sektioner

Läs mer

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Biogas i Sverige idag Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Presentationen i korthet Om Energigas Sverige Produktion och användning av biogas 2013 Prognos Vad är på

Läs mer

Energigaserna har en viktig roll i omställningen. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104

Energigaserna har en viktig roll i omställningen. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104 Energigaserna har en viktig roll i omställningen Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning

Läs mer

Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling. Anders Mathiasson Karlskoga, 14 juni 2013

Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling. Anders Mathiasson Karlskoga, 14 juni 2013 Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling Karlskoga, 14 juni 2013 Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Fordonsbränsle

Läs mer

Vilka styrmedel finns idag och får vi de styrmedel vi behöver? Maria Malmkvist,

Vilka styrmedel finns idag och får vi de styrmedel vi behöver? Maria Malmkvist, Vilka styrmedel finns idag och får vi de styrmedel vi behöver? Maria Malmkvist, 2017-06-13 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning och tillväxt Klimatneutral

Läs mer

Växande gasmarknad gör Sverige grönare. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Trelleborg 6 mars 2012

Växande gasmarknad gör Sverige grönare. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Trelleborg 6 mars 2012 Växande gasmarknad gör Sverige grönare Anders Mathiasson, Energigas Sverige Trelleborg 6 mars 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Anders

Läs mer

Energigasläget i Sverige. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011

Energigasläget i Sverige. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011 Energigasläget i Sverige Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011 Energigas Sverige driver utvecklingen framåt Säkerhet och teknik Information och opinion Anders Mathiasson 2011-01-11

Läs mer

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Energigas Sverige samlar branschen 180 medlemmar Naturgas/LNG, biogas/lbg,

Läs mer

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Gasernas utveckling Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Anders Mathiasson

Läs mer

Projekt Intensifierat nationellt biogasarbete

Projekt Intensifierat nationellt biogasarbete Stockholm 2014-02-10 Projekt Intensifierat nationellt biogasarbete Mycket arbete görs på många håll för att öka den svenska biogasproduktionen och utveckla biogasmarknaden. Det är dock viktigt att intensifiera

Läs mer

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen Johan Zettergren, Marknadschef 1 Swedegas vision Swedegas leder en ansvarsfull utveckling av gasmarknaden. Vi skapar hållbara lösningar för industri,

Läs mer

Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden

Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden Lars Frisk, Chef Affärsutveckling Swedegas - nav med nationellt perspektiv Investerar i infrastruktur för gas Äger och driver svenska stamnätet för gas

Läs mer

Utbyggnad av infrastruktur för flytande natur- och biogas

Utbyggnad av infrastruktur för flytande natur- och biogas R A P P O R T/ KO R T V E R S I O N N O V E M B E R 2 11 Utbyggnad av infrastruktur för flytande natur- och biogas Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas

Läs mer

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig Biogas en nationell angelägenhet Lena Berglund Kommunikationsansvarig Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Kraftvärme

Läs mer

Bli medlem i Energigas Sverige!

Bli medlem i Energigas Sverige! Bli medlem i Energigas Sverige! Bli medlem i Energigas Sverige Energigas Sverige är en medlemsfinansierad branschorganisation med en hundraårig historia av att utveckla den svenska gasmarknaden. Utifrån

Läs mer

Fossilfrihet på väg biogas i transportsektorn. Presentation för Gasmarknadsrådet Göteborg, torsdagen den 6 mars 2014

Fossilfrihet på väg biogas i transportsektorn. Presentation för Gasmarknadsrådet Göteborg, torsdagen den 6 mars 2014 Fossilfrihet på väg biogas i transportsektorn Presentation för Gasmarknadsrådet Göteborg, torsdagen den 6 mars 2014 Upplägg Bakgrund Inriktning Utgångsläget för energigaserna Vårt arbete Åtgärdspotentialer

Läs mer

Styrmedel och stöd för fordonsgas

Styrmedel och stöd för fordonsgas Mats Håkansson Affärsutveckling AB Styrmedel och stöd för fordonsgas Vägledning och exempel Mats Håkansson Tel +46 40 49 65 00 Mobil +46 705 65 31 00 mh@affu.se www.affu.se Denna rapport är skriven med

Läs mer

Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft

Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft Biogasseminarium med Centerpartiet Fredagen den 30 mars 2012 Anders Mathiasson Energigas Sverige enar branschen 175 medlemmar Biogasseminarium med Energigas

Läs mer

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Gävle-Dala Drivmedelskonvent 20 mars 2014 Caroline Steinwig Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i infrastruktur för gas Äger,

Läs mer

Biogas. Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013

Biogas. Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013 Biogas Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013 Dagens presentation Biogasläget idag Produktion och användning av biogas år 2012 Biogas som fordonasgas Hur ser marknaden

Läs mer

Energigaserna självklara i det hållbara samhället

Energigaserna självklara i det hållbara samhället Vision 22 Energigaserna självklara i det hållbara samhället Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. INNEHÅLL ÅR 211 Sveriges energiförsörjning

Läs mer

Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. RAPPORT/kortversion Juli 2010 Stor potential för biogas i jordbruket Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. 2 Stor potential för jordbruken

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012

Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012 Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Biogasdag för lantbrukare. Lena Berglund, kommunikationsansvarig Energigas Sverige

Biogasdag för lantbrukare. Lena Berglund, kommunikationsansvarig Energigas Sverige Biogasdag för lantbrukare Lena Berglund, kommunikationsansvarig Energigas Sverige Presentationen i korthet Produktion och användning av biogas 2013 Marknaden för biogas Framtiden och potentialen Aktuellt

Läs mer

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI GASKLART Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI Utmaningen Behovet av smartare energisystem Vi står inför en stor utmaning: att ställa om

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Växande marknader för LNG i norra Europa

Växande marknader för LNG i norra Europa R A P P O R T/ KO R T V E R S I O N FOTO: AGA O k to b e r 2 12 Växande marknader för LNG i norra Europa Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och

Läs mer

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter:

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter: Remissvar FöretagarFörbundet 2009-08-20 Effektivare skatter på klimat- och energiområdet FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter: - FöretagarFörbundet

Läs mer

Biogas behöver långsiktiga och hållbara spelregler. Helena Gyrulf Skellefteå, 29 april 2014 helena.gyrulf@energigas.se

Biogas behöver långsiktiga och hållbara spelregler. Helena Gyrulf Skellefteå, 29 april 2014 helena.gyrulf@energigas.se Biogas behöver långsiktiga och hållbara spelregler Helena Gyrulf Skellefteå, 29 april 2014 helena.gyrulf@energigas.se Dagens presentation Biogasläget i Sverige idag Produktion och användning av biogas

Läs mer

Infrastruktur nyckel för hållbara transporter

Infrastruktur nyckel för hållbara transporter Infrastruktur nyckel för hållbara transporter Inspel till regeringens nationella handlingsplan för infrastrukturdirektivet och rapport om gasanvändning i transportsektorn till 2030 Inledning Transporternas

Läs mer

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan BIOGAS SYD - ett nätverk för samverkan »Biogas Syd ska med nätverket som plattform vidareutveckla regionens position som ledande biogasregion i Sverige.« Biogas Syd Ett nätverk för samverkan Biogas Syd

Läs mer

Gas i södra Sverige Mattias Hennius

Gas i södra Sverige Mattias Hennius Gas i södra Sverige Mattias Hennius E.ONs affärsidé är att producera, distribuera och sälja energi Ta tillvara klimatsmarta investeringar Vatten- och kärnkraft Fermentering ger biogas drivmedel för fordon

Läs mer

Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige

Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige 131204 Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i gasinfrastruktur Äger, driver och underhåller det svenska transmissionssystemet för gas Gasnätet

Läs mer

LNG-flytande naturgas. Långsiktighet är målet. Jan Bäckvall, Head of Region Europe North Frukostseminarium 2 februari 2012

LNG-flytande naturgas. Långsiktighet är målet. Jan Bäckvall, Head of Region Europe North Frukostseminarium 2 februari 2012 LNG-flytande naturgas. Långsiktighet är målet. Jan Bäckvall, Head of Region Europe North Frukostseminarium 2 februari 2012 Vad är LNG och vad kan den göra för miljön? Naturgasen kondenseras till flytande

Läs mer

Kommittédirektiv. Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Dir. 2012:78

Kommittédirektiv. Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Dir. 2012:78 Kommittédirektiv Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser Dir. 2012:78 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2012. Sammanfattning I regeringens proposition

Läs mer

Biogasens roll som fordonsbränsle. SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Biogasens roll som fordonsbränsle. SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige Biogasens roll som fordonsbränsle SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige Fordonsgas i Sverige Det finns 152 publika tankstationer, april 2014 Anders Mathiasson, Energigas Sverige 2014-05-14

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

Biogasens utveckling och framtid. Jönköping 20 november Anders Mathiasson Vd, Energigas Sverige

Biogasens utveckling och framtid. Jönköping 20 november Anders Mathiasson Vd, Energigas Sverige Biogasens utveckling och framtid Jönköping 20 november Anders Mathiasson Vd, Energigas Sverige Biogasutvecklingen i Sverige Långsam men säker volymutveckling i flera år Kretslopps och avfallstanken driver

Läs mer

Energigaser bra för både jobb och miljö

Energigaser bra för både jobb och miljö Energigaser bra för både jobb och miljö Energitillförsel Sverige 2008 (612 TWh) 2 Biobränslen 183 123 Vattenkraft Naturgas 68 Olja Kol Värmepumpar Kärnkraft Vindkraft 5 27 194 10 Energitillförsel i Sverige

Läs mer

Remissvar gällande Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84)

Remissvar gällande Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84) vårt datum 2014-05-19 vår Referens Per Everhill per.everhill@tekniska.se 013-20 83 08 N2014/743/E Näringsdepartementet Energienheten 103 33 Stockholm Ert datum/your date Er referens/your reference Remissvar

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Drivmedel Bensin Diesel Flygfotogen Flygbensin Bunkerolja Naturgas Biogas Dimetyleter Etanol FAME HVO Syntetisk diesel El Metanol Fossil Fossil Fossil

Läs mer

Sunt med gas i tankarna!

Sunt med gas i tankarna! Sunt med gas i tankarna! BIOGAS FORDONSGAS GASOL NATURGAS VÄTGAS Vi enar gasbranschen Gasföreningen är en medlemsfinansierad branschorganisation som verkar för en ökad användning av energigas. Föreningen

Läs mer

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI GASKLART Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI Utmaningen Behovet av smartare energisystem Vi står inför en stor utmaning: att ställa om

Läs mer

Energigaserna i Sverige. Anders Mathiasson, Energigas Sverige

Energigaserna i Sverige. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Energigaserna i Sverige Anders Mathiasson, Energigas Sverige Mer energigas till industrin Energigaserna ökar konkurrenskraften TWh 15 12 9 6 3 0 Gasol Naturgas Olja Energigas Olja Energigas År 2010 År

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Aktuellt på biogasfronten. Anders Mathiasson Östersund, 17 september 2013

Aktuellt på biogasfronten. Anders Mathiasson Östersund, 17 september 2013 Aktuellt på biogasfronten Anders Mathiasson Östersund, 17 september 2013 Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv

Läs mer

Marknadsförutsättningar för LNG i Bergslagen

Marknadsförutsättningar för LNG i Bergslagen Marknadsförutsättningar för LNG i Bergslagen LNG/LBG-infrastruktur i Sverige - Studie av förutsättningar för utbyggnad av landbaserad infrastruktur för flytande naturgas och flytande biogas 2011-09-29

Läs mer

Biogasutvecklingen i Sverige Behov av politiska styrmedel. Leif Holmberg Ett år med färdplanen, 24 november 2011

Biogasutvecklingen i Sverige Behov av politiska styrmedel. Leif Holmberg Ett år med färdplanen, 24 november 2011 Biogasutvecklingen i Sverige Behov av politiska styrmedel Leif Holmberg Ett år med färdplanen, 24 november 2011 Energigas Sverige Leif Holmberg, Energigas Sverige 2 Hållbar och långsiktig energipolitik

Läs mer

Gasbilar är miljöbilar det måste synas i bonus-malus-systemet

Gasbilar är miljöbilar det måste synas i bonus-malus-systemet Stockholm den 2016-03-21 Gasbilar är miljöbilar det måste synas i bonus-malus-systemet Den pågående utredningen om bonus-malus riskerar att utformas så att endast elbilar och laddhybrider främjas med bonus.

Läs mer

En sammanhållen klimat- och energipolitik

En sammanhållen klimat- och energipolitik En sammanhållen klimat- och energipolitik Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Resultatet av en bred process Sverige får en ledande roll i den globala

Läs mer

Biogas i Sverige. Helena Gyrulf, Energigas Sverige Värmeforskdagen 27 jan 2011

Biogas i Sverige. Helena Gyrulf, Energigas Sverige Värmeforskdagen 27 jan 2011 Biogas i Sverige Helena Gyrulf, Energigas Sverige Värmeforskdagen 27 jan 2011 Energigas Sverige En medlemsfinansierad branschorganisation som arbetar för en ökad användning av energigaser. Biogas, Fordonsgas,

Läs mer

Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen?

Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen? Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen? Emmi Jozsa Energimyndigheten 26 maj 2016 Agreed headline targets 2030 Framework for Climate and Energy 2020-20 % Greenhouse

Läs mer

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång?

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Petter Kjellgren, Projektledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Avstamp Jönköping

Läs mer

Biogasens och naturgasens potential som drivmedel

Biogasens och naturgasens potential som drivmedel Biogasens och naturgasens potential som drivmedel Mattias Svensson Svenskt Gastekniskt Center Svenska luftvårdsföreningens seminarium 18 november 2008 Fordonsgasens potential som drivmedel Störst inhemsk

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Infrastruktur för biogas

Infrastruktur för biogas Biogasting 1 dec 2010 Infrastruktur för biogas Jesper Engstrand, Marknads och affärsutveckling 1 2010-12-03 Swedegas AB Sedan 1976 Transport av ca 14 TWh (1 300 MNm 3 ) Säte i Göteborg Swedegas ägs av

Läs mer

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Trelleborg den 27 september 2012 Biogas Syd arbetar med biogaspusslets olika sektorer Miljömål Ökad sysselsättning Klimatmål Klimatmål Ökad försörjningsgrad

Läs mer

Gasinfrastruktur för transporter risk för fossil inlåsning?

Gasinfrastruktur för transporter risk för fossil inlåsning? Gasinfrastruktur för transporter risk för fossil inlåsning? I samarbete med Johan Benjaminsson Maj 2013 Gasefuels AB Sida 2 av 19 Innehåll Gasinfrastruktur för transporter risk för fossil inlåsning?...

Läs mer

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 så ser det ut i Sverige Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 EU:s utsläpp av växthusgaser ska minska med 20% jämfört med 1990 års nivå. Minst 20% av

Läs mer

Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas

Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas Gasnät för regional utveckling och stärkt konkurrenskraft i en hållbar framtid Vilka? är vi. Swedegas AB Äger, driver och underhåller det svenska

Läs mer

Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur 13 juni 2012

Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur 13 juni 2012 Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur 13 juni 2012 Handlingsplan för en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 Henrik Wingfors Svensk Energi - Elbranschens samlade röst Innehåll Målet Scenarier och

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Hanna Jönsson, Processledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Göteborg, 26 april 2012 Klimatstrategi för Västra Götaland Bryta beroendet

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige

Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige Vår energigasvision: I framtiden säljer vi endast förnyelsebar gas Kapacitet Steg på vägen: År 2020 säljer vi mer

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL Varför är det viktigt att upprätta en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Bioenergi är den dominerande formen av förnybar energi inom EU och står för ungefär

Läs mer

Utredningen för fossilfri fordonstrafik

Utredningen för fossilfri fordonstrafik Utredningen för fossilfri fordonstrafik Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik hakan.johansson@trafikverket.se Fossilfrihet

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet Inom energiområdet Energiförsörjning för ett hållbart samhälle Satsningar på: Försörjningstrygghet

Läs mer

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon Klimatanpassat transportsystem Lena Erixon Kapacitetsutredning och Färdplan 2050 Två regeringsuppdrag ett arbete Naturvårdsverkets uppdrag från regeringen om att ta fram underlag till en svensk färdplan

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Energikommissionen och energiöverenskommelsen Hur klarar vi Sveriges elförsörjning?

Energikommissionen och energiöverenskommelsen Hur klarar vi Sveriges elförsörjning? och energiöverenskommelsen Hur klarar vi Sveriges elförsörjning? Bo Diczfalusy Kanslichef 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Läs mer

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Piteå Biogas AB (PBAB) är ett privat bolag bildat av ett flertal lantbruksföretag med målsättning att etablera en biogasanläggning inom Piteå kommun för produktion

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Biodrivmedel ur ett globalt och svenskt perspektiv

Biodrivmedel ur ett globalt och svenskt perspektiv Biodrivmedel ur ett globalt och svenskt perspektiv Maria Grahn Fysisk resursteori, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg maria.grahn@fy.chalmers.se Energisystemet (el, värme och transportbränslen) står

Läs mer

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden Fordonsgas i AC/BD Strategiska överväganden Färdplan Biogas AC/BD Mål med projektet En förankrad färdplan för biogas i Norr- och Västerbotten. Tydligt vilka samhällsvinster biogasen ger. Etablerad samverkan

Läs mer

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna!

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! Världen, och särskilt den industrialiserade delen av världen, står inför stora krav på minskning av växthusgasutsläpp. I Sverige har regeringen

Läs mer

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården Biosling

Läs mer

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden Fordonsgas i AC/BD Strategiska överväganden Färdplan Biogas AC/BD Mål med projektet En förankrad färdplan för biogas i Norr- och Västerbotten. Tydligt vilka samhällsvinster biogasen ger. Etablera samverkan

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Energiöverenskommelsen. Gustav Ebenå Energimyndigheten

Energiöverenskommelsen. Gustav Ebenå Energimyndigheten Energiöverenskommelsen Gustav Ebenå Energimyndigheten Påminnelse om EKs uppdrag Energikommissionen ska lämna underlag till en bred politisk överenskommelse om den långsiktiga energipolitiken redovisa resultatet

Läs mer

Biogas i Sverige. Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen. 14 april 2009

Biogas i Sverige. Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen. 14 april 2009 Biogas i Sverige Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen 14 april 2009 Användningsområden för biogas Biogas från vattenslam, gödsel, avfall blir el, värme och drivmedel Gas i kraftvärme har

Läs mer

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Verksamhetsorganisation Gasföreningen enar gasbranschen Medlemsfinansierad branschförening med över 100 medlemmar Biogas Fordonsgas

Läs mer

Potential för energisystemtjänster med grön gas. Hanna Paradis Gasdagarna, Göteborg 25 maj, 2016

Potential för energisystemtjänster med grön gas. Hanna Paradis Gasdagarna, Göteborg 25 maj, 2016 Potential för energisystemtjänster med grön gas Hanna Paradis Gasdagarna, Göteborg 25 maj, 2016 Swedegas en central aktör på den svenska gasmarknaden Investerar i gasinfrastruktur Äger, driver och underhåller

Läs mer

Biogaskunskaper på stan

Biogaskunskaper på stan Biogaskunskaper på stan - En studie om vad gemene man känner till om biogas Pontus Björkdahl, Mari Rosenkvist och Julia Borgudd 9 Sammanfattning Under 9 har Biogas Öst genomfört en undersökning där personer

Läs mer

Tillsammans för ett fossilfritt Sverige

Tillsammans för ett fossilfritt Sverige Tillsammans för ett fossilfritt Sverige Klimatkommunernas årsmötesdagar 21-22 april 2016, Uppsala Statssekreterare Yvonne Ruwaida Regeringen skärper klimatpolitiken Sverige ska bli ett av världens första

Läs mer

Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri

Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri EnergiTing Sydost Ljungby, 9 nov. 2017 Sara Anderson Transportsektorn Drygt 372 000 nya personbilar registrerades 2016, nytt svenskt rekord Energianvändningen

Läs mer

Ett nätverk för organisationer och företag som vill skapa en fossilfri transportsektor och gynna hållbara biodrivmedel!

Ett nätverk för organisationer och företag som vill skapa en fossilfri transportsektor och gynna hållbara biodrivmedel! Ett nätverk för organisationer och företag som vill skapa en fossilfri transportsektor och gynna hållbara biodrivmedel! Sveriges energianvändning 2013 (inkl. elexport) Naturgas Kol 9,7 TWh; 2,5% 18,7 TWh;

Läs mer

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik arne.smedberg@biofuelregion.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården

Läs mer

STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION. sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt

STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION. sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt Denna broschyr är författad av Profu, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och Institutet för jordbruks- och

Läs mer

Fossiloberoende fordonsflotta blir svårt och kostsamt att nå, trots kraftigt höjda skatter och omfattande teknikutveckling

Fossiloberoende fordonsflotta blir svårt och kostsamt att nå, trots kraftigt höjda skatter och omfattande teknikutveckling MILJÖEKONOMI 10 december 2012 Sammanfattande slutsatser Mål för energieffektivisering och förnybar energi fördyrar klimatpolitiken Energiskattens många mål komplicerar styrningen och Program för energieffektivisering

Läs mer

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 Dubbelt upp klimatsmarta mål för de gröna näringarna. Sverige har några av världens mest ambitiösa mål för klimat- och energiomställningen. Så

Läs mer

4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige genom

4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige genom Partimotion Motion till riksdagen 2015/16:2249 av Jan Björklund m.fl. (FP) På väg mot ett fossilfritt Sverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer