Vindkraft. Sammanfattning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vindkraft. Sammanfattning"

Transkript

1 Av: Petter Dyverfeldt och Tomas Westin Vindkraft Sammanfattning Människan har under alla tider utnyttjat vinden som kraft. Från 1271 f.kr. finns en beskrivning från främre Orienten av ett vindkraftverk utfört av forskaren Disnastyi som troligtvis är den äldsta konstruktionen som finns dokumenterad. Det finns två olika typer av vindturbiner. De delas in i vertikalaxlade och horisontalaxlade system. Vanligast är den horisontalaxlade propellervindurbinen och det är den som man främst förknippar med vindkraften. Till de vertikalaxlade hör i huvudsak Savoniusturbinen och Darrieusturbinen Den absolut största fördelen med vindkraften är dess miljövänlighet. Den beskrivs ibland som en absolut ren energikälla på grund av att den har en energiråvara som är ren och inte kräver några energislukande eller miljöpåverkande transporter över huvudtaget. Det finns dock några faktorer som diskuteras och som kan anses som nackdelar för vindkraften. Exempel på sådana faktorer är ljud, visuella förändringar och påverkan på djurlivet. Vindkraften täcker i dagsläget mindre än en procent av det svenska elbehovet. I augusti i år fanns det 381 aggragat i Sverige med en sammanlagd installerad effekt på 149 MW. Den totala produktionen av vindkraftel, i Sverige, kommer i år bli uppemot 0,3 TWh Under 80-talet utvecklades vindkraften kraftfullt i USA. Nu går utvecklingen snabbast i Europa, särskilt i de länder som har högt elpris. Inom EU stöder man utvecklingen och har satt målet att Europa ska producera 20 TWh vindkraftel år Det är fem gånger så mycket som idag. Vindkraften uppfyller som sagt stränga miljökrav och passar därmed bra när man ska bygga det ekologiskt hållbara samhället. Utvecklingen av vindkraften i världen går snabbt. Många länder bygger ut vindkraften och industrin som är engagerad i vindkraften visar en rekordartad tillväxt. I Sverige skulle vindkraften kunna byggas ut i samma takt som i Danmark och Tyskland för att minska miljöbelastningen och underlätta avvecklingen av kärnkraften. Under senare delen av 70-talet undersökte Stal möjligheterna att slå sig in i vindkraftbranchen. Tillsammans med Saab Scania tillverkades ett vindkraftverk som skulle säljas till staten. Tyvärr blev affären inte av och Stals intresse för vindkraft dog ut. 1 (11)

2 Innehåll: 1. Historia 2. Funktion 2.1 Vindkraftverkets delar 2.2 Drift 2.3 Udda vindkraftverk Savonius Darrieus 3. Miljöpåverkan 3.1 Ljud 3.2 Visuella förändringar 3.3 Påverkan på djurlivet 3.4 Produktion 4. Vindkraft i Sverige 4.1 Tillgångar 4.2 Nuläge 4.3 Svensk tillverkning 5. Vindkraft i världen 5.1 Sverige, en liten nation 5.2 Danmark 5.3 Tyskland 5.4 Australien 5.5 Holland 6. Framtid 6.1 Forskning 6.2 Positiv framtid 7. ABB Stal -Vindkraftprojekt -Nysatsning? 2 (11)

3 1. Historia Under alla tider har människan utnyttjat vinden som kraft, för att segla, mala sin säd och pumpa upp vatten. Från år 1271 f.kr finns en beskrivning från främre Orienten av ett vindkraftverk utfört av forskaren Disnastyi som troligtvis är den äldsta konstruktionen som finns dokumenterad. I det gamla Grekland var små vindkraftverk mycket vanliga och den som har varit på t.ex. Rhodos kan se att många av dessa står kvar. Även väderkvarnar har använts sedan länge. En av de tidigaste kända väderkvanarna i nordeuropa är från år 806 och fanns i Croylandi, England. I Sverige började väderkvarnen användas på 1300-talet. Före ångmaskinens tid svarade vindkraft och vattenkraft för ungefär hälften av den maskinella energiframställningen i världen. När elektriciteten kom förlorade vindkraften sin tidigare jämnbördiga roll med vattenkraften som kraftkälla. 3 (11)

4 2. Funktion 2.1 Vidkraftverkets delar De flesta vindkraftverk är uppbyggda av samma beståndsdelar. Det finns ett torn som är infäst i ett fundament. Höjden på tornet varierar p.g.a. olika omständigheter. Gemensamt för alla vindkraftverk är att tornhöjden är ungefär lika stor som rotorns diameter. Rotorn har två eller tre blad gjorda av kompositmaterial, innehållande glasfiber och kolfiber. I maskinhuset kan man växla rotorns låga varvtal på varv per minut upp till ett varvtal anpassat till generatorn, det vill säga mellan varv per minut. I maskinhuset finns det även bromssystem och girsystem som styr rotorn efter vindriktningen. Det finns oftast två bromsar, en som fungerar på så sätt att bladen vrids när vinden blir för stark och en skivbroms. Skivbromsen används som nödbroms. På taket finns vindriktningsgivare, vindhastighetsgivare samt, om det behövs, åskledare och flygvarningsljus. 2.2 Drift Driften av ett modernt vindkraftverk är helt automatiserad och sköts av en dator. Datorn sätter igång vindkraftverken när vinden är tillräckligt stark och den stänger av det då vinden blir för kraftig. Teoretiskt kan man utvinna ca 59% av vindens energi. Men p.g.a. olika förluster som orsakas av friktion mellan propellern och luften, ändligt antal propellerblad, verkningsgrader för lager, växel, generator osv blir den verkliga effekten ca 65% av den teoretiska. I tabellen nedan visas de praktiskt möjliga värdena. Om bladantalet på snurran är två eller tre spelar ganska liten roll för energiproduktionens storlek, med tre blad ökar produktionen ca 3% jämfört med två blad. Fördelen med tre blad är bland annat jämnare kraftpåverkan och därmed mindre påfrestningar i kullagren. Skälet till att man oftast inte har mer än tre blad är att motståndet då blir för stort och gör att luften istället går "runt" snurran. De flesta vindkraftverken är i drift då det blåser mellan 4-25 m/s. I Sverige innebär det att produktion kan ske under ca 6000 av årets 8760 timmar. Alltså ca 70%. Erhållen effekt per m 2 svept propelleryta: v m/s P W/m (11)

5 2.3 Olika typer av vindkraftverk Det finns två olika typer av vindturbiner. De delas in i vertikalaxlade och horisontalaxlade system. Vanligast är den horisontalaxlade propellervindurbinen och det är den som man främst förknippar med vindkraften. Till de vertikalaxlade hör i huvudsak, Savoniusturbinen och Darrieusturbinen Savonius vindturbinen har fått sitt namn efter en finsk ingenjör på 1920-talet. Rotorn snurrar oberoende av vindriktningen och behöver därför inte någon vindriktningsanordning. Savonius-rotorns förmåga att utvinna vindenergi ur den svepta ytan är ca hälften av propellerturbinens. Propellerturbinens blad täcker 10 % eller mindre av den svepta ytan. Savonius-rotorn kräver därför mycket mer material och i storm blir den utsatt för mycket stora krafter p.g.a. de stora ytorna. Därför är Savonius rotorprincip ekonomiskt omöjligt för stora vindturbiner. Men den är väl lämpad när man inte behöver mer effekt än några hundra watt. Elektroniken i en avlägset belägsen relästation kan t.ex strömförsörjas av en sådan vindturbin. Dess enkla, robusta rotor, oberoendet av vindriktningen och lågt startmoment är egenskaper, som då kommer till sin rätt. Denna turbintyp har blivit populär därför att den är så lätt att bygga. Man kan t ex använda itusågade oljefat. För att få högsta verkningsgrad skall man ha en luftspalt på ca 1/3 av diametern mellan halvorna. Verkningsgraden är dock i jämförelse med andra turbintyper dålig Darrieusturbinen uppfanns av framsmannen George Darrieus, Konstruktionen, som är oberoende av vindriktningen, består av två jämnbreda, mycket slanka blad. Vid rotation formar sig bladen efter de krafter som verkar på dem, vilket medför att bladen huvudsakligen utsätts för dragpåkänningar vid infästningen. Momentpåkänningarna blir närmast försumbara. Turbinen är av högvarvig typ. Den har ett ganska högt startmoment och kan inte starta själv utan måste få hjälp av en startmotor. Darrieusturbinen har en hög verkningsgrad. Den lämpar sig bäst på blåsiga platser utan mycket markvegitation. 5 (11)

6 3. Vindkraftverk och miljö Den absolut största fördelen med vindkraften är dess miljövänlighet. Den beskrivs ibland som en absolut ren energikälla på grund av att den har en enenergiråvara som är ren och inte kräver några energislukande eller miljöpåverkande transporter över huvudtaget. Det finns dock några faktorer som diskuteras och kan anses som nackdelar för vindkraften. 3.1 Ljud Då ett vindkraftverk är i drift uppstår ett swischande ljud från bladspetsarna. Även växellådan och generatorn ger ifrån sig ett visst ljud. I dag använder man ett avstånd på meter till närmaste bebyggelse från ett vindkraftverk på ca 600 kw. 3.2 Visuella förändringar Eftersom vindkraftverken syns på långt håll anser många att de förfular lanskapsbilden. Tekniskt är det svårt att lösa problemet eftersom vindkraftverken knappast går att göra osynliga. Utformningen får då riktas in på att de ska bli så diskreta som möjligt. Men man ska också tänka på att det även finns människor som tycker att vindkraftverken är vackra och smäckra med sin dynamisk framtoning. 3.3 Påverkan på fågellivet Det har visat sig att det är ytterst sällan som fåglar flyger in i rotorbladen. Mycket tyder på att fåglar har lättare att undvika föremål som är i rörelse än stillastående föremål. Det har dock hänt att fåglar har flyttat när det har kommit vindkraftverk. Men det är inget som säger att de flyttar för vindkraftverken i sig. Det är nästan troligare att det är människorna och bilarna som skrämmer fåglarna. 3.4 Produktion av vindkraftverket Ett vindkraftverk samlar in energin som gått åt för tillverkning på omkring tre till sex månader. Totalt producerar vindkraftverket 40 till 120 gånger så mycket energi under sin livstid som gick åt vid tillverkningen. 6 (11)

7 4. Vindkraft i Sverige 4.1 Tillgångar I Sverige finns en mycket stor vindenergiresurs på åtminstone 100 TWh per år, varav TWh på land i södra Sverige, TWh till havs och några tiotal TWh i de svenska fjällområdena. Svensk Vindkraftförening, SVIF, Vindturbintillverkarnas samarbetsgrupp, och Vindkraftkonsortiet har ställt upp målet 5 TWh år Därutöver har Svenska Vindraftföreningen satt målet 10 % av energiförbrukningen år För att detta ska kunna uppnås krävs sannerligen styr och hjälpmedel som t.ex: ekonomiskt stöd till investeringen miljöbonus vindkraftavtal med kraftbolag klara regler på elmarknaden ett forskningsinstitut för vindkraft. 4.2 Nuläge Vindkraften täcker i dagsläget mindre än en procent av det svenska elbehovet. I augusti 1998 fanns det 381 aggragat i Sverige med en sammanlagd installerad effekt på 149 MW kommer den totala produktionen av vindkraftel bli uppemot 0,3 TWh Vindkraftverken har hittills byggts ut stötvis i takt med att nya bidrag ges. Den som bygger ett vidkraftverk får bidrag på upp till 15 procent av investeringen. Stödet gäller fram till 1 juli år Dessutom får el producerad i vindkraftverk en miljöbonus på 15,2 öre/kwh. 4.3 Svensk tillverkning Endast ett fåtal företag i Sverige tillverkar vindkraftverk. Zephyr i Falkenberg tillverkar ett verk med tvåbladig rotor med så kallad passiv pitch, där yttre halvan av vingen vrids av vinden när den når en viss styrka för att minska effekten. Nordic Windpower satsar på ett koncept med en tvåbladig rotor med gungbrädesnav som minskar belastningen och därmed också vikten. Inget av företagen har dock ännu lyckats etablera sig på marknaden. 7 (11)

8 5. Vindkraft i världen Under 80-talet utvecklades vindkraften kraftfullt i USA. Nu går utvecklingen snabbast i Europa, särskilt i de länder som har högt elpris. Inom EU stöder man utvecklingen och har satt målet att Europa ska producera 20 TWh vindkraftel år Det är fem gånger så mycket som idag. 5.1 Sverige _ en liten nation Många länder i Europa bygger ut vindkraften betydligt snabbare än Sverige. Danmark byggde exempelvis 147 MW under 1996, vilket kan jämföras med Sveriges 30 MW under samma period. I dagsläget finns det en sammanlagd kapacitet i Sverige på ca 150 MW. Detta kan jämföras med Danmark som har en total kapacitet på ungefär 1200 MW och Tyskland med en kapacitet på 1900 MW, som båda har liknande vindförhållanden som vi har i Sverige. 5.2 Danmark Om man ser till vindkraftens andel av ett lands totala elbehov är Danmark världsledande. Om Danmark fortsätter att bygga ut vindkraften i samma takt som hittills, kommer målet på MW vindkraft, eller 10 % av landets elförbrukning att uppnås år Ambitionen är att bygga ut till 50 % år I början av 1998 fanns över vindkraftverk med en installerad effekt på sammanlagt 1100 MW. De beräknas under detta år ha producerat c:a 5 % av landets elförbrukning. Den danska vindkraftindustrin går också framåt uppgick exporten till verk med en sammanlagd effekt på 479 MW och en omsättning på 3,5 miljarder danska kronor. 5.3 Australien I Australien finns många mindre samhällen som ligger långt ifrån elnätet. Samhällena drar inte särskilt mycket el och att dra långa elledningarna från elnätet är väldigt oekonomiskt. Det är just i sådana fall som vindkraftverk är en bra lösning. Eftersom Australien har en tre tusen kilometer lång kust mot Södra Oceanen blåser det ofta kraftiga vindar, uppåt 6-8 m/s endast 10 meter över marken. Det blåser också kraftigast under eftermiddagen när elbehovet är som störst. Förutom lokala vindkraftverk vid mindre samhällen och farmer finns det även ett par vindkraftsparker på upp till 2 MW 5.4 Tyskland: Tyskland har som mål att reducera koldioxidemissionerna med 25 % till år Därför försöker man minska utsläppen från kraftproduktionen genom att bygga ut vindkraften. Målet är 4000 MW från vindkraft I dag bygger man ut vindkraften med 300 MW per år. Vid årskiftet 96/97 hade Tyskland installerat 4326 vindkraftverk med en total effekt på 1546 MW. Dessa verk beräknas kunna producera 3 TWh/år vilket motsvarar 0.65 % av Tysklands totala elförbrukning. 8 (11)

9 Tyskland är idag det ledande vindenergilandet. Under 1995 installerades vindkraftverk med effekten 505 MW, varav mer än en tredjedel av totala effekten installerades i inlandet. I Schleswig-Holstein har vindkraften byggts ut till effekten 449 MW och beräknas kunna producera 885 GWh per år, vilket motsvarar 7,4 % av den totala elförbrukningen i förbundsstaten, som var 11,9 TWh Holland I slutet av 1995 hade Holland en installerad vindkrafteffekt på 250 MW. Man har som mål att bygga ut vindkraften med 100 MW per år till år Man planerar att år 2020 ha en effekt på 3000 MW och 8000 MW år I Holland anser man att kostnaden för vindkraft måste reduceras med 50 % för att den verkligen skall kunna konkurera med elenergi som producerats med fossila bränslen. Under de senaste 5 åren har priset reducerats med 30 %, men det räcker alltså inte. Man har även funderat över att sätta upp vindfarmer till havs. Innan dessa kan sättas upp krävs dock fortsatt forskning inom området. 9 (11)

10 6. Forskning och framtid 6.1 Forskning Forskningen kring vindkraften har pågått i stor skala sedan 70-talet, då oljekrisen fick folk att titta mot alternativa energikällor. Sverige satsade på att forska kring utvecklingen av stora kraftverk, med effekter på över 1 MW (1000 kw). De flesta andra, däribland Danmark, satsade på små och medelstora kraftverk ( kw). Dessa har visat sig vara billigare att utveckla och är dessutom mer driftsäkra. Genom detta har de länder som satsat på mindre vindkraftverk kommit längre i utvecklingen av vindbaserad elproduktion. Man kan kanske tycka att Sverige gjorde en felsatsning när man valde att titta på stora kraftverk, men det är inte riktigt sant. De flesta forskare är överens om att skall man i framtiden kunna skapa en kommersiellt lönsam vindkraft så är det stora kraftverk man satsa på, så det svenska arbetet är inte bortkastad tid. De stora kraftverken är bättre därför att de kommer upp högre i luften, där det blåser mer och med en jämnare vind. Ett större kraftverk producerar också mer el i förhållande till markyta än ett mindre kraftverk. 6.2 Positiv framtid Vindkraften uppfyller som sagt stränga miljökrav och passar därmed bra när man ska bygga det ekologiskt hållbara samhället. Vindkraften är en av de förnyelsebara energikällorna som har hunnit långt i sin utveckling. Kostnaden per producerad kwh har minskat för varje ny generation av vindkraftverk som utvecklats och den kommer att fortsätta att minska tack vare större och effektivare vindkraftverk. Elenergi från ett vindkraftverk kostar idag inte mer än el från andra nybyggda kraftverk. Utvecklingen av vindkraften i världen går snabbt. Många länder bygger ut vindkraften och industrin som är engagerad i vindkraften visar en rekordartad tillväxt. Vindkraften blir hela tiden större och effektivare. Priset på vindproducerad el väntas sjunka och havsbaserad vindkraft är på väg mot ett kommersiellt genombrott. I Sverige skulle vindkraften kunna byggas ut lika snabbt som i Danmark och Tyskland för att minska miljöbelastningen och underlätta avvecklingen av kärnkraften. 10 (11)

11 7. Vindkraft på Stal Efter att ha snappat upp ett rykte om ett vindkraftprojekt på Stal bestämde vi oss för att undersöka saken lite närmare. Vi fick upp ett spår som ledde oss till Göran Kjellander. Efter ett samtal med honom fick vi reda på detta: I mitten på 1970-talet gick "Nämnden för energiproduktionforskning" ut och sa att man tänkte bygga tre vindkraftverk, på ca 2 MW styck, i statlig regi. Dåvarande ASEA Stal bestämde sig i samband med det att försöka slå sig in på vindmarknaden och sälja ett vindkraftverk till staten startades därför ett vindkraftsprojekt på Stal. Först försökte Stal på egen hand och tog fram ett förslag som bl.a. innefattade en trebladig rotor av rostfritt stål istället för den då traditionella glasfibern men den konstruktionen ratades av vindkraftkunniga människor. Ett samarbete inleddes då med Saab Scania som med hjälp av sina kontakter inom helikopterbranchen hade tillgång till stora kunskaper inom sådana områden som kunde komma väl till pass när man skulle konstruera propellern. När vindkraftverket väl var framtaget ville inte staten köpa det. De ansåg att priset, som låg på ca 60 miljoner, var för högt och tyckte att ASEA, som var en så stor koncern, kunde bidra med pengar så att priset kunde reduceras. Efterarbetet blev utdraget och segt och projektet lades ner vid -79. Ett av skälet till att Stal inte har satsat på vindkraftverk är alltså det nesliga nederlaget i samband med detta projekt. Andra anladningar som anges är att den väntade rushen på vindkraftverk uteblev och att danskarna kom emellan. Varför inte försöka igen? Inom ABB finns säkerligen de kunskaper som krävs för att kunna konstruera vindkraftverk. Om man satsar tillräckligt är det mycket troligt att vindkraften, på sikt, kan ge ABB en bra lönsamhet. En framtida bild på Curt Nicolin Gymnasiet? 11 (11)

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Vindkraft, innehåll presentation

Vindkraft, innehåll presentation Vindkraft. Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

Vindkraftteknik F1. Disposition. Varför vindkraft

Vindkraftteknik F1. Disposition. Varför vindkraft Vindkraftteknik F1 Varför vindkraft Disposition Vindkraft i Sverige och övriga världen - Historik och Trender Typer av vindkraftverk Vindkraftverkets delar Grundläggande begrepp Vinden 1 Det bästa med

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK TROLLEBODA VINDKRAFTPARK VINDKRAFTPARK I TROLLEBODA Vi undersöker möjligheten att bygga mer vindkraft i Kalmarsund. Våren 2008 fick vi tillstånd av miljödomstolen att bygga 30 vindkraftverk med totalhöjden

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft...1 Inledning...3 Bakgrund...4 Frågeställning...5 Metod...5 Slutsats...7 Felkällor...8 Avslutning...8 2 Inledning Fördjupningsveckan i skolan har som tema,

Läs mer

Vindkraftverk Rapport Energiprojektet VT16

Vindkraftverk Rapport Energiprojektet VT16 Vindkraftverk Rapport Energiprojektet VT16 Namn: Shawn Örnerstedt Klass: TE15A Gruppmedlemmar: Ebba Tubin, Theodor Berg, Amir Honarmand, Yang Du Inledning: En princip av ett vindkraftverk är väldigt simpelt

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04 Vindkraft Sara Fogelström 2011-05-04 Historik Vindkraft i världen (MW) 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 MW 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 I slutet på 2010

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

Miljöfysik vt2009. Mikael Syväjärvi, IFM

Miljöfysik vt2009. Mikael Syväjärvi, IFM Miljöfysik vt2009 Mikael Syväjärvi, IFM Vind uppstår från solen Solen Värmer upp luft Jorden är rund och roterar Moln ger skillnader i uppvärmning Områden med olika temperaturer Högtryck och lågtryck Luft

Läs mer

Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2

Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2 Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2 Radie: 46,5 m Rotordiameter: 93 m Fakta Rotorn: 60 ton Nacellen (maskinhuset): 82 ton Torn: 100 ton Fundamentent: 1900 ton Startvind 4 m/s och stoppvind 25

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Kärnkraft Innehållsförteckning: Sid. 2-3: Kärnkraftens Historia Sid. 4-5: Fission Sid. 6-7: Energiomvandlingar Sid. 12-13: Kärnkraftens framtid Sid. 14-15: Källförteckning Sid. 16-17: Bildkällor Sid.

Läs mer

Vindkra( förutsä0ningar och ekonomi

Vindkra( förutsä0ningar och ekonomi Vindkra( förutsä0ningar och ekonomi Storlek E0 2 MW vindkra(verk har en tornhöjd på 80-100 meter och en rotordiameter på 80-100 meter De största verk som är i kommersiell dri( i Sverige har e0 100 meter

Läs mer

Sune Zander Brittedals Elnät ekonomisk förening. Ett medlemsägt företag med eldistribution, elproduktion med vattenkraft samt elhandel.

Sune Zander Brittedals Elnät ekonomisk förening. Ett medlemsägt företag med eldistribution, elproduktion med vattenkraft samt elhandel. Sune Zander Brittedals Elnät ekonomisk förening Ett medlemsägt företag med eldistribution, elproduktion med vattenkraft samt elhandel. Föreningen grundad 1922 För att människorna på landsbygden skulle

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

ENKLAV utbildning 2016-03-21. Vindkraftsutbildning. Vindkraftsutbildning. Vindkraftsutbildning. Projektet Varför bygger vi?

ENKLAV utbildning 2016-03-21. Vindkraftsutbildning. Vindkraftsutbildning. Vindkraftsutbildning. Projektet Varför bygger vi? Vindkraftsutbildning ENKLAV utbildning Sven Ruin 2016-03-09/10 Gävle Projektet Varför bygger vi? Produktion Foto: Henrik 121 Wikimedia Vindkraftsutbildning Vindkraftsutbildning Processen Miljöpåverkan

Läs mer

VINDENERGI Dan Inborr Mathias Björk Högskolen I Östfold, Elektro Energiteknikk, 11.3.2010

VINDENERGI Dan Inborr Mathias Björk Högskolen I Östfold, Elektro Energiteknikk, 11.3.2010 VINDENERGI Dan Inborr Mathias Björk Högskolen I Östfold, Elektro Energiteknikk, 11.3.2010 SAMMANFATTNING Vinden är en förnybar energikälla, så den tar aldrig slut. För att få ett lönsamt (ekonomiskt) vindkraftverk

Läs mer

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna.

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Kunskapstest: Energikällorna. Rätt svar står skrivet i orange. 1. Alla använder ordet energi, men inom naturvetenskapen används en definition, dvs. en tydlig förklaring.

Läs mer

Blekinge Offshore. 2012 Blekinge Offshore AB, www.blekingeoffshore.se

Blekinge Offshore. 2012 Blekinge Offshore AB, www.blekingeoffshore.se Blekinge Offshore Projektbeskrivning Projektet omfattar uppförande av i första hand 700 vindkraftverk med en kapacitet på 2 500 MW och en beräknad produktion på 7-8 TWh per år inom Sveriges elområde 4.

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Varför vindkraft? Möjligheter Utbyggnaden Ekonomi Våra frågor 2 Våra budskap Billigaste förnybara energikällan som finns att tillgå Bidrar till försörjningstrygghet

Läs mer

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Sammanfattning fördelar med att inte koordinatsätta Energiutbytet blir så högt som möjligt i förhållande till omgivningspåverkan - Rätt vindkraftverk

Läs mer

Vindkraft i Halland - möjligheter och problem

Vindkraft i Halland - möjligheter och problem Halmstad 2011-02-17 Vindkraft i Halland - möjligheter och problem Göran Sidén Lektor i elkraftteknik Högskolan i Halmstad Bild: www.svif25ar.se Halländsk pionjär Roland Bengtsson i Tågarp, Falkenberg,

Läs mer

Dali Urban DEN MEST INNOVATIVA TURBIN DESIGNEN

Dali Urban DEN MEST INNOVATIVA TURBIN DESIGNEN Dali Urban DEN MEST INNOVATIVA TURBIN DESIGNEN Översikt Dali Urban har utvecklats för optimal prestanda vid låga vindhastigheter. Konen runt generatorn, eller the Venturi duct accelererar vind hastigheten

Läs mer

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014 Harry Frank KVA - 1 5/10/2014 Harry Frank IVA och KVA Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? 7 maj 2014 - Harry Frank KVA - 2 Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? För att besvara

Läs mer

Denna pdf-fil är nedladdad från Illustrerad Vetenskaps webbplats (www.illvet.com) och får ej lämnas vidare till tredjepart.

Denna pdf-fil är nedladdad från Illustrerad Vetenskaps webbplats (www.illvet.com) och får ej lämnas vidare till tredjepart. Käre användare! Denna pdf-fil är nedladdad från Illustrerad Vetenskaps webbplats (www.illvet.com) och får ej lämnas vidare till tredjepart. Av hänsyn till copyright innehåller den inga foton. Med vänlig

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i den framtida svenska elproduktionen. Vinden är en oändlig

Läs mer

Energikällor Underlag till debatt

Energikällor Underlag till debatt Energikällor Underlag till debatt Vindkraft Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. År 2014 producerade vindkraften i Sverige 11,5 TWh el vilket är cirka 8 procent av vår elanvändning.

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Allmänna anvisningar: Del A och B: För att påskynda rättningen skall nytt blad användas till varje ny del.

Allmänna anvisningar: Del A och B: För att påskynda rättningen skall nytt blad användas till varje ny del. Vindkraftteknik Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: tentamen 41No1B En2, En3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 2012-03-14 Tid: 9-13 Hjälpmedel:

Läs mer

Elförsörjning med hjälp av solceller

Elförsörjning med hjälp av solceller Elförsörjning med hjälp av solceller Av: Hanna Kober 9B Datum: 2010-05-20 Handledare: Olle & Pernilla 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Bakgrund sid 3 Syfte/Frågeställning sid 3 Metod sid 3 Resultat

Läs mer

Ökad konsumtion Minskat beroende av import Utbyte av föråldrade anläggningar

Ökad konsumtion Minskat beroende av import Utbyte av föråldrade anläggningar Förnybar elproduktion - Drivkrafter Behov av mer elproduktion Ökad konsumtion Minskat beroende av import Utbyte av föråldrade anläggningar Behov av förnybara energikällor Omställning till ett hållbart

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Bild 1. Lennart Asteberg IFLA HB Kyltekniska Föreningen 10.02.22

Bild 1. Lennart Asteberg IFLA HB Kyltekniska Föreningen 10.02.22 Bild 1 Lennart Asteberg IFLA HB Kyltekniska Föreningen 10.02.22 Bild 2 Mångfald Småskalighet Passivhus 0-energihus 2019 Befintlig bebyggelse 50 kwh / Kvm / år. Vi i Sverige har en kärlek till stora centrala

Läs mer

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd.

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vind Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

BROMSIDÉER FÖR VINDKRAFTVERK

BROMSIDÉER FÖR VINDKRAFTVERK BROMSIDÉER FÖR VINDKRAFTVERK Utvecklingen av ren energi fokuseras allt mer på vindkraftverk, vilket innebär att det blir allt viktigare att få ut största möjliga verkningsgrad av dessa. Mängden användbar

Läs mer

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge.

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Fyra markägare från bygden har tillsammans med prästlönetillgångar i Växjö stift bildat UppVind ekonomisk förening som avser att uppföra nio vindkraftverk norr och

Läs mer

Denna pdf-fil är nedladdad från Illustrerad Vetenskaps webbplats (www.illvet.com) och får ej lämnas vidare till tredjepart.

Denna pdf-fil är nedladdad från Illustrerad Vetenskaps webbplats (www.illvet.com) och får ej lämnas vidare till tredjepart. Käre användare! Denna pdf-fil är nedladdad från Illustrerad Vetenskaps webbplats (www.illvet.com) och får ej lämnas vidare till tredjepart. Av hänsyn till copyright innehåller den inga foton. Med vänlig

Läs mer

Energi för framtiden Vindkraftparken Kårehamn

Energi för framtiden Vindkraftparken Kårehamn E.ON Vind Energi för framtiden Vindkraftparken Kårehamn Radie: 56 m Rotordiameter: 112 m Fakta Nacellen (maskinhuset): 170 ton Torn: 170 ton Ett rotorblad: 13,5 ton Fundamentent: 1800 ton utan ballast

Läs mer

Övningstentamen. Syfte med tentamen

Övningstentamen. Syfte med tentamen Övningstentamen Syfte med tentamen Inte primärt få fram värden Lösningarna ska vara så tydliga att läraren blir övertygadatt du kan tillräckligt för att bli godkänd eller högre betyg. Obegriplig lösning

Läs mer

Samhällsbyggnadsenheten Ledningskontoret 2009-06-09. Samhällsekonomiska effekter vid en utbyggnad av vindkraften

Samhällsbyggnadsenheten Ledningskontoret 2009-06-09. Samhällsekonomiska effekter vid en utbyggnad av vindkraften Samhällsbyggnadsenheten Ledningskontoret 2009-06-09 Samhällsekonomiska effekter vid en utbyggnad av vindkraften Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Avgränsningar... 3 Målsättning

Läs mer

Solceller Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom, fusion Väte har en proton, helium har 2 protoner Vid ekvatorn ger solen 3400 kwh/m 2 och år I Sverige ger solen

Läs mer

Förslag på dagordning

Förslag på dagordning Förslag på dagordning Syfte med detta samråd Presentation av Holmen Förutsättningar Teknik Tidplan Lagstiftning Genomgång av specifika förutsättningar för respektive delprojekt Frågestund Fika Koncernen

Läs mer

Ger vindkraften någon nytta?

Ger vindkraften någon nytta? Ger vindkraften någon nytta? Fredrik Dolff och Henrik Aleryd Noden för Näringslivs- och affärsutveckling, Nätverket för vindbruk Nätverket för vindbruk Nätverket för vindbruk sprider kunskap och information

Läs mer

Kunskaper i teknik för skolår 7. El i vardagen.

Kunskaper i teknik för skolår 7. El i vardagen. Olaus Petriskolan Örebro BOD/JÖN Kunskaper i teknik för skolår 7. El i vardagen. Vattenkraftverk och kärnkraftverk producerar huvuddelen av den el vi använder. Kraftverk som eldas med biobränsle (ved och

Läs mer

Varför blåser det och hur mycket energi finns det i vinden

Varför blåser det och hur mycket energi finns det i vinden Varför blåser det och hur mycket energi finns det i vinden Agenda Globala cirkulationer konceptuell modell Krafter som påverkar luftens rörelse Vinden som resurs Energiutvinning Rotorbladet Global cirkulation

Läs mer

Vindkraften från verksamhetsidkarnas synvinkel. Anders Stenberg, Anni Mikkonen Finska Vindkraftföreningen r.f. Helsingfors, 25.10.

Vindkraften från verksamhetsidkarnas synvinkel. Anders Stenberg, Anni Mikkonen Finska Vindkraftföreningen r.f. Helsingfors, 25.10. Vindkraften från verksamhetsidkarnas synvinkel Anders Stenberg, Anni Mikkonen Finska Vindkraftföreningen r.f. Helsingfors, 25.10.2011 Finska Vindkraftföreningen r.f. Föreningen grundades 1988 Samarbete

Läs mer

byter Vi ser till riktning att tankarna

byter Vi ser till riktning att tankarna Sverige Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids största globala utmaningar. Sida 2 Till stor del

Läs mer

Grupp : Arvid och gänget. Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid

Grupp : Arvid och gänget. Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid Grupp : Arvid och gänget Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid Växthuseffekten Atmosfären Växthuseffekten kallas den uppvärmning som sker vid jordens yta och som beror på atmosfären. Atmosfären

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

Vindkraftverk. Principen bakom vårt vindkraftverk

Vindkraftverk. Principen bakom vårt vindkraftverk Vindkraftverk Min grupp har gjort ett speciellt vindkraftverk som är inspirerat av det flygande vindkraftverket Buoyant airborne turbine. Det som gör vårt vindkraftverk annorlunda jämfört med andra är

Läs mer

Göran Sidén är lektor i elkraftteknik vid Högskolan i Halmstad. Som studierektor har han ansvarat för att utveckla en ingenjörsutbildning helt

Göran Sidén är lektor i elkraftteknik vid Högskolan i Halmstad. Som studierektor har han ansvarat för att utveckla en ingenjörsutbildning helt Göran Sidén är lektor i elkraftteknik vid Högskolan i Halmstad. Som studierektor har han ansvarat för att utveckla en ingenjörsutbildning helt inriktad på förnybar energi. Redan 1995 startade han den första

Läs mer

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas 6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas El och värme kan framställas på många olika sätt, genom förbränning av förnybara eller fossila bränslen, via kärnklyvningar i kärnkraftsverk eller genom

Läs mer

Horisontella Vindkraftverk 1-200 kw

Horisontella Vindkraftverk 1-200 kw Horisontella Vindkraftverk 1-200 kw VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder vinden som kraftkälla! Eco Productions

Läs mer

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag Vindkraftprojekt Äskåsen Samrådsunderlag 2010-08-31 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT ÄSKÅSEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

El- och värmeproduktion 2010

El- och värmeproduktion 2010 Energi 2011 El- och värmeproduktion 2010 El- och värmeproduktionen ökade år 2010 Den inhemska elproduktionen gick upp med 12 procent, fjärrvärmeproduktionen med 9 procent och produktionen av industrivärme

Läs mer

-Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär

-Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär -Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär Projektansvarig: Johan Burström Erik Johansson Marcus Persson Sammanfattning av projektet... 3 Inledning... 3 Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00 Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun Den 14/6 kl 18.00 Agenda för mötet: Agenda 1. Presentation av sökande 2. Presentation av Triventus Consulting

Läs mer

VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12

VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12 VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12 VINDAR OCH VINDENERGI VINDKRAFTVERK JBA VIND VINDKRAFTEN I VÄRLDEN VINDAR OCH VINDENERGI VAR KOMMER VINDEN FRÅN? HUR MYCKET BLÅSER DET? VINDEN VARIERAR

Läs mer

V90-1,8 MW & 2,0 MW Bygger på erfarenhet

V90-1,8 MW & 2,0 MW Bygger på erfarenhet V90-1,8 MW & 2,0 MW Bygger på erfarenhet Nyskapande rotorbladsteknik Optimal effektivitet OptiSpeed *-generatorn i vindkraftverken V90-1,8 MW och V90-2,0 MW är modifierade varianter av generatorn i Vestas

Läs mer

Initiativ (S) Uppföljning av köp av vindkraftverk

Initiativ (S) Uppföljning av köp av vindkraftverk Tjänsteskrivelse 2017-04-05 Handläggare Tove Liljas Utredningsenheten Kommunstyrelsen Initiativ (S) Uppföljning av köp av vindkraftverk Förslag till beslut Uppföljning av investering i vindkraftverk godkänns.

Läs mer

Farväl till kärnkraften?

Farväl till kärnkraften? Farväl till kärnkraften? En analys av Sveriges framtida elförsörjning Per Kågeson Svensk Energi 2014-10-01 Kärnkraften i världen 2014 Antal reaktorer USA 104 Ryssland 23 Kanada 19 Kina 20 EU 132 Indien

Läs mer

SMÅSKALIG VINDKRAFT FÖR FASTIGHETER. Nov 20 th 2013 Morgan Widung, InnoVentum

SMÅSKALIG VINDKRAFT FÖR FASTIGHETER. Nov 20 th 2013 Morgan Widung, InnoVentum SMÅSKALIG VINDKRAFT FÖR FASTIGHETER Nov 20 th 2013 Morgan Widung, InnoVentum Agenda Definition av Småskalig vindkraft (SWT) Varför är SWT intressant för Fastigheter? Utvecklingen senaste åren : Problem

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

FÖRNYBAR ENERGI FÖR IDAG OCH IMORGON

FÖRNYBAR ENERGI FÖR IDAG OCH IMORGON FÖRNYBAR ENERGI FÖR IDAG OCH IMORGON VINDKRAFT I SVERIGE Både EU och Sverige har formulerat ambitiösa mål som anger en kraftigt ökad utbyggnad av förnybar energi. EU har som mål att 20 procent av energin

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Statkraft är ledande producent av förnybar energi i europa. Vindkraft är en av de mest miljövänliga metod erna för att producera energi i stor skala

Statkraft är ledande producent av förnybar energi i europa. Vindkraft är en av de mest miljövänliga metod erna för att producera energi i stor skala Statkraft är ledande producent av förnybar energi i europa. Vindkraft är en av de mest miljövänliga metod erna för att producera energi i stor skala och därför är vindkraftspro duktion en naturlig och

Läs mer

Vertical Wind. Vertical Wind kan idag offerera nyckelfärdiga 200kW system i parker om 1-5 vindkraftverk per ställverk.

Vertical Wind. Vertical Wind kan idag offerera nyckelfärdiga 200kW system i parker om 1-5 vindkraftverk per ställverk. Vertical Wind Vertical Wind kan idag offerera nyckelfärdiga 200kW system i parker om 1-5 vindkraftverk per ställverk. Det första 12kW kraftverket startades i December 2006 vilket var startskottet för kommersialiseringen

Läs mer

E.ON satsar på vindkraft

E.ON satsar på vindkraft E.ON satsar på vindkraft Nationella vindkonferensen Kalmar 7 april, 2009 Lennart Fredenberg E.ON Sverige AB E.ON är ett av världens största privatägda energiföretag i världen stark position i Norden Renewables/JICDM

Läs mer

Ekonomisk kalkyl vindkraftverk 10 november 2012 Olof Karlsson SERO

Ekonomisk kalkyl vindkraftverk 10 november 2012 Olof Karlsson SERO Ekonomisk kalkyl vindkraftverk 10 november 2012 Olof Karlsson SERO SERO, Olof Karlsson 10 november 2012 Ekonomisk kalkyl 2 MW verk november 2012 Tornhöjd 102 m Inköpspris nyckelfärdigt 30 milj. kr Avskrivningstid

Läs mer

UNDERVISNINGSMATERIAL

UNDERVISNINGSMATERIAL UNDERVISNINGSMATERIAL ARBETSUPPGIFTER UNDERVISNINGSMATERIAL 3: UPPTÄCKTEN Berättelse del 1: Uppgift 1: Det sista vykortet Vackrare horisont Berättelse del 2: Uppgift 2: Uppgift 3: Upptäckten Snurra på

Läs mer

Repetition energi. OBS. repetitionen innehåller inte allt Mer info finns på

Repetition energi. OBS. repetitionen innehåller inte allt Mer info finns på Repetition energi OBS. repetitionen innehåller inte allt Mer info finns på www.naturenergi.pbworks.com Solceller Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom + energi,

Läs mer

FÖRSTUDIE OM SAMORDNINGSVINSTER MED ATT KOMBINERA VINDKRAFT OCH EN FAST FÖRBINDELSE. Kvarkenrådet 2009

FÖRSTUDIE OM SAMORDNINGSVINSTER MED ATT KOMBINERA VINDKRAFT OCH EN FAST FÖRBINDELSE. Kvarkenrådet 2009 FÖRSTUDIE OM SAMORDNINGSVINSTER MED ATT KOMBINERA VINDKRAFT OCH EN FAST FÖRBINDELSE Kvarkenrådet 2009 En vision om vindkraft i Kvarken 2 Förstudiens målsättning och utgångspunkter Målsättning Att kartlägga

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen.

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen. Förnybar energi till 50 000 hushåll Vinden är en oändlig resurs att ta vara på. Den energin som får håret på ditt huvud att svalla, löven att rassla och trädkronor att vaja omvandlar vi till el. El som

Läs mer

Så här byggdes Torkkola vindkraftspark

Så här byggdes Torkkola vindkraftspark Så här byggdes Torkkola vindkraftspark Merikartvägen N Torkkola Lillkyro 7 Torkkola vindkraftspark finns i Vasa längs med Merikartvägen, söder om Kyrö älv. Yta: ca 1 000 hektar Skiften: över 200 Markägare:

Läs mer

El- och värmeproduktion 2011

El- och värmeproduktion 2011 Energi 2012 El- och värmeproduktion 2011 Energiproduktionen och fossila bränslen nedåtgående år 2011 Komplettering 18.10.2012. Tillägg av översikten El- och värmeproduktionen samt bränslen 2011. Den inhemska

Läs mer

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING Energin i vinden som blåser, vattnet som strömmar, eller i solens strålar, måste omvandlas till en mera användbar form innan vi kan använda den. Tyvärr finns

Läs mer

Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11

Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Allt arbete med ENaTs teman har många kreativa inslag som styrker elevernas växande och stödjer därmed delar av läroplanens

Läs mer

Sammanställt av Göte Niklasson juli 2013. Vindkraft/El från vinden

Sammanställt av Göte Niklasson juli 2013. Vindkraft/El från vinden Sammanställt av Göte Niklasson juli 2013 Vindkraft/El från vinden Vad är vind? Solen värmer land och hav. Varm luft är lättare än kall. Det blir tryckskillnader- låg- och högtryck. För att utjämna mellan

Läs mer

2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå

2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå 2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 4 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 2:4

Läs mer

Regional satsning på småskalig vindkraft i sydöstra Sverige inom Nätverk för vindbruk

Regional satsning på småskalig vindkraft i sydöstra Sverige inom Nätverk för vindbruk Regional satsning på småskalig vindkraft i sydöstra Sverige inom Nätverk för vindbruk Energimyndigheten Intelligent Energy Europe start 2008-12, avslut 2011-03 Småskalig vindkraft Genomförande - Kalmar

Läs mer

www.svenskvattenkraft.se Vattenkraft SERO:s energiseminarium 2011-03-12 i Västerås

www.svenskvattenkraft.se Vattenkraft SERO:s energiseminarium 2011-03-12 i Västerås Vattenkraft SERO:s energiseminarium 2011-03-12 i Västerås Småskalig vattenkraft naturnära energiutvinning F = H * Q * g F är effekten i kw H är fallhöjden i meter Q är flödet i m 3 /s g är jordens dragningskraft

Läs mer

Energiteknik vid Uppsala Universitet

Energiteknik vid Uppsala Universitet Energiteknik vid Uppsala Universitet Vindkraft, vågkraft och strömkraft - potential och dagsläge Centrum för förnybar elenergiomvandling Marten.grabbe@angstrom.uu.se Rafael.Waters@angstrom.uu.se Energi

Läs mer

INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt en Eco Production vertikal Vindkraftverk, en förnybar energikälla, en generator som använder vinden som kraftkälla! Eco:s Vindkraftverk är

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Mikael Henriksson

Mikael Henriksson WWW.EOLUSVIND.COM Mikael Henriksson Eolus Vind AB Har medverkat vid etableringen av mer än 200 av Sveriges 1200 vindkraftverk Projektering Förvaltning Bolagsbildning Företaget 35 anställda, 5 kontor Hässleholm,

Läs mer

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta Sveriges målsättning 50 % av Sveriges totala energianvändning ska komma från förnybara energikällor till år 2020. Produktionen från förnyelsebara energikällor ska år 2020 vara 25 TWh. Det ska finnas planeringsförutsättningar

Läs mer

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:256 av Birger Lahti m.fl. (V) 100 procent förnybar energi 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften en folkrörelse Vindkraften idag och imorgon Västerås 2008-11-27 Vindkraften en folkrörelse Energiansvarig (v) i riksdagen 1998-2002 Ledamot i DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet (2003-06) ledamot VEABs

Läs mer

Prisbildning på den nordiska elmarknaden

Prisbildning på den nordiska elmarknaden Avdelningen för elektriska energisystem EG2050 SYSTEMPLANERING Vårterminen 2010 Datoruppgift Prisbildning på den nordiska elmarknaden I denna uppgift ska du studera prisbildningen på den nordiska elmarknaden.

Läs mer

Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB

Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB UMEÅ UNIVERSITET 2007-10-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB Anders Strömberg ET03 Emma Renström ET03 Handledare:

Läs mer