Valet föll på NCG för ökad flexibilitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valet föll på NCG för ökad flexibilitet"

Transkript

1 DONG ENERGY JUNI 2013 McNeil Valet föll på NCG för ökad flexibilitet Gaspriset och den globala marknaden Nationell krisplan för Sveriges naturgasförsörjning Fortsatt högt förtroende för DONG Energy

2 LeDARE ARTIKEL Vi har i tidigare nyhetsbrev konstaterat att allt fler går över till börspriser. Och att börspriserna har kommit för att stanna. För dig som användare av naturgas betyder det att du har fler möjligheter att styra dina priser via börsen och välja den prismodell som passar dig bäst. I det här numret går vi in lite djupare på börspriset och tittar på hur det påverkas i form av olika variabler. Intressant är också att följa hur olika energikällors exploatering påverkar utbud och efterfrågan, bland annat skiffergas som är det stora just nu i USA. Även på hemmaplan kan vi påverka. Inom koncernen DONG Energy har vi gjort stora förändringar. En ny strategi för framtiden är sjösatt. För att uppnå den har vi bland annat genomfört en stor omorganisation och bildat ett nytt affärsområde: Customers & Markets. Genom den förändringen har vi fått en mer kundnära och lösningsorienterad organisation vilket säkerställer att vi blir bättre på att erbjuda innovativa och konkurrenskraftiga produkter. Du kan läsa mer om vår strategi på annan plats i nyhetsbrevet. Du hittar också en artikel om den nationella krisplanen för landets naturgasförsörjning. Det är en beredskaps- och handlingsplan som aktiverades två gånger under våren, då risk för brist på naturgas uppstod. Hoppas att vi med bra input kan bidra till bra output för dig och din verksamhet. Både med den här typen av information och med en effektivare organisation. Med det önskar vi en skön sommar. Thomas Ollendorff, Dong Energy Gasmarknaden möjligheter och utmaningar I tidigare magasin har vi konstaterat att börspriserna på naturgas har kommit för att stanna. Allt fler går också över från oljeindexerade priser till just börspriser. I den här artikeln ska vi titta närmare på gasmarknaden som helhet och vilka faktorer som påverkar priset. Viktig energikälla globalt sett Även om naturgasanvändningen i Sverige är låg (cirka tre procent av energiförbrukningen) är det en viktig energikälla globalt sett. Cirka 25 procent av energibehovet i världen tillfredsställs via naturgasen. Dess betydelse har förstås inverkan även på vår begränsade marknad. Vi påverkas av den globala tillgången, hur stor efterfrågan är, infrastrukturens utbyggnadstakt, andra energikällors tillgång/efterfrågan, politiska beslut, världshändelser, etc. Det går inte att diskutera gasmarknadens prisbild, möjligheter och utmaningar utifrån isolerade frågor allt hänger ihop. God tillgång Först kan vi konstatera att tillgången på naturgas i världen är god. Enligt beräkningar av dagens kända reserver räcker gasen i drygt 60 år (2011-tal, BP Statistical Review of World Energy). Reserverna räcker längre än oljereserverna, givet att de två källornas nuvarande förbrukningstakt jämförs. Gasreserverna är också jämnare fördelade över jorden än oljan, vilket innebär att gasens betydelse som energikälla ökar. Den är inte lika utsatt för politisk påverkan och kan i många regioner utvinnas närmare slutkunden. Många faktorer påverkar priset Det är mycket som påverkar priset på naturgas. Många variabler har bidragit till det: Efter tsunamin och kärnkrafthaveriet i Japan 2011 har japanerna köpt upp en stor del av den globala tillgången på LNG, Liquefied Natural Gas (flytande gas). Det har inneburit att priserna på vår naturgas legat kvar på en relativt hög nivå. Samtidigt har låga priser på CO 2 och kol inneburit att elpriserna blivit lägre. Vilket har gjort naturgasen för dyr för elproduktion, med följd att efterfrågan minskat. Skiffergasens intåg I USA är utvinningen av skiffergas, på engelska shale gas, igång i stor skala, och man pratar redan om en boom inom området. Redan nu ser vi effekter av detta genom en ökad övergång från kol till naturgas i USA. Det innebär ett överskott av kol på den amerikanska marknaden och att priset på kol på världsmarknaden har sjunkit och efterfrågan på kolet har därmed ökat på andra marknader, som i Europa. Det har inneburit att kolet har ökat som källa för elproduktion på vår europeiska marknad, eftersom det är billigare än naturgas. Med följd att efterfrågan på naturgas minskat även av den anledningen. Även priset på CO 2 -kvoterna har sjunkit. Samtidigt har Tyskland påbörjat stängningen av sina kärnkraftverk och till stor del börjat ersätta kärnkraften med kolkraft, men även med sol- och vindkraft. Kort sammanfattning Ökad utvinning av skiffergas. Lägre priser på kol, i kombination med låga CO 2 -priser som gör elproduktion med kol billigare. Mer förnybara energikällor och en ekonomisk kris i Europa. Allt detta har bidragit till minskad efterfrågan på naturgasen och ett förhållandevis högt pris. Nu behöver man inte vara ekonom för att uppleva att detta är en paradox. Om efterfrågan minskar borde väl priset sjunka! Som vi nämnt går mycket av LNG till Japan, där man är beredd att betala ett långt högre pris än det vi har i Europa. Därmed har en av försörjningskällorna till Europa prisats ur marknaden. Dessutom upplever vi en nedgång i produktionen från den kontinentala plattan, där särskilt den engelska produktionen har minskat. Sist men inte minst har en kall vinter mer än väl uppvägt den låga efterfrågan från industrin. Möjligheter att styra priset Det finns stora fördelar med gaspriser som handlas på börsen. Möjligheterna är många via de olika gasbörserna, exempelvis NCG. Fördelen är valfrihet och att prismodell kan anpassas till önskade behov och riskexponering följa marknadspriserna, kombinera flexibilitet och säkerhet med prissäkringar, eller välja ett fast pris? Vår uppgift är att ligga före med kunskap och insikt om marknadens förändringar, de olika möjligheterna på de olika börserna och utarbeta den prismodell som balanserar riskerna och passar din verksamhet bäst.

3 KUNDreportage Från förstoppning till rökavvänjning för u-båtspersonal Kärt barn har (haft) många namn, skulle man kunna säga om McNeil. Eller rättare sagt om läkemedelsföretaget i Helsingborg som startade under namnet Leo och som hetat allt från Kabi Pharmacia, Pharmacia Upjohn till bara Pharmacia och nu alltså amerikanska McNeil som ägs av Johnson & Johnson. Om vi säger Nicorette blir det lite tydligare vad McNeil sysslar med. Det är företagets i särklass största produkt, tillika världens ledande preparat för rökavvänjning med försäljning i över 80 länder. Nittio procent av den totala produktionsvolymen utgörs av Nicorette. Nikotintuggummit svarar för 60 procent av den totala volymen. I princip alla Nicorette-produkter som säljs i världen produceras i Helsingborg. Tuggummit lanserades 1978 och var det första nikotintuggummit i världen. Ett strikt regelverk McNeil ingår i Johnson & Johnson, division Consumer Health Care. Eftersom produkterna som tillverkas i Helsingborg är klassade som läkemedel är produktionen satt under ett strikt regelverk med extrema krav på renhet och hygien. De två ångpannorna och de två värmepannorna som, skulle man kunna säga, är motorn i produk - tionen, är kliniskt rena. Precis som lokalen de står i. Rören glänser, kranar och skruvar skiner som solen. Johan Järnum, som ansvarar för både fastigheterna, säkerheten och energiupphandlingar, berättar att det finns en poäng med att allt är rent, även där pannorna står. Om vi visar anläggningen för någon och det slarvas här, kan man tro att det slarvas på andra ställen också. Till exempel inne i produktionen, säger han och poängterar naturgasens fördelar ur just perspektivet renhet. Det är ju en ren energikälla som inte smutsar ner, som till exempel olja gör. Det kräver mindre underhåll, är enklare och går snabbare att hålla rent. Mycket energi i produktionen Johan Järnum är civilingenjör i grunden och har varit på företaget sedan Han har arbetet med både produktionsplanering och varit produktionsansvarig inom Nicorette. Det går åt mycket energi i produktionen. Detta i form av el, fjärrkyla, fjärrvärme, gas och vatten. Johan berättar att de processer som krävs för att producera McNeils produkter hade varit svåra att göra utan naturgas. Absolut rent I de miljöer som krävs för produktionen för torra produkter, till exempel Treo, har vi en enorm luftomsättning för att hålla luften så torr som möjligt. Luften hettas upp till 120, 130 grader för att kylas ner igen. Det är en process för att avkondensera luften så att den håller 10 till 15 procents fuktighet. Under en timme byts luften ut 15 gånger. Processen, med upphettning och kylning av luften görs med hjälp av ånga producerad av de två ångpannorna som drivs med naturgas. Johan menar att naturgas krävs för att åstadkomma snabb uppvärmning på kort tid. Gasens höga verkningsgrad gör den mer ekonomisk att använda än andra energikällor. I anläggningen används också fjärrkyla. Det kommer in fyragradigt vatten från vilket vi tar ut sexgradigt som går ut till exempelvis processkyla och maskinkyla, men framför allt för lufttorkning. Inom företaget produceras också absolut rent vatten. Också det med hjälp av ånga och höga temperaturer. Det absolut rena vattnet används exempelvis i rengöringsprocesser. Från oljeindexerat till NCG Anläggningen i Helsingborg har använt naturgas i 15 år, från att tidigare använt olja. I och med att produktionen sker mitt bland övrig bebyggelse måste processerna vara rena. Detta i kombination med att fjärrvärme är dyr och kraven på hög värme i produktionen gjorde övergången till naturgas självklar. För värmen svarar två värmepannor, drivna med naturgas. McNeil har varit kund hos DONG Energy sedan oktober Förbrukningen idag motsvarar cirka 25 GWh per år. Tidigare hade företaget ett oljeindexerat pris. I och med att avtalet förnyades i oktober 2012, övergick man till att handla via den tyska gasbörsen NCG. När vi gick över till NCG blev det helt enkelt billigare och med priser som inte var lika volatila som om vi hade valt Nord Pool, konstaterar Johan, För närvarande kör vi på Börspris daily, ett val vi gjorde tillsammans med vår egen energikonsult och DONG Energy. Målet är att kunna bygga upp en solid budget med en jämn prisbild och ett enkelt redovisningsarbete, berättar Johan, som också menar att den tyska börsen känns stabil samtidigt som den, till skillnad mot Nord Pool, öppnar möjligheter till att arbeta med olika prismodeller och att hedga gasinköpen, det vill säga prissäkra under vissa perioder. Säkerhet är den viktigaste variabeln i För närvarande kör vi på Börspris daily, ett val vi gjorde tillsammans med vår egen energikonsult och DONG Energy. Målet är att kunna bygga upp en solid budget med en jämn prisbild och ett enkelt redovisningsarbete. McNeils arbete. Tätt följt av kvalitet. Ur den aspekten är naturgas som energikälla ett bra val, hävdar Johan som berättar att McNeil är det företag som har störst energiförbrukning av alla Johnson & Johnson-företag i Europa. Och så var det här med u-båtspersonalen Det har hänt mycket sedan 1914, då Leo bildades i Helsingborg. Faktum är att företaget ligger på samma plats idag som då det begav sig. Det första läkemedlet som producerades var det berömda Leopillret mot förstoppning, som följdes av klassiska Albyl. Nikotintuggummit utvecklades under slutet av 60-talet och under 70-talet. Först tänkt för yrkesgrupper där det inte gick att röka på arbetsplatsen. Marinen och dess u-båtspersonal var den första tänkta målgruppen för produkten. Idag är McNeil Helsingborgs största industri med cirka 700 medarbetare. Här sker både produktion, forskning och utveckling. Förutom Nicorette produceras även Magnecyl och TREO. Johan Järnum, Manager for Facility, Site service, Energy and Security. De två ångpannorna och de två värmepannorna är kliniskt rena. Precis som lokalen de står i.

4 ARTIKEL NATIONELL KRISPLAN FÖR SVERIGES NATURGASFÖRSÖRJNING Skyldighet att upprätta en krisplan Under 2012 upprättade Energimyndigheten en nationell förebyggande krisplan samt en Nationell krisplan för trygg Naturgasförsörjning, allt enligt en EU-förordning. Energimyndigheten är behörig myndighet för att upprätta krisplanen. Det har gjorts i samråd med andra aktörer, däribland DONG Energy, myndigheter och organisationer. Planen ska innehålla de åtgärder som måste vidtas för att undanröja eller minska konsekvenserna av ett avbrott i gasförsörjningen. Energimyndigheten är alltså ytterst ansvarig för att i den mån det går undvika att vi går in i ett krisläge. Ett säkerhetssystem Det svenska och danska gassystemet är som bekant sammankopplat. I händelse av att ett krisläge utlyses i Danmark kommer detsamma därför att ske i Sverige. Trots en eventuellt bakomliggande hotbild är systemet positivt i den bemärkelsen att det utgör en aktiv beredskapsplan för hur olika aktörer i branschen ska förbereda sig och agera för vad som eventuellt komma skall. Det är med andra ord ett säkerhetssystem som syftar till att hantera och säkerställa försörjningen av naturgas. Värt att nämna är att Sverige inte har haft några störningar som orsakat avbrott hos kunderna sedan naturgasen introducerades Så blev heller inte fallet under våren när två varningar utfärdades enligt den lägsta nivån, tidig varning. Vårens första varning Krisplanen innehåller tre nivåer tidig varning, beredskap och kris, vilka kan påverka försörjningssituationen. De är definierade i EU:s förordning (2010:994) om naturgasförsörjning och utfärdas beroende på den uppkomna situationens art. Anledningen till att en krisnivå utfärdas kan vara flera. Den första varningen utfärdades den 18 mars som en följd av att det var ovanligt kallt, i kombi - nation med att det kom för lite gas in i Danmark och att nivån på gaslagren var relativt låg. Beslutet den 18 mars baserade sig på väderprognoserna om fortsatt låga temperaturer kopplade till aktuell försörjningsbild. Den stora frågan var om vi skulle få tillräckligt med gas från Tyskland ett scenario som, i förberedande syfte, alltså ledde till att lägga ut tidig varning. Marknadens aktörer agerade utifrån den tidiga varningen, prognoserna för den danska naturgasförsörjningen ljusnade och varningen kunde återkallas den 27 mars. Vårens andra varning Den 29 april utlystes återigen en tidig varning. Åtgärden berodde dels på ett oförutsett underhållsarbete på plattformen Tyra i Nordsjön, dels på tekniska problem och låga lagernivåer i gasdepån Stenlille. Beroende på avbrottets längd, till följd av underhållsarbetet, uppkom en risk att det inte skulle finnas tillräckligt med gas att förse den dansk-svenska marknaden med. Även den här gången reagerade marknadens aktörer och bokade upp extra kapacitet från Tyskland. Avbrottet på Tyra blev längre än beräknat. Men situationen förbättrades, vilket förhindrade att man tvingades gå upp i krisnivå. Den 13 maj återkallades den tidiga varningen. Många inblandade och många ansvarsnivåer Företag ska upprätta en företagsplan. I korthet innebär detta att Energimyndigheten kan meddela föreskrifter för företag som använder naturgas, och naturgasföretag, att upprätta och följa en förebyggande åtgärdsplan och en krisplan för företagets verksamhet en företagsplan. Planen ska innehålla tydliga åtgärder ett företag ska vidta vid de tre olika krisnivåerna. Systemet för gasens distribution är komplicerat. De fysiska ledningarna går över flera länder. Det är också flera aktörer som äger olika delar av det fysiska nätet. I en eventuell kris blir även ansvaret att hantera den situationen delad. Det är viktigt att definiera ansvaret och förstå vilka roller respektive aktör har i ansvarskedjan. I Sverige är förbrukare som använder > 20 GWh gas/år skyldiga att upprätta en företagsplan. Det som hände, och vidtogs, under våren visar hur positivt systemet är i och med att olika aktörer kan samverka för att gemensamt motverka negativa effekter när en eventuell bristsituation är i antågande. På DONG Energy arbetar vi kontinuerligt med att systemet ska fungera så bra som möjligt vid en eventuell krissituation. Läs gärna mer om systemet och de olika ansvarsnivåerna på energimyndigheten.se Porträttet Specialist men ändå generalist Lars Olsson är något så motsägelsefullt som specialisten som tar ett helhetsgrepp och fungerar som generalist på DONG Energy. Han är placerad på kontoret i Malmö som den enda egentliga renodlade analytikern. En smal titel, men med en arbetsmetodik som han själv jämför med det egna träningsutövandet: CrossFit. Vad går ditt jobb ut på? Enkelt uttryckt går det ut på att förse våra säljare/rådgivare med information för att underlätta deras arbete gentemot kunderna. Det handlar mycket om analys av marknaden, priser, börsutveckling etc. Mitt arbete leder till att rätt besluts - underlag finns för att vi ska kunna erbjuda kunderna rätt produkt till rätt pris. Vad vill kunderna veta upplever du? Det primära är tranparens i vårt arbetssätt. På så sätt är det enklare att förstå hur våra produkter fungerar i deras verksamhet. Vad är just DONG Energy bra på tycker du? Vi är bra på att kombinera den stora koncernen stor kunskapsbas och unika produkter med det lokala kontorets kundnärhet. Vi kan snabbt omsätta kundens behov i en konkret lösning. Vad utmärker ditt sätt att jobba? Trots att jag har en back office-roll jobbar jag mycket med kundrelaterade arbetsuppgifter. Alltså nära kunderna i själva uppdragen, deras verksamhet, behov och lösningar. Vid behov har jag hela koncernens resurser till förfogande och samlar in så mycket information det går. Som strateg jobbar jag sakligt och strukturerat och angriper problem från olika anfallsvinklar. Även om mitt arbete på sätt och vis är administrativt måste jag hela tiden reflektera över vilka konsekvenser mina handlingar har gentemot våra kunder. Och det här med CrossFit då? Jo, det är ett stort intresse och en träningsmetodik som jag utövar. Den är funktionellt högintensiv, en helhetsträning som kombinerar balans, smidighet, styrka och kondition. Faktiskt lite som min roll här på DONG Energy, specialist men ändå generalist. Lars Olsson / analytiker Bor i Malmö med sambo och dotter på 1,5 år Civilekonom, Ekonomihögskolan Lund Har lovat sig själv att ta upp golfen igen

5 NOTERAT Kundundersökning 2012 Ett bra avstamp för att bli ännu bättre En stor del av vårt arbete består av rådgivning. För att lyckas bra krävs relevanta marknadsanalyser och en förståelse för våra kunders verksamhet. Därför är det också viktigt att vi har en nära kundkontakt, både enskilt och via regelbundna kundundersökningar. Den senaste kundundersökningen gjordes i oktober 2012 och visar glädjande att vi har ett fortsatt stort förtroende hos våra kunder. Vi ligger även i år med goda omdömen i den övre delen av skalan enligt mätmetoden, i vissa fall även mycket högt. Sammantaget konstaterar vi att våra kunder generellt är nöjda och har förtroende för det vi gör. Vi vet dock att vi kan bli mer proaktiva i kontakten. Åtgärder för det är redan vidtagna. Vi har satt in extra resurser på kundservice och förändrat vårt sätt att arbeta. Målet är att kunna vara än mer närvarande, både via telefon och personligen. Med det vill vi också uppmana er att fortsätta att ta kontakt med oss och framföra synpunkter, önskemål och annat som kan utveckla vårt samarbete till det allra bästa. Strategi 2020 En tillväxtplan för framtiden Sedan en tid tillbaka har en ny strategi för koncernen fastställts, Strategi Den får även positiv effekt för våra svenska gaskunder. Vägen fram till 2020 består av några viktiga steg. Strategi 2020 är en långsiktig tillväxt- och försörjningsstrategi där en starkare finansiell situation innebär att vi kan utveckla ett starkare och mer effektivt företag vilket gynnar kunderna i form av bättre service och mer konkurrenskraftiga produkter. En finansiell handlingsplan ska genomföras, vilken blir grunden för vår tillväxtstrategi. Planen består av ett antal strukturella förändringar, både organisatoriskt och ekonomiskt i form av t.ex. effektiviseringar, besparingar och omförhandlingar av långa leveransavtal. Vi har bland annat genomfört en stor om - organisation och slagit ihop två affärsområden, Sales & Distribution med Energy Markets och bildat ett nytt affärsområde Customers & Markets. Det är en konsolidering som gör oss effektivare och mer fokuserade på kunderna och marknadens behov. Med en gemensam plattform kommer våra traders att tillsammans med kundansvariga säkerställa att vi blir bättre på att utveckla mer attraktiva erbjudanden till våra kunder. DONG Energy är ett stort energiföretag och en viktig aktör för energiutvecklingen, framför allt i Danmark. Som stor aktör har vi ett ansvar inte bara för våra ägare och kunder, utan även som delaktig i samhällets utveckling som sådant. Strategi 2020 är en viktig väg för att uppfylla de föresatserna. MALMÖ Skomakaregatan Malmö Tel GÖTEBORG Fabriksgatan Göteborg Tel

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

ENERGI- MARKNADER. Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI

ENERGI- MARKNADER. Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI ENERGI- MARKNADER Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI PROJEKTET VÄGVAL ENERGI Vi måste fatta ett antal beslut om hur vi ska klara framtidens energiförsörjning och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser.

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena

Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena Sveriges Konsumenter Sveriges Konsumenter är en oberoende, partipolitiskt

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Innehåll 1. Inledning 3 2. Sammanfattning 4 3. Direktiv och arbetssätt

Läs mer

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September, 2014 ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Datum September 2014 Utförd av Godkänd av Christian Haeger, Fredrik Larsson, Rickard Dahlgren

Läs mer

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in1 1 24/9/07 14:33:22 Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in2 2 24/9/07 14:33:23 Konkurrenskraft Kilpailukyky Kestävä Hållbar kehitys

Läs mer

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING - I TJÖRNS KOMMUN - Andreas Bjäre Maria Cassel Helena Ensegård Agneta Green David Harnesk Filip Jönsson Liisa Larsson Frida

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige 17 perspektiv på värmemarknaden Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige Denna rapport 17 perspektiv på värmemarknaden är en delrapport från projektet Värmemarknad Sverige som är ett tvåårigt forskningsprojekt

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden.

Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden. 2002-05-17 1(53) Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden. 2(53) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Slutsatser...5 3. Grundläggande begrepp...9 4. Problemidentifiering...9 4.1.

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Pengar. är energi. Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN. Per Bolund, finansmarknadsminister

Pengar. är energi. Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN. Per Bolund, finansmarknadsminister 1MARS 2015 Pengar är energi Per Bolund, finansmarknadsminister Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN Foto: Lars Nyman SVENSKA KRISFONDER BLAND DE STÖRSTA AMORTERINGSKRAVET IKRAFT UPPRUSTNING MOT PENNINGTVÄTT VD

Läs mer

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 Ett magasin från Combitech AB Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 REDAKTIONEN

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför?

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Vad kan göras för att effektivisera börshandeln? På uppdrag av En rapport från Maj 2006 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. NordPool den

Läs mer

Betalningsmodeller för det svenska elnätet

Betalningsmodeller för det svenska elnätet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats (15 hp) - STS Betalningsmodeller för det svenska elnätet Vilken modell kommer att fungera bäst för konsumenten? Av: Tomas Björlin-Svozil, Daniel Pogosjan

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter Nr 4 September 2006 Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen

Läs mer