Valet föll på NCG för ökad flexibilitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valet föll på NCG för ökad flexibilitet"

Transkript

1 DONG ENERGY JUNI 2013 McNeil Valet föll på NCG för ökad flexibilitet Gaspriset och den globala marknaden Nationell krisplan för Sveriges naturgasförsörjning Fortsatt högt förtroende för DONG Energy

2 LeDARE ARTIKEL Vi har i tidigare nyhetsbrev konstaterat att allt fler går över till börspriser. Och att börspriserna har kommit för att stanna. För dig som användare av naturgas betyder det att du har fler möjligheter att styra dina priser via börsen och välja den prismodell som passar dig bäst. I det här numret går vi in lite djupare på börspriset och tittar på hur det påverkas i form av olika variabler. Intressant är också att följa hur olika energikällors exploatering påverkar utbud och efterfrågan, bland annat skiffergas som är det stora just nu i USA. Även på hemmaplan kan vi påverka. Inom koncernen DONG Energy har vi gjort stora förändringar. En ny strategi för framtiden är sjösatt. För att uppnå den har vi bland annat genomfört en stor omorganisation och bildat ett nytt affärsområde: Customers & Markets. Genom den förändringen har vi fått en mer kundnära och lösningsorienterad organisation vilket säkerställer att vi blir bättre på att erbjuda innovativa och konkurrenskraftiga produkter. Du kan läsa mer om vår strategi på annan plats i nyhetsbrevet. Du hittar också en artikel om den nationella krisplanen för landets naturgasförsörjning. Det är en beredskaps- och handlingsplan som aktiverades två gånger under våren, då risk för brist på naturgas uppstod. Hoppas att vi med bra input kan bidra till bra output för dig och din verksamhet. Både med den här typen av information och med en effektivare organisation. Med det önskar vi en skön sommar. Thomas Ollendorff, Dong Energy Gasmarknaden möjligheter och utmaningar I tidigare magasin har vi konstaterat att börspriserna på naturgas har kommit för att stanna. Allt fler går också över från oljeindexerade priser till just börspriser. I den här artikeln ska vi titta närmare på gasmarknaden som helhet och vilka faktorer som påverkar priset. Viktig energikälla globalt sett Även om naturgasanvändningen i Sverige är låg (cirka tre procent av energiförbrukningen) är det en viktig energikälla globalt sett. Cirka 25 procent av energibehovet i världen tillfredsställs via naturgasen. Dess betydelse har förstås inverkan även på vår begränsade marknad. Vi påverkas av den globala tillgången, hur stor efterfrågan är, infrastrukturens utbyggnadstakt, andra energikällors tillgång/efterfrågan, politiska beslut, världshändelser, etc. Det går inte att diskutera gasmarknadens prisbild, möjligheter och utmaningar utifrån isolerade frågor allt hänger ihop. God tillgång Först kan vi konstatera att tillgången på naturgas i världen är god. Enligt beräkningar av dagens kända reserver räcker gasen i drygt 60 år (2011-tal, BP Statistical Review of World Energy). Reserverna räcker längre än oljereserverna, givet att de två källornas nuvarande förbrukningstakt jämförs. Gasreserverna är också jämnare fördelade över jorden än oljan, vilket innebär att gasens betydelse som energikälla ökar. Den är inte lika utsatt för politisk påverkan och kan i många regioner utvinnas närmare slutkunden. Många faktorer påverkar priset Det är mycket som påverkar priset på naturgas. Många variabler har bidragit till det: Efter tsunamin och kärnkrafthaveriet i Japan 2011 har japanerna köpt upp en stor del av den globala tillgången på LNG, Liquefied Natural Gas (flytande gas). Det har inneburit att priserna på vår naturgas legat kvar på en relativt hög nivå. Samtidigt har låga priser på CO 2 och kol inneburit att elpriserna blivit lägre. Vilket har gjort naturgasen för dyr för elproduktion, med följd att efterfrågan minskat. Skiffergasens intåg I USA är utvinningen av skiffergas, på engelska shale gas, igång i stor skala, och man pratar redan om en boom inom området. Redan nu ser vi effekter av detta genom en ökad övergång från kol till naturgas i USA. Det innebär ett överskott av kol på den amerikanska marknaden och att priset på kol på världsmarknaden har sjunkit och efterfrågan på kolet har därmed ökat på andra marknader, som i Europa. Det har inneburit att kolet har ökat som källa för elproduktion på vår europeiska marknad, eftersom det är billigare än naturgas. Med följd att efterfrågan på naturgas minskat även av den anledningen. Även priset på CO 2 -kvoterna har sjunkit. Samtidigt har Tyskland påbörjat stängningen av sina kärnkraftverk och till stor del börjat ersätta kärnkraften med kolkraft, men även med sol- och vindkraft. Kort sammanfattning Ökad utvinning av skiffergas. Lägre priser på kol, i kombination med låga CO 2 -priser som gör elproduktion med kol billigare. Mer förnybara energikällor och en ekonomisk kris i Europa. Allt detta har bidragit till minskad efterfrågan på naturgasen och ett förhållandevis högt pris. Nu behöver man inte vara ekonom för att uppleva att detta är en paradox. Om efterfrågan minskar borde väl priset sjunka! Som vi nämnt går mycket av LNG till Japan, där man är beredd att betala ett långt högre pris än det vi har i Europa. Därmed har en av försörjningskällorna till Europa prisats ur marknaden. Dessutom upplever vi en nedgång i produktionen från den kontinentala plattan, där särskilt den engelska produktionen har minskat. Sist men inte minst har en kall vinter mer än väl uppvägt den låga efterfrågan från industrin. Möjligheter att styra priset Det finns stora fördelar med gaspriser som handlas på börsen. Möjligheterna är många via de olika gasbörserna, exempelvis NCG. Fördelen är valfrihet och att prismodell kan anpassas till önskade behov och riskexponering följa marknadspriserna, kombinera flexibilitet och säkerhet med prissäkringar, eller välja ett fast pris? Vår uppgift är att ligga före med kunskap och insikt om marknadens förändringar, de olika möjligheterna på de olika börserna och utarbeta den prismodell som balanserar riskerna och passar din verksamhet bäst.

3 KUNDreportage Från förstoppning till rökavvänjning för u-båtspersonal Kärt barn har (haft) många namn, skulle man kunna säga om McNeil. Eller rättare sagt om läkemedelsföretaget i Helsingborg som startade under namnet Leo och som hetat allt från Kabi Pharmacia, Pharmacia Upjohn till bara Pharmacia och nu alltså amerikanska McNeil som ägs av Johnson & Johnson. Om vi säger Nicorette blir det lite tydligare vad McNeil sysslar med. Det är företagets i särklass största produkt, tillika världens ledande preparat för rökavvänjning med försäljning i över 80 länder. Nittio procent av den totala produktionsvolymen utgörs av Nicorette. Nikotintuggummit svarar för 60 procent av den totala volymen. I princip alla Nicorette-produkter som säljs i världen produceras i Helsingborg. Tuggummit lanserades 1978 och var det första nikotintuggummit i världen. Ett strikt regelverk McNeil ingår i Johnson & Johnson, division Consumer Health Care. Eftersom produkterna som tillverkas i Helsingborg är klassade som läkemedel är produktionen satt under ett strikt regelverk med extrema krav på renhet och hygien. De två ångpannorna och de två värmepannorna som, skulle man kunna säga, är motorn i produk - tionen, är kliniskt rena. Precis som lokalen de står i. Rören glänser, kranar och skruvar skiner som solen. Johan Järnum, som ansvarar för både fastigheterna, säkerheten och energiupphandlingar, berättar att det finns en poäng med att allt är rent, även där pannorna står. Om vi visar anläggningen för någon och det slarvas här, kan man tro att det slarvas på andra ställen också. Till exempel inne i produktionen, säger han och poängterar naturgasens fördelar ur just perspektivet renhet. Det är ju en ren energikälla som inte smutsar ner, som till exempel olja gör. Det kräver mindre underhåll, är enklare och går snabbare att hålla rent. Mycket energi i produktionen Johan Järnum är civilingenjör i grunden och har varit på företaget sedan Han har arbetet med både produktionsplanering och varit produktionsansvarig inom Nicorette. Det går åt mycket energi i produktionen. Detta i form av el, fjärrkyla, fjärrvärme, gas och vatten. Johan berättar att de processer som krävs för att producera McNeils produkter hade varit svåra att göra utan naturgas. Absolut rent I de miljöer som krävs för produktionen för torra produkter, till exempel Treo, har vi en enorm luftomsättning för att hålla luften så torr som möjligt. Luften hettas upp till 120, 130 grader för att kylas ner igen. Det är en process för att avkondensera luften så att den håller 10 till 15 procents fuktighet. Under en timme byts luften ut 15 gånger. Processen, med upphettning och kylning av luften görs med hjälp av ånga producerad av de två ångpannorna som drivs med naturgas. Johan menar att naturgas krävs för att åstadkomma snabb uppvärmning på kort tid. Gasens höga verkningsgrad gör den mer ekonomisk att använda än andra energikällor. I anläggningen används också fjärrkyla. Det kommer in fyragradigt vatten från vilket vi tar ut sexgradigt som går ut till exempelvis processkyla och maskinkyla, men framför allt för lufttorkning. Inom företaget produceras också absolut rent vatten. Också det med hjälp av ånga och höga temperaturer. Det absolut rena vattnet används exempelvis i rengöringsprocesser. Från oljeindexerat till NCG Anläggningen i Helsingborg har använt naturgas i 15 år, från att tidigare använt olja. I och med att produktionen sker mitt bland övrig bebyggelse måste processerna vara rena. Detta i kombination med att fjärrvärme är dyr och kraven på hög värme i produktionen gjorde övergången till naturgas självklar. För värmen svarar två värmepannor, drivna med naturgas. McNeil har varit kund hos DONG Energy sedan oktober Förbrukningen idag motsvarar cirka 25 GWh per år. Tidigare hade företaget ett oljeindexerat pris. I och med att avtalet förnyades i oktober 2012, övergick man till att handla via den tyska gasbörsen NCG. När vi gick över till NCG blev det helt enkelt billigare och med priser som inte var lika volatila som om vi hade valt Nord Pool, konstaterar Johan, För närvarande kör vi på Börspris daily, ett val vi gjorde tillsammans med vår egen energikonsult och DONG Energy. Målet är att kunna bygga upp en solid budget med en jämn prisbild och ett enkelt redovisningsarbete, berättar Johan, som också menar att den tyska börsen känns stabil samtidigt som den, till skillnad mot Nord Pool, öppnar möjligheter till att arbeta med olika prismodeller och att hedga gasinköpen, det vill säga prissäkra under vissa perioder. Säkerhet är den viktigaste variabeln i För närvarande kör vi på Börspris daily, ett val vi gjorde tillsammans med vår egen energikonsult och DONG Energy. Målet är att kunna bygga upp en solid budget med en jämn prisbild och ett enkelt redovisningsarbete. McNeils arbete. Tätt följt av kvalitet. Ur den aspekten är naturgas som energikälla ett bra val, hävdar Johan som berättar att McNeil är det företag som har störst energiförbrukning av alla Johnson & Johnson-företag i Europa. Och så var det här med u-båtspersonalen Det har hänt mycket sedan 1914, då Leo bildades i Helsingborg. Faktum är att företaget ligger på samma plats idag som då det begav sig. Det första läkemedlet som producerades var det berömda Leopillret mot förstoppning, som följdes av klassiska Albyl. Nikotintuggummit utvecklades under slutet av 60-talet och under 70-talet. Först tänkt för yrkesgrupper där det inte gick att röka på arbetsplatsen. Marinen och dess u-båtspersonal var den första tänkta målgruppen för produkten. Idag är McNeil Helsingborgs största industri med cirka 700 medarbetare. Här sker både produktion, forskning och utveckling. Förutom Nicorette produceras även Magnecyl och TREO. Johan Järnum, Manager for Facility, Site service, Energy and Security. De två ångpannorna och de två värmepannorna är kliniskt rena. Precis som lokalen de står i.

4 ARTIKEL NATIONELL KRISPLAN FÖR SVERIGES NATURGASFÖRSÖRJNING Skyldighet att upprätta en krisplan Under 2012 upprättade Energimyndigheten en nationell förebyggande krisplan samt en Nationell krisplan för trygg Naturgasförsörjning, allt enligt en EU-förordning. Energimyndigheten är behörig myndighet för att upprätta krisplanen. Det har gjorts i samråd med andra aktörer, däribland DONG Energy, myndigheter och organisationer. Planen ska innehålla de åtgärder som måste vidtas för att undanröja eller minska konsekvenserna av ett avbrott i gasförsörjningen. Energimyndigheten är alltså ytterst ansvarig för att i den mån det går undvika att vi går in i ett krisläge. Ett säkerhetssystem Det svenska och danska gassystemet är som bekant sammankopplat. I händelse av att ett krisläge utlyses i Danmark kommer detsamma därför att ske i Sverige. Trots en eventuellt bakomliggande hotbild är systemet positivt i den bemärkelsen att det utgör en aktiv beredskapsplan för hur olika aktörer i branschen ska förbereda sig och agera för vad som eventuellt komma skall. Det är med andra ord ett säkerhetssystem som syftar till att hantera och säkerställa försörjningen av naturgas. Värt att nämna är att Sverige inte har haft några störningar som orsakat avbrott hos kunderna sedan naturgasen introducerades Så blev heller inte fallet under våren när två varningar utfärdades enligt den lägsta nivån, tidig varning. Vårens första varning Krisplanen innehåller tre nivåer tidig varning, beredskap och kris, vilka kan påverka försörjningssituationen. De är definierade i EU:s förordning (2010:994) om naturgasförsörjning och utfärdas beroende på den uppkomna situationens art. Anledningen till att en krisnivå utfärdas kan vara flera. Den första varningen utfärdades den 18 mars som en följd av att det var ovanligt kallt, i kombi - nation med att det kom för lite gas in i Danmark och att nivån på gaslagren var relativt låg. Beslutet den 18 mars baserade sig på väderprognoserna om fortsatt låga temperaturer kopplade till aktuell försörjningsbild. Den stora frågan var om vi skulle få tillräckligt med gas från Tyskland ett scenario som, i förberedande syfte, alltså ledde till att lägga ut tidig varning. Marknadens aktörer agerade utifrån den tidiga varningen, prognoserna för den danska naturgasförsörjningen ljusnade och varningen kunde återkallas den 27 mars. Vårens andra varning Den 29 april utlystes återigen en tidig varning. Åtgärden berodde dels på ett oförutsett underhållsarbete på plattformen Tyra i Nordsjön, dels på tekniska problem och låga lagernivåer i gasdepån Stenlille. Beroende på avbrottets längd, till följd av underhållsarbetet, uppkom en risk att det inte skulle finnas tillräckligt med gas att förse den dansk-svenska marknaden med. Även den här gången reagerade marknadens aktörer och bokade upp extra kapacitet från Tyskland. Avbrottet på Tyra blev längre än beräknat. Men situationen förbättrades, vilket förhindrade att man tvingades gå upp i krisnivå. Den 13 maj återkallades den tidiga varningen. Många inblandade och många ansvarsnivåer Företag ska upprätta en företagsplan. I korthet innebär detta att Energimyndigheten kan meddela föreskrifter för företag som använder naturgas, och naturgasföretag, att upprätta och följa en förebyggande åtgärdsplan och en krisplan för företagets verksamhet en företagsplan. Planen ska innehålla tydliga åtgärder ett företag ska vidta vid de tre olika krisnivåerna. Systemet för gasens distribution är komplicerat. De fysiska ledningarna går över flera länder. Det är också flera aktörer som äger olika delar av det fysiska nätet. I en eventuell kris blir även ansvaret att hantera den situationen delad. Det är viktigt att definiera ansvaret och förstå vilka roller respektive aktör har i ansvarskedjan. I Sverige är förbrukare som använder > 20 GWh gas/år skyldiga att upprätta en företagsplan. Det som hände, och vidtogs, under våren visar hur positivt systemet är i och med att olika aktörer kan samverka för att gemensamt motverka negativa effekter när en eventuell bristsituation är i antågande. På DONG Energy arbetar vi kontinuerligt med att systemet ska fungera så bra som möjligt vid en eventuell krissituation. Läs gärna mer om systemet och de olika ansvarsnivåerna på energimyndigheten.se Porträttet Specialist men ändå generalist Lars Olsson är något så motsägelsefullt som specialisten som tar ett helhetsgrepp och fungerar som generalist på DONG Energy. Han är placerad på kontoret i Malmö som den enda egentliga renodlade analytikern. En smal titel, men med en arbetsmetodik som han själv jämför med det egna träningsutövandet: CrossFit. Vad går ditt jobb ut på? Enkelt uttryckt går det ut på att förse våra säljare/rådgivare med information för att underlätta deras arbete gentemot kunderna. Det handlar mycket om analys av marknaden, priser, börsutveckling etc. Mitt arbete leder till att rätt besluts - underlag finns för att vi ska kunna erbjuda kunderna rätt produkt till rätt pris. Vad vill kunderna veta upplever du? Det primära är tranparens i vårt arbetssätt. På så sätt är det enklare att förstå hur våra produkter fungerar i deras verksamhet. Vad är just DONG Energy bra på tycker du? Vi är bra på att kombinera den stora koncernen stor kunskapsbas och unika produkter med det lokala kontorets kundnärhet. Vi kan snabbt omsätta kundens behov i en konkret lösning. Vad utmärker ditt sätt att jobba? Trots att jag har en back office-roll jobbar jag mycket med kundrelaterade arbetsuppgifter. Alltså nära kunderna i själva uppdragen, deras verksamhet, behov och lösningar. Vid behov har jag hela koncernens resurser till förfogande och samlar in så mycket information det går. Som strateg jobbar jag sakligt och strukturerat och angriper problem från olika anfallsvinklar. Även om mitt arbete på sätt och vis är administrativt måste jag hela tiden reflektera över vilka konsekvenser mina handlingar har gentemot våra kunder. Och det här med CrossFit då? Jo, det är ett stort intresse och en träningsmetodik som jag utövar. Den är funktionellt högintensiv, en helhetsträning som kombinerar balans, smidighet, styrka och kondition. Faktiskt lite som min roll här på DONG Energy, specialist men ändå generalist. Lars Olsson / analytiker Bor i Malmö med sambo och dotter på 1,5 år Civilekonom, Ekonomihögskolan Lund Har lovat sig själv att ta upp golfen igen

5 NOTERAT Kundundersökning 2012 Ett bra avstamp för att bli ännu bättre En stor del av vårt arbete består av rådgivning. För att lyckas bra krävs relevanta marknadsanalyser och en förståelse för våra kunders verksamhet. Därför är det också viktigt att vi har en nära kundkontakt, både enskilt och via regelbundna kundundersökningar. Den senaste kundundersökningen gjordes i oktober 2012 och visar glädjande att vi har ett fortsatt stort förtroende hos våra kunder. Vi ligger även i år med goda omdömen i den övre delen av skalan enligt mätmetoden, i vissa fall även mycket högt. Sammantaget konstaterar vi att våra kunder generellt är nöjda och har förtroende för det vi gör. Vi vet dock att vi kan bli mer proaktiva i kontakten. Åtgärder för det är redan vidtagna. Vi har satt in extra resurser på kundservice och förändrat vårt sätt att arbeta. Målet är att kunna vara än mer närvarande, både via telefon och personligen. Med det vill vi också uppmana er att fortsätta att ta kontakt med oss och framföra synpunkter, önskemål och annat som kan utveckla vårt samarbete till det allra bästa. Strategi 2020 En tillväxtplan för framtiden Sedan en tid tillbaka har en ny strategi för koncernen fastställts, Strategi Den får även positiv effekt för våra svenska gaskunder. Vägen fram till 2020 består av några viktiga steg. Strategi 2020 är en långsiktig tillväxt- och försörjningsstrategi där en starkare finansiell situation innebär att vi kan utveckla ett starkare och mer effektivt företag vilket gynnar kunderna i form av bättre service och mer konkurrenskraftiga produkter. En finansiell handlingsplan ska genomföras, vilken blir grunden för vår tillväxtstrategi. Planen består av ett antal strukturella förändringar, både organisatoriskt och ekonomiskt i form av t.ex. effektiviseringar, besparingar och omförhandlingar av långa leveransavtal. Vi har bland annat genomfört en stor om - organisation och slagit ihop två affärsområden, Sales & Distribution med Energy Markets och bildat ett nytt affärsområde Customers & Markets. Det är en konsolidering som gör oss effektivare och mer fokuserade på kunderna och marknadens behov. Med en gemensam plattform kommer våra traders att tillsammans med kundansvariga säkerställa att vi blir bättre på att utveckla mer attraktiva erbjudanden till våra kunder. DONG Energy är ett stort energiföretag och en viktig aktör för energiutvecklingen, framför allt i Danmark. Som stor aktör har vi ett ansvar inte bara för våra ägare och kunder, utan även som delaktig i samhällets utveckling som sådant. Strategi 2020 är en viktig väg för att uppfylla de föresatserna. MALMÖ Skomakaregatan Malmö Tel GÖTEBORG Fabriksgatan Göteborg Tel

DONG ENERGY OKTOBER 2012. Saint-Gobain. oljeindexerade

DONG ENERGY OKTOBER 2012. Saint-Gobain. oljeindexerade DONG ENERGY OKTOBER 2012 Saint-Gobain GÅR från oljeindexerade priser till börspriser Ökad marknadsanpassning för gasen Börsprisets utveckling Porträttet: Mikael Gruber LeDARE ARTIKEL Börspri Välkommen

Läs mer

Som storkund fick. DONG Energy MAJ 2010. Lämpligaste partnern. Få leverantörer flera länder

Som storkund fick. DONG Energy MAJ 2010. Lämpligaste partnern. Få leverantörer flera länder Nyhetsbrev från DONG Energy MAJ 2010 Som storkund fick Alfa Laval viktiga fördelar Hur får man bra överblick, god leveranssäkerhet och bra pris om företaget har många anläggningar runt om i världen? Jo,

Läs mer

DONG ENERGY NOVEMBER 2013. Besök på Industry Park of Sweden/Kemira

DONG ENERGY NOVEMBER 2013. Besök på Industry Park of Sweden/Kemira DONG ENERGY NOVEMBER 2013 ATT TÄNKA PÅ NÄR DU KÖPER NATURGAS Besök på Industry Park of Sweden/Kemira KONCERNEN presenterar sig NY GASLEDNING ökad försörjningstrygghet LeDARE Välkommen till ett nytt nummer

Läs mer

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser 2014-11-14 Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser Inledning I detta månadsbrev har vi delat upp prisdiskussionen i tre delar; kort sikt (Q1-15), medellång sikt (år 2015) samt lång sikt. För analysen

Läs mer

För lite eller för mycket olja?

För lite eller för mycket olja? För lite eller för mycket olja? De fossila bränslena är till stor del boven i dramat om växthuseffekten och hotet mot vårt klimat. Vi har under några hundra år släppt ut kol (CO 2 ) som det tagit naturen

Läs mer

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent.

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 11 Ansvarig: Sigrid Granström sigrid.granstrom@ei.se Veckan i korthet Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick

Läs mer

Moditys pristro kort, medel och lång sikt

Moditys pristro kort, medel och lång sikt Juni 2015 Moditys pristro kort, medel och lång sikt Kraftläget inför sommaren och hösten Vi har en mycket hög kraftbalans inför sommaren. Det betyder att vi har mycket vatten i systemet och det är högst

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Bara Mineraler och skattehöjningen

Bara Mineraler och skattehöjningen JUNI 2011 Förändrade skattesatser hur klimatsmart är det egentligen? Bara Mineraler och skattehöjningen Det politiska pr-arbetet Energigas Sverige I Japan är man van vid jordbävningar, små som stora. Och

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Modity Energy Trading Energihandel som skapar kundvärden Modity ska vara en attraktiv och självklar motpart i alla former av bilateral och marknadsbaserad

Läs mer

ATT PRISSÄKRA ÄR ATT RISKSTYRA

ATT PRISSÄKRA ÄR ATT RISKSTYRA DONG ENERGY APRIL 2014 ATT PRISSÄKRA ÄR ATT RISKSTYRA BESÖK PÅ DONG ENERGY TRADING FLOOR TILLSTÅNDET I VÄRLDEN OCH MARKNADEN FÖRETAGET SOM BAKAR KAKOR MED NATURGAS LEDARE Mars 2011, 2013 och 2014 I vår

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-12-1 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 49 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 32,3 EUR/MWh, vilket var något lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar

Läs mer

Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt?

Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt? 2013-12-20 Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt? Vi har nu skrivit några månadsbrev om vår tro kring elpriser, utsläppsrätter och elcertifikat. Fokus har oftast legat på kommande kvartal

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Hur kan elmarknaden komma att utvecklas?

Hur kan elmarknaden komma att utvecklas? Hur kan elmarknaden komma att utvecklas? Elforskdagen 3 december 2013 Tomas Wall, Desiderate AB 1 Utbuds- och efterfrågekurva i Norden (normalår) CO2 kostnad 10-30 /ton CO 2 Rörlig prod.kostnad (exkl.

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

El- och värmeproduktion 2012

El- och värmeproduktion 2012 Energi 2013 El- och värmeproduktion 2012 Andelen förnybara energikällor inom el- och värmeproduktionen ökade år 2012 År 2012 producerades 67,7 TWh el i Finland. Produktionen minskade med fyra procent från

Läs mer

PwC: Energiprisindex april 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC: Energiprisindex april 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy : Energiprisindex Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll :s Energiprisindex Bilagor :s Energiprisindex Carl-Wilhelm Levert M: 0709 29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius

Läs mer

Höstmöte 19 September 2013

Höstmöte 19 September 2013 Höstmöte 19 September 2013 McNeil AB, Norrbroplatsen 2, Helsingborg Höganäs AB, Bruksgatan 35, Höganäs Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 32 Ansvarig: Kaj Forsberg kaj.forsberg@ei.se Veckan i korthet En ökande elanvändning bidrog till att spotpriserna i Sverige och övriga Norden steg märkbart under den gångna

Läs mer

Energisamhällets framväxt

Energisamhällets framväxt Energisamhällets framväxt Energisamhället ett historiskt perspektiv Muskelkraft från djur och människor den största kraftkällan tom 1800-talets mitt Vindkraft, vattenkraft och ångkraft dominerar Skogen

Läs mer

Fokusbrev september Gasens utveckling i Europa

Fokusbrev september Gasens utveckling i Europa Fokusbrev september Gasens utveckling i Europa I detta fokusbrev hoppas vi kunna ge er en bättre insikt i hur gasmarknaden fungerar och vad som styr utbud, efterfråga och prissättningen. Vi koncentrerar

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen Höga elpriser Yvonne Fredriksson GD Energimarknadsinspektionen Energiledargruppen Stockholm onsdag den 23 februari 2011 Agenda EI:s uppdrag Marknadsprissättning på Nord Pool Prisutvecklingen på Nord Pool

Läs mer

Solenergi och vindkraft i energisystemet

Solenergi och vindkraft i energisystemet Solenergi och vindkraft i energisystemet Skånes Vindkraftsakademi Malmö 18 Mars 2015 Martin Lindholm New Technology & Innovation Manager E.ON Climate & Renewables Agenda Introduktion Technology & Innovation

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Kvällens program. Dialog Forum 19:30 Ämnen som du vill att vi ska diskutera 19:45 Summering, avslut Göran Skoglund

Kvällens program. Dialog Forum 19:30 Ämnen som du vill att vi ska diskutera 19:45 Summering, avslut Göran Skoglund HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Filbornaverket 16 oktober, 2013 Kvällens program Hett Forum 18:00 Samling, instruktioner, förhållningsregler - Göran Skoglund 18:10 Välkomnar, omvärldsbevakning, Öresundskraft

Läs mer

Portföljerbjudande gashandel

Portföljerbjudande gashandel Portföljerbjudande gashandel Vi har förmodligen marknadens smartaste portföljerbjudande Det har aldrig varit enklare för storförbrukare av naturgas att hantera prisrisk och miljöpåverkan. I vårt Portföljerbjudande

Läs mer

PwC:s Energiprisindex jan 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex jan 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy jan 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com följer

Läs mer

Mindre och bättre energi i svenska växthus

Mindre och bättre energi i svenska växthus kwh/kvm På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-02-11 Mindre och bättre energi i svenska växthus De svenska växthusen använder mindre energi per odlad yta nu än för elva år sedan. De håller

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

För Höganäs AB är det naturgas som gäller

För Höganäs AB är det naturgas som gäller OKTOBER 2010 Vladislav Savic om naturgasen och det ryska hotet För Höganäs AB är det naturgas som gäller Handboll på DONG Energys seminarieprogram kommentar Energimarknaden nu och i framtiden Thomas Ollendorff,

Läs mer

Lägre elpris 2004 jämfört med 2003

Lägre elpris 2004 jämfört med 2003 Lägre elpris 2004 jämfört med 2003 Marknadsmakt eller fundamenta? Bo Andersson Analyschef, Graninge Trading AB Systempris Nord Pool 800 700 600 500 400 300 NOK/MWh 200 100 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-12-22 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 52 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 3,6 EUR/MWh, vilket var som förväntat. Uppdaterade siffror visar att det

Läs mer

PwC:s Energiprisindex maj 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex maj 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com följer kostnadsutvecklingen

Läs mer

Energiförsörjningen i Sverige och världen förändringar, trender och framtid

Energiförsörjningen i Sverige och världen förändringar, trender och framtid NOG:s 10-års jubileum 18 maj 2011 på Näringslivets hus Energiförsörjningen i Sverige och världen förändringar, trender och framtid NOG har noggrant följt trenderna i vår omvärld vad gäller energiförsörjning

Läs mer

PwC:s Energiprisindex okt 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex okt 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com oktober 2013

Läs mer

PwC:s Energiprisindex nov 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex nov 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com november 2013

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2013-12-13 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 50, år 2013 vecka 50, år 2013 2 (19) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 67,4 procent i slutet av vecka

Läs mer

Förvärv av vindkraftverk

Förvärv av vindkraftverk KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Handläggare Datum 2015-04-28 Diarienummer KSN-2014-1682 Kommunstyrelsen Förvärv av vindkraftverk Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastlägga

Läs mer

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs.

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. 210x250_omslag_2.indd 1 2013-01-25 08.20 Sverige behöver energi för att fungera Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Välkommen! Enklare vardag Hållbar framtid Agenda Utveckling i Umeå tillsammans med våra kunder Jan Ridfeldt, Energilösningar Hjälp att beräkna årskostnad för fjärrvärme Mattias Lindberg, marknad Elnätet

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

Aktuellt, SVT2, 2014-11-16, kl. 21.00, inslag om lägre pris på el; fråga om opartiskhet och saklighet

Aktuellt, SVT2, 2014-11-16, kl. 21.00, inslag om lägre pris på el; fråga om opartiskhet och saklighet 1/5 BESLUT 2015-03-30 Dnr: 14/02808 SAKEN Aktuellt, SVT2, 2014-11-16, kl. 21.00, inslag om lägre pris på el; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget kritiseras men frias. Granskningsnämnden

Läs mer

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för dig.

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för dig. www.eon.se 020 22 24 24 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget.

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget. www.eon.se 020 22 99 00 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

Biokraftvärme isverigei framtiden

Biokraftvärme isverigei framtiden Biokraftvärme isverigei framtiden Kjell Andersson Svebio Ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser 1990 2009 1 Sveriges energianvändning 2010 Vindkraft; Naturgas; 3,2 TWh (0,8%) 14,4 TWh 3,6%) Värmepumpar

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-02-14 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 7, år 2014 vecka 7, år 2014 2 (19) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,2 procentenheter och

Läs mer

El- och värmeproduktion 2011

El- och värmeproduktion 2011 Energi 2012 El- och värmeproduktion 2011 Energiproduktionen och fossila bränslen nedåtgående år 2011 Komplettering 18.10.2012. Tillägg av översikten El- och värmeproduktionen samt bränslen 2011. Den inhemska

Läs mer

Hot mot energiförsörjningen i ett globalt perspektiv

Hot mot energiförsörjningen i ett globalt perspektiv Hot mot energiförsörjningen i ett globalt perspektiv Sophie Grape Avdelningen för Tillämpad kärnfysik, Uppsala universitet sophie.grape@fysast.uu.se Innehåll Krav på framtidens energiförsörjning Riskerna

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

Höstmöte 19 September 2013

Höstmöte 19 September 2013 Höstmöte 19 September 2013 McNeil AB, Norrbroplatsen 2, Helsingborg Höganäs AB, Bruksgatan 35, Höganäs Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till

Läs mer

Steget före med dina energiaffärer

Steget före med dina energiaffärer Steget före med dina energiaffärer Politiska klimatåtgärder Avgörande händelser och påverkan på elpriset Mia Bodin, Modity Energy Trading Agenda 1. Kort om Modity Energy Trading 2. Politiska klimatåtgärder

Läs mer

Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv

Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv Tobias A. Persson Fysisk Resursteori Inst. Energi och Miljö Chalmers Tekniska Högskola frttp@fy.chalmers.se 100% 80% 60% 40% Olja EU15 Kärnkraft Naturgas 20%

Läs mer

Tycker du om att spara?

Tycker du om att spara? E.ON Försäljning Tycker du om att spara? Då har vi rätt prismodell för dig. Jag kan inte direkt påverka mitt pris när jag snålar eftersom åtgärderna först slår igenom om några år. Du vet väl vilken fin

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden under veckan som gick.

Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden under veckan som gick. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 31 Ansvarig: Håkan Östberg hakan.ostberg@ei.se Veckan i korthet Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden

Läs mer

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi Ett svensk-norskt elcertifikatsystem Kjell Jansson Svensk Energi Alltid i fokus 2 3 155 000 153 000 151 000 GWh Elanvändningen i Sverige 1990- (rullande 12-månadersvärde) Total förbrukning inkl. förluster

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Uppvärmning? Tänk 100%!

Uppvärmning? Tänk 100%! Uppvärmning? Tänk 1%! 1% värmande besked till dig som vill ha både värme och framtid. Funderar du på smarta alternativ till att värma upp ditt hus? Egentligen är det enkelt du vill förmodligen ha ett system

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2013-06-30 Omsättningen har ökat i och med försäljningen av aktierna i intressebolagskoncernen TVKF 1 AB som istället ersatts av direkt ägda hel- och delägda vindkraftverk.

Läs mer

PwC:s Energiprisindex mar 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex mar 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy mar 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com följer

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-01-24 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 4, år 2014 vecka 4, år 2014 2 (17) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 60,1 procent i slutet av vecka 3

Läs mer

Gas till transportsektorn alternativet för framtiden. Bengt Göran Dalman Göteborg Energi

Gas till transportsektorn alternativet för framtiden. Bengt Göran Dalman Göteborg Energi Gas till transportsektorn alternativet för framtiden Bengt Göran Dalman Göteborg Energi Göteborg Energi från gasverk till framsynt energibolag Gasen har funnits i Göteborg sedan 1846 Användningsområden

Läs mer

Energianskaffning, -förbrukning och -priser

Energianskaffning, -förbrukning och -priser Energi 2010 Energianskaffning, förbrukning och priser 2010, 3:e kvartalet Totalförbrukningen av energi steg med 8,8 procent under januari september Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var

Läs mer

PwC:s Energiprisindex feb 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex feb 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy feb 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com följer

Läs mer

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso,

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, inför Europeiska rådet den 22 maj 2013 Nya villkor på den internationella energimarknaden Finanskrisens

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Energiförbrukning 2010

Energiförbrukning 2010 Energi 2011 Energiförbrukning 2010 Totalförbrukningen av energi ökade med 10 procent år 2010 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,46 miljoner terajoule (TJ) år 2010, vilket

Läs mer

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402 Industrin och energin Peter Nygårds 20140402 1 Är industrins tid förbi? Tjänstesamhället är tyngdpunkten i samhällsekonomin och därmed för sysselsättning och välfärd. Industrin är på väg till låglöneländer.

Läs mer

Hållbar utveckling med fokus på entreprenörskap. Vad är ett hållbart entreprenörskap för dig?

Hållbar utveckling med fokus på entreprenörskap. Vad är ett hållbart entreprenörskap för dig? Hållbar utveckling med fokus på entreprenörskap Mikael Brändström, BioFuel Region (mikael.brandstrom@biofuelregion.se Syfte med dagens föreläsning Visa på globala drivkrafter som styr mot en hållbar utveckling

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Framtida energiutmaningar för Sverige, 22 januari 2013 Martin Flack

Framtida energiutmaningar för Sverige, 22 januari 2013 Martin Flack Kärnkraftsseminarium, Elforsk Kärnkraftsseminarium, Elforsk Framtida energiutmaningar för Sverige, 22 januari 2013 Martin Flack Tillväxtanalys l Pi Primär målgrupp Regeringskansliet tdär Näringsdepartementet

Läs mer

PwC:s Energiprisindex dec 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex dec 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com december 2013

Läs mer

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna!

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! Världen, och särskilt den industrialiserade delen av världen, står inför stora krav på minskning av växthusgasutsläpp. I Sverige har regeringen

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO 1 Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO Finansierat av Havs- och Vattenmyndigheten Uppdraget omfattar 2 år (+ 2 år) Tjänsten har funnits sedan 1980 (tidigare på Naturvårdsverket) 2 HaV:s Oljejour

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Elhandel. Plan. Diarienummer: KS 2004/117 Dokumentansvarig: Fastighetschef Datum för beslut: 2004-09-13

Elhandel. Plan. Diarienummer: KS 2004/117 Dokumentansvarig: Fastighetschef Datum för beslut: 2004-09-13 Elhandel Plan Diarienummer: KS 2004/117 Dokumentansvarig: Fastighetschef Datum för beslut: 2004-09-13 Handläggare: Lennart Karlsson 1 Innehållsförteckning 1. Användning och uppdatering av strategidokumentet...

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Vår energi gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortum Värme med dotterbolag producerar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har totalt

Läs mer

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20%

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Flavio Santos Director Services and Projects Georg Lannge Sales Manager Industry Phone: +46(0)155 26 54 07 Mobile: +46(0) 70 612 6804

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer