Ljusne-Vallvik. Sammanställning Samråd Vindkraftpark. September 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ljusne-Vallvik. Sammanställning Samråd 2012-08-22. Vindkraftpark. September 2012"

Transkript

1 Vindkraftpark Ljusne-Vallvik Sammanställning Samråd September 2012 SAMKRAFT AB Box 975, Gävle Besöksadress Nobelvägen 2, Gävle

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Sammanställning muntliga synpunkter Lokalisering Teknik Ekonomi Politik Sammanställning skriftliga synpunkter... 9 SAMKRAFT AB Box 975, Gävle Besöksadress Nobelvägen 2, Gävle

3 1 Inledning Samkraft AB har för avsikt att göra en anmälan enligt Miljöbalken samt söka bygglov enligt Plan- och bygglagen för uppförande och drift av fem vindkraftverk, med en total effekt av megawatt (MW), mellan Ljusne och Vallvik i Söderhamns kommun. Den planerade vindkraftsanläggningen i Ljusne/Vallvik klassas som en medelstor anläggning med avseende på höjd och antal verk. För en sådan anläggning görs en förenklad prövningsprocess omfattande anmälan enligt Miljöbalken samt bygglov enligt Plan- och bygglagen, vilka prövas av Söderhamns kommun. Enligt lagstiftningen krävs inget samråd i en förenklad prövningsprocess. Samkraft AB höll dock ett offentligt samråd, enligt 6 kap. 4 miljöbalken, i Ljusne Folkets hus 22 augusti Vid samrådet fanns möjlighet för deltagande från länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten (Söderhamns kommun) samt närboende, allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda. Information om samrådet kungjordes i lokalpressen och fastighetsägare inom 1 km från den planerade vindkraftparken fick samrådsinformation brevledes. Information har även anslagits i Ljusne och Vallviks samhällen. Samråd med övriga myndigheter och organisationer har skett främst skriftligen. I föreliggande PM har muntliga och skriftliga synpunkter från samrådet sammanställts. Svaren har kompletterats och förtydligats sedan mötet. Detta PM utgör bilaga till anmälan enligt Miljöbalken. 2 Sammanställning muntliga synpunkter Frågeställningarna från samrådsmötet har sammanställts nedan i avsnitten lokalisering, teknik, ekonomi och politik. 2.1 Lokalisering 1. Hur förhåller sig Samkraft till de rekommendationer som finns kring ljud från vindkraft? Naturvårdsverket har satt upp ett riktvärde på 40 db(a) som inte bör överskridas vid bostadshus. Ljuden från Samkrafts fem planerade vindkraftverk kommer enligt beräkningar att hålla sig gott och väl under detta värde vid samtliga bostäder. Vid beräkningar tillsammans med Bergvik Skogs planerade verk i Ödmården ligger ljudnivån vid samtliga bostäder under riktvärdet. Vad gäller icke hörbara lågfrekventa ljud så finns idag inga vetenskapliga belägg för att dessa utgör någon risk för närboende. Den som vill läsa mer om ljud från vindkraft kan gå in på Naturvårdsverkets hemsida och söka på riktvärden för ljud från vindkraft. 1

4 2. Hur förhåller sig Samkraft till rekommendationer rörande avstånd till bostadshus? Enligt en dom i miljööverdomstolen får avståndet till närmaste bostadshus inte vara mindre än 400 meter. Boverkets rekommendationer säger att det minsta avståndet mellan vindkraftverk och bostadshus bör vara mellan 500 och 1000 meter. För den aktuella parken är avståndet till den närmsta bostaden ca 700 meter. 3. Finns det någon alternativ etablering om dessa inte håller? Finns andra vindområden som är bättre? Har man tittat på andra lokaliseringar? Det finns ju hur mycket ödemark som helst, varför lägga så nära bebyggelse? Samkraft arbetar mycket med att försöka identifiera områden som kan vara lämpliga för en vindkraftsetablering. I ett första steg arbetar vi med teoretiska modeller som ger svar på var det finns tillräckliga vindar för att kunna realisera ett projekt. Dessa teoretiskt framtagna områden ställs sedan mot en tematisk översiktsplan för vindkraftsetableringar som många kommuner tagit fram. I denna översiktsplan har kommunen pekat ut områden man anser vara lämpliga för vindkraft. I de fall dessa bägge parametrar sammanfaller påbörjas sedan en djupare utredning där vi bland annat undersöker: Ljud- och skuggpåverkan på närboende Infrastruktur i form av elnät och vägar Flora och fauna Motstående intressen, ex Försvaret, telekomindustrin, flygplatser. Projektet Ljusne/Vallvik har tagits fram på motsvarande sätt där alternativa lokaliseringar i närregionen har undersökts, men bedömts som ej genomförbara. Det aktuella området ligger dessutom inom ett område som av kommunen utpekats som lämpligt för etablering av vindkraftverk. 4. Det skulle vara bättre om vindkraftsetableringen gjordes längre inåt land. Frågan om en etablering längre inåt land bör i grunden ställas till kommunen. Samkraft har undersökt platser i närregionen, men slutligen fastnat för den placering som av kommunen utsetts som lämplig för just vindkraftsetablering. Dessutom har vi tvingats hålla oss till ett ganska snävt område för att inte kollidera med den korridor som skapats för framtida järnvägsutbyggnad. 2

5 5. I området finns 200 år gamla tallar som inte får avverkas av naturhänsyn. Hur kommer Samkraft att behandla dessa vid en etablering? Kontakt har tagits med markägaren Bergvik Skog som bekräftar att gammeltallarna står glest utspridda över ett stort område som delvis överlappar projektområdet. Vägar och verkspositioner kommer att planeras så att samtliga tallar bevaras. 6. Vindkraftverken är för nära. Alla kommer se verken från Ljusne. Alla tittar söderut mot solen och det enda man kommer se är vindkraftverken då ögat dras mot rörliga föremål. Det är alltid lika svårt eller kanske näst intill omöjligt att helt undvika en visuell påverkan från vindkraftverk. Med en höjd på över 100 meter är verken svåra att dölja. Samma problem har funnits och finns vid etablering av all form av energiproduktion eller kraftöverföring. Men samtidigt som vi reagerar på förändringen så vill ingen av oss vara utan den el som produceras eller överförs. I det här fallet handlar det om fem vindkraftverk som kommer att producera en miljöriktig el vars syfte är att ersätta delar av en inte fullt så miljöriktig elproduktion. Helt klart är att verken kommer att synas, men i likhet med andra höga byggnadsverk så brukar vi vänja oss. Det kanske till och med är så att både ni och vi i en framtid kan titta på vindkraftverken och känna en stolthet över att vi gemensamt bidragit till en bättre miljö. 7. Allmänheten måste få se resultaten från alla inventeringar innan några beslut tas. Alla inventeringar kommer att bifogas den byggnadslovsansökan vi lämnar in till Söderhamns kommun. Det finns alltså en direkt möjlighet att ta del av resultaten. Utöver detta kommer vi att göra en stor del av materialet tillgängligt via vår hemsida Här finns dock en begränsning så tillvida att Länsstyrelsen inte tillåter (sekretess) att vi lämnar ut all information på vår hemsida. Detta för att i möjligaste mån skydda växter och djur från att bli bortförda. Angående fåglar har kontakt har tagits med Söderhamns Ornitologiska förening, Stefan Persson, och han bekräftar den bild som utförd inventering givit angående förekomst av rovfågel i det berörda området. 8. Hur kommer möjligheterna till jakt i området att påverkas av en eventuell etablering? Frågor om jakträtter bör ställas direkt till markägaren Bergvik Skog AB. Större delen av området är dock detaljplanelagt, varför jakt endast får bedrivas med tillstånd från 3

6 polismyndigheten. Generellt kan det sägas att en vindkraftsetablering inte påverkar gällande föreskrifter och därför inte begränsar möjligheterna till jakt annat än under själva anläggningsfasen. 9. Tillgänglighet till området? Inga avgränsningar som hindrar tillgången till området kommer att sättas upp. Skyltar kommer liksom vid andra höga byggnadsverk, att varna för fallande is. Skillnaden vid ett vindkraftverk är att isen under vissa förhållanden kan kastas, vilket gör att försiktighet bör tillämpas vid temperaturer nära 0 C. 2.2 Teknik 10. Hur länge kan vindkraftverken stå? Vindkraft är en teknik som är förhållandevis ny och utvecklingen har gått väldigt fort framåt under de senaste tio åren. Detta har fått till följd att få vindkraftverk har stått sin fulla livslängd, utan istället demonterats i förtid för att ersättas med nya, effektivare verk. Den verkliga livslängden är därför svår att bedöma. Utifrån de analyser som gjort från såväl oberoende försäkringsbolag som turbintillverkare bedömer man livslängden till mellan 20 och 30 år. Ur ett beräkningsperspektiv brukar man anta den mer konservativa nivån 20 år som teoretisk livslängd. 11. Vad händer efter dessa 20 år? Efter det att vindkraftverken producerat sin fulla livslängd så kommer de att demonteras. Ingående komponenter kommer till största möjliga del att återvinnas, exempelvis ståltorn, koppar från generator och kablage etc. Huruvida nya vindkraftverk ska resas eller ej är en fråga som är omöjlig att svara på, dock så är Samkraft ålagd enligt avtal med markägaren att efter denna period kunna återställa marken där vindkraftverken varit etablerad. 12. Är bygglovet tidsbegränsat? Ett beviljat bygglov är permanent. Så kallade tillfälliga bygglov ges vid särskilda tillfällen, om kraven för permanent bygglov inte är uppfyllda. Sådana tillfälliga bygglov är tidsbegränsade till fem år. 4

7 Tillståndspliktiga verksamheter har tidsbegränsade miljötillstånd. I detta fall klassas vindkraftsparken som en medelstor anläggning, vilket innebär att verksamheten måste anmälas i en miljöanmälan till kommunen. Anmälningsärenden är sällan tidsbegränsade, men har alltid i sina villkor att ändringar m.m. i verksamheten ska anmälas och tillsynsmyndigheten kan komma att ställa nya krav. 13. Hur transportera 50 m långa rotorblad? Rörande alla transporter så är Trafikverket den myndighet vilken anvisar på vilket sätt delarna för vindkraftverket ska transporteras. I det fall krav ställs att transport ska ske med båt till närliggande hamn kommer en utredning att göras för att hitta den mest lämpade hamnen i närområdet som har möjlighet att hantera dessa transporter. För mer information se gärna Trafikverkets publicering Transporter till vindkraftsparker - en handbok, vilken kan hämtas från Trafikverkets hemsida 2.3 Ekonomi 14. Folk i bygden reagerar på att de får sin livsmiljö och naturvärden förstörda för att riskkapitalbolag ska skicka el till Europa. Det är svårt att lämna något allmänt svar på denna fråga. När det gäller de planerade vindkraftverken i Ljusne/Vallvik blir det betydligt enklare. Samkraft AB ägs av en samling energibolag, de flesta i vår egen region. Det kan möjligen tas som en garanti för att all den el som produceras kommer att utnyttjas av svenska elförbrukare. Det ligger i deras och vårt intresse; att säkerställa en miljöriktigt nationell elproduktion. 15. Kommer ni använda serviceteam från bygden? Service på vindkraftverken utförs i första hand av verksleverantören. De i sin tur arbetar med stationering av sina tekniker på regional nivå för att på bästa sätt täcka in samtliga sina anläggningar. Samkraft har för avsikt att på sikt ta över denna service på vindkraftverken, men avser även då att arbeta regionalt för denna service. I tillägg till denna service finns ett behov av mer lokalt placerad servicepersonal som på kort tid kan vara vid verken om det skulle uppstå något fel. Man handlägger även rondering och allmän tillsyn på detta sätt. Den här typen av lokalt placerad servicepersonal är företrädelsevis från lokala firmor inom bygden. 5

8 16. Är projektet statlig subventionerat? Beträffande statliga subventioner till vindkraften så vill vi en gång för alla radera ut den myten. Det finns inga som helst subventioner speciellt riktade till vindkraft. Intäkterna för vindkraftproduktion, liksom för all annan förnybar elproduktion (sol, vatten, bio etc.) vilar på tre intäktsdelar: 1. Intäkter på elförsäljning; Det vill säga den försäljningsintäkt vi får genom den el vi producerar och säljer. 2. Intäkter på elcertifikat; El producerad genom vind är i likhet med el producerad genom vatten, sol, biobränslen etc. (förnybara energislag) berättigat en tilldelning av elcertifikat. Systemet som inrättades 2003 bygger på att varje MWh (1000 kwh) producerad i en anläggning godkänd för förnybar elproduktion berättigar producenten ett elcertifikat. Dessa tilldelade elcertifikat kan sedan säljas vidare till Svenska och Norska elhandelsbolag, som ska sköta en lagstadgad skyldighet gentemot oss elförbrukare att täcka en del av vår elförbrukning med elcertifikat. För 2012 innebär detta att 17,9 procent av all el vi förbrukar ska täckas av elcertifikat. Har du valt ett fastprisavtal ligger kostnaden för elcertifikaten inbakad i elpriset, medan det redovisas separat för dig som valt ett rörligt elavtal. Priset på elcertifikaten sätts på en öppen marknad där säljare (producenter) och köpare (elhandelsbolag) möts. Syftet med systemet är att främja utbyggnaden av förnybar elproduktion. 3. Ursprungsgarantier; Systemet med ursprungsgarantier är tämligen nytt och innebär i korthet att vi för varje producerad MWh tilldelas en formell garanti för att en viss megawattimme el är producerad i just den här anläggningen och vid en viss tidpunkt. Ursprungsgarantier kan i grunden tilldelas all form av elproduktion, men frågan är möjligen hur många producenter som egentligen vill ha ett formellt bevis på att deras el tillkommit genom förbränning av kol eller olja. I vårt fall blir det betydligt intressantare; Att kunna bevisa att varje MWh vi tillför elsystemet verkligen är producerad i en förnybar produktionskälla och i vårt fall genom vindkraft. Även här finns en marknad som innebär att de elhandlare som lägger vikt på att alltid leverera en förnybar el till oss elkunder också köper dessa garantier över elens ursprung. Enkelt kan det uttryckas att man genom ursprungsgarantierna alltid kan garantera oss elkunder att det skett en förnybar elproduktion som motsvarar varje kwh (kilowattimme) vi förbrukar. Så gör man t.ex. i Källmärkt el som ägs av Söderhamn NÄRA och Gävle Energi. Vår intäkt blir alltså deras kostnad för att kunna lämna en garanti över en förnybar elproduktion. 6

9 17. Varför varierar prisbilden så mycket? Varför är det ibland lönsamt med vindkraft och ibland inte? I mycket enkla ord kan variationen i elpris förklaras med följande: El handlas sedan 1996 på en helt avreglerad (fri) marknad där säljare och köpare möts på samma sätt som i vilken annan handel som helst. Med avregleringen följde också att elpriset ständigt utsätts för en yttre påverkan som innebär att prisnivån hela tiden varierar upp eller ner. Har vi överfyllda vattenmagasin och därigenom en stor elproduktion genom vatten så går priset oftast ner och får vi ett torrår så går priset upp. På samma sätt påverkas elpriset av efterfrågan; Efterfrågas mycket el så går priset upp och när efterfrågan sjunker så sjunker även elpriset. Men sedan är elmarknaden så konstruerad att den sträcker sig utanför Sverige och Norden och då kommer priset även att påverkas av en mängd andra faktorer som valuta, råvarupriser, politik, miljömål etc. och då i ett mer globalt perspektiv. Elpriset förändras och kommer alltså att förändras över tiden. Det vi just upplever är en samverkan av många faktorer som lett till elprisnivåer som ligger lägre än de gjort på många år. Vi behöver bara backa ett år så låg elpriset på det dubbla. 18. Ungefärlig produktionskostnad per kwh? Produktionskostnaderna för vindkraftselen är svårbedömd och beror på flera parametrar som exempelvis: Valutakurser Finansiella villkor vid upplåning Turbinproduktion Utifrån dagens förutsättningar skulle produktionskostnaden vara öre/kwh första året efter driftsättning för att sedan sjunka till en lägstanivå om ca 40 öre/kwh efter 15 år. 19. Ekonomin för markägaren? Samkraft arrenderar marken av markägaren. Markägaren får även viss procentandel av produktionen. 7

10 2.4 Politik 20. Stor irritation över kommunens tystnad. Man vill ha ett möte med kommunen. Från Samkrafts sida har vi efter samrådsmötet framfört er kritik till kommunens företrädare. Det är dessvärre allt vi kan göra. Från kommunens sida beklagade man att ingen från deras sida deltog vid mötet. 21. Det är ju redan klart, vi har inget att säga till om. Varför går det så fort? Det känns verkligen tråkigt att några av mötesdeltagarna fått känslan av att allt nu gått så fort att man därigenom förlorar möjligheten att låta sin röst bli hörd. Så är det naturligtvis inte! Projektet har funnits redovisat på Samkrafts hemsida sedan inledningen av Likaså har Söderhamns Kuriren vid ett antal tillfällen nämnt och även beskrivit projektet. Något arbete i lönndom har alltså inte bedrivits. Vad som däremot skett är att vi utrett och åter utrett omständigheterna kring projektet och att vi först nu känner oss mogna att ta nästa steg i processen och lämna in en formell byggnadslovsansökan till Söderhamns kommun. Som boende i Ljusne och Vallvik har det funnits och finns fortfarande möjlighet att påverka, men vi ber er ändå att göra som vi och låta det gå den formella vägen via kommunen. 22. Sammanfattning av flera frågor; Hur blir det med satsningarna på turistnäringen, campingen och fisket? Kommunen planerar bostäder längs Ljusnans norra strand, vem kommer vilja bo där? Fastighetspriserna kommer sjunka. Folk kommer få problem att sälja sina sommarhus. Kommunen har satsat på kulturnära turism (fiske) vid Ljusnan. Tycker det blir kollision mellan intressen som kommunen borde ha bättre koll på. Varför har Söderhamns kommun 270 vindkraftverk på gång? Naturen och turismmöjligheterna kring Ljusnans mynning bör tas tillvara bättre. Då det gäller ovanstående punkter har vi på Samkraft svårt att lämna svar och har därför valt att gå vidare med frågeställningarna till kommunen. Med detta hoppas vi kunna bidra i er vilja att komma till tals i för er angelägna frågor. Trots vår vidare- 8

11 förmedling av frågorna vill vi ändå rekommendera er att ta direkt kontakt med kommunen för att dryfta dessa frågor. Efter mötet överlämnade representanter för FSL (Svenskt Landskapsskydd) en protestlista mot den sammantagna etableringen av Ljusne/Vallvik och den av Bergvik Skog planerade parken Ödmården. Kopior på listan har överlämnats till Söderhamns kommun och handläggare på Bergvik Skog. 3 Sammanställning skriftliga synpunkter Inga skriftliga synpunkter lämnades in under samrådsmötet den 22 augusti. Den 5 september mottog Samkraft skriftliga synpunkter från Föreningen Svenskt Landskapsskydd. Synpunkterna hade även sänts till Söderhamns kommun. Bland synpunkterna fanns frågor riktade till Samkraft, vilka återges och besvaras nedan; 1. Vad är räckvidden, skyddsområdet, för utkastande föremål som iskast, blad och bladdelar etc. ( Worst-Case Scenario )? Elforsk har tagit fram en formel som säger att rekommenderat riskavstånd för iskast ska beräknas som (Tornhöjd + Rotordiameter) x 1,5. För de planerade verken innebär det ett riskavstånd på 300 meter. 2. Uppfylls krav i enlighet med maskindirektiv (MD) 2006/42/EC (AFS 2008:3), bilaga 1 punkt ("Risker orsakade av fallande eller utkastande föremål ) om skyddsområdet runt vindkraftverk inte är så inhägnad, att skyddsområdet inte kan beträdas då vindkraftverk är i drift? Då detta projekt befinner sig i en ansökningsfas har inte upphandling av vindkraftverk påbörjats. I samband med upphandling kommer krav att ställas på tillverkaren att uppfylla de för Sverige gällande lagar, regler och föreskrifter. 3. Uppfyller säkerhetsfunktioner och tekniska anordningar de krav, som gäller för den specificerade tillämpningen och/eller avsedda användningen enligt MD 2006/42/EC (AFS 2008:3) bilaga 1, punkterna ( Styrsystems säkerhet och tillförlitlighet ), ( Manöverdon ), ( Stoppanordningar ) och ( Fel i styrkrets ). Det vill säga, uppfyller styrutrustningar och styrkretsar bland annat de säkerhetskrav som erfordras för att kunna hantera skyddsfunktioner av kategori 2-4 enligt EN 954-1:1996, ( Maskinsäkerhet - Styrsystem - Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem - Del 1: Allmänna konstruktionsprinciper )? 9

12 4. Är vindkraftverken, som bevisligen kan förorsaka ett farligt tillstånd, utrustade med rusningsskydd som skall initiera lämpliga styråtgärder och förhindra återstart? Fordringar i enlighet med den harmoniserade standarden Maskinsäkerhet - Maskiners el utrustning - Del 1: Allmänna fordringar SS-EN :2006 avsnitt 7.6 och åtgärder enligt avsnitt (åtgärder för att minimera risker i händelse av fel) skall därvid beaktas och uppfyllas. 5. Då vindkraftverken utgör betydande risker för brand vill vi veta om nödvändig säkerhet i enlighet med krav i MD 2006/42/EC (AFS 2008:3) bilaga 1 punkt ( Principer för integration av säkerhet ) och ("Brand ), uppfylls? 6. Då vibrationer utgör en mycket stor säkerhetsrisk vill vi veta om säkerhetskraven enligt MD 2006/42/EC, bilaga 1 punkterna ( Principer för integration av säkerheten ) och ("Vibrationer ), uppfylls? 7. Är vindkraftverken försedda med säkra och redundanta detekterande tekniska skyddsanordningar, som uppfyller MD:s och grundläggande säkerhets- och tillgänglighetskrav samt som säkerställer/garanterar, att all is har avlägsnats från rotorbladen under en ev. avisningscykel? 8. Uppfyller, på uppställningsplatsen i kallt och/eller isigt klimat/miljö, skyddsanordningar/skyddsfuntioner som bland annat styrutrustning, vakter och/eller givare (mätutrustningar, detektorer, sensorer) relevanta fordringar på säkerhetskategorier i enlighet med den harmoniserade standarden EN 954-1:1996 (Maskinsäkerhet - Styrsystem - Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem - Del 1: Allmänna konstruktionsprinciper ), som gäller parallellt med SS-EN ISO : 2006 (Maskinsäkerhet - Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem - Del 1: Allmänna konstruktionsprinciper.)? 10

13 9. Av MD:s bilaga 1, punkt 2 framgår det att risker som noterats ska åtgärdas med hänsyn till principerna för integration av säkerheten enligt punkt " (Principer för integration av säkerhet). Med anledning härav begärs härmed, att Samkraft AB redogör för hur respektive noterad risk skall åtgärdas. 10. Har vindkraftverkets "Tillverkare" genom bruksanvisningen informerat Samkraft AB om kvarvarande risker (MD, bilagan punkt b), som beror på otillräcklighet i de skyddsåtgärder som vidtagits? Har Samkraft AB erhållit sådan information om kvarvarande risker begär vi nu, att få besked om vilka åtgärder som bolaget vidtar för att eliminera risken (-erna). 11. Uppfylls krav i enlighet med MD 2006/42/EC (AFS 2008:3), bilaga 1 punkt b), ( Principer för integration av säkerheten Nödvändiga skyddsåtgärder skall vidtas för sådana risker som inte kan undanröjas )? 12. Uppfyller vindkraftverken alla krav enligt MD 2006/42/EC, lågspänningsdirektiv (LVD) 2006/95/EC, direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet (EMCD) 2004/108/EC, direktivet för tryckbärande anordningar (PED) 97/23/EC och direktivet för enkla tryckkärl (SPVD) 87/404/EEC? 13. Tillverkaren / Importören skall enligt maskindirektivet identifiera alla risker och för varje identifierad risk skall hänsyn tas till den allvarligaste skada eller ohälsa, som kan drabba person och i förekommande fall husdjur vid varje identifierad risk, även om sannolikheten kan anses som obefintlig. Med anledning härav begär vi, att få uppgift på den allvarligaste skada och ohälsa som kan drabba den person/människa på uppställningsplatsen, som befinner sig inom räckvidden för skyddsområdet enligt fråga nr. 1 ovan p.g.a: a. Iskast? b. Utkastande bultar, skruvförband och/eller mätutrustning? c. Utkastande delar av rotorblad? 11

14 d. Utkastande rotorblad? e. Fallande vindkraftverk f. Skadliga ämnen som finns i vindkraftverk och sprids ut till omgivningen? g. Brand? 14. Begäran, att gränsvärden för ljudnivån redovisas för de planerade nya vindkraftverken med beaktande av ljudnivån då rotorbladen är isbelagda och ljudnivåers påverkan på människors hälsa enligt relevanta uppgifter i Socialstyrelsen allmänna råd om buller och höga ljudnivåer, som ger stöd för tillämpningen av 9 kap. 3 och 26 kap. 19 miljöbalken, beaktas. Beräkningarna av buller har utförts enligt vedertagen branschstandard förevisad av Naturvårdsverket och Boverket. 15. Begäran om, att en kombination av gränsvärden för A-vägd och C-vägd ljudnivå föreskrivs i tillståndet. Enligt gällande lagar och praxis finns inga krav på detta. Skulle beräkningar av C-vägd ljudnivå göras finns heller inga riktvärden att relatera resultatet till. 12

Yrkan, att frågor ska besvaras vid Samråd och redovisas i Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) samt i Ansökningshandlingarna.

Yrkan, att frågor ska besvaras vid Samråd och redovisas i Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) samt i Ansökningshandlingarna. Yrkan, att frågor ska besvaras vid Samråd och redovisas i Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) samt i Ansökningshandlingarna. Enligt Boverkets Vindkraftshandbok (av januari 2009) sidorna 32 och 33 skall

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Veddige 11.7.2008. Till Länsstyrelsen i Södermanlands län

Veddige 11.7.2008. Till Länsstyrelsen i Södermanlands län Veddige 11.7.2008 Till Länsstyrelsen i Södermanlands län Enlig vår uppfattning är byggandet av 150m höga vindkraftverk vid Mälarens stränder av en så genomgripande betydelse för de kringboende och hela

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa.

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa. Mötesanteckningar informationsmöte Vindkraftprojekt Örserum Smålandsgården, Örserum 2011 12 06 Klockan 18:00 22:00 Innan mötet inleds har deltagarna möjlighet att lyssna på en ljuddemonstration av Johan

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Frågor och svar från informationsmöte

Frågor och svar från informationsmöte Frågor och svar från informationsmöte Nedan listas de frågor som har dokumenterats från informationsmötet den 12 juni. Svaren har i vissa fall utvecklats med mer information än vad som gavs muntligt på

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden.

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Vid samrådet medverkade följande personer. Ola Fängmark

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Erbjudandet gäller till och med 1 december 2013. Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Statkraft SCA Vind AB Investera i förnybar energi och påverka dina elkostnader Nu kan du som har elabonnemang

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

Förvärv av vindkraftverk

Förvärv av vindkraftverk KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Handläggare Datum 2015-04-28 Diarienummer KSN-2014-1682 Kommunstyrelsen Förvärv av vindkraftverk Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastlägga

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN 2009 Innehållsförteckning Vindkraftpolicy för Gävle kommun... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 4 Vindkraft i Gävle... 4 Vindkraft i Sverige... 5 Vindkraftverks konstruktion...

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2 Bild 1 Vindkraft Bäcken Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 Bild 2 AGENDA Kort om Eolus Vind AB Behov av förnybar energi Samrådsprocessen Projektet Delägarskap Frågor Bild 3 EOLUS VIND AB Bildat 1990 Har

Läs mer

förvaltning/avdelning/enhet

förvaltning/avdelning/enhet Bygglov för gårdsverk Bygglovsregler för vindkraftsverk. Vad säger miljöbalken? Andra tillstånd som kan krävas. Definition av gårdsverk. Hur söker jag bygglov för gårdsverk? Vad prövas i bygglovet? Hässleholms

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Plan antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 44 Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Plan Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26 Vindkraft - ekonomi Sara Fogelström 2013-03-26 Ekonomi Intäkter: Försäljning av el på Nord Pool Försäljning av elcertifikat Elpris Spotpris Fleråriga avtal 40 öre/kwh Elcertifikat Elcertifikatsystemet

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling 1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN xxxxx Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från vindkraftverk [till 2 kap. miljöbalken]; NFS 2006: Utkom från trycket den beslutade den xxx 2006. Dessa

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Varför vindkraft? Möjligheter Utbyggnaden Ekonomi Våra frågor 2 Våra budskap Billigaste förnybara energikällan som finns att tillgå Bidrar till försörjningstrygghet

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från Gustavstorp vindkraftpark. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från Gustavstorp vindkraftpark. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft Handläggare Peter Arbinge Tel +46105051442 Mobil +46725626467 peter.arbinge@afconsult.com PM01 1 (6) Datum 2012-12-18 Green Extreme Claes Lund Östra Larmgatan 13 411 07 Göteborg Uppdragsnr 577269 Gustavstorp

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Mötesanteckningar Tegneby församlingshem 2014-05-05 Närvarande från kommunen Bertil Olsson (s), vice ordförande utskottet för samhällsutveckling

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10

Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10 Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10 Vi beklagar att vi inte lyckades ordna ett informationsmöte innan start av anläggningsarbetena. Presentation Kallade (genom inbjudan) Vardar

Läs mer

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007 Energimyndigheten informerar om elcertifikatsystemet Lagändringar OM ELCERTIFIKAT Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som syftar till att öka den förnybara elproduktionen med 17 TWh

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2013-06-30 Omsättningen har ökat i och med försäljningen av aktierna i intressebolagskoncernen TVKF 1 AB som istället ersatts av direkt ägda hel- och delägda vindkraftverk.

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Bilaga: Sammanställning av frågor och synpunkter under möten med Bänkerträsk/Bänkerudden samt Manjärvträsk 4-5 dec 2013

Bilaga: Sammanställning av frågor och synpunkter under möten med Bänkerträsk/Bänkerudden samt Manjärvträsk 4-5 dec 2013 Upprättad: 20131220 Projekt: Markbygden etapp 2 Reviderad: Ärende: Byggnader Bilaga: Sammanställning av frågor och synpunkter under möten med Bänkerträsk/Bänkerudden samt Manjärvträsk 4-5 dec 2013 1. Vad

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Smultronet 4, Nyköping

Smultronet 4, Nyköping RAPPORT 14109 C 1 (5) Kund EUU Jens Albrektsson Box 545 611 10 Nyköping Datum Uppdragsnummer 14109 Bilagor C01 2015-02-26 Rapport C Smultronet 4, Nyköping Buller- och vibrationsutredning för detaljplan

Läs mer

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Förnybar el med Gröna certifikat André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Agenda Allmänt om elcertifikatsystemet - hur det fungerar Statistik,

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked. Martin Johansson

Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked. Martin Johansson Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked Martin Johansson Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel Energidagarna i Oslo den 14 oktober Historik Elcertifikat infördes den

Läs mer

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008 Samråd 17 april 2009 enligt MB med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:30 2, 1:30 3, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10, 2:9,

Läs mer

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge Handläggare Martin Almgren Telefon +46 10 505 84 54 SMS +46 701 84 74 74 martin.almgren@afconsult.com Datum 2015-04-02 Projekt nur 700926 Kund Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun Vindkraftpark

Läs mer

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Pressmeddelande 2007-01-17 Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Åtskilliga elbolag bryter mot lagen. Den 1 januari 2007 trädde Förändringar i lagen om elcertifikat i kraft, vilket ska underlätta

Läs mer

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Sammanfattning fördelar med att inte koordinatsätta Energiutbytet blir så högt som möjligt i förhållande till omgivningspåverkan - Rätt vindkraftverk

Läs mer

Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB

Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB Eolus Vind AB (publ) Eolus Vind AB är Sveriges ledande vindkraftprojektör med branschens längsta erfarenhet. Vi projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Roger Östberg Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel ZERO10 23 nov. 2010 Energiutblick Den 15-17 mars 2011 håller Energimyndigheten en nordisk energikonferens

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-02-15 FALKENBERG 50 Yttrande över ansökan från Eolus Vind AB avseende miljöfarlig KS verksamhet gällande vindkraftverk

Läs mer

Bilaga 3. Teknisk beskrivning

Bilaga 3. Teknisk beskrivning Bilaga 3 Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Teknisk Data Den planerade vindparken kommer att bestå av maximalt 6 stycken vindkraftverk med en enskild effekt om cirka 2,0 3,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd

Läs mer

Nyhetsbrev 9. Vitberget

Nyhetsbrev 9. Vitberget Välkomna att ta del av Vindkrafts nionde nyhetsbrev för planerad vindkraftanläggning. Via nyhetsbrev informerar Vindkraft närboende och övriga om projekt. Länsstyrelsen har nu påbörjat handläggningen av

Läs mer

Ta gärna informationsfolder om projektet och formulär för lämnande av synpunkter. Tveka inte att ställa frågor eller dela med Er av Era funderingar.

Ta gärna informationsfolder om projektet och formulär för lämnande av synpunkter. Tveka inte att ställa frågor eller dela med Er av Era funderingar. VÄLKOMMEN TILL SAMRÅD ANGÅENDE VINDKRAFTUTREDNING VID RÖDENEPLATTÅN Anteckna er på deltagarförteckningen. Ta gärna informationsfolder om projektet och formulär för lämnande av synpunkter. Ta del av utställningen.

Läs mer

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner Author Paul Appelqvist Phone +46 10 505 60 24 Mobile +46701845724 Paul.Appelqvist@afconsult.com Date 2014-11-20 Project ID 593868 Recipient Statkraft SCA Vind II AB Urban Blom Mätprogram ljud under byggtiden

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Vindkraften og befolkningen hvordan sikres lokal opbakning til projekter? Johan Risholm, Stadsbyggnadskontoret Falkenberg

Vindkraften og befolkningen hvordan sikres lokal opbakning til projekter? Johan Risholm, Stadsbyggnadskontoret Falkenberg Vindkraften og befolkningen hvordan sikres lokal opbakning til projekter? Johan Risholm, Stadsbyggnadskontoret Falkenberg Vindkraften og befolkningen hvordan sikres lokal opbakning til projekter? jan-ake.jacobson@telia.com

Läs mer

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan.

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan. Vindkraftprojekt Fjällbohög Samrådsmöte med allmänheten Tid och plats: Edsele bygdegård, måndag den 8 juni 2015, kl. 18.00. Deltagare: Markus Nordén, projektledare, Kraftö AB Johan Granlöf, vice projektledare,

Läs mer

Hur kan jag påverka och få del av vinsterna från vindkraftsetableringen i länet?

Hur kan jag påverka och få del av vinsterna från vindkraftsetableringen i länet? Hur kan jag påverka och få del av vinsterna från vindkraftsetableringen i länet? Samkraft AB Hudik Vind AB - privat ägande i Samkraft AB Bilda eget Aktiebolag i bygden och bli delägare i projektbolag -Vinst

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 SYFTE...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 2.1 MYNDIGHETER...4 2.1.1 Länsstyrelsen Västra Götalands län...4 2.1.2 Munkedals kommun...4 2.1.3 Skogsstyrelsen...4

Läs mer

Qvinnovindar Falbygden

Qvinnovindar Falbygden ENERGIFAKTA Qvinnovindar Falbygden Ett engagemang för kvinnligt företagande och hot om uranbrytning på Falbygden var två skäl till Qvinnovindars bildande. Wanja Wallemyr, initiativtagare till Qvinnovindar

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

Postnr: Ort: Eventuell mobiltelefon: Anl id: 1) Områdes id: 2) Elhandelsföretag: 3) Årsförbrukning, kwh: 3)

Postnr: Ort: Eventuell mobiltelefon: Anl id: 1) Områdes id: 2) Elhandelsföretag: 3) Årsförbrukning, kwh: 3) DKH Teckningsanmälan Jag tecknar mig för andel/andelar i Dala Vindkraft Ekonomisk förening, org.nr 769613-8911, och ansöker samtidigt om medlemskap (gäller ny medlem). Varje andel kostar 6 600 kronor.

Läs mer

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport Windcap Fond 1 AB Koncern Halvårsrapport 2014-06-30 Periodens omsättning och resultat ökade kraftigt jämfört med motsvarande period föregående år vilket till stor del kan härledas till ett positivt utfall

Läs mer

Samråd 2 i Axmar, med allmänheten angående Ödmården Vindkraftpark

Samråd 2 i Axmar, med allmänheten angående Ödmården Vindkraftpark UPPDRAG Ödmården vindkraftpark UPPDRAGSLEDARE Maria Vabulis DATUM 16 KUND UPPRÄTTAD AV Maria Brolin DOKUMENTNUMMER 331012500_00 PLATS Axmar Brygga DATUM 16 april 2013 TID 17.00-20.30 NÄRVARANDE Peter Svantesson

Läs mer

SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ

SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ Angelica Widing Gunilla Britse Tore Wizelius Förord Denna studie har genomförts vid, Högskolan på Gotland under år 2003-2005

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Vindkra( förutsä0ningar och ekonomi

Vindkra( förutsä0ningar och ekonomi Vindkra( förutsä0ningar och ekonomi Storlek E0 2 MW vindkra(verk har en tornhöjd på 80-100 meter och en rotordiameter på 80-100 meter De största verk som är i kommersiell dri( i Sverige har e0 100 meter

Läs mer

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 1 Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 Svar sammanställda av arbetsgruppen för vindbruksplanen 2011-05-03. 1. I Ale kommun

Läs mer

Vallebygdens Vind AB. Vindkraftspark på Nordbillingen

Vallebygdens Vind AB. Vindkraftspark på Nordbillingen Vallebygdens Vind AB erbjuder i samarbete med Vallebygdens Energi ekonomisk förening, deltagande i vindkraftsatsning på Billingen. Vindkraftspark på Nordbillingen 1 Vindkraft Nordbillingen. Vallebygdens

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Dubbla Nättariffer. Av Anders Pettersson

Dubbla Nättariffer. Av Anders Pettersson Dubbla Nättariffer Av Anders Pettersson Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 2 2. Dubbla nättariffer 2 3. Övereffektavgifter 3 4. Fast avgift 3 5. Mätavgift 3 6. Nätnytta 3 7. Effektsänkning 4 8. Energimarknadsinspektionen

Läs mer

2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler

2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2014-04-28 Landstinget Blekinge Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2 Elproduktion från vindkraft Bakgrund Landstinget Blekinge är delägare

Läs mer

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion storrun vindkraft Storrun Trondheim Östersund Oslo Stockholm Faktaruta Antal vindkraftverk 12 Typ nordex N90 2,5 MW Rotordiameter 90 m Totalhöjd 125 m Total installerad effekt 30 MW Förväntad årlig elproduktion

Läs mer

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd.

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vind Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-05-29 Diarienummer N138-0344/12 Utvecklingsavdelningen Nina Wolf Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se Yttrande över samråd

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö

DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö Mål nr M 4224-13 KLAGANDE Niklas Josefsson Göstorp 8 571 94 Nässjö MOTPART 1. Bixia ProWin AB Box 1510 581 15 Linköping Ombud:

Läs mer

Minnesanteckningar från Brännö Folkets park 2011-02-02

Minnesanteckningar från Brännö Folkets park 2011-02-02 Från Dokumentnamn Sida Minnesanteckningar 1(7) Datum E.ON Vind Sverige AB 2011-02-09 Författare Anna Svensson, Norconsult Informationsmöte angående vindkraftspark i Jonsbo Minnesanteckningar från Brännö

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Du får kalkylexempel och information om bland

Läs mer