Vår syn på vindkraften

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vår syn på vindkraften"

Transkript

1 Vår syn på vindkraften Föreningen Svenskt Landskapsskydd

2 1. Allmänna synpunkter på vindkraften 1.1 Vindkraften och landskapet Våra politiker, myndigheter och även aktörer inom vindkraftsindustrin måste inse att det föreligger en växande konflikt mellan människor och vindkraft och mellan vindkraft och naturskydd. Ofta står kommunernas vilja till utveckling mot lokala naturvårdsintressen. Många miljöorganisationer har i sin lovsång till vindkraften och i sin jakt på att minska koldioxidutsläpp glömt bort en viktig parameter: människans behov av sitt närlandskap. Man borde fråga sig varför det så ofta uppstår ett lokalt motstånd mot uppförande av vindkraftverk I planeringsdokumenten hävdas det ofta, att rätt placerade vindkraftverk kan smälta in i naturen. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen, de kommer för alltid att beröva naturen dess skönhet. En obruten horisont och en obruten skogskam, har ett enormt estetiskt värde. Roterande rotorblad på dagen och en natthimmel som störs av blinkande röda ljus. Håller vi på att utrota tystnaden och mörkret i vårt land? Är inte vindkraft en verksamhet för redan industrialiserade områden? 1.2 Vindkraften och utsläppen Vindkraften är för sin elproduktion beroende av neodym, en sällsynt jordartsmetall, som utvinns under mycket hälsovådliga och miljöförstörande former i Kina. Detta är bara ett exempel på hur den miljövänliga hållbara förnyelsebara elproduktionen i form av vindkraft skadar människor och miljö, och överutnyttjar jordens resurser. Den är minst av allt hållbar. Vindkraften bidrar inte till minskade koldioxidutsläpp i Sverige, eftersom svensk elproduktion redan är i det närmaste koldioxidfri och möjligheter att exportera vindkraft till utlandet begränsas starkt av kanaliseringar i stamnätet, av kapacitetsbrist i våra exportkablar och av den Nordtyska barriären (svårigheter att överföra ström från norra Tyskland och söderut). När det blåser i södra Sverige är förhållandet oftast detsamma i Danmark och Tyskland varvid även dessa länder måste göra sig av med sin egen vindel. Vindkraften är heller ingen högvärdig energi, utan ett marginellt krafttillskott, som helt saknar effektvärde och kräver reglerkraft. Svensk elförbrukning har inte ökat på ca tio år och Sverige går mot ett elöverskott varvid vindkraften är onödig. Vindkraften ökar kostnaderna för el, är subventionerad och intermittent, (oregelbunden) samt har låg kapacitetsfaktor (ca 22 % av den installerade [Ange dokumentets underrubrik] [Skriv sammanfattningen av dokumentet här. Det är vanligtvis en kort sammanfattning av innehållet i dokumentet. Skriv sammanfattningen av dokumentet här. Det är vanligtvis en kort sammanfattning av innehållet i dokumentet.]

3 effekten). Vid planering av elproduktion beräknas vindkraftens effekt i elnätet till endast 0-6 % av den installerade effekten. Vindkraftens utsläpp av koldioxid i ett livscykelperspektiv är dubbelt till tre gånger så stort som t.ex. kärnkraftens enligt Vattenfalls analyser. Uppfattningen delas av Kungliga Vetenskapsakademins energiutskott. 1.3 Teknik och ekonomi El måste produceras samtidigt som den konsumeras. Det moderna samhället kräver elleveranser som är leveranssäkra och frekvenssäkra. Frekvensen får inte avvika mycket från 50 Hz. Då går många datorer och andra känsliga apparater ner. Känsligheten var mindre förr i tiden, när lasten mest bestod av lampor och elmotorer. När man gör investeringskalkyler för kraftverk, har man ett värde på energiproduktion och ett annat på effektvärde. Ju snabbare man kan reglera effekten, desto lättare är det att hålla spänningen och frekvensen. Vattenkraft och gasturbiner har störst effektvärde. Vindkraften har nästan inget effektvärde alls. Den mest lättreglerade elproduktionen är vattenkraft i dammar. Gasturbiner för elproduktion är mycket lika flygmotorer och kan regleras upp och ner inom minuter. Kolkraftverk kräver timmar för att öka effekten, vill man snabbt minska effekten måste man släppa ut högtrycksånga. Kolkraftverk kan köras på ned till ca halva effekten, därefter måste man stödelda med olja. Kärnkraftverk körs i princip alltid på full effekt. Eftersom de är så kapitalintensiva och samtidigt har låga variabla kostnader körs de alltid i baslast eller inte alls. Reglerkraften för vindkraft utgörs därför främst av vattenkraft och kolkraft. Vindkraftverk producerar el när det blåser och produktionen ökar med kubiken på vindhastigheten. Det innebär att om det blåser mer än vad vindkraftverket är optimerat för, då måste det bromsas till stopp, annars blåser det sönder. Det är i allmänhet växellåda eller generator som kollapsar, men det förekommer även att hela blad bryts av. Elbehovet är normalt sett stort på vintern i norra Europa eller på högsommaren i varma länder. Då är det ofta högtryck/vindstilla och vindkraften står still. Vindkraftens kapacitetsfaktor är generellt låg. Enligt Vindkraftens årsredovisning 2008 är vindkraftens kapacitetsfaktor i snitt de senaste 6 åren 21,7 % av den installerade effekten.(jfr kärnkraft ca 90 %) Kalla dagar och dagar med högtryck är kapaciteten ofta 0 %. Vindkraftsetableringar i skogsterräng är ofta olönsamma med en kapacitetsfaktor som ofta underskrider 20 % över tiden. Eftersom vindkraftverk matar in el i nätet när det blåser, och inte när kraften behövs, så måste hela tiden motsvarande elproduktion balanseras genom pådrag eller stopp av andra produktionsenheter. Eftersom också den totala lasten i elsystemet varierar både över dygnet och över säsongen så är detta inget nytt problem för industrin. Men det kräver att det finns vattenkraftverk eller gasturbiner som snabbt kan köra igång om det blåser för mycket eller för lite så vindkraften stoppar. I Sverige diskuteras f.n. en utökning av reglerkraften med omkring 5000 MW för att öka möjligheterna att reglera planerad vindkraft. I värmekraftbaserade system som har lite vattenkraft: Danmark, Tyskland och Spanien, innebär detta, att man måste bygga stora kapaciteter gasturbiner för att alltid ha reservkraft. När vindstyrkan kraftigt ökar så att man inte kan stänga av produktionen kvickt nog, måste

4 man ibland idiotstoppa värmekraften. På elbörsen i Tyskland och Danmark har detta på senare år resulterat i perioder med negativt elpris. Man försöker därför uppmuntra stora industrier som elektrostålverk och elpannor i fjärrvärmesystem att snabbt öka konsumtionen. Negativt elpris och krav på snabba ökningar av elkonsumtionen leder normalt inte till att miljö- och klimatmålen nås. Vindkraften kräver också stora kapaciteter med högspänningsledningar, dessa måste dimensioneras för de 2-5 % av tiden då vindkraften producerar nära full effekt. Nätet blir då mycket kapitalintensivt i förhållande till den energimängd som transporteras. Ett nät med mycket vindkraft är alltså effektdimensionerat i stället för energidimensionerat. Kraftnätet för att stödja vindkraften är alltid stort, utbrett och kostnadskrävande. Ledningsgator för kraftledningar kräver sin tribut i terrängen och utgör tillsammans med långtradarvägar fram till vindkraftverken en betydande risk för miljöförstöring. Vindkraften finns ofta långt från där konsumtionen är störst. Det finns också ofta ett stort motstånd mot att bygga nya högspänningsledningar. Därför finns det gott om exempel i Italien, England, USA och Tyskland där man byggt vindkraftverk som inte kunnat anslutas. Problem med tillstånd att bygga högspänningsledningar är ofta det som begränsar projekten. Enligt Energimyndigheten kommer Sverige år 2030 redan vid en utbyggnadsnivå på vindkraften om 7 TWh att ha ett elöverskott på 25 TWh. Är det med kännedom om detta försvarbart, att nu förstöra landskapet med tusentals vindkraftverk i syfte att exportera el till andra länder? En export som understöds av elcertifikatsavgifter (egentligen en skatt), som betalas av svenska hushåll och svensk industri och där miljöbelastningen drabbar Sverige. 1.4 Buller och skuggor Några av de största miljöproblemen med vindkraft är buller och rörliga skuggor. Det är därför oerhört viktigt att i planerings- och projekteringsprocessen granska bullervärden och skuggbildning i bygglovshandlingar och simuleringsprotokoll. Här kan stora kostnader, långdragna processer och mänskligt lidande undvikas på ett tidigt stadium. Handlingarna finns hos kommunen och bör begäras ut för kontroll innan processen är för långt gången. Vindindustrins simuleringar av buller och skuggor ger ofta betydligt lägre värden än vad som blir fallet i verkligheten. En oberoende konsult bör därför anlitas för att kontrollera vindindustrins värden. Detta är särskilt viktigt i miljöer som i övrigt är ostörda. Vindkraftsparker bör betraktas som industriområden eller industriella anläggningar och dessa förtar ofta möjligheterna till rekreation och möjligheter att utnyttja allemansrätten i området. Bristande projektering som leder till klagan från kringboende leder ofta till långdragna processer där huvudmannen för vindkraftverken riskerar stora skadestånd eller i värsta fall stängning och rivning av verken. Bullernivån 40 db är ett begränsningsvärde och får inte överskridas (35 db i områden med planerad fritidsbebyggelse). Bullerberäkningar bör ta hänsyn till tänkbara framtida skogsavverkningar mellan fastigheter och vindkraftverk och man bör också ta i beaktande att buller sprids bättre under vissa väderförhållanden. I vissa länder finns lagstadgade skyddsavstånd mellan vindkraft och bebyggelse.

5 1.5 Naturen Skövlingen av naturen i området negligeras av vindbolagen. Omfattande påverkan kommer att bli följden av varje vindkraftsetablering. Omfattande uthuggning av skog för verk och vägar måste ske. Vägar kräver bärighet och möjlighet till kurvtagning för långtradare, varvid omfattande påverkan på naturen blir följden. Minst 2000 lastbilstransporter med fyllnadsmassor krävs därför till ett etableringsområde. Var kommer fyllnadsmassorna att hämtas? Var projekteras det för detta? Finns detta med i kommunernas planer? Varje vindkraftverk kräver ett betongfundament om ca 15 gånger 15 meter. Fundamentet väger mellan 1500 och 2000 ton. Sammanlagt måste man därför frakta tusentals ton betong till platsen förutom transporten av själva vindkraftverken. Till detta kommer anslutningen av vindkraftverken till det elektriska nätet. Hur den anslutningen kommer att se ut och var den skall dras finns oftast inte redovisat i planerna, men ett betydande ingrepp i naturen är ofrånkomligt. Grundläggningen av vindkraftverken och etableringen av tillfartsvägar kommer också att påverka grundvatten och vattenflödet i det aktuella området. När det gäller återställning av mark är ägaren av vindparken ansvarig för avvecklingsprocessen. Detta ska regleras i avtal mellan markägaren och projektören. Avtal som skrivs mellan vindkraftsföretag och markägare räknas som ett civilrättsligt avtal. Om projektören kommer på obestånd och inte kan fullgöra sina ålägganden, är det markägaren som solidariskt är slutligt ansvarig. Betongfundamentet kan eventuellt, med hänsyn till sitt innehåll av miljöskadliga bindemedel i betongen, klassas som miljöfarligt avfall. Fundamentet får i så fall inte täckas över på platsen med jord, utan måste bilas bort och deponeras i särskild deponi. Kostnaden för borttagandet av fundamentet, kan då komma att uppgå till mellan 2 och 3 miljoner kronor. Därtill kommer rivningskostnaden för själva verket om ca Dessa kostnader beskrivs ofta inte tillräckligt utförligt i kontraktsunderlag m.m. Är markägarna informerade om, att de kan komma att drabbas av stora kostnader som lätt kan äta upp eventuell vinst och i värsta fall orsaka fastighetsägarens eget obestånd? 1.6 Påverkan på friluftsliv, andras egendom & rättigheter Att vistas i närheten av vindkraftverk i drift är livsfarligt, särskilt på vintern eftersom isbildning ofta förekommer på vingarna. Isstycken kan kastas fler hundra meter och riskerar att bli direkt dödande projektiler. Enligt EU:s maskindirektiv utgör vindkraftverk en maskin, tillräckliga skyddsåtgärder måste därför vidtas i området. Just kraven på skyddsåtgärder runt verken, eventuella avspärrningar m.m. är otillräckligt utredda för närvarande, men vi menar att säkerhetsföreskrifterna runt de högsta verken undantar mycket stora markområden, upp till ett hundra hektar runt varje vindkraftverk, från allmänhetens fria tillträde. Bruksvärdet liksom andra med äganderätten sammanhängande tillgångar och rättigheter, kan bli negativt påverkade för dem som råkar ha sina marker intill den mark där vindkraftverk etablerats. Miljöbalken ger dock möjlighet för drabbade att kräva skadestånd för intrånget/värdeförsämringen av verksägaren eller av den med denne solidariskt ansvariga markägaren. Allmänhetens möjlighet att utnyttja den omhuldade sedvanerätten - allemansrätten - för rekreation och friluftsliv, begränsas givetvis starkt av vindkraftsetableringarnas krav på stora säkerhetsområden med tillträdesförbud. Detta kan med nuvarande planer på utbyggnad av

6 tusentals vindkraftverk innebära, att en total areal för Sverige, lika stor som ett större landskap, måste undantas från tillträde p.g.a. säkerhetskrav vid vindkraftsetableringar. Energimyndigheten har efter inventering förklarat ett stort antal markområden vara Riksintresseområde för vindbruk, vilket utan ersättning till markägarna lägger en död hand över all alternativ exploatering av marken, för annat än vindkraftsändamål. En normlös expropriation av annans mark och rättigheter, utan ersättning. 1.7 Fåglar och fladdermöss Fågellivet kan påverkas av felaktigt placerade vindkraftverk. Främst är det termikflygande fåglar och vissa arter av sjöfågel som kan störas. Därtill kommer att skyddsvärda arter av fladdermöss är mycket utsatta för vindkraftverkens tryckförändringar. 1.8 Fastighetsvärden En undersökning från 2008 genomförd av den danska Energistyrelsen visar att 56 % av alla fastigheter i närheten av vindkraftverk tappar i värde. En motsvarande svensk undersökning gjord av konsultbolaget Ångpanneföreningen (ÅF) 2010 visar dock, att så inte är fallet. Den svenska undersökningen är dock en partsinlaga gjord av ett medlemsföretag (ÅF) i vindlobbyorganisationen Svensk Vindenergi. Undersökningen studerar äldre och mindre verks (60 m) påverkan på fastigheter främst inom 3-5 km från verken. I flera fall har fastighetspriser inne i större tätorter (t.ex. Landskrona) tagits med i materialet varvid man konstaterat att ingen påverkan skett. Materialet visar tydligt att man inte tillräckligt studerat påverkan på fastighetspriser nära större och moderna verk. Den svenska undersökningen är därför inte tillämpbar för en seriös bedömning 2. Situationen idag och framtida utveckling; 2.1 Hur ser vi på energiförsörjningen idag? Sverige befinner sig i ett mycket förmånligt läge jämfört med de flesta andra EU-stater, vi står inför ett elöverskott i Norden om ca.50 TWh till Vår elanvändning ökar inte, snarare ser vi en minskning i takt med alla pågående spar- och effektiviseringssträvanden. Vår elproduktion är i det närmaste CO2-fri. EU:s mål om andelen förnyelsebar energi, 50% av totalen till 2020 uppnår vi utan problem och utan att vindkraften behövs. När våra nuvarande 10 kärnreaktorer återkommit i full drift efter renovering och uppgradering har Sverige ett stort elöverskott vindkraften förutan. Vi exporterade 20 TWh el under 2012, nära tre gånger den totala vindkraftsproduktionen. Sveriges energiförsörjning är mycket god och miljövänlig.

7 2.2 Viktiga faktorer som påverkar utvecklingen; Sveriges stamledningsnät har allvarliga begränsningar Stamnätet är idag inte dimensionerat, för att klara av situationen efter stängningen av Barsebäck. Vi kan på grund av flaskhalsar i nätet inte föra ned det vattenkraftsbaserade elöverskott vi nu har, från norra till södra Sverige för att kompensera för Barsebäcks stängning. Dessa flaskhalsar behöver byggas bort för att landets elförsörjning skall fungera bättre. En försvårande omständighet var i november 2011, att man enligt Svenska Kraftnät med ett antal servicestoppade kärnreaktorer i Sydsverige, som annars stöttar stamnätet, tvingades dra ned överföringskapaciteten till södra Sverige med 34%, vilket förvärrade elunderskottet i söder. Den då uppkomna situationen visade tydligt, att vindkraften, vare sig den svenska eller den ännu mer utbyggda danska, är något som helst alternativ till kärnkraften, därtill är den alltför ineffektiv och opålitlig. Neddragningen av överföringskapaciteten från norr till söder, tillsammans med att Danmark skriker efter svensk kraft, som backup för sin lågproducerande vindkraft, innebar att elpriset i söder pressades upp till mycket höga nivåer, jämfört med priserna i norra Sverige. Nu har renoveringen av de svenska kärnkraftverken genomförts tillsammans med en effekthöjning, som på nationell nivå kompenserar för den brist i elförsörjningen, som stängningen av Barsebäcks två reaktorer i förtid orsakade. Situationen med elbrist i Sydsverige kan dock ännu uppstå p.g.a. kvarvarande flaskhalsar i stamnätet. Norges planer på en storskalig vindkraftsutbyggnad på Nordkalotten innebär, tillsammans med de svenska planerna för storskalig vindkraft i Norrland, ett kraftigt ökat ytterligare tryck på det redan idag begränsande svenska stamnätet. Norge måste använda detta för att kunna föra elen från Nordnorge genom Sverige till användarna i Sydnorge och exportkablarna till England och kontinenten. Norge har av topografiska skäl, inget utbyggt eget stamnät från norr till söder. Behovet av reglerkraft till vindkraftverken i södra Sverige gör dessutom, att när sådan inte med stamnätets begränsningar kan föras ned från norra till södra Sverige, måste den produceras med landets egna fossileldade reservkraftverk, eller importeras utifrån. Detta fördyrar då all el producerad i Sverige via marginalprissättningen på NordPool, eftersom priset för fossilproducerad el även innehåller kostnaden för utsläppsrätter Nyttan av vindkraftssatsningen är inte redovisad Vi står idag inför en allt mer ekonomiskt ansträngd vindkraftsbubbla av mycket stora mått. Så stora investeringar kräver normalt väl utarbetade och transparenta investeringskalkyler. Att de gigantiska beloppen av staten lagts direkt på elkonsumenterna, inte på statsbudgeten, har inneburit att sådana kalkyler inte presenterats. Bristen på trovärdiga kalkyler i vindkraftens formliga huggsexa efter byggbar mark, möjliggjord av markägarnas lystnad efter allt större arrendepengar, (det nya bonnabidraget ) borgar för ett mycket smärtsamt uppvaknande för

8 ansvariga politiker, vindkraftens finansiärer, investerare och markägare när vindkraftsbubblan till slut brister. Vindkraften inverkar negativt på: landets viktiga turistnetto, på närboendes fastighetsvärden, på intresset av att köpa och möjligheten att sälja fastigheter på landsbygden, på utbyggd vattenkraft, på natur- och miljövärden, på djurlivet, på landsbygdsbefolkningens hälsa och sociala sammanhållning, på möjligheten att bruka skogsmark med sina säkerhetskrav och krav på nya breda ledningsgator, på nya stenbrott och grustag, på nya vägar och förändrade hydrologiska förhållanden i skogsmarken. Den lägger med sina utpekade Riksintresseområden för vindbruk en död hand över mycket stora områden i landet Energipolitiken domineras av Centerpartiet Vi tycker att det är ett problem att Centerpartiet har fått äganderätten till energifrågorna. Ett förhållande som troligen har sitt ursprung i energiöverenskommelsen, där (C) lämnade sin gamla negativa hållning till kärnkraften, mot att de får driva frågan om det tredje benet i energipolitiken. Energipolitiken är för viktig för alla Sveriges invånare för att få lov att styras av ett parti, som i sitt vurmande för vindkraften uppenbart sneglar mycket på markägarnas/böndernas nya bonnabidrag i form av den årliga arrendeersättningen för de vindkraftverk, som de låter andra sätta upp på sina marker. Vi menar, att landet behöver en ny energipolitik, gärna baserad på en politiskt blocköverskridande överenskommelse för att skapa långsiktiga spelregler, där de olika kraftslagen får konkurrera med varandra utan särskilda snedvridande bidrag eller avgifter, men med effektivitet, pålitlighet och pris per producerad kwh som ledstjärnor. Då först kan vi få pålitliga leveranser av el till lägsta pris. Att subventionera den dyra och obehövliga energiproduktion, som vindkraften utgör i Sverige motverkar Sveriges åtaganden om energibesparing i EU, innebär en stor risk för landets sysselsättning, snedvrider marknaden och drabbar landets hushåll med kraftigt höjda kostnader för elen Långa handläggningstider och skyhöga kostnader för vindkraftens nätutbyggnad I sin utredning, Konsekvenser för elkunden av en höjd ambitionsnivå i elcertifikatsystemet Delredovisning 2. Uppdraget att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet mm. ER 2009:35 skriver Energimyndigheten bl. a: Den risk Energimyndigheten främst ser är att utbyggnaden begränsas av att tillståndshanteringen och/eller förstärkningar/utbyggnad av näten inte sker i den takt som krävs. Handläggningstiden, inklusive överklaganden, för att bygga vindkraftens nödvändiga nya elnät kan vara fem år eller längre. Längre än tiden för tillstånd till etablering av vindkraftverk. Det faktum att nätbolagen och Svenska Kraftnät idag inte vet var vindkraftverken slutligen kommer att etableras, förlänger tiden för den nödvändiga nätutbyggnaden ytterligare.

9 Detsamma gäller troligen för Energimarknadsinspektionens (EI) neddragning av utrymmet för nätbolagens tillåtna kostnadshöjningar åren med 35 miljarder. Svensk Energi menar, att EI genom sitt beslut om kalkylränta och intäktsramar frångått sin egen beslutsmodell vilket inneburit sämre finansiella villkor för elnätsföretagen och minskad möjlighet att investera för framtiden. EI:s besked om de intäktsramar och den kalkylränta som ska gälla kommande period begränsar kraftigt elnätsföretagens förmåga att investera. Därmed finns en risk att den önskade utvecklingen mot mer förnybar el hämmas. De EU-beslut om införande och utbyggnad av s.k. smarta elnät, för att kunna öka integrationen av s.k. förnybar elproduktion i elsystemet, som nu diskuteras inför implementeringen i Sverige, innehåller ännu tämligen okända men mycket betydande ekonomiska konsekvenser för elbolagen, nätägare, industri- och hushållskunder. Kostnaderna för ny nödvändig spänningsreglering och för att göra det möjligt för förnybar el, att få förtur vid leveranser till elnätet ser ut att kunna bli så enormt höga, att hela konceptet bör ifrågasättas för Sveriges del. Vi har idag ett mycket väl fungerande elsystem med närmast försumbara klimatpåverkande utsläpp Gigantisk överetablering av vindkraft i Sverige Energimyndigheten skriver på sin hemsida: Sveriges utbyggnadsmål för förnybar elproduktion regleras av elcertifikatsystemet. Ambitionsnivån är 25 TWh förnybar elproduktion till år 2020 jämfört med år Av det bedömer Energimyndigheten att 11 TWh kan komma från vindkraft till år Det innebär ytterligare 6 TWh vindkraft i jämförelse med i dag. Detta skriver man trots att man vet, att vi är på god väg mot 30 TWh vindkraft. 22 TWh ligger för miljöprövning och 6,94 TWh är byggt, under byggnation eller tillståndsgivet. I juni 2006 antogs den första vindkraftspropositionen. Regeringen föreslog i mars 2009 en planeringsram om 30 TWh till riksdagen, varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs. Boverket, (myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende) visar i sin uppdaterade statistik, Vind Dialogen 2011 över planerad vindkraft med hjälp av verkets stödpengar, att 130 kommuner i Sverige nu etablerat planer på vindkraftsetablering om totalt 85 TWh. Detta är mer än 4 gånger den planeringsram om 20 TWh vindkraft på land, som regeringen har angett som önskvärd till landets kommuner. Detta agerande menar vi är lika oansvarigt som oseriöst Låga elpriser och stort överskott av elcertifikat, gör att vindkraftskalkylen inte går ihop Vi har idag ett stort överskott av elcertifikat i marknaden, som gör att värdet närmast halverats, jämfört med december Skulle priset på elcertifikaten åter stiga, som många vindkraftsägare givetvis hoppas på, finns det risk att marknaden överflödas av certifikat, som sparats i avvaktan på en prisuppgång, med därpå följande tryck nedåt på marknadspriset igen. Sverige har, med återkomsten av renoverade och effektivare kärnreaktorer, effektivare vattenkraftsturbiner och utbyggd kraftvärme, ett växande elöverskott till 2020 utan vindkraften. Med nuvarande kapacitetsbrist i exportnäten finns en inlåsning av elöverskottet

10 i Sverige under lång tid framöver. Inlåsningen av elen, att elförbrukningen i Sverige inte ökar sedan flera år, samt ansträngningarna att effektivisera industrins-, offentliga brukares och hushållens elanvändning, ökar elöverskottet. Detta sätter en press nedåt på elpriserna i Sverige. En ytterligare press nedåt på elpriserna i EU utgör det faktum, att världens största kolproducent USA i och med skiffergasens inträde på scenen räknar med att bli helt självförsörjande med energi inom tio år. De är redan gott på väg och exporterar därför allt mera kol, varför kolpriset faller brant på världsmarknaden. EU:s elproduktion är till stor del beroende av kol, vilket med fallande kolpriser innebär fallande elpriser i EU. Detta syns tydligt i årsterminspriserna för el fram till Möjligheten att sälja tillståndsgivna byggrätter för vindkraftverk har inneburit ett sätt för vindbolagen att finansiera egeninsatsen för sina etableringar och klara av bristande lönsamhet i driften av egna vindkraftverk. Med en ökande kunskap i marknaden om vindkraftens bristande lönsamhet både på kort och lång sikt, mycket långa handläggningstider och skyhöga kostnader för nätanslutning, kommer sannolikt värdet av byggrätterna för nya vindkraftverk att falla kraftigt jämfört med nivåerna 2010/ Farhågor för effekten av den med Norge gemensamma elcertifikatmarknaden Hur den med Norge gemensamma marknaden för elcertifikat kommer att påverka den framtida prissättningen av elcertifikaten och därmed de svenska hushållens elkostnader, är idag ovisst. Men, att den norska motsvarigheten till vår Energimyndighet, lär ha noterat ett intresse för nybyggnad av förnyelsebar kraft i Norge om 90 TWh, varav 80 TWh vindkraft och 10 TWh vattenkraft, inger farhågor både avseende systemets hållbarhet, kapacitet och dess påverkan på hushållens ekonomi. Det vi kan se idag, är att utbyggnaden av vindkraft helt uteblivit och att all kraft läggs på en utbyggnad av fallrätterna för vattenkraften om ca. 10 TWh. Denna utbyggnad påskyndas, för att bli klar och kvalificera för elcertifikat före Norska analytiker menar, tvärtemot den svenska vindlobbyn, att ambitionen i elcertifikatsprogrammet bör sänkas, alternativt att elcertifikatssystemet skall slopas helt, med hänsyn till det stadigt växande elöverskottet i Norden Hur skall elförsörjningen lösas i Sverige? Vi har idag en mycket väl fungerande elförsörjning i Sverige med renoverad och effekthöjd kärnkraft, med effekthöjd vattenkraft och med ytterligare utbyggd elproduktion från biobränsle i kraftvärmeverk. En fortsatt väl fungerande energisituation förutsätter dock, att energipolitiken ges stabila förutsättningar, vilket inte alltid varit fallet. Långsiktiga och kostsamma uppgraderingar av teknik och säkerhet i t.ex. våra kärnkraftverk, liksom nödvändig nybyggnad av ännu säkrare och mer effektiva verk, kräver en långsiktig politik. Avvecklingen av Barsebäcksverket i Skåne orsakade en kostsam obalans i elförsörjningen, vilket drabbade främst södra Sverige. Reservaggregat eldade med fossilt bränsle startades och ställdes i beredskap vintern 2010/2011 för att klara den brist som uppstod. Vindkraftens

11 otillräcklighet, som ersättning för den stängda kärnkraften i Sydsverige framgick då mycket tydligt. Opportunismen kring vindkraft och andra tungt subventionerade förnyelsebara energisystem riskerar i en framtid att sprida denna typ av haverier till resten av Sverige. Det vore inte bara en katastrof för ekonomin och välfärden utan också för landsbygden, människorna och naturen. Sverige bör ha en politik som mindre fokuserar på att subventionera den dyra och opålitliga vindkraften utan istället skapar stabila politiska fundament för grunden i vår elförsörjning, nämligen kärnkraften och vattenkraften. Kraftkällor som med rätt politiska incitament och långsiktiga spelregler fungerar när de som bäst behövs. De producerar dessutom billig och koldioxidfri el. Allt detta står i skarp kontrast till vindkraften. Vindkraften ökar inte försörjningstryggheten, den är för sin funktion beroende av vinden, vilket gör dess leveranser svåra att förutsäga. Om målet är att öka försörjningstryggheten, finns betydligt mer tillförlitlig elproduktion att tillgå, utan att nu skyddade älvar behöver byggas ut. Om det övergripande målet är att uppnå positiva effekter på vår miljö, torde det överlägset bästa sättet vara, att satsa pengarna på energieffektivisering i stället för på ökad ineffektiv och opålitlig elproduktion från vindkraft. Eventuella tillkommande elbehov i framtiden kommer att kunna tillgodoses mycket väl genom den fortsatta utbyggnaden av finsk kärnkraft och norsk vattenkraft. Våra interna flaskhalsar i stamnätet bör, som sagts, byggas bort för att ytterligare säkerställa en säker elförsörjning i hela landet vid framtida oförutsedda händelser. 3. Sammanfattning; Vindkraften är ett oöverlagt och riskfyllt slöseri med hushållens och industrins pengar! Hade vindkraften varit av avgörande betydelse för vårt lands fortsatta välstånd och vårt samhälles överlevnad, hade vi accepterat dess betydande olägenheter. Så är dock inte alls fallet. Vi anser därför, att oerhört stora bidragsbelopp helt i onödan tvingas av elförbrukarna, utan att dessa pengar gör någon egentlig nytta för landet. Detta slöseri påverkar det ekonomiska utrymmet för angelägen forskning om bättre alternativ för ny kraftproduktion, ökad energieffektivisering och angelägna förbättringar t.ex. av stamnätets idag bristande överföringskapacitet från norr till söder. Att som nu sker i Sverige, lägga ned mångmiljardbelopp på en utbyggnad av vindkraften med alla dess kända negativa konsekvenser för människor och djur, för arbetstillfällen och intäkter i turistindustrin, för naturen och miljön, med dess oerhört kostsamma krav på nya nödvändiga elnätsanslutningar, utan att detta gigantiska investeringsprogram gör någon egentlig nytta för landets elförsörjning, ter sig för oss, som ett fullkomligt absurt slöseri med samhällets, industrins och hushållens pengar.

12 Vi hittar ingen annan jämförbar företeelse i modern tid, där ett projekt av för samhället så omvälvande storlek, kunnat genomdrivas på så lösa boliner, med ett så dåligt beslutsunderlag och en så bristande genomlysning, som den nu pågående vindkraftsutbyggnaden. Svårast är dock att förstå, hur detta egenintresse för några få vindkraftsexploatörer och markägare i vår upplysta och informationsdrivna tid, kunnat få en så stark och okritisk acceptans bland våra beslutande politiker, utan att större krav ställs på att konsekvenserna och den eventuella nyttan av våra påtvingade bidrag utreds och redovisas för oss alla, på ett öppet, objektivt och begripligt sätt. Vindkraften handlar ju ändå om användande av välkänd teknik med förutsägbara ekonomiska konsekvenser inte om religionsutövning! , Föreningen Svenskt Landskapsskydd Jonny Fagerström & Björn Törnvall

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 203 Nr: :1 Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Industrin behöver fossila bränslen främst i form av dieselolja. När diesel framställs bildas

Läs mer

VINDKRAFT En bra och miljövänlig energikälla?

VINDKRAFT En bra och miljövänlig energikälla? VINDKRAFT En bra och miljövänlig energikälla? av Göran Åkesson Förord För bara ett par år sedan var min inställning till vindkraft i grunden positiv. Vindkraftverk var något som fanns på distans och jag

Läs mer

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Innehåll 1. Inledning 3 2. Sammanfattning 4 3. Direktiv och arbetssätt

Läs mer

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September, 2014 ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Datum September 2014 Utförd av Godkänd av Christian Haeger, Fredrik Larsson, Rickard Dahlgren

Läs mer

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion 2015-05-25 2015/929 Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion En delredovisning från Svenska kraftnät Sammanfattning Regeringen har uppdragit åt Svenska kraftnät att, i nära dialog

Läs mer

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Om författaren Erik Lakomaa är doktor i ekonomisk historia och chef för institutet för ekonomiskhistorisk

Läs mer

Långsiktiga energilösningar för en god miljö

Långsiktiga energilösningar för en god miljö Långsiktiga energilösningar för en god miljö Sverigedemokratisk Ungdoms miljö- och energipolitik Som ett socialkonservativt och nationalistiskt förbund ser Sverigedemokratisk ungdom värnandet om miljön,

Läs mer

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 Rapport med tre möjliga utvecklingsvägar för elproduktion och elanvändning fram till 2030. Mars 2013 Förord Ett helt förnybart elsystem är möjligt

Läs mer

Kraftläget Sverige och Europa

Kraftläget Sverige och Europa Kraftläget Sverige och Europa Uppdragsgivare: Stefan Lundmark, Vindkraftcentrum i Barentsregionen Utförare: Mia Ahlstrand, TRAB November 2012 1 Kraftläget Sverige och Europa Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk Förord Vindkraft är vår tids vattenkraft investeringskrävande men miljöklok och långsiktigt mycket lönsam. Offentliga

Läs mer

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in1 1 24/9/07 14:33:22 Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in2 2 24/9/07 14:33:23 Konkurrenskraft Kilpailukyky Kestävä Hållbar kehitys

Läs mer

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Boverket Handbok Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Datum 2012-10-23 Diarienummer Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk

Läs mer

Del 2. Om vindkraft - 57 -

Del 2. Om vindkraft - 57 - Del 2 Om vindkraft - 57 - - 58 - Vindkraften i nationell och europeisk politik 1.1 Energibehov och förnybar energi i EU EU-länderna konsumerar alltmer energi. Energiproduktionen inom EU räcker inte för

Läs mer

Bilagor. Elcertifikatöversyn etapp 2

Bilagor. Elcertifikatöversyn etapp 2 Bilagor Elcertifikatöversyn etapp 2 BILAGA 1 REGERINGSUPPDRAG (N2003/9037/ESB) - 4 - BILAGA 2 PRODUKTIONSKOSTNADER - 8 - BILAGA 3 POTENTIAL FÖR VINDKRAFT - 26 - BILAGA 4 POTENTIAL FÖR BIOBRÄNSLEBASERAD

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Datum Diarienummer 2013-01-09 Dnr PLAN 2010/4 Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Oxelösund, januari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN

KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September 2013 KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ EN ELMARKNAD I FÖRÄNDRING KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ EN ELMARKNAD

Läs mer

LRF och vindkraft. vår policy L RF O CH V IND K R A F T

LRF och vindkraft. vår policy L RF O CH V IND K R A F T LRF och vindkraft vår policy L RF O CH V IND K R A F T 1 Vindkraft i tiden Vindkraft som bransch har funnits i Sverige sedan 1980-talet men det är först de senaste åren som utbyggnaden tagit fart ordentligt.

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29 Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft 2010-09-29 Ansvarig för för framtagandet av det Tematiska tillägget till översiktsplanen gällande vindkraft är Peter Persson, Torsås kommun. Medverkande

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan Institutionen för Energiteknik 100 44 Stockholm http://www.energy.kth.se... Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan och Vattenfall Research and

Läs mer

Behovet av snabbreglerad elkraft

Behovet av snabbreglerad elkraft Lunds Universitet Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Energivetenskaper MVKN10 Energitransporter Behovet av snabbreglerad elkraft Författare: Axel Andell Hansén Christian Kempe Handledare: Svend

Läs mer

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING - I TJÖRNS KOMMUN - Andreas Bjäre Maria Cassel Helena Ensegård Agneta Green David Harnesk Filip Jönsson Liisa Larsson Frida

Läs mer