BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen"

Transkript

1 BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 4 / 2012 Figur 2 Andel förnybara drivmedel i vägtrafiken Figure 2 Share of renewable fuels in road traffic NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP VÅRPROPOSITIONEN: Regeringen lovar höjd låginblandning biodiesel har ökat sin andel under och vill införa kvotplikt för biodrivmedel Regeringens vårproposition, som presenterades den 16 april innehöll besked på tre områden villkoren för biodrivmedel, miljöbilsregler och sänkt koldioxidskatt för värmeproduktion i kraftvärme. Regeringen förslag kring skattevillkoren för biodrivmedel möttes med mycket kritik från branschen. Fortfarande finns inga besked om på vilket sätt regeringen vill gynna högblandade och rena biodrivmedel efter Tillsammans med vårpropositionen presenterades en promemoria med detaljerade förslag som ska komma i statsbudgeten i höst. Förslagen är ute på en snabb remiss till 9 maj. I figur 3 illustreras hur användningen av förnybara drivmedel för sig på de olika bränslena. Etanol till låginblandning har minskat Kvotplikt för låginblandning Regeringen vill höja låginblandningen av etanol i bensin till 10 procent och låginblandningen av FAME (biodiesel) i diesel till 7 procent, med hjälp av ett kvotpliktsystem. Ett sådant system Värmepumpsförsäljningen sjönk kraftigt första kvartalet FORTS 4 Försäljningen av värmepumpar minskade under det första kvartalet Trenden med minskad försäljning av luft-vattenvärmepumpar håller i sig. SID 4. Figur 3 Förnybara drivmedel i vägtrafiken 2011 fördelade på typ av drivm Förra året användes nästan 6 TWh biodrivmedel i transportsektorn Figure i Sverige. 3 Renewable För första gången fuels användes in road traffic mer biodiesel 2011 by än type etanol. of fuel Fördelning av biobränsleanvändningen efter energiinnehåll Se sid 3. Källa: Energimyndigheten 2.3 Bantrafik Elcertifikatsystemet Delsektorn bantrafik omfattar har järnvägs-, bidragit tunnelbane- och spårväg bantrafiken används främst el samt en mindre mängd diesel. Elan med 13 TWh förnybar el bantrafiken beror till stor del på infrastrukturella förändringar, m är den viktigaste faktorn för elanvändningen för det enskilda tran Även väderleken har viss inverkan, där kallare klimat ger en hög Sedan 2003 då elcertifikatsystemet infördes i Sverige har den förnybara elproduktionen ökat med 13 TWh. Ökningen har främst skett i nya anläggningar men ökningar i befintliga anläggningar har också haft en stor betydelse. SID 5. Innehållsförteckning Regeringen lovar höjd låginblandning och vill införa kvotplikt för biodrivmedel 1 9,8 procent förnybart i transportsektorn Europaparlamentet sa nej till höjd dieselbeskattning 4 Italiens regering föreslår koldioxidskatt 4 Värmepumpsförsäljningen sjönk kraftigt första kvartalet 4 Elcertifikatsystemet har bidragit med 13 TWh förnybar el 5 Kraftig utbyggnad av vindkraft under Ökat fokus på energiforskningen 5 Regeringen ger klartecken till första delen av Sydvästlänken 14 6 Pengar till miljövänliga traktorer 6 Remisser 7 Trafikverkets kapacitetsutredning 7 Marknaderna 7 Elexport åt alla håll utom till Norge 7 Råoljan kring 120 dollar/fat 7 Pressmeddelanden 8 Bioenergi i pressen 10 BIOENERGINYTT utkommer med 11 nummer per år Ansvarig utgivare: Gustav Melin, redaktör: Kjell Andersson Redaktion och prenumerationer: SVEBIO, Torsgatan12, Stockholm Tel , Fax , Manusstopp för detta nummer:

2 FORTS FRÅN SID 1. innebär att drivmedelsföretagen blir skyldiga att blanda in en viss andel. Det nya systemet ska vara på plats 1 maj Sverige har haft möjlighet att öka inblandningen av biodrivmedel till de här nivåerna sedan EU antog sitt nya bränslekvalitetsdirektiv i april I svensk lag blev den höga inblandningen möjlig genom en ändring i drivmedelslagen som gäller sedan 1 maj Men oljebolagen har inte genomfört höjningen eftersom regeringen samtidigt såg till att införa skatt på låginblandade biodrivmedel över 6,5 procent för etanol i diesel och över 5 procent på biodiesel i diesel. Nu vill alltså regeringen utnyttja möjligheten till höjd låginblandning upp till de tillåtna nivåerna. Men man gör det inte genom att ta bort skattekilarna utan genom att införa ett kvotpliktsystem. Ett sådant kvotpliktsystem för låginblandning föreslogs redan för flera år sedan av Energimyndigheten, men förslaget kritiserades skarpt av remissinstanserna den gången, och genomfördes aldrig. Den skattebefrielse som hittills getts för låginblandade biodrivmedel tas bort. Istället ska dessa drivmedel beskattas enligt följande modell: För låginblandning upp till 5 procent ges befrielse från koldioxidskatt både för etanol och för biodiesel. Däremot kommer man att ta ut en viss energiskatt på denna del av låginblandningen. För låginblandningen över 5 procent kommer man att ta ut full koldioxidskatt och energiskatt. För hydrerade vegetabiliska oljor, så kallad HVO, där talloljedieseln från Preem är det aktuella exemplet, ger man skattebefrielse från koldioxidskatt och energiskatt upp till 15 procent. Obs! det är inte en generell skattebefrielse för HVO, utan den gäller enbart upp till 15 procent. I anslutning till beskattningen av biodrivmedlen, som påverkar priset på bensin och diesel totalt, genomförs också en mindre skattesänkning på bensin, så att bensinskatten ska förbli oförändrad. Inga besked om rena biodrivmedel När det gäller höginblandade eller rena biodrivmedel, som E85, ED95, B100 och biogas, ges inget besked utöver att skattebefrielsen ska gälla till och med 2013, vilket är den tid den svenska regeringen fått godkännande för av EU-kommissionen. Promemorian ger flera olika besked om vad som kan ske. Här citerar vi direkt: Det bör även övervägas om och i vilken omfattning kvotpliktsystemet ska inkludera höginblandade biodrivmedel och biodrivmedel utan fossilt innehåll. Och vidare: Om (de) inte omfattas av kvotplikt bör dessa ges fortsatt goda förutsättningar och därmed bidra till den långsiktiga prioriteringen om en fossiloberoende fordonsflotta och visionen om inga nettoutsläpp av växthusgaser. Svebio kommentar: Det som är positivt med regeringens förslag är att man nu bestämt sig för att fullt ut utnyttja möjligheten att öka låginblandningen till 10 procent för etanol i bensin respektive 7 procent för biodiesel i diesel. Det är förstås också positivt för Preem att få skattefrihet för sin inblandade talloljediesel även om detta kan tyckas vara självklart. Men också förslaget om att öka låginblandningen har svagheter. Det nya bränslekvalitetsdirektivet antogs redan 2009, och den svenska drivmedelslag som tillåter höjd låginblandning gäller redan sedan ett år tillbaka (1 maj 2011). Nu föreslår regeringen att den höjda låginblandningen ska komma 1 maj 2014! Det är en eftersläpning med fem år jämfört med EU-direktivet. Det ger knappast bilden av Sverige som ett föregångsland när det gäller att ställa om transportsektorn. Tidigare var Sverige bäst i Europa på detta område nu släpar vi efter. Det som är negativt i förslaget överväger tyvärr: Kvotplikt är ett sämre system än skattebefrielse. Med kvotplikt är det regering och riksdag som bestämmer nivån. Vi får ett planekonomiskt system, som i början stimulerar utvecklingen, men som sedan sätter ett tak. Det finns bara en vinnare på en sådan reform finansministern, som nu kan lägga skatt även på biodrivmedel inom kvoten. Att lägga koldioxidskatt på vissa biodrivmedel, de som ligger över 5 procent i inblandningen, innebär ett brott mot en viktig princip att koldioxidskatt ska tas ut bara på fossila bränslen som leder till koldioxidutsläpp. Det är också anmärkningsvärt att regeringen faktiskt sänker bensinskatten, även om det är med ett litet belopp. Men den politiska signalen är inte bra. Det allra mest allvarliga i vårbudgeten och regeringens promemoria är att det inte ges någon klarhet om skattevillkoren för högblandade biodrivmedel efter 2013 års utgång. Regeringen antyder att man vill inordna dessa drivmedel i kvotsystemet. Alternativt ska de ges fortsatt goda förutsättningar. Det är knappast ett besked man kan ta med sig till banken för att låna pengar till ett biodrivmedelsprojekt, eller locka en riskkapitalist till att medverka i en investering. Osäkerheten är nu total för alla de företag som funderar på att genomföra investeringar i produktion för att erbjuda marknaden rena biobränslen. De vet inte om det kommer att finnas en fungerande marknad efter Den svenska etanolproduktionen hamnar i ett sämre läge när man slopar det så kallade tullvillkoret. Risken är stor att vi får en ökad import av amerikansk etanol som med nöd och näppe klarar 35-procentsvillkoret i hållbarhetskriterierna (att reducera växthusgasutsläppen med 35 procent i livscykeln). Biogasen hamnar i en särskilt knepig situation. Osäkerheten om framtida villkor är densamma som för andra högblandade biodrivmedel. Dessutom fick man inte heller nu besked om det metanreduceringsstöd för biogas från gödsel som man länge hoppats på. De ekonomiska kalkylerna för biogasprojekten är inte alltid så bra, och man hade behövt ett positivt besked för att komma vidare. Göteborg Energi meddelade direkt efter vårpropositionen att man nu skrinlägger planer på nya biogasanläggningar, t ex i Falköping (se Bioenergi i Pressen). Ny miljöbilsdefinition Det främsta styrmedlet för att stimulera försäljningen av miljöbilar är skattebefrielse från fordonsskatt under de första fem åren, ett styrmedel som för några år sedan ersatte miljöbilspremierna. Vid sidan av detta finns nu supermiljöbilspremien för elbilar samt sänkta förmånsvärden för elbilar och gasbilar. Regeringen presenterar i vårbudgeten ett nytt system för miljöbilsdefinition, vilket också preciseras i den åtföljande promemorian. Förslaget innebär att man nu lägger gränsen för miljöbilar vid maximala utsläpp av CO 2 i relation till tjänstevikt. Det betyder att en tung bil kan tillåtas ha högre utsläpp av CO 2, men ändå klara gränsen. För bilar med etanol- och gasbränsle gäller en högre utsläppsgräns (utsläppet mäts enligt EU-regler för bensindrift). Den tidigare fasta gränsen på 120 g/km kommer alltså att för- 2

3 FORTS FRÅN SID 2. svinna. Det nya systemet blir svårare att omedelbart förstå för gemene man, men innebär också en bättre stimulans för att också effektivisera de tyngre bilarna, liksom flexifuelbilar och gasbilar. De nya reglerna träder i kraft 1 januari Gröna Bilister har granskat hur de nya reglerna slår på de bilmodeller som nu säljs på marknaden och kommit fram till att inga bensinbilar kvalificerar som miljöbilar, sex snåla dieslar klarar kraven, varav fyra är fransktillverkade, plus Volvo V Nio flexifuelbilar (E85-bilar) klarar kraven, bland dem två Audi-modeller, två Ford-modeller och tre Volvo-modeller. Tio gasbilar klarar kraven, liksom fem hybrider, två laddhybrider och sex rena elbilar (för hela lista och alla siffror, se Svebio kommentar: De nya miljöbilsdefinitionerna innebär en kompromiss mellan att gynna effektiva bilar i alla storleksklasser och ge bonus till bilar med förnybara drivmedel. Kurvan har en ganska flack lutning, dvs det är inte lätt att kvala in för en stor tung bil. Mängder av småbilar som idag klarar miljöbilsgränsen kommer också att hamna utanför när kraven skärps. Kraven skärps också för etanolbilar och biogasbilar. Det är bra det finns förbättringspotential i alla bilkategorier, och vi kan inte längre leva med en miljöbilsdefinition som gör nästan halva den nyförsålda bilparken till miljöbilar. En mängd tämligen konventionella diesel- och bensinbilar som idag är miljöbilar hamnar över den nya gränsen, och bilfabrikerna får nu jobba på för att komma ännu lägre i bränsleförbrukning. Vi ska läsa förslaget noga, men det första intrycket är att man hittat en bra kompromiss mellan att gynna effektivitet och stimulans för förnybara drivmedel. Förslaget borde kompletteras med att man återinför reducerat förmånsvärde för flexifuelbilar som klarar miljöbilskraven, på samma nivå som gasbilar, och kompletterar med tankningskrav, dvs att ägaren till förmånsbilen ska kunna visa att han/hon tankat förnybart. Det sänkta förmånsvärdet för gasbilar och elbilar är tidsbegränsat. Efter 2013 är de enda stimulanserna för att få fram fler miljöbilar supermiljöbilspremien och den befrielsen från fordonsskatt. Supermiljöbilspremien går enbart till elbilar, och har hittills inte gett någon större effekt. Mycket få elbilar har sålts de är alldeles för dyra för privatpersoner. Den reducerade fordonsskatten är ett relativt svagt styrmedel. Det handlar bara om några tusenlappar, dvs bara några procent av inköpspriset. Det betyder att styrmedlen är relativt svaga för att ge den omställning av fordonsparken som behövs för att klara det radikala målet fossiloberoende fordonsflotta Slopad CO 2 -skatt för viss värmeproduktion Regeringen föreslår att koldioxidskatten slopas för bränslen som förbrukas för värmeproduktion i kraftvärmeanläggningar inom EU:s handelssystem för handel med utsläppsrätter, och att detsamma gäller bränsle för värme som levereras till industrier inom handelssystemet. Principen är att utsläpp inom utsläppsrättshandeln inte ska ha dubbla styrmedel. Den här skatten har sedan sänkts i två steg, och avskaffas nu helt. För fjärrvärmeföretagen innebär avskaffandet av koldioxidskatt på leveranser till företag inom utsläppsrättshandeln att man nu kan konkurrera om leveranser av värme till dessa företag. Svebio kommentar: Principen är riktig. Men avskaffandet av skatten innebär att det blir något mindre tryck på de svenska anläggningarna att konvertera till förnybara bränslen. Det gäller t ex de två fossilgaskraftvärmeverken i Göteborg och Malmö, och Värtanverket i Stockholm. Men de totala utsläppen inom handelssystemet ska bli desamma. Den stora frågan just nu är om utsläppshandeln håller på att haverera, ännu en gång. Priset på utsläppsrätter är mycket lågt. Det ger svagt tryck i omställningen. EU:s regeringar har delat ut alltför mycket utsläppsrätter, alternativt har de underskattat potentialen för att hushålla med energi och förbättra tekniken i industrin. Den svaga ekonomiska tillväxten spelar också in. 9,8 procent förnybart i transportsektorn 2011 Energimyndighetens årliga rapport Transportsektorns energianvändning kom för ett par veckor sedan och visar att andelen förnybar energi i transportsektorn, räknat enligt EU:s förnybarhetsdirektivs definitioner, för 2011 var 9,8 procent. I verkligheten låg andelen något lägre eftersom man enligt direktivet ska dubbelräkna biodrivmedel som gjorts av avfall och restprodukter. Det gäller för Sveriges del biogas och talloljediesel. El till bantrafik ska också tas med, och räknas enligt svensk elmix. I detta fall anses 58,3 procent av elen vara förnybar. Målet för EU:s energi- och klimatpolitik är att de enskilda EUländerna ska uppnå 10 procent förnybart i transportsektorn Eftersom försäljningen av E85 nu är mycket lönsam, och det sker en utbyggnad av distributionsnätet för ren biodiesel (B100) och biogas. Måste man räkna med att vi överträffar EU-målet på 10 procent redan under 2012, åtta år före det utsatta målet. Utvecklingen har varit olika på de olika marknaderna. Användningen av etanol ökade från m 3 till m 3, dvs 5 procent. Användningen av låginblandad etanol i bensin minskade eftersom volymen bensin minskar år för år, från m 3 till m 3. Användningen av etanol i E85 ökade däremot från m 3 till m 3. För första gången användes därmed mer höginblandad än låginblandad etanol. Generellt gäller att etanolanvändningen stagnerat sedan Distributörerna har inte utnyttjat möjligheten att öka låginblandningen från 5 till 6,5 procent, vilket de kan göra utan straffbeskattning. Användningen av biodiesel ökade kraftigt, från m3 till m 3, eller med 31 procent. Användningen av låginblandad FAME ökade från m 3 till m 3, användningen av HVO (talloljediesel) tillkom under året med m 3, och övrig biodiesel, dvs ren biodiesel (B100) ökade från m 3 till m3, eller med 44 procent. I volym ligger biodieseln fortfarande efter etanolen, men energimässigt passerade biodieseln under 2011 etanolen som viktigaste biodrivmedel. FORTS 4 3

4 FORTS FRÅN SID 3. Användningen av biogas som transportbränsle ökade återigen kraftigt, från 59 miljoner m 3 till 75 miljoner m 3 (en miljon normalkubikmeter gas motsvarar ungefär tusen m 3 diesel), en ökning med 27 procent. Här är en sammanfattande tabell över utvecklingen, räknat i energitermer: Biodrivmedel 2010 (TWh) 2011 (TWh) Etanol 2,36 2,48 Biodiesel 2,06 2,72 Biogas 0,57 0,73 Totalt 4,99 5,93 Europaparlamentet sa nej till höjd dieselbeskattning EU-parlamentet behandlade 19 april EU-kommissionens förslag till nytt energiskattedirektiv. Parlamentet sade nej till förslaget att skapa neutralitet i beskattningen mellan bensin och diesel. Idag har diesel en mer förmånlig beskattning än bensin och EUkommissionen har lagt ett förslag som innebär att man ska ta ut en koldioxidskatt som är likvärdig för alla koldioxidutsläpp per kg CO 2 oberoende av vilket fossilt bränsle de kommer från, och på samma sätt en neutral energiskatt per MJ. Men parlamentets majoritet har fallit undan för de högljudda protester som kommit från olika näringar och väljargrupper som använder diesel. Parlamentet hade att ta ställning till kommissionens förslag och den rapport som skrivits av parlamentarikern Astrid Lulling (konservativ från Luxemburg). Astrid Lulling instämde i direk- tivets målsättning att reducera klimatgasutsläppen med hjälp av skatter, men motsatte sig skatteneutraliteten, dvs den förmånliga behandlingen av diesel, med argumentet att direktivet skulle leda till högre dieselpriser. Hon fick med sig 374 parlamentsledamöter, medan 217 röstade emot och 73 avstod från att rösta. I parlamentets ställningstagande skriver man också att skattebefrielse ska kunna ges inom jordbruk och skogsbruk, men villkoras med effektiviseringsåtgärder. Vidare betonar man att skattereduktioner och skattefrihet för energiskatter som idag finns i många länder för låginkomsttagare och välgörenhet ska fasas ut över lång tid. Parlamentets ställningstagande är bara rådgivande. Beslut i skattefrågor tas av EU-rådet, dvs av regeringarna, och ett beslut måste vara enhälligt. Ett enskilt EU-land kan alltså stoppa ett nytt direktiv som ger EU en gemensam lägsta CO 2 -skatt. Italiens regering föreslår koldioxidskatt Italiens regering föreslog 17 april att landet inför en koldioxidskatt för att finansiera åtgärder för att producera mer förnybar energi och förbättra energihushållningen i landet. Hela intäkten från skatten ska öronmärkas för energiåtgärder. Samtidigt har man dragit ner på direkta stöd. Bakgrunden till förslagen är att Italien måste genomföra en hårdhänt bantning av statsbudgeten för att få ner underskottet. Ökade skatter och mins- kade bidrag ingår i åtgärdsplanen. För att betona att de minskade statsstöden till förnybar energi inte innebär att man minskar ambitionerna i energi- och klimatpolitiken vill man också höja klimatmålen för 2020 i förhållande till tidigare fattade beslut. Koldioxidskatten ska, precis som i Sverige, tas ut på kolinnehållet i fossila bränslen. Vi har ingen uppgift om hur hög skatt som föreslås. Värmepumpsförsäljningen sjönk kraftigt första kvartalet Försäljningen av värmepumpar minskade under det första kvartalet Trenden med minskad försäljning av luft-vattenvärmepumpar håller i sig. Under första kvartalet minskade försäljningen inom detta produktsegment med 32 %. Försäljningen av frånluftvärmepumpar har påverkats negativt av låg nyproduktion av småhus och har under första kvartalet minskat med 19 %. Bergvärmepumpförsäljningen minskade med 18 % under första kvartalet. Totalt backade marknaden med 22 % under det första kvartalet. Den milda vintern, den låga nybyggnadstakten för småhus och den vikande konjunkturen har haft stor påverkan på värmepumpmarknaden, säger Martin Forsén, vd i Svenska Värmepumpföreningen. Även marknaden för större fastigheter har påverkats negativt. Dock har påverkan inte varit lika stor som för villamarknaden, -12 % under första kvartalet. Produktsegmentet fastighetsvärmepumpar blir allt viktigare och utgör nu 21 % av den totala marknaden. (ur pressmeddelande från SVEP Svenska Värmepumpsföreningen 17 april) 4

5 Elcertifikatsystemet har bidragit med 13 TWh förnybar el Sedan 2003 då elcertifikatsystemet infördes i Sverige har den förnybara elproduktionen ökat med 13 TWh. Ökningen har främst skett i nya anläggningar men ökningar i befintliga anläggningar har också haft en stor betydelse. Den 2 april 2012 annullerades elcertifikat för sista gången på en enbart svensk elcertifikatsmarknad. Vid årsskiftet trädde en gemensam marknad med Norge i kraft. Under 2011 ökade den förnybara elproduktionen med 2 TWh, detta trots att ett varmt år fick biobränsleanläggningarna att minska sin elproduktion med 1 TWh. Utbyggnaden av förnybar el har verkligen tagit fart de senaste åren vilket nu börjar märkas tydligt på antalet utfärdade elcertifikat, säger Gustav Ebenå, enhetschef på Energimyndigheten. Under 2011 var det framför allt ny vindkraft som stod för den största ökningen av förnybar el. Årsproduktionen var drygt 6 TWh, vilket kan jämföras med 0,5 TWh innan elcertifikatsystemet startade i maj Samtidigt som den förnybara elproduktionen var hög under 2011 var elanvändningen låg vilket resulterade i en kvotplikt på 16,6 miljoner elcertifikat varav i stort sett alla annullerades. Överskottet av elcertifikat ökade därmed till nästan 9 miljoner efter att under flera år legat runt 5 miljoner. - Överskottet behövs för handeln med elcertifikat, men inte i dagens omfattning, säger Martin Johansson, handläggare vid Energimyndigheten. De nya kvoterna som träder i kraft nästa år har tagit höjd för detta och ska bland annat minska överskottet. Det norska inträdet på elcertifikatsmarknaden ändrar också förutsättningarna då efterfrågan av elcertifikat från Norge initialt förväntas bli större än deras utbud. Den totala kvotplikten uppgick till 92,5 TWh. Den svenska elintensiva och internationellt konkurrensutsatta industrin är undantagna kvotplikt på den el som de använder i tillverkningsprocessen. Detta undantag uppgick till 40,3 41,3 TWh. (pressmeddelande från Energimyndigheten 16 april) Kraftig utbyggnad av vindkraft under 2011 Vindkraften fortsätter att öka kraftigt i Sverige. Utbyggnadstakten under 2011 är den snabbaste hittills. Under 2011 installerades 765 MW vindkraft fördelat på 380 vindkraftverk. Statistiken från elcertifikatsystemet visar att det i slutet av 2011 fanns totalt vindkraftverk med en installerad effekt på MW. Elproduktionen från dessa uppgick till 6,1 TWh vilket är en ökning med nästan 74 procent jämfört med Vindkraftens andel av den totala nettoproduktionen av el i Sverige var 4,2 procent jämfört med 2010 då andelen var 2,4 procent. Västra Götalands län har gått förbi Skåne och producerar nu- mera mest el från vindkraft av alla län. I slutet av 2011 hade Västra Götaland en installerad effekt på 557,9 MW fördelad på 451 vindkraftverk. Av Sveriges totalt 290 kommuner har nu 154 vindkraft. Gotland är den kommun som har mest installerad effekt och antal verk följt av Strömsund och Malmö. Nya kommuner på topp 20-listan är Malå, Dals-Ed, Nordmaling och Mönsterås. Kommuner som fallit bort från topp 20 är Härjedalen, Ludvika, Rättvik och Kristianstad. (pressmeddelande från Energimyndigheten 10 april) Ökat fokus på energiforskningen En fortsatt ökande satsning på energiforskning och samhällsnytta är nödvändig om Sverige ska nå energi- och klimatmålen till år Det konstaterar Energimyndigheten i den rapport som idag lämnades över till regeringen. Rapporten är ett underlag till regeringens kommande forsknings- och innovationsproposition. I utredningsarbetet har Energimyndigheten bland annat tittat närmare på relationen mellan nyfikenhetsbaserad grundforskning, och den behovsmotiverade forskningen där högskolor, universitet och näringsliv tillsammans tar sig an utmaningarna kring energi- och miljöteknik, innovation och kommersialisering. Vi kan utifrån våra tidigare satsningar på behovsmotiverad forskning se att det leder till resultat. Resultaten bidrar inte enbart till utvecklingen av det hållbara energisystemet utan också till ekonomisk tillväxt, exportmöjligheter och arbetstillfällen i Sverige, säger Energimyndighetens generaldirektör Andres Muld. I rapporten framgår också att Europeiska rådet 2009 slog fast att offentliga och privata insatser för forskning, utveckling och demonstration på energiområdet behöver fördubblas globalt sett fram till 2012 och fyrdubblas till International Energy Agency, IEA, bedömde 2010 att forskning (exklusive grundforskning), utveckling och demonstration för energi- och miljöteknik behöver två- till femdubblas. Energimyndighetens instämmer i bedömningen att det behövs kraftiga satsningar inom området. Sverige har i dag den lägsta energiforskningsbudgeten per invånare bland de nordiska länderna. En omställning av energisystemet kräver dels teknikutveckling, dels lämpliga styrmedel som samverkar, samt att planerings- och beteendefrågor hanteras genomtänkt av samhällets alla aktörer. Det är en framgångsrik modell som redan gett mycket goda resultat. Den arbetsmodellen blir ännu viktigare med tanke på de utmaningar som en omställning av energisystemet till 2050 innebär, säger Zofia Lublin, avdelningschef vid Energimyndighetens analysavdelning. FORTS 4 5

6 FORTS FRÅN SID 5. En framgångsfaktor är att den myndighet som har i uppdrag att genomföra regeringens energipolitik har tillgång till många verktyg, från att föreslå styrmedel och energieffektiviseringsinsatser, till god kunskap om teknikstatus, forskningsläget och utvecklingspotential. Den instans som ansvarar för forsknings- och utvecklingsinsatser måste även ha god kunskap om styrmedel och beteendefrågor. Förstärkningen går åt båda håll. Näringslivet ser tydliga nyttor med satsningarna och går in med ännu mer finansiering än staten i dessa forsknings- och teknikutvecklingsprojekt. Samfinansieringen innebär att forskningsinsatserna på energiområdet ökar, att industrin kan ta större risker, och att de deltar i mer långsiktiga insatser än vad de annars hade haft möjlighet att göra, säger Andres Muld. Många av de projekt som genomförs i dag är dessutom samarbeten mellan de statliga forskningsfinansiärerna, högskolorna och näringslivet, vilket leder till höjd kompetens i ett brett samhällsperspektiv. (pressmeddelande från Energimyndigheten 30 mars) Svebio kommentar: Svebio deltog i en hearing och remissmöte om energiforskningen 13 april på Näringsdepartementet. Som Energimyndigheten påpekar i sin rapport har anslagen till energiforskning i Sverige hållits tillbaka, särskilt om man jämför med de nordiska grannländerna. Det pågår i regeringskansliet en dragkamp om vem som ska kontrollera energiforskningen, i anslutning till arbetet med den stora forskningsproposition som ska läggas i höst. Energiforskningen är en central del av Energimyndighetens verksamhet, och den nuvarande ordningen innebär att det finns ett nära samband mellan forskning, utveckling, demonstration och åtgärder för att stimulera företagsutveckling inom energiområdet. Det finns kort sagt starka samband mellan teori och praktik. Regeringen ger klartecken till första delen av Sydvästlänken Arbetet med den södra delen av kraftledningen Sydvästlänken kan nu påbörjas. Det står klart sedan regeringen idag beviljat Svenska Kraftnäts ansökan om nätkoncession. Sydvästlänken är en av de största enskilda investeringarna som gjorts i elnätet i Sverige och omfattar totalt mer än sju miljarder kronor. Tack vare den del av Sydvästlänken som regeringen givit klartecken till idag kommer överföringskapaciteten mellan norra och södra Sverige öka med närmare 25 procent. Därmed spelar Sydvästlänken en avgörande roll för att vi långsiktigt och bestående ska kunna jämna ut de prisskillnader som tidvis kan uppstå till följd av de nyligen inrättade elområdena, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt. Sydvästlänken sträcker sig mellan norra och södra Sverige och mellan Sverige och Norge. Ledningen byggs i tre delar som knyts samman i Nässjö. Den första, södra delen, beräknas vara i drift vid årsskiftet 2014/2015. Med bättre överföringskapacitet kommer Sydvästlänken också ha stor betydelse för att öka driftsäkerheten i elnätet och stärka försörjningstryggheten. Utbyggnaden av elnätet har också stor betydelse för den fortsatta utbyggnaden av förnybar energi i Sverige. För att olika delarna av Sydvästlänken ska kunna byggas krävs tillstånd, så kallad nätkoncession. Det är denna koncession regeringen nu prövat och beviljat, efter att ansökan tillstyrkts av Energimarknadsinspektionen. (pressmeddelande från Näringsdepartementet 19 april) Pengar till miljövänliga traktorer I dag ger regeringen två myndigheter i uppdrag att genomföra ett projekt som ska utveckla miljövänlig teknik inom jordbruket. Detta är ett steg mot målsättningen att maskinerna inom bland annat jordbruket ska bli oberoende av fossila bränslen. De gröna näringarna har en nyckelroll i Sveriges energiproduktion. Att hitta tekniska lösningar för att kunna driva jordbrukets maskiner med metangas, som i vissa fall kan produceras på gården, gynnar både bonden och klimatet, säger Eskil Erlandsson. Regeringen ger i dag Statens jordbruksverk och Transportstyrelsen i uppdrag att genomföra det så kallade MEKA-projektet (Metandieselefterkonvertering av arbetsmaskiner). De gröna näringarna har en nyckelroll i Sveriges energiproduktion och spelar en avgörande roll för att motverka klimatförändringar. Projektets syfte är att göra jordbruksmaskinerna mer miljövänliga genom att drivas med metandiesel istället för fossila bränslen. Åtta miljoner kronor under perioden avsätts till projektet. Den långsiktiga målsättningen är att hela den svenska fordonsflottan, inklusive jordbruksmaskiner, ska vara oberoende av fossila bränslen år (pressmeddelande från landsbygdsdepartementet 12 april) 6 MISSA INTE! WORLD BIOENERGY WORLD PELLETS maj, Jönköping DI FÖRNYBAR ENERGI 13 juni, Stockholm ELCERTIFIKATSDAGEN 25 september, Stockholm ÅRETS BIOENERGIDAGAR 6-7 november, Västerås Läs mer på:

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 1 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Ökade klimatgasutsläpp i Sverige 2010 Svebio kräver förstärkta åtgärder Utsläppen av växthusgaser ökade kraftigt mellan

Läs mer

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion Fi2012/1668 Ellenor Grundfelt ellenor.grundfelt@energigas.se Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockholm den 9 maj 2012 Remissvar gällande promemorian Vissa skattefrågor

Läs mer

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet Innehållsförteckning Inledning... 1 Övergripande kommentar... 2 Huvudmål och uttolkning... 3 Prognostänkande... 4 Beteendeförändringar... 5 Upphandling och beställarkompetens... 7 Kontraproduktiva styrmedel

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad

VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad Sju länder analyserade 2001 2014 Om 2030-sekretariatet Sveriges fordonsflotta ska vara fossilbränsleoberoende år 2030. Såväl den nuvarande

Läs mer

Hållbara drivmedel i Sverige

Hållbara drivmedel i Sverige Hållbara drivmedel i Sverige Nulägesanalys och granskning av drivmedelsbolagen Gröna Bilister mars 2013 Rapporten är framtagen av Per Östborn, Jakob Lagercrantz och Mattias Goldmann Gröna Bilister Tfn

Läs mer

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 203 Nr: :1 Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Industrin behöver fossila bränslen främst i form av dieselolja. När diesel framställs bildas

Läs mer

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 1 2015 INTERVJUN IBRAHIM BAYLAN Redo att lösa kärnkraftsfrågan SÅ MINSKAR SVERIGE DE GLOBALA UTSLÄPPEN OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN

Läs mer

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB Energi & konkurrenskraft En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

Fossilfrihet på väg. Del 2. Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik. Stockholm 2013 SOU 2013:84

Fossilfrihet på väg. Del 2. Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik. Stockholm 2013 SOU 2013:84 Fossilfrihet på väg Del 2 Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik Stockholm 2013 SOU 2013:84 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö

Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö 2030-sekretariatet Håller med om att ansvariga myndigheters prognoser bör ses över i ljuset av utredningen. Inte minst Trafikverkets kapacitetsutredning

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

Kraftläget Sverige och Europa

Kraftläget Sverige och Europa Kraftläget Sverige och Europa Uppdragsgivare: Stefan Lundmark, Vindkraftcentrum i Barentsregionen Utförare: Mia Ahlstrand, TRAB November 2012 1 Kraftläget Sverige och Europa Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Kortsiktsprognos. Över energianvändning och energitillförsel år 2014-2016 Hösten 2014 ER 2014:14

Kortsiktsprognos. Över energianvändning och energitillförsel år 2014-2016 Hösten 2014 ER 2014:14 Kortsiktsprognos Över energianvändning och energitillförsel år 2014-2016 Hösten 2014 ER 2014:14 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax:

Läs mer

Slutsats: Sverige vill bli fossilbränsleoberoende!

Slutsats: Sverige vill bli fossilbränsleoberoende! Slutsats: Sverige vill bli fossilbränsleoberoende! 16 december 2013 överlämnades slutbetänkandet Fossilfrihet på väg till it- och energiminister Anna- Karin Hatt, med en lång rad förslag på hur Sveriges

Läs mer

LRFs energiscenario till år 2020

LRFs energiscenario till år 2020 LRFs energiscenario till år 2020 FÖRNYBAR ENERGI FRÅN JORD- OCH SKOGSBRUKET GER NYA AFFÄRER OCH BÄTTRE MILJÖ En sammanställning av - omvärldsförändringar - potentialer och - marknader Huvudförfattare Erik

Läs mer

December 2014. Uppdatera klimatpolitiken. Klimatpolitisk handbok för en ny regering. Magnus Nilsson

December 2014. Uppdatera klimatpolitiken. Klimatpolitisk handbok för en ny regering. Magnus Nilsson December 2014 Uppdatera klimatpolitiken Klimatpolitisk handbok för en ny regering Magnus Nilsson Uppdatera klimatpolitiken Klimatpolitisk handbok för en ny regering Arena idé Stockholm 2014. Uppdaterad

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING - I TJÖRNS KOMMUN - Andreas Bjäre Maria Cassel Helena Ensegård Agneta Green David Harnesk Filip Jönsson Liisa Larsson Frida

Läs mer

Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn

Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn datum: 2012-03-15 dnr: 31-2011-0231 Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn Riksrevisionen har gett Jonas Åkerman, forskare vid avdelningen för Miljöstrategisk analys,

Läs mer

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 Rapport med tre möjliga utvecklingsvägar för elproduktion och elanvändning fram till 2030. Mars 2013 Förord Ett helt förnybart elsystem är möjligt

Läs mer

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk Förord Vindkraft är vår tids vattenkraft investeringskrävande men miljöklok och långsiktigt mycket lönsam. Offentliga

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer