Dags att bygga för framtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dags att bygga för framtiden"

Transkript

1 Dags att bygga för framtiden

2 Elpriset Nord Pool Spot 6 Varför ska vi satsa på vattenburen bergvärme? Elpriset Nord Pool Spot kronor per MWh årsgenomsnitt Ljuskärrsberget 2008 utgjorde elkostnaden ca 35% av föreningens totala utgifter, vilket gör elen till vår enskilt största utgiftspost. Samhället måste vända den klimatförändring som pågår. Bergvärme bidrar till detta genom att ersätta el producerad med kärnkraft, vattenkraft och fossila bränslen. Bergvärme är det mest kostnadseffektiva, långsiktiga och riskfria sättet att energieffektivisera uppvärmningen av våra 500 lägenheter! 2 0 Ljuskärrsberget kostnad miljoner kr/år Den viktigaste anledningen till att styrelsen rekommenderar vår bostadsrättsförening att satsa på bergvärme just nu är ekonomin. Föreningens uppvärmningskostnader stiger i takt med elpriset, medan bergvärme skulle bromsa den effekten med två tredjedelar. Men även miljöfrågan och boendekomforten är tungt vägande skäl. Idag har våra lägenheter direktverkande eluppvärmning. Ungefär ¾ av vår totala elförbrukning används till uppvärmning och varmvatten. Det betyder att våra kostnader (se blå kurva i diagram) till stor del styrs av elpriset. Hur framtidens elpris kommer utvecklas kan vi bara spekulera i. Ser vi till 2000-talets kostnadsutveckling hittills (se vita pilen i diagrammet) så har elpriset mer än fördubblats. Dessutom har EU slagit fast att vi ska ha en gemensam europeisk elmarknad. Internationaliseringen driver upp de nordiska elpriserna. Elpriset är t.ex. betydligt högre i Tyskland än i Norden. Bergvärme minskar det totala elbehovet för uppvärmning av våra lägenheter till en tredjedel. Tar man med övrig fastighetsel samt hushållsel i beräkningen kommer vårt totala elbehov att halveras! Med 2008 års elkostnad så skulle vattenburen bergvärme ha inneburit en sänkning av föreningens kostnader för el från 8,25 miljoner kronor till 4,13! Det är den besparingen som gör det möjligt för oss att investera i bergvärme, utan att höja avgifterna. Om föreningsstämman beslutar om konvertering till bergvärme så kommer individuell elmätning att införas med möjlighet till ytterligare besparingseffekter. I den här skriften redovisar vi de frågor kring ekonomi, miljö, projektering och alternativ som styrelsen har utrett sedan extrastämman 27 oktober Styrelsen i Brf Ljuskärrsberget Januari

3 Totalt: Totalt: MWh MWh MWh MWh hushållsel hushållsel MWh MWh tappvarmvatten och och värme värme Totalt: Totalt: MWh MWh MWh MWh hushållsel hushållsel MWh MWh tappvarmvatten och och värme värme Elradiatorer Elradiatorer Bergvärme Bergvärme 0 0 Direktverkande el el Bergvärme Bergvärme Vår Vår elförbrukning MWh MWh Ekonomin talar för bergvärme Prognos kostnader miljoner miljoner kronor kronor per år per år Avskrivningar & ränta Övrig el Vindandel Tappvarmvatten & värme Samtliga siffror är baserade på 2008 Totalt: kr 648 kr kr kr Totalt: kr kr kr kr Totalt: kr 648 kr kr Övrig el 20% kr Vindandel 80% (elkostnad och kapitalkostnad) Direktverkande el Bergvärme Vindandel Alternativa elkostnader tusental kronor Efter extrastämman i oktober tillsatte styrelsen en arbetsgrupp. Uppdraget var att ytterligare granska de ekonomiska förutsättningarna för konvertering till vattenburen bergvärme och jämföra det med alternativet vindel till befintlig elvärmeinstallation. Gruppen har bestått av Bengt L Andersson och Roland Lindgren från styrelsen samt Thomas Josefsson, Detlof Sjögren och Börje Theander. Ekonomigruppen har granskat tidigare gjorda kalkyler och gjort ytterligare kalkyler avseende lönsamhet, kassaflöde och känslighet för variationer i förutsättningarna. Ekonomigruppen anser att det i dagens läge är bäst att fokusera på aktuella elpriser. Föreningens totala elförbrukning (exkl. skolan) är idag MWh/år. Uppvärmning och varmvatten är ca 70-75% av den förbrukningen Elpriset var 2008 i snitt 1,02 kr/kwh (exkl. nätavgift). Föreningens fasta nätavgift är idag ca kr. Med bergvärme kan denna minskas till hälften tack vare att den anslutna effekten sjunker. Bergvärmen ger 3,3 kwh värme i utbyte för varje 1 kwh el som används. Besparingen med bergvärme blir ca MWh/år, dvs 50% av nuvarande totala elförbrukningen. KOSTNADSFÖRDELNING Med bergvärme fördelas våra risker ungefär lika mellan elkostnader och räntekostnader, vilket är bättre än dagens situation då nästan hela uppvärmningskostnaden är beroende av elpriset. För att de nya kostnaderna för bergvärme ska bli rättvist fördelade, kommer årskostnaden för räntor och avskrivningar fördelas på samma sätt som elkostnaderna, dvs efter lägenhetsyta (och inte efter lägenheternas andelstal). Bergvärmekonverteringen inkluderar byte av vissa tappvattenledningar, det är en kostnad som hade uppstått som underhållskostnad inom kort KOSTNADER VID ÄNDRAT ELPRIS Stigande elpris: Bergvärme beräknas ge lägre kostnader med de elpriser vi har under Om elpriset stiger så stiger även den förtjänst föreningen gör på konverteringen. Ett stigande elpris innebär höjda avgifter, med bergvärme minskar det med 2/3. Sjunkande elpris: Sjunkande elpriser minskar den besparing som man gör vid konvertering till bergvärme. För att bergvärme och elradiatorer ska bli likvärdiga ekonomiskt krävs att elpriserna inklusive nätavgifter sjunker med ca 40%. Det scenariot är inte troligt under en längre period. KOSTNADER VID ÄNDRAD RÄNTA Stigande ränta: Bergvärmeinvesteringen har så långsiktig karaktär och vi som bostadsrättsförening har en mycket god kreditvärdighet (vår soliditet är 80%) att vi kan anpassa storleken på de amorteringar som görs. Sjunkande ränta: Om räntan sjunker kommer vi att kunna amortera mer eller sänka uppvärmningsavgiften. Det är dock osäkert idag huruvida räntan kan sjunka så mycket mer. ALTERNATIVET VINDEL Ekonomigruppen har undersökt vad det skulle kosta att täcka 80 procent av föreningens totala elbehov genom medlemskap i o2 El, som om några år beräknas ha tillräcklig kapacitet för att täcka vårt elbehov, och köpa resterande 20 procent på elmarknaden till rörligt pris (denna fördelning rekommenderas av o2 El). Jämfört med att som nu köpa all el till marknadspris skulle föreningens kostnader sjunka med drygt 5 procent, eller i storleksordningen kr per år. Jämfört med bergvärmealternativet blir vindandel dyrare, ca 1,1 miljoner kr per år. Styrelsens, och referensgruppernas, bestämda uppfattning är att osäkerheterna med vindel är för stora. Ingen vet vad som händer med de ekonomiska stöden efter 2030 när nuvarande vindkraftstöd tas bort. Det är också långt mellan investering och första elleverans, en period då föreningen kommer att ha dubbel uppvärmningskostnad. Det går naturligtvis att kombinera bergvärme och vindel. Om bergvärme beslutas, är användning av vindel något, som senare kan övervägas. EKONOMIGRUPPENS SLUTSATSER 1. Med ett elpris på 1,00 kr/kwh och en ränta om 5% blir bergvärmen lönsam så fort systemet tagits i drift. Det betyder att besparingarna på el är större än de tillkommande kostnaderna för avskrivningar, räntor och drift för bergvärmen. 2. Kassaflödet blir positivt, besparingarna är större än utgifterna för räntor, amorteringar och drift. Under byggnadstiden är det lämpligt att ha amorteringsfria lån och fortsätta med det de första tre åren. Något behov av höjda avgifter för att finansiera projektet verkar inte föreligga. 3. Skulle mot förmodan priset på el komma att långsiktigt sjunka och/eller räntan stiga över 5% kan det dröja längre innan projektet ger positivt ekonomiskt resultat. Dock är det rimligt tänka sig en långsiktig ökning av elpriset, och ett genomförande av projektet innebär ett slags försäkring mot framtida skenande elpriser. 4. En konvertering till bergvärme innebär en genomsnittlig kostnadssänkning med ca 1,5 Mkr per år. Ekonomigruppens rapport finns att läsa i sin helhet på fastighetskontoret. 4 5

4 Komfort och miljö är andra stora vinster Interiör från nybyggt flerbostadshus med vattenburen bergvärme vid hotellviken i Saltsjöbaden, inflyttning En investering i vattenburen bergvärme ger flera övriga vinster, bl a ytterligare en ur ekonomisk aspekt. En lägenhet med vattenburen bergvärme är mer attraktiv vid försäljning än om den värms upp med direktverkande el. Lägenhetsköpare som hör av sig till styrelsen är mycket intresserade av konverteringen och anger att det är en faktor som de väger in i ett köp. De flesta drar slutsatsen att direktverkande el kan komma att leda till höga avgifter i framtiden. ÖKAD INOMHUSKOMFORT De flesta som har konverterat från direktverkande el till vattenburen värme påtalar den ökade komforten som de upplever. Det blir mjukare temperaturförändringar och det vattenburna värmesystemet sprider inte damm och luftpartiklar på samma sätt som elradiatorer. Den jämna temperaturen och de väl kontrollerade temperaturnivåerna gör att man även kommer ifrån problemet med bränd lukt. Vid elavbrott så kommer det ta längre tid innan lägenheterna kyls ned på grund av systemet håller värmen längre. RÄTT FÖR MILJÖN Att investera i bergvärme är helt rätt miljömässigt, då vi halverar vårt totala elbehov (66 % för uppvärmningen, 50% av totala elbehovet). Föreningens miljöpåverkan, vårt ekologiska fotavtryck, kommer att minska avsevärt då bergvärme inte orsakar någon miljöskada. Att kombinera bergvärme med vindkraft kan i framtiden göra vår uppvärmning i det närmaste fri från skadlig miljöpåverkan. Vi säkerställer att vår förening bidrar till de energieffektiviseringsmål som EU och Riksdagen är i full fart med att lagfästa. Vi värnar förstås också om den fantastiska natur vi har i Saltsjöbaden! Genom att vi investerar i ett vattenburet värmesystem så skapar vi flexibilitet inför framtiden. Uppvärmningen från bergvärme kan kompletteras med solvärme, annan ny uppvärmningsteknik och/eller återvinning av frånluftsvärme. Frånluftens värmeinnehåll kan vi idag inte nyttiggöra på ett bra sätt men om vi konverterar till vattenburen värme så är det möjligt. Man kan i princip använda solfångare/solpaneler (det ena utesluter inte det andra) med god energiutväxlingen tack vare integration med värmepumpar. Dessa alternativ är dock idag inte kostnadseffektiva jämfört med bergvärme. INDIVIDUELL ELMÄTNING Styrelsen kommer att införa individuell elmätning för hushållselen (20-25% av vår nuvarande elförbrukning) efter att vi har konverterat till bergvärme. Det finns även ett lagförslag som kan komma att kräva individuell elmätning. FRAMTIDA MÖJLIGHETER Hushållsel som belysning, kylar och frysar bidrar också till uppvärmningen i lägenheten. Med bergvärme blir det ännu intressantare att spara på den typen av hushållsel med t ex energisnåla lampor, vitvaror, hushållsmaskiner etc. För varje sådan sparad kwh i hushållet behövs endast 1/3 kwh el till värmepumpen. 25% äta 15% shoppa 30% resa 30% bo Energiförbrukning Procent, Konsumtion i Sverige Källa: Naturvårdsverket Boendet (byggnation, uppvärmning och el) svarar för drygt 30% av privata sektorns CO2-utsläpp, drygt 2,5 ton per person i Sverige. (Rapport: Konsumtionens klimatpåverkan, Naturvårdsverket) Statliga mål för energieffektivisering är 20% Statliga bidrag/styrmedel för energieffektiviserande åtgärder och krav på individuell energimätning införs. Målen är EU-gemensamma. (Energieffektiviseringsutredningen) Att agera nu och investera i rätt klimatåtgärder kostar mindre än att inte agera då skadorna i naturen kommer att drabba oss ekonomiskt. Stern anger ett förhållande på 1:5, dvs. att investerar man globalt 1% av BNP så kommer skador motsvarande 5% av BNP att undvikas. (Sternrapporten) 6 7

5 värmepump Så här kommer det att gå till 12 energibrunnar Bergvärmeprojektet kommer att bestå av två huvuddelar, värmeproduktion och värmedistribution. Det kommer att bedrivas gårdsvis, där varje gård färdigställs innan nästa påbörjas. Varje gård är en separat enhet, vilket betyder att vi i praktiken kommer att ha 13 bergvärmeanläggningar. Tekniklösningarna och styrelsens upphandling av entreprenörer har granskats av en referensgrupp kallad Teknik & upphandling som har bestått av Ralf Johansson, Wolter von Sydow, Roland Lindgren (Styrelsen) och Thomas Hägglund (K-Konsult). En erfaren projektledare kommer att upphandlas och anlitas för att genomföra projektet. Projektledaren ansvarar för att samordna entreprenörer och se till att kvalitetsmål, tids- och kostnadsramar hålls. Projektet startar med en besiktning av varje lägenhet på aktuell gård samt övriga gemensamma utrymmen där installationer kommer att utföras. Vid besiktningstillfället tas alla eventuella problem upp beträffande anpassning av installationer till de individuella lägenheterna och praktiska frågor såsom flyttning av möbler samt möjliga tilläggsbeställningar. VÄRMEPRODUKTIONEN I värmeproduktionsdelen (själva bergvärmen) byggs det in värmepumpar med tillhörande utrustning i den befintliga undercentralen som ligger i källarplanet, i ett av husen i varje gård. Värmepumparna är ljudisolerade så att det inte uppstår bullerstörningar. Förutsättningen för att få tillräckligt varmt på värmeproduktionssidan är bland annat beroende på provborrningen och den energibalans som professor Göran Hellström har utfört. Val av värmepump, dimensionering av ingående komponenter, inkl eltillsats, och distributionssystemets konstruktion spelar också in. På varje innergård kommer det enligt beräkningarna att behövas tolv energibrunnar. I varje energibrunn borras det ett något snedställt hål ner i berget där den lagrade solvärmen finns. Borrhålen för energibrunnarna kommer att täckas över och kommer inte att synas överhuvudtaget. VÄRMEDISTRIBUTIONEN Energibrunnarna kommer att kopplas samman genom en samlingsbrunn (synligt lock) och ledas till de befintliga undercentralerna och värmepumpen som är hjärtat i systemet. Värmepumpen använder värmen från borrhålen och distribuerar den vidare till lägenheternas radiatorer. Systemet styrs med beprövad teknik för bergvärmestyrning. Rätt dimensionerad anläggning innebär att värmepumparna själva producerar värme och varmvatten under största delen av året. Vid toppbelastningar och högre effektbehov aktiveras automatiskt en eltillsats, som även fungerar som reserv i systemet. Distributionssystemet består av rörledningar till varje lägenhet och radiatorer i lägenheterna. Distributionssystemet kommer att justeras in för en temperatur mitt i rummet på grader och den temperaturen kan sedan sänkas genom att man justerar sina radiatorer på vanligt sätt. Placering värmepump Värmedistribution i kulvert 8 9

6 Så blir det inne i lägenheten Souterängplan med källare Entréplan i hus utan källare Övervåning samt även entréplan i hus med källare Radiator Distributionsrör De radiatorer vi kommer att installera i lägenheterna är av en högeffektiv typ som lämpar sig för bergvärme, exempel finns att beskåda på förvaltningskontoret. Om man jämför med radiatorer som används i traditionella oljevärmda system, så är de mindre effektiva och skulle behöva vara cirka tre gånger så stora. Rörsystemet för den vattenburna värmen är konstruerat för att vara så diskret som det är möjligt. Rören är vita och kommer att väljas med så liten diameter som möjligt och dras i takhöjd, förutom vid radiatorerna. Dragning i vardagsrum undviks om det är möjligt. Våtrumssäkerheten kommer inte att påverkas. Observera att rörsystemet inte skulle ha varit annorlunda om husen byggts med vattenburen värme från början. En speciellt anpassad handdukstork kommer att finnas som tillval. Den värms av bergvärme när det systemet är igång och på el under sommaren då bergvärmesystemet stängs ned när yttertemperaturen överstiger 17 C. DE ARBETEN SOM UTFÖRS När radiatorerna byts ut så kommer väggen bakom radiatorn att snyggas till med nytt ytskikt samt målning. Rörgenomföringar i väggar, tak och golv kommer att tätas och täckas med en bricka. Arbetena kommer inte medföra några återställningsbehov i lägenheterna. Radiatorerna placeras på samma platser som dagens elradiatorer. Den entreprenör som utför bygget av värmedistributionssystemet kommer att lägga ut golvskydd där de ska gå och kommer att suga upp borrdamm etc samtidigt som man borrar. Byggarbetarna kommer att grovstäda efter slutfört arbete. Detaljer runt detta kommer att skrivas in i avtal. LIVSLÄNGD PÅ SYSTEMEN Borrhålens livslängd är mycket lång, i princip oändlig. Energibrunnarna kan användas i uppemot 50 år utan vidare åtgärder. Det som åldras är kollektorslangen som innehåller värmebärande vätska. Distributionssystemet inne i husen (rör och radiatorer) har en motsvarande hållbarhet. Värmepumparna håller enligt tillverkare år. RADONRISK Radonrisk vid anläggande av vattenbrunnar är ett viktigt område. I det här fallet handlar det dock inte om vattenbrunnar utan energibrunnar. Bergvärme med energibrunnar är ett slutet system. Borrhålen förseglas och marken ovanför mynningen till respektive hål återfylls med de jordmassor som fanns där före borrningen. Det innebär att markradon inte frigörs mer än idag utomhus. Eftersom systemet är slutet förekommer ingen transport av grundvatten ur berggrunden. I det slutna systemet cirkulerar köldbärarvätska (vatten + bioetanol/miljöklassad frostskyddsvätska) genom värmeväxlare som finns i undercen- tralen. Inte heller denna vätska kommer i kontakt med någon vätska som transporteras upp i lägenheterna. Bergvärme av det här slaget innebär alltså ingen skillnad mot direktverkande el när det gäller markradon. (Källa: Geotec, brunnsborrarnas branschorganisation) TILLÄGGSISOLERING Att investera i bergvärme halverar vårt totala elbehov och det är mycket kostnadseffektivt om man jämför effektiviseringsgraden. En tilläggsisolering för motsvarande summa som bergvärmeinvesteringen skulle inte ge samma energieffektivisering. För 1 miljon kronor per hus (vi har 52 flerbostadshus) får man ingen isolering, i princip räcker det bara till ett nytt ytskikt! Det ska jämföras med att den andel av inomhusvärmen som försvinner genom fasaden inte är mer än kanske 10-15%. Det föreslås i Energieffektiviseringsutredningen att statliga bidrag ska införas för tilläggsisolering. Om det införs så kommer förstås styrelsen att undersöka tilläggsisolering igen! Detalj från nybyggt flerbostadshus med vattenburen bergvärme vid hotellviken i Saltsjöbaden. 10

7 Vi i styrelsen: Bengt L Andersson (ekonomi), Hans Maniette (bygg & pensionärsrepr.), Mathias Skoglund (ordförande), Birgitta Husén (gård & gestaltning samt ekonomi), Roland Lindgren (bygg), Kjell Johansson (gård & Gestaltning samt foto), Linus Duvner (information) Dags för oss att ta beslut Bergvärmeprojektet är väl genomarbetat av två olika styrelser, flera konsulter och entreprenörer samt två referensgrupper från föreningen. Alla kommer fram till samma slutsats: att projektet skulle ge föreningen ekonomiska fördelar både på kort och lång sikt. Vi i styrelsen hoppas på att medlemmarna ger oss klartecken för att starta projekt bergvärme nu i inledningen av För att hålla en rimlig tidplan fram till den sista november 2010, då alla arbeten skall vara färdigställda för att vi ska få ut fullt bidrag, bedöms den totala entreprenadtiden för hela projektet till knappt två år inklusive planering, projektering och produktion. Tiden för att genomföra en gård är beräknad till 6 8 veckor. Ombyggnadstiden i en lägenhet (3 r.o.k.) är beräknad till 2 3 dagar. En stor del av arbetena kommer att utföras utanför lägenheterna. Välkommen till vår viktiga extra föreningsstämma i mitten av februari där beslut i frågan om bergvärme ska tas. Kallelse med tid, plats, dagordning, röstningsförfarande samt fullmaktsblankett kommer att delas ut separat. Du som har frågor Brev: Märk Styrelsen Bergvärme Brf Ljuskärrsberget 1 Ljuskärrsvägen SALTSJÖBADEN Tel: Mail: Hemsida: Ekonomigruppens slutsatser samt allt utredningsmaterial finns att läsa på förvaltningskontoret.

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA FRÅN FJÄRRVÄRME TILL BERGVÄRME UTSKICK TILL MEDLEMMARNA ǀ APRIL 2015 UNDERLAGET ÄR FRAMTAGET AV ENEO SOLUTIONS AB I SAMMARBETE

Läs mer

Extra föreningsstämma brf Tingvallen. Lund

Extra föreningsstämma brf Tingvallen. Lund Extra föreningsstämma brf Tingvallen Lund 2017-02-16 Bakgrund Uppvärmning är föreningens enskilt största kostnadspost. Vi har en del komfortproblem i vissa lägenheter och hus. En del utrustning närmar

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01 BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION Daterad: 2008-09-01 Antal sidor 7 st. Upprättad av: WSAB Konsult AB Norrbyvägen 32, 169 82 Bromma Tele 08-80 20 40 : Peter Lundberg SAMMANFATTNING...3

Läs mer

RAPPORT. Energikart Grundströms stugby NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] UPPDRAGSNUMMER 4022182002

RAPPORT. Energikart Grundströms stugby NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] UPPDRAGSNUMMER 4022182002 NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikart Grundströms stugby UPPDRAGSNUMMER 4022182002 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (10) S wec o Västra Norrlandsgatan 10 B SE-903

Läs mer

2010-11-08. Sven-Olof Klasson

2010-11-08. Sven-Olof Klasson Sven-Olof Klasson Espedalen Espedalen Bovärdar Antal Åldersstruktur hyresgäster Espedalen 2010 120 103 100 80 73 60 58 52 50 63 59 51 40 28 20 19 6 0 0-6 7-16 17-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Orgeln 32

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Orgeln 32 Utgåva 1:1 2012-07-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Orgeln 32 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa UMEÅ UNIVERSITET 2007-05-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa Oskar Lundström Victoria Karlsson Sammanfattning Denna uppgift gick ut på

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-27 Fastighetsbeteckning: Surahammar 10:119 Adress/ort: Harmonivägen 9, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lövhagen 1:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lövhagen 1:1 Utgåva 1:1 2014-07-29 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Lövhagen 1:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunna 4:88

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunna 4:88 Utgåva 1:1 2012-05-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brunna 4:88 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 5 augusti 2015. Adress/ort: Västra Torps byav 109-0. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087)

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 5 augusti 2015. Adress/ort: Västra Torps byav 109-0. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 5 augusti 2015 Adress/ort: Västra Torps byav 109-0 Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Denna rapport

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bankekinds Skola 4:3

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bankekinds Skola 4:3 Utgåva 1:1 2014-10-29 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bankekinds Skola 4:3 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6 Utgåva 1:1 2014-07-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintapparen 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6 Utgåva 1:1 2014-12-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Frötjärn 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Uppföljning av energianvändning och miljöpåverkan SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Per Holm Fakta Skåneinitiativet - anslutna företag per 2012-01-01 Antal anslutna företag 106 Totalt antal lägenheter

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Moran 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Moran 1 Utgåva 1:1 2012-07-25 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Moran 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brännbogärdet 4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brännbogärdet 4 Utgåva 1:1 2014-10-23 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brännbogärdet 4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42 Utgåva 1:1 2014-09-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fullblodet 42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Broby 2:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Broby 2:4 Utgåva 1:1 2012-08-10 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Broby 2:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Rapport från Energigruppens arbete

Rapport från Energigruppens arbete RAPPORT April 2010 Rapport från Energigruppens arbete Under vintern 2010 har en energigrupp arbetat med inventering av de frågor som ställts i ett antal motioner från Föreningsstämman i maj 2009. Gruppen

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vapensmedjan 21

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vapensmedjan 21 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vapensmedjan 21 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration sammanställning

Energideklaration sammanställning Energideklaration sammanställning Brf Blomgläntan Alingsås 2009-09-30 Utförd av: Hans Malmer 1(7) Sammanfattning har på uppdrag av Brf Blomgläntan utfört energideklaration av fastigheten. Syftet med denna

Läs mer

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 Konjunkturinstitutet och andra officiella bedömare anser att konjunkturen kommer att stiga men har en skakig väg framför sig. Med konjunktur stiger även inflation, räntor och

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9 Utgåva 1:1 2014-12-17 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brunnskullen 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Harby 37:2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Harby 37:2 Utgåva 1:1 2012-09-05 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Harby 37:2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lovisa 13

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lovisa 13 Utgåva 1:1 2012-05-31 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Lovisa 13 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197 Utgåva 1:1 2013-04-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ålsta 3:197 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 4/3-2015 Fastighetsbeteckning: Havsfrun 7 Adress/ort: Svängen 14, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag: Eklund

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fatet 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fatet 9 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fatet 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-21 Fastighetsbeteckning: Pjäxan 1 Adress/ort: Pjäxgr 1, Höör Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urtavlan 3

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urtavlan 3 Utgåva 1:1 2014-08-26 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Urtavlan 3 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult Energirapport Dimbo 31:1 Dimbo Älvängen, Tidaholm Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult 2015 08 04 Certifikatsnummer: 5518 Det är inte alltid lätt att hålla reda på alla begrepp vad

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Datum 2015-08-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-08-26 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Editshem 6 Kalkylerna grundas

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 28/9-2015 Fastighetsbeteckning: Givagård 1:94 Adress/ort: Rörsångarvägen 9, Torup Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Terrassen 4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Terrassen 4 Utgåva 1:1 2014-03-31 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Terrassen 4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716 Utgåva 1:1 2013-05-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Steninge 8:716 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-09-27 Fastighetsbeteckning: Halmstad Eketånga 5:203 Adress/ort: Besiktigad av (certnr): Företag: Halmstadvägen 14 302 91 Halmstad Lennart

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

EKG fastighetssektorn Fastighetsägarträff 2012-05-09

EKG fastighetssektorn Fastighetsägarträff 2012-05-09 EKG fastighetssektorn Fastighetsägarträff 2012-05-09 Preliminära resultat av mätningar Genomsnittlig innetemperatur: 22,6 º C (jmfr: BETSI: 22,3 º C i flerbostadshus, 21,2 º C för småhus) Trycksättningsmätning

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Enhagen 1:273

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Enhagen 1:273 Utgåva 1:1 2012-08-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Enhagen 1:273 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-10-08 Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9 Adress/ort: Skurusundsvägen 11/ Nacka Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Sverigepumpen vinner i det långa loppet! Sverigepumpen är mer än bara en produkt! Den är en färdig funktion i ditt hus.

Sverigepumpen vinner i det långa loppet! Sverigepumpen är mer än bara en produkt! Den är en färdig funktion i ditt hus. Sverigepumpen vinner i det långa loppet! Sverigepumpen är mer än bara en produkt! Den är en färdig funktion i ditt hus. A U K T O R I S E R A D Å T E R F Ö R S Ä L J A R E 1 Besparingsanalys Välkommen

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-04 Fastighetsbeteckning: Lycke-Ryr 2:31 Adress/ort: Stora Ryr 110, Lycke Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Intagan 1:17 Adress/ort: Åkerström 108, Trollhättan Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33

Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33 Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33 UTFÖRARE Företag: Energikonsult: Fastighetsägarna Stockholm AB AO Teknik Theres Kvarnström BESTÄLLARE Kund: Brf Kejsarkronan 33 Fastighetens adress: Norrtullsgatan 25 UPPDRAGSBESKRIVNING

Läs mer

Vår handläggare Projektnummer Datum Status Sida Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12)

Vår handläggare Projektnummer Datum Status Sida Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12) Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12) Objektsinformation Kundnamn Objekt Adress Yta Brf Bergakungen Sicklaön 92:3, Sicklaön 93:1 samt Sicklaön 94:1 Becksjudarvägen 31-39(byggnad

Läs mer

Välkommen in i min energivärld! Energisituationen i världen Småhus allmänt

Välkommen in i min energivärld! Energisituationen i världen Småhus allmänt Innehåll Välkommen in i min energivärld! 5 Energisituationen i världen 8 Vad finns det då för alternativ till oljan? 9 Energisituationen i EU-(EG-)området 10 Energisituationen i Sverige 11 Varför har energifrågan

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Edsala 5:330

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Edsala 5:330 Utgåva 1:1 2014-04-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Edsala 5:330 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Runmästaren 14

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Runmästaren 14 Utgåva 1:1 2015-03-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Runmästaren 14 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energirapport med smarta tips

Energirapport med smarta tips Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2017-01-24 Adress/ort: Öringevägen 36 / Tyresö Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Fastställande

Läs mer

Informationsmöte Stenyxans Samfällighet. Tisdag 6 oktober 2015 Klockan 19.00

Informationsmöte Stenyxans Samfällighet. Tisdag 6 oktober 2015 Klockan 19.00 Informationsmöte Stenyxans Samfällighet Tisdag 6 oktober 2015 Klockan 19.00 DAGORDNING 6 OKTOBER 1. Val av mötesfunktionärer 2. Syfte med mötet 3. Andelstal och anläggningsbeslut Lina Dahlström 4. Kulvertbyte

Läs mer

Information om stöd för konvertering. elvärme i bostadshus

Information om stöd för konvertering. elvärme i bostadshus Information om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus Vem kan få stöd? Om du har ett småhus, ett flerbostadshus eller en bostadsanknuten lokal med direktverkande elvärme och genomför

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12 Utgåva 1:1 2014-05-14 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Odalbonden 12 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2 Utgåva 1:1 2015-02-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blåklockan 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön BILD Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön En värdefull investering Det råder inte längre något tvivel om att ditt val av uppvärmning påverkar klimatet. Våra hem behöver värme under en stor del av

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning PO Nordquist Fastighet & Energi AB Kontrollrapport Energibesiktning Datum 2016-03-31 Sammanställning av energideklaration GENE 12:4 PO Nordquist Fastighet och Energi AB Sikelvägen 10, 894 30 Själevad Tel

Läs mer

Alternativa energiformer för uppvärmning av hus. Frågan om nyinstallationer

Alternativa energiformer för uppvärmning av hus. Frågan om nyinstallationer Alternativa energiformer för uppvärmning av hus Frågan om nyinstallationer 1 Egnahemshus 140 + 40 m2 i 1 ½ plan Beräknad förbrukning 24 891 kwh/år 56,4 % dag och 43,6 % natt 6324 kwh/år är hushållsel Direkt

Läs mer

Skogsvallen idrottsanläggning

Skogsvallen idrottsanläggning Schneider Electric, Hägersten 2009-11-20 A 1 (5) Skogsvallen idrottsanläggning Uppdrag Nässjökommun och Karlsson Wachenfeldt arkitekter har gett Schneider Electric i uppdrag att Skogsvallens energiförbrukning

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 6:392

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 6:392 Utgåva 1:1 2012-08-15 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 6:392 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Värme & ventilation Brf Bågen

Värme & ventilation Brf Bågen Värme & ventilation Studerat tidigare utredningar betr problem med ventilationen (1993 1995) Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK) genomförd. Samtliga anmärkningar dokumenterade i protokoll. Många anmärkningar

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1 Utgåva 1:1 2014-03-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 147:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kollanda 1:19

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kollanda 1:19 Utgåva 1:1 2012-04-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Kollanda 1:19 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration av Visby Renen 4

Energideklaration av Visby Renen 4 Sida 1 av 5 Energideklaration av Visby Renen 4 SAMMANFATTNING Dokumentet beskriver de beräknade åtgärdsförslag som tagits fram i samband med energideklaration av byggnaden på fastigheten Visby Renen 4.

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Horst Kampner Fastighetsbeteckning: Ormboet 5 Adress: Heidenstams Gata 8 Postadress: 58437 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area: Uppvärmning:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

Optimering -av energibesparingar i en villa.

Optimering -av energibesparingar i en villa. Optimering -av energibesparingar i en villa. Mats Karlström ce01mkm@ing.umu.se Stefan Lahti ce01sli@ing.umu.se Handledare: Lars Bäckström Inledning Än idag finns det många hus i Sverige som använder direktverkande

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Börje-Broby 8:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Börje-Broby 8:1 Utgåva 1:1 2012-08-23 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Börje-Broby 8:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20 Utgåva 1:1 2013-05-06 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bö 36:20 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

40 %av jordens energianvändning

40 %av jordens energianvändning 40 %av jordens energianvändning går inte till att försörja den växande befolkningen. Den går till att värma och kyla fastigheter. Du läste rätt. Jordens befolkning ökar i en allt snabbare takt, medan vi

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HJÄLMAREN-SKÖNTORP

Bostadsrättsföreningen HJÄLMAREN-SKÖNTORP Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen HJÄLMAREN-SKÖNTORP 769604-3863 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 KALLELSETILLFÖRENINGSSTÄMMA MedlemmarnaiBRFHjälmaren Sköntorpkallashärmedtillordinarieföreningsstämma.

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer