Dags att bygga för framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dags att bygga för framtiden"

Transkript

1 Dags att bygga för framtiden

2 Elpriset Nord Pool Spot 6 Varför ska vi satsa på vattenburen bergvärme? Elpriset Nord Pool Spot kronor per MWh årsgenomsnitt Ljuskärrsberget 2008 utgjorde elkostnaden ca 35% av föreningens totala utgifter, vilket gör elen till vår enskilt största utgiftspost. Samhället måste vända den klimatförändring som pågår. Bergvärme bidrar till detta genom att ersätta el producerad med kärnkraft, vattenkraft och fossila bränslen. Bergvärme är det mest kostnadseffektiva, långsiktiga och riskfria sättet att energieffektivisera uppvärmningen av våra 500 lägenheter! 2 0 Ljuskärrsberget kostnad miljoner kr/år Den viktigaste anledningen till att styrelsen rekommenderar vår bostadsrättsförening att satsa på bergvärme just nu är ekonomin. Föreningens uppvärmningskostnader stiger i takt med elpriset, medan bergvärme skulle bromsa den effekten med två tredjedelar. Men även miljöfrågan och boendekomforten är tungt vägande skäl. Idag har våra lägenheter direktverkande eluppvärmning. Ungefär ¾ av vår totala elförbrukning används till uppvärmning och varmvatten. Det betyder att våra kostnader (se blå kurva i diagram) till stor del styrs av elpriset. Hur framtidens elpris kommer utvecklas kan vi bara spekulera i. Ser vi till 2000-talets kostnadsutveckling hittills (se vita pilen i diagrammet) så har elpriset mer än fördubblats. Dessutom har EU slagit fast att vi ska ha en gemensam europeisk elmarknad. Internationaliseringen driver upp de nordiska elpriserna. Elpriset är t.ex. betydligt högre i Tyskland än i Norden. Bergvärme minskar det totala elbehovet för uppvärmning av våra lägenheter till en tredjedel. Tar man med övrig fastighetsel samt hushållsel i beräkningen kommer vårt totala elbehov att halveras! Med 2008 års elkostnad så skulle vattenburen bergvärme ha inneburit en sänkning av föreningens kostnader för el från 8,25 miljoner kronor till 4,13! Det är den besparingen som gör det möjligt för oss att investera i bergvärme, utan att höja avgifterna. Om föreningsstämman beslutar om konvertering till bergvärme så kommer individuell elmätning att införas med möjlighet till ytterligare besparingseffekter. I den här skriften redovisar vi de frågor kring ekonomi, miljö, projektering och alternativ som styrelsen har utrett sedan extrastämman 27 oktober Styrelsen i Brf Ljuskärrsberget Januari

3 Totalt: Totalt: MWh MWh MWh MWh hushållsel hushållsel MWh MWh tappvarmvatten och och värme värme Totalt: Totalt: MWh MWh MWh MWh hushållsel hushållsel MWh MWh tappvarmvatten och och värme värme Elradiatorer Elradiatorer Bergvärme Bergvärme 0 0 Direktverkande el el Bergvärme Bergvärme Vår Vår elförbrukning MWh MWh Ekonomin talar för bergvärme Prognos kostnader miljoner miljoner kronor kronor per år per år Avskrivningar & ränta Övrig el Vindandel Tappvarmvatten & värme Samtliga siffror är baserade på 2008 Totalt: kr 648 kr kr kr Totalt: kr kr kr kr Totalt: kr 648 kr kr Övrig el 20% kr Vindandel 80% (elkostnad och kapitalkostnad) Direktverkande el Bergvärme Vindandel Alternativa elkostnader tusental kronor Efter extrastämman i oktober tillsatte styrelsen en arbetsgrupp. Uppdraget var att ytterligare granska de ekonomiska förutsättningarna för konvertering till vattenburen bergvärme och jämföra det med alternativet vindel till befintlig elvärmeinstallation. Gruppen har bestått av Bengt L Andersson och Roland Lindgren från styrelsen samt Thomas Josefsson, Detlof Sjögren och Börje Theander. Ekonomigruppen har granskat tidigare gjorda kalkyler och gjort ytterligare kalkyler avseende lönsamhet, kassaflöde och känslighet för variationer i förutsättningarna. Ekonomigruppen anser att det i dagens läge är bäst att fokusera på aktuella elpriser. Föreningens totala elförbrukning (exkl. skolan) är idag MWh/år. Uppvärmning och varmvatten är ca 70-75% av den förbrukningen Elpriset var 2008 i snitt 1,02 kr/kwh (exkl. nätavgift). Föreningens fasta nätavgift är idag ca kr. Med bergvärme kan denna minskas till hälften tack vare att den anslutna effekten sjunker. Bergvärmen ger 3,3 kwh värme i utbyte för varje 1 kwh el som används. Besparingen med bergvärme blir ca MWh/år, dvs 50% av nuvarande totala elförbrukningen. KOSTNADSFÖRDELNING Med bergvärme fördelas våra risker ungefär lika mellan elkostnader och räntekostnader, vilket är bättre än dagens situation då nästan hela uppvärmningskostnaden är beroende av elpriset. För att de nya kostnaderna för bergvärme ska bli rättvist fördelade, kommer årskostnaden för räntor och avskrivningar fördelas på samma sätt som elkostnaderna, dvs efter lägenhetsyta (och inte efter lägenheternas andelstal). Bergvärmekonverteringen inkluderar byte av vissa tappvattenledningar, det är en kostnad som hade uppstått som underhållskostnad inom kort KOSTNADER VID ÄNDRAT ELPRIS Stigande elpris: Bergvärme beräknas ge lägre kostnader med de elpriser vi har under Om elpriset stiger så stiger även den förtjänst föreningen gör på konverteringen. Ett stigande elpris innebär höjda avgifter, med bergvärme minskar det med 2/3. Sjunkande elpris: Sjunkande elpriser minskar den besparing som man gör vid konvertering till bergvärme. För att bergvärme och elradiatorer ska bli likvärdiga ekonomiskt krävs att elpriserna inklusive nätavgifter sjunker med ca 40%. Det scenariot är inte troligt under en längre period. KOSTNADER VID ÄNDRAD RÄNTA Stigande ränta: Bergvärmeinvesteringen har så långsiktig karaktär och vi som bostadsrättsförening har en mycket god kreditvärdighet (vår soliditet är 80%) att vi kan anpassa storleken på de amorteringar som görs. Sjunkande ränta: Om räntan sjunker kommer vi att kunna amortera mer eller sänka uppvärmningsavgiften. Det är dock osäkert idag huruvida räntan kan sjunka så mycket mer. ALTERNATIVET VINDEL Ekonomigruppen har undersökt vad det skulle kosta att täcka 80 procent av föreningens totala elbehov genom medlemskap i o2 El, som om några år beräknas ha tillräcklig kapacitet för att täcka vårt elbehov, och köpa resterande 20 procent på elmarknaden till rörligt pris (denna fördelning rekommenderas av o2 El). Jämfört med att som nu köpa all el till marknadspris skulle föreningens kostnader sjunka med drygt 5 procent, eller i storleksordningen kr per år. Jämfört med bergvärmealternativet blir vindandel dyrare, ca 1,1 miljoner kr per år. Styrelsens, och referensgruppernas, bestämda uppfattning är att osäkerheterna med vindel är för stora. Ingen vet vad som händer med de ekonomiska stöden efter 2030 när nuvarande vindkraftstöd tas bort. Det är också långt mellan investering och första elleverans, en period då föreningen kommer att ha dubbel uppvärmningskostnad. Det går naturligtvis att kombinera bergvärme och vindel. Om bergvärme beslutas, är användning av vindel något, som senare kan övervägas. EKONOMIGRUPPENS SLUTSATSER 1. Med ett elpris på 1,00 kr/kwh och en ränta om 5% blir bergvärmen lönsam så fort systemet tagits i drift. Det betyder att besparingarna på el är större än de tillkommande kostnaderna för avskrivningar, räntor och drift för bergvärmen. 2. Kassaflödet blir positivt, besparingarna är större än utgifterna för räntor, amorteringar och drift. Under byggnadstiden är det lämpligt att ha amorteringsfria lån och fortsätta med det de första tre åren. Något behov av höjda avgifter för att finansiera projektet verkar inte föreligga. 3. Skulle mot förmodan priset på el komma att långsiktigt sjunka och/eller räntan stiga över 5% kan det dröja längre innan projektet ger positivt ekonomiskt resultat. Dock är det rimligt tänka sig en långsiktig ökning av elpriset, och ett genomförande av projektet innebär ett slags försäkring mot framtida skenande elpriser. 4. En konvertering till bergvärme innebär en genomsnittlig kostnadssänkning med ca 1,5 Mkr per år. Ekonomigruppens rapport finns att läsa i sin helhet på fastighetskontoret. 4 5

4 Komfort och miljö är andra stora vinster Interiör från nybyggt flerbostadshus med vattenburen bergvärme vid hotellviken i Saltsjöbaden, inflyttning En investering i vattenburen bergvärme ger flera övriga vinster, bl a ytterligare en ur ekonomisk aspekt. En lägenhet med vattenburen bergvärme är mer attraktiv vid försäljning än om den värms upp med direktverkande el. Lägenhetsköpare som hör av sig till styrelsen är mycket intresserade av konverteringen och anger att det är en faktor som de väger in i ett köp. De flesta drar slutsatsen att direktverkande el kan komma att leda till höga avgifter i framtiden. ÖKAD INOMHUSKOMFORT De flesta som har konverterat från direktverkande el till vattenburen värme påtalar den ökade komforten som de upplever. Det blir mjukare temperaturförändringar och det vattenburna värmesystemet sprider inte damm och luftpartiklar på samma sätt som elradiatorer. Den jämna temperaturen och de väl kontrollerade temperaturnivåerna gör att man även kommer ifrån problemet med bränd lukt. Vid elavbrott så kommer det ta längre tid innan lägenheterna kyls ned på grund av systemet håller värmen längre. RÄTT FÖR MILJÖN Att investera i bergvärme är helt rätt miljömässigt, då vi halverar vårt totala elbehov (66 % för uppvärmningen, 50% av totala elbehovet). Föreningens miljöpåverkan, vårt ekologiska fotavtryck, kommer att minska avsevärt då bergvärme inte orsakar någon miljöskada. Att kombinera bergvärme med vindkraft kan i framtiden göra vår uppvärmning i det närmaste fri från skadlig miljöpåverkan. Vi säkerställer att vår förening bidrar till de energieffektiviseringsmål som EU och Riksdagen är i full fart med att lagfästa. Vi värnar förstås också om den fantastiska natur vi har i Saltsjöbaden! Genom att vi investerar i ett vattenburet värmesystem så skapar vi flexibilitet inför framtiden. Uppvärmningen från bergvärme kan kompletteras med solvärme, annan ny uppvärmningsteknik och/eller återvinning av frånluftsvärme. Frånluftens värmeinnehåll kan vi idag inte nyttiggöra på ett bra sätt men om vi konverterar till vattenburen värme så är det möjligt. Man kan i princip använda solfångare/solpaneler (det ena utesluter inte det andra) med god energiutväxlingen tack vare integration med värmepumpar. Dessa alternativ är dock idag inte kostnadseffektiva jämfört med bergvärme. INDIVIDUELL ELMÄTNING Styrelsen kommer att införa individuell elmätning för hushållselen (20-25% av vår nuvarande elförbrukning) efter att vi har konverterat till bergvärme. Det finns även ett lagförslag som kan komma att kräva individuell elmätning. FRAMTIDA MÖJLIGHETER Hushållsel som belysning, kylar och frysar bidrar också till uppvärmningen i lägenheten. Med bergvärme blir det ännu intressantare att spara på den typen av hushållsel med t ex energisnåla lampor, vitvaror, hushållsmaskiner etc. För varje sådan sparad kwh i hushållet behövs endast 1/3 kwh el till värmepumpen. 25% äta 15% shoppa 30% resa 30% bo Energiförbrukning Procent, Konsumtion i Sverige Källa: Naturvårdsverket Boendet (byggnation, uppvärmning och el) svarar för drygt 30% av privata sektorns CO2-utsläpp, drygt 2,5 ton per person i Sverige. (Rapport: Konsumtionens klimatpåverkan, Naturvårdsverket) Statliga mål för energieffektivisering är 20% Statliga bidrag/styrmedel för energieffektiviserande åtgärder och krav på individuell energimätning införs. Målen är EU-gemensamma. (Energieffektiviseringsutredningen) Att agera nu och investera i rätt klimatåtgärder kostar mindre än att inte agera då skadorna i naturen kommer att drabba oss ekonomiskt. Stern anger ett förhållande på 1:5, dvs. att investerar man globalt 1% av BNP så kommer skador motsvarande 5% av BNP att undvikas. (Sternrapporten) 6 7

5 värmepump Så här kommer det att gå till 12 energibrunnar Bergvärmeprojektet kommer att bestå av två huvuddelar, värmeproduktion och värmedistribution. Det kommer att bedrivas gårdsvis, där varje gård färdigställs innan nästa påbörjas. Varje gård är en separat enhet, vilket betyder att vi i praktiken kommer att ha 13 bergvärmeanläggningar. Tekniklösningarna och styrelsens upphandling av entreprenörer har granskats av en referensgrupp kallad Teknik & upphandling som har bestått av Ralf Johansson, Wolter von Sydow, Roland Lindgren (Styrelsen) och Thomas Hägglund (K-Konsult). En erfaren projektledare kommer att upphandlas och anlitas för att genomföra projektet. Projektledaren ansvarar för att samordna entreprenörer och se till att kvalitetsmål, tids- och kostnadsramar hålls. Projektet startar med en besiktning av varje lägenhet på aktuell gård samt övriga gemensamma utrymmen där installationer kommer att utföras. Vid besiktningstillfället tas alla eventuella problem upp beträffande anpassning av installationer till de individuella lägenheterna och praktiska frågor såsom flyttning av möbler samt möjliga tilläggsbeställningar. VÄRMEPRODUKTIONEN I värmeproduktionsdelen (själva bergvärmen) byggs det in värmepumpar med tillhörande utrustning i den befintliga undercentralen som ligger i källarplanet, i ett av husen i varje gård. Värmepumparna är ljudisolerade så att det inte uppstår bullerstörningar. Förutsättningen för att få tillräckligt varmt på värmeproduktionssidan är bland annat beroende på provborrningen och den energibalans som professor Göran Hellström har utfört. Val av värmepump, dimensionering av ingående komponenter, inkl eltillsats, och distributionssystemets konstruktion spelar också in. På varje innergård kommer det enligt beräkningarna att behövas tolv energibrunnar. I varje energibrunn borras det ett något snedställt hål ner i berget där den lagrade solvärmen finns. Borrhålen för energibrunnarna kommer att täckas över och kommer inte att synas överhuvudtaget. VÄRMEDISTRIBUTIONEN Energibrunnarna kommer att kopplas samman genom en samlingsbrunn (synligt lock) och ledas till de befintliga undercentralerna och värmepumpen som är hjärtat i systemet. Värmepumpen använder värmen från borrhålen och distribuerar den vidare till lägenheternas radiatorer. Systemet styrs med beprövad teknik för bergvärmestyrning. Rätt dimensionerad anläggning innebär att värmepumparna själva producerar värme och varmvatten under största delen av året. Vid toppbelastningar och högre effektbehov aktiveras automatiskt en eltillsats, som även fungerar som reserv i systemet. Distributionssystemet består av rörledningar till varje lägenhet och radiatorer i lägenheterna. Distributionssystemet kommer att justeras in för en temperatur mitt i rummet på grader och den temperaturen kan sedan sänkas genom att man justerar sina radiatorer på vanligt sätt. Placering värmepump Värmedistribution i kulvert 8 9

6 Så blir det inne i lägenheten Souterängplan med källare Entréplan i hus utan källare Övervåning samt även entréplan i hus med källare Radiator Distributionsrör De radiatorer vi kommer att installera i lägenheterna är av en högeffektiv typ som lämpar sig för bergvärme, exempel finns att beskåda på förvaltningskontoret. Om man jämför med radiatorer som används i traditionella oljevärmda system, så är de mindre effektiva och skulle behöva vara cirka tre gånger så stora. Rörsystemet för den vattenburna värmen är konstruerat för att vara så diskret som det är möjligt. Rören är vita och kommer att väljas med så liten diameter som möjligt och dras i takhöjd, förutom vid radiatorerna. Dragning i vardagsrum undviks om det är möjligt. Våtrumssäkerheten kommer inte att påverkas. Observera att rörsystemet inte skulle ha varit annorlunda om husen byggts med vattenburen värme från början. En speciellt anpassad handdukstork kommer att finnas som tillval. Den värms av bergvärme när det systemet är igång och på el under sommaren då bergvärmesystemet stängs ned när yttertemperaturen överstiger 17 C. DE ARBETEN SOM UTFÖRS När radiatorerna byts ut så kommer väggen bakom radiatorn att snyggas till med nytt ytskikt samt målning. Rörgenomföringar i väggar, tak och golv kommer att tätas och täckas med en bricka. Arbetena kommer inte medföra några återställningsbehov i lägenheterna. Radiatorerna placeras på samma platser som dagens elradiatorer. Den entreprenör som utför bygget av värmedistributionssystemet kommer att lägga ut golvskydd där de ska gå och kommer att suga upp borrdamm etc samtidigt som man borrar. Byggarbetarna kommer att grovstäda efter slutfört arbete. Detaljer runt detta kommer att skrivas in i avtal. LIVSLÄNGD PÅ SYSTEMEN Borrhålens livslängd är mycket lång, i princip oändlig. Energibrunnarna kan användas i uppemot 50 år utan vidare åtgärder. Det som åldras är kollektorslangen som innehåller värmebärande vätska. Distributionssystemet inne i husen (rör och radiatorer) har en motsvarande hållbarhet. Värmepumparna håller enligt tillverkare år. RADONRISK Radonrisk vid anläggande av vattenbrunnar är ett viktigt område. I det här fallet handlar det dock inte om vattenbrunnar utan energibrunnar. Bergvärme med energibrunnar är ett slutet system. Borrhålen förseglas och marken ovanför mynningen till respektive hål återfylls med de jordmassor som fanns där före borrningen. Det innebär att markradon inte frigörs mer än idag utomhus. Eftersom systemet är slutet förekommer ingen transport av grundvatten ur berggrunden. I det slutna systemet cirkulerar köldbärarvätska (vatten + bioetanol/miljöklassad frostskyddsvätska) genom värmeväxlare som finns i undercen- tralen. Inte heller denna vätska kommer i kontakt med någon vätska som transporteras upp i lägenheterna. Bergvärme av det här slaget innebär alltså ingen skillnad mot direktverkande el när det gäller markradon. (Källa: Geotec, brunnsborrarnas branschorganisation) TILLÄGGSISOLERING Att investera i bergvärme halverar vårt totala elbehov och det är mycket kostnadseffektivt om man jämför effektiviseringsgraden. En tilläggsisolering för motsvarande summa som bergvärmeinvesteringen skulle inte ge samma energieffektivisering. För 1 miljon kronor per hus (vi har 52 flerbostadshus) får man ingen isolering, i princip räcker det bara till ett nytt ytskikt! Det ska jämföras med att den andel av inomhusvärmen som försvinner genom fasaden inte är mer än kanske 10-15%. Det föreslås i Energieffektiviseringsutredningen att statliga bidrag ska införas för tilläggsisolering. Om det införs så kommer förstås styrelsen att undersöka tilläggsisolering igen! Detalj från nybyggt flerbostadshus med vattenburen bergvärme vid hotellviken i Saltsjöbaden. 10

7 Vi i styrelsen: Bengt L Andersson (ekonomi), Hans Maniette (bygg & pensionärsrepr.), Mathias Skoglund (ordförande), Birgitta Husén (gård & gestaltning samt ekonomi), Roland Lindgren (bygg), Kjell Johansson (gård & Gestaltning samt foto), Linus Duvner (information) Dags för oss att ta beslut Bergvärmeprojektet är väl genomarbetat av två olika styrelser, flera konsulter och entreprenörer samt två referensgrupper från föreningen. Alla kommer fram till samma slutsats: att projektet skulle ge föreningen ekonomiska fördelar både på kort och lång sikt. Vi i styrelsen hoppas på att medlemmarna ger oss klartecken för att starta projekt bergvärme nu i inledningen av För att hålla en rimlig tidplan fram till den sista november 2010, då alla arbeten skall vara färdigställda för att vi ska få ut fullt bidrag, bedöms den totala entreprenadtiden för hela projektet till knappt två år inklusive planering, projektering och produktion. Tiden för att genomföra en gård är beräknad till 6 8 veckor. Ombyggnadstiden i en lägenhet (3 r.o.k.) är beräknad till 2 3 dagar. En stor del av arbetena kommer att utföras utanför lägenheterna. Välkommen till vår viktiga extra föreningsstämma i mitten av februari där beslut i frågan om bergvärme ska tas. Kallelse med tid, plats, dagordning, röstningsförfarande samt fullmaktsblankett kommer att delas ut separat. Du som har frågor Brev: Märk Styrelsen Bergvärme Brf Ljuskärrsberget 1 Ljuskärrsvägen SALTSJÖBADEN Tel: Mail: Hemsida: Ekonomigruppens slutsatser samt allt utredningsmaterial finns att läsa på förvaltningskontoret.

Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman.

Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman. Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman. Vid den extra föreningsstämman i oktober fick styrelsen i uppdrag att utreda vindkraft som alternativ energikälla. I den 12-sidiga broschyr

Läs mer

Rapport från Energigruppens arbete

Rapport från Energigruppens arbete RAPPORT April 2010 Rapport från Energigruppens arbete Under vintern 2010 har en energigrupp arbetat med inventering av de frågor som ställts i ett antal motioner från Föreningsstämman i maj 2009. Gruppen

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB GEMENSAM VÄRME En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar Sommaren 2002 Energi Stockholm AB Lars-Olof Södergren Björn Calminder Kristina Landfors Rolf Westerlund

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Paketering av energisparåtgärder i småhus

Paketering av energisparåtgärder i småhus Paketering av energisparåtgärder i småhus Energi- och miljökompetenscentrum Rapport 2013:3 Johan Heier November 2013 Högskolan Dalarna Energi- och miljöteknik 1 Förord Denna rapport är framtagen inom projektet

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus Statens energimyndighet. ET 21:2002/10 000. Form: Ordförrådet Tryck: GET AB Foto: CCJ Annonsbyrå AB, Curt Ekholm. Eva Wernlid/Tiofoto.

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

EI R2012:09. Uppvärmning i Sverige 2012

EI R2012:09. Uppvärmning i Sverige 2012 EI R2012:09 Uppvärmning i Sverige 2012 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2012:09 Författare: Katarina Abrahamsson, Tobias Persson, Lars Nilsson och Daniel

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

TEMA Energi. förra året gavs enbart i Stockholm över 90. men föreningarna tilltalas också av lösningar. mats lindbäck är informationschef på SBC

TEMA Energi. förra året gavs enbart i Stockholm över 90. men föreningarna tilltalas också av lösningar. mats lindbäck är informationschef på SBC TEMA Energi Allt fler väljer men många förra året gavs enbart i Stockholm över 90 tillstånd för stora värmepumpsanläggningar (kyleffekt över 10 kwh). Fram till och med september i år hade 74 ansökningar

Läs mer

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning av värmepumpar för småhus

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning av värmepumpar för småhus Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning av värmepumpar för småhus Innehållsförteckning Vad är en värmepump? 3 Se först över ditt hus! 3 Uteluftvärmepumpar 3 Frånluftvärmepumpar 4 Berg-, ytjord-,

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

EI R2011:06. Uppvärmning i Sverige 2011

EI R2011:06. Uppvärmning i Sverige 2011 EI R2011:06 Uppvärmning i Sverige 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2011:06 Författare: Katarina Abrahamsson, Tobias Persson, Lars Nilsson och Daniel

Läs mer

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen.

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 4 2010 det föreningen behöver veta TEMA Ekonomi 10 TIPS som spar PENGAR Bredbandsguide: Installera fastighetsnät Så hittar ni den

Läs mer

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 12 Tel: 054-29 50 00 Fax: 054-29 73 10 Epost: miljokontoret@karlstad.se

Läs mer

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Författare Karin Byman och Sara Jernelius, ÅF-Infrastructure AB Projektledare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer

Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden

Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden Utveckling och konkurrens i ett föränderligt energisystem ER 2015:09 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning spara Energi & pengar i din idrottsanläggning LJUST & Fräscht i tennishallen EL från sol & vind energi- & klimatrådgivarens bästa tips! hur gör man då? ketchupeffekten spara energi & pengar i din idrottsanläggning

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet.

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet. Fler guider på nätet Vik här Vik Vik här här publicerad publicerad februari mars 2009 2009!! r a t p s p i l a l s n i e r s p u t v i a s n u ä l j ExTk bästa valen Köpa 25 begagnad bil Elspararguiden

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer