L90LS Mobil riktningsventil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "L90LS Mobil riktningsventil"

Transkript

1 Proportionell, lastkännande, tryckkompenserad

2 Kataloginformation Kataloguppbyggnad Denna katalog har utformats för att ge en god översikt av, och att göra det lätt för dig att studera och välja från tillgängliga ventilfunktioner så att vi kan anpassa ventilen optimalt till dina önskemål. Förutom generell information och tekniska data innehåller katalogen även beskrivningar av de tillvalsfunktioner som finns tillgängliga inom ventilens olika funktionsområden. Varje funktionsområde beskrivs med en underrubrik och en sammanfattande beskrivning. Om flera tillvalsfunktioner är tillgängliga inom ett funktionsområde, följs underrubriken av en positionssifferkod inom hakparenteser, t ex ryckbegränsningsventil [16]. Därefter följer en serie av bokstavskodade tillval, t ex PA1, PS, Y tillsammans med en kort beskrivning av vad varje kod representerar. Alternativt anges en eller flera tryck, flöden eller spänningar. På sidan 9 visas ett generellt hydraulschema med basfunktioner för en 9-ventil och de positionsiffror samt bokstavs koder som de motsvaras av. Naturligtvis används samma positions- och bokstavsbeteckningar i alla delscheman som visas på andra platser i katalogen vid respektive funktionsområdesbeskrivning. Alla delscheman är utbrutna från det generella schemat. Samtliga snitt och vyer är sedda från inloppssektionen, där annat ej anges. Så här beställer du din ventil Vi har utvecklat ett datorprogram för specifice ring av för att optimera utformningen av din ventil för maximala prestanda i just ditt hydraulsystem. Med utgångspunkt från kraven för varje enskild maskinfunktion specificerar datorn ventilutformningen för optimal funktion. Från datorn erhåller du dessutom komplett dokumentation över din ventil i form av en detaljerad specifikation och hydraulschema. Dataprogrammet skapar ett unikt id-nummer som stämplas på ventilens märkskylt. Specifikationen finns sedan lagrad hos oss vilket gör det enkelt att senare exakt identifiera produkten vid t ex nybeställning eller service. idig kontakt med Parker spar tid och pengar Våra erfarna applikationsingenjörer har en djup kunskap om olika hydraulsystem och deras arbetssätt. De står till ditt förfogande för att erbjuda kvalificerade råd och upplysningar om önskade kombinationer av funktioner, manöverkarakteristik och ekonomiska frågor. Genom att konsultera oss tidigt i projekteringsstadiet försäkrar du dig om ett allomfattande hydraulsystem som ger din maskin bästa möjliga arbets- och manöverprestanda. Rätt till ändringar förbehålles. Kurvor och diagram i katalogen är endast typkurvor. Katalogens innehåll uppdateras fortlöpande men kan trots detta innehålla felaktigheter. För närmare information kontakta Parker Hannifin. VARNING ANVÄNDARENS ANSVAR FELAKIG ELLER OLÄMPLIG VAL ELLER ANVÄNDNING AV DE PRODUKER SOM BESKRIVS HÄR, ELLER AV RELAERADE PRODUKER, KAN ORSAKA DÖDSFALL, PERSONSKADA ELLER SKADA PÅ EGENDOM. Det här dokumentet och annan information från Parker-Hannifin Corporation, dess dotterbolag och auktoriserade distributörer, tillhandahåller produkt- eller systemalternativ för vidare undersökning av användare med tekniska expertkunskaper. Användaren är, genom egen analys och testning, själv ansvarig för att göra det slutliga valet av system och komponenter, och att garantera att alla krav relaterade till prestanda, hållbarhet, underhåll, säkerhet och varningar uppfylls. Användaren ska analysera alla aspekter av tillämpningen, följa tillämpbara industristandarder och följa det som står i produktinformationen i aktuell produktkatalog och i allt annat material som tillhandahålls från Parker, dess dotterbolag eller auktoriserade distributörer. Såvida Parker, dess dotterbolag, eller auktoriserade distributörer tillhandahåller komponent- eller systemalternativ baserade på data eller specifikationer från användaren, är det användarens ansvar att avgöra om sådan data och specifikationer är lämplig och tillräcklig för alla tillämpningar och användningsområden som komponenterna eller systemen rimligtvis kan komma att användas för. Offert Kontakta din Parker-representant vid önskemål om detaljerad offert. 2 Parker Hannifin

3 Innehåll Innehåll Sida Allmän information...4 Lastkännande system,...5 ekniska data Hydraulschema Inloppssektion [15]...1 ryckbegränsningsventil [16]...14 ryckinställning [17]...15 Differenstrycksbegränsare, P [18]...15 Lastsignalsystem [2]...16 Pumpavlastningsfunktion [22]...17 ankanslutning 1 [25]...17 Pumpanslutning P1 [26]...17 Ändsektion [3] anslutning [31]...19 Pumpanslutning P2 [32]...19 Mottrycksventil/tankanslutning 2 [33]...19 ankanslutning 3 [34]...19 Intern pilottrycksförsörjning [37]...19 Pilotfilter [39]...2 ankanslutning för pilotkretsen [4]...2 Manöversektion...21 Basutförande för manöversektion [47]...21 Material i manöversektion [48]...21 Slidkontroller [5]...22 Handstyrda slidkontroller med öppen slidända...22 Fjärrstyrd on/off slidkontroller med öppen slidända...23 Fjärrstyrda proportionella slidkontroller med öppen slidända...23 Spakfäste [51]...23 Handstyrda slidkontroller med sluten slidända...24 Fjärrstyrda proportionella slidkontroller med sluten slidända Kontaktdon [56]...27 Spakfäste [51]...28 Pilotstrypning [55 A, B]...28 Slidval...29 Slidfunktion [6]...29 Flödesbehov [61 A, B]...29 Slidsymboler...29 Areaförhållande [62]...3 Lastkarakteristik [63]...3 Kraftåterföring [64 A, B]...3 ryckkompensator/matarbackventil [66]...31 Dämpning av tryckkompensator [67]...31 Slidbeteckning [69]...31 Flödesinställning [72]...32 Matarreduceringsventil [75]...32 Inställning av matarreducering i A- och B-porten [75A] [75B]...32 Chock- och/eller återfyllnadsventiler [76 A, B]...33 Systemfunktioner...34 Systemsignalledningar [8]...34 Individuell -anslutning [81]...34 våhastighetsfunktion [82]...35 Internanslutning motorport [85]...35 Kontaktdon...35 Funktionsblock [9-99]...36 Handspakar...37 Måttritning, ventil Måttritning, slidkontroller med öppen slidända Måttritning, slidkontroller med sluten slidända [] refererar till positionsnummer i kundspecifikationen 3 Parker Hannifin

4 Allmän information är en byggbar lastkännande och tryckkompenserad riktningsventil för mobila maskiner. Den är konstruerad för många olika applikationer, t ex kranar, skyliftar, gaffeltruckar, arbetsplattformar, entreprenadmaskiner och skogs maskin er. Ventilen är konstruerad för system tryck upp till 32 bar och ett pumpflöde upp till 2 l/min. Ventilen kan erhållas med utomordentligt goda samkörningsegen ska per vilket tillåter att flera maskinfunktioner kan manövreras samtidigt utan att påverka varandra, oberoende av de individuella lasternas storlek. är helt igenom modulupp byggd för att ge en exakt kundanpass ning till olika applikationer. Varje ventil byggs därför mot order så att den innehåller exakt de ventilfunktioner och värden som erfordras för att kontrollera den aktuella maskinen på ett optimalt sätt. Kompakt, integrerad systemupp byggnad Ventilens totala moduluppbyggnad ger unika möjligheter att integrera en stor mängd av normalt externa funktionslösningar till ventilen. Dessa funktioner kan vara gemensamma eller specifika för individuella slidsektioner så att vitt skilda egenskaper och behov kan bli samlade i en och samma ventil. Detta gör det möjligt att ta fram kompletta, skräddarsydda, logiska, funktionstestad, servicevänliga systemlösningar för en stor mängd olika typer av maskiner. I situationer där flödesbehoven varierar så mycket att två separata riktningsventiler normalt skulle behövas kan med hjälp av ett speciellt kombiinlopp flänsas samman med större ventiler så som K17 och K22 till en kompakt, enhetlig systemlösning med optimerad ekonomi. Brett urval av slidkontroller Sliderna i kan styras ut antingen direkt med handspakar eller fjärrstyras pneumatiskt, elektropneumatiskt hydrauliskt eller elektrohydrauliskt. En del av de fjärrstyrda slidkontrollerna kan även förses med en direktstyrande handspak som då ger möjlighet till dubbel styrning och/eller nödmanöver. Det breda urvalet av slidkontroller ger maskinkonstruktören stor frihet i valet av styrdon och av kom ponenternas placering. Kundanpassning och ekonomi kan skräddarsys för att styra såväl enkla som krävande maskinfunktioner samt kombinationer av dessa. Möjligheterna att integrera kompletta, kundanpassade systemlösningar för ett stort antal applikationer ger låga systemkostnader och minimal energiförbrukning. Säkerhet och servicevänlighet Konstruktionen av gör det enkelt för maskinbyggaren att följa nationella och internationella standard- och säkerhetsföreskrifter såsom t ex EUs Maskindirektiv. Speciella säkerhetsfunktioner för maskiner som kranar och skylifts kan integreras i ventilen på ett enkelt och logiskt sätt. Med alla systemfunktioner samlade i en robust, kompakt funktionstestad enhet, med ett minimum av extern rördragning, är tillförlitlighet och säkerhet mycket god samtidigt som service och utbildning av berörd personal har underlättats. Konstruktion är byggbar och kan levereras i kombinationer av 1 till 12 manöver sektioner eller i kombination med funktionsblock mellan slidsektionerna. Max rekommenderat flöde per sektion är 125 l/min, eller 9 l/min med tryckkompensator. Exempel på tillvalsfunktioner Beroende på typen av applikation och önskade manöveregenskaper för maskinen kan ett brett urval av gemensamma, sektion- eller portspecifika tillvalsfunktioner integreras i -ventilen enligt nedanstående exempel: En shuntfunktion i inloppssektionen för system med fast pump. En pumpavlastningsfunktion som blockerar pump inloppet vid aktivering gör det möjligt att bygga in en nödstoppsfunktion i systemet. Sektionsspecifik tryckkompensering. Portspecifika chock- och återfyll nadsventiler i motorportarna. Portspecifik matar redu cerare. Portspecifik valbar kraftåterföring gör ventilen kraft kännan de och fungerar dessutom som hydraulisk rampfunktion. Kopierfunktion för lastsignalen eliminerar mikrosänkning. In byggd pilottrycksförsörjning i ändsektionen. Mot trycks funktion för utom ordentligt goda återfyllnadsegenskaper och möjlighet till sänkavlastning. Individuell två hastighetsfunktion som medger om kopp ling mellan precisioneller pre stan da arbeten för t ex kranar eller skylifts. Automatiska funktioner för att stoppa valda rörelser för t ex. överlastskydd kan integreras. Prioritering av maskinfunktioner för t ex bromsar och styrning. Flödesdelning mellan olika förbrukare vid maximalt flödesuttag från pumpen. 4 Parker Hannifin

5 Systembeskrivning 1B B A B A PS PB P2B P1 3 PL PX P Principschema för ventil med lastavkänning. Lastkännande system, I lastkännande system anpassas såväl tryck som flöde efter det omedel bara behovet. Riktningsventilen styr den variabla pumpens deplacement med en lastavkänningssignal så att konstant tryckdifferens erhålles mellan pumpen och den för tillfället tyngsta lasten. Lastsignalsystemet i består av ett erforderligt antal växelventiler vilka jämför lastsignalerna från slidsektionerna. Det högsta lasttrycket sänds vidare och styr den variabla pumpen antingen direkt eller via en kopierslid. För att erhålla goda manöveregenskaper bör pumpen dimensioneras att ge summan av de maximala flödena för samkörda funktioner. Kan inte trycket upprätthållas förlorar ventilen snabbt sina manöveregenskaper och utstyrda funktioner kommer att påverka varandra så att de lättaste lasterna får mest olja. Den variabla pumpen, i ett -system, producerar endast det flöde som behövs för ventilens omedelbara behov och med ett tryck som som svarar mot den för tillfället tyngsta lasten. Här liksom i konstantflödessystem gäller att samtidigt manövrerade funktioner bör ha ungefär samma tryckbehov, eller delas upp på flera kretsar för att ge god driftsekonomi. Manöveregenskaper Med rätt anpassad -ventil erhåller systemet mycket goda manöveregen skaper. Den av pumpen reglerade, konstanta tryckdifferensen medför att flödet till tyngsta lasten i ett lastkännande system alltid är tryckkompenserad. Lastavkänningen innebär dock inte att även övriga funktioner är tryckkompenserade. För att ge goda manöveregenskaper anpassas sliderna till varje enskild funktion. -ventiler är avsedda för fjärrstyrning och har tryckkompenserade manöverslider. Detta innebär att den reglerade volymströmmen förblir konstant mot ett visst spakutslag, oberoende av tryckvariationer i systemet. Vid krav på mycket goda samkörningsegenskaper eller där höga krav på snabbhet ställs kan utrustas med en sektionsinbyggd tryckkompensator. Sektioner med inbyggd tryckkompen sator påverkas inte alls av andra samtidigt manövrerade funktioner oavsett variationer i last- eller matningstryck, under förutsättning att tillräcklig pumpkapacitet finns tillgänglig. q (l/min) Volymström i motoranslutning bar sänk 5 bar Spakutslag i % q pump I med slutna slidkontroller, PC, ECS och ECH är sliderna tryckkompenserade. Därmed är lastens påverkan på hastigheten ringa. 5 Parker Hannifin

6 ekniska data Slidkontroll C[5] Slidkontroll ECH[5] Slidkontroll PC[5] Pumpblockering BEN[22] ankanslut ning 1 [25] Motoranslutning B, sektion 3 Anslutning för extern pilottrycksförbrukning PS. Anslutning till externt pilotoljefilter YS[39]. Pilottrycksförsörjning R[37] Separat tankanslutning för pilotkretsen, P [4] Huvudtryckbegränsningsventil [16] Pumpanslut ning P2 [32] ankanslut ning 2 [33] Pumpanslut ning P1 [26] ankanslut ning 3 [34] Motoranslutning A, sektion 1 Anslutningar, PX, PL Chockventil [76] Matarreducering [75] -anslutning från parallell ventil, P [31] ryck Pumpanslutning max 26/32 bar* Motorportar max 28/35 bar* ankanslutning max 2 bar * Angivna tryck är maximala abs. chocktryck gällande för gråjärn/segjärn. Volymström, rekommenderad Pumpanslutning max 2 l/min Motorport, med kompensator max 9** l/min Motorport, utan kompensator max 125** l/min Retur från motorport max 15 l/min Matarreducerare Inställningsområde Internt pilottryck Fast inställd bar 22, 35 eller 43 bar Filtrering Filtrering skall vara ordnad så att smutsklass 2/18/14 enligt ISO 446 ej överskrids. ill pilotkretsen får smutsklass 18/16/13 enligt ISO 446 ej överskridas. Läckage från motoranslutning över slid Från A- eller B-anslutning : max 3 cm 3 /min vid 25 bar, temperatur 5 C och viskositet 3 mm 2 /s (cst). ** Beroende av slidutförande 6 Parker Hannifin

7 ekniska data emperatur Oljetemperatur, arbetsområde +2 C till 9 C* Hydraulvätskor Bästa prestanda erhålles om mineralolja med hög kvalitet och renhet används i hydraulsystemet. Hydraulvätskor av typ HLP (DIN 51524), olja för automatväxellådor yp A och motorolja typ API CD kan användas. Viskositet, arbetsområde mm 2 /s** ekniska uppgifter i katalogen gäller vid viskositet 3 mm 2 /s och temperatur 5 C samt tätningar av NBR. * Produktens driftgränser ligger väl inom ovan angivna område, med förbehållet att godtagbar drift inom området kanske ändå inte erhålls. Läckage och reaktioner kan påverkas vid drift under extrem temperatur och användaren måste själv avgöra vad som är godtagbart på dessa nivåer. ** Prestandan försämras vid användning utanför idealvärdena. Användaren måste själv bedöma produktens lämplighet under dessa extrema förhållanden. Vikt Inloppssektion Ändsektion Kombi-inlopp Kombinerad slid- och ändsektion, MU jämförd med slidsektioner nedan 5,5 kg 4,2 kg 11,5 kg Manöversektion med slidkontroll typ: C, B3 4,1 kg ACE 5,2 kg CH, CHB3, CHX, PC 4,5 kg PCH 4,7 kg EC, ECS 5,2 kg ECH, ECHL 5,4 kg Ytbehandling (målning) [7] P Ventilen målad med grundfärg X Ventilen ej tvättad och målad addera 1,2 kg Anslutningar Samtliga anslutningar finns i två utföranden (där annat ej anges). G-utförande (BSP rörgänga) för plantätning enligt ISO 228/1 och UNF-utförande för o-ringstätning enligt ISO Anslutning Placerad G-utf. UNF-utförande P1 inloppsektion G 3/4 1 1/16-12 UN-2B 1 inloppsektion G 3/4 1 1/16-12 UN-2B P1 kombi-inlopp CA/CL Fläns SAE 1 Högtryck ISO kombi-inlopp CA/CL Fläns SAE 1 1/4 Std tryck ISO kombi-inlopp CA/CL G 1 1 5/16-12 UN-2B, PL, PX, AS2 P2 inlopp, kombi-inlopp CA/CL änd- och manöverändsektion MU G 1/4 G 1/2 9/16-18 UNF-2B 7/8-14 UNF-2B 2, 3 änd- och manöverändsektion G 3/4 1 1/16-12 UN-2B MU P änd-, manöver-ändsektion G 3/8 3/4-16 UNF-2B MU, kombi-inlopp CA/CL PS änd-, manöver-ändsektion G 1/4 9/16-18 UNF-2B MU, kombi-inlopp CA/CL P manöverändsektion MU 9/16-18 UNF-2A (ORFS rörända, utvändig gänga) P ändsektion G 1/4 9/16-18 UNF-2B YS ändsektion, kombi-inlopp CA/CL G1/4 9/16-18 JIC (37 ) (utvändig gänga) A, B manöversektion G 1/2 7/8-14 UNF-2B PC manöversektion G 1/4 9/16-18 UNF-2B ACE, manöversektion G 1/8 1/8-27 NPF ACEF, ACP A/ B manöversektion G 1/8 7/16-2 UNF-2B Färgen är endast en svart grundfärg. För fullt korrosionsskydd måste ventilen målas med en täckande lackfärg. 7 Parker Hannifin

8 eknisk information B A B A 1 P2B 2B P1 3B PL PX PB med manuell aktivering, försedd med shunt för system med fasta pumpar. 1B B A B A PS PB P2B P1 3 PL PX P med elektrohydraulisk aktivering, försedd med direktstyrd huvudtryckbegränsningsventil för system med variabel pump, pumpavlastningsfunktion, integrerad pilotoljeförsörjning, mottrycksfunktion, individu ell tryckkom pensator, matarreducerare, chock- och återfyllnadsventiler m. m. 8 Parker Hannifin

9 Hydraulschema B A B A PS PB 4 22 P2B , P PL PX PB Hydraulschema som visar basfunktioner för. Positionsnumren på hydraulschemat och i nedanstående tabell refererar till funktionsområden för vilka olika optioner är valbara. Ventilen i exemplet ovan är bestyckad enligt beskrivning nedan. För andra utrustningsalternativ se under respektive funktionsområde [Posnummer] i katalogen. Pos Kod Beskrivning 15 CFC Inlopp med shunt för system med fast pump. 16 PS Pilotstyrd huvudtryckbegränsningsventil. 2 KB Förberedd för lastsignalkopiering. 22 BEN Elektriskt aktiverad pumpavlastningsfunktion som blockerar pumpen och avlastar lastsignalen. 25 1X ankanslutningen i inloppet är öppen för shuntflöde och tankkanaler mot sektion 1 pluggade. 26 P1 Pumpanslutningen i inloppet är öppen. 31 PB Lastsignalanslutning för parallellkopplad ventil pluggad. 32 P2B Pumpanslutning är pluggad. 33 MF Fast inställd mottrycksventil ankanslutningen är öppen. 37 R Reduceringsventil med separat säkerhetsventil för intern pilottrycksförsörjning. 39 S Internt grovfilter för pilotkretsen. 4 PB Förberedd för separat tankanslutning från pilotkretsen. Pos Kod Beskrivning 47 Sektion 1 utrustad med tryckkompensator, separat matarreducerare för A- resp. B-port samt förberedd för chockventiler i båda motorportarna. Sektion 2 utan tryckkompensator, matarreducerare och chockventil. 5 EC Sektion 1 försedd med proportionell elektrohydraulisk avståndsmanövrering. CH Sektion 2 försedd med handstyrning med fjädercentrering. 6 D Sektion 1 och 2 försedd med slid för dubbelverkande funktion med blockerat neutralläge. 66 K ryckkompensator med inbyggd backventilfunktion. 67,8 Strypning av lastsignalen till kompensatorn. 75 Inställningstryck för matarreducerare för A- resp. B-port. 76A N2 76B Återfyllnadsventil för A-porten. Inställningstryck för kombinerad chock- och återfyllnadsventil för B-porten. 9 Parker Hannifin

10 Inloppssektion ryckbegränsningsventil PS [16] ankanslutning 1 [25] Pumpanslutning P1 [26] Kopierad lastsignal Pumptryck PX Lastsignal PL Pumpavlastningsfunktion BEN [22] Inloppssektion CFC alt. 1 med pumpavlastningsfunktion. Inloppssektionen finns i flera basutföranden varav ett för fast pump, fyra för system med variabel pump samt en enkel platta som kan användas när inga av inloppssektionens integrerade funktioner önskas. Inloppssektionen är försedd med pump- och tankanslutning, anslutning för lastsignal till variabel pump samt mätuttag för pump- och lastsignaltryck. I grundutförandet är pumpanslutning P1 [26] och tankanslutning 1 [25] öppna, medan övriga anslutningar är pluggade. Utförandet för fast pump kan i fält enkelt konverteras för arbete med variabel pump och omvänt (CFC 1). Funktioner för maxtryckbegränsning, kopiering av lastsignal samt pumpavlastning som blockerar energitillförseln till ventilen kan integreras i sektionen. Inloppssektion [15] CFC Inloppssektion för system med fast pump. Sektionen är försedd med en ställbar, pilotstyrd tryckbegränsningsventil PS [16] som skyddar pumpen och ventilens inloppssida. En inbyggd shunt reglerar överflödig olja direkt till tank. Shuntens trycknivå styrs av lastsignalen och ligger ca 1 bar över aktuellt lastsignaltryck. p (bar) Inloppssektion för system med variabel pump. Sektionen är försedd med en ställbar, pilotstyrd tryckbegränsningsventil PS [16] som skyddar pumpen och ventilens inloppssida q (l/min) CFC omgångstryckfall över shunten. P Parker Hannifin

11 Inloppssektion 2 Inloppssektion för system med variabel pump. Sektionen är försedd med en fast inställd, direktstyrd tryckbegräns ningsventil PA1 [16] som skyddar pumpen och ventilens inloppssida. 2 är normalt utrustad med kopier funktion för lastsignalen, KS [2]. Inloppssektion 2 AS Inloppssektion med flödesdelningsfunktion för system med variabel pump. Sektionen fördelar pumpflödet mellan aktiverade manöversektioner, utrustade med kompensator typ KAS [66], vid maximalt flödesuttag från pumpen. Med övriga inloppstyper får den förbrukare som går tyngst inte något flöde, utan flödet går till de förbrukare som går lättast. Sektionen är försedd med lasttryckbegränsningsventil, PLM [16], och differenstryckbegränsningsventil (pumptryck-lasttryck), P [18]. Ventiler med AS-inlopp placeras närmast pumpen i ett flerventilsystem med lastsignalen kopplad till pumpregulatorn. Inloppssektion AS 11 Parker Hannifin

12 Inloppssektion AS2 Inloppssektion för efterföljande ventilen i ett flödesdelningssystem. Lastsignalen från denna ventil kopplas till föreliggande ventil. Övrig funktion enligt inloppssektion AS förutom att sektionen innehåller endast lasttryckbegränsningsventil, PLM [16]. IP Inloppssektion utan funktioner. Innehåller endast anslutning för pump, tank och lastsignal. Inloppssektion AS2 CA/CL Kombiinlopp fungerar som mellaninlopp när är sammanbyggd med K17 eller K22 till en gemensam ventil. Inloppet ersätter ordinarie inloppssektioner till båda ventilerna. Kombinationsinloppet kan fås med samma funktion som 2-, AS- och AS2-inloppen. Det kan dessutom innehålla pilottrycksförsörjning och mottrycksfunktion och ersätter då ordinarie ändsektion, US [3], och den enklare kombinerade slid- och ändsektionen, MU [3] kan användas istället. Vid specificering av inloppet görs detta i K17 eller K22 ventilspecificeringen, samma beteckning (CA/CL) skall anges i pos 15. För mer information se katalog för K17 alternativt K22. Kombiinlopp CA 12 Parker Hannifin

13 Inloppssektion P1 PL P1 PL P1 PL PX 1 Inloppssektion för system med variabel pump. 2 Inloppssektion för system med variabel pump. CFC Inloppssektion för system med fast pump. 1 1 P1 P1 PL2 PL PL2 PL AS Inloppssektion för första ventilen i flödesdelningssystem. AS2 Inloppssektion för andra ventilen i flödesdelningssystem. 13 Parker Hannifin

14 Inloppssektion ryckbegränsningsventil [16] Inloppssektionen förses normalt med en tryckbegränsningsventil för att skydda pump och ventil mot tryckspikar i systemet vid snabba omställningar. PA1 Direktverkande tryckbegränsningsventil, med mycket snabbt öppningsförlopp och god tryckkarakteristik. Den utbytbara insatsen är fast inställd från fabrik. Insatsen har en återfyllnadsfunktion som medför att olja, vid undertryck i pumpkretsen, kan strömma från tankkanalen till pumpkanalen. Ventilen är avsedd för inloppssektion 2 [15]. Inställningsvärden : se tryckinställning [17]. PA1 Direktstyrd tryckbegränsningsventil. PLM Huvudtryckbegränsningsventil i inloppssektionerna AS och AS2 [15]. Begränsar lastsignaltrycket till pumpen. PLM ryckbegränsningsventil för inloppsektion AS och AS2. PS Pilotstyrd tryckbegränsningsventil med snabbt öppnings förlopp och mycket låg tryckstegring som effektivt förhindrar överbelastning av såväl hydraulpump som maskin. Ventilen är ställbar och levereras inställd enligt önskat värde från fabrik. Ventilen är avsedd för inloppssektionerna CFC och 1 [15]. Y Plugg som kan ersätta tryckbegränsningsventilen i inloppssektion 2 [15]. Y-pluggen blockerar helt förbindelsen mellan pump och tank. / Kavitet ej bearbetad för tryckbegränsningsventil. PS Pilotstyrd tryckbegränsningsventil för inloppsektion CFC och Parker Hannifin

15 Inloppssektion ryckinställning [17] ryckinställning för PA1 [16] Den direktverkande tryckbegränsningsventilen PA1 levereras fast inställd enligt följande standardinställningar. Inställningstryck i bar: 63, 8, 1, 125, 14, 16, 175, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 3 och 32. p (bar) ryckbegränsningskarakteristik 4 ryckinställning för PS [16] Den pilotstyrda tryckbegräns ningsventilen PS är ställbar från 5 till 32 bar. Ventilen kan levereras fast inställd enligt önskat värde. p (bar) ryckbegränsningskarakteristik q (l/min) PA1 - Direktverkande tryckbegränsningsventil PS - Pilotstyrd tryckbegränsningsventil. q (l/min) Differenstrycksbegränsare, P [18] 2-38 Funktion som maximerar tryckdifferensen mellan pumptrycket och lastsignalen från manöversektionerna i inloppssektion AS [15]. Differenstrycket måste ställas något högre i inloppet än i själva pumpregulatorn, ca 5-8 bar. P Begränsningsfunktion för maximering av tryckdifferensen mellan pumptrycket och lastsignalen. 15 Parker Hannifin

16 Inloppssektion Lastsignalsystem [2] Lastsignalsystemet består av ett erforderligt antal växelventiler vilka jämför lastsignalerna från slidsektionerna och eventuellt inkommande signal från en parallellkopplad ventil, ansluten till P-porten [31]. Det högsta lasttrycket sänds vidare via anslutning PL i inloppssektionen eller till en kopierslid om sektionen är försedd med sådan. Den kopierade signalen kan då tas ut från -porten. Vid CFC-utförande går lastsignalen till shunten som reglerar trycket i matarkanalen till ca 1 bar över lastsignaltrycket. KB Inloppssektion bearbetad för kopierslid men pluggad. Ger möjlighet att montera kopierslid senare. Lastsignalen går direkt till shunten för CFC-system eller till anslutning PL för -system. KB Inloppssektion utan kopierslid. B A KS Inloppssektion med kopierslid. Ventilens lastsignal styr en kopierslid som sänder en kopierad lastsignal till anslutning. Systemet medger en viss förbrukning i lastsignalledningen till pumpen utan att lastsignalnivån påverkas. Detta ger en enklare systemuppbyggnad med möjlighet att installera logiksystem i -kretsen. Vid dränering i pumpens -regulator ger systemet bättre vinterkörningsegenskaper med snabbare respons därför att oljan i -kretsen alltid är varm. Vidare förhindrar systemet störande mikrosänkning av last under lyftfasens startskede. Inloppssektion av typ 2 [15] är normalt försedd med kopierslid. 1B / Huset ej bearbetat för kopierslid. P1 PL PX KS Inloppssektion med kopierslid. Kopierad lastsignal Pumptryck PX Lastsignal PL KS Inloppsektion med kopierslid. 16 Parker Hannifin

17 Inloppssektion Pumpavlastningsfunktion [22] Ventilen kan om så önskas förses med en pumpavlastningsfunktion som byggs in i inloppssektionen. Detta möjliggör för maskinbyggaren att förse maskinen med nödstopp enligt EU-direktiven. Funktionen kan kontrolleras elektriskt eller hydrauliskt. Normalt är inloppssektionen ej bearbetad för pumpavlastningsfunktion. BEN Elektriskt kontrollerad pumpavlastningsfunktion. När strömmen till elektromagneten bryts, blockeras pumpen och lastsignalen dräneras till tank. Detta innebär att matarkanalen stängs mot pumpinloppet och att pumpen avlastas både för och CFC-system. BX BB Kontaktdon AMP Junior-imer typ C För beställning av kontaktdon se sida 35. Hydrauliskt kontrollerad pumpavlastningsfunktion. När en extern hydraulsignal med samma tryck som pumpen ansluts till BX-porten, blockeras pumpen och lastsignalen dräneras till tank. Detta innebär att matarkanalen stängs mot pumpinloppet och att pumpen avlastas både för och CFC-system. Anslutning: G1/4 alt. 9/16-18 UNF-2B. Inloppssektionen förberedd för pumpavlastningsfunktion. / Kavitet ej bearbetad för pumpavlastningsfunktion. 1B P1 B A ankanslutning 1 [25] 1 1B 1X ankanslutning 1 är öppen. Normalutförande. ankanslutning 1 är pluggad. Används endast tillsammans med CFC [15] och mottrycksfunktion MF [33] och innebär att tank anslutning 1 i inloppssektionen är separerad från tankgallerierna i manöversektionerna. Ej utnyttjad pump olja går via shunten direkt till tank via 1 och returolja från förbrukare går via mottrycksventilen i ändsektionen och tankanslutning 3 till tank. Schema se sida 9. PL PX BEN Elektriskt kontrollerad pumpavlastningsfunktion. Extern anslutning av signaltryck från pumpledning Pumpanslutning P1 [26] P1 Pumpanslutning P1 är öppen. Normalutförande. P1B Pumpanslutning P1 pluggad BX Hydrauliskt kontrollerad pumpavlastningsfunktion. BEN Elektriskt kontrollerad pumpavlastningsfunktion. BX Anslutning av signaltryck. 17 Parker Hannifin

18 Ändsektion ankanslutning 3 [34] Mottrycksventil, MF [33] Separat tankanslutning för pilotkretsen P [4] Pilottrycksanslutning, PS Pilotfilter S [39] Intern pilottrycksförsörjning R [37] Lastsignalanslutning P [31] Backventil i pilotkrets Pumpanslutning P2 [32] US-Ändsektion med pilottrycksförsörjning, pilotfilter, mottrycksventil och separerad tankanslutning för pilotkrets. Ändsektionen kan utrustas med ett stort antal tillsatsfunktioner för optimal applikationsanpassning. Sektionen kan t ex förses med en tryckreduceringsventil R [37] för intern pilottrycksförsörjning av hydrauliskt och/eller elektrohydrauliskt styrda slidkontroller. Sektionen kan också utrustas med en fast inställd mottrycksventil MF [33] i 2-porten. I grundutförandet är pumpanslutning P2 [32], tankanslut ningarna 2 [33] och 3 [34] pluggade. Som alternativ till standard ändsektion när intern pilottrycksförsörjning R [37] och eller mottrycksventil MF [33] ej behövs kan en kombinerad slid- och ändsektion MU [3] väljas. Ändsektion MU tillsammans med kombiinloppet CA/CL [15] ger en mycket kompakt och kostnadseffektiv lösning. Ändsektion [3] US MU Ändsektion med möjlighet till pilottrycksförsörjning och mottrycksfunktion. Kombinerad slid- och ändsektion utan mottrycksfunktion, MF [33], och pilottrycksförsörjning, R [37]. MU används lämpligen i ventil med öppna slidkontroller eller när extern pilottrycksförsörjning redan finns tillgänglig. Sektionen är också lämplig att användas tillsammans med kombiinloppen, CA alternativt CL [15]. Sektion MU finns endast i segjärnsutförande. För mer information angående slidsektionen se framåt i katalogen för valbara optioner under respektive avsnitt. Kombinerad slid- och ändsektion MU. 18 Parker Hannifin

19 Ändsektion -anslutning [31] P Port för anslutning av lastsignal från annan ventil öppen. Denna anslutning används för att ta emot lastsignalen från en parallellkopplad ventil. PB Port för lastsignal från annan ventil pluggad. PX Endast för ändsektion MU [3]. Port för lastsignal pluggad och utan möjlighet att bygga om till P-utförande. / -anslutning saknas. P P2B Pumpanslutning P2 [32] P2 Alternativ pumpanslutning i bakre gavel. Anslutningen kan t ex användas för matning av bakomliggande ventil eller för dubbel matning av ventilen i applikationer där flera, mycket flödeskrävande funktioner körs samtidigt. Anslutningen kan också användas under vissa förutsättningar då matning från bakre gaveln av utrymmesskäl är lämpligast. Vid matning till P2 kan pumpavlastningsfunktionen BEN [22] ej användas. P2B Alternativ pumpanslutning pluggad. / Port P2 saknas. Mottrycksventil/tankanslutning 2 [33] 2 Alternativ tankanslutning 2 öppen. 2B Alternativ tankanslutning 2 pluggad. MF Fast inställd mottrycksventil med 5 bars mottryck. ankanslutning 1 skall vara pluggad 1B [25] och tankanslutning 3 [34] skall vara öppen. illsammans med fast pump, CFC [15], kan option 1X [25] användas för att reducera tomgångsförlusterna i systemet. Shuntad olja i inloppssektionen kommer då ej att gå via mottrycksventilen. / Port 2 saknas. ankanslutning 3 [34] 3 ankanslutning 3 är öppen. 3B ankanslutning 3 är pluggad. / Port 3 saknas. Intern pilottrycksförsörjning [37] R Intern pilottrycksförsörjning är en ventilfunktion, inbyggd i ändsektionen, vilken arbetar både som reduceringsventil och tryckbegränsningsventil i pilotkretsen. R-insatsen har av säkerhetsskäl även försetts med en separat säkerhetsventilfunktion som förhindrar att maximalt tillåtet reduceringstryck överskrids. En back ventil förhindrar återläckning av pilotolja till pumpen och kan därmed upprätthålla trycket i pilot för sörj nings kretsen vid ett tillfälligt bortfall av pumptryck, t ex under en snabb sänkrörelse. Ett pilottryck för externt bruk, t ex till förstyrventil PCL4 vid avståndsmanövrering, kan tas ut via PSanslutningen. ryckinställ ning 35 bar. R22 Som R men med tryckinställning 22 bar. R43 Som R men med tryckinställning 43 bar. PS Endast för ändsektion MU [3]. Anslutningsport för extern pilottrycksförsörjning bearbetad och pluggad i gaveln på ändsektionen. / Ventil utan intern pilottrycksförsörjning. PB P-porten pluggad och lastsignal är internt ansluten till tank. P PB 2B 3B P2B 3B 2 PB 2 Utan mottrycksventil. P 2B 3B P Port för anslutning av lastsignal från annan ventil är öppen. PB MF Fast inställd mottrycksventil Parker Hannifin

20 Ändsektion Pilotfilter [39] S Grovfilter med by-pass-funktion i den interna pilotkretsen. Speciellt vid uppstart av systemet skyddar detta filter mot smuts i pilotkretsen. YS Adapter för anslutning av externt pilottrycksfilter. Härigenom kan pilotkretsen förses med olja av högre renhetsgrad än systemet i övrigt. / Funktion saknas. ankanslutning för pilotkretsen [4] P PB PX Separat tankanslutning för pilotkretsen är öppen. Förbindelsen till riktningsventilens huvudtankkanal är blockerad. Funktionen är lämplig i system där det finns risk för att dynamiska trycksvängningar i tankledningen kan ge svängningar i pilotkretsen vid gemensam tankledning. Ändsektionen är bearbetad för separat tankanslutning av pilotkretsen och pluggad. Pilotkretsens tankretur är förbunden med riktningsventilens tankkanal. Endast för ändsektion MU [3]. Sektionen är bearbetad för extern anslutning av pilotkretsen till tank. Sektionen har ingen intern förbindelse mellan pilotkretsens tankretur och ventilens övriga tankkanaler. Anslutningen är pluggad i gaveln på ändsektionen. / Anslutning saknas. PS P PB PS P P2B 3B R [37] intern pilottrycksförsörjning och S [39] grovfilter med by-pass-funktion. P [4] ändsektionen är bearbetad för separat tankanslutning av pilotkretsen. S R 2 PS YS PS PB P P2B R 3B 2 PB R [37] intern pilottrycksförsörjning och YS [39] adapter för anslutning av externt pilottrycksfilter. PB [4] ändsektionen är bearbetad för separat tankanslutning av pilotkretsen och pluggad. 2 Parker Hannifin

21 Manöversektion Ventilen är byggbar och kan levereras i kombinationer med 1 till 12 manöversektioner. Varje sektion kan utrustas individuellt med ett stort antal olika tillsatsfunktioner, slider och slidkontroller för optimal anpassning till applikation och styrd funktion. B A B A Basutförande för manöversektion [47] Manöversektionen finns i olika utföranden beroende på valet av tillsatser enligt följande: P P OOO Ej bearbetad för tryckkompensator, backventil, matarreducerare, chock- och/eller återfyllnadsventiler. VOO Sektionen är försedd med matarbackventil men ej bearbetad för chockventiler. OO AO Sektionen är försedd med tryckkompensator men ej bearbetad för chockventiler. Sektionen är försedd med tryckkompensator och med matar reducering till A-porten men ej bearbetad för chockventiler. BO CO Sektionen är försedd med tryckkompensator och med matarreducering till B-porten men ej bearbetad för chockventiler. Sektionen är försedd med tryckkompensator och med gemensam matarreducering till A- och B-porten men ej bearbetad för chockventiler. Utförande OOO. B A Utförande VOO. B A O ** Sektionen är försedd med tryckkompensator och med individuell matarreducering till A- och B-porten men ej bearbetad för chockventiler. Ovanstående sektionsutföranden finns alla i utföran den som är bearbetade för, och kan förses med, chock- och/ eller återfyllnadsventiler i motorportarna A och B. De har tilläggsbeteckningen som tredje tecken: OO, VO, O, A, B, C respektive. För mer information se Chock- och/eller återfyllnads ventiler [76] P P MU Kombinerad slid- och ändsektion. Ger kortare total ventillängd. För mer information se avsnitt Ändsektion [3]. Sektioner för V** och ** har samma bearbetning och kan enkelt byggas om från en variant till en annan. Bearbetningen för *O*, *A*, *B*, *C* och ** är dock olika. För mer information se även ryckkompensator/matarbackventil [66] samt Matarreduceringsventil [75]. Utförande OO. Utförande AO. Material i manöversektion [48] G Manöversektion i gråjärn. Kan användas upp till 26 bars tryckinställning i pumpanslutning och 28 bars tryckinställning på chockventiler i motorportar. B A B A S Manöversektion i segjärn. P P B A B A Utförande ** förberedd för chock- och/eller återfyllnadsventil för motorportarna A och B. Schemat ovan till vänster visar en sektion med Y-plugg i A-porten och chock- och återfyllnadsventil i B-porten. Schemat ovan till höger visar en sektion med chock- och återfyllnadsventiler i A- och B-porten. Utförande CO. Utförande O. 21 Parker Hannifin

22 Slidkontroller Chockventil PA, port A [76] Motoranslutning A Motoranslutning B Chockventil PA, port B [76] Slidfunktion [6] Slidbeteckning [69] Slidkontroll C, [5] Spakfäste LM [51] Matarbackventil [66] Ventilen tillverkas för två olika typer av slidkontroller i öppet eller kapslat utförande. Kontrollerna med öppen slidända är ett enklare utförande för installationer där lågt pris samt enklare anslutning till avståndsmanövrering med vajer eller direktverkande handspakstyrning prioriteras. Slidkontroller i kapslat utförande har sliderna helt inneslutna i oljefyllda kåpor och är avsedda främst till fjärrstyrning. Slidkontrollerna kan erhållas i ett antal olika utföranden som framgår av följande sidor. Slidkontroller [5] Handstyrda slidkontroller med öppen slidända C B3 FD Fjädercentrerad slidkontroll Slidkontrollen är avsedd för steglös manövrering med återfjädring till neutralläget. Fjäderkraft i neutralläge Fjäderkraft vid fullt utstyrd slid 6 N 13 N reläges slidkontroll B3 är en slidkontroll med mekanisk 3-lägesspärr för handmanövrerade slider. Slidkontrollen har tre fasta lägen: neutralläge och max utstyrning i båda ändlägena. Sliden blir kvar i respektive läge och måste ställas om för hand från läge till läge. Kraft på slid för att övervinna spärrläge ca 16 N Friktionsspärrad slidkontroll FD är en slidkontroll med friktionsspärr. Dvs. spaken kvarstannar i inställd position Ett kraftindex markerar när spaken är i neutralläge C B3 C FD B3 C FD B3 FD C B3 FD 22 Parker Hannifin

23 D11727 D11727 Katalog HY17-854/SE Slidkontroller Fjärrstyrd on/off slidkontroller med öppen slidända samt möjlighet till manuell styrning ACE Elektropneumatisk slidkontroll, on/off ACE är en el-pneumatiskt, on/off-styrd och fjädercentrerad slidkontroll. ACE ger också möjlighet till steglös manövrering med handspak. Primärluft min 4 bar max 1 bar Fjäderkraft i neutralläge 95 N Fjäderkraft vid fullt utstyrd slid Magnet 16 N 12 V DC,85 A 24 V DC,42 A Spänningstolerans ±2% Anslutningar G1/8 alt NPF 1/8-27. Kontaktdon typ B EN (DIN4365)/ISO6952. För beställning av kontaktdon se sida 35. ACE Utstyrning P-B, A- Utstyrning P-A, B- ACEF Elektropneumatisk slidkontroll On/Off. ACEF är identisk med ACE med det undantaget att ACEF har en gemensam matningskanal för primärluft. ACEF Fjärrstyrda proportionella slidkontroller med öppen slidända samt möjlighet till manuell styrning ACP Pneumatisk proportionell slidkontroll. ACP är en pneumatiskt styrd proportionell slidkontroll med möjlighet till steglös manövrering med handspak. ACP fjärrstyrs lämpligast med vår fjärrstyrventil VP4, se separat broschyr. Starttryck:* Sluttryck:* Anslutningsgänga: G1/8 alt. NPF 1/ bar 7 bar, max 1 bar ACP Spakfäste [51] LM LU Spakfäste för slidkontroller med öppen slidända. Spaklock utan spakfäste för slidkontroller med öppen slidända. LM LU * Med starttryck avses det tryck som måste uppnås för att riktningsventilen skall öppna förbindelsen pump till motoranslutning. Sluttryck är det lägsta tryck som erfordras för att erhålla fullt slidslag. Vid val av styrenheter måste detta beaktas så att styrenhetens öppningstryck ligger lägre än slidkontrollens starttryck, om inte erhålls ryckig start/ stopp. Styrenhetens sluttryck skall ligga högre än riktningsventilens sluttryck för att säkerställa att riktningsventilen går att styra ut till maxläge. Slid in ( ) aktiverar P-B, A- Slid ut ( ) aktiverar P-A, B- 23 Parker Hannifin

24 Slidkontroller CH, CHX Matarreducerare [75] CH, CHX Slaglängdsbegränsning P-B, A- Qset B [72] CHB3 PC PCH Slaglängdsbegränsning P-A, B- Qset A [72] ryckkompensator, K [66] Kompensatorstrypning [67] Handstyrda slidkontroller med sluten slidända CH Fjädercentrerad slidkontroll CH är en fjädercentrerad slidkontroll med inkapslade slidändar för användning i krävande miljöer. Slidkontrollen är avsedd för steglös manövrering med återfjädring till neutralläget. Fjäderkraft i neutralläge 7 N Fjäderkraft vid fullt utstyrd slid 14 N CHX CHB3 Samma som CH men med starkare centreringsfjäder för att t ex kompensera för friktion i externa länkarmar etc. Fjäderkraft i neutralläge Fjäderkraft vid fullt utstyrd slid 85 N 25 N reläges slidkontroll CHB3 är en slidkontroll med mekanisk 3-lägesspärr för handmanövrerade slider. Slidkontrollen har tre fasta lägen: neutralläge och max utstyrning i båda ändlägena. Sliden blir kvar i respektive läge och måste ställas om för hand från läge till läge. Kraft på slid för att övervinna spärrläge ca 16 N CHB3 CH, CHX CHB3 PC PCH 24 Parker Hannifin

25 Slidkontroller PC Slaglängdsbegränsning P-A, B- Qset A [72] ankblockering Y2 [76] CH, CHX CHB3 PC Slaglängdsbegränsning P-B, A- Qset B [72] PCH Pilotstrypning [55A] Utstyrning P-A, B- Utstyrning P-B, A- Pilotstrypning [55B] ryckkompensator, KAS [66] CH, CHX Fjärrstyrda proportionella slidkontroller med sluten slidända samt möjlighet till manuell styrning PC PCH Hydraulisk slidkontroll Hydraulisk slidkontroll med handmanövrering PC och PCH är proportionella, hydrauliskt styrda slidkontroller med fjädercentrering till neutralläget. De är avsedda att avståndsmanövreras med styrtrycksventil typ PCL4. Vid val av styrtryck för PCL4 bör dess starttryck ligga ca,5 bar lägre än riktningsventilens för att säkerställa mjukt start och stopp. Pilottrycket till styrtrycksventilen kan tas ut från den interna pilottrycksförsörj ningen i ändsektionen via anslutning PS. Starttryck* Sluttryck* illåtet tryck i pilotkåpa Anslutningar: G1/4 alt. 9/16-18 UNF 5,5 bar 15 bar max 35 bar * Med starttryck avses det tryck som måste uppnås för att riktningsventilen skall öppna förbindelsen pump till motoranslutning. Sluttryck är det lägsta tryck som erfordras för att erhålla fullt slidslag. Vid val av styrenheter måste detta beaktas så att styrenhetens öppningstryck ligger lägre än slidkontrollens starttryck, om inte erhålles ryckig start/ stopp. Styrenhetens sluttryck skall ligga högre än riktningsventilens sluttryck för att säkerställa att riktningsventilen går att styra ut till maxläge. PCH Slaglängdsbegränsning P-B, A- Qset B Slaglängdsbegränsning P-A, B- Qset A CHB3 PC PCH Se även separat katalog för PCL4. 25 Parker Hannifin

26 Slidkontroller EC, ECS EC, ECS Utstyrning P-A, B- Utstyrning P-B, A- Slaglängdsbegränsning P-A, B- Qset A [72] ECH, ECHL Pilotstrypning [55B] Pilotstrypning [55A] Fjärrstyrda proportionella slidkontroller med sluten slidända EC/ECS Elektrohydraulisk slidkontroll. EC/ECS är proportionella, elhydrauliskt styrda slidkontroller med fjädercentrering till neutralläget. De är avsedda att avståndsmanövreras med styrsystem, IQAN. Se separata datablad angående Parker styrsystem. Olja för pilottryck leds fram till slidkontrollerna genom interna kanaler i ventilen. Detta betyder att endast kontaktdon från styrsystemet behöver anslutas externt. Styrströmmar för 12 V Startström* min 55 ma Slutström* max 98 ma Styrströmmar för 24 V Startström* min 26 ma Slutström* max 51 ma Styrströmmen skall vara styrd för temperaturkompensering och med rippel för minimerad hysteres. Mätanslutningar: G1/4 alt. 9/16-18 UNF EC samma som ECS men med manuell nödmanöver och avluftningsskruv integrerade i förstyr ventilen. * Med startström avses den ström som måste uppnås för att riktningsventilen skall öppna förbindelsen pump till motoranslutning. Slutström är den lägsta ström som erfordras för att erhålla fullt slidslag. Detta måste beaktas så att styrenhetens öppningsström ligger lägre än slidkontrollens startström, om inte erhålles ryckig start/ stopp. Styrenhetens slutström skall ligga högre än riktningsventilens slutström för att säkerställa att riktningsventilen går att styra ut till maxläge. Kontaktdonstyp [56] Kontakten på spolen är av följande typ: A AMP Junior-imer, typ C D Deutsch, typ D4-2P, passar till kontakt D6-2S Kontakt beställs separat. Avluftningsskruv Nödmanöver EC-förstyrventil med nödmanöver och avluftning. 26 Parker Hannifin

27 Slidkontroller ECH, ECHL EC, ECS ECH, ECHL Utstyrning P-A, B- Utstyrning P-B, A- Slaglängdsbegränsning P-B, A- Qset B [72] Slaglängdsbegränsning P-A, B- Qset A [72] Pilotstrypning [55A] Pilotstrypning [55B] Fjärrstyrda proportionella slidkontroller med sluten slidända samt möjlighet till manuell styrning ECH Elektrohydraulisk slidkontroll med handmanövrering för direktstyrning. ECH ger möjlighet till steglös manövrering med handspak. Kontaktdonstyp [56] Kontakten på spolen är av följande typ: A AMP Junior-imer, typ C D Deutsch, typ D4-2P, passar till kontakt D6-2S Kontakt beställs separat. Fjäderkraft i neutralläge 6 N Fjäderkraft vid fullt utstyrd slid 35 N Övriga data samma som för ECS till vänster. ECHL Samma som ECH men med en svagare centreringsfjäder. Denna kan t ex användas om slidkontrollen i stor utsträckning skall användas för handstyrning Fjäderkraft i neutralläge 85 N Fjäderkraft vid fullt utstyrd slid 25 N Styrström för 12 V Startström* min 55 ma Slutström* max 82 ma Styrström för 24 V Startström* min 26 ma Slutström* max 44 ma * Med startström avses den ström som måste uppnås för att riktningsventilen skall öppna förbindelsen pump till motoranslutning. Slutström är den lägsta ström som erfordras för att erhålla fullt slidslag. Detta måste beaktas så att styrenhetens öppningsström ligger lägre än slidkontrollens startström, om inte erhålles ryckig start/ stopp. Styrenhetens slutström skall ligga högre än riktningsventilens slutström för att säkerställa att riktningsventilen går att styra ut till maxläge. 27 Parker Hannifin

28 Slidkontroller Spakfäste [51] L1 Spakfäste för slidkontroller med kapslad slidända och möjlighet till handstyrning, t ex CH och vid avståndsmanövrering av slidkontroll ECH med möjlighet till direkt handstyrning. Utöver normalinfästningen L1 kan spakfästet erhållas med 8 olika infästningsvinklar enligt vidstående figur och betecknas L L8. Vid utförande L4 t ex är spaken parallell med sliden. L2 2 L3 2 L4 2 L1 L 2 L * = P A B A B 2 L5 2 L6 2 L7 2 L8 Spakfäste L med möjlighet till olika infästningsvinklar. B Pilotstrypning [55 A, B] För att ge en följsam avståndsmanövrering förses slidkontrollerna med pilot stryp ningar som kan väljas individuellt för varje motorport. Stryp ningen ger en form av rampfunktion. Pilotstrypningar från,45 till 2, mm finns som tillval. Som standard rekommenderas,8 mm. A Pilotstrypning. 28 Parker Hannifin

29 Slidval Sliden är den viktigaste länken mellan operatörens utstyrning via ett spakdon och den styrda funktionens rörelse. Utformningen av sliderna är därför anpassade efter varje funktions specifika behov och valet av lämplig slid sker med hjälp av ett datoriserat specningssystem som väger samman en serie olika faktorer. Slidsymboler D B A Slidfunktion [6] Sliderna finns i olika grundutföranden; D, EA, EB, M, CA, Dm, Da och Db. De är anpassade såväl för olika flöden, olika lastförhållanden som för olika areaförhållanden hos förbrukaren. De kan även erhållas med olika grad av kraftåterföring från A- och/ eller B-sidan [64A/B]. D Dubbelverkande slid för t ex dubbelverkande cylinder. Blockerad i neutralläge. EA EB M CA Dm Da Db Enkelverkande slid för t ex enkelverkande cylinder. Blockerad i neutralläge. Motorport B blockerad. Enkelverkande slid för t ex enkelverkande cylinder. Blockerad i neutralläge. Motorport A blockerad. Dubbelverkande slid för t ex hydraulmotor. Flytlägesfunktion i neutralläge. Regenerativ slid används för oljebesparing från pumpen. Cylinderns storsida ansluts till A-porten. Olja från B-porten leds till A-porten istället för till tank vid utstyrning P till A. Dubbelverkande slid med dränering A till och B till som förhindrar tryckuppbyggnad i neutralläge. Sliden används som dubbelslid i kombination med t ex over center-ventil. Dubbelverkande slid med dränering A till som förhindrar tryckuppbyggnad i A-porten i neutralläge. Sliden används som dubbelslid i kombination med t ex over center-ventil. Dubbelverkande slid med dränering B till som förhindrar tryckuppbyggnad i B-porten i neutralläge. Sliden används som dubbelslid i kombination med t ex over center-ventil. EA EB M CA Dm Da Db P q (l/min) Volymström i motoranslutning Flödesbehov [61 A, B] ill finns funktionsoptimerade slider för nominella flöden upp till 9 l/min när sektionen är försedd med individuell tryckkompensator. Utan individuell tryckkompensator erhålles flöden upp till 125 l/min beroende på inställd reglerdifferens hos -pumpen. I beställningsunderlag anges önskat flöde till A- respektive B-porten. Vårt datoriserade specningssystem väljer därefter en slid som med hänsyn till övriga parametrar ger minst det flöde som önskas. Inställningen av maximalt flöde görs därefter genom att begränsa slidslaget med ställskruvar på slidkontrollen eller genom intrimning av elektroniken vid elektrohydraulisk avståndsmanövrering. Se Flödesinställning [72] för fabriksinställning av maxflöde. ypkurvor som visar flöde som funktion av slidslag. Slidslag (mm) 29 Parker Hannifin

30 Slidval Areaförhållande [62] Areaförhållandet för aktuell sektion beräknas genom att den cylinderarea som är ansluten till B-porten divideras med den area som är ansluten till A-porten. När cylinders storsida ansluts till A-porten blir areaförhållandet mindre än 1. Areaför hållandet för en motor är 1. A B F LAB Lyftlasten kan växla mellan A-port och B-port. F Lastkarakteristik [63] Lyftlastens karaktär kan väljas enligt fem typfall. Denna information anges för att sliden skall kunna ges bästa möjliga anpassning till sin applikation. LAB Lyftlasten kan växla mellan A-port och B-port. LA Lyftlast normalt endast på A-porten. LB Lyftlast normalt endast på B-porten. LN Ingen eller låg lyftlast för A- och B-portarna. S Svängfunktion A B P LA Lyftlast normalt endast på A-porten. A B P LB Lyftlast normalt endast på B-porten. F Kraftåterföring [64 A, B] kan erhållas med kraftåterföring. Detta innebär att den positiva känslan av kraftstyrning från CFO-systemet kan överföras till -systemet. Föraren känner bättre när maskinen går tyngre eller träffar på hinder och kan därigenom lättare undvika t ex grävskador. Kraftåterföringen ger också en typ av rampfunktion som medför mjukare övergångar vid hastighetsförändringar. Detta verkar i sin tur stabiliserande på hydraulsystemet, och maskinens köregenskaper blir mjukare. Dessa båda egenskaper är viktiga, speciellt för t ex svängfunktioner och liknande rörelser. Slitaget på maskinen blir mindre och effektiviteten ökar. Sektionen kan förses med kraftåterföring individuellt för A- och B-porten. Graden av kraftåterföring är valbar i tre nivåer. Ju högre grad av kraftåterföring som väljs desto större blir minskningen av funktionens hastighet vid ökande motstånd för samma spakutslag. Härav följer att spaken måste styras ut längre för att hastigheten skall vara den samma vid ökande motstånd. Volymström (%) Kraftåterföring Lätt last ung last / Ingen kraftåterföring. FN Normal grad av kraftåterföring. FH Hög grad av kraftåterföring. FL Låg grad av kraftåterföring. Kraftåterföring kan ej erhållas för ventiler med handstyrning. Spakutslag (%) 3 Parker Hannifin

31 Manöversektion ryckkompensator/matarbackventil [66] Vid krav på mycket goda samkörningsegenskaper eller där höga krav på snabbhet ställs kan utrustas med en sektionsinbyggd tryckkompensator. Sektioner med inbyggd tryckkompensator påverkas inte alls av andra samtidigt manövrerade funktioner oavsett variationer i last- eller matningstryck, under förutsättning att tillräcklig pumpkapacitet finns tillgänglig. Kompensatorn påverkar matningstrycket från pump till motor. Den håller en konstant tryckdifferens över huvudslidens reg lerstrypning och sektionen störs därför inte alls av andra samtidigt manövrerade funktioner oavsett variationer i last- eller matningstryck. Kompensatorn finns i ett standardutförande med beteckning K och ett utförande KL, med en lägre inställning samt två utföranden KH och KX med högre inställning. KL ger ett flöde som motsvarar 85% av standardflödet och är främst avsedd för anpassning av sektionens flödesbehov. KH och KX ger flöden som motsvarar 12% respektive 15% av standardflödet. ryckkompensatorn har ett snabbt reglerförlopp och är försedd med inbyggd matarbackventilfunktion. Sektion med tryckkompensator kan även, om så önskas, kombineras med matarreduceringsventil som reducerar matningstrycket till önskad nivå. Sektioner för V** och ** [47] har samma bearbetning och kan enkelt byggas om till sektion enligt O**, V** eller ** med motsvarande bearbetning för matarreducering och chockventiler. / Sektionen är ej bearbetad för tryckkompensator eller matarbackventil. K KL KH KX KAS KAP N X Standard tryckkompensator. Kompensator som ger 85% av den valda slidens nominella flöde. Kompensator som ger 12% av den valda slidens nominella flöde. Kompensator som ger 15% av den valda slidens nominella flöde. Kompensator för system med flödesdelning. I sektioner med KAS-kompensatorer minskas flödesuttaget procentuellt lika mycket vid maximalt flödesuttag från pumpen. Flödet till motorportarna är vid en tryckdifferens av 2 bar mellan PX och ungefär samma som med kompensator av typ KX. Om det i samma ventil finns sektioner innehållande kompensatorer av typen K, KL, KH eller KX kommer dessa att få prioritet gällande flödesuttag gentemot sektioner med KAS-kompensatorer. På detta sätt kan man enkelt skapa prioritet för en speciell funktion. Kompensator för system med flödesdelning. KAP-kompensatorn fungerar i princip likadant som KAS. Skillnaden är en extra fjäder som gör att den stänger till förbindelsen pump till motorport tidigare än KAS-kompensatorn, varvid sektioner med KAS-kompensator ges prioritet över sektioner med KAP-kompensator. Sektionen är försedd med matarbackventil. Sektionen är bearbetad för tryckkompensator eller matarbackventil och pluggad. q (l/min) Volymströmskurvor Lastoberoende flöde med tryckkompensator. Lasttryck (bar) Dämpning av tryckkompensator [67] -strypningen påverkar tryckkompensatorns respons och är normalt vald till,8 mm. / Ingen -strypning till kompensatorn..45 Alternativ -strypning till kompensatorn..6 Alternativ -strypning till kompensatorn..8 Rekommenderad -strypning till kompensatorn. 1. Alternativ -strypning till kompensatorn. Slidbeteckning [69] Slidvalet utförs med hjälp av vårt datoriserade specnings - program, för maximal optimering av sliden och anpassning efter varje funk tions specifika krav. Uppgifterna angivna i position 6 till 66 utgör därvid en del av underlaget för val av slid. 31 Parker Hannifin

32 Manöversektion Flödesinställning [72] Begränsning av maxflöde över sliden till motorport A respektive B för slidkontrollerna med kapslade slidändar kan göras med hjälp av en mekanisk slaglängdsbegränsning av slidslaget. / Ingen flödesinställning. Qset Ventilen levereras med maxflöde till sektionen inställd från fabrik. Inställningen görs enligt angivet flödesbehov till A- respektive B-port [61 A, B]. Qset A Ventilen levereras med maxflöde till sektionen inställd från fabrik. Inställningen görs enligt angivet flödesbehov till A-port [61 A]. Qset B Ventilen levereras med maxflöde till sektionen inställd från fabrik. Inställningen görs enligt angivet flödesbehov till B-port [61 B]. Vid inställning av flöde för sektioner utan tryckkompensator i system med variabel pump görs flödesinställningen vid en tryckdifferens mellan pumptryck i PX och lastsignal i PL på 15 bar vid fullt flödesuttag. Matarreduceringsventil [75] är, i sektioner med beteckning *A*, *B*,*C* eller ** under punkt [47], utrustad med matarreduceringsventiler. Sektion *A* har matarreducering i A-porten, *B* har matarreducering i B-porten, *C* har gemensam matarreducering för A- och B-porten, ** har individuellt inställbar matarreducering för A-porten och B-porten. Matarreducering används för funktioner i ett system, som kräver lägre maxtryck än systemets normala arbetstryck. Reduceringsventilen är valfritt ställbar från 25 till 33 bar och reducerar pumptrycket så att matningstrycket i sektionen inte överstiger den inställda nivån. Genom att använda matarreduceringsventil kan matningstrycket begränsas utan att förbruka mer än ett pilotflöde (<2 l/min). Vid matarreducering måste sektionen vara försedd med tryckkompensator. Eftersom matarreduceringen är en tvåvägsventil måste tryckchocker som uppstår efter matarreduceringsventilen begränsas med hjälp av en chockventil. ryckinställ ningen på denna bör ligga så nära matarreduceringsventilens inställning som möjligt, dock minst 1 bar över. Inställning av matarreducering i A-porten [75A] Inställningsvärde från 25 till 33 bar för A-porten. Inställning av matarreducering i B-porten [75B] Inställningsvärde från 25 till 33 bar för B-porten. q m (l/min) P red = reducerat tryck q m = volymström i motorport Reducerarkarakteristik P red (bar) 32 Parker Hannifin

33 Manöversektion Chock- och/eller återfyllnadsventiler [76 A, B] I sektioner med beteckningen ** [47] kan en insats användas som chock- och återfyllnadsventil i motorportarna för att skydda ventil och förbrukare mot tryckpikar och höga tryck i systemet. Insatsen är en direktverkande tryckbegränsningsventil med ett mycket snabbt öppningsförlopp och god tryckkarakteristik. Den utbytbara insatsen är fast inställd från fabrik. Återfyllnadsfunktionen innebär att olja, vid undertryck i motorportarna, kan strömma från tankkanalen till motorportsidan. / Sektionen ej bearbetad för chockventiler. X2 Sektionen bearbetad för chockventil. Motorport öppen till tank. Y2 N2 Sektionen bearbetad för chockventil. Förbindelsen motorport till tank är blockerad med plugg. Sektionens motorport är försedd med återfyllnadsventil Inställningstryck för chockventil i A- respektive B-porten. Standardinställningar i bar: 5, 63, 8, 1, 125, 14, 16, 175, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 32 och 35. Schema för tryckbegränsningsventil i motorport. p (bar) ryckbegränsningskarakteristik q (l/min) p (bar) Återfyllnadskarakteristik Chockventil q (l/min) 33 Parker Hannifin

34 Manöversektion Systemfunktioner kan utrustas med integrerade funktioner för att åstadkomma kompletta systemlösningar. Lastsignalen kan från valfri motorport eller sektion förbindas med signalledningar för t ex manipulering av lastsignalen för att kunna stoppa eller begränsa trycket för enskilda funktioner. Används t ex tillsammans med funktionsblock M11 [9] för lastmo mentbegränsning för kranar. Styrning av t ex matningstrycket hos ett borr baserat på borrmomentet är ett annat exempel på funktioner som kan integreras i ventilen tack vare lastsignalskanalerna. P B A våhastighets ledning Systemsignalledningar [8] SF Ventilsektionen är försedd med 3 signalledningar som internt kan anslutas till individuell lastsignal [81] från motorport. Signalledning för aktivering av tvåhastighetsfunktion [82]. / Utan signalledningar Signalledningar Individuell -anslutning [81] / Ingen -anslutning till signalledningar, ej heller extern anslutningsmöjlighet. A1B Lastsignalen från port A förbunden med kanal 1. A1B1 A1B2 A1B3 Lastsignalen från både port A och B förbunden med kanal 1. Lastsignalen från port A förbunden med kanal 1 och från port B förbunden med kanal 2. Lastsignalen från port A förbunden med kanal 1 och från port B förbunden med kanal 3. A2B Lastsignalen från port A förbunden med kanal 2. A2B2 A2B3 A3B3 AB Lastsignalen från både port A och B förbunden med kanal 2. Lastsignalen från port A förbunden med kanal 2 och från port B förbunden med kanal 3. Lastsignalen från både port A och B förbunden med kanal 3. Ingen förbindning mellan lastsignal och signalkanaler. AB2 Lastsignalen från port B förbunden med kanal 2. AB3 Lastsignalen från port B förbunden med kanal 3. Lastsignalen från mer än en sektion kan anslutas till samma kanal. En backventil i varje sektion förhindrar överföring av lastsignalen i kanalerna till enskild sektion. Utöver förbindningen med signalkanalerna är lastsignalen dessutom tillgänglig för extern anslutning i ventilens bottenplan. B A SF Systemsignalledning B A B A A1B3 A2B B A B A A2B2 AB B A B A AB2 A1B B A B A B A A1B2 A2B3 AB3 34 Parker Hannifin

35 Manöversektion våhastighetsfunktion [82] I en och samma ventil kan valfritt antal sektioner förses med tvåhastighetsfunktion. Med hjälp av tvåhastighetsfunktion kan man på kranar, skylift m.m. erhålla omkoppling mellan prestanda- och precisionsarbete. våhastighetsfunktionen aktiveras med hjälp av funktionsblock M1 eller M11 [9]. Vid aktivering reduceras flödet till förbrukaren till nedan angivna procentuella värden av normalt flöde. QR2 Flödet till förbrukaren reduceras till 2% av normalt flöde. QR3 QR4 QR5 Flödet till förbrukaren reduceras till 3% av normalt flöde. Flödet till förbrukaren reduceras till 4% av normalt flöde. Flödet till förbrukaren reduceras till 5% av normalt flöde. / Utan flödesreducering q (%) Flöde Normal QR4 QR2 Spakutslag (%) OBS! När sektionen är försedd med tvåhastighetsfunktion har kompensatorn i sektionen ingen backventilfunktion varför overcenter-ventiler kan behövas hos den styrda funktionen. Diagrammet visar kurvor för: Normalt flöde. Flöde med QR4 aktiverad. Flöde med QR2 aktiverad. Internanslutning motorport [85] Systemlösningar med funktionsblock där motorporten används av blocket kan, tack vare de interna motorportsanslutningarna, integreras utan behov av extern rördragning. M Ger intern motorportsanslutning nedströms sektionen. A13 Ger intern motorportsanslutning både nedströms och uppströms sektionen. / Utan sidoanslutning av motorport A M B Kontaktdon Kontaktdon ingår ej i slidkontrollerna och måste därför beställas separat eller hos din lokala kontaktleverantör. Slidkontroll EC, ECH, ECHL, ECS [5] Passande kontaktdon för tillval A i pos [56] är: AMP Junior-imer typ C, , Bosch Kontakten passar också till pumpavlastningsfunktionen BEN [22] och funktionsplattorna M1, M11, M12, M13, M13B och M17 [9]. Kontakter lämpliga för alternativ D i pos [4] är: Deutsch, typ D6-2S MCDE:s kontaktsatser beskrivs i katalog HY /UK. Slidkontroll ECH, ECHL, ECS [5] Passande kontaktdon för tillval D i pos [56] är: Deutsch typ D6-2P Sektionsblock med intern anslutning av motorportar till nedströms monterat funktionsblock. Slidkontroll ACE, ACEF [5] Passande kontakdon typ B EN (DIN 4365)/ISO Komplett kontaktsats kan beställas på följande satsnummer: Antal Beställningsnummer 1 st st st st st Funktionsblock M14, M16 [9]. Passande kontaktdon typ A EN (DIN 4365)/ISO 44. Komplett kontaktsats kan beställas på följande satsnummer: Antal Beställningsnummer 1 st Parker Hannifin

36 Funktionsblock Funktionsblock [9-99] kan förses med funktionsblock (manifold) som gör det möjligt att integrerat i ventilen bygga kompletta systemlösningar. Standardiserade funktionsblock finns för överlastskydd, tvåhastighetsfunktion, flytläge, prioritering för styrning och bromsar m.m. Kontakta oss för integrerade systemlös ning ar. Utöver våra standardblock utformar vi anpassade funk tions block för speciella systemkrav. M1 Funktionsblock med lastsignaldränering och tvåhastighetsfunktion. våhastighetsfunktionen aktiveras via en elektriskt on-off ventil. Pumptrycket påverkar kompensatorerna och sänker därmed flödet ut till motorporten. Detta ger en hastighetssänkning hos manöversektioner försedda med QR2, QR3, QR4 eller QR5 [82]. Lastsignaldränering kan användas t.ex. vid last momentbegränsning. Genom att dränera lastsignalen till tank via elektriskt styrda on-off ventiler från en eller flera manöversektioner kan aktivering förhindras. På så sätt kan t.ex. de funktioner som ökar lastmomentet stoppas då maskinen manövrerats in i överlastområdet. Detta kräver att systemsignalledningar SF [8] är bearbetade i samtliga manöversektioner och individuell -anslutning [81] finns i manöversektioner som ska lastsignaldräneras. För att stoppa dragande laster krävs dock att en over-center ventil finns mellan ventil och cylinder. M11 Funktionsblock med lastsignaldränering och tvåhastighetsfunktion samt möjlighet till högre systemtryck vid hastighetsreducering. Blocket har funktionalitet som M1 och innehåller dessutom en tryck begränsare som påverkar trycknivån från lastsignalen till pumpen. Detta ger möjlighet att höja systemtrycket när hastigheten är reducerad. M12 Funktionsblock med flytlägesfunktion för föreliggande manöversektion. Motorportarna i sektionen kan oberoende av slidläge kopplas till tank via en elektrisk on-off ventil. Detta kan göras individuellt för motorport A eller B eller för båda motorportarna. On-off ventilerna kan väljas antingen normalt stängda eller öppna och om ena motorporten aldrig ska kopplas till tank via blocket väljs en kavitetsplugg. Föreliggande manöversektion måste innehålla sidoportsanslutning M [85]. M13 Funktionsblock för regenerativ funktion med over center ventiler. Blocket ersätter ändsektionen och har förbindelse till föreliggande sektions motorportar via sidoportsanslutning M [85]. I sitt grundutförande innehåller M13-blocket en omkopplingsfunktion för regenerativ körning, som leder returoljan från cylindern antingen till tank via sliden i den intilliggande sektionen, eller regenerativt tillbaka till cylindern igen (till kolvsidan). Flödet adderas då till pumpflödet vilket ger en regenerativ drift med stort flöde till cylindern. Cylinderns kolvsida skall anslutas till motorport A. In- och urkoppling av regenerativa funktionen sker med en magnetventil som med hjälp av trycket i motorport B ställer omkopplingssliden till regenerativ körning. Det finns två over-center ventiler i blocket, en till varje motorport. Det förinställda öppningstrycket är ca 26 bar och pilotförhållande 3:1. Sliden i manöversektionen ska innehålla läckspår, och kan med fördel vara av typen Dm1, annars finns det risk att inte tillräckligt tryck byggs upp för att manövrera den regenerativa sliden. Om inte tillräckligt tryck finns kommer funktionen att starta normalt för att sedan övergå till regenerativ körning vilket skulle medföra kraftiga ryck. Skulle en annan slidtyp med ett högre tryckfallsförhållande över hela slidslaget användas finns risk att trycknivåerna bli så höga att funktionen kommer att få svårt att starta. Blocket kan utöver grundutförandet även erhållas med tvåhastighetsfunktion QR [92], intern pilottrycksförsörjning PSI25 [92] för elektrohydrauliska slidkontroller eller extern pilottrycksförsörjning PS25 [92] för uttag av pilottryck till extern förbrukare. Manöversektionens ordinarie motorportar pluggas och cylindern kopplas istället till M13-blockets motsvarande portar storlek G 3/4. M13B Funktionsblock för regenerativ funktion med over center ventiler men med större flödeskapacitet än M13. Blocket har samma funktioner som M13 men är en vidareutveckling och har större over-center ventiler för större flöden. Over-center ventilerna har ett förinställt öppningstryck på 28 bar. ryckfall från port B till port A vid 25 l/min är för M13B ca 53 bar, vilket kan jämföras med ca 125 bar för M13. M14 Funktionsblock för styrning av trycket i föreliggande manöversektion. Blocket kan styra trycket i motorportarna i intilliggande manöversektion till en variabel nivå lägre än eventuellt befintlig matarreduceringsventil [75]. Detta görs med hjälp av en variabel elektriskt styrd tryckbegränsare i lastsignalkanalen. Beroende av konfiguration kan trycket styras separat för varje motorport eller till gemensam trycknivå mellan 2 och 285 bar. Det är valbart om tryckstyrningen ska vara inkopplad hela tiden eller inkopplingsbar via en elektriskt styrd on-off ventil. Blocket skall placeras efter en manöversektion med sidoportsanslutning, M [85]. Sektionerna ska dessutom innehålla individuell -anslutning [81]. Systemsignalkanal, SF [8], nr 2 förbinder blocket med manöversektionen. M15 Funktionsblock för pumpkanaldelning mellan inlopp och ändsektion. Blocket separerar pump och lastsignalkanal från inlopp och ändsektion. Föreliggande sektioner förses med pumpolja och tryckbegränsas via inloppssektionen. Efterliggande sektioner tryckbegränsas med en fast inställd tryckbegränsare i M15-blocket och förses med pumpolja från ändsektionen. Lastsignal till pumparna tas från inloppsektionen till föreliggande manöversektioner och från M15-blocket till efterliggande. M16 Funktionsblock för styrning av trycket i föreliggande och efterliggande manöversektion. Blocket kan styra trycket i motorportarna i intilliggande manöversektioner till en variabel nivå lägre än eventuellt befintlig matarreduceringsventiler [75]. rycket i föreliggande manöver sektion kan styras i motorport A och efterliggande manöversektion i motorport B. Detta görs med hjälp av variabla elektriskt styrda tryckbegränsare i lastsignalkanalerna. rycknivån kan ställas mellan 2 och 285 bar. Blocket placeras mellan två manöversektioner innehållande sidoportsanslutningar M och A13 [85]. Sektionerna ska dessutom innehålla individuell -anslut ning [81]. Systemsignalkanal, SF [8], nr 1 förbinder blocket med föreliggande sektion och systemsignalkanal nr 3 förbinder efterliggande sektion. M17 Funktionsblock för dränering av motorportarna i en eller två bredvid liggande manöversektioner. Föreliggande manöversektion ska innehålla sidoportsanslutning M [85] och efterföljande kan innehålla sidoportsanslutning A13 [85] om dränering av denna önskas. Dränering till tank sker via en elektriskt styrd ventil. När ventilen är stängd förhindras läckage mellan motorportarna av backventiler integrerade i blocket. Max dräneringsflöde per motorport är 1 l/min. 36 Parker Hannifin

37 Handspakar Spakar för öppna slidkontroller Spakarna M7 och M71 är tillverkade av stål med korrosionsskyddande ytbehandling och försedda med handtagskula i svart plast. Handtagskulan på spaken M71 har ett fönster för symbolbild på toppen. Spaksatserna levereras komplett med pinnsatser för montering på ventilen. Ø25 Ø Spak M7 Spak M71 Spak för kapslade slidkontroller Spak för handstyrda slidkontroller med kapslad slidända och fjärrstyrda slidkontroller med möjlighet till handmanövrering. Spaken ML1 är tillverkad av stål med korrosionsskyddande ytbehandling. Handtagskulan är av svart plast och försedd med ett fönster för symbolbild på toppen. Spaksatsen består av handtagskula, spakrör och låsmutter Handspakar ingår ej i ventilen utan beställes separat Beställningsnr. Beteckning M M ML1 Spak ML Parker Hannifin

38 Måttritning Antal L sektioner mm Inloppssektion CFC,, (2, AS, AS2) PX PL Ändsektion US P L max P P P Motorport B 94 Motorport A PF 68 Med MU-sektion minskas L-måttet med 23 mm Med IP-sektion minskas L-måttet med 25 mm Anslutningsgängor se sida PS Parker Hannifin

39 Måttritning Inloppssektion IP Inloppssektion CA, CL Manöver-ändsektion MU P1 1 PL PX PL P PS P2 2 P P1 Motorport A Motorport B PF RX P Parker Hannifin

40 Måttritning Slidkontroller med öppen slidända LM 37 26,5 C 33 Ø5 22 Ø5 37 LU 26,5 B3 33 Ø14 6,6 17 Aktivering P-A, B-: 6 mm Aktivering P-B, A-: 6 mm Maximalt slidslag FD 16 ACP 78 4 Parker Hannifin

41 Måttritning Slidkontroller med öppen slidända ACE/ACEF Slidkontroller med sluten slidända 71 max CH/CHX 44 CHB Parker Hannifin

42 Måttritning Slidkontroller med sluten slidända PC/EC/ECS, A-sida 49 max PC/PCH, B-sida 74 max EC/ECS/ECH/ECHL, B-sida PCH/ECH/ECHL, A-sida 71 max Parker Hannifin

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

ELFA AB 2007. Faktasidor

ELFA AB 2007. Faktasidor ELFA AB 2007 Faktasidor Faktasidor Säkringar 1723 Jordfelsbrytare 1723-1724 Ljus och lampor 1724-1727 Strömställare och reläer 1727-1729 Givare 1729 Impulsräknare och tidmätare 1729-1730 Larm 1730 Fläktar

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar Innehåll Förord 5 Om- och nybyggnad 6 Takhöjd 6 Längd- och breddmått 6 Värmeisolerad eller oisolerad stallbyggnad 7 Portar och dörrar 8 Övrigt

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Installationsanvisning / Manual Plansolfångare Intelli-heat PS2.4 2010-12-10 Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol.

Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol. Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol. MOTOROLJA Hur vet vi konsumenter att oljan har tillräckligt mycket av rätt sorts additiv (kemiska tillsatser) för att passa just

Läs mer

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Innehållsförteckning 1. Introduktion...5 1.1 Omfattning... 5 1.2 Standarder och regler...5 1.3 Angående guidens layout...

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

2354235 11/2008. Altivar 12. Frekvensomvandlare för asynkronmotorer. Användarmanual 10/2009 BBV28581. www.schneider-electric.com

2354235 11/2008. Altivar 12. Frekvensomvandlare för asynkronmotorer. Användarmanual 10/2009 BBV28581. www.schneider-electric.com 2354235 11/2008 Altivar 12 Frekvensomvandlare för asynkronmotorer Användarmanual 10/2009 BBV28581 www.schneider-electric.com Innehåll Viktiga upplysningar 4 Innan du börjar 5 Dokumentets struktur 7 Inställningar

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ

ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbete i explosionsfarlig miljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. (Ändringar införda t.o.m. 25 mars 2014) Arbetsmiljöverkets

Läs mer

CPT-sondering utrustning utförande utvärdering En in-situ metod för bestämning av jordlagerföljd och egenskaper i jord.

CPT-sondering utrustning utförande utvärdering En in-situ metod för bestämning av jordlagerföljd och egenskaper i jord. STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE utrustning utförande utvärdering En in-situ metod för bestämning av jordlagerföljd och egenskaper i jord Rolf Larsson Information 15 LINKÖPING

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC Styrning Parallell Profibus DP Modbus Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul)

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Driftinstruktion Montage, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet CMB-RAPPORT 2007 Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet Roger Flanagan, Carol Jewell och Jennie Johansson Byggnadsekonomi, Institutionen för bygg- och miljöteknik Centrum för management

Läs mer

Systematisering, analys. för småskalig biobränsleanvändning

Systematisering, analys. för småskalig biobränsleanvändning Systematisering, analys och sammanvägning av relevant kunskap för småskalig biobränsleanvändning ER [Klicka och skriv ER-nummer här - ER-nummer erhålls från förlaget] Böcker och rapporter utgivna av Statens

Läs mer

Frihängande komfortmodul

Frihängande komfortmodul Frihängande komfortmodul www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Komfortmodul Parasol EX Parasol EX är benämningen på produktfamiljen komfortmoduler för frihängande installation. Modulerna är

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen En modell i tiden ett val för framtiden? Valdemar Hansson Aktivitet inom Kompetensstegen FoU-trainee Uppsats nr 6 April 2008 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie

Läs mer

Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg

Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg 1(44) Förord Denna rapport är resultatet av det uppdrag som Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Guide till PFE:s krav Version 2011-04-06 Förord I lag (2004:1196) om program för energieffektivisering för energiintensiva

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

ADAPT Parasol EX b Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation

ADAPT Parasol EX b Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Frihängande komfortmodul för behovsstyrd ventilation och Swegons

Läs mer

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet!

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Minimum Size Maximum Power Varför investera i kostsamma högtryckspumpar, när ni kan få högtryckshydraulik med ert redan befintliga låga hydraultryck

Läs mer