Kvalitetsberättelse för 2013 enligt SOSFS 2011:9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsberättelse för 2013 enligt SOSFS 2011:9"

Transkript

1 Kvalitetsberättelse för 2013 enligt SOSFS 2011:9 Social- och arbetsmarknadsnämnden

2 Köpings kommun Rapporten skriven av: Maarit Verga, mars 2014 Antagen av: Social- och arbetsmarknadsnämnden, , 25

3 Inledning Innehåll 1 Inledning Sammanfattning 5 2 Kvalitetsarbetet under Förvaltningsgemensamma processer Kommungemensam kvalitetspolicy Styrdokument Internkontroll Medarbetarundersökningar Lean Brukarundersökningar Synpunkter och klagomål Former för rapportering 2.3 Gemensamma aktiviteter årsplanering Specifika kvalitetsprocesser enligt SOSFS 2011: Grunder i socialstyrelsens föreskrifter Tillämpningsområde Ansvar enligt SOSFS 2011: Styrning och ledning Specifika styrdokument för nämndens socialtjänstverksamheter Samarbetsöverenskommelser och avtal Lex Sarah Lex Maria Tillsyn och domar Tillsyn Uppföljning av domar Egenkontroll, statistik, nyckeltal och jämförelser Statistik, nyckeltal Servicemätningar Öppna jämförelser Systematiskt förbättringsarbete Riskanalyser Händelseanalyser Utredning av avvikelser 3.11 Personalens medverkan Personalens kompetens och erfarenhet Slutord 23 3

4

5 Inledning 1 Inledning Social- och arbetsmarknadsnämnden fastställde i november 2013 ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som omfattar hela nämndens ansvarsområde. Ledningssystemet anger vilka delar i kvalitetsarbetet som är övergripande och gäller alla nämndens verksamheter. Dessutom anges, i särskilda kapitel, vad som utöver detta särskilt gäller enligt Socialtjänstlagen och Socialstyrelsens föreskrifter i SOSFS 2011:9 och enligt Skollagen. Föreliggande rapport avser en kvalitetsberättelse för år 2013, enligt reglerna för socialtjänstverksamhet, inkluderat de övergripande processerna. Enligt SOSFS 2011:9 ska nämnden årligen upprätta en kvalitetsberättelse, där det ska framgå: hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits vilka åtgärder som vidtagits, samt vilka resultat som uppnåtts. 1.1 Sammanfattning Under 2013 har arbetet med kvalitetsfrågor intensifierats i kommunen. En kommungemensam kvalitetspolicy har fastställts och en kvalitetsgrupp med representanter från samtliga nämnder har bildats. Kommunen har beslutat att införa ett nytt intranät, som på sikt kommer att stödja kvalitetsarbetet. Det nya intranätet innebär bl.a. att former för styrande dokument, processer och rutiner struktureras och standardiseras för all kommunal verksamhet. Beslutet har också inneburit att det interna kvalitetsarbetet avstannat i någon mån vad gäller t.ex. processbeskrivningar, i avvaktan på beslut om vad som kan överföras till det nya systemet. Införandet av nytt intranät har tydliggjort behovet av en grundläggande genomgång och klassificering av alla nämndens styrdokument samt förvaltningens rutinbeskrivningar. Den kommungemensamma kvalitetspolicyn har inneburit att alla enheter arbetat med frågor om hur man i den egna enheten definierar Trevligt bemötande, Trovärdighet och Tillgänglighet = 3T. Internt, inom förvaltningen, har en kvalitetsgrupp bildats för att hålla samman kvalitetsfrågorna. Förvaltningens interna kvalitetsgrupp har ett ansvar för att stödja förvaltningsledningen i implementering och genomförande av olika kvalitetsprocesser. Den interna kvalitetsgruppen ansvarar också för organisering av införandet av det nya intranätet inom förvaltningen under

6 Kvalitetsarbetet under Kvalitetsarbetet under Förvaltningsgemensamma processer Kommungemensam kvalitetspolicy Köpings kommun har i sin kvalitetspolicy definierat kvalitet med: medborgarfokus att tillgodose kommuninvånares och brukares krav, förväntningar och behov utifrån lagar, nationella styrdokument, kommungemensamma mål, och ekonomiska förutsättningar, att tjänster, service, utbildning, vård och omsorg ska präglas av gott och trevligt bemötande, trovärdighet och tillgänglighet. Under våren erhöll alla kommunens chefer utbildning om den kommungemensamma policyn och 3T. En övergripande information gavs till förvaltningens medarbetare vid en förvaltningsgemensam träff. Alla enheter har därefter arbetat specifikt med vad 3T innebär för den egna enheten och hur enheten ska uppfylla kraven enligt 3T Styrdokument Under 2012 fastställde Kommunfullmäktige en ny struktur för ledning och styrning av de kommunala verksamheterna. Under det året fastställdes också nya kommungemensamma mål. Under 2013 har nämndens styrdokument: budget, verksamhetsplan och årsredovisning anpassats till den nya strukturen. Alla nya styrdokument klassificeras och benämns utifrån den kommungemensamma strukturen, med syfte att utarbeta ett enhetligt system och förhållningssätt. De kommungemensamma uppföljningarna utgår, i enlighet med det nya styrsystemet, från de gemensamma målen och i vilken utsträckning de olika nämnderna arbetat för och närmat sig måluppfyllelse. Social-och arbetsmarknadsnämnden angav i sin verksamhetsplan för 2013 att man bidrar med sin verksamhet till sju av de nio kommungemensamma målen Internkontroll Förvaltningen och nämnden följer fastställda instruktioner för internkontrollen. Respektive enhet identifierar ett antal riskområden, osäkra processer eller moment och genomför en så kallad risk och väsentlighetsanalys. Samtliga enheters analyser sammanställs för genomgång i ledningsgrupp, vartefter förvaltningschef föreslår en internkontrollplan för kommande år till nämnden. Granskningsområden 2013 som omfattas av kvalitetsregler i socialtjänstlagen. Granskningsområde Resultat Analys och åtgärder Löpande aktanteckningar i enskilda ärenden Granskningen påvisar stora skillnader vad gäller kvaliteten. i dokumentationen. Resultatet för enheten som handlägger ekonomiskt bistånd har förbättrats avsevärt sedan tidigare Enheten för ekonomiskt bistånd har under de senaste åren arbetat systematiskt för att förbättra handläggning och dokumentation, vilket gett goda resultat. Inom IFO- 6

7 Kvalitetsarbetet under 2013 Tider för förhandsbedömning respektive utredning i barnavårdsärenden Barnperspektiv inom missbruksvården Uppföljning av genomförandeplaner för barn och unga granskningar. Inom öppenvården varierar framförallt omfattningen av anteckningar. I många fall saknas sammanfattande uppföljningar. Inom myndighetsenheterna finns brister avseende registreringar i verksamhetssystemet. Granskningen visar att förhandsbedömningar i ca 1/3 av ärendena överstiger lagstadgad tid om två veckor. Utredningstiden om högst 4 månader har förlängts i 21% av granskade ärenden. Beslut om förlängning finns i samtliga, även om motivet i flera fall är oklart. I samtliga granskade ärenden finns dokumentation huruvida den enskilde har barn och hur den relationen ser ut. Däremot saknas i de flesta fall dokumentation om hur den enskildes relation med barn kan förändras/förbättras eller om den enskildes problem påverkar andra barn, t.ex. i nya relationer. Granskningen visar att det fortfarande finns brister i dokumentationen avseende uppföljningar av genomförandeplaner. Oklart om dessa görs men inte dokumenteras? enheterna har personalomsättningen varit relativt stor några år vilket avspeglar sig i kvaliteten vad gäller handläggning och dokumentation. För dessa enheter planeras utbildningar på basnivå både avseende dokumentation men även hanteringen i verksamhetssystemet procapita, under Barn och ungenheten har under 2013 försökt anpassa ärendehanteringen utifrån skärpt lagstiftning om tid för förhandsbedömning. Enheten har förstärkts med funktion som teamledare som bl.a. har till uppgift att stödja mottagningssekreterarna i prioriteringar och bedömningar. IFO-ledningen har uppmärksammat brister vad gäller helhetssyn och samsyn mellan enheterna bl.a. i ärenden som rör föräldrar med missbruksproblematik. Utifrån detta planeras en omfattande utbildningssatsning för all IFOpersonal samt personal inom AoF med grund i föräldraskap och missbruk under hösten Myndighetsenheten samt öppenvården har under ett år arbetat intensivt med ärendets gång och fastställt instruktioner om hur ett ärende ska hanteras och vilken enhet som ansvarar för vad. En uppföljning av arbetet behöver genomföras under

8 Kvalitetsarbetet under Medarbetarundersökningar En del av egenkontrollen avser personal och genomförs genom återkommande medarbetarenkäter. Undersökningen omfattar arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter, kompetensutveckling, ledning, styrning, kännedom om verksamhetsmål m.m. Resultat av undersökningen följs upp både på förvaltnings- och enhetsnivå genomfördes en första kommungemensam medarbetarundersökning. Social och arbetsmarknadsförvaltningen övergripande hade goda resultat och ett högt jämförelseindex. Resultatet för förvaltningen analyserades gemensamt av förvaltningsledningen, som bedömt att det inte föreligger något specifikt område som hela förvaltningen behöver arbeta med. Kommunövergripande har samarbetsfrågor lyfts som ett utvecklingsområde. Förvaltningens enheter har gått igenom respektive enhets resultat och upprättat handlingsplaner för att arbeta vidare med enhetsspecifika utvecklingsområden Lean Förvaltningen utgår från den så kallade Lean-filosofin i kvalitetsarbetet, vilket innebär att arbeta med ständiga förbättringar utifrån ett medarbetar- och brukarperspektiv. Förvaltningen upprättar så kallade tjänstemenyer för varje enhet. I tjänstemenyerna anges vilka kärnprocesser/insatser enheten arbetar utifrån eller erbjuder. Insatserna beskrivs sedan i tjänstekartor, där processen anges moment för moment, och till vilka rutiner och checklistor kan kopplas. Syftet med tjänstekartor och tjänstekartläggningar är: att på ett enhetligt sätt beskriva vilka processer och insatser enheten kan erbjuda, riktat till brukare och samarbetsparter (tjänstemenyer) att internt identifiera vita fläckar, behov av nya eller utvecklade insatser, utifrån målgruppernas behov att med hjälp av tjänstekartor stödja medarbetare i processerna och därmed få en enhetlig tillämpning av arbetet att med hjälp av tjänstekartläggningarna identifiera brister i processer för att få underlag till förbättringar. Två representanter i den interna kvalitetsgruppen har haft huvudansvar för att stödja enheterna med tjänstemenyer- och kartläggningar. Arbetet har pågått under 2013 men i lägre takt. Orsaken till detta har varit att förvaltningen inväntat beslut om hur processkartläggningar ska struktureras i det kommande intranätet Brukarundersökningar Förvaltningen genomför årligen en brukarundersökning i samtliga enheter. Undersökningen genomförs i enkätform och erbjuds samtliga brukare som besöker eller besöks av verksamheterna under en två-veckorsperiod besvarades enkäten av sammanlagt 161 brukare, fördelat på nio verksamheter. Enkäten består av 8 frågor som rör hur nöjd man är med den hjälp man fått, tillgänglighet och delaktighet. Svaren utgår från en tiogradig skala, där tio alltid är det mest positiva resultatet. 8

9 Kvalitetsarbetet under 2013 Medelvärde samtliga enheter: 2013 Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 Fråga 7 Fråga 8 Fös 7,36 6,87 7,26 7,36 7,28 7,89 7,11 7,08 JC 8,87 8,23 7,74 8,90 9,46 9,41 8,82 8,77 BU mynd 7,44 7,44 7,44 7,22 8,56 9,00 8,38 7,75 Famrätt 7,86 7,71 8,14 8,71 8,29 8,43 7,43 7,57 BU ÖV 8,38 7,50 7,38 8,50 8,63 8,75 8,63 8,38 Famrådg 9,14 9,14 9,29 9,14 9,57 9,57 9,43 9,23 Vux mynd 6,71 6,57 6,00 8,43 8,43 8,57 6,57 8,00 ÖV vux 7,80 7,43 6,91 8,54 8,17 8,85 8,29 8,32 Buskuld 9,80 9,60 9,50 8,70 9,50 10,00 9,89 10,00 Medel 8,15 7,83 7,74 8,39 8,65 8,94 8,28 8,34 Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 Fråga 7 Fråga 8 Hur nöjd är du med hjälpen/rådgivningen som helhet? Hur väl har hjälpen/rådg. Uppfyllt dina förväntningar på den? Tänk dig den bästa hjälpen/rådg. man kan få. Hur nära eller långt ifrån en sådan är den du fått Det är lätt att komma i kontakt med verksamheten. Personalen har tillräckligt med tid för mig. Personalen är intresserad och lyssnar på mig. Personalen tar hänsyn till mina önskemål. Jag känner mig delaktig i den planering som gäller mig/min familj. Resultatet visar, som förväntat, att nämndens rådgivande verksamheter; familjerådgivningen samt budget- och skuldrådgivningen får mycket goda omdömen, med genomsnittligt värde över 9 på samtliga frågor. Den rådgivande verksamheten är helt frivillig och ett erbjudande till kommunens invånare. Men även de direkt myndighetsutövande verksamheterna visar goda resultat generellt. De frågeställningar som sammantaget får ett medelvärde under 8 handlar om effekterna av den hjälp, det stöd man fått. Samtliga enheter har fått resultaten för sina verksamheter för analys och åtgärdsplanering Synpunkter och klagomål För 2013 har synpunkter och klagomål hittills bara sammanställts för första halvåret, då enbart två klagomål registrerades. Både förvaltningen och kommunen har sökt former för att göra synpunkts- och klagomålshanteringen mer lättillgänglig och dokumenterbara. Under 2013 fastställde kommunen en gemensam form som implementerades i förvaltningarna under hösten. Inom social och arbetsmarknadsförvaltningen har samtliga enheter fått information om den kommungemensamma synpunkts- och klagomålshanteringen, och registreringen av klagomål ökade under hösten. 9

10 Kvalitetsarbetet under 2013 Syftet med registrering av synpunkter och klagomål är, förutan att omgående få möjlighet att rätta till brister i enskilda ärenden, att vid sammanställningar söka eventuella systemfel i organisation eller processer. En sammanställning för hela 2013 kommer att göras inför nämndens kvalitetstema i november Former för rapportering Social- och arbetsmarknadsnämnden ska fortlöpande hållas informerad om förvaltningens kvalitets- och förbättringsarbete. I förvaltningens årsplanering anges vid vilka sammanträden olika typer av rapportering ska ske. Vid särskild temadag i samband med nämndens novembersammanträde summeras verksamheternas kvalitetsarbete. Nämndens kvalitetsarbete redovisas, enligt kommunens verksamhets- och ekonomistyrning, till kommunfullmäktige i årsredovisning. Internkontrollrapportering, liksom rapportering enligt lex Sarah sker enligt särskilda rutiner. Nämnden informerar på olika sätt om sitt kvalitetsarbete till externa intressenter; allmänhet, samarbetsparter m.fl, oftast via kommunens hemsida. 10

11 Kvalitetsarbetet under Gemensamma aktiviteter årsplanering NOVEMBER Temadag Kvalitet nämndenn Sammanställning och summering av nämndens kvalitetsarbete Kvalitetsberättelse enligt SOSFS Internkontrollplan DECEMBER Rapportt av elev och brukarenkät JANUARI Rapport internkontroll Uppföljning VP Delegationsordning Lägesbeskrivning kompetens/behörighet/ legitimation Årsredovisning FEBRUARI MARS Nämnddagar Arbete med verksamhetsplan Omvärldsbevakning Budgetäskande OKTOBER Verksamhetsplan och budget APRIL Dokument hanteringsplan SEPTEMBER Delårsrapport MAJJ AUGUSTI Lägesbeskrivning kompetens/ /behörighet/ legitimation JULI JUNI Budgetuppföljning 11

12 3 Specifika kvalitetsprocesser enligt SOSFS 2011:9 3.1 Grunder i socialstyrelsens föreskrifter Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd enligt SOSFS 2011:9 gäller för social- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter som regleras enligt socialtjänstlagen (SoL) och speciallagstiftningar för individ och familjeomsorg, från januari Utgångspunkten är den så kallade kvalitetsparagrafen 3 kap. 3 socialtjänstlagen: Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. I förarbeten till lagen ges begränsad vägledning om vad som är god kvalitet, där anges att; Kvalitet är ett svårfångat begrepp och vad som är god kvalitet låter sig inte fastställas på ett entydigt och objektivt sätt. Socialstyrelsen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterat en operationell definition av kvalitetsbegreppet utifrån fem aspekter i SoL: God kvalitet i socialtjänstens verksamhet kan beskrivas i termer av att tjänsterna svarar mot de mål (lagar, förordningar och föreskrifter) som beslutas samt att de: bygger på respekt för människors självbestämmande och integritet utgår från en helhetssyn, är samordnade och präglade av kontinuitet är kunskapsbaserade och effektivt utförda är tillgängliga är trygga och säkra och präglas av rättsäkerhet i myndighetsutövningen Tillämpningsområde Föreskrifterna gäller i social- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter som omfattas av 3 kap. 3 tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) Enheten Arbete och försörjning handläggning av ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd enligt SoL. Barn och ungenheten handläggning, utredning och beslutade insatser enligt SoL handläggning, utredning och beslutade insatser/åtgärder enligt LVU (Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga) handläggning av familjerättsliga ärenden enligt SoL och FB (föräldrabalken (1949:381)) familjehemsutredning och uppföljning av placeringar. Resursenheten behandlings- och stödinsatser enligt biståndsbeslut serviceinsatser. Vuxenenheten handläggning, utredning och beslutade insatser enligt SoL 12

13 handläggning, utredning och beslutade insatser/åtgärder enligt LVM (lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall) behandlings- och stödinsatser enligt biståndsbeslut serviceinsatser. Boende (HVB) för ensamkommande flyktingbarn omvårdnad och stöd i hem för vård eller boende enligt SoL. 3.2 Ansvar enligt SOSFS 2011:9 Ansvarig Ansvarar för att: Social och arbetsmarknadsnämnden fastställa ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och att godkänna årlig kvalitetsrapport Förvaltningschef berörda enheter arbetar utifrån fastställt ledningssystem Enhetschef enheten och dess medarbetare följer fastslaget ledningssystem Verksamhetsutvecklare ledningssystemet uppdateras vid behov samt för årlig kvalitetsrapport Medarbetare medverka i kvalitetsarbetet samt följa de processer och rutiner som ingår i ledningssystemet. 3.3 Styrning och ledning Nämndens verksamheter styrs och leds enligt, av kommunfullmäktige antaget verksamhets- och ekonomistyrningssystem (Verksamhets- och ekonomistyrning i Köpings kommun, antagen av KF ) Specifika styrdokument för nämndens socialtjänstverksamheter Riktlinjer: Nämnden fastställer riktlinjer för verksamheter som regleras i lag. Till nämndens riktlinjer ska rutiner utformas som säkerställer att arbetet bedrivs på likvärdigt sätt. Utformandet av rutinen ska utgå från kontinuerligt genomförda tjänstekartläggningar. Rutinerna ska i möjligaste mån kopplas till dokumentationen i verksamhetssystemet för individ och familjeomsorgen. I riktlinjerna ska om möjligt särskilda kvalitetsdefinitioner anges. Nämnden har fastställda riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Riktlinjerna har uppdaterats under 2013 utifrån ändringar i socialtjänstlagen samt för korrigeringar av vissa bidragsnivåer. För övrig individ- och familjeomsorg saknas sammanhållna och av nämnden fastställda riktlinjer. Vissa av IFO:s nuvarande rutiner har snarare karaktär av 13

14 riktlinjer än rutin, och bör därför samlas i ett övergripande riktlinjedokument som nämnden beslutar om. I samband med införandet av nytt intranät i kommunen, ska en översyn av samtliga rutiner och andra styrdokument genomföras, för att dessa ska kategoriseras enligt fastslaget klassificeringssystem. Detta arbete beräknas pågå under hela året Samarbetsöverenskommelser och avtal Nämnden strävar efter att upprätta och fastställa formaliserade överenskommelser och avtal avseende samarbete med externa samarbetsparter. Avtalen beslutas av nämnd alternativt förvaltningschef beroende på form och dignitet. I några fall krävs beslut på kommunstyrelsenivå. I ett antal av avtalen/överenskommelserna ingår processer för att kvalitetssäkra samarbetet. Nedan anges överenskommelser och avtal som upprättats eller uppdaterats/reviderats under Lokalt: Etableringsuppdraget lokal överenskommelse för Köping - nytt Avtal om mottagande av nyanlända enligt etableringsreformen med Migrationsverket ökat antal platser Lokal handlingsplan för samarbete mellan kommunens och landstingets verksamheter för barn/unga med psykisk funktionsnedsättning och/eller sammansatt social och psykiatrisk problematik - nytt Lokal handlingsplan för samarbete mellan kommun och landsting avseende vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning - nytt Avtal med Kriscentrum för män - uppdaterat Överenskommelse om samarbete mellan kommunen och polismyndigheten - uppdaterat Kommunen: Aktivitetsplan för arbetet inom kommungemensamt målområde Framtidstro Barn och unga i fokus - nytt Handlingsplan för samarbetet mellan Individ och familjeomsorgen och skolan - uppdaterad Samarbetsavtal rörande behandlingsresurs inom grundskolan - nytt Länssamarbete: överenskommelse om samverkan mellan kommun och landsting avseende barn med psykisk funktionsnedsättning och/eller sammansatt social och psykiatrisk problematik. (fastställt av KS) - uppdaterat överenskommelse om samverkan mellan kommun och landsting avseende vuxna med psykisk sjukdom/ psykisk funktionsnedsättning. (fastställt av KS) uppdaterat 14

15 Överenskommelser och handlingsplaner mellan kommun och landsting har upprättas som följd av en nationell satsning inom psykiatriområdet under perioden Syftet med satsningen är bl.a. att öka samarbetet mellan huvudmännen på både strukturell och individuell nivå. Ur brukarperspektiv bedöms kraven på så kallade samordnade individuella planer SIP, som det hittills viktigaste resultatet av satsningen. 3.5 Lex Sarah Social- och arbetsmarknadsnämnden fastställde i juni 2011 regler och rutiner för förvaltningens och nämndens rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah. Under 2013 rapporterades ett lex Sarah ärende, som efter utredning ledde till anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Anmälan ledde till vissa förtydliganden i nämndens rutiner, bl.a. avseende tider för rapportering respektive anmälan. IVO har i sitt beslut förklarat sig nöjda med nämndens åtgärder, både de omedelbara samt ändringar i rutin. Ärendet innebar vissa korrigeringar i familjehemsenhetens rutiner samt förtydliganden om dokumentation i personakter avseende lex Sarah rapporter. Information om rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah ges minst en gång per år på protokollförd arbetsplatsträff inom berörda enheter. 3.6 Lex Maria Personal inom nämndens boende (HVB) för ensamkommande flyktingbarn, arbetar huvudsakligen enligt Socialtjänstlagen och de föreskrifter som gäller för HVB. Personalen kan, efter delegation från asylhälsan, ansvara för läkemedelsdelning till de boende, vilket innebär att de utför uppgifter som regleras i hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Därmed omfattas enhetens personal av reglerna i lex Maria. Enligt lex Maria är vårdgivaren skyldig att anmäla vårdskador som har medfört eller riskerar att medföra allvarlig vårdskada för den enskilde. Personalen har fått information om rapporteringsskyldigheten enligt lex Maria men ansvaret för utredning och bedömning återstår att besluta om. Frågan kommer att diskuteras med vård och omsorgsförvaltningen för att utreda möjligheten att köpa tjänst för detta från medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Några anmälningar enligt lex Maria har inte varit aktuella sedan boendet startade i maj Tillsyn och domar Tillsyn Förvaltningen/nämnden ska systematiskt använda tillsynsrapporter från tillsynsmyndigheterna inspektionen för vård och omsorg (IVO) och JO i verksamheternas kvalitets- och förbättringsarbete. IVO övertog i juni 2013 tillsynsuppdraget från socialstyrelsen. 15

16 Under 2013 har nämnden fått beslut i tre tillsynsärenden, som samtliga utgick från anmälningar från enskilda. Två ärenden beslutades av socialstyrelsen, ett ärende av IVO. I ett ärende, som rörde ekonomiskt bistånd och boende, anmodades nämnden säkerställa god kvalitet vid utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Nämnden har redovisat sina rutiner i november 2013, men inte funnit skäl att ändra dessa. IVO har ännu inte kommenterat nämndens åtgärder. I det andra ärendet som rörde barnavård och en vårdnadshavares delaktighet i planering för ett placerat barn, har socialstyrelsen tagit del av handlingar och nämndens yttrande och beslutat att avsluta ärendet utan kritik mot nämndens agerande. I det tredje ärendet, som rörde krav på byte till billigare bostad och hantering av överklagan, riktar socialstyrelsen kritik mot nämndens rutiner avseende tid för att överlämna överklagan till förvaltningsrätten (FR). Socialstyrelsen ansåg att nämndens rutiner om att ett överklagningsärende skulle överlämnas till FR inom tre veckor, stred mot JO:s uttalanden om att en överklagan borde hanteras i beslutande nämnd och överlämnas till FR inom en vecka. Nämnden har sedan beslutet ändrat rutinen så att en överklagan ska överlämnas till FR inom en vecka Uppföljning av domar En sammanställning och analys av domar från förvaltningsdomstol görs med syfte att få underlag för eventuella förändringar i lagtillämpning eller nämndens riktlinjer. Majoriteten av domar från förvaltningsdomstolarna rör överklagningar av nämndens beslut om ekonomiskt bistånd. Under 2013 inkom sammanlagt 110 överklagningar rörande ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd. I 6 fall har ärendena avvisats av FR eller återtagits av den enskilde. Sammantaget har FR prövat 104 överklagningar. I 80 ärenden (77 %) avslog FR överklagan och fastställde nämndens beslut. Ärendena avsåg fråga om: Boendekostnad 4 Redan tillgodosett boende i föräldrahemmet 7 Normöverskott 11 Inte varit aktivt arbetssökande/bidragit till egen försörjning 24 Annan vistelsekommun 1 Tillförsäkrad skälig levnadsnivå 8 Redan tillgodosett behov (retroaktiv ansökan) 3 Ogiltig frånvaro från kompetenshöjande verksamhet 12 Inneboendekostnad 1 Sammanboende 1 Onödiga kostnader 1 Gifta makar 1 Skulder 2 Självförsörjande 1 Inte medverkat i utredningen 3 16

17 Analys: FR har fastställt nämndens beslut i 77 % av samtliga prövade ärenden. Fastställande av beslut innebär att nämnden kan tolka att beslutade riktlinjer utgår från aktuell lagstiftning och praxis i liknande ärenden. De överklagningar som oftast avslås rör ärenden där den enskilde inte varit aktivt arbetssökande eller haft ogiltig frånvaro från kompetenshöjande insatser. Nämndens riktlinjer om krav på deltagande i kompetenshöjande-eller arbetsmarknadsinsatser, oavsett ålder, bedöms stärkta. Tidigare har lagstiftningen givit kommunerna möjlighet att ställa dessa krav i första hand på försörjningsstödstagare under 25 år. Sedan 2013 har lagstiftningen ändrats så att krav om insatser, för rätten till försörjningsstöd, även kan ställas på äldre bidragssökande. Att andelen beslut där FR fastställer nämndens bedömning uppgår till 77 % kan tyckas bra, men förvaltningen behöver fördjupa analysen bl.a. genom jämförelser med andra kommuner, för att säkerställa rättsäkerheten utifrån lagstiftning. I 15 ärenden (14 %) återförvisades ärendet för ny prövning av nämnden Ärendena avsåg fråga om: Makars gemensamma ekonomiska förhållanden under skilsmässa 2 Nödprövning ska göras på grund av avhysning 1 Ifrågasatt samboförhållande 1 Missbruk 2 Hjälpmedel, ska bedömas som livsföring i övrigt 1 Boendekostnad 2 Utreda bistånd för skälig levnadsnivå 2 Anhöriganställning 1 Tandvård 1 Inte bevisat att klient varit hemma vid hembesök 1 Nämndens bedömning ombosättnings och vistelsekommun 1 Analys: FR tenderar att i allt större utsträckning återförvisa ärenden för ny prövning i nämnd i stället för att fatta beslut i överklagningsärenden. Detta innebär en rättsosäkerhet vad gäller nämndens beslut och riktlinjer. Förvaltningen behöver analysera i vilken utsträckning återförvisade ärenden leder till ändring av ursprungligt beslut för att utröna i vilken utsträckning besluten ska utgöra underlag för eventuella förändringar i riktlinjer och rutiner. I 9 ärenden (9%) har FR beslutat att ändra nämndens beslut och bifalla överklagan Ärendena avsåg fråga om: Missbruk 3 Inneboendehyra (hyreskontrakt finns) 1 Skoinlägg/handikapphjälpmedel 1 Delvis bifall och återförvisande till nämnd då nämnden inte kontaktat NN om frånvaro 2 Bedömd som sambo även om mannen endast sover där ibland 1 Uppgifter om inkomster är inte bekräftade med kontoutdrag 1 17

18 3.8 Egenkontroll, statistik, nyckeltal och jämförelser Statistik, nyckeltal Förutom den officiella statistiken som nämnden lagenligt lämnar avseende all IFO-verksamhet, så har kommunstyrelsen beslutat att kommunen ska ingå i jämförelser avseende olika kvalitetsmått, som utgår från SKL:s jämförelseprojekt. Förvaltningen rapporterar årligen särskilda nyckeltal som tagits fram av RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser), och benämnds Kommunens kvalitet i korthet, KKIK. Resultaten i den officiella statistiken påvisar inga överraskande avvikelser för IFO-verksamheterna i Köping, i jämförelse med andra kommuner. Köping har fortfarande höga kostnader för ekonomiskt bistånd och hamnar fortfarande i den negativa top tjugolistan vad gäller kostnad per invånare. Kostnaderna för barnavård och missbruksvård är förhållandevis låga, vilket innebär att kommunen sammantaget har en normal standardkostnad för IFO-verksamheterna. Måtten inom KKIK utgår från ett brukarperspektiv och rör t.ex. handläggningsoch utredningstider inom IFO-området. Sammanställningarna från RKA redovisar inte all inrapporterad statistik, så vissa mått kan bara följas internt över tid. Varför RKA väljer att inte sammanställa alla resultat är oklart, men tros bero på att alltför få kommuner väljer att rapportera resultaten ingick 240 av landets 290 kommuner i KKIK/RKA mätningarna. En positiv bieffekt av inrapporteringen av statistik till KKIK/RKA är att rapportörerna lokalt i förvaltningen (ekonom och verksamhetsutvecklare) kan uppmärksamma brister och systemfel i det IT-baserade verksamhetssystemet års rapportering har bl.a. inneburit att en genomgång av ärendeprocessen ska göras för olika ärenden avseende vuxna. Resultaten från mätningen 2013 visar att medelvärdet för en utredning avseende vuxna med missbruksproblem, uppgår till 69 dagar, samma värde som året innan. Merparten av utredningar som rör vuxna handlar om ansökningar som rör boende eller behandling. Detta värde redovisas inte i RKA:s rapport så någon jämförelse med andra kommuner kan inte göras. Medelvärdet i antal dagar för en barnavårdsutredning, har ökat från 84 år 2012 till 97 år Förvaltningens internkontroll visar att en relativt stor andel barnavårdsutredningar krävt en längre utredningstid än lagstadgade 4 månader. Handläggningstiden för ekonomiskt bistånd, från första ansökan till beslut, uppgår i genomsnitt till 22 dagar i Köping. Detta mått redovisas för samtliga kommuner, där den genomsnittliga tiden uppgår till 16 dagar. Analys Utifrån ett brukarperspektiv är det angeläget att en utredning, som grundar sig i ansökan eller en anmälan, genomförs så snabbt som möjligt. Både i kommunallagen och socialtjänstlagen framgår att handläggningen av ett ärende ska ske skyndsamt. 18

19 En genomgång av vad som ska bedömas som rimlig tid för ett beslut, behöver göras i respektive enhet Servicemätningar Inom KKIK/RKA samarbetet genomförs årligen så kallade servicemätningar, med syfte att undersöka tillgänglighet via telefon, e-post och webb/hemsida, till de olika kommunala myndigheterna. Servicemätningen som genomfördes 2013 visar att Köpings kommun generellt har goda resultat. Mätningen visar att telefonkontakt med en handläggare inom IFO förbättrats mot tidigare år. Sättet att besvara frågor kan dock utvecklas, både avseende konkreta svar och intresse och engagemang vid kontakten, i dessa avseende har resultaten försämrats mot tidigare år. IFO-verksamheterna får goda resultat vad gäller att svara på frågor som kommer via e-post. Samtliga frågor besvaras inom två dygn, 83 % inom ett dygn. IFOverksamheterna uppfyller fullt ut kraven på så kallade e-postsignaturer, d.v.s. i samtliga fall framgår namn, befattning, förvaltning samt kontaktuppgifter i besvarad e-post. Granskningen av information som kan fås via kommunens hemsida/webb visar att 85 % av frågor som rör IFO, kan besvaras via webben, vilket är samma genomsnittliga nivå som för riket. Under 2013 utarbetades särskild information till barn/unga och deras familjer för att informera om var man kan få hjälp och stöd för olika problem ung och mår dåligt. Den särskilda informationen ingår som en del i den nationella psykiatrisatsningen. Informationen som utarbetats av förvaltningens nämndsekreterare tillsammans med kommunens kommunikatörer, har fått goda omdömen och använts som mall i flera av länets kommuner Öppna jämförelser Socialstyrelsen har tillsammans med SKL utarbetet öppna jämförelser som ett nationellt instrument för att följa upp kvaliteten i kommunernas socialtjänst. Öppna jämförelser omfattar sex kvalitetsområden som bedömts indikera god vård och omsorg i socialtjänsten: Självbestämmande och integritet, som mäter den enskildes delaktighet och inflytande. Helhetssyn och samordning, om hur insatser samordnas utifrån den enskildes situation. Trygghet och säkerhet, som mäter hur tjänster/insatser genomförs utifrån lagar och regelverk. Kunskapsbaserad verksamhet, avser i vilken utsträckning socialtjänstens insatser utförs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Tillgänglighet, som mäter brukarnas möjlighet att få kontakt med verksamheterna, hur information är utformad m.m. 19

20 Effektivitet, är ett mått på hur resurserna utnyttas för att uppnå verksamhetens mål. Öppna jämförelser görs årligen för verksamheterna: Ekonomiskt bistånd Den sociala barn och ungdomsvården Den kommunala missbruks och beroendevården Stöd till brottsoffer, inklusive familjefrid Särskilda uppföljningar har dessutom gjorts avseende: Vård och omsorg om placerade barn Ekonomsikt bistånd: Öppna jämförelser för ekonomiskt bistånd innehåller både sammanställning av bakgrundsmått, kostadmått samt ovanstående kvalitetsindikatorer. Redovisningen av bakgrundsmåtten bekräftar i huvudsak nämndens egna analyser. Köpings kommun har en hög andel hushåll med långvarigt biståndsbehov (36,4 %) samt en hög andel med mycket långvarigt biståndsbehov (25,6 %). Andelen barn i familjer med långvarigt bistånd av högre än genomsnitter, liksom andelen unga vuxna som söker bistånd. Andelen arbetslösa eller med låg inkomst uppgår till samma nivå som genomsnittet medan andelen arbetslösa som saknar ersättning är högre. Den senaste undersökningen avseende kvalitetsindikatorerna, ovan visar att rutiner finns för samarbete både internt och med externa samarbetsparter, att genomförandeplaner används regelmässigt samt att uppföljningar görs både på grupp- och individnivå. Berörda enheter har fått resultaten för fördjupad analys. Den sociala barn och ungdomsvården: Verksamheterna får huvudsakligen goda resultat, t.ex. för helhet och samordning d.v.s. att det finns former och rutiner för samarbete internt och externt. Även vad gäller trygghet och säkerhet. Däremot har verksamheterna inte använts så kallade standardiserade bedömningsmodeller i någon hög utsträckning. Under 2013 har framförallt personal inom öppenvården utbildats i ett antal, av socialstyrelsen rekommenderade, modeller. En brist som uppmärksammats generellt genom öppna jämförelser är behovet att göra resultatuppföljningar på individ och gruppnivå för att utvärdera insatser och åtgärder. Missbruks och beroendevård: Också inom missbruksvården får verksamheten goda resultat avseende halhetssyn och samordning, d.v.s. samarbetet internt och externt. En lokal styrgrupp finns sedan några år för att formalisera överenskommelser och rutiner mellan berörda huvudmän men någon formell lokal handlingsplan har ännu ej upprättats. Men också inom detta område måste uppföljning och utvärdering av insatser utvecklas. Stöd till brottsoffer, inklusive familjefrid: I dessa jämförelser granskas bl.a. information som finns på kommunens hemsida, där Köping får gott betyg. Jämförelserna avser också inom detta område former 20

21 för samarbete intern och externt. Här saknas rutiner för samarbetet med vård och omsorgsförvaltningen. Social och arbetsmarknad kan erbjuda flera insatser både till utsatta, skyddsbehövande och förövare, främst genom samarbetet med Kvinnocentrum i Västerås; Kvinnojouren KAK samt Kriscentrum för män. Ambitionen är att upprätta ett formellat avtal med den ideella kvinnojouren, eftersom socialtjänsten ansvarar för kvaliteten även i deras verksamhet i de fall de utför socialtjänstuppdrag. 3.9 Systematiskt förbättringsarbete Riskanalyser Barn och ungenheten Under 2013 ökade antalet aktualiseringar och utredningar inom barn och ungenheten, samtidigt som enheten hade en relativt stor personalomsättning. Bokslut för 2013 visar att antalet utredningar ökat med 47% mot föregående år. Förvaltningschef uppdrog till enhetschef, med hjälp av verksamhetsutvecklare, att utreda och analysera situationen samt föreslå åtgärder. Riskanalysen genomfördes genom samtal med medarbetare, som fick lista problem och behov av stöd samt en kartläggning av arbetsuppgifter och kompetensbehov för enhetens olika specialfunktioner. Åtgärder Analysen visade att det inom enheten finns ett behov av utökad daglig handledning i enskilda ärenden, stöd i prioriteringar samt beslut i samband med förhandsbedömningar vid anmälan. Utifrån utredning och analys beslutade förvaltningschef att utöka resurs inom enheten med en ny funktion som teamledare. En teamledare är anställd sedan december Förvaltningschefen beslutade också om återinförande av traineeprogram för socialsekreterare med myndighetsutövning. Två tidigare praktikanter/studenter från socionomprogram har erbjudits anställning som trainees med syfte att ge en utökad introduktion inför anställning som myndighetsutövande socialsekreterare inom förvaltningen. Socialstyrelsen har, utifrån skärpt lagstiftning inom barnavården, fått regeringens uppdrag att stimulera kommunernas kompetensutveckling inom barnavården. Nämnden har rekvirerat medel för att täcka kostnader för handledning och utbildning för enhetens medarbetare, främst för verksamhetsår Kompetenssatsningen innebär att enhetens personal utbildas i genomsnitt en dag per vecka. Bortfallet i arbetstid har kompenserats med vikarie på timtid, ca 15 timmar/vecka. Enheten arbete och försörjning ekonomiskt bistånd Förvaltningens uppföljningar och analyser avseende ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd visar att målgruppens behov har förändrats, varför nämnden gav förvaltningen i uppdrag att se över organisering och kompetens. 21

22 Åtgärder En översyn av enhetens arbetsflöden och processer har genomförts, vari man konstaterat att rättssäkerheten vad gäller beräkningar och utbetalningar är god och utgår från nämndens riktlinjer. Däremot behöver resurserna för det sociala förändringsarbetet förstärkas, med hänsyn till hushållens behov av insatser för att bli självförsörjande. Ett förslag till organisering presenteras för nämnden i mars 2014, och förväntas träda i kraft under hösten Händelseanalyser Enligt socialtjänstlagen 14 kap. ska den som fullgör uppgifter inom socialtjänsten genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, som rör den som får, eller kan komma i fråga för, insatser inom verksamheten (lex Sarah). SoL och Socialstyrelsen föreskriver att ett missförhållande eller en risk för missförhållande ska dokumenteras, utredas och avhjälpas eller undanröjas utan dröjsmål. Utredningar som föranleds av en händelse enligt ovan ska genomföras enligt rutin i SKL:s handbok Modell för risk- och händelseanalys. En händelseanalys syftar till att besvara frågorna: Vad har hänt? Varför har det hänt? Hur förhindras en upprepning av händelsen? Ansvarsfördelning avseende ärenden enligt lex Sarah framgår i nämndens Rutin och ansvarsfördelning ( ). Förvaltningschef beslutar om händelseanalys och utser ansvarig för analysen Utredning av avvikelser Alla former av avvikelser som framkommer utifrån rutiner för kvalitetsarbetet ska utredas alternativt sammanställas och analyseras, enligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Digniteten för avvikelser varierar och förvaltningen saknar i nuläget en effektiv avvikelsehantering. För samarbetet mellan kommun och lansting har en form för avvikelseregistrering införts inom ramen för den lokala samverkansgruppen. Avvikelser kan t.ex. röra svårigheter att få till stånd samordnade individuella planer eller problem att få kontakt med personer i andra organisationer Personalens medverkan Samtlig personal ska vara informerad om och involverad i nämndens kvalitetsoch förbättringsarbete. Förvaltningschef och enhetschefer ansvarar för att all personal arbetar i enlighet med processerna och rutinerna som ingår i ledningssystemet. Cheferna ansvarar för att personal får information om kvalitetsreglerna i SoL, om rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah samt nämndens regler för internkontroll, vid introduktion samt vid minst ett tillfälle per år vid protokollförd arbetsplatsträff (APT). Verksamhetsutvecklare informerar enheterna om kvalitetsarbete minst en gång per år vid APT. 22

23 Personalens kompetens och erfarenhet Enligt SoL 3 kap. 3 andra stycket ska det: För utförande av uppgifter inom socialtjänsten finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Förvaltningschef och enhetschefer ansvarar för att personal som rekryteras till verksamheten har adekvat utbildning och erfarenhet för de uppgifter och uppdrag som ingår i tjänsten. Förvaltningsledningen ska årligen sammanställa genomgång av personalens kompetensutvecklings- och utbildningsbehov och upprätta utbildningsplan. Även studenter, praktikanter och trainees omfattas av kvalitetsreglerna och förvaltningen ska säkerställa att dessa har tillräckligt stöd och handledning för sina uppgifter. Åtgärder 2013 Förvaltningen har under 2013 haft en förhållandevis hög personalomsättning, framförallt inom IFO enheterna. Ledningsgruppens analys är att omsättningen inte handlar om att förvaltningen betraktas som en dålig arbetsgivare utan att omsättningen snarare har naturliga orsaker utifrån olika medarbetares livsvillkor. Medarbetare som pendlar till arbetsplatsen från t.ex. Örebro, Eskilstuna eller Västerås, väljer att söka arbeten på hemmaorten, särskilt om man har barn. Förvaltningen har ett stort antal visstidsanställningar, bl.a. på grund av föräldraledigheter, vilket inneburit att många rekryterats på vikarieplatser. Dessa medarbetare söker självklart tillsvidareanställningar och lämnar oftast en vikarieanställning för en tillsvidaretjänst i annan kommun. Förvaltningen har ett trainee-program för att säkra kompetensen inom myndighetsenheterna, men behöver förutom detta hitta en strategi för att behålla personal inom de olika verksamheterna Slutord Kraven på ett systematiskt kvalitetsarbete från lagstiftaren, socialstyrelsen och tillsynsmyndigheterna ökar kontinuerligt och kräver mycket struktur och resurser. Summeringen i föreliggande rapport påvisar ett behov av genomgång och uppdatering av rutindokument, samt en form för att anpassa dessa till det nya kommunala intranätet. Rutiner för att säkerställa samarbetet internt och med externa samarbetsparter behöver befästas och uppdateras. På sikt är förhoppningen att intranätet kommer att ge förvaltningarna stöd i kvalitetsarbetet, både vad gäller struktur och systematik. 23

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Social- och arbetsmarknadsnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Social- och arbetsmarknadsnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Social- och arbetsmarknadsnämnden Köpings kommun Rapporten skriven av: Maarit Verga, Ida Frödén, Jutta Lesell, Staffan Ekelund och Annabeth Hall November

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS.

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS. RUTIN lex Sarah Dokumentets syfte Att beskriva rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS och SOSFS 2011:5. Dokumentet

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-12-21 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00203-1.3.5 Sociala nämndernas förvaltning Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dnr 2015/331.709 Id 22621 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Styrdokument för Socialnämndens verksamhetsområden Antaget av Socialnämnden 2015-10-22 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Hälso- och sjukvård, socialtjänst samt verksamhet enligt LSS Antaget av: Barn- och skolnämnden 170214 22 Kommunstyrelsen 170125 6 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete -grundstruktur/ramverk enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Alingsås kommun Dokumenttyp: Styrande dokument Fastställt av: Fastställelsedatum: 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2015 enligt SOSFS 2011:9

Kvalitetsberättelse 2015 enligt SOSFS 2011:9 Kvalitetsberättelse 2015 enligt SOSFS 2011:9 Social- och arbetsmarknadsnämnden Köpings kommun Rapporten skriven av: Maarit Verga, januari 2016 Antagen av: Social- och arbetsmarknadsnämnden, 2016-01-26

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00105-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Äldrenämnden Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah En del av kvalitetsarbetet Fastställd av Individ- och familjenämnden 2014-11-18 Innehåll Skyldighet att rapportera 1 Skyldighet

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129 Lex Sarah - skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-09-14

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah

Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah 2012-01-10 1 (8) Äldrenämnden Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 10 januari 2012 Sammanfattning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Avvikelsehantering inom socialtjänsten

Avvikelsehantering inom socialtjänsten Avdelningen för socialtjänst Sida 1 (5) 2014-04-22 Handläggare: Kristina Svärling 08 508 18 080 Till Farsta stadsdelsnämnd 2014-05-22 Avvikelsehantering inom socialtjänsten Yttrande över rapport från Stadsrevisionen

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 2013-09-16 Diarienummer 183/2012.739 Socialförvaltning Id 2013.1821 AN LEX SARAH Rutiner beträffande rapportering och anmälan av missförhållanden inom socialtjänsten och omsorgen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 1 Gäller

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Tjörns kommun Handläggare: Magdalena Patriksson Datum: 2013-11-06 Socialnämnden 2013-11-20 188 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah.

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah. 1 (5) Områdescheferna ansvarar för att personal kontinuerligt informeras och påminns om lex Sarah-bestämmelserna och om skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Informationen

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

STORFORS KOMMUN. Bilaga 5 Kommunstyrelsen

STORFORS KOMMUN. Bilaga 5 Kommunstyrelsen STORFORS KOMMUN Bilaga 5 Kommunstyrelsen 2016-03-21 74 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheter som lyder under Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx

Rutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx Bakgrund och syfte Från och med den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah

Läs mer

Lex Sarah. Grästorps kommun Social verksamhet

Lex Sarah. Grästorps kommun Social verksamhet Social verksamhet Lex Sarah Information om Lex Sarah samt rutiner för rapport/anmälan och handläggning av missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap. 2-7 SoL och 24 a-g

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Lokal lex Sarah-rutin Kommunfullmäktige har utfärdat riktlinjer för nämndernas verksamhet när det gäller tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänsten (SoL)

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah Riktlinjer för Lex Sarah Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-g LSS SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av omsorgsnämnden, 2015-03-24, 71 Reviderad

Läs mer

Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012

Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012 Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012 Elizabeth Lindholm Hahne - 1 - Innehållsförteckning: 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Modell för IKG... 4 2.1 Styrinstrument... 5 2.1.1 Socialtjänstlagen...

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

KVALITETSSYSTEM. Lagrum. Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM. Lagrum. Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Sarah, riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk SoL,LSS Verksamhet Socialförvaltningen Utarbetad av E. Blomberg, P. Ludvigson, M. Wallin Skapat datum Gäller fr.o.m. Version 130724

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad.

Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad. Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad. _ Fastställt av: Förvaltningschefer på arbetslivsförvaltningen, sociala omsorgsförvaltningen,

Läs mer

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Lex Sarah Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Vad är lex Sarah? Bestämmelser i SoL och LSS 14 kap. 3-7 och 7 kap. 6 SoL 24 b-g och 23 e LSS Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom individ och familjeomsorg (IFO)

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom individ och familjeomsorg (IFO) 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2014-10-16 Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom individ och familjeomsorg (IFO) samt Rutin för Lex Sarah-anmälningar

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Rutiner för lex Sarah Arbetsmarknadsnämnden

Rutiner för lex Sarah Arbetsmarknadsnämnden Rutiner för lex Sarah Arbetsmarknadsnämnden stockholm.se Rutiner för Lex Sarah Juni 2015 Dnr: AMN 2015-0208-01.05 3 (13) Innehåll 1. Rutiner för lex Sarah 4 2. Syftet med lex Sarah 4 3. Rapporteringsskyldiga

Läs mer

Riktlinjer för lex Sarah

Riktlinjer för lex Sarah Riktlinjer för lex Sarah Beslutade av Södermalms stadsdelsnämnd 6 februari 2014 Dnr: 79-2014-1.2.1. Innehåll Rutiner för lex Sarah 3 1. Syftet med lex Sarah 3 2. Rapporteringsskyldiga 4 2.1. Den som uppmärksammar

Läs mer

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012 Lex Sarah Ulrika Ekebro 1 november 2012 Ändringar i Lex Sarah från 1 juli 2011 14 kap 3-7 Socialtjänstlagen 24 b-f LSS Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:5 Lex Sarah en del av systematiskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Övergripande rutin för Lex Sarah

Övergripande rutin för Lex Sarah Ansvarig Bengt Gustafson, produktionschef Dokumentnamn 5.1.2 Lex Sarah rutin Upprättad av Elisabet Olsson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Processområde 5.1 Systematiskt

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Lokala lex Sarahrutiner

Lokala lex Sarahrutiner Lokala lex Sarahrutiner Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd Dnr 1.2.2-477-2014 stockholm.se Lokala lex Sarah-rutiner Beslutade av Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 27 november 2014 Dnr: 1.2.2-477-2014 Hässelby-Vällingby

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Individ- och familjeomsorg 2014, Stadsområdesförvaltning Väster

Tjänsteskrivelse. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Individ- och familjeomsorg 2014, Stadsområdesförvaltning Väster Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-02-04 Vår referens Eva Hansson Socialsekreterare Tjänsteskrivelse Eva.Hansson@malmo.se Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Individ-

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL

Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJER DEL 1 REVIDERAD 2012-01-25 Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL INLEDNING Riktlinjer är ett hjälpmedel för personal inom kommunens socialtjänst, vid bedömning

Läs mer

AVVIKELSEHANTERING RIKTLINJE FÖR AVVIKELSEHANTERING

AVVIKELSEHANTERING RIKTLINJE FÖR AVVIKELSEHANTERING AVVIKELSEHANTERING RIKTLINJE FÖR AVVIKELSEHANTERING KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Tillsynsenheten Ansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen SAS, MAS, MAR Gäller fr o m: 2015-11-16 Uppdateras senast: 2016-11-16

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

Intern kvalitetsgranskning Ordinärt boende 2012

Intern kvalitetsgranskning Ordinärt boende 2012 Intern kvalitetsgranskning Ordinärt boende 2012 Elizabeth Lindholm Hahne - 1 - Innehållsförteckning: 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Modell för IKG... 4 2.1 Styrinstrument... 5 2.1.1 Socialtjänstlagen...

Läs mer

Rutiner för rapportering av Lex Sarah enligt 14 kap 3-7 SoL och 24 b-g LSS

Rutiner för rapportering av Lex Sarah enligt 14 kap 3-7 SoL och 24 b-g LSS Rutiner för rapportering av Lex Sarah enligt 14 kap 3-7 SoL och 24 b-g LSS Antagen av socialnämnden 2014-01-13 1 Lex Sarah Bakgrund Nya bestämmelser om Lex Sarah gäller från och med 1 juli 2011. I SoL

Läs mer

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande ansvarig: Enhetschef, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sida 1 av 6 Bilaga 6 Kommunstyrelsen 75 SYFTE: OMFATTNING: Upptäcka och komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande n

Läs mer

Rutiner enligt lex Sarah

Rutiner enligt lex Sarah 11-09-01 1(7) Antaget av sektorschef Lärande och Omsorg sept. 2011 Reviderade mars 2013 Rutiner enligt lex Sarah 2(7) Lex Sarah Lex Sarah kallas de bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL, och i lagen om

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2014-09-11 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Tillsynsärende hemlösa barn SOFN-2013-188 Sammanfattning

Läs mer

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 1 (6) FÖRSLAG 17 februari 2010 Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 Denna uppföljningsplan anger struktur och innehåll för socialnämndens uppföljning år 2010, men det är också en struktur för nämndens

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Handläggare Per-Ola Hedberg Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Socialnämnden (kommunstyrelsen i Töreboda) ska enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS ansvara för att de som

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Rutin hantering av Lex Sarah

Rutin hantering av Lex Sarah Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen - förstudie Sölvesborgs kommun

Granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen - förstudie Sölvesborgs kommun Granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen - förstudie Sölvesborgs kommun Fredrik Ottosson September 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...2 2.1. Revisionsfråga...2

Läs mer

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby Vård och omsorg 1(5) Riktlinjer för rapportering om missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) lex Sarah Syfte

Läs mer

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132 Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah Antagen av socialnämnden 2015-09-02 Dnr: SN 2015/0132 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Information om rapporteringsskyldighet... 2 Anställda rapporterar

Läs mer

Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015

Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015 SOLNA STAD 2015-08-17 Socialförvaltningen SID 1 (6) Christina Enocson SN/2015:164 TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015 Sammanfattning Årets öppna jämförelser

Läs mer

Rutiner. för tillämpningen av Lex Sarah. Social- och fritidsförvaltningen

Rutiner. för tillämpningen av Lex Sarah. Social- och fritidsförvaltningen Rutiner för tillämpningen av Lex Sarah Social- och fritidsförvaltningen Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Syftet med lex Sarah... 5 2 Rapporteringsskyldigheten 5 2.1 Vem omfattas av rapporteringsskyldigheten?...

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Ändringar i riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Ändringar i riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-07-28 SN-2014/3215.111 1 (1) HANDLÄGGARE William-Olsson, Gabriel 08-535 316 70 Gabriel.William-Olsson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar i riktlinje

Läs mer

Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt SoL och LSS Lex Sarah

Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt SoL och LSS Lex Sarah RIKTLINJER Sid: 1 (15) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Samtliga medarbetare VOF 6 2015-09-07 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Avdelningschef myndighets- och specialistfunktion 5 2014-10-14 Beslutande

Läs mer

Kvalitetsberättelse för år 2014 individ-och familjeomsorgen

Kvalitetsberättelse för år 2014 individ-och familjeomsorgen Väsby välfärd, individ-och familjeomsorgen 2015-01-26 Kvalitets-och utvecklingsledare Carin Erlandh Engman 08-590 795 10 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2015:17 carin.erlandengman@upplandsvasby.se Kvalitetsberättelse

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer