Delårsrapport för Swedfund International AB per den 30 juni 2014.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport för Swedfund International AB per den 30 juni 2014."

Transkript

1 Delårsrapport för Swedfund International AB per den 30 juni Styrelsen och verkställande direktören i Swedfund International AB lämnar härmed sin delårsrapport för perioden januari till och med juni Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisorer. Swedfund International ägs av svenska staten. Bolaget har 41 anställda. Swedfund arbetar som en utvecklingsfinansiär på kommersiella villkor med ett särskilt samhällsuppdrag. Uppdraget; Fattigdomsminskning genom hållbart företagande, vilar på de tre fundamenten Samhällsutveckling, Hållbarhet, och Bärkraftighet. Investeringsverksamheten och etableringsstödet (Swedpartnership) till små och medelstora företag är verktygen. Mål Bolaget ska bidra till målet för Sveriges politik för global utveckling (PGU) om en rättvis och hållbar global utveckling. Målen för bolagets verksamhet är målet för Sveriges internationella bistånd att bidra till att skapa förutsättningar för förbättrade levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Utgångspunkten för det svenska biståndet är den fattiga och förtryckta människans behov och förutsättningar. Svenskt bistånd ska sträva efter att bidra till långsiktiga och konkreta resultat för fattigdomsbekämpning och för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Se ägaranvisning för Swedfund International AB Bolaget ska enligt beslut på bolagsstämma eftersträva att den genomsnittliga avkastningen på det egna kapitalet före skatt överstiger den genomsnittliga statsskuldsräntan med ett års löptid. Avkastningen ska mätas över rullande sjuårsperioder. Verksamhetsinriktning Bolaget ska, tillsammans med strategiska partners, medverka till investeringar som inte bedöms kunna realiseras med enbart kommersiell finansiering. Bolaget bidrar till hållbart företagande genom att: - tillhandahålla riskvilligt kapital där det råder brist på detta då risken (faktisk eller upplevd) uppfattas som för hög av rent kommersiella aktörer och/eller där den finansiella infrastrukturen saknas - medverka med vår samlade erfarenhet av att driva företag på svåra marknader samtidigt som vi aktivt deltar i att utveckla våra portföljbolags best practice inom områden såsom finansiell styrning och rapportering, miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption, affärsetik, jämställdhet och mångfald :43:45 1(12)

2 Landval Bolaget ska investera i länder som enligt OECD/DAC:s definition kvalificerar för utvecklingsfinansiering. Bland utvecklingsländerna ska bolaget prioritera investeringar i låginkomstländer och postkonfliktländer. Investeringar i övre medelinkomstländer enligt OECD/DAC:s definition bör endast ske i länder med vilka Sverige bedriver bilateralt utvecklingssamarbete. Swedfunds roll i utvecklingssammarbetet beskrivs närmare på En utförlig redovisning av Swedfunds måluppfyllnad och verksamhet kommer att återfinnas i bolaget integrerade årsredovisning För 2013 finns motsvarande i bolagets integrerade redovisning Växtkraft Så bidrar Swedfund till fattigdomsminskning genom hållbart företagande. Swedfund har erhållit hedersomnämnande för sin integrerade redovisning 2013 av FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. Verksamheten första halvåret 2014 Resultatet Inga väsentliga försäljningar som påverkar resultatet har gjorts. Ränteintäkterna avseende låneportföljen är högre än motsvarande period föregående år orsakat av en större låneportfölj. Intäkterna från kortfristiga placeringar och Kassa och bank är högre än 2013 också det främst beroende på större volymer. Bolaget har väsentligt större nedskrivningar än motsvarande period föregående år främst beroende på ett bolag som har en kraftig nedgång i sitt egna kapital. Ökningen av kostnaderna kan hänföras till en större verksamhetsvolym. Under perioden fattade investeringsbeslut (KSEK) Belopp Land Bransch Sub-Sahara Afrika Fond Nigeria Bank Kenya Försäkringsbolag Nigeria Konstgödsel Ghana Finans Etiopien Sjukhus Mocambique Hotell Afrika Industri Totalt Afrika Ryssland Fordonskomponenter Totalt Östeuropa Globalt Sjukhus Totalt Globalt Totalt :43:45 2(12)

3 Under perioden avtalade investeringar Belopp Land Bransch Afrika Industri Globalt Sjukhus Totalt Totalt har under perioden utbetalats KSEK ( ). De avtalade investeringarna under perioden är tilläggsinvesteringar i befintliga portföljbolag. Fyra delförsäljningar har skett i fonder. Två aktieinvesteringar har sålts i sin helhet, en i Indien (Belstar) och en i Ryssland (Nordrus). Ett lån till ett bolag i Bhutan har avslutats utan att återbetalning skett och ett lån till en bank i Vitryssland har förtidsinlösts i sin helhet. Nedskrivningar och återföringar av tidigare nedskrivna portföljinvesteringar har gjorts enligt av styrelsen fastställda principer, med undantag för ett lån där förhandlingar pågår, samt en aktieinvestering där omstruktureringsprocessen är påbörjad och bedömningen har gjorts, att vid en eventuell försäljning skulle Swedfund få tillbaka det bokförda värdet av aktieinnehavet. Swedpartnership Swedfund erbjuder även små och medelstora aktiebolag etableringsstöd i form av ett avskrivningslån för investeringar i kompetensöverföring och utrustning i Swedfunds investeringsländer. Projektet ska bygga på ett långsiktigt kommersiellt samarbete mellan det svenska företaget och ett företag i landet där projektet ska genomföras. Swedpartnerships verksamhet beskrivs närmare på Verksamheten innefattar myndighetsutövning. Under perioden avtalade avskrivningslån (KSEK) Belopp Region Andel Asien 57% 677 Afrika 7% 545 Latinamerika 5% 3230 Östeuropa 31% Totalt :43:45 3(12)

4 Under perioden utbetalda avskrivningslån (KSEK) Belopp Region Andel Asien 66% Afrika 11% 273 Latinamerika 3% Östeuropa 20% Totalt Under perioden har 5 lån om totalt KSEK avskrivits, det vill säga att projekten har avslutats i enlighet med projektplanen. Bolagets resultat och ställning redovisas i efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalys med tillhörande bokslutskommentarer :43:45 4(12)

5 Resultaträkning Belopp i kkr Not Aktieförsäljning Försäljningsintäkt 1, Inköpskostnad Aktieutdelning Räntor och avgifter Intäkter Kostnader Netto återföringar resp nedskrivningar av portföljinvesteringar Återföringar Nedskrivningar Sålda tjänster Intäkter Kostnader Övriga portföljintäkter Övriga rörelseintäkter Bruttoresultat Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på periodens resultat - - Periodens resultat :43:45 5(12)

6 Balansräkning Belopp i kkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Investeringar i portföljföretag Aktier Lånefordringar Kortfristiga fordringar Skattefordran Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR :43:45 6(12)

7 Balansräkning Belopp i kkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver/ reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst/förlust Periodens resultat Avsättningar Avsättning för kapitalförsäkringar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut, del av lång skuld Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i kkr Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut Obligationer och andra värdepapper Bankräkningar Summa ställda säkerheter Övriga ställda panter och säkerheter Pantsatta kapitalförsäkringar Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser (garantiutfästelser för lånefordringar) Kontrakterade ej utbetalda portföljåtaganden :43:45 7(12)

8 Eget kapital Aktie- Reserv Balanserat Årets Summa kapital fond resultat resultat eget kapital Eget kapital Vinstdisposition enligt beslut av årets bolagsstämma: Kapitaltillskott Periodens resultat Eget kapital Vinstdisposition enligt beslut av årets bolagsstämma: Kapitaltillskott Periodens resultat Eget kapital Vinstdisposition enligt beslut av årets bolagsstämma: Kapitaltillskott Årets resultat Eget kapital Vinstdisposition enligt Kapitaltillskott Årets resultat Eget kapital Aktiekapitalet består av 50 stycken aktier med ett kvotvärde :43:45 8(12)

9 Kassaflödesanalys Belopp i Kkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av investeringar i portföljföretag Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållna aktieägartillskott Minskning(-)/Ökning(+) av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Belopp i Kkr Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Likvida medel Likvida medel består av: Kassa och Bank Ej pantsatta kortfristiga placeringar Summa :43:45 9(12)

10 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer (Belopp i kkr om inget annat anges) Allmänna redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad med Redovisningsrådets rekommendation nummer 20. Bolaget tillämpar årsredovisningslagen samt Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. För delårsrapporten används samma redovisningsprinciper som för årsredovisningen För att öka läsbarheten av resultaträkningen och ge en mer rättvisande bild används inte de rubriker och poster som anges i årsredovisningslagen eller FARs vägledning om årsredovisningen. Kostnader direkt hänförliga till resp intäkt redovisas netto med angivande av de i nettot ingående posterna. Kapitalförsäkringar redovisas till verkligt värde på tillgångssidan, som en avsättning samt som pantsatt fordran också den till verkligt värde. Bolaget har erhållit medel för teknisk assistans ( TA ) och drift av startprogrammet (Swedpartnership) från Svenska staten. Hur stödet påverkat resultaträkningen redovisas i not 3. Ingen bedömning av eventuell skattefordran på bolagets negativa resultat har gjorts. Not 1 Nettoomsättning per geografisk marknad resp verksamhetsgren Nettoomsättning per geografisk marknad Afrika Asien Östeuropa Latinamerika Nettoomsättning per verksamhetsgren Aktieförsäljningar Aktieutdelning Ränteintäkter Sålda tjänster Övriga portföljintäkter Not 2 Under året sålda/avvecklade aktieinvesteringar Total kostnad sålda aktier Nedskrivet värde sålda aktier Årets kostnad sålda aktier Erhållen likvid Årets realisationsvinst/förlust :43:45 10(12)

11 Not 3 Stöd för teknisk assistans och startprogrammet (Swedpartnership) Rubrik i resultaträkningen Varav Swedpartnership Övriga rörelseintäkter Övriga externa kostnader Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Rubrik i resultaträkningen Varav "T/A" medel Övriga rörelseintäkter Övriga externa kostnader Övriga rörelsekostnader Delårsrapporten är upprättad i enlighet med god redovisningssed för statliga bolag (riktlinjer för extern ekonomisk rapportering). Lämnade uppgifter stämmer med de faktiska förhållandena och ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av bolaget som skapats av delårsrapporten :43:45 11(12)

12 Stockholm 28 juli, 2014 Claes Ekström Renee Andersson Pernilla Bard Ordförande Björn Börjesson Stefan Isaksson Bengt Kvarnbäck Lotta Mellström Charlotte Salford Per Östensson Anna Ryott Verkställande Direktör :43:45 12(12)

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Delårsrapport Q2 Halvårsrapport januari-juni 2012

Delårsrapport Q2 Halvårsrapport januari-juni 2012 Delårsrapport Q2 Halvårsrapport januari-juni 2012 Perioderna kvartal 2 och första halvåret 2012 Inlandsinnovation AB, org.nr. 556819-2263 Andra kvartalet 2012 Andra kvartalets resultat efter skatt uppgick

Läs mer

RiR 2009:4. Swedfund International AB och samhällsuppdraget

RiR 2009:4. Swedfund International AB och samhällsuppdraget RiR 2009:4 Swedfund International AB och samhällsuppdraget ISBN 91 978 7086 176 5 RiR 2009:4 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Regeringen Utrikesdepartementet Datum 2009-05-18 Dnr 33-2008-0196

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

.() /) -*) * Administration av lånen hanteras av Nordax Bank AB som ingår i koncernen. Under räkenskapsåret har det inte funnits några anställda.

.() /) -*) * Administration av lånen hanteras av Nordax Bank AB som ingår i koncernen. Under räkenskapsåret har det inte funnits några anställda. '()**+ % % %% %% % %,-+'( * Förvaltningsberättelse... 2 Rapport över resultat... 4 Rapport över totalresultat... 4 Rapport över finansiell ställning... 5 Rapport över kassaflöden... 6 Rapport över förändringar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.)

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.) NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 för Sparbanken Gripen AB (publ.) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse. 3-6 Fem år i sammandrag. 7-8 Förslag till vinstdisposition.

Läs mer

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB Årsredovisning 2012 Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg Årsredovisning 2012 3 innehåll vd har ordet VD har ordet...3 Året i korthet...5 Snabba fakta...6 Marknaden...7 Affärsidé...8 Vision...9 Mål 2013...9

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Årsredovisning. en bank för dina idéer

Årsredovisning. en bank för dina idéer Årsredovisning 2014 en bank för dina idéer INNEHÅLL Kommentarer från vd 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige ÅRSREDOVISNING 2011 Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige 2011 i sammandrag Artikel publicerad 2011-03-02 i tidningen Fastighetsaktien Stefan Fröjdendahl Intäkterna uppgick till

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer