Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT. om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT. om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den COM(2015) 370 final Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond SV SV

2 INFORMATION OCH VILLKOR FÖR UTNYTTJANDE AV EU:s SOLIDARITETSFOND 1. INLEDNING Detta beslut gäller utnyttjande av EU:s solidaritetsfond (nedan kallad fonden) till ett belopp av euro efter tre katastrofer i Bulgarien och Grekland. Detta utnyttjande kommer att finansieras i sin helhet genom partiell användning av de euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden som redan tagits upp i 2015 års budget, och som därmed inte kräver någon ändringsbudget. 2. INFORMATION OCH VILLKOR I slutet av april 2015 mottog kommissionen tre ansökningar till fonden för finansiellt bistånd som rörde en katastrof i Bulgarien (svåra vinterförhållanden) och två katastrofer i Grekland (översvämningar av Evros och i regionen Grekiska fastlandet) som hade inträffat i januari och februari Kommissionen har noggrant gått igenom samtliga tre ansökningar på grundval av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond 1 (nedan kallad förordningen), särskilt artiklarna 2, 3 och 4. De viktigaste slutsatserna av denna bedömning redovisas i följande avsnitt BULGARIEN (1) I slutet av januari och början av februari 2015 drabbades stora delar av Bulgarien av kraftiga regn, snö, översvämningar och jordskred som orsakade betydande skador på offentlig infrastruktur, företag, privatbostäder och tillgångar, och skadade jordbrukssektorn. (2) Bulgariens ansökan mottogs av kommissionen den 24 april 2015, dvs. inom tidsfristen på tolv veckor efter det att de första skadorna konstaterats den 30 januari (3) Kommissionen bedömde att de olika inträffade katastroferna i Bulgarien har en gemensam meteorologisk orsak av naturligt ursprung och därför faller inom solidaritetsfondens tillämpningsområde. (4) Vid sin ansökan begärde Bulgarien en förskottsbetalning på förväntade bidrag från solidaritetsfonden. Kommissionen drog efter en preliminär bedömning av ansökan slutsatsen att de villkor som föreskrivs i förordningens artikel 4a var uppfyllda. Genom kommissionens beslut C(2015) 4179 beviljades ett förskott på euro, vilket motsvarar 10 % av det förväntade finansiella bidraget från fonden. (5) De bulgariska myndigheterna uppskattar det totala värdet på de direkta skador som orsakats av katastrofen till miljoner euro. Detta belopp motsvarar 0,622 % av Bulgariens BNI, eller 103,6 % av det tröskelvärde på miljoner euro för "större katastrofer" som var tillämpligt för Bulgarien 2015 (dvs. 0,6 % av BNI baserat på uppgifter från 2013) vid prövning av möjligheten till bistånd från solidaritetsfonden. Eftersom de totala direkta skadorna uppskattades överstiga gränsvärdet anses 1 Rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond (EGT L 311, , s. 3). SV 2 SV

3 katastrofen uppfylla villkoren för en "större naturkatastrof" i den mening som avses i artikel 2.2 i förordningen. (6) De totala direkta skadorna utgör grunden för beräkningen av beloppet för det ekonomiska bidraget från fonden. Det finansiella bidraget får endast användas för sådana väsentliga nöd- och återställningsinsatser som anges i artikel 3 i förordningen. (7) Vad gäller inverkan och konsekvenserna av katastrofen drabbade svåra vinterklimatförhållandena nästan hela Bulgariens territorium. Det rapporterades att den sydöstra regionen var hårdast drabbad av händelserna. Över 300 byggnader i enbart i staden Burgas översvämmades. Jordskred förstörde viktig infrastruktur. Fördämningar brast, många floders (t.ex. Maritsa/Evros) bäddar brast och översvämmade jordbruksmark och skogar. Stormbyar förstörde tallskogar och orsakade strömavbrott och störningar i kommunikationsnätverk. Vägar blockerades av nedfallna träd. (8) De bulgariska myndigheterna har uppskattat kostnaderna för nödvändiga krisinsatser som är stödberättigande enligt artikel 3.2 i förordningen till miljoner euro och har delats upp mellan olika typer av insatser. Detta belopp utgör över 98 % av de totala rapporterade skadorna. De bulgariska myndigheterna förklarade denna oproportionerligt höga andel offentliga skador med de lokala myndigheternas oförmåga att korrekt bedöma skadorna på privat egendom inom ansökningstidsfristen på tolv veckor. Skador på privat egendom är därför till stor del inte medtagen i ansökan. Den största andelen av kostnaderna för krisinsatserna är på över 97 miljoner euro och avser säkrande av förebyggande infrastruktur. Över 46 miljoner kommer enligt beräkningarna att krävas för återställandet av transportinfrastruktur. (9) De berörda regionerna ingår i kategorin mindre utvecklade regioner enligt reglerna om de europeiska struktur- och investeringsfonderna ( ). De bulgariska myndigheterna har inte meddelat kommissionen någon avsikt att omfördela medel från de europeiska struktur- och investeringsfonderna till återhämtningsåtgärder. (10) I fråga om unionslagstiftning om förebyggande och hantering av denna typ av katastrofer införlivade Bulgarien år 2007 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/60/EG av den 23 oktober 2010 om bedömning och hantering av översvämningsrisker (nedan kallat översvämningsdirektivet) i sin nationella lagstiftning, och en preliminär bedömning av översvämningsriskerna för varje avrinningsdistrikt har utförts på grundval av en metod för bedömning av översvämningsrisker utarbetats av ministeriet för miljö- och vattenfrågor. (11) När ansökan lämnades in var Bulgarien inte föremål för några överträdelseförfaranden när det gäller EU:s lagstiftning om denna kategori av katastrofer. (12) De bulgariska myndigheterna angav att skador till ett värde av cirka 32 miljoner euro täcks av försäkring. Detta belopp har dragits av från de stödberättigande kostnaderna GREKLAND (översvämningar i Evros och i de centrala och västra regionerna) (1) Från början av februari 2015 drabbades Grekland av omfattande översvämningar i det bredare området för floderna Evros och Ardas i Östra Makedonien och Thrakien som orsakade förstörelse på grundläggande infrastruktur, offentliga byggnader, privata bostäder, företag och i jordbruket. SV 3 SV

4 (2) Under samma period drabbades stora delar av centrala och västra Grekland inbegripet regionerna Epirus, Västra Grekland, Grekiska Fastlandet och Thessalien av liknande händelser som gav upphov till ännu större skador än i Östra Makedonien. (3) Grekland lämnade in två ansökningar om ekonomiskt stöd från fonden den 23 april 2015, dvs. inom tidsfristen på tolv veckor efter det att de första skadorna noterades den 4 februari 2015 (Evros) och den 1 februari 2015 (centrala och västra regionerna). Ansökningarna lämnades in som regionala katastrofer enligt artikel 2.3 i förordningen. Allt som allt påverkades fem NUTS 2-regioner av katastrofen: Östra Makedonien och Thrakien (översvämningar (Evros)) samt Epirus, Västra Grekland, Grekiska Fastlandet och Thessalien (översvämningar i centrala och västra Grekland). (4) Kommissionens bedömning visade emellertid att händelserna i Grekland (och den större katastrofen i Bulgarien) är närstående och har samma meteorologiska ursprung. Kommissionen beslutade därför att behandla de grekiska ärendena som en enda regional katastrof enligt vad som anges i artikel 2.3 i förordningen. Katastrofen utgör en naturkatastrof och faller därför inom solidaritetsfondens tillämpningsområde. (5) En sammanslagning av de två ansökningarna påverkar inte beloppet på det finansiella bidraget från solidaritetsfonden och minskar samtidigt betydligt den administrativa bördan för Grekland från genomförande och rapportering. (6) När Grekland lämnade sin ansökan begärde landet en förskottsbetalning på det förväntade bidraget från solidaritetsfonden. Efter en preliminär bedömning av ansökningarna, och innan det beslutats att slå samman dem, drog kommissionen slutsatsen att de villkor som anges i artikel 4a i förordningen var uppfyllda i båda fallen. (7) De grekiska myndigheterna uppskattar de sammanlagda totala direkta skadorna till följd av översvämningarna till 395,878 miljoner euro (132,454 miljoner euro för Evros plus 263,424 miljoner euro för centrala och västra Grekland). Detta belopp motsvarar 36 % av det tröskelvärde på 1 091,315 miljoner euro för större katastrofer som är tillämpligt för Grekland för 2015 (dvs. 0,6 % av BNI baserat på 2013 års uppgifter) och uppfyller därför inte kriterierna för att betraktas som en större katastrof. De totala direkta skadorna utgör däremot 4,78 % av den viktade genomsnittliga BNP:n i de fem berörda NUTS 2-regionerna och överstiger därmed med råge tröskelvärdet på 1,5 % för den viktade regionala BNP som fastställs i förordningen för att betraktas som en regional katastrof. (8) De totala direkta skadorna utgör grunden för fastställandet av beloppet för det ekonomiska bidraget från fonden. Det finansiella bidraget får endast användas för sådana väsentliga nöd- och återställningsinsatser som anges i artikel 3 i förordningen. (9) Genom kommissionens beslut C(2015) 4180 beviljas ett förskott på euro för Evros. Genom kommissionens beslut C(2015) 4181 beviljades ett förskott på euro för centrala och västra Grekland, vilket i båda fallen motsvarar 10 % av det förväntade finansiella bidraget från fonden. (10) Vad gäller katastrofernas inverkan och konsekvenser, drabbade översvämningarna i Evros avrinningsområde särskilt jordbrukssektorn. Cirka hektar jordbruksmark översvämmades. Jordbruksinfrastruktur, magasin och skördar förstördes. 150 km väg skadades eller förstördes. Infrastruktur för vattenförsörjning och avloppshantering i 17 SV 4 SV

5 bostadsområden skadades. Översvämningarna orsakade också skador på offentliga byggnader (skolor, sporthallar, bibliotek). I västra, centrala och norra delarna av Grekland drabbades Aitolien och Akarnanien, Epirus, Evritania, Fthiotis, Thessalien och Peloponnesos av kraftiga regn och stormar, liksom även kraftiga snöfall i bergsområdena, sydliga stormvindar, både till havs och till lands. Händelsen utlöste kraftavbrott, flodbäddar brast och omfattande jordskred resulterade i att ett antal bosättningar i bergsområden blev isolerade och invånarna där behövde evakueras. Katastrofen orsakade skador på mer än 60 % av vägnätet i Epirus. Jordbruket led skador från skördeförluster i odlingsområden. Butiker, bostäder, affärsföretag, djurhållning och jordbruksföretag påverkades. Vissa av Greklands kulturarv hotades. De häftiga vattenströmmarna i floden Arachthos drog exempelvis med sig den historiska bron Plaka i Tzoumerka. (11) De grekiska myndigheterna har uppskattat kostnaderna för nödvändiga krisinsatser som är stödberättigande enligt artikel 3.2 i förordningen till 308,445 miljoner euro och de har delats upp på olika typer av insatser. Den största andelen av kostnaden gäller transportsektorn med drygt 196 miljoner euro. Den näst största andelen av kostnaden går till att säkra förebyggande infrastruktur, och uppgår till 83 miljoner euro. (12) De drabbade regionerna tillhör kategorin "mindre utvecklade regioner" inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna ( ). De grekiska myndigheterna har inte meddelat kommissionen någon avsikt att omfördela medel från struktur- och investeringsfonderna till återuppbyggnadsåtgärder. (13) När det gäller genomförandet av unionslagstiftningen om förebyggande och hantering av katastrofrisker finns det för närvarande inget pågående överträdelseförfarande. En uppdaterad preliminär rapport om bedömning av översvämningsrisker överlämnades till kommissionen i november Dessutom, som en del av den nationella strategiska referensramen , innehåller det operativa programmet infrastruktur, transport, miljö och en hållbar utveckling, som samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden, finanser, inom det tematiska målet 5, åtgärder för att hantera de negativa effekterna av klimatförändringen och anpassa sig till nya xerotermiska förhållanden och möjliga extrema väderfenomen, såsom översvämningar. (14) När ansökan lämnades in var Grekland inte föremål för några överträdelseförfaranden när det gäller EU:s lagstiftning om denna kategori av katastrofer. (15) Enligt de grekiska myndigheterna finns det inte någon försäkring som täcker de stödberättigande kostnaderna. 3. FINANSIERING Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om fastställande av den fleråriga budgetramen för åren , särskilt artikel 10, möjliggör utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond (fonden) upp till ett årligt tak på 500 miljoner euro (i 2011 års priser), utöver de relevanta rubrikerna i budgetramen. Villkoren för stöd från fonden anges i rådets förordning (EG) nr 2012/2002, ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 661/2014 av den 15 maj 2014 om inrättande av Europeiska unionens 2 EUT L 347, , s SV 5 SV

6 solidaritetsfond. I punkt 11 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning 3 (det interinstitutionella avtalet) fastställs reglerna för utnyttjandet av fonden. Då fonden främst inrättades på grundval av solidaritetstanken, anser kommissionen att stödet från fonden bör vara progressivt. Detta innebär, enligt tidigare praxis, att den del av skadorna som överstiger tröskelvärdet för "större katastrofer" (dvs. 0,6 % av landets BNI eller 3 miljarder euro i 2011 års priser, beroende på vilket som är det lägre beloppet) bör omfattas av en högre stödnivå än skador upp till tröskelvärdet. I allmänhet har ersättning tidigare utbetalats för 2,5 % av de totala direkta skadorna upp till gränsvärdet, och för 6 % av skadorna därutöver. För regionala katastrofer och katastrofer som godtagits enligt den så kallade grannlandsbestämmelsen är stödnivån 2,5 %. Stödet får inte överstiga de totala uppskattade kostnaderna för biståndsberättigande insatser. Metoden för beräkning av stöd från solidaritetsfonden fastställdes i årsrapporten om solidaritetsfonden och har godkänts av rådet och Europaparlamentet. Beräkningen av stödet från fonden på grundval av ansökningarna från Bulgarien och Grekland baserad på en beräkning av totala direkt orsakade skador är följande: Katastrof Direkta skador (i miljoner Tillämpat tröskelvärde för regional katastrof (i miljoner Tröskelvärde för större katastrof (i miljoner Total kostnad för stödberättigande insatser (i miljoner 2,5 % av de direkta skadorna upp till tröskelvärdet (i 6 % av direkta skador över tröskelvä rdet (i Totalt föreslaget stödbelopp (i BULGARIEN GREKLAND TOTALT Ett belopp på euro utnyttjades vid tidpunkten för antagandet av 2015 års budget för utbetalning av förskott och de motsvarande åtagande- och betalningsbemyndigandena togs upp i budgeten. Mot bakgrund av granskningen av ansökningarna 4 och med hänsyn till det högsta möjliga bidraget från fonden föreslår kommissionen att fonden utnyttjas för dessa två ärenden genom att använda euro av de särskilt mobiliserats för förskott från Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret Ett belopp på euro har redan betalats ut för förskotten på 10 % ( euro för Bulgarien och euro för Grekland) i enlighet med artikel 4a.2 i förordningen, och det belopp som återstår att betala uppgår till euro ( euro för Bulgarien och euro för Grekland). 3 4 EUT C 373, , s. 1. Meddelande till kommissionen C(2015) 6077 xxxx. SV 6 SV

7 Efter utbetalningen av de ovannämnda förskotten är det tillgängliga saldot för utbetalning av förskott i budgeten euro. I linje med punkt 11 i det interinstitutionella avtalet, som ger möjlighet att omfördela anslag, föreslår kommissionen att ta i anspråk de euro som behövs för Bulgarien och Grekland från sådant tillgängligt saldo. Efter utbetalningen av det återstående saldot på euro, finns ett belopp på euro fortfarande tillgängligt för ytterligare förskott under 2015 vid behov. På grundval av de uppgifter som för närvarande finns tillgängliga verkar detta vara tillräckligt i händelse av nya ansökningar som inkommer under den återstående delen av året. Vid oenighet kommer ett trepartsförfarande att inledas i enlighet med punkt 11 i det interinstitutionella avtalet 5. 5 EUT C 373, , s. 1. SV 7 SV

8 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond 6, särskilt artikel 4.3, med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning 7, särskilt punkt 11, med beaktande av kommissionens förslag 8, och av följande skäl: (1) Europeiska unionens solidaritetsfond (nedan kallad fonden) syftar till att ge unionen möjlighet att snabbt, effektivt och flexibelt vidta åtgärder i nödsituationer och att visa solidaritet med befolkningen i katastrofdrabbade regioner. (2) Det högsta årliga beloppet för fonden får i enlighet med artikel 10 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/ inte överskrida 500 miljoner euro (i 2011 års priser). (3) Bulgarien har lämnat in en ansökan om att ta fonden i anspråk till följd av svåra vinterklimatförhållanden. (4) Grekland har lämnat in två ansökningar om att ta fonden i anspråk till följd av översvämningar. (5) Kommissionen bedömde att ansökningarna uppfyller de villkor för stöd från solidaritetsfonden som fastställs i rådets förordning nr 2012/ Rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond (EGT L 311, , s. 3). EUT C 373, , s. 1. EUT C [ ], [ ], s. [ ]. Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för ( EUT L 347, , s. 884). SV 8 SV

9 (6) Fonden bör därför tas i anspråk för att tillhandahålla ett ekonomiskt stöd på totalt euro med avseende på de ansökningar som lämnats in av Bulgarien och Grekland. (7) Det finns möjlighet att omfördela anslag i enlighet med den andra meningen i punkt 11 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december Anslagen för förskott för budgetåret 2015 har använts i mycket begränsad utsträckning för de tre ansökningar som detta beslut avser, och för vilka det återstår att betala euro. Följaktligen kommer hela beloppet för utnyttjandet att finansieras genom användning av tillgängliga anslag i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, och inga ytterligare anslag krävs. Därför finns inte något behov av en ändringsbudget eftersom detta beslut inbegriper alla de moment som krävs för utnyttjandet av fonden. (8) För att minimera den tid det tar att ta fonden i anspråk, bör detta beslut tillämpas från och med den dag det antas. HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Artikel 1 Det fulla beloppet av detta ianspråktagande ska täckas av de särskilt mobiliserade anslagen för förskott i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 tillgängliga för utnyttjande under budgetpost Artikel 2 Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Det ska tillämpas från och med den [date of its adoption to be inserted by the Parliament before the publication in OJ]. Utfärdat i Bryssel den På Europaparlamentets vägnar Ordförande På rådets vägnar Ordförande SV 9 SV

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Europeiska unionens solidaritetsfond Årsrapport 2015

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Europeiska unionens solidaritetsfond Årsrapport 2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.8.2016 COM(2016) 546 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Europeiska unionens solidaritetsfond Årsrapport 2015 SV SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.10.2016 COM(2016) 651 final 2016/0318 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.10.2017 COM(2017) 625 final 2017/0274 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.4.2012 COM(2012) 160 final C7-00091/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige P7_TA-PROV(2012)0488 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige Europaparlamentets resolution av den 12 december 2012 om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/678/EU om bemyndigande för Republiken Italien att fortsätta

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2009/790/EG om bemyndigande för Republiken Polen att tillämpa

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) L 337/46 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1255/2014 av den 17 juli 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 6.12.2012 2012/2307(BUD) Par1 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 Alla avsnitt

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING om att ålägga Portugal böter för underlåtenhet att vidta effektiva åtgärder för att komma

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.7.2016 C(2016) 4172 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 8.7.2016 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 om tillämpning

Läs mer

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I BILAGA II Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I ska tillhandahållas genom kommissionens fastställda IT-applikation enligt vad som föreskrivs i artikel 11 Stödreferens

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Republiken Lettland att tillämpa en särskild åtgärd som avviker

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 15.7.2014 2014/2055(BUD) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/53/EU om bemyndigande för Konungariket Belgien

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.7.2014 om fastställande av informations- och kommunikationsåtgärder för allmänheten

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 16/02/2016 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2016 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING: 04, 40

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 16/02/2016 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2016 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING: 04, 40 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 16/02/2016 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2016 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING: 04, 40 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 02/2016 MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 4002 Reserver

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling B8-1289/2016 23.11.2016 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågorna för muntligt besvarande B8-1812/2016, B8-1813/2016 och B8-1814/2016 i enlighet med artikel

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/677/EU om bemyndigande för Luxemburg att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket

Läs mer

För delegationerna bifogas dokument DEC 01/2018.

För delegationerna bifogas dokument DEC 01/2018. Europeiska unionens råd Bryssel den 17 januari 2018 (OR. en) 5323/18 FIN 46 FÖLJENOT från: inkom den: 15 januari 2018 till: Günther OETTINGER, ledamot av Europeiska kommissionen Marinela PETROVA, ordförande

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2017 COM(2017) 826 final 2017/0336 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2015 COM(2015) 343 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 SV SV Innehållsförteckning

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 26 november 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 26 november 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 26 november 2015 (OR. en) 14531/15 FÖLJENOT från: inkom den: 24 november 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: MAP 32 MI 756 COMPET 542 IND 191 POLARM 8 COARM 253 CFSP/PESC

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 28 juli 2017 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 28 juli 2017 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 28 juli 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2017/0124 (NLE) 11284/17 FISC 162 ECOFIN 650 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om

Läs mer

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.10.2015 COM(2015) 545 final FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN SV SV Europeiska kommissionen

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.7.2014 COM(2014) 438 final 2014/0203 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella olivoljerådets

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna,

Läs mer

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/ RIKTLINJER OM VILLKOR FÖR FINANSIELLT STÖD INOM KONCERNER EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Riktlinjer om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA:s riktlinjer om

Läs mer

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT Europaparlamentet 204-209 Konsoliderat lagstiftningsdokument 2.9.207 EP-PE_TC-COD(206)0368 ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 2 september 207 inför antagandet av

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1. Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1. Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1 Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland Näringsdepartementet 2015-09-22 Dokumentbeteckning KOM(2015) 365 Förslag till

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 11.10.2007 KOM(2007) 600 slutlig Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av medel ur Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG,

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.6.2016 COM(2016) 426 final 2016/0196 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av 2015 års internationella

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/203 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 55/2008 om införande av autonoma

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2017 COM(2017) 640 final 2017/0282 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EESkommittén avseende

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2010:1764 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.7.2016 COM(2016) 462 final Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.11.2011 KOM(2011) 710 slutlig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Europeiska unionens solidaritetsfond Årsrapport 2013

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Europeiska unionens solidaritetsfond Årsrapport 2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.3.2015 COM(2015) 118 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Europeiska unionens solidaritetsfond Årsrapport 2013 SV SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 15.12.2015 COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av provisoriska åtgärder på området för internationellt skydd till förmån

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 FÖRSLAG från: inkom den: 8 juni 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU,

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.3.2010 KOM(2010)114 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.12. COM() 597 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om uppgifter om budgetkonsekvenserna av den årliga uppdateringen för av löner och pensioner

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2016:1023 Utkom från trycket den 29 november 2016 utfärdad den 17 november 2016. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen SV SV MOTIVERING

Läs mer

Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft

Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft Denna åtgärd kom in sent i processen och texter finns därför inte ännu Innehållsförteckning Artikel 21, Investeringar

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2011 KOM(2011) 377 slutlig 2011/0164 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regional utveckling FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regional utveckling FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Utskottet för regional utveckling 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/... 23.8.2005 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för framställningar

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/51 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 8 november 2016 (OR. en) 14127/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 8 november 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 13265/16 Ärende: FIN 774

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 COM(2015) 181 final 2015/0094 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland SV SV MOTIVERING

Läs mer

GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER

GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER PRESIDIETS BESLUT AV DEN 15 APRIL 2013 Kapitel: 1. Gåvor som mottagits inom

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2004) 714 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.06.2004 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2004 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 09, 31 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC32/2004 ICKE-OBLIGATORISKA

Läs mer

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR CT/CA-012/2004/01sv ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR STYRELSEN HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av rådets förordning

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vad gäller förslag till Unece-handelsnormer

Läs mer

Interinstitutionellt ärende: 2015/0097 (NLE)

Interinstitutionellt ärende: 2015/0097 (NLE) Europeiska unionens råd Bryssel den 6 maj 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0097 (NLE) 8587/15 EEE 16 ENV 262 ENT 77 FÖRSLAG från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av avtalet mellan

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1 TILL 2016 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET. Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1 TILL 2016 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET. Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.3.2016 COM(2016) 152 final FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1 TILL 2016 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen SV SV Med

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6798 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 25.10.2013 2013/2264(BUD) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för

Läs mer

SV Europeiska unionens officiella tidning L 347/884. RÅDETS FÖRORDNING (EU, EURATOM) nr 1311/2013. av den 2 december 2013

SV Europeiska unionens officiella tidning L 347/884. RÅDETS FÖRORDNING (EU, EURATOM) nr 1311/2013. av den 2 december 2013 1(12) 20.12.2013 SV Europeiska unionens officiella tidning L 347/884 RÅDETS FÖRORDNING (EU, EURATOM) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014 2020 EUROPEISKA UNIONENS RÅD

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar:

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.01.2004 C(2004)261 Ärende: Statligt stöd N 269/2003 Finland Bidrag och lån till teknisk forskning och utveckling Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i gemensamma EESkommittén beträffande

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 8 3 mom. och 67, ändras 5 24 och 30 punkten

Läs mer

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Konsoliderat lagstiftningsdokument 13.12.2011 EP-PE_TC2-COD(2009)0035 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 13 december 2011 inför antagandet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6782 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I

Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I P7_TA-PROV(20)045 Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 oktober 20 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.2.2009 KOM(2009) 72 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som Europeiska gemenskapen ska inta i AVS EG-ministerrådet beträffande

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.9.2014 COM(2014) 580 final 2014/0274 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av det ändrade avtalet om inrättande av Allmänna

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.12.2013 COM(2013) 917 final 2013/0448 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om godtagande av ändringen av 1999 års protokoll till 1979 års konvention om långväga och marknära

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 9.6.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 150/71 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 489/2012 av den 8 juni 2012 om tillämpningsföreskrifter för artikel 16 i Europaparlamentets och rådets

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 14 juni 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) PE-CONS 22/16 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C 319/09)

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C 319/09) 30.12.2003 SV Europeiska unionens officiella tidning C 319/55 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS BESLUT. om upphävande av beslut 2009/589/EG om förekomsten av ett alltför stort underskott i Polen

Rekommendation till RÅDETS BESLUT. om upphävande av beslut 2009/589/EG om förekomsten av ett alltför stort underskott i Polen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.5.2015 COM(2015) 243 final Rekommendation till RÅDETS BESLUT om upphävande av beslut 2009/589/EG om förekomsten av ett alltför stort underskott i Polen SV SV Rekommendation

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Statligt stöd Finland SA.41559 (2015/N) Stöd för avbytartjänster inom jordbruket på Åland Bryssel den 22.6.2015 C(2015) 4357 final Efter att ha granskat upplysningarna från era

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 55/2010 euro MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 2902

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 2008/2279(DEC) 28.1.2009 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007 (C6-0419/2008

Läs mer