Kraftsamling Kalmar län. Förslag på åtgärder som kan stärka Kalmar län under finanskris och lågkonjunktur. Kraftsamling Kalmar län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kraftsamling Kalmar län. Förslag på åtgärder som kan stärka Kalmar län under finanskris och lågkonjunktur. Kraftsamling Kalmar län"

Transkript

1 Lägesrapport Kraftsamling Kalmar län Kraftsamling Kalmar län Förslag på åtgärder som kan stärka Kalmar län under finanskris och lågkonjunktur 1

2 Sammanfattning Under kort tid har vi haft omfattande varsel inom bland annat fordon-, glas- och träbranscherna i Kalmar län. Sedan en tid tillbaks pågår ett omfattande arbete i länet för att identifiera åtgärder som kan stärka individer samt företag som på olika sätt har eller som kan komma att beröras av lågkonjunkturen och finanskrisen. Här pågår ett nära samarbete mellan kommuner, landsting, arbetsförmedlingar, fackliga organisationer, näringslivsorganisationer med flera. Initialt har arbetet inriktats på trä, glas och fordonsindustrin. Parallellt med detta tittar vi närmare på våra tillväxtbranscher och hur vi kan överbrygga hinder för tillväxt. Under de senaste två månaderna har vi, i egenskap av samordnare i Kalmar län, besökt samtliga 12 kommuner i länet samt drygt 45 företag som representerar olika branscher. Besöken har gett oss en bra bild av de styrkor och svårigheter företag och kommuner står inför samt vilka åtgärder som behövs på kort och lång sikt. De åtgärder som vi kommer att presentera på följande sidor sammanfattas i 8 områden: 1. Förbättra regelverken 2. Öka möjligheterna till kompetensutveckling 3. Särskilda satsningar bör göras inom glas- och träindustrin 4. Inför nytt ROT-avdrag för flerbostadshus 5. Öka tillgången till kapital 6. Företagsakut till företag som hamnar i akut kris 7. Förbättra infrastrukturen 8. Överväg att höja statsbidragen till kommuner och landsting Det samarbete som har bedrivits och den dialog som har förts på bred front i Kalmar län under de senaste månaderna är i grunden oerhört positiv. Kalmar län möter många svårigheter men har också många styrkor som vi ska bygga vår utveckling och tillväxt på. Detta kräver emellertid ett effektivt och kraftfullt samarbete och ansvar på både lokal, regional och nationell nivå. Samordnare för länets insatser under lågkonjunkturen Leif Larsson Ordförande Regionförbundet i Kalmar län Sven Lindgren Landshövding i Kalmar län 2

3 1. Situationen i länet 1.1) Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2009 Som samordnare i Kalmar län har vi under de senaste två månaderna besökt samtliga 12 kommuner i länet samt drygt 45 företag som representerar olika branscher. Det står fullt klart att aktiviteterna i företagen har dämpats påtagligt under det fjärde kvartalet I stort sett samtliga företag har minskat sin produktion och i många fall har man tvingats varsla personal. En majoritet av företagen uppger också att produktionen kommer att minska det kommande halvåret. Det finns emellertid också positiva bilder ute i länet. Trots det rådande läget finns det vissa företag som har förhållandevis bra förutsättningar och ser relativt ljust på framtiden. Den snabba försämringen på arbetsmarknaden återspeglas i varselstatistiken, men det finns också ett mörkertal. Varsel som omfattar färre än fem personer per företag eller visstidsanställda behöver inte anmälas till arbetsförmedlingen. Vår bedömning är att försämringen på arbetsmarknaden kommer att slå brett över i stort sett samtliga branscher i Kalmar län. Mest påtaglig är försämringen inom glas-, fordons-, träbygg- och plastindustrin. Även den offentliga sektorn berörs. Kommuner och landsting kommer få försämrade finanser och tvingas till neddragningar av personal och verksamheter. Detta för att upprätthålla budgetbalanskravet om inte de generella statsbidragen höjs. 1.2) Tydlig försvagning av arbetsmarknaden Sedan november 2008 har antalet arbetslösa i länet ökat med 3,4 procent 1 till personer. Det är närmare 1200 fler arbetslösa än för ett år sedan. Motsvarande siffra för personer i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd är 2034 personer eller 1,4 procent. Summering av arbetsmarknadsläget i Kalmar län Fortsatt minskning av antal nya platser Under december anmäldes 713 lediga platser till länets arbetsförmedlingar. Det är en minskning med 24 procent eller drygt 200 platser färre än i december Färre sökande fick arbete under december 2008 Under december månad fick 599 personer inskrivna vid arbetsförmedlingen arbete. Det är en minskning med 30 procent. Arbetslösheten fortsätter öka Sedan december 2007 har arbetslösheten ökat med 32 procent. Ökningen har hamnat på 45 procent för män och 17 procent för kvinnor. Sökande i program fortsätter öka Antalet sökande i program med aktivitetsstöd uppgick den sista december till 2035 personer. Det är en ökning med 38 procent sedan föregående år. 1 I åldersgruppen år 3

4 Antalet personer i arbete med stöd minskar Den sista december hade 2079 personer arbete med stöd. Det är nästan 600 personer färre än i december I denna grupp ingår särskilda insatser för funktionshindrade. Situationen för ungdomar alltmer besvärlig Ungdomars 2 arbetslöshet var den sista december 1132 personer. Det är drygt 200 personer eller 26 procent fler än i december Ungdomar i program med aktivitetsstöd har ökat med 400 personer på ett år. Antal varslade personer fortsatt högt Under 2008 varslades totalt 3098 personer om uppsägning i Kalmar län. Sedan årsskiftet fram till den 18 januari 2009 har ytterligare 226 personer blivit varslade. Tillverkningsindustrin värst utsatt Tillverkningsindustrin är värst drabbad. 75 procent av länets varsel har drabbat anställda inom tillverkningsindustrin, och då framförallt verkstadsindustrin och trävaruindustrin. 2 Ålder år 4

5 2. Så organiserar vi arbetet i Kalmar län Arbetet, som går under namnet Kraftsamling i Kalmar län bedrivs på både kort och lång sikt. På kort sikt ligger fokus främst på dem som är drabbade av varsel och uppsägning. Det långsiktiga arbetet handlar om att länet ska stå väl rustat när ekonomin vänder. 2.1) Arbetet organiseras i tre grupper Det länsövergripande kraftsamlingsarbetet i länet organiseras i tre grupper: ledningsgrupp, lilla mobiliseringsgruppen och stora mobiliseringsgruppen. Ledningsgrupp Leder länets arbete på lokal, regional och nationell nivå. Lilla mobiliseringsgruppen Planerar och följer upp arbetet åt samordnarna. Stora mobiliseringsgruppen Samlar lägesrapporter samt diskuterar förslag på åtgärder inom olika branscher och från olika delar av länet. Ledningsgrupp En särskild ledningsgrupp leder länets arbete på lokal och regional nivå. Gruppen består av landshövding Sven Lindgren, regionförbundets ordförande Leif Larsson, regiondirektör Håkan Brynielsson, regionförbundet och Peter Ekholm, länsstyrelsen. Lilla mobiliseringsgruppen Gruppen består av representanter från regionförbundet, länsstyrelsen, ALMI, Högskolan i Kalmar, Arbetsförmedlingen och Kalmar läns Trafik AB. Gruppen samlas regelbundet för att planera och följa upp arbetet åt samordnarna. Stora mobiliseringsgruppen Gruppen består av representanter från olika delar av länet. Förutom samordnarna ingår kommunstyrelsernas ordföranden, landstingsstyrelsens ordförande, arbetsförmedlingens chefer, ALMIS VD samt ordförande, Högskolans prorektor samt representanter från Handelskammaren, Företagarna, Svensk Näringsliv samt de fackliga organisationerna. Vid möten med gruppen (den 4/11 och 16/12) presenterades bland annat lägesrapporter från olika delar och branscher av länet. Där diskuterades även förslag på åtgärder på kort och lång sikt. 2.2) Besök i 12 kommuner och på 45 företag Ledningsgruppen har besökt samtliga 12 kommuner i länet. Vid kommunbesöken har gruppen haft överläggningar med kommunledningarna samt besökt cirka 45 företag. Syftet har varit att få en bild av vilka behov samt förslag på åtgärder som finns lokalt för att motverka lågkonjunkturen och finanskrisen. Övriga möten och samråd Den 7/1 hölls en överläggning mellan de sex samordnarna i Jönköpings-, Kalmar- och Kronobergs län samt företrädare för träbranschen, fackliga organisationer samt ett stort antal enskilda företagare på Träcentrum i Nässjö. Resultatet blev en rad förslag till åtgärder riktade 5

6 mot träbranschen. En skrivelse med dessa har överlämnats till regeringen 3. De sex samordnarna kommer även fortsättningsvis att ha en dialog med branschen. Samordnarna i Blekinge- Kalmar och Kronobergs län gjorde, den 13/1, tillsammans med ALMI, en snabbprognos som pekade på ett akut likviditetsbehov på drygt 100 miljoner kronor hos medelstora företag i de egna länen. Detta resulterade i en skrivelse till regeringen med flera förslag till likviditetslösningar, bland annat skattekredit och rekonstruktion. Det totala arbetet och förslagen har kontinuerligt avrapporterats och behandlats i regionförbundets styrelse. 2.3) En gemensam webbplats för stöd och service Det finns en stor efterfrågan i länet om att få en samlad bild av de stöd som samhället kan erbjuda företag med flera. Vi har därför tagit fram den gemensamma webbplatsen Där finns prognoser, statistik, information om arbetet, skrivelser samt en gemensam ingång till alla de stöd som finns att söka. Där finns även möjlighet att lämna förslag på aktiviteter eller insatser som kan göras för att stärka länet under lågkonjunkturen. De flesta kommuner och övriga offentliga organ som ingår i mobiliseringsarbetet har på sina webbplatser en länk till den gemensamma webbplatsen. 3 Skrivelsen finns som bilaga 6

7 3. Förslag på åtgärder Arbetet har inledningsvis inriktats på tre områden: Branscher som ska prioriteras i länet Företag inom trä, glas, bygg och fordonsindustrin är bland de första som drabbats av konjunkturnedgången. Det handlar därför om att identifiera konkreta åtgärder som kan stärka företagen på kort och lång sikt. Identifiera hinder för tillväxtföretag och tillväxtbranscher Det finns flera områden som ännu inte berörts i samma omfattning av konjunkturnedgången, besöksnäringen och handeln är två exempel på dessa. Här har vi identifierat hinder för deras tillväxtmöjligheter för att stärka branscherna ytterligare. Konsekvenser för länets kommuner och landsting Vi har sett över konsekvenserna för den kommunala ekonomin och i samband med det också identifierat kommunernas och landstingets möjligheter att mildra konsekvenserna av konjunkturnedgången. På följande sidor presenteras en rad åtgärder som vi gemensamt har kommit fram till i det länsövergripande mobiliseringsarbetet. Åtgärderna sammanfattas i 8 områden: 1. Förbättra regelverken 2. Öka möjligheterna till kompetensutveckling 3. Särskilda satsningar bör göras inom glas- och träindustrin 4. Inför nytt ROT-avdrag för flerbostadshus 5. Öka tillgången till kapital 6. Företagsakut till företag som hamnar i akut kris 7. Förbättra infrastrukturen 8. Överväg att höja statsbidragen till kommuner och landsting 7

8 Åtgärd 1) Förbättra regelverken Regelverken har för långa ledtider. Det behövs större flexibilitet och anpassning till lokala förhållanden och förutsättningar. Det handlar framförallt om Arbetsförmedlingens insatsområden och EU:s strukturfonder. Strukturfonder Strukturfonderna skapar förutsättningar för och underlättar strukturförändringar för ökad konkurrenskraft. Det är därför viktigt att vi alla i vårt arbete hjälps åt att öka flexibiliteten och anpassningen av systemet så att programmen får önskad effekt ute i regionerna. Det finns i dag en del problem i genomförandet av de båda fonderna. De lösningar vi föreslår på dessa problem är: Ökad flexibilitet i användandet av den nationella potten inom sociala fonden. Detta gäller särskilt nu under rådande lågkonjunktur och varselsituation. Bättre framförhållning vid nationella utlysningar och tydligare information ut i regionerna. Förtydligande av 10 % regeln, så att utbildningsinsatser även kan genomföras inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. För snäva tolkningar av programmet på handläggarnivå ökar risken att goda idéer sorteras bort redan i ansökningsförfarandet. Detta gäller främst Europeiska regionala utvecklingsfonden. Samordna utlysningar mellan NUTS områden och snabbare process. Här vilar ett stort ansvar på de enskilda partnerskapen som har möjlighet att styra delar av detta. En mer användarvänlig webbplats med lättillgänglig information om regionala kontaktpersoner. Här borde även finnas en lättnavigerad projektkatalog för båda fonderna. Arbetsförmedlingens insatsområden I samband med regeringens stimulanspaket den 5 december, har vissa insatsområden tillkommit som en förstärkning av Arbetsförmedlingens tjänstemeny. När det gäller insatser för de varslade och arbetssökande innehåller paketet tydliga riktade insatser. Däremot har Arbetsförmedlingen inte getts tillräckliga möjligheter att aktivt stödja företagen i bland annat kompetensutvecklingsfrågor under djup lågkonjunktur och varselsituation. De nya förslagen och regelförändringar i Arbetsförmedlingens tjänsteutbud innebär i korthet: Arbetssökande: Ökade möjligheter att snabbare komma in med olika insatser främst arbetspraktik, men också arbetsmarknadsutbildning (snabbspåret) Varslade personer som får ett nytt arbete hos en annan arbetsgivare kan vid behov få en kortare arbetsmarknadspolitisk insats, i syfte att påskynda nyanställning. 8

9 Förslag om generösare villkor att uppfylla Nystartsjobb dvs. dubbel nedsättning av arbetsgivaravgiften 4. Arbetsförmedlingen får upphandla coachningsinsatser för ett tidigt och individanpassat stöd till dem som blir arbetslösa 5 Arbetsgivare: Nystartsjobb: Fördubblad nedsättning av arbetsgivaravgiften är en stimulans av arbetskraftsefterfrågan och en lönelättnad för arbetsgivare, när man ska anställa. Den fördubblade nedsättning införs permanent 6. I övrigt finns det inga nya förslag och regelförändringar i Arbetsförmedlingens tjänsteutbud gentemot arbetsgivarna. Förslag på åtgärd: Ge arbetsförmedlingen möjlighet att tillfälligt, under rådande djupa lågkonjunktur, få möjlighet att ge stöd till kompetensutveckling i företag som varslat, i syfte att förhindra uppsägning. Ett sådant system skulle kunna vara i form av bidrag alternativt skatteavdrag enligt samma modell som nystartsjobben. Detta finns utförligare beskrivet på nästa sida. 4 Riksdagsbeslut under januari 5 Gäller under perioden Riksdagsbeslut slutet av januari

10 Åtgärd 2) Öka möjligheterna till kompetensutveckling Motsvarande forsknings- och utbildningssatsningar, som har gjorts för fordonsindustrin, bör övervägas för glas- och träindustrin. Möjliggör kompetenshöjande insatser direkt på arbetsplatsen samt skapa fler yrkeshögskoleplatser, kopplade till lokala och regionala behov. Stimulanspaket för kompetensutveckling ute hos företagen Vi föreslår ett stimulanspaket för kompetensutveckling som kan sättas in i företag under lågkonjunkturen. Det finns ett genuint intresse hos företag att behålla och utveckla personal i stället för att säga upp dem och på så sätt ha en starkare konkurrenskraft den dagen konjunkturen vänder. Rent konkret innebär förslaget att företaget, under tiden man genomför kompetensutvecklingen, får göra ett avdrag mot det egna skattekontot. Lösningen kan liknas vid den modell som tillämpas inom så kallade nystartsjobb. Den dialog vi har fört med företag från olika branscher ger en entydig bild av att det finns ett stort utbildningsbehov. Bland det som nämns är bland annat utbildning inom programmering, styr- och reglerteknik, gjuteriteknik, verktygsteknik, mätteknik, ritningsläsning, form- och lägetoleranser samt projektledning med mera. Kan företagen få hjälp med kompetensutveckling är man beredd att ställa upp med lokaler, utrustning, maskiner samt lärare. Möjlighet finns att erbjuda utbildningsplatser för såväl den egna personalen som personal hos konkurrerande företag. Ett exempel är Ljunghälls AB i Södra Vi, Vimmerby 7 Scania Lastvagnar, med produktionsenheter i Södertälje, Oskarshamn och Luleå, är ett exempel på företag som under rådande lågkonjunktur satsar på att kompetensutveckla såväl personal som underleverantörer. Projektet ägs av Länsstyrelsen i Stockholms län. Regionförbundet och Länsstyrelsen i Kalmar län har varit delaktiga i koordineringen av arbetet. Arbetet omsluter nära 125 miljoner kronor 8 och pågår under nio månader. Totalt kommer medarbetare och underleverantörer att genomgå utbildningsprogrammet, varav ett flertal i Kalmar län. Satsningen ska stärka företagets internationella konkurrenskraft och förebygga uppsägningar och kompetensförlust. ESF-rådet bör få ökad bemyndiganderam Vi tillstyrker ESF-rådets framställan till regeringen om kraftigt ökad bemyndiganderam för Detta är nödvändigt för att sociala fonden ska kunna spela den roll som vi efterlyser i lågkonjunkturen. För Småland med öarna skulle det innebära en betydande ökning från 80 miljoner kronor till 200 miljoner kronor för kompetensutvecklingsinsatser. Skapa fler yrkeshögskoleplatser Näringslivet behöver en ökad kompetens för att kunna utveckla affärer för framtiden. Kvalificerad yrkesutbildning och den kommande yrkeshögskolan är centrala i detta avseende. Genom fler platser inom yrkeshögskoleutbildning och yrkesvuxenutbildning går det att möta framtida behov av kvalificerad arbetskraft i olika branscher. 7 Företaget utför avancerade press- och formgjutningsarbeten i aluminium för bil-, telecom- och andra industrier. 8 Varav 40 miljoner kronor från Småland med öarna 10

11 Med en mycket kort startsträcka skulle många av dessa utbildningar kunna starta redan hösten 2009 om ytterligare resurser tillförs. Ute hos utbildningsaktörer i landet finns många idéer om utbildningar som efterfrågas av arbetslivet. Flertalet är redan skrivna och utvecklade i form av ansökningar till KY men har fått avslag. I dag finns det en låg andel KY-utbildningsplatser i Kalmar län jämfört med andra län. Redan 2004 konstaterade regeringens samordnare, Ulf Lönnqvist, att länet var i stort behov av fler KY-utbildningsplatser med koppling till bland annat tillverkningsindustri. Vi föreslår följande åtgärder för länet: Högskolan i Kalmar måste få behålla sina utbildningsplatser Högskolan i Kalmar bör får bibehålla tilldelat anslag för utbildning under De har stora möjligheter att stödja en kompetensutveckling inom länet. Detta kan ske via ordinarie utbud av kurser och program, nya kurser, behörighetsgivande utbildning samt uppdragsutbildningar. Fler yrkeshögskoleutbildningsplatser till Kalmar län Kalmar län har en låg andel KY-utbildningsplatser. Flertalet av de ansökningar som lämnats från regionen om KY-utbildning och så kallad påbyggnadsutbildning har fått avslag. För att möta framtida kompetensbehov behövs fler utbildningsplatser till länet inom den nya yrkeshögskolan. Yrkesvuxenutbildningsplatser till Kalmar län För att möta befarad arbetslöshet med utbildningsinsatser är det viktigt att kommunerna i Kalmar län tilldelas yrkesvuxenutbildningplatser med koppling till framtida behov. I länet har det bildats en arbetsgrupp som arbetar med samordning och stöd till utbildningsaktörer som har ambitionen att utveckla och driva yrkeshögskoleutbildningar. Arbetsgruppen kommer också att arbeta med samverkan kring yrkesvuxenutbildning. Ett nära samarbete är sedan tidigare etablerat med Högskolan i Kalmar. Just nu diskuteras hur deras utbildningsutbud kan utvecklas för att möta framtida utbildnings- och kompetensförsörjningsbehov. 11

12 Åtgärd 3) Särskilda satsningar bör göras inom glas- och träindustrin Motsvarande forsknings- och utbildningssatsningar, som har gjorts för fordonsindustrin bör även övervägas för glas- och träindustrin. Glasriket Glasriket befinner sig i kris. Hundra personer varslades på Orrefors Kosta Boda, OKB, i höstas och i januari ytterligare tvåhundra. En vikande efterfrågan på den amerikanska marknaden har satt, inte bara Orrefors Kosta Boda koncernen, utan hela Glasriket i en oerhört besvärlig sits. I dag är utgången högst oviss. Skulle OKB tvingas till en kraftig reducering av verksamheten eller läggas ned innebär det sannolikt att den svenska glasindustrins flaggskepp går förlorat och att Glasriket som besöksmål förlorar sin nuvarande attraktion. Bilden nedan visar åldersfördelningen hos anställda på OKB. Bilden visar tydligt vilka konsekvenser en kraftig neddragning får för åldersstrukturen och kompetensen inom glaset. OKB riskerar att inte ha några anställda kvar under 40 år när de pågående förhandlingarna om de senaste varslen är klara. Det ska i sin tur ställas mot att det tar cirka 10 år att utbilda en glasarbetare. Glasriket har 1,5 miljon besökare per år och är en mycket viktig del av besöksnäringen i regionen. Det handlar alltså inte enbart om stöd till glasbruken utan en stor samhällsangelägenhet. I dag finns följande förslag till åtgärder: Ge ett statligt bidrag eller en statlig lånegaranti så att OKB kan avyttra sina glassamlingar inklusive arkivmaterial vid de tre glasbruken. Samlingarna är av ett stort nationellt intresse. Det är inte bara en småländsk identitet som ska bevaras utan även Svenska varumärken i ett globalt perspektiv. Hjälp med marknadsföringsresurser på mellan15-25 miljoner kronor under en tvåårsperiod. Glasriket är, med sina 1,5 miljon besökare per år till de 15 glasbruken en mycket viktig del av besöksnäringen i regionen. Förkortade ledtider för arbetsförmedlingens regelverk, bidrag till utbildningsinsatser samt hjälp med temporär avlastning av lönekostnader är lösningar som möjliggör för glasbruken att behålla personal. 12

13 Träindustrin i Småland Närmare 80 % av landets totala sysselsättning inom de samlade tränäringarna är lokaliserade till Kalmar, Kronobergs- och Jönköpings län. Det handlar om drygt arbetstillfällen. Företagen representerar alltifrån sågverk, hyvlerier, husfabriker, golvtillverkare, möbel- och finsnickeri till inredningar. Arbetsplatserna utgör ofta ryggraden i ortens näringsliv. Finanskrisen och konjunkturnedgången har lett till en stor minskning av den inhemska efterfrågan. Detta har fått allvarliga följder för bostadssektorn, som är att betrakta som en motor i de svenska träbranscherna. Under de senaste månaderna har mycket omfattande varsel lagts vid våra träindustrier. Detta har lett till en stor allmän oro i samhällena och en påtaglig risk för kompetensflykt och nedläggningar av livskraftig industri. De utsedda varselsamordnarna i Kalmar, Jönköpings- och Kronobergs län har, tillsammans med företrädare för de aktuella branscherna, fackliga organisationer samt ett stort antal enskilda företagare listat ett åtgärdspaket för att stimulera bostadsproduktionen och därmed stimulera träbranschen och byggsektorn. Förslag på åtgärder: Tidigarelägg offentliga investeringar Reducera byggmomsen under en begränsad tid Utveckla statliga kreditgarantier för bostadssektorn Satsa på omedelbara kompetensåtgärder för arbetskraften vid arbetsförmedlingen, strukturfonderna, ESF och Nutek Utveckla ett nationellt forskningsprogram för den träbearbetande industrin Dessutom bör det föreslagna ROT-avdraget utvidgas till att under en begränsad tid gälla nyproduktion av småhus. Ett motsvarande stöd bör också utgå för miljö- och energiinsatser, hissar, äldreboende samt till miljonprogrammet. Mer om detta finns att läsa i nästa avsnitt. 13

14 Åtgärd 4) Inför nytt ROT-avdrag för flerbostadshus Låt ROT-avdragen även omfatta miljonprogrammet och företag. Energiinvesteringar i miljonprogrammet bör vara ett prioriterat område. Inför nytt ROT-avdrag för att upprusta miljonprogrammet Det finns ett stort behov i dag av att rusta upp miljonprogrammets lägenheter. Vi föreslår därför att ett nytt ROT-avdrag införs för renovering av lägenheter i flerbostadshus. Syftet med avdrag ska vara att genomföra energibesparande och kostnadseffektiva tekniska åtgärder i byggnaderna, lösa bristfällig utemiljö samt skapa en trygg boendemiljö. Villkoren för avdragen bör vara likvärdiga för hyres- och bostadsrätter. Avdraget skulle bland annat gynna den hårt ansatta träindustrin. Byggbranschen är central för att hålla sysselsättningen uppe. Man brukar räkna med att en yrkesarbetare i bostadsproduktion ger sysselsättning för ytterligare tre till fyra personer. Därför är det viktigt att stimulera byggandet. Under rådande lågkonjunktur är det rätt läge att investera i miljonprogrammets områden, där det finns stora renoveringsbehov. Befintligt ROT-avdrag innebär förstärkt skatteavdrag för hushållstjänster i form av reparation, ombyggnader och underhåll av byggnader. Däremot gynnar det inte träindustrin eftersom flerbostadshus i miljonprogrammet inte berörs. Det nya ROT-avdrag bör omfatta följande delar: Stambyte Sanering av PCB Radonåtgärder Energieffektivisering av klimatskalet Tillgänglighet både inom lägenheten, i fastigheten samt i närområdet Trygghet i bostadsområdet ROT-avdrag för ombyggnad av enskilda avlopp ROT-avdrag för ombyggnad av enskilda avlopp På landsbygden finns många fastigheter med bristfälliga avlopp. På Öland finns ca enskilda avlopp. Uppskattningsvis 7000 behöver göras om. Beräkningar visar att utsläppen av fosfor för de enskilda avloppen är sammantaget mer än dubbelt så höga som för de kommunala reningsverken tillsammans. Att åtgärda bristfälliga enskilda avlopp skulle innebära att belastningen på miljön minskar, att fastighetens värde ökar och att många mindre bygg- och enterprenörsföretag får mer uppdrag och behöver anställa folk. Kommunerna och Regionförbundet i Kalmar län genomför just nu en utbildning av dessa grävföretag för att höja kompetensen. För många mindre fastigheter, fritidshus m.m. skulle möjlighet till ROT-avdrag göra det möjligt att genomföra ombyggnad. Vi föreslår därför att ROT-avdraget även omfattar omeller tillbyggnader samt underhåll av enskilda avloppsanläggningar för fastigheter som ligger utanför kommunala verksamhetsområden. 14

15 Åtgärd 5) Öka tillgången till kapital Det saknas tillgång till kapital för företag i Kalmar län. Gör förändringar i stödområde B och öka såddbidraget. Gör förändringar i stödområde B och öka såddbidraget Det största problemen för företagen i Kalmar län bristen på kapital och oron för vad den allt djupare lågkonjunkturen kan föra med sig. Det är ett akut problem idag, och samtidigt en viktig faktor som bromsar deras fortsatta utveckling och tillväxt. Det finns ett stort behov av finansiellt stöd till tekniskt nyskapande projekt i tidiga utvecklingsstadier. Idéer finns men finansiering saknas. Vi föreslår följande åtgärder: Ändra tillämpning så att det ges möjligheter till stöd för produktutveckling inom stödområde B 9. Här stödjer vi Nuteks förslag. Gör det möjligt att stödja fler investeringar vid sidan av bygginvesteringar. Möjliggör sysselsättningsbidrag till befintliga företag. Bidraget bör gälla även om företaget anställer mindre än 10 personer. Möjliggör stöd till kompetensutveckling. Sänk nivån på investeringsvolymen 10. Öka såddbidraget. Såddfinansiering viktigt i företags utvecklingsskede Såddfinansiering är stöd till tekniskt nyskapande projekt i tidiga utvecklingsstadier, som regionförbundet finansierar med hjälp av 1:1-medel. Stödet ges till projekt som kan utvecklas till lönsamma affärer, men där det finns en teknisk och ekonomisk risk. Efterfrågan på den här typen av stöd har ökat under senare år och förstärkts under den rådande finanskrisen och lågkonjunkturen. Idéer finns med andra ord, men marknaden vågar inte finansiera dessa. Det genomsnittliga stödet är cirka kronor per företag. Det handlar om en relativt liten ekonomisk insats som är mycket viktigt i det tidiga utvecklingsskedet. Det saknas tillgång till kapital Ser man till det finansiella läget i länet, från ALMI:s horisont så är bilden tydlig. Sedan i höstas har det varit svårt att få nya krediter hos bankerna. Vid förlängda krediter kräver man ökade säkerheter. Andra tydliga tendenser är: Under januari har förfrågningarna hos ALMI ökat med över 1000 % jämfört med motsvarande tid förra året. 9 Omfattar kustområdena i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län, förutom tätorterna Luleå, Umeå och Sundsvall, samt delar av Gävleborgs, Dalarnas, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Västra Götalands och Kalmar län. 10 I dag minst 20 miljoner kronor 15

16 Det har skett en ökning av kreditpropåer från nya kunder med höga lånebehov 11 och från de större SME-företagen. Flera företag inom fordonsklustret har fått nya och utökade kontrakt som kräver nyinvesteringar men bankerna är konjunkturkänsligt försiktiga. Flera av dessa företag är större och ingår inte i SME-begreppet. ALMI har därför inte möjlighet att bevilja finansiering. Det finns en ökad efterfrågan på snabba och korta krediter för att täcka tillfälliga likviditetskriser och skatteinbetalningar. Bankerna försöker öka sina säkerheter. I vissa fall kräver man att befintliga lån täcks med en garanti från ALMI. Går inte detta sägs lånet upp. En ökad mängd betalningsanmärkningar bland ALMI:s befintliga kunder är en tydlig indikation på att likviditetsläget är svårt. En ökning av antalet propåer för ackordsuppgörelser är ett tecken på att även resultatnivån redan nått en lägre gräns. Det finns emellertid också många företag som går bra och där man ännu inte sett någon minskad orderingång eller försäljning. Det handlar bland annat om företag inom handel, inrednings- och elektronikindustri. Det finns också en tydlig tendens att tidigare produktion från Asien och Kina nu tas hem till regionen till följd av ökade miljö- och kvalitetskrav från kunderna. Det ger möjligheter för regionens underleverantörer att hitta nya marknadssegment och branscher. Förslag på åtgärder: Socialförsäkringssystemen och a-kassa är inte uppbyggda för att man gör ett skifte från att vara anställd till att bli egenföretagare. Detta bör ändras. Många nya företag startas om den nyvunna entreprenören får större trygghet i sitt företagande. Starta-eget-bidrag bör kunna utgå direkt efter en uppsägning. En förklaring till att nya företag inte startas är att det inte går att få starta-eget-bidrag från arbetsförmedlingen om en person varit arbetslös kortare tid än två år. Statistiken säger att 50-70% av denna typ av företag överlever lågkonjunkturen och utvecklas in i nästa högkonjunktur. För att möta upp bankernas likviditetsbrist borde ALMI ges möjlighet att gå in med kortare lån. Produktportföljen omfattar för närvarande längre lån 12 samt garantier. Inrättande av en företagsakut dit företag kan vända sig innan man går till banken och därmed riskerar att få lånen uppsagda. Läs mer om detta i nästa avsnitt. 11 >2 mkr år 16

17 Åtgärd 6) Företagsakut till företag som hamnar i en akut kris En företagsakut i Kalmar län ska ge handfasta råd till företag som hamnar i akut kris. Detta kan göra att vi undviker onödiga konkurser och räddar kvar kompetens och reakapital i regionen. Det finns ett stort behov av handfast rådgivning till de företag som hamnar i en akut kris, detta för att undvika onödiga konkurser och rädda kvar kompetens och realkapital i regionen. Det handlar om rådgivning av personer med bred erfarenhet från genomlysning av företag, rekonstruktioner och företagsutveckling. Problemtyngda företag har ofta svårt att själva tillgodogöra sig denna kompetens. Ofta har de en mycket ansträngd ekonomi i kombination med kortsiktigt fokus på att förbättra likviditeten och undvika betalningsanmärkningar. Just nu pågår ett arbete i Kalmar län med att inrätta en så kallad företagsakut som finansierar denna typ av rådgivning. Företagsakuten organiseras i samarbete mellan ALMI Företagspartner Kalmar län, Regionförbundet, Företagarna och ett antal kontrakterade konsulter, revisorer, skattejurister, arbetsrätt m.fl. Målgruppen är problemföretag som i första hand har minst 5-10 anställda. Virtuell organisation Alla rådgivare verkar lokalt och utifrån sin egen arbetsmiljö och de får uppdrag utifrån kompetens och geografi. Den gemensamma webbplatsen Kraftsamling Kalmar län är navet i den virtuella organisationen. Så finansieras företagsakuten Problemet för de företag som hamnar i kris är att de inte har likvida medel, detta gäller främst inledningsvis innan de eventuellt kommer igång med en ny utvecklad verksamhet 13. Här behövs därför ekonomiska medel för att komma igång med rådgivningen. En tänkbar lösning är att företaget får en konsultcheck av Regionförbundet som täcker halva konsultarvodet. Företaget bidrag själv med 20 %. Debitering sker enligt överenskommen timtaxa och säkerställda rutiner. 13 Vid en ny utvecklad verksamhet kan ALMI och banker ta vid med företagslån 17

18 Åtgärd 7) Förbättra infrastrukturen Kommuner och landsting i Kalmar län kan tidigarelägga byggjobb men då behövs en statlig ekonomisk stöttning. Kommuner och landsting vill tidigarelägga byggjobb Vissa branscher alltid är särskilt hårt utsatta under lågkonjunktur och risken för omfattande arbetslöshet är stor. Ett sådant exempel är byggbranschen. Samtidigt har vi stora projekt framför oss. Vårt förslag inom infrastrukturområdet innehåller en rad åtgärder för att stimulera byggande även i dåliga tider. Till detta vet vi att det skapas ytterligare en rad arbetstillfällen inom områden som miljöteknik-, byggmaterial- och transportsektorn. Det är både en samhällsekonomisk och mänsklig vinst att ta tillvara alla de resurser som finns i länet. Kommunerna och landstinget i Kalmar län är beredda att under 2009 och 2010 genomföra byggprojekt över hela vårt län till en beräknad kostnad av drygt fyra miljarder kronor. Det är både stora och små byggprojekt, såväl husbyggnad som anläggningsjobb. Flera kommuner har färdiga planer som är redo att startas omgående men för detta behövs en statlig ekonomisk stöttning. I bilaga 1 finns en sammanställning på objekt som kommer att tidigareläggas. Den innehåller också objekt som kan sättas igång om man klarar finansieringen. Satsa på infrastruktur Genom en nyligen gjord inventering har Vägverket listat en rad vägprojekt som kan starta med kort varsel. Det handlar bland annat om montering av viltstängsel, broreparationer och sidoräcken. Varje krona som staten väljer att satsa kommer att betalas tillbaka till samhället i form av högre tillgänglighet och säkerhet. Banverket har meddelat att man inte har lika lätt att få fram snabbstartade åtgärder. De finns emellertid några åtgärder som är möjliga, exempelvis spårbyten på Tjustbanan 14 och Stångådalsbanan 15. Från Kalmar läns sida är vi beredda att medverka till förstudier samt väg- och järnvägsutredningar för att påskynda utbygganden av infrastrukturen. Listan på objekt kan göras oändlig, men vi vill särskilt lyfta fram den infrastruktur som leder till regionförstoring. Analysen i östra Götalands gemensamma systemanalys är att universitetsstäderna bör knytas närmare varandra. För att det nya Linnéuniversitetet ska kunna utvecklas på bästa sätt måste de två campusen knytas samman med snabb och bekväm kollektivtrafik. Den understödjande infrastrukturen är järnvägsnätet, Kust till kustbanan mellan Kalmar och Växjö, samt Stångådalsbanan och Tjustbanan. Staten har huvudansvaret för infrastrukturen och länet ansvarar för trafikeringen. Vi tar vårt ansvar och utökar tågtrafiken maximalt efter banornas standard. Regionförbundet, Banverket och Vägverket påbörjade nyligen ett pilotarbete om medfinansiering av infrastrukturprojekt i länet. Arbetet utgår från kommunernas och länets behov för att sedan jämföra dessa med åtgärdsplaneringen. Syftet är främst att ta fram ytterligare underlag för fortsatta bedömningar och prioriteringar. Det handlar också om att pröva behoven mot möjligheten att få medfinansiering från företag, kommuner och regionala organ. Arbetet är inriktat på två tidsperioder; åtgärdsplaneringen och lågkonjunkturen. 14 Järnvägen mellan Linköping och Västervik via Åtvidaberg 15 Järnvägen mellan Linköping och Kalmar 18

19 Åtgärd 8) Överväg att höja statsbidragen till kommuner och landsting Minskade skatteintäkter och högre kostnader sätter kommuner och landsting i en svår situation på både kort och lång sikt. Det är därför nödvändigt med en höjning av statsbidragen. I december presenterade Sveriges Kommuner och Landsting den nya prognosen för skatteunderlagstillväxten. Siffrorna pekar på att konjunkturnedgången har gått snabbare än tidigare beräknat. Skatteintäkterna jämfört med oktoberprognosen väntas bli 3 miljarder kronor lägre för 2009 och 8 miljarder kronor lägre för De minskade skatteintäkterna motsvarar närmare jobb i kommuner och landsting Kommuner och landsting i Kalmar län märker också av lågkonjunkturen. Fler kommuner vittnar om att den ekonomiska krisen i hög grad påverkar budgetförutsättningarna för 2009 och I över hälften av kommunerna pågår diskussioner som kan resultera i varsel. Den ekonomiska krisen gör att skatteintäkterna blir lägre, och kostnaderna högre, än beräknat. Kostnadsökningarna handlar bland annat om ökat försörjningsstöd och ökade kostnader för arbetslöshetsbekämpning. Flertalet har lagt en budget i balans för 2009 men det har krävt anpassningar. Vad gäller 2010 räknar många med stora svårigheter att nå en budget i balans om inte staten skjuter till mer pengar. Sveriges Kommuner och Landsting har upprepade gånger påtalat vikten av resurstillskott till sektorn. Bland annat skrev förbundet nyligen till finansministern med förslag om ökade statsbidrag, cirka tre miljarder kronor extra nästa år och ytterligare fem miljarder Den nya prognosen visar att tillskotten behöver bli större än så. Att ge kommuner och landsting extra pengar är ett effektivt sätt att motverka lågkonjunkturens effekter på sysselsättningen. 19

20 Bilagor 20

Lägesrapport 2009-05-28 - detta har hänt

Lägesrapport 2009-05-28 - detta har hänt Lägesrapport 2009-05-28 - detta har hänt Kraftsamling Kalmar län Detta har hänt med förslagen på åtgärder som kan stärka Kalmar län under finanskris och lågkonjunktur 1 Sammanfattning Efter en omfattande

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

För framtiden i Gävleborg

För framtiden i Gävleborg RAPPORT 2008-12-05 1 (7) Regeringen Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 Stockholm För framtiden i Gävleborg Gävleborg har enorma rikedomar av natur, kultur, mångfald och öppenhet.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2012 Blekinge, 13 juni 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2012 Antalet nyanmälda lediga platser fortsätter att minska Under den gångna månaden nyanmäldes 600 lediga platser

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009 Finansieringssituationen för små och medelstora företag Presentation 1. 2 Mars 2009 Företagens finansieringssituation - Låneindikatorn 150 bankkontorschefer intervjuades perioden 8 december 15 december

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Fler platser på yrkeshögskolan

Fler platser på yrkeshögskolan Fler platser på yrkeshögskolan Trots 4 arbetslösa misslyckas var femte rekryteringsförsök 4 människor är arbetslösa i Sverige idag. Socialdemokraternas mål är att Sverige ska öka antalet personer som arbetar

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen VVS företagen Mars 201 0 000 5 000 0 000 25 000 20 000 000 10 000 5 000 0 Värme & sanitet Mkr, 201 års priser 116 2 01 2 590 500 000 + +1 2011 2012 201 201 20 Regional utveckling Ackumulerad prognos 201-20,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Örebro län kraftsamlar

Örebro län kraftsamlar 1 Till Statssekreterare Jöran Hägglund Nationell samordnare Näringsdepartementet Vi vill här avge följande rapport över hur samordningsuppdraget genomförs i Örebro län och passa på tillfället att återigen

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Redovisning från de av regeringen utsedda samordnarna i Södermanlands län. Överlämnas till statssekreterargruppen den 28 november 2008.

Redovisning från de av regeringen utsedda samordnarna i Södermanlands län. Överlämnas till statssekreterargruppen den 28 november 2008. REDOVISNING 2008-11-28 Redovisning från de av regeringen utsedda samordnarna i Södermanlands län. Överlämnas till statssekreterargruppen den 28 november 2008. Vi har uppdragit åt regiondirektör Göran Norberg

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2010

Arbetsmarknadsinformation december 2010 Arbetsmarknadsinformation ember 2011 Arbetsmarknadsinformation december 2010 Innehåll Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer 3 Översikt 3 Medlemmar i program och anställning med stöd 5 Åldersgrupp

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge Kort sammanfattning av läget i Småland och Blekinge, utgångspunkter för en positiv utveckling och tillväxt samt rekommendationer från OECD. OECD Territorial

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson 135 Organ: Plats och tid: Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) ande: Övriga deltagare: Utses att justera: Leif Larsson Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson Håkan Brynielsson

Läs mer

Varselsituationen i Västerbotten

Varselsituationen i Västerbotten 2008-11-28 Varselsituationen i Västerbotten Västerbotten och övre Norrland har sedan i slutet av år 2003 haft en stark konjunkturuppgång och norrlandslänen har under de senaste åren legat i topp beträffande

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag 1 Tusentals jobb hotas om RUT avskaffas RUT-avdraget, det vill säga rätten att dra av halva kostnaden för hushållsnära

Läs mer

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Örebro län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden blir ljusare Under slutet av 2012 rådde ett kärvt klimat i världsekonomin och sista kvartalet präglades av en hastig försämring i

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Korta startsträckan! Så vill (S) skapa snabbare ingångar för unga. Skapad av Malin Appelgren

Korta startsträckan! Så vill (S) skapa snabbare ingångar för unga. Skapad av Malin Appelgren Korta startsträckan! Så vill (S) skapa snabbare ingångar för unga Skapad av Malin Appelgren Så ser ungas situation på arbetsmarknaden ut i Kronobergs län Januari 2010 I vecka 3 gick 2 226 ungdomar i Kronoberg

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Annelie Almérus Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015 Färre fick arbete Antalet personer som fått arbete har haft en sjunkande

Läs mer

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK Miljöpartiets satsningar för en modern tågtrafik 2011-12-09 Sammanfattning Miljöpartiet presenterar här ett paket med våra förslag för en modernisering

Läs mer

TSL 2013:6 Hur gick det sen?

TSL 2013:6 Hur gick det sen? TSL :6 Hur gick det sen? Tre år efter jobbcoachning Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN UPPSALA LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN ÖREBRO LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Visby augusti 2014 Jim Enström Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Gotlands län månad 2014 2 020 (7,1 %) 954 kvinnor (6,9 %) 1 066 män (7,4 %) 529 18-24

Läs mer

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per april 2013

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2013-05-15 UAN-2013-0093 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:167 Diarienr: 1998/2622 Handläggare: Bodil Almgren Sektion/Enhet: Arbetsmarknads- och Näringslivsutveckling Datum: 1998-10-27

Cirkulärnr: 1998:167 Diarienr: 1998/2622 Handläggare: Bodil Almgren Sektion/Enhet: Arbetsmarknads- och Näringslivsutveckling Datum: 1998-10-27 Cirkulärnr: 1998:167 Diarienr: 1998/2622 Handläggare: Bodil Almgren Sektion/Enhet: Arbetsmarknads- och Näringslivsutveckling Datum: 1998-10-27 Mottagare: Kommunstyrelsen Näringslivsenheten Rubrik: Budgetproposition

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012

ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012 Vad har hänt under 2012? Under året har andelen ersättningstagare sakta minskat, det följer en trend som vi kan se även

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Räddad från nedläggning vid generationsskifte. - Krisen stoppar småföretagens generationsskiften

Räddad från nedläggning vid generationsskifte. - Krisen stoppar småföretagens generationsskiften Räddad från nedläggning vid generationsskifte - Krisen stoppar småföretagens generationsskiften Sammanfattning Redan i början av 2000-talet uppmärksammades att många svenska företagare planerade att pensionera

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15

Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15 FEMSJÖ FÄRGARYDS FIBERFÖRENING Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15 Mikael Nykvist, Johnny Andersson, Ulrik Bertilsson Nuvarande status Femsjö Färgaryds Fiberförening Ekonomisk förening

Läs mer

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential?

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential? Småföretagen + högskolan =en outnyttjad potential? Rapport från Företagarna mars 2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Få småföretag har kontakt med högskolan... 4 Östergötland

Läs mer