Kraftsamling Kalmar län. Förslag på åtgärder som kan stärka Kalmar län under finanskris och lågkonjunktur. Kraftsamling Kalmar län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kraftsamling Kalmar län. Förslag på åtgärder som kan stärka Kalmar län under finanskris och lågkonjunktur. Kraftsamling Kalmar län"

Transkript

1 Lägesrapport Kraftsamling Kalmar län Kraftsamling Kalmar län Förslag på åtgärder som kan stärka Kalmar län under finanskris och lågkonjunktur 1

2 Sammanfattning Under kort tid har vi haft omfattande varsel inom bland annat fordon-, glas- och träbranscherna i Kalmar län. Sedan en tid tillbaks pågår ett omfattande arbete i länet för att identifiera åtgärder som kan stärka individer samt företag som på olika sätt har eller som kan komma att beröras av lågkonjunkturen och finanskrisen. Här pågår ett nära samarbete mellan kommuner, landsting, arbetsförmedlingar, fackliga organisationer, näringslivsorganisationer med flera. Initialt har arbetet inriktats på trä, glas och fordonsindustrin. Parallellt med detta tittar vi närmare på våra tillväxtbranscher och hur vi kan överbrygga hinder för tillväxt. Under de senaste två månaderna har vi, i egenskap av samordnare i Kalmar län, besökt samtliga 12 kommuner i länet samt drygt 45 företag som representerar olika branscher. Besöken har gett oss en bra bild av de styrkor och svårigheter företag och kommuner står inför samt vilka åtgärder som behövs på kort och lång sikt. De åtgärder som vi kommer att presentera på följande sidor sammanfattas i 8 områden: 1. Förbättra regelverken 2. Öka möjligheterna till kompetensutveckling 3. Särskilda satsningar bör göras inom glas- och träindustrin 4. Inför nytt ROT-avdrag för flerbostadshus 5. Öka tillgången till kapital 6. Företagsakut till företag som hamnar i akut kris 7. Förbättra infrastrukturen 8. Överväg att höja statsbidragen till kommuner och landsting Det samarbete som har bedrivits och den dialog som har förts på bred front i Kalmar län under de senaste månaderna är i grunden oerhört positiv. Kalmar län möter många svårigheter men har också många styrkor som vi ska bygga vår utveckling och tillväxt på. Detta kräver emellertid ett effektivt och kraftfullt samarbete och ansvar på både lokal, regional och nationell nivå. Samordnare för länets insatser under lågkonjunkturen Leif Larsson Ordförande Regionförbundet i Kalmar län Sven Lindgren Landshövding i Kalmar län 2

3 1. Situationen i länet 1.1) Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2009 Som samordnare i Kalmar län har vi under de senaste två månaderna besökt samtliga 12 kommuner i länet samt drygt 45 företag som representerar olika branscher. Det står fullt klart att aktiviteterna i företagen har dämpats påtagligt under det fjärde kvartalet I stort sett samtliga företag har minskat sin produktion och i många fall har man tvingats varsla personal. En majoritet av företagen uppger också att produktionen kommer att minska det kommande halvåret. Det finns emellertid också positiva bilder ute i länet. Trots det rådande läget finns det vissa företag som har förhållandevis bra förutsättningar och ser relativt ljust på framtiden. Den snabba försämringen på arbetsmarknaden återspeglas i varselstatistiken, men det finns också ett mörkertal. Varsel som omfattar färre än fem personer per företag eller visstidsanställda behöver inte anmälas till arbetsförmedlingen. Vår bedömning är att försämringen på arbetsmarknaden kommer att slå brett över i stort sett samtliga branscher i Kalmar län. Mest påtaglig är försämringen inom glas-, fordons-, träbygg- och plastindustrin. Även den offentliga sektorn berörs. Kommuner och landsting kommer få försämrade finanser och tvingas till neddragningar av personal och verksamheter. Detta för att upprätthålla budgetbalanskravet om inte de generella statsbidragen höjs. 1.2) Tydlig försvagning av arbetsmarknaden Sedan november 2008 har antalet arbetslösa i länet ökat med 3,4 procent 1 till personer. Det är närmare 1200 fler arbetslösa än för ett år sedan. Motsvarande siffra för personer i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd är 2034 personer eller 1,4 procent. Summering av arbetsmarknadsläget i Kalmar län Fortsatt minskning av antal nya platser Under december anmäldes 713 lediga platser till länets arbetsförmedlingar. Det är en minskning med 24 procent eller drygt 200 platser färre än i december Färre sökande fick arbete under december 2008 Under december månad fick 599 personer inskrivna vid arbetsförmedlingen arbete. Det är en minskning med 30 procent. Arbetslösheten fortsätter öka Sedan december 2007 har arbetslösheten ökat med 32 procent. Ökningen har hamnat på 45 procent för män och 17 procent för kvinnor. Sökande i program fortsätter öka Antalet sökande i program med aktivitetsstöd uppgick den sista december till 2035 personer. Det är en ökning med 38 procent sedan föregående år. 1 I åldersgruppen år 3

4 Antalet personer i arbete med stöd minskar Den sista december hade 2079 personer arbete med stöd. Det är nästan 600 personer färre än i december I denna grupp ingår särskilda insatser för funktionshindrade. Situationen för ungdomar alltmer besvärlig Ungdomars 2 arbetslöshet var den sista december 1132 personer. Det är drygt 200 personer eller 26 procent fler än i december Ungdomar i program med aktivitetsstöd har ökat med 400 personer på ett år. Antal varslade personer fortsatt högt Under 2008 varslades totalt 3098 personer om uppsägning i Kalmar län. Sedan årsskiftet fram till den 18 januari 2009 har ytterligare 226 personer blivit varslade. Tillverkningsindustrin värst utsatt Tillverkningsindustrin är värst drabbad. 75 procent av länets varsel har drabbat anställda inom tillverkningsindustrin, och då framförallt verkstadsindustrin och trävaruindustrin. 2 Ålder år 4

5 2. Så organiserar vi arbetet i Kalmar län Arbetet, som går under namnet Kraftsamling i Kalmar län bedrivs på både kort och lång sikt. På kort sikt ligger fokus främst på dem som är drabbade av varsel och uppsägning. Det långsiktiga arbetet handlar om att länet ska stå väl rustat när ekonomin vänder. 2.1) Arbetet organiseras i tre grupper Det länsövergripande kraftsamlingsarbetet i länet organiseras i tre grupper: ledningsgrupp, lilla mobiliseringsgruppen och stora mobiliseringsgruppen. Ledningsgrupp Leder länets arbete på lokal, regional och nationell nivå. Lilla mobiliseringsgruppen Planerar och följer upp arbetet åt samordnarna. Stora mobiliseringsgruppen Samlar lägesrapporter samt diskuterar förslag på åtgärder inom olika branscher och från olika delar av länet. Ledningsgrupp En särskild ledningsgrupp leder länets arbete på lokal och regional nivå. Gruppen består av landshövding Sven Lindgren, regionförbundets ordförande Leif Larsson, regiondirektör Håkan Brynielsson, regionförbundet och Peter Ekholm, länsstyrelsen. Lilla mobiliseringsgruppen Gruppen består av representanter från regionförbundet, länsstyrelsen, ALMI, Högskolan i Kalmar, Arbetsförmedlingen och Kalmar läns Trafik AB. Gruppen samlas regelbundet för att planera och följa upp arbetet åt samordnarna. Stora mobiliseringsgruppen Gruppen består av representanter från olika delar av länet. Förutom samordnarna ingår kommunstyrelsernas ordföranden, landstingsstyrelsens ordförande, arbetsförmedlingens chefer, ALMIS VD samt ordförande, Högskolans prorektor samt representanter från Handelskammaren, Företagarna, Svensk Näringsliv samt de fackliga organisationerna. Vid möten med gruppen (den 4/11 och 16/12) presenterades bland annat lägesrapporter från olika delar och branscher av länet. Där diskuterades även förslag på åtgärder på kort och lång sikt. 2.2) Besök i 12 kommuner och på 45 företag Ledningsgruppen har besökt samtliga 12 kommuner i länet. Vid kommunbesöken har gruppen haft överläggningar med kommunledningarna samt besökt cirka 45 företag. Syftet har varit att få en bild av vilka behov samt förslag på åtgärder som finns lokalt för att motverka lågkonjunkturen och finanskrisen. Övriga möten och samråd Den 7/1 hölls en överläggning mellan de sex samordnarna i Jönköpings-, Kalmar- och Kronobergs län samt företrädare för träbranschen, fackliga organisationer samt ett stort antal enskilda företagare på Träcentrum i Nässjö. Resultatet blev en rad förslag till åtgärder riktade 5

6 mot träbranschen. En skrivelse med dessa har överlämnats till regeringen 3. De sex samordnarna kommer även fortsättningsvis att ha en dialog med branschen. Samordnarna i Blekinge- Kalmar och Kronobergs län gjorde, den 13/1, tillsammans med ALMI, en snabbprognos som pekade på ett akut likviditetsbehov på drygt 100 miljoner kronor hos medelstora företag i de egna länen. Detta resulterade i en skrivelse till regeringen med flera förslag till likviditetslösningar, bland annat skattekredit och rekonstruktion. Det totala arbetet och förslagen har kontinuerligt avrapporterats och behandlats i regionförbundets styrelse. 2.3) En gemensam webbplats för stöd och service Det finns en stor efterfrågan i länet om att få en samlad bild av de stöd som samhället kan erbjuda företag med flera. Vi har därför tagit fram den gemensamma webbplatsen Där finns prognoser, statistik, information om arbetet, skrivelser samt en gemensam ingång till alla de stöd som finns att söka. Där finns även möjlighet att lämna förslag på aktiviteter eller insatser som kan göras för att stärka länet under lågkonjunkturen. De flesta kommuner och övriga offentliga organ som ingår i mobiliseringsarbetet har på sina webbplatser en länk till den gemensamma webbplatsen. 3 Skrivelsen finns som bilaga 6

7 3. Förslag på åtgärder Arbetet har inledningsvis inriktats på tre områden: Branscher som ska prioriteras i länet Företag inom trä, glas, bygg och fordonsindustrin är bland de första som drabbats av konjunkturnedgången. Det handlar därför om att identifiera konkreta åtgärder som kan stärka företagen på kort och lång sikt. Identifiera hinder för tillväxtföretag och tillväxtbranscher Det finns flera områden som ännu inte berörts i samma omfattning av konjunkturnedgången, besöksnäringen och handeln är två exempel på dessa. Här har vi identifierat hinder för deras tillväxtmöjligheter för att stärka branscherna ytterligare. Konsekvenser för länets kommuner och landsting Vi har sett över konsekvenserna för den kommunala ekonomin och i samband med det också identifierat kommunernas och landstingets möjligheter att mildra konsekvenserna av konjunkturnedgången. På följande sidor presenteras en rad åtgärder som vi gemensamt har kommit fram till i det länsövergripande mobiliseringsarbetet. Åtgärderna sammanfattas i 8 områden: 1. Förbättra regelverken 2. Öka möjligheterna till kompetensutveckling 3. Särskilda satsningar bör göras inom glas- och träindustrin 4. Inför nytt ROT-avdrag för flerbostadshus 5. Öka tillgången till kapital 6. Företagsakut till företag som hamnar i akut kris 7. Förbättra infrastrukturen 8. Överväg att höja statsbidragen till kommuner och landsting 7

8 Åtgärd 1) Förbättra regelverken Regelverken har för långa ledtider. Det behövs större flexibilitet och anpassning till lokala förhållanden och förutsättningar. Det handlar framförallt om Arbetsförmedlingens insatsområden och EU:s strukturfonder. Strukturfonder Strukturfonderna skapar förutsättningar för och underlättar strukturförändringar för ökad konkurrenskraft. Det är därför viktigt att vi alla i vårt arbete hjälps åt att öka flexibiliteten och anpassningen av systemet så att programmen får önskad effekt ute i regionerna. Det finns i dag en del problem i genomförandet av de båda fonderna. De lösningar vi föreslår på dessa problem är: Ökad flexibilitet i användandet av den nationella potten inom sociala fonden. Detta gäller särskilt nu under rådande lågkonjunktur och varselsituation. Bättre framförhållning vid nationella utlysningar och tydligare information ut i regionerna. Förtydligande av 10 % regeln, så att utbildningsinsatser även kan genomföras inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. För snäva tolkningar av programmet på handläggarnivå ökar risken att goda idéer sorteras bort redan i ansökningsförfarandet. Detta gäller främst Europeiska regionala utvecklingsfonden. Samordna utlysningar mellan NUTS områden och snabbare process. Här vilar ett stort ansvar på de enskilda partnerskapen som har möjlighet att styra delar av detta. En mer användarvänlig webbplats med lättillgänglig information om regionala kontaktpersoner. Här borde även finnas en lättnavigerad projektkatalog för båda fonderna. Arbetsförmedlingens insatsområden I samband med regeringens stimulanspaket den 5 december, har vissa insatsområden tillkommit som en förstärkning av Arbetsförmedlingens tjänstemeny. När det gäller insatser för de varslade och arbetssökande innehåller paketet tydliga riktade insatser. Däremot har Arbetsförmedlingen inte getts tillräckliga möjligheter att aktivt stödja företagen i bland annat kompetensutvecklingsfrågor under djup lågkonjunktur och varselsituation. De nya förslagen och regelförändringar i Arbetsförmedlingens tjänsteutbud innebär i korthet: Arbetssökande: Ökade möjligheter att snabbare komma in med olika insatser främst arbetspraktik, men också arbetsmarknadsutbildning (snabbspåret) Varslade personer som får ett nytt arbete hos en annan arbetsgivare kan vid behov få en kortare arbetsmarknadspolitisk insats, i syfte att påskynda nyanställning. 8

9 Förslag om generösare villkor att uppfylla Nystartsjobb dvs. dubbel nedsättning av arbetsgivaravgiften 4. Arbetsförmedlingen får upphandla coachningsinsatser för ett tidigt och individanpassat stöd till dem som blir arbetslösa 5 Arbetsgivare: Nystartsjobb: Fördubblad nedsättning av arbetsgivaravgiften är en stimulans av arbetskraftsefterfrågan och en lönelättnad för arbetsgivare, när man ska anställa. Den fördubblade nedsättning införs permanent 6. I övrigt finns det inga nya förslag och regelförändringar i Arbetsförmedlingens tjänsteutbud gentemot arbetsgivarna. Förslag på åtgärd: Ge arbetsförmedlingen möjlighet att tillfälligt, under rådande djupa lågkonjunktur, få möjlighet att ge stöd till kompetensutveckling i företag som varslat, i syfte att förhindra uppsägning. Ett sådant system skulle kunna vara i form av bidrag alternativt skatteavdrag enligt samma modell som nystartsjobben. Detta finns utförligare beskrivet på nästa sida. 4 Riksdagsbeslut under januari 5 Gäller under perioden Riksdagsbeslut slutet av januari

10 Åtgärd 2) Öka möjligheterna till kompetensutveckling Motsvarande forsknings- och utbildningssatsningar, som har gjorts för fordonsindustrin, bör övervägas för glas- och träindustrin. Möjliggör kompetenshöjande insatser direkt på arbetsplatsen samt skapa fler yrkeshögskoleplatser, kopplade till lokala och regionala behov. Stimulanspaket för kompetensutveckling ute hos företagen Vi föreslår ett stimulanspaket för kompetensutveckling som kan sättas in i företag under lågkonjunkturen. Det finns ett genuint intresse hos företag att behålla och utveckla personal i stället för att säga upp dem och på så sätt ha en starkare konkurrenskraft den dagen konjunkturen vänder. Rent konkret innebär förslaget att företaget, under tiden man genomför kompetensutvecklingen, får göra ett avdrag mot det egna skattekontot. Lösningen kan liknas vid den modell som tillämpas inom så kallade nystartsjobb. Den dialog vi har fört med företag från olika branscher ger en entydig bild av att det finns ett stort utbildningsbehov. Bland det som nämns är bland annat utbildning inom programmering, styr- och reglerteknik, gjuteriteknik, verktygsteknik, mätteknik, ritningsläsning, form- och lägetoleranser samt projektledning med mera. Kan företagen få hjälp med kompetensutveckling är man beredd att ställa upp med lokaler, utrustning, maskiner samt lärare. Möjlighet finns att erbjuda utbildningsplatser för såväl den egna personalen som personal hos konkurrerande företag. Ett exempel är Ljunghälls AB i Södra Vi, Vimmerby 7 Scania Lastvagnar, med produktionsenheter i Södertälje, Oskarshamn och Luleå, är ett exempel på företag som under rådande lågkonjunktur satsar på att kompetensutveckla såväl personal som underleverantörer. Projektet ägs av Länsstyrelsen i Stockholms län. Regionförbundet och Länsstyrelsen i Kalmar län har varit delaktiga i koordineringen av arbetet. Arbetet omsluter nära 125 miljoner kronor 8 och pågår under nio månader. Totalt kommer medarbetare och underleverantörer att genomgå utbildningsprogrammet, varav ett flertal i Kalmar län. Satsningen ska stärka företagets internationella konkurrenskraft och förebygga uppsägningar och kompetensförlust. ESF-rådet bör få ökad bemyndiganderam Vi tillstyrker ESF-rådets framställan till regeringen om kraftigt ökad bemyndiganderam för Detta är nödvändigt för att sociala fonden ska kunna spela den roll som vi efterlyser i lågkonjunkturen. För Småland med öarna skulle det innebära en betydande ökning från 80 miljoner kronor till 200 miljoner kronor för kompetensutvecklingsinsatser. Skapa fler yrkeshögskoleplatser Näringslivet behöver en ökad kompetens för att kunna utveckla affärer för framtiden. Kvalificerad yrkesutbildning och den kommande yrkeshögskolan är centrala i detta avseende. Genom fler platser inom yrkeshögskoleutbildning och yrkesvuxenutbildning går det att möta framtida behov av kvalificerad arbetskraft i olika branscher. 7 Företaget utför avancerade press- och formgjutningsarbeten i aluminium för bil-, telecom- och andra industrier. 8 Varav 40 miljoner kronor från Småland med öarna 10

11 Med en mycket kort startsträcka skulle många av dessa utbildningar kunna starta redan hösten 2009 om ytterligare resurser tillförs. Ute hos utbildningsaktörer i landet finns många idéer om utbildningar som efterfrågas av arbetslivet. Flertalet är redan skrivna och utvecklade i form av ansökningar till KY men har fått avslag. I dag finns det en låg andel KY-utbildningsplatser i Kalmar län jämfört med andra län. Redan 2004 konstaterade regeringens samordnare, Ulf Lönnqvist, att länet var i stort behov av fler KY-utbildningsplatser med koppling till bland annat tillverkningsindustri. Vi föreslår följande åtgärder för länet: Högskolan i Kalmar måste få behålla sina utbildningsplatser Högskolan i Kalmar bör får bibehålla tilldelat anslag för utbildning under De har stora möjligheter att stödja en kompetensutveckling inom länet. Detta kan ske via ordinarie utbud av kurser och program, nya kurser, behörighetsgivande utbildning samt uppdragsutbildningar. Fler yrkeshögskoleutbildningsplatser till Kalmar län Kalmar län har en låg andel KY-utbildningsplatser. Flertalet av de ansökningar som lämnats från regionen om KY-utbildning och så kallad påbyggnadsutbildning har fått avslag. För att möta framtida kompetensbehov behövs fler utbildningsplatser till länet inom den nya yrkeshögskolan. Yrkesvuxenutbildningsplatser till Kalmar län För att möta befarad arbetslöshet med utbildningsinsatser är det viktigt att kommunerna i Kalmar län tilldelas yrkesvuxenutbildningplatser med koppling till framtida behov. I länet har det bildats en arbetsgrupp som arbetar med samordning och stöd till utbildningsaktörer som har ambitionen att utveckla och driva yrkeshögskoleutbildningar. Arbetsgruppen kommer också att arbeta med samverkan kring yrkesvuxenutbildning. Ett nära samarbete är sedan tidigare etablerat med Högskolan i Kalmar. Just nu diskuteras hur deras utbildningsutbud kan utvecklas för att möta framtida utbildnings- och kompetensförsörjningsbehov. 11

12 Åtgärd 3) Särskilda satsningar bör göras inom glas- och träindustrin Motsvarande forsknings- och utbildningssatsningar, som har gjorts för fordonsindustrin bör även övervägas för glas- och träindustrin. Glasriket Glasriket befinner sig i kris. Hundra personer varslades på Orrefors Kosta Boda, OKB, i höstas och i januari ytterligare tvåhundra. En vikande efterfrågan på den amerikanska marknaden har satt, inte bara Orrefors Kosta Boda koncernen, utan hela Glasriket i en oerhört besvärlig sits. I dag är utgången högst oviss. Skulle OKB tvingas till en kraftig reducering av verksamheten eller läggas ned innebär det sannolikt att den svenska glasindustrins flaggskepp går förlorat och att Glasriket som besöksmål förlorar sin nuvarande attraktion. Bilden nedan visar åldersfördelningen hos anställda på OKB. Bilden visar tydligt vilka konsekvenser en kraftig neddragning får för åldersstrukturen och kompetensen inom glaset. OKB riskerar att inte ha några anställda kvar under 40 år när de pågående förhandlingarna om de senaste varslen är klara. Det ska i sin tur ställas mot att det tar cirka 10 år att utbilda en glasarbetare. Glasriket har 1,5 miljon besökare per år och är en mycket viktig del av besöksnäringen i regionen. Det handlar alltså inte enbart om stöd till glasbruken utan en stor samhällsangelägenhet. I dag finns följande förslag till åtgärder: Ge ett statligt bidrag eller en statlig lånegaranti så att OKB kan avyttra sina glassamlingar inklusive arkivmaterial vid de tre glasbruken. Samlingarna är av ett stort nationellt intresse. Det är inte bara en småländsk identitet som ska bevaras utan även Svenska varumärken i ett globalt perspektiv. Hjälp med marknadsföringsresurser på mellan15-25 miljoner kronor under en tvåårsperiod. Glasriket är, med sina 1,5 miljon besökare per år till de 15 glasbruken en mycket viktig del av besöksnäringen i regionen. Förkortade ledtider för arbetsförmedlingens regelverk, bidrag till utbildningsinsatser samt hjälp med temporär avlastning av lönekostnader är lösningar som möjliggör för glasbruken att behålla personal. 12

13 Träindustrin i Småland Närmare 80 % av landets totala sysselsättning inom de samlade tränäringarna är lokaliserade till Kalmar, Kronobergs- och Jönköpings län. Det handlar om drygt arbetstillfällen. Företagen representerar alltifrån sågverk, hyvlerier, husfabriker, golvtillverkare, möbel- och finsnickeri till inredningar. Arbetsplatserna utgör ofta ryggraden i ortens näringsliv. Finanskrisen och konjunkturnedgången har lett till en stor minskning av den inhemska efterfrågan. Detta har fått allvarliga följder för bostadssektorn, som är att betrakta som en motor i de svenska träbranscherna. Under de senaste månaderna har mycket omfattande varsel lagts vid våra träindustrier. Detta har lett till en stor allmän oro i samhällena och en påtaglig risk för kompetensflykt och nedläggningar av livskraftig industri. De utsedda varselsamordnarna i Kalmar, Jönköpings- och Kronobergs län har, tillsammans med företrädare för de aktuella branscherna, fackliga organisationer samt ett stort antal enskilda företagare listat ett åtgärdspaket för att stimulera bostadsproduktionen och därmed stimulera träbranschen och byggsektorn. Förslag på åtgärder: Tidigarelägg offentliga investeringar Reducera byggmomsen under en begränsad tid Utveckla statliga kreditgarantier för bostadssektorn Satsa på omedelbara kompetensåtgärder för arbetskraften vid arbetsförmedlingen, strukturfonderna, ESF och Nutek Utveckla ett nationellt forskningsprogram för den träbearbetande industrin Dessutom bör det föreslagna ROT-avdraget utvidgas till att under en begränsad tid gälla nyproduktion av småhus. Ett motsvarande stöd bör också utgå för miljö- och energiinsatser, hissar, äldreboende samt till miljonprogrammet. Mer om detta finns att läsa i nästa avsnitt. 13

14 Åtgärd 4) Inför nytt ROT-avdrag för flerbostadshus Låt ROT-avdragen även omfatta miljonprogrammet och företag. Energiinvesteringar i miljonprogrammet bör vara ett prioriterat område. Inför nytt ROT-avdrag för att upprusta miljonprogrammet Det finns ett stort behov i dag av att rusta upp miljonprogrammets lägenheter. Vi föreslår därför att ett nytt ROT-avdrag införs för renovering av lägenheter i flerbostadshus. Syftet med avdrag ska vara att genomföra energibesparande och kostnadseffektiva tekniska åtgärder i byggnaderna, lösa bristfällig utemiljö samt skapa en trygg boendemiljö. Villkoren för avdragen bör vara likvärdiga för hyres- och bostadsrätter. Avdraget skulle bland annat gynna den hårt ansatta träindustrin. Byggbranschen är central för att hålla sysselsättningen uppe. Man brukar räkna med att en yrkesarbetare i bostadsproduktion ger sysselsättning för ytterligare tre till fyra personer. Därför är det viktigt att stimulera byggandet. Under rådande lågkonjunktur är det rätt läge att investera i miljonprogrammets områden, där det finns stora renoveringsbehov. Befintligt ROT-avdrag innebär förstärkt skatteavdrag för hushållstjänster i form av reparation, ombyggnader och underhåll av byggnader. Däremot gynnar det inte träindustrin eftersom flerbostadshus i miljonprogrammet inte berörs. Det nya ROT-avdrag bör omfatta följande delar: Stambyte Sanering av PCB Radonåtgärder Energieffektivisering av klimatskalet Tillgänglighet både inom lägenheten, i fastigheten samt i närområdet Trygghet i bostadsområdet ROT-avdrag för ombyggnad av enskilda avlopp ROT-avdrag för ombyggnad av enskilda avlopp På landsbygden finns många fastigheter med bristfälliga avlopp. På Öland finns ca enskilda avlopp. Uppskattningsvis 7000 behöver göras om. Beräkningar visar att utsläppen av fosfor för de enskilda avloppen är sammantaget mer än dubbelt så höga som för de kommunala reningsverken tillsammans. Att åtgärda bristfälliga enskilda avlopp skulle innebära att belastningen på miljön minskar, att fastighetens värde ökar och att många mindre bygg- och enterprenörsföretag får mer uppdrag och behöver anställa folk. Kommunerna och Regionförbundet i Kalmar län genomför just nu en utbildning av dessa grävföretag för att höja kompetensen. För många mindre fastigheter, fritidshus m.m. skulle möjlighet till ROT-avdrag göra det möjligt att genomföra ombyggnad. Vi föreslår därför att ROT-avdraget även omfattar omeller tillbyggnader samt underhåll av enskilda avloppsanläggningar för fastigheter som ligger utanför kommunala verksamhetsområden. 14

15 Åtgärd 5) Öka tillgången till kapital Det saknas tillgång till kapital för företag i Kalmar län. Gör förändringar i stödområde B och öka såddbidraget. Gör förändringar i stödområde B och öka såddbidraget Det största problemen för företagen i Kalmar län bristen på kapital och oron för vad den allt djupare lågkonjunkturen kan föra med sig. Det är ett akut problem idag, och samtidigt en viktig faktor som bromsar deras fortsatta utveckling och tillväxt. Det finns ett stort behov av finansiellt stöd till tekniskt nyskapande projekt i tidiga utvecklingsstadier. Idéer finns men finansiering saknas. Vi föreslår följande åtgärder: Ändra tillämpning så att det ges möjligheter till stöd för produktutveckling inom stödområde B 9. Här stödjer vi Nuteks förslag. Gör det möjligt att stödja fler investeringar vid sidan av bygginvesteringar. Möjliggör sysselsättningsbidrag till befintliga företag. Bidraget bör gälla även om företaget anställer mindre än 10 personer. Möjliggör stöd till kompetensutveckling. Sänk nivån på investeringsvolymen 10. Öka såddbidraget. Såddfinansiering viktigt i företags utvecklingsskede Såddfinansiering är stöd till tekniskt nyskapande projekt i tidiga utvecklingsstadier, som regionförbundet finansierar med hjälp av 1:1-medel. Stödet ges till projekt som kan utvecklas till lönsamma affärer, men där det finns en teknisk och ekonomisk risk. Efterfrågan på den här typen av stöd har ökat under senare år och förstärkts under den rådande finanskrisen och lågkonjunkturen. Idéer finns med andra ord, men marknaden vågar inte finansiera dessa. Det genomsnittliga stödet är cirka kronor per företag. Det handlar om en relativt liten ekonomisk insats som är mycket viktigt i det tidiga utvecklingsskedet. Det saknas tillgång till kapital Ser man till det finansiella läget i länet, från ALMI:s horisont så är bilden tydlig. Sedan i höstas har det varit svårt att få nya krediter hos bankerna. Vid förlängda krediter kräver man ökade säkerheter. Andra tydliga tendenser är: Under januari har förfrågningarna hos ALMI ökat med över 1000 % jämfört med motsvarande tid förra året. 9 Omfattar kustområdena i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län, förutom tätorterna Luleå, Umeå och Sundsvall, samt delar av Gävleborgs, Dalarnas, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Västra Götalands och Kalmar län. 10 I dag minst 20 miljoner kronor 15

16 Det har skett en ökning av kreditpropåer från nya kunder med höga lånebehov 11 och från de större SME-företagen. Flera företag inom fordonsklustret har fått nya och utökade kontrakt som kräver nyinvesteringar men bankerna är konjunkturkänsligt försiktiga. Flera av dessa företag är större och ingår inte i SME-begreppet. ALMI har därför inte möjlighet att bevilja finansiering. Det finns en ökad efterfrågan på snabba och korta krediter för att täcka tillfälliga likviditetskriser och skatteinbetalningar. Bankerna försöker öka sina säkerheter. I vissa fall kräver man att befintliga lån täcks med en garanti från ALMI. Går inte detta sägs lånet upp. En ökad mängd betalningsanmärkningar bland ALMI:s befintliga kunder är en tydlig indikation på att likviditetsläget är svårt. En ökning av antalet propåer för ackordsuppgörelser är ett tecken på att även resultatnivån redan nått en lägre gräns. Det finns emellertid också många företag som går bra och där man ännu inte sett någon minskad orderingång eller försäljning. Det handlar bland annat om företag inom handel, inrednings- och elektronikindustri. Det finns också en tydlig tendens att tidigare produktion från Asien och Kina nu tas hem till regionen till följd av ökade miljö- och kvalitetskrav från kunderna. Det ger möjligheter för regionens underleverantörer att hitta nya marknadssegment och branscher. Förslag på åtgärder: Socialförsäkringssystemen och a-kassa är inte uppbyggda för att man gör ett skifte från att vara anställd till att bli egenföretagare. Detta bör ändras. Många nya företag startas om den nyvunna entreprenören får större trygghet i sitt företagande. Starta-eget-bidrag bör kunna utgå direkt efter en uppsägning. En förklaring till att nya företag inte startas är att det inte går att få starta-eget-bidrag från arbetsförmedlingen om en person varit arbetslös kortare tid än två år. Statistiken säger att 50-70% av denna typ av företag överlever lågkonjunkturen och utvecklas in i nästa högkonjunktur. För att möta upp bankernas likviditetsbrist borde ALMI ges möjlighet att gå in med kortare lån. Produktportföljen omfattar för närvarande längre lån 12 samt garantier. Inrättande av en företagsakut dit företag kan vända sig innan man går till banken och därmed riskerar att få lånen uppsagda. Läs mer om detta i nästa avsnitt. 11 >2 mkr år 16

17 Åtgärd 6) Företagsakut till företag som hamnar i en akut kris En företagsakut i Kalmar län ska ge handfasta råd till företag som hamnar i akut kris. Detta kan göra att vi undviker onödiga konkurser och räddar kvar kompetens och reakapital i regionen. Det finns ett stort behov av handfast rådgivning till de företag som hamnar i en akut kris, detta för att undvika onödiga konkurser och rädda kvar kompetens och realkapital i regionen. Det handlar om rådgivning av personer med bred erfarenhet från genomlysning av företag, rekonstruktioner och företagsutveckling. Problemtyngda företag har ofta svårt att själva tillgodogöra sig denna kompetens. Ofta har de en mycket ansträngd ekonomi i kombination med kortsiktigt fokus på att förbättra likviditeten och undvika betalningsanmärkningar. Just nu pågår ett arbete i Kalmar län med att inrätta en så kallad företagsakut som finansierar denna typ av rådgivning. Företagsakuten organiseras i samarbete mellan ALMI Företagspartner Kalmar län, Regionförbundet, Företagarna och ett antal kontrakterade konsulter, revisorer, skattejurister, arbetsrätt m.fl. Målgruppen är problemföretag som i första hand har minst 5-10 anställda. Virtuell organisation Alla rådgivare verkar lokalt och utifrån sin egen arbetsmiljö och de får uppdrag utifrån kompetens och geografi. Den gemensamma webbplatsen Kraftsamling Kalmar län är navet i den virtuella organisationen. Så finansieras företagsakuten Problemet för de företag som hamnar i kris är att de inte har likvida medel, detta gäller främst inledningsvis innan de eventuellt kommer igång med en ny utvecklad verksamhet 13. Här behövs därför ekonomiska medel för att komma igång med rådgivningen. En tänkbar lösning är att företaget får en konsultcheck av Regionförbundet som täcker halva konsultarvodet. Företaget bidrag själv med 20 %. Debitering sker enligt överenskommen timtaxa och säkerställda rutiner. 13 Vid en ny utvecklad verksamhet kan ALMI och banker ta vid med företagslån 17

18 Åtgärd 7) Förbättra infrastrukturen Kommuner och landsting i Kalmar län kan tidigarelägga byggjobb men då behövs en statlig ekonomisk stöttning. Kommuner och landsting vill tidigarelägga byggjobb Vissa branscher alltid är särskilt hårt utsatta under lågkonjunktur och risken för omfattande arbetslöshet är stor. Ett sådant exempel är byggbranschen. Samtidigt har vi stora projekt framför oss. Vårt förslag inom infrastrukturområdet innehåller en rad åtgärder för att stimulera byggande även i dåliga tider. Till detta vet vi att det skapas ytterligare en rad arbetstillfällen inom områden som miljöteknik-, byggmaterial- och transportsektorn. Det är både en samhällsekonomisk och mänsklig vinst att ta tillvara alla de resurser som finns i länet. Kommunerna och landstinget i Kalmar län är beredda att under 2009 och 2010 genomföra byggprojekt över hela vårt län till en beräknad kostnad av drygt fyra miljarder kronor. Det är både stora och små byggprojekt, såväl husbyggnad som anläggningsjobb. Flera kommuner har färdiga planer som är redo att startas omgående men för detta behövs en statlig ekonomisk stöttning. I bilaga 1 finns en sammanställning på objekt som kommer att tidigareläggas. Den innehåller också objekt som kan sättas igång om man klarar finansieringen. Satsa på infrastruktur Genom en nyligen gjord inventering har Vägverket listat en rad vägprojekt som kan starta med kort varsel. Det handlar bland annat om montering av viltstängsel, broreparationer och sidoräcken. Varje krona som staten väljer att satsa kommer att betalas tillbaka till samhället i form av högre tillgänglighet och säkerhet. Banverket har meddelat att man inte har lika lätt att få fram snabbstartade åtgärder. De finns emellertid några åtgärder som är möjliga, exempelvis spårbyten på Tjustbanan 14 och Stångådalsbanan 15. Från Kalmar läns sida är vi beredda att medverka till förstudier samt väg- och järnvägsutredningar för att påskynda utbygganden av infrastrukturen. Listan på objekt kan göras oändlig, men vi vill särskilt lyfta fram den infrastruktur som leder till regionförstoring. Analysen i östra Götalands gemensamma systemanalys är att universitetsstäderna bör knytas närmare varandra. För att det nya Linnéuniversitetet ska kunna utvecklas på bästa sätt måste de två campusen knytas samman med snabb och bekväm kollektivtrafik. Den understödjande infrastrukturen är järnvägsnätet, Kust till kustbanan mellan Kalmar och Växjö, samt Stångådalsbanan och Tjustbanan. Staten har huvudansvaret för infrastrukturen och länet ansvarar för trafikeringen. Vi tar vårt ansvar och utökar tågtrafiken maximalt efter banornas standard. Regionförbundet, Banverket och Vägverket påbörjade nyligen ett pilotarbete om medfinansiering av infrastrukturprojekt i länet. Arbetet utgår från kommunernas och länets behov för att sedan jämföra dessa med åtgärdsplaneringen. Syftet är främst att ta fram ytterligare underlag för fortsatta bedömningar och prioriteringar. Det handlar också om att pröva behoven mot möjligheten att få medfinansiering från företag, kommuner och regionala organ. Arbetet är inriktat på två tidsperioder; åtgärdsplaneringen och lågkonjunkturen. 14 Järnvägen mellan Linköping och Västervik via Åtvidaberg 15 Järnvägen mellan Linköping och Kalmar 18

19 Åtgärd 8) Överväg att höja statsbidragen till kommuner och landsting Minskade skatteintäkter och högre kostnader sätter kommuner och landsting i en svår situation på både kort och lång sikt. Det är därför nödvändigt med en höjning av statsbidragen. I december presenterade Sveriges Kommuner och Landsting den nya prognosen för skatteunderlagstillväxten. Siffrorna pekar på att konjunkturnedgången har gått snabbare än tidigare beräknat. Skatteintäkterna jämfört med oktoberprognosen väntas bli 3 miljarder kronor lägre för 2009 och 8 miljarder kronor lägre för De minskade skatteintäkterna motsvarar närmare jobb i kommuner och landsting Kommuner och landsting i Kalmar län märker också av lågkonjunkturen. Fler kommuner vittnar om att den ekonomiska krisen i hög grad påverkar budgetförutsättningarna för 2009 och I över hälften av kommunerna pågår diskussioner som kan resultera i varsel. Den ekonomiska krisen gör att skatteintäkterna blir lägre, och kostnaderna högre, än beräknat. Kostnadsökningarna handlar bland annat om ökat försörjningsstöd och ökade kostnader för arbetslöshetsbekämpning. Flertalet har lagt en budget i balans för 2009 men det har krävt anpassningar. Vad gäller 2010 räknar många med stora svårigheter att nå en budget i balans om inte staten skjuter till mer pengar. Sveriges Kommuner och Landsting har upprepade gånger påtalat vikten av resurstillskott till sektorn. Bland annat skrev förbundet nyligen till finansministern med förslag om ökade statsbidrag, cirka tre miljarder kronor extra nästa år och ytterligare fem miljarder Den nya prognosen visar att tillskotten behöver bli större än så. Att ge kommuner och landsting extra pengar är ett effektivt sätt att motverka lågkonjunkturens effekter på sysselsättningen. 19

20 Bilagor 20

Lägesrapport 2009-05-28 - detta har hänt

Lägesrapport 2009-05-28 - detta har hänt Lägesrapport 2009-05-28 - detta har hänt Kraftsamling Kalmar län Detta har hänt med förslagen på åtgärder som kan stärka Kalmar län under finanskris och lågkonjunktur 1 Sammanfattning Efter en omfattande

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

1. Varselvågen i Kalmar län

1. Varselvågen i Kalmar län 1. Varselvågen i Kalmar län -Så drabbade varselvågen Kalmar län Januari 2013 Innehåll Inledning... 2 Varselvågen augusti - december 2012... 3 Varselsituationen i Kalmar län i ett 8-års perspektiv... 4

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Blekinge, 13 januari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Färre varsel på en svag arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas kraftigt av den ekonomiska

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av mars månad 2012

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av mars månad 2012 2012-03-17 Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av mars månad 2012 Allt färre får jobb Under mars påbörjade 820 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen någon form av arbete. Det är 250

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 För nionde månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer KONJUNKTURRAPPORT Ventilationsinstallationer 2000-12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 KVARTAL 1-4 2008 Mars 2009 Ventilationsinstallationer Mkr, 2008 års priser Regional

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014 Arbetslösheten minskade med 1000 personer under 2014 Arbetsmarknadsläget

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 För elfte månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars (7,7%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars (7,7%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars 2013 13 250 (7,7%) 5 960 kvinnor (7,4%) 7 280 män (7,9%) 3 720 unga 18-24 år (16,1%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av december 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län december 2012 13 330 (7,8%) 6 030 kvinnor (7,5%) 7 300 män (8,1%) 3 840 unga 18-24 år

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 Fler lediga platser jämfört med samma månad 2011 Efterfrågan på arbetskraft var i februari högre än under samma

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 Fått arbete Under september påbörjade 890 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012 Kalmar, 14 mars 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012 Efterfrågan på arbetskraft avtar i februari Antalet nyanmälda platser som anmälts till länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av november månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av november månad 2011 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av november månad 2011 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 Fler övergångar till arbete I december 2015 påbörjade 725 personer av samtliga som var

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, november 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, november 2014 Arbetslösheten fortsätter att minska Arbetsmarknadsläget i

Läs mer

Inför en modell för korttidsarbete

Inför en modell för korttidsarbete Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-16 Inför en modell för korttidsarbete Regeringens passivitet riskerar jobben ännu en gång Hösten 2008 inleddes en våg av varsel som fick stora effekter på Sveriges

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö 11 september 2014 Victor Tanaka Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län Augusti 2014 7 650 (10,4 %) 3 330 kvinnor (9,6 %) 4 300 män (11,2

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av maj månad 2014 maj

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av maj månad 2014 maj MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 17 juni 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län maj 2014 8 187 (7,3 %) 3 705 kvinnor (6,9 %) 4 482 män (7,6 %) 1 980 unga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Fått arbete Under december påbörjade 550 1 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form av arbete, det vill

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 Färre personer gick till arbete Antalet personer som gått till

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2012 4 november 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 202 Tecken på försvagning men stark motståndskraft Under oktober kom flera tecken på att arbetsmarknaden i Uppsala

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av februari månad 2014 februari

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av februari månad 2014 februari MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 mars 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län februari 2014 9 542 (8,4 %) 4 165 kvinnor (7,7 %) 5 377 män (9,1 %) 2 548

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 Färre övergångar till arbete I januari 2016 påbörjade 916 personer av samtliga som var

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012 Under oktober månad fick fler inskrivna sökande arbete och

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Värmlands län Karlstad, 11 september 2017 Fredrik Mörtberg Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Färre fick jobb I augusti månad var det 1 373 personer som gick till arbete,

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 2013-04-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 1 500 av de inskrivna fick jobb Under mars påbörjade 1 504 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Värmland

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 Fler övergångar till arbete I april 2016 påbörjade 1 198 personer av samtliga som var

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 Omsättningen till arbete minskar men är på samma nivå som i januari Under februari påbörjade drygt 1 394 av alla

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län september 2012 12 320 (7,3%) 5 890 kvinnor (7,3 %) 6 430 män (7,2 %) 3 610 unga 18-24 år

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Kraftig ökning av antalet som fått arbete Under februari påbörjade 800 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014 Färre sökande ut i arbete Under december 2014 påbörjade 635 personer av de inskrivna

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar Under juli påbörjade 525 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012 oktober 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 202 Arbetsmarknaden i Uppsala län stabil trots tecken på försvagning Uppsala län fortsätter att ha landets lägsta

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län november 2014

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län november 2014 Färre sökande ut i arbete Under november 2014 påbörjade 869 personer av de inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av december månad 2013 december

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av december månad 2013 december MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 14 januari 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län december 2013 9 665 (8,5 %) 4 270 kvinnor (7,9 %) 5 395 män (9,0 %)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012 Övergångar till arbete fortfarande större än i riket i genomsnitt Under december påbörjade drygt 1 300 av alla

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 Fler övergångar till arbete juli 2016 jämfört med juli 2015 I juli 2016 påbörjade 742 personer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av mars 2012 2012-04-17 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av mars 2012 Omsättningen till arbete lägre än för ett år sedan men högre än i februari Under mars påbörjade drygt 1 500 av alla

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars 2012 Kalmar, 17 april 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars 2012 Efterfrågan på arbetskraft avtar i mars månad Antalet nyanmälda platser som anmälts till länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 I september fortsatte försvagningen av arbetsmarknaden i

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, mars 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, mars 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings län

Läs mer

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln 1 (9) 2010-01-28 Arbetsmarknadsåret 2009 Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln Den mycket kraftiga nedgången i världsekonomin under hösten 2008 fortsatte ett stycke in på 2009. Under senare delen

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Josef Lannemyr Analysavdelningen Fått arbete Under februari påbörjade 705 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form av

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar kraftigt Under september påbörjade 700 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2014 januari

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2014 januari MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 februari 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län januari 2014 9 689 (8,5 %) 4 249 kvinnor (7,9 %) 5 440 män (9,1 %)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012 2012-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012 Arbetsmarknaden har tydligt mattats av och antalet personer varslade om uppsägning steg kraftigt under

Läs mer

Pressmeddelande. Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars Efterfrågan på arbetskraft

Pressmeddelande. Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars Efterfrågan på arbetskraft Pressmeddelande Sida: 1 av 5 Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars 2010 Efterfrågan på arbetskraft Stockholms län står för en betydande del av den förbättring som syns på arbetsmarknaden.

Läs mer

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 april 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, mars 2015 9 651 (6,3 %) 4 263 kvinnor (5,8

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 14 januari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län december 2013 12 954 (9,9 %) 5 623 kvinnor (9,1 %) 7 331 män

Läs mer

För framtiden i Gävleborg

För framtiden i Gävleborg RAPPORT 2008-12-05 1 (7) Regeringen Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 Stockholm För framtiden i Gävleborg Gävleborg har enorma rikedomar av natur, kultur, mångfald och öppenhet.

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 oktober 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län september 2012 9 683 (6,5%) 4 816 kvinnor

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län, april 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län, april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 maj 2016 Peter Nofors, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2016: 9 330 (6,1%) 4 184 kvinnor (5,6%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2012 2012-05-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2012 Omsättningen till arbete lägre än för ett år sedan, men bland ungdomar är Dalarna i topp i riket Under april påbörjade

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser I januari 2013 uppgick de nyanmälda platserna till närmare 1 700, vilket är cirka

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av april 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2012 11 540 (6,8%) 6 060 män (6,8%) 5 480 kvinnor (6,8%) 3 010

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 8 februari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 Avmattning men länet har fortfarande lägst arbetslöshet i landet Arbetsmarknaden fortsätter att avmattas. Trots

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östergötland 2014-06-17 Annelie Almérus Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län Maj 2014 18 778 (8,9 %) 8 511 kvinnor (8,6 %) 10 267 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2012 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2012 Övergångar till arbete fortfarande större än i riket i genomsnitt Under oktober påbörjade drygt 1 600 av alla som

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015 Färre övergångar till arbete vid årets början I januari 2015 påbörjade nästan 860

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 270 i Kalmar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 8 augusti 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands i län juli 2014 10 585 (8,2 %) 4 538 kvinnor (7,4 %) 6 047 män (9,1 %) 2 816

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Falun 9 maj 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Dalarnas i län april 2014 9 543 (7,2 %) 3 962 kvinnor (6,3 %) 5 581 män (8,0 %) 2 227

Läs mer

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 november 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län Konjunkturen i euroområdet ser ut att dämpas rejält och exportefterfrågan

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 Färre övergångar till arbete I slutet av oktober påbörjade 688 av alla som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015 Färre övergångar till arbete I slutet av augusti påbörjade 763 av alla som var inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 Minskad arbetslöshet sedan ett år tillbaka Arbetslösheten minskade

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Göteborg, 11 maj 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete Under april 2017 påbörjade 620 personer (221 kvinnor och 399 män) av de inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013 Fler som har fått arbete och fler lediga platser indikerar att våren inte blir riktigt lika tuff på

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av juli månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av juli månad 2012 2012-08-17 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av juli månad 2012 Lägre aktivitet under juli Juli är semestermånad och det medför en sjunkande aktivitet på länets arbetsmarknad.

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012 17 april 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012 Arbetslösheten i länet fortfarande lägst i landet Uppsala läns arbetsmarknad är fortsatt stabil. I mars nyanmäldes

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015 Färre övergångar till arbete I september påbörjade 771 av alla som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län februari månad 2016 1 400 personer fick arbete i februari Under februari månad erhöll 1 435 personer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 Fått arbete Under september påbörjade 1 507 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2010. Arbetsmarknaden stärks framför allt inom servicesektorn

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2010. Arbetsmarknaden stärks framför allt inom servicesektorn Sida: 1 av 5 Fakta om statistiken Arbetsförmedlingens siffror över antalet inskrivna arbetslösa är väsentligt lägre än antalet arbetslösa i SCB:s arbetskraftsundersökningar. Summan av inskrivna arbetslösa

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 oktober 2012 Mattias Andersson Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län september 2012 9 526 (8,4 %) 4 326 kvinnor (8,0 %) 5 200 män (8,7

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-02-13 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Kompetensförsörjning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 Fler arbetslösa Arbetslösheten har ökat sedan våren 2015. Ökningen beror till

Läs mer