Arbetsgrupp Samverkan Barn och unga Företräds av Anna Sundström ordförande och Rita Ponerup. Anna Sundström presenterar i korthet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsgrupp Samverkan Barn och unga Företräds av Anna Sundström ordförande och Rita Ponerup. Anna Sundström presenterar i korthet:"

Transkript

1 STYRGRUPP VÅRDSAMVERKAN SIDAN 1 AV 10 MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPP VÅRDSAMVERKAN SKARABORG, FÖRMIDDAGENS TRÄFF MED ARBETSGRUPPER DEN 3 OKTOBER 2012 Närvarande från styrgruppen: Lars Gotthardsson, Rita Ponerup, Mikael Ingsberg, Annika Larsson, Hans Halén,Thomas Jungbeck, Per-Ola Hedberg, Lena Bränfeldt, Madelen Schöldberg, Thommy Johansson, Pia Jonsson-Axelsson Anmält förhinder: Anna-Lena Skatt förmiddag, Eva Ulfenborg Närvarande från arbetsgrupperna: Anna Sundström, Bo Rylander, Johan Svensson, Elisabeth Rylander, Ulf Svensson, Kim Ström, Eva Ahlberg, Carina Winter, Lisbeth Åkerstedt, Carina Björkman, Irene Johansson 1. Välkommen! Thomas Jungbeck hälsar välkommen till höstens första styrgruppsmöte och särskilt välkomnar han företrädare från arbetsgrupperna till dagens träff. 2. Samverkansstruktur på länet Ledning i samverkan, LiSA, är den samverkansstruktur som etablerats på länsnivån sedan juli månad och består av Regiondirektör, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Beställardirektör samt förvaltningschef Alingås sjukhus VGR samt de fyra kommunalförbundsdirektörerna tillsammans med Västkoms direktör som representerar VGK. Thomas Jungbeck presenterar pp-bilder som beskriver ett bottom-up perspektiv från våra vårdsamverkansorganisationer i länet. SRO, samrådsorganet, är den motsvarande politiska länsnivån. Länsstrukturen är en av de förutsättningar Regeringen ställer på huvudmännen för att kunna erhålla fortsatta statsbidrag i gemensamma programsatsningar. 3. Presentation från våra arbetsgrupper under rubriker 1) Vad har åstadkommits sedan förra mötet? 2) Vad planeras kommande år? 3) Risker för uppdraget 4) Strategiska frågor till styrgruppen, med större text under respektive grupps redovisning Arbetsgrupp Samverkan Barn och unga Företräds av Anna Sundström ordförande och Rita Ponerup. Anna Sundström presenterar i korthet: Post Box 54, Skövde Besök Kaplansgatan 16 a Tel Fax E-post Webb

2 SIDAN 2 AV 3 1)Kommunbesök i Karlsborg och Falköping, Deltagit i arbetet med att ta fram nya riktlinjer för Västbus. Konferens den 6 mars 2012,med fokus Barn och unga då PSS bildades, genomfördes av arbetsgruppen. 2)Första konferens med Västbuskoordinatorer den 8 november med syfte att presentera reviderade riktlinjer, tydliggöra sambanden mellan våra organisationer, avvikelserapportering. Eventuellt nytt uppdrag från styrgruppen om första linjens sjukvård. 3) Det pågår arbete inom våra respektive organisationer som inte är samordnade, det är svårt att hålla våra medarbetare uppdaterade. 4) Att driva processen vidare mellan arbetsgruppens träffar, det skapas behov av administration, implementering - hur skall resurser tillskapas för det? Mot bakgrund av beslut i PSS: Arbetsgruppen föreslår att vårdsamverkans styrgrupp beslutar anmäla till SKL intresse av att delta i en förstudie hur tillgängligheten till den s k första linjens vård skall kunna mätas. Att arbetsgruppen Samverkan Barn och unga utgör ledningsgrupp i det arbetet. Att vårdsamverkans representanter inom sina respektive organisationer förankrar frågan och föreslår att Skaraborg kan utgöra pilotområde i länet. Arbetsgrupp FoU Företräds av Bo Rylander och Johan Svensson I arbetsgruppen kommer Bengt Ericsson att ersättas av Monika Johansson som ny representant från kommunerna. 1)Det gemensamma FoU-arbetet har bedrivits utifrån plattformar; Stroke, Kvarkateter och Kunskapsportal. Strokeutbildningar, halvdagar som spelats in och kan bidra i det fortsatta arbetet. 6-dagars fördjupningsutbildningar för strokekompetens har genomförts för ett mindre antal. Detta plattformsarbete har avslutats, Jesper Poucette kommer fortsatt förvalta en databas och kvalitetsregister för stroke. Kvarkateterstudie har genomförts, uppföljning av såväl frekvens, skötsel, bakterier. Arbetet har resulterat i en artikel. 2)Kunskapsportal tillsammans med Högskolan i Skövde. Kartläggning av befintliga kunskapsportaler, processer som är kunskapsgenererande har genomförts. Arbetet pågår att ta fram en projektplan som beskriver nödvändiga ekonomiska, tekniska förutsättningar, drift efter projekttid. Lämpliga fokusområden för projektet diskuteras, ett område kan vara demens. 3)Gemensamma begrepp i det fortsatta arbetet är nödvändiga, såväl begrepp som sjukhem och vårdkedja exemplifierar detta på mötet. Tillskott av medel för att starta plattformsarbetet demens är nödvändiga. 4) Arbetsgruppen önskar kontinuerlig avstämning med styrgruppen, kan en kontaktperson utses från beredningsgruppen?

3 SIDAN 3 AV 3 Arbetsgruppen Rehabilitering Företräds av Eva Ahlberg och Irene Johansson 1) Lokala riktlinjer för arbetsterapeuter och sjukgymnaster i Skaraborg avseende förskrivning av hjälpmedel i samband med utskrivning från sjukhuset. Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering enligt SOSFS 2008:20, delvis implementerat. Översikt gällande arbetsterapeutiska och sjukgymnastiska insatser till patienter med ortopediska åkommor i länssjukvård, primärvård och kommunal 2) Fortsatt arbete med implementering av samordning av insatser för habilitering och rehabilitering enligt SOSFS 2008;20 Skaraborg. Upprätta rutin för vårdplanering mellan barn- och vuxenhabiliteringen samt primärvård och kommun. Förtydliga kostnadsansvar för hjälpmedel: -från barnhabiliteringen till primärvård- för hjälpmedel till personal/personlig assistent (kontakt med jurist) Vidareutveckla gemensamma riktlinjer, gränssnitt för at / sg insatser i vårdkedjan Översikt av arbetsterapeutiska och sjukgymnastiska insatser till patienter med ortopediska åkommor i länssjukvård, primärvård och kommunal vård. Bevaka att befintliga riktlinjer följer gällande gränssnitt. Rehabilitering och hjälpmedel i Skaraborg gränssnitt länssjukvård, primärvård och kommun Arbeta för kostnadseffektivitet och god patientsäkerhet gällande hjälpmedel: - egenavgift för TENS- apparat för varaktigt bruk. - riktlinjer för att minimera dubbelförskrivning av hjälpmedel (ungdomar som flyttar hemifrån). Kunskapsöverföring, gemensamma utbildningsaktiviteter 3) Bristande kunskap om varandras arbetsfält! Många aktörer! De organisatoriska vårdprogrammen passerar inte rehabiliteringsgruppen för att kunna kompletteras det rehabiliterande synsättet. 4) Tätare återkoppling från styrgruppen vid behov Mikael Ingsberg kompletterar arbetsgruppens redovisning om att vårdval kommer att införas också inom rehabiliteringsområdet. Privata utförare behöver komplettera arbetsgruppen. Samverkan Utbildning Arbetsgruppen företräds av Carina Björkman och Karl-Arne Hennersten Ordföranden för arbetsgruppen har slutat sin anställning med kort varsel och någon ersättare har inte utsetts ännu. 1) Grupp Utbildning har haft fem möten. Stöd till HiS i ansökan till specialistsjuksköterska (Barn- och ungdoms sjukvård). Medverkat vid Högskoleverkets platsbesök. Avsiktsförklaring som stöd till HIS - utökat platsantal i sjuksköterskeprogrammet. Beredning av gemensamma frågor inför Lokal samverkansgrupp (LOS) HIS. Klinisk nationell slutexamination införd i sjuksköterskeprogrammet start 2012 Fortsatt utveckling av verksamhetsförlagd utbildning VFU. Samordnad planering VFU olika studentgrupper konkurrerar om samma VFU platser. Kvalitet kontra kvantitet i VFU

4 SIDAN 4 AV 3 Fortsatt utveckling av kommunernas huvudhandledarorganisation. Uppföljning av kommunernas avtal med Högskolan. Uppstart arbetsgrupp för marknadsföring och rekrytering. Gruppen har träffats en gång. 2) Fortsatt samverkan. Arbetsgrupp för marknadsföring och rekrytering planerar ytterligare möten 3) kopplat till Avtalet med HiS - Ökat antal studenter, Begränsad ekonomi, Strukturförändringar(tydliggöra utbildningsuppdraget), Personalomställningar, 4) Kopplingen till VO-college, Stöd till HIS fortsatta utveckling, Marknadsföring av vårdyrken. - disputerade och docenter trollas inte fram, det måste finnas med i den strategiska utvecklingen. Samverkan psykiatri Arbetsgruppen företräds av Pia Jonsson-Axelsson, Lisbeth Åkerstedt och Carina Winter 1) Samverkan Psykiatri har träffats vid 6 tillfällen, Den 17 oktober 2011 anordnades en trepartskonferens med fokus barn som anhöriga, utifrån lagändring i HSL och LYHS från 1 januari Konferensen var en uppföljning av tidigare heldagskonferens den 7 mars 2011 med föreläsningar av forskare och idag vuxna anhöriga barn. Genomgång av rutin för egenvård genom att mas Carina Gustavsson medverkat vid en träff. Avstämning har skett vid två tillfällen med arbetsgruppen för KPF, en utbildningsgrupp tillsatt av Samverkan psykiatri som med särskilda medel via Soc st arbetat fram innehållet till och genomfört en utbildningssatsning för baspersonal. Två arbetsgrupper har tillsatts för att förbereda nästa trepartskonferens. 2) I morgon den 4 oktober planeras heldagskonferensen, på förmiddagen med fokus på samordnad vårdplanering enligt bilaga till Hälso och sjukvårdsavtalet - Överenskommelse mellan kommunerna i västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning. På eftermiddagen är fokus implementering av nationella riktlinjer schizofreni. Konferensen anordnas med medel från Soc st till Vårdsamverkan Skaraborg. 3) Vårdvalet och omorganisation inom SKAS, Arbetsgruppens uppdrag är inte överensstämmande med länsövergripande Överenskommelse psykiatri 4) Förslag från arbetsgruppen: Att arbetsgruppens uppdrag omformuleras att omfatta Överenskommelse psykiatri - att arbetsgruppen kompletteras med kompetens inom missbruksområdet. Fråga från arbetsgruppen: Statsbidrag finns att söka för förbättringsarbete landsting/kommuner. Skall vi avvakta initiativ från länsnivån eller ta eget initiativ från Skaraborg? Samverkan för Patientsäkerhet Arbetsgruppen företräds av Ulf Svensson ordförande, övriga gruppmedlemmar har utsetts. Arbetsgruppen har sitt första konstituerande möte i november. Övriga gruppmedlemmar:

5 SIDAN 5 AV 3 Ulf Nyberg, chefläkare Skaraborgs Sjukhus Annika Jonsson, MAS Töreboda Sven-Ove Andersson, äldrevårdschef Lidköping Susanne Gustavsson, chefsjuksköterska Skaraborgs Sjukhus Lena Kindmalm, verksamhetsutvecklare Primärvården Samordnad vårdplanering Arbetsgruppen företräds av förvaltarna Linda Sköld och Susanne Hermansson Cederin. 1) Vi har etablerat ett bättre samarbete över organisationsgränserna: Skaraborgs Sjukhus sammankallat till samverkansträff. Informationsbladet, Strukturerat samordnad vårdplaneringsmöte, Hemsidan (Vårdsamverkan i Skaraborg),Information på Högskolan ( SSK studenter termin 5 ) Vårdplaneringsgruppen har 2 planerade möten / termin och ger uppdrag till AU: Lokala rutiner: Förberedd vårdbegäran, Administrativtmeddelande (utskrivningsinformation), OFVI ( Oförändrad vård och omsorgs insats) Superkontaktombudsmöte / Utbildning i Skaraborg 1gång / termin 2) Kontaktombudsträffar - gemensamma för Skaraborg och inom respektive organisation, Superkontaktombud kallar. Superkontaktombudsträffar - gemensamma för Skaraborg och inom respektive organisation. AU-kallar. Fortsatt kompetensutveckling /utbildning i organisationerna och samarbete över gränserna. Skaraborgs sjukhus, fortsatta samverkansträffar. Uppdatering av hemsidan, Delregional handlingsplan (mått och mål ),Gemensamma mätningar, Upphandling ITMV ( Informationsöverföring mellan vårdgivare) 3) Bristande samsyn t ex. egna lokala rutiner som inte överensstämmer med den Gemensamma rutinen. Fyra Närsjukvårdsområden, Det behövs ett bättre informationsflöde och att linjeorganisationen får korrekt informationen. En osäkerhet om information når alla led 4) Samverkan med Närsjukvårdsgrupper i Skaraborg. Tydlighet i informationsflödet i linjen kring processen Samordnad vårdplanering. Per-Ola Hedberg klargör att arbetsgruppen inte har mandat att införa en omfattande lokal rutin som förberedd vårdbegäran, frågan har inte förankrats på chefsnivån. Han anser inte att det finns möjlighet att kontinuerligt uppdatera informationen. Dessutom är inte sekretessfrågan tillgodosedd inom systemet. Per-Ola Hedberg anser också att det skulle vara av intresse att analysera vilket resultat vi uppnår i den samordnade vårdplaneringsprocessen - får patienten sina behov tillgodosedda?

6 SIDAN 6 AV 3 Förvaltarna informerar om att en ny upphandlingsprocess skall inledas nästa år för verksamhetsstöd IT till samordnad vårdplanering. Vårdpolicygruppen Arbetsgruppen företräds av Ulf Svensson 1)Nya lokala vårdprogram, habilitering barn och vuxna, suicidprevention under utarbetande. Uppdaterat hemsidan, Inventering av närsjukvårdens dokument äldre och multisjuka, Framtagande av referensgrupper, Referensgrupp till FoU-U kunskapsplattform, Lokala anvisningar, 15 st. Arbetsgrupper under vårdpolicygruppens paraply: Metodkommittén granskar handboken och tar fram lokala anvisningar. Samverkan sker regionalt. Anvisningar används i utbildning. Hygienkommittén utifrån regionala beslut pågår resonemang om fortsatta arbetsformer Etiskt Forum Diskussion pågår om hur arbetet ska bedrivas framgent Gruppen för anhörigstöd. Arbete har påbörjats. Fokus på äldre samt barn som anhöriga. 3) Uppdatering av kommande regionala vårdprogram/riktlinjer för ev supplement. Bildande av referensgrupper, Översyn av hemsidan för att öka användbarheten ur användarnas perspektiv. 4) Representation från privata utförare saknas, Översyn av arbetsgrupper under vårdpolicygruppen

7 STYRGRUPP VÅRDSAMVERKAN SIDAN 7 AV 3 MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPP VÅRDSAMVERKAN SKARABORG DEN 3 OKTOBER 2012 Närvarande: Lars Gotthardsson, Mikael Ingsberg, Annika Larsson, Hans Halén, Thomas Jungbeck, Per- Ola Hedberg, Lena Bränfeldt, Anna-Lena Skatt, Madelen Schöldberg, Thommy Johansson, Helen Sandqvist-Benjaminsson, Pia Jonsson-Axelsson. Föregående minnesanteckning Vid genomgång av minnesanteckning från föregående styrgrupp den 19 juni 2012 vill Rita Ponerup påtala behov av förtydligande under punkt 6. Det finns förtroendeförskrivning utifrån handboken för hjälpmedel och att det därför inte behövs något separat avtal upprättat. Rita Ponerup önskar också få ändrat minnesanteckningen till Det är förskrivaren som skall meddela beslut. Mer information om hjälpmedelshandbok och förtroendeförskrivning gå in på nedanstående länk Strategiska frågor till styrgruppen från arbetsgruppernas redovisningar på förmiddagen - Privata vårdgivares medverkan i arbetsgrupperna - Behov av tätare kontakt med styrgruppen - Behov av att utöka representanter i arbetsgrupperna - administrativt stöd till arbetsgrupperna - Särskilda uppdrag Barn och unga, Samverkan psykiatri Mfl frågor, se ovan under varje arbetsgrupp Thommy Johansson redogör för en påbörjad diskussion i beredningsgruppen. Det finns arbetsgrupper som har olika karaktär i sitt arbete under olika perioder. Arbetsgrupper som kan -Avveckla, -Upprätthålla och Utveckla. Närvårdsarbetet bör kopplas närmare till Vårdsamverkan. Det finns en politisk nivå som också måste ha en överensstämmande indelning. Lars Gotthardsson anser att det målbildsarbete som genomförts inom VGR och som avslutats borde vara ett trepartssamarbete och att vårdsamverkan skulle vara sammanhållande för helheten. Rita Ponerup tycker att det skulle vara önskvärt med två närsjukvårdsområden. Lena Bränfelt förtydligar att närsjukvården bygger på lokal politik och Per-Ola Hedberg att organisera närsjukvården måste vara ett första steg. Mikael Ingsberg håller det för troligt att Skaraborg kommer att få en Hälso- och sjukvårdsnämnd efter nästa val.

8 SIDAN 8 AV 3 Thomas Jungbeck sammanfattar diskussionen med att dessa strategiska frågor behöver fördjupad diskussion i våra organisatoriska nätverk. Beredningsgruppen får till nästa styrgruppsmöte uppdraget att ta fram ett diskussionsunderlag, identifiera huvudfrågeställningar som innefattar närsjukvårdsarbetet och arbetsgruppernas övergripande frågeställningar. Samverkan barn och unga Styrgruppen beslutar överlämna PSS uppdrag till arbetsgruppen att identifiera första linjens hälso- och sjukvård och koppla sig till SKL:s satsning för detta ändamål. Samverkan Psykiatri Mikael Ingsberg meddelar att Anders Olofsson från Kinnekullehälsan kan representera privata vårdgivare och kopplas till arbetsgruppen. om arbetsgruppens önskemål att få sitt uppdrag att omfatta Överenskommelse psykiatri beslutar styrgruppen skall anstå till nästa styrgruppsmöte. Hans Halén önskar få Överenskommelsen bifogad till minnesanteckningen. Överenskommelse psykiatri, finns kopplad som bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet på denna hemsida. Samverkan Geriatrik Helen Sandqvist Benjaminsson beskriver förslag till förnyad uppdragshandling för arbetsgruppen som bildades föregående styrgruppsmöte. (bilaga 1) Till ordförande i arbetsgruppen föreslås Per-Ola Hedberg. Arbetsgruppen efterlyser ytterligare representant från Primärvården utöver Rita Ponerup. Styrgruppen beslutar fastställa ny uppdragshandling. Någon separat underskrift av uppdraget anses inte behövas. Namn till expertgruppen meddelas Helen Sandqvist- Benjamninsson från respektive huvudman. Handlingsplan Det goda livet för sjuka äldre Helen Sandqvist-Benjaminsson redogör för processen för remissvaret som delas och genomläses av styrgruppen. Synpunkter på planen har inkommit från tjänstemannagrupper inom kommunerna. Västra Götalandsregionen har inte haft något att erinra. Per-Ola Hedberg anser att begreppet vårdkedja som används i planen bör ersättas med alla vårdgivare eller strykas i vissa fall. Han understryker också att samordnad

9 SIDAN 9 AV 3 rehabilitering som har ett eget avsnitt i planen inte bör särskiljas utan istället integreras i all vårdplanering. Med dessa ändringar kan remissyttrandet antas sin helhet. Styrgruppen antar remissvaret efter föreslagna omformuleringar och beslutar tillställa hälso- och sjukvårdskansliet detta snarast. Remissvaret bilägges. PSS Thomas Jungbeck noterar att styrgruppen nu har fått sitt uppdrag fastställt på politisk nivå. Han noterar också att styrgruppen beslutat överlämna uppdraget från PSS om första linjens hälso- och sjukvård till Samverkan barn och unga. I det arbetet skall Krav- och kvalitetsboken beaktas liksom Västbus riktlinjer. Styrgruppen har också fått uppdraget från PSS att bevaka att kostnaderna för hjälpmedel beaktas i en kommande utvärdering av avtalet. Vid föregående styrgrupp fastställdes mötestider 2013 för styrgruppen (20/2, 22/5 25/9, 20/11). Styrgruppen beslutar föreslå PSS mötestider 2013 till den 22/3 och 11/10. Statsbidrag till strukturer för ledning på delregional nivå. Vårdsamverkan Skaraborg har erhållit särskilda statsbidrag 540 tkr. för att stödja uppbyggnad av strukturer för samverkan. Beredningsgruppen lämnar förslag till fördelning av den potten för att underhålla stödet till styrgruppen och PSS. Se bifogad bilaga. Styrgruppen beslutar fördela 100 tkr till vardera organisation Primärvård/ Skaraborgs sjukhus och Skaraborgs kommunalförbund samt 240 tkr till Skaraborgs sjukhus för utveckling och förvaltning av hemsidan vardsamverkanskaraborg.se. Övrig fråga: Information om pågående omorganisation inom Skaraborgs sjukhus. Annika Larsson beskriver att kostnadsutvecklingen har varit stigande de senaste åren och att en omstrukturering motsvarande 220 milj kr har påbörjats. Påtagligt i ett första skede på kommunal nivå är att öppenvårdspsykiatrin kommer att förläggas till sjukhusen. Strategiskt vårdforskningsinitiativ Från Högskolan i Skövde presenterar Inger Berg, biträdande professor omvårdnad och Elisabeth Kyhlberg, biträdande professor folkhälsovetenskap, det nya forskningscentrum som är under uppbyggnad inom området Life Science.

10 SIDAN 10 AV 3 Thomas Jungbeck ser positivt på initiativet liksom Mikael Ingsberg som anser att arbetet bör kopplas till visionen Sveriges bästa hälsa som vi förväntas ha i Skaraborg. Lena Bränfelt anser det positivt att en metodstödjande forskning skall utvecklas och beskriver att Skara kommun har haft ett gott stöd från Lunds universitet i det arbetet. Att scanna befintlig forskning och bedriva följeforskning är också önskvärda ansatser. Thomas Jungbeck uppmanar varje huvudman att ta med sig frågan hur Högskolan i Skövde kan stödjas av huvudmännen som samverkansparter. Pia Jonsson-Axelsson

Uppstartsdag för Vårdsamverkan Skaraborg. Dokumentation. Ambulansens konferenscentrum, Skövde 4 oktober 2013

Uppstartsdag för Vårdsamverkan Skaraborg. Dokumentation. Ambulansens konferenscentrum, Skövde 4 oktober 2013 Uppstartsdag för Vårdsamverkan Skaraborg Dokumentation Ambulansens konferenscentrum, Skövde 4 oktober 2013 Inledning Ny organisation skapar förutsättningar för operativt arbetssätt i samverkan kring patienten.

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPP VÅRDSAMVERKAN SKARABORG 20150204

MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPP VÅRDSAMVERKAN SKARABORG 20150204 SIDAN 1 AV 5 MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPP VÅRDSAMVERKAN SKARABORG 20150204 Närvarande: Eva Sundström, Rita Ponerup, Lars Gotthardsson, Susanne Tedsjö, Per-Olof Hermansson, Marianne Olsson, Lars-Åke

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPP VÅRDSAMVERKAN DEN 11 DECEMBER 2012

MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPP VÅRDSAMVERKAN DEN 11 DECEMBER 2012 STYRGRUPP VÅRDSAMVERKAN SIDAN 1 AV 5 MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPP VÅRDSAMVERKAN DEN 11 DECEMBER 2012 Närvarande: Hans Halén, Per-Ola Hedberg, Thommy Johansson, Eva Öfwerman, Mikael Ingsberg, Eva Ulfenborg,

Läs mer

Rapport om arbetet för en ny struktur för samverkan i Västra Götaland mellan kommuner och Västra Götalandsregionen.

Rapport om arbetet för en ny struktur för samverkan i Västra Götaland mellan kommuner och Västra Götalandsregionen. Rapport om arbetet för en ny struktur för samverkan i Västra Götaland mellan kommuner och Västra Götalandsregionen. Bakgrund I maj 2014 påbörjades en utvärdering av ledningsstrukturen för samverkan mellan

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010

Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsplanen baseras på samverkansavtal samt politiskt antaget Inriktningsdokument för framtidens närsjukvård i Fyrbodal samt Lilla Edet. Antagen 2010-05-21 Övergripande syfte

Läs mer

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Det nya avtalet Gäller från 1 april 2012 och är en uppdatering och förtydligande av det

Läs mer

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Det nya avtalet Gäller från 1 april 2012 och är en uppdatering och förtydligande av det

Läs mer

Malin Camper Kunskapscentrum för psykisk hälsa i VGR

Malin Camper Kunskapscentrum för psykisk hälsa i VGR Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk 2016 10 11 Malin Camper Kunskapscentrum

Läs mer

Kick-off för arbete med länsgemensam handlingsplan i Västra Götaland VÄLKOMNA!

Kick-off för arbete med länsgemensam handlingsplan i Västra Götaland VÄLKOMNA! Kick-off för arbete med länsgemensam handlingsplan i Västra Götaland VÄLKOMNA! Program för dagen 09.00 Inledning, bakgrund och förutsättningar för länsgemensamt arbete 10.15 Stöd till riktade insatser

Läs mer

Föregående minnesanteckning

Föregående minnesanteckning SIDAN 1 AV 6 MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPP VÅRDSAMVERKAN SKARABORG 20150909 Närvarande: Per-Olof Hermansson, Lotta Hjoberg, Lars Gotthardsson, Per Granat, Ann-Lena Skatt, Eva Sundström, Agneta Nilsson

Läs mer

Lägesrapport

Lägesrapport Lägesrapport 2016-05-26 KORT OM Hälso- och sjukvårdsavtalet Hälso-och sjukvårdsavtalet är det huvudavtalsom reglerar ansvar och gränssnitt mellan regionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland. Avtalet

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland

HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Sedan 2008 har VästKom varit samverkansorgan vid dialoger med SKL, VGR, med flera kring digitalisering. VästKom

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Charlotta Wilhelmsson Frånv. Pia Jonsson-Axelsson Elisabeth Jonsson Gunilla Bothén Frånv.

Charlotta Wilhelmsson Frånv. Pia Jonsson-Axelsson Elisabeth Jonsson Gunilla Bothén Frånv. Socialhandläggare VGK Charlotta Wilhelmsson Frånv. Pia Jonsson-Axelsson Elisabeth Jonsson Gunilla Bothén Frånv. Elisabeth Beijer Idalena Svensson Ellinor Seth/Shujaat Noormohamed Frånv. Pär Levander MÖTESANTECKNINGAR

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPP VÅRDSAMVERKAN SKARABORG 20150521

MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPP VÅRDSAMVERKAN SKARABORG 20150521 SIDAN 1 AV 6 MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPP VÅRDSAMVERKAN SKARABORG 20150521 Närvarande: Per-Olof Hermansson, Lotta Hjoberg, Lars Gotthardsson, Per Granat, Marianne Olsson, Ann-Lena Skatt, Eva Sundström,

Läs mer

Sammanträde med samverkansgruppen för FoU-U, måndagen den 31 januari 2011 på Tegelbruket. 1. Föregående mötes anteckningar gås igenom och följs upp

Sammanträde med samverkansgruppen för FoU-U, måndagen den 31 januari 2011 på Tegelbruket. 1. Föregående mötes anteckningar gås igenom och följs upp Sammanträde med samverkansgruppen för FoU-U, måndagen den 31 januari 2011 på Tegelbruket. NÄRVARANDE Bo Rylander, ordf Johanna Låstberg, sekr Bengt Ericsson Ulrika Hernant Monika Hellstrand 1. Föregående

Läs mer

1 Ordförande öppnar mötet och önskar alla välkomna

1 Ordförande öppnar mötet och önskar alla välkomna V Å R D - O C H O M S O R G S C O L L E G E 2014-05- 12 PROTOKOLL FRÅN STYRGRUPPSMÖTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SKARABORG MÅNDAGEN DEN 12 MAJ 2014 Närvarande Frånvarande Anita Andersson Hagsgård, Falköping

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Så här samverkar vi kring målgruppen i Västra Götaland Malin Camper Enhet Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR

Så här samverkar vi kring målgruppen i Västra Götaland Malin Camper Enhet Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR Så här samverkar vi kring målgruppen i Västra Götaland 2017-10-12 Malin Camper Enhet Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR 5 områden för samverkan på länsnivå Hälso- och sjukvårdsavtal samt Överenskommelse

Läs mer

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m.

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. 2011-01-01 1 Innehållsförteckning Inledning..3 Delregional förvaltningsorganisation

Läs mer

IFO nätverket 19 maj 2017

IFO nätverket 19 maj 2017 IFO nätverket 19 maj 2017 INNEHÅLL Hälso- och sjukvårdsavtalet 1. Allmänt om Hälso och sjukvårdsavtalet 2. Gemensam värdegrund 3. Parternas ansvar 4. Avtalsvård 5. Gemensamma utvecklingsområden Avtalet

Läs mer

Beredningen Psykiatri Minnesanteckningar

Beredningen Psykiatri Minnesanteckningar Beredningen Psykiatri Minnesanteckningar 2009-05-15 Tid: Tisdag den 10 mars 2009, kl. 9.00-12.00 Plats: NÄL, Trollhättan Lars Alverbratt Gunilla Bexelius Pär Levander (sekr.) Lars Helldin (ordf.) Margaretha

Läs mer

Johanna Låstberg, sekr. Sammanträde med samverkansgruppen för FoU-U, tisdagen den 21 september på Karstorp.

Johanna Låstberg, sekr. Sammanträde med samverkansgruppen för FoU-U, tisdagen den 21 september på Karstorp. Sammanträde med samverkansgruppen för FoU-U, tisdagen den 21 september på Karstorp. NÄRVARANDE Bo Rylander, ordf Johanna Låstberg, sekr Bengt Ericsson Ulrika Hernant Hans Hedelin Elisabeth Kenne Sarenmalm

Läs mer

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningen psykiatri/missbruk Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 Överenskommelse mellan staten och SKL Fortsättning på tidigare satsningar inom området

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Uppdrag Den delregionala ledningsgruppens uppdrag är att kontinuerligt och enligt Västbus

Läs mer

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-01 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Landstingets samtliga förvaltningar Fastställt

Läs mer

Satsning på psykiatrikompetens. En kort summering av kompetenshöjning och samverkansutveckling i Västra Götaland 2009-2012

Satsning på psykiatrikompetens. En kort summering av kompetenshöjning och samverkansutveckling i Västra Götaland 2009-2012 En kort summering av kompetenshöjning och samverkansutveckling i Västra Götaland 2009-2012 STIMULANSMEDEL Via socialstyrelsen 2009 2012 för; Ökad psykiatrikompetens hos personal som möter människor med

Läs mer

Sammanställa en enkät som besvaras av trepartsgrupperna. (Koordinator/Arbetsgrupp) Tidsplan: februari 2015. Tidsplan: mars augusti 2015.

Sammanställa en enkät som besvaras av trepartsgrupperna. (Koordinator/Arbetsgrupp) Tidsplan: februari 2015. Tidsplan: mars augusti 2015. Genomförandeplan 2015 Vårdsamverkan - Vuxna Psykiatri Utvecklingsområde Samarbete mellan huvudmännen lokala överenskommelser. Följa upp hur många överenskommelser som finns, innehåll och användning. Sammanställa

Läs mer

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län Handläggare Datum Diarienummer Thomas Folkesson 2017-02-28 [Ange diarienummer] Omsorgsnämnden Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län 2014-2016 Förslag till

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad ehälsofrågorna ska förankras i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet;

Läs mer

Kartbild över samverkansgrupper och mötesformer

Kartbild över samverkansgrupper och mötesformer Kartbild över samverkansgrupper och mötesformer Uppdraget Länsstyrgruppen i Sörmland tillika beredningsgrupp åt länets gemensamma nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel VOHJS, har fått i uppdrag att

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Superanvändarträff Minnesanteckningar 2014-06-04. Vänerparken, FoUU enheten, lokal Älvsborg 13:30 16:00

Superanvändarträff Minnesanteckningar 2014-06-04. Vänerparken, FoUU enheten, lokal Älvsborg 13:30 16:00 2014-06-11 Superanvändarträff Minnesanteckningar 2014-06-04 Vänerparken, FoUU enheten, lokal Älvsborg 13:30 16:00 Närvarande: Gunilla Augustsson, Niclas Lundström, Johanna Karlsson, Mervi Qvarnström, Åsa

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänstens område bakgrund, nuläge och framtid

Evidensbaserad praktik inom socialtjänstens område bakgrund, nuläge och framtid Evidensbaserad praktik inom socialtjänstens område bakgrund, nuläge och framtid Sociala styrgruppen 2013-02-07 Bakgrund Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Läs mer

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå 20/38 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande Övriga deltagare Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors, (s), Luleå Henning Åhman, (s) Arvidsjaur Marlene Haara, (s), Haparanda Rita

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Projektplan. Ersätta fax av epikriser med NPÖ. Projektplanen godkänns: Namnförtydligande Koncernkontoret. Namnförtydligande Fyrbodals Kommunalförbund

Projektplan. Ersätta fax av epikriser med NPÖ. Projektplanen godkänns: Namnförtydligande Koncernkontoret. Namnförtydligande Fyrbodals Kommunalförbund Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 0.4 Utkast 1 (11) Projektplan Utfärdat av: Utf. datum: Godkänt av: Godk. datum: S Torstensson/G Augustsson 2016-12-16

Läs mer

Område Rehabilitering

Område Rehabilitering Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Palliativtråd i Dalarna Ann-Christin Runkvist

Palliativtråd i Dalarna Ann-Christin Runkvist Palliativtråd i Dalarna Ann-Christin Runkvist Fakta om Dalarna 15 Kommuner 31 351 km 2 Folkmängd 277 047 2,9% av Sveriges innevånare Åldrad befolkning Ca 1% av Dalarnas befolkning dör årligen Den palliativa

Läs mer

Syftet med ett balanserat styrkort för Närvården är att. Skapa en gemensam vision och gemensamma mål för Närvården

Syftet med ett balanserat styrkort för Närvården är att. Skapa en gemensam vision och gemensamma mål för Närvården Balanserat styrkort Vår verksamhetsidé ska stärka samverkan mellan primärvård, privat vård, kommunal vård och sjukhusvård för att försäkra vårdtagaren till en god och säker vård. Syftet med ett balanserat

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2015 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2015 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna, 2014-11-10 Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Utarbetad av Utvecklingsgruppen Vårdkedjan somatik Ersätter Riktlinjer till överenskommelse om vårdkedjan i Uppsala län somatik, 2008-11-14 Version

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Ärendebeteckning 2013-05-02 SN 2012/0684 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2013-2014 Kalmar kommun

Läs mer

Minnesanteckningar för möte i den regionala styrgruppen för Vård- och omsorgscollege Skaraborg

Minnesanteckningar för möte i den regionala styrgruppen för Vård- och omsorgscollege Skaraborg Minnesanteckningar för möte i den regionala styrgruppen för Vård- och omsorgscollege Skaraborg Närvarande: Anita Andersson Hagsgård, Falköping Anna-Lena Skatt, Tidaholm Jonny Palmkvist, Skövde Jan Fransson,

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Uppföljning och inventering av behov - psykisk hälsa. Hösten Charlotta Wilhelmsson, processledare

Uppföljning och inventering av behov - psykisk hälsa. Hösten Charlotta Wilhelmsson, processledare Uppföljning och inventering av behov - psykisk hälsa Hösten 2016 Enkäten skickades till kontaktpersonerna för kommunerna Västra Götaland den 10 oktober. Den 25 oktober, då underlaget sammanställdes, hade

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Tryggvesson 2013-07-04 ON 2012/0087 0480-45 35 05 Omsorgsnämnden Samverkansöverenskommelse med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 Struktur Aktivitet Tidplan Roller och ansvar Uppföljning Styrning och ledning Utvecklingsarbetet om Bättre liv för sjuka äldre ska förankras i de strukturer för styrning, ledning och samverkan som finns

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Överenskommelse mellan Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro län avseende ansvaret för hemsjukvård för personer med psykisk störning

Överenskommelse mellan Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro län avseende ansvaret för hemsjukvård för personer med psykisk störning TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Örebro Läns Landsting, Erik Sjöberg 2011-03-31 Arbetsgrupp - psykiatrisk hemsjukvård Överenskommelse mellan Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro län

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Överenskommelsen följer ramöverenskommelsen för Regionen (se punkt 25 i Ramöverenskommelsen).

Överenskommelsen följer ramöverenskommelsen för Regionen (se punkt 25 i Ramöverenskommelsen). Bilaga 2 Lokal överenskommelse rörande samverkan kring personer under 18 år med psykisk funktionsnedsättning/psykisk sjukdom eller riskerar utveckla psykisk ohälsa. Region Skåne har tecknat ramöverenskommelse

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad?

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? 13:00 Inledning Birgitta Jervinge 13:15 Samverkansavtalet i Halland 14:00 Paus 14:15 Samordnade planer hur går det till?

Läs mer

Samverkan och samarbete i vårdkedjan kring hjälpmedelsfrågor

Samverkan och samarbete i vårdkedjan kring hjälpmedelsfrågor Samverkan och samarbete i vårdkedjan kring hjälpmedelsfrågor Vårdkedjekonferens 2011-09-28 Jeanette Rehn Primärvården Göteborg Petra Nydahl Göteborgs Stad Solveig Landström SU H J Ä L P M E D E L Samarbete

Läs mer

Protokoll Styrgruppsmöte för insatsområde Säker roll- och behörighets-

Protokoll Styrgruppsmöte för insatsområde Säker roll- och behörighets- Protokoll Styrgruppsmöte för insatsområde Säker roll- och behörighets- identifikation [Titel] : Tid: 13:30-16:00 Plats: Skaraborgs kommunalförbund Närvarande: Fredrik Edholm, Lena Bjurgård Bränfeldt, Maria

Läs mer

Område Aktivitet Genomförande Mål 20111231 Lokal Styrgrupp i Borlänge

Område Aktivitet Genomförande Mål 20111231 Lokal Styrgrupp i Borlänge Genomförandeplan för Borlänge 2011 Berörda verksamheter- Kommun och Landsting åtar sig att genomföra följande under 2011. Område Aktivitet Genomförande Mål 20111231 Lokal Styrgrupp i Borlänge Styrgrupp

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i

Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Västra Götaland om samverkan avseende barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik Historien Uppdrag lämnat oktober 2010

Läs mer

Praktiska anvisningar - Samordnad individuell plan, SIP

Praktiska anvisningar - Samordnad individuell plan, SIP Praktiska anvisningar - Samordnad individuell plan, SIP 2017 INLEDNING... 3 GEMENSAM LEDSTJÄRNA OCH MÅLBILD... 3 BEHOV AV SAMORDNING... 4 SAMTYCKE... 4 PLANERING INFÖR SAMORDNINGSMÖTET... 4 KAN EN LEGAL

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-06-15

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-06-15 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-06-15 Närvarande:

Läs mer

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 ( )

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 ( ) Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturen för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Se bifogad

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Gunilla Benner Forsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (3) HSN 2017-0027 Yttrande över motion 2016:43 av Tuva Lund (S)

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Samverkansgruppens för hjälpmedelsfrågor styrgrupp den 4 december 2013.

Minnesanteckningar från möte med Samverkansgruppens för hjälpmedelsfrågor styrgrupp den 4 december 2013. Datum Beteckning 2013-12-04 Telefon 0709719926 Styrgruppen Minnesanteckningar från möte med Samverkansgruppens för hjälpmedelsfrågor styrgrupp den 4 december 2013. Närvarande: Ann Letorp Seth Pettersson

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vården

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vården 2016-11-25 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vården Syftet och orsak Syftet med förslaget om en ny betalningsansvarslagen är att åstadkomma en god vård, där ledtider mellan sluten vård och vård

Läs mer

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Inger Nicolas 2013-05-29 Vilgotgruppen Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och

Läs mer

Regional information Införande av videomöte via Lync

Regional information Införande av videomöte via Lync Regional information Införande av videomöte via Lync Alternativ mötesform vid samordnad vård- och omsorgsplanering Bakgrund till uppdraget Beslutsfattare: Styrgrupp IT i Väst, (SITIV) Utdrag ur anteckningar

Läs mer

Mobil Närvård Skaraborg

Mobil Närvård Skaraborg Välkomna Mobil Närvård Skaraborg Bakgrund 96.000 invånare 6 kommuner 10 vårdcentraler varav 4 privata Skaraborgs sjukhus Lidköping Startskottet för Närvård västra Skaraborg år 2001 Ledningsgruppen träffas

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2013-04-18 1 (15)

Social- och omvårdnadsnämnden 2013-04-18 1 (15) Social- och omvårdnadsnämnden 2013-04-18 1 (15) Plats och tid Midgårds samlingssal kl. 08.00-10.10 Paragrafer 21-32 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Berit Sörman (S) Bernt Gustafsson

Läs mer

Minnesanteckning möte med Socialhandläggare VGK Riverside, Uddevalla, kl. 09.30-15.00

Minnesanteckning möte med Socialhandläggare VGK Riverside, Uddevalla, kl. 09.30-15.00 Minnesanteckning möte med Socialhandläggare VGK Riverside, Uddevalla, kl. 09.30-15.00 Närvarande: Charlotta Wilhelmsson Gunilla Bothén Elisabeth Beijer Idalena Svensson Förhindrade: Ellinor Seth Shujaat

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Reko - Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner

Minnesanteckningar från möte med Reko - Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner Förvaltningsnamn Avsändare Minnesanteckningar från möte med Reko - Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner Tid: kl. 13.00 15.00 Plats: Regionens hus, (fd Landstingets kansli),

Läs mer

PRIO - analys och handlingsplan

PRIO - analys och handlingsplan Protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-03 Sida 13(25) Socialnämndens arbetsutskott Sn/2015:240 SNau 102 PRIO - analys och handlingsplan Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden tackar för informationen

Läs mer

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S)

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) STRATEGIDOKUMENT 2014-06-30 1 (5) Vård och omsorg Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) Syfte Syftet med NSK-S är att samordna arbetet med strategiska frågor som

Läs mer

Region Skåne och Kristianstad kommun psykiatri för barn och ungdomar

Region Skåne och Kristianstad kommun psykiatri för barn och ungdomar 2012-09-12 Samarbetsavtal Region Skåne och Kristianstad kommun psykiatri för barn och ungdomar Sedan den 1 januari 2010 är landsting och kommun genom liktydande bestämmelser i HSL (8 a ) och SoL (5 kap

Läs mer

Minnesanteckningar från Styrgrupp Vårdsamverkan

Minnesanteckningar från Styrgrupp Vårdsamverkan 1 Minnesanteckningar från Styrgrupp Vårdsamverkan Tid: 20151202 Plats: GSP Skövde Närvarande Eva Sundström, Hans Hallén, Rita Ponerup, Eva-Lena Öfwerman, Per-Olof Hermansson, Per Granat, Lotta Hjoberg,

Läs mer

Samordnad individuell plan (Sip) i Uppsala län

Samordnad individuell plan (Sip) i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-12-11 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Samtliga Förvaltningar Fastställt av: TKL 2016-11-18

Läs mer

Närsjukvårdsgruppens Dalsland möte 2010-09-09 - minnesanteckningar

Närsjukvårdsgruppens Dalsland möte 2010-09-09 - minnesanteckningar Birgitha Olsson 2010-09-14 Närsjukvårdsgruppens Dalsland möte 2010-09-09 - minnesanteckningar Plats: Konferensrum Socialkontor, Melleruds kommun Närvarande: Kommun Stina Leander Marianne Jadehill Carina

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2015-10-30 1 (9) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR SSÖ 2014-02-04

MINNESANTECKNINGAR SSÖ 2014-02-04 1 MINNESANTECKNINGAR SSÖ 2014-02-04 Plats: Rådhuset i Norrköping Landstinget Monica Hagman, närsjukvårdsdirektör Lena Törnfeldt, processamordnare NSÖ Carin Tyren, processamordnare NSÖ Ditte Persson Lindell,

Läs mer

Äldre med sammansatta vårdbehov i grän s- snittet mellan landsting och kommun

Äldre med sammansatta vårdbehov i grän s- snittet mellan landsting och kommun ÄLDREFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STRA TEGI- OCH PLANERING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-04-01 Handläggare: Ulla Fredriksson Telefon: 08-508 36 216 Till Äldrenämnden den 12 april 2011 Äldre med sammansatta

Läs mer

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Giltighet 2012-11-06 2013-11-06 Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp Samtliga vårdgivare inom psykiatriförvaltningen Ansvarig

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Framtidens kvalitetsregister Uppdragsbeskrivning. Framtidens kvalitetsregister

Uppdragsbeskrivning Framtidens kvalitetsregister Uppdragsbeskrivning. Framtidens kvalitetsregister Uppdragsbeskrivning Framtidens kvalitetsregister 1 1 Bakgrund Statens och landstingens femåriga satsning på Nationella Kvalitetsregister avslutas 2016. Styrgruppen för Nationella Kvalitetsregister behöver

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED VÅRDSAMVERKAN BARN OCH UNGA/VÄSTBUS DEN 18 SEPTEMBER 2015

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED VÅRDSAMVERKAN BARN OCH UNGA/VÄSTBUS DEN 18 SEPTEMBER 2015 VÅRDSAMVERKAN BARN OCH UNGA MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED VÅRDSAMVERKAN BARN OCH UNGA/VÄSTBUS DEN 18 SEPTEMBER 2015 Närvarande: Ulla-Stina Milton, Tina Hogbäck, Urban Johansson, Lena Torstensson, Margareta

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område vad gör GR?

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område vad gör GR? Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område vad gör GR? 2012 05 31 Bakgrund Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) Målet:

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Monica Jonsson Regionförbundet Uppsala län 018 18 21 09 monica.jonsson@regionuppsala.se Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Representanter från landstinget och länets kommuner på ledningsnivå

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6)

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6) Nr 5 2013-11-27 1(6) Plats och tid Samordningsförundets kontor Sundsgatan 17, den 27 november 2013, klockan 10:00 11:00 ande Tove Af Geijerstam (Kommunerna) Carina Wickström (Arbetsförmedlingen) Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06 Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Stadshuset, Göteborg kl 14.00 16.00 Beslutande Övriga deltagande Jan Hallberg, ordf. Staffan Cronholm från 15.15 Stefan Svensson Ing-Marie Samuelsson Pelle Pellby

Läs mer

Organisation för samverkan kommuner och landsting ht 2009

Organisation för samverkan kommuner och landsting ht 2009 Organisation för samverkan kommuner och landsting ht 2009 Parlamentarisk grupp - länssamordning/uppdrag - rekommendationer/beslut MARIT Förtroendevalda 5 + 5 Tjänstemannagrupp - uppdrag - beredning/beslut

Läs mer

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL)

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) PM 2010: RVII (Dnr 326-1523/2010) Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer