Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.14.00 16.00"

Transkript

1 Styrelsemöte nr [18] Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lars Thorsson (M), ordförande Jan-Åke Axelsson (KD) ers för Hans Kristensson (FP) Louise Marklund (KA) Kent Jansson (S) ers för Leif Göbel (S) Bo Isaksson (S) Lars-Rune Johansson (SB) Henry Hermansson (C) Berndt Grönlund, vd Janina Liljekvist, ekonom Janne Gregoriusson, driftingenjör Anders Hansson, projektledare Stefan Skoglundh, förvaltare Ingela Larsson, lokalvårdschef Ann Gustavsson, sekreterare Utses att justera Bo Isaksson (S) Justeringens plats och tid Wallhamnskontoret kl Paragrafer som justeras Underskrifter Sekreterare Ann Gustavsson Ordförande Lars Thorsson (M) Justerare Bo Isaksson (S)

2 Styrelsemöte nr [18] TBAB 44 Val av justerare Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll. Styrelsen väljer Bo Isaksson (S) till justerare av dagens mötesprotokoll

3 Styrelsemöte nr [18] TBAB 45 Fastställande av dagordning Styrelsen går igenom dagordningen. Styrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg: 18. Henry Hermansson (C): Fråga om fasad.

4 Styrelsemöte nr [18] TBAB 46 Protokoll från föregående möte Protokollet från styrelsemötet gås igenom. Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet och lägger detta till handlingarna.

5 Styrelsemöte nr [18] TBAB 47 Ekonomisk rapport per samt låneportfölj Ekonom Janina Liljekvist redovisar det ekonomiska läget per samt informerar om aktuell låneportfölj. Fråga Henry Hermansson (C): Fasaden på hyreshuset Kållekärr Sundsbyvägen är grönt av alger. Förvaltningen ges i uppdrag att åtgärda detta. Styrelsen noterar informationen.

6 Styrelsemöte nr [18] TBAB 48 Godkännande av lån Ett av bolagets lån på 20 milj kr förfaller inom kort och behöver upphandlas. Offerter på förnyelse av lånet har inkommit och utvärderats. Föreligger förnyelse av lån för styrelsens information. Styrelsen godkänner den föreslagna upplåningen av 20 milj kr.

7 Styrelsemöte nr [18] TBAB 49 Investeringsbeslut om tilluftsaggregat i Häggvallskolan Tilluftsaggregat nr 11 och 12 i Häggvallskolan behöver bytas ut. Offerter har begärts in och nollställts av bolaget. Föreligger förslag till investeringsbeslut om tilluftsaggregat 11 och 12 i Häggvallskolan för styrelsens godkännande. Tjänsteutlåtande Bolagets tjänsteutlåtande daterat Styrelsen godkänner att bolaget investerar upp till max 1,3 milj kr i nya tilluftsaggregat nr 11 och 12 i Häggvallskolan.

8 Styrelsemöte nr [18] TBAB 50 Energiredovisning Driftingenjör Janne Gregoriusson och underhållsingenjör Anders Hansson lämnar aktuell energiredovisning med status för bolagets fastigheter. Bolaget ges i uppdrag att starta en förstudie om behovet av anslutning till panncentralen i Skärhamn för de omkringboende. Styrelsen noterar i övrigt informationen.

9 Styrelsemöte nr [18] TBAB 51 Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Styrelsen beslutade , 39, att ställa sig bakom WSP:s rekommendationer om systematiskt brandskyddsarbete. Bolaget ges i uppdrag att till nästa styrelsemöte upprätta en arbetsplan med prioriteringar baserade på lämnade rekommendationer samt arbeta in de lämnade rekommendationerna i underhållsplanerna för fastigheterna. Föreligger förslag på arbetsplan med tidsplan för prioriteringar av föreslagna åtgärder för styrelsens godkännande. Styrelsen godkänner föreslagen arbetsplan med tidsplan för prioriteringar av föreslagna åtgärder gällande det systematiska brandskyddsarbetet.

10 Styrelsemöte nr [18] TBAB 52 Pågående projekt VD Berndt Grönlund och underhållsingenjör Anders Hansson informerar om bolagets pågående projekt. Styrelsen noterar informationen.

11 Styrelsemöte nr [18] TBAB 53 Avtal om borgensavgift En ny lag för kommunala bostadsaktiebolag träder i kraft den 1 januari Den nya lagen syftar bland annat till att skapa konkurrens- och kostnadsneutralitet gentemot övriga bostadsföretag. Samtidigt upphör de kommunala bostadsföretagens hyresnormerande roll. För att skapa kostnadskonkurrensneutral ränta i förhållande till övriga bostadsföretag har SABO, organisationen för Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, bedömt att borgensavgiften för kommuner med attraktiva hyreslägenheter bör borgensavgiften ligga på en nivå på ca 0,2-0,3 %. Tjörns Bostad AB:s totala lånevolym på 443 MSEK är fördelade på 203 MSEK för hyresrätter och 240 MSEK till kommunala verksamhetsfastigheter. Samtliga lån har kommunal borgen. Tjänsteutlåtande Bolagets upprättade tjänsteutlåtande daterat Tjörns Bostads AB erlägger till kommunen borgensavgift på 0,25 % på aktuell lånevolym minskat med den andel som avser kommunala verksamhetsfastigheter.

12 Styrelsemöte nr [18] TBAB 54 Redovisning av medarbetarenkäten för Tjörns Bostads AB Medarbetarenkät för hela koncernen har genomförts under hösten. VD Berndt Grönlund informerar om resultatet av enkäten. Styrelsen noterar informationen.

13 Styrelsemöte nr [18] TBAB 55 Redovisning av Nöjd Kund-index Förvaltare Stefan Skoglundh informerar om resultatet av genomförd undersökning av Nöjd Kund-index för bolagets hyresgäster. Lokalvårdschef Ingela Larsson informerar om resultatet av genomförd Nöjd Kund-index i en enkätundersökning av lokalvårdens kunder; kommunens förvaltningar. Styrelsen noterar informationen.

14 Styrelsemöte nr [18] TBAB 56 Andrahandskontrakt från andra kommuner När en person i vår bostadskö blir erbjuden en lägenhet görs alltid en kreditupplysning. Saknas fast inkomst och/eller det finns betalningsanmärkningar, begär vi en borgensman. Finns det ingen sådan, kan i vissa lägen en annan kommun gå in och teckna ett socialt andrahandskontrakt. Tjörns kommuns socialförvaltning har vid våra regelbundna möten, framfört önskemål att vi fortsättningsvis endast tecknar sådana avtal med Tjörns kommuns socialförvaltning. Tjänsteutlåtande Bolagets tjänsteutlåtande daterat Styrelsen beslutar att socialt andrahandskontrakt tecknas enbart med Tjörns kommuns socialförvaltning.

15 Styrelsemöte nr [18] TBAB 57 Uthyrningsläget Lägenheter: och var samtliga lägenhet uthyrda var 1 lägenhet outhyrd. Omflyttningar TBAB: November 5 st Lokaler: Vebergsvägen lokal ca 30 kvm ledig from 1 november. Parkeringsplatser: Av bolagets 324 parkeringsplatser var 37 platser outhyrda per och var 35 outhyrda. Styrelsen noterar informationen.

16 Styrelsemöte nr [18] TBAB 58 Sammanträdesordning 2011 Föreligger förslag till sammanträdesordning 2011 för Tjörns Bostads AB för styrelsens godkännande. Presidiemöten: , , , tisdagar kl Styrelsemöten: , , , onsdagar kl Bolagsstämma: tisdag kl Sammanträdesordningen fastställs enligt följande: Presidiemöten: , , , tisdagar kl Styrelsemöten: , , , onsdagar kl Bolagsstämma: tisdag kl 10.00

17 Styrelsemöte nr [18] TBAB 59 Begäran om remissvar angående erbjudande om förvärv av Röahallen Kommunledningen har inkommit med begäran om remissvar angående att Skärhamns IK erbjuder Tjörns kommun att förvärva Röahallen. Kultur- och fritidsnämnden beslutade , 81, att notera informationen och överlämna ärendet till kommunstyrelsen, med tillägget att Röahallen, om den övertas av kommunen, måste få ett eget kostnadsställe i kommande budgetar samt att den då även tillförs egna årliga driftsmedel så att inte andra verksamheter drabbas. Kommunledningen begär Tjörns Bostads AB:s synpunkter på fastighetens skick. Styrelsen överlämnar Tjörns Bostads AB:s remissvar till kommunledningen. Exp. Kommunledn

18 Styrelsemöte nr [18] TBAB 60 Rapport från bolaget VD Berndt Grönlund informerar om bolagets pågående verksamheter. - Hyresförhandling pågår, kan bli en långdragen process. Styrelsen noterar informationen.

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (FP)

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (FP) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 Tjörns Måltids AB Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30 Utses att justera Björn Sporrong (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-11-28 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1

Sammanträdesprotokoll 2014-11-28 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Plats och tid Fredensborgs herrgård 28 november 2014 kl. 13.00 14.45 Sammanträde nr 6 ande Bo Andersson, ordf. Ingegerd Karlsson Kajsa Andersson Ann-Katrin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17 Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 20.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Beslutande M C FP S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[25] 2015-02-18 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10 Utses att justera Martin Johansson (Sd) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

Rune Berg, c Laila Borger, s Ordförande. Kalle Hedin. Kurt Kvarnström, s Anders Eriksson, s Leif Eriksson, v Bo Brännström, fp Martti Hopponen, sd

Rune Berg, c Laila Borger, s Ordförande. Kalle Hedin. Kurt Kvarnström, s Anders Eriksson, s Leif Eriksson, v Bo Brännström, fp Martti Hopponen, sd Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 15,00 17,10 Beslutande Lennart Karlsson, m Rune Berg, c Laila Borger, s Ordförande Kalle Hedin, s, Kurt Kvarnström, s Anders Eriksson, s Leif Eriksson,

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010.

Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010. Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010. Beslutande: Hans Häll, ordf Lars Svensson Rune Kronkvist Lennart Johansson Nils-Erik Mattsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-13 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 15:00 18.40 Utses att justera Thomas Collberg Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2015-05-13 17.00 Paragrafer

Läs mer

Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)...

Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)... Sidan 78 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Fredrik Lindquist (FL) Anders Johansson (AJ) Alexandra Norman (AN) Waileth Elmersson (WE) Ingemar

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015 Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2015-01-30 1/2015 Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015 Sid nr 1 Sammanträdets öppnande och justering... 2 2 Godkännande av dagordning... 2 3 Föregående

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00-

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- Beslutande Laila Furskog, ordförande Sigrid Mattsson Ove Nilsson Kerstin

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Socialnämnd 2015-06-16

Socialnämnd 2015-06-16 1 av 15 Socialnämnd Plats och tid: Höken. kommuhuset, kl. 18:00-20:40 Beslutande: Ersättare: Annicka Hörnsten Blommé (M) Leslie Öqvist (FP) Anna Hansson (M) Rickard Gille (M) Viktor Pierre (M) Eleonore

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010.

Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010. Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010. Beslutande: Hans Häll, ordf Lars Svensson Göthe Erlandsson Rune Kronkvist Lennart Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer