Trend (De två senaste åren)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trend (De två senaste åren)"

Transkript

1 Företagets namn : Organisationsnummer : Frans Svanström & Co Aktiebolag Dagens datum : Företagets namn Frans Svanström & Co Aktiebolag Juridisk form Privat aktiebolag Organisationsnummer Aktiekapital SEK Adress Box [Karta] Registreringsdatum Postort STOCKHOLM Säte län STOCKHOLM Säte kommun STOCKHOLM E-post Telefon Webbadress Faxnr Status Aktiv Rating Limit Rating (0-100) 97 Mycket god kreditvärdighet Limit > KSEK Betalningsanmärkningar Inga Betalningsanmärkningar Skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten Inget Skuldsaldo Mediainformation Det finns totalt 2 träffar på artiklar som matchar hela eller delar av företagsnamnet 0 - som matchar företagsnamnet exakt Läs artiklar 1 - med del av eller hela namnet plus riskord Läs artiklar 1 - med del av eller hela namnet Läs artiklar Gör avancerad sökning Klicka här Senaste artikel publicerad: 11/05/2009 OBS! Det finns 1 artiklar där en del eller hela namnet samt minst ett riskord finns med. Hel- & delårsredovisning Årsredovisning Årsredovisning i PDF-format : Delårsredovisning Delårsredovisning i PDF-format senaste 3 perioderna: Bokslut Bokslut (tal i KSEK) Förändring Förändring Omsättning ,0 % ,5 % Resultat efter avskrivningar ,8 % ,0 % Resultat efter finansnetto ,6 % ,4 % Nettoresultat ,3 % ,2 % Omsättningstillgångar ,7 % ,7 % Anläggningstillgångar ,0 % ,6 % Kortfristiga skulder ,9 % ,1 % Långfristiga skulder ,0 % ,0 % Obeskattade reserver ,5 % ,8 % Eget kapital ,1 % ,6 % Totalt kapital ,5 % ,6 % Revisionsberättelse tillstyrkt Ja - Med komm - Ja Antal anställda ,9 % ,3 % 203 Företagsinteckningar ,0 % ,0 % Nyckeltal Trend (De två senaste åren)

2 Nyckeltal Nettomarginal -3,3 % 2,9 % 3,7 % Balanslikviditet 93,8 % 116,5 % 108,9 % Räntetäckningsgrad -588,5 % 420,1 % 999,9 % Skuldsättningsgrad 529,5 % 560,1 % 276,3 % Soliditet 15,9 % 15,1 % 26,6 % Intjäningsförmåga Balanslikviditet Räntetäckningsgrad Skuldsättningsgrad Soliditet Koncern Koncern Ingår i koncern Skatter och Avgifter Registrerad för F-skatt. Registrerad för moms. / Moms Reg.Nr. SE Registrerad för arbetsgivaravgift. Bransch Branschkod Branschbeskrivning Administrativ företagsverksamh et Verksamhet Bolaget ska för egen eller i kommission för annans räkning bedriva tillverkning och försäljning av kontorsmateriel och kontorsutrustni ng samt pappersvaror ävensom utöva därmed förenlig verksamhet. Rating Limit Rating (0-100) 97 Mycket god kreditvärdighet Limit > KSEK Ratinghistorik - Kreditvärdighet Ändrat datum Poäng Förklaring Mycket god kreditvärdighet Mycket god kreditvärdighet Mycket god kreditvärdighet Mycket god kreditvärdighet Mycket god kreditvärdighet Ny logik för optimering av ratingmodeller har tillkommit För mer information om vår rating, t ex vilka händelser som påverkar poängbedömningen samt information om vår limit, Klicka här gg Förklaring till vår ratingskala: Kreditvärdighet (poäng) Kreditvärdighet (förklaring) Mycket god kreditvärdighet God kreditvärdighet Kreditvärdig Kredit mot säkerhet 0-14 Kredit avrådes Ingen ratingberäkning T ex företaget är i konkurs, saknar styrelse eller är under rekonstruktion

3 Resultaträkning Resultaträkning för år (KSEK) 2007/ / /2006 Nettoomsättning Kostnad sålda varor Summa rörelsens intäkter Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Jämförelsestörande poster Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar koncern-/intresseföretag Ränteintäkter externa Ränteintäkter koncern Övriga finansiella intäkter Räntekostnader externa Räntekostnader koncern Övriga finansiella kostnader Summa finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Koncernbidrag Aktieägartillskott Bokslutsdispositioner Skatt Minoritetsintresse vinst Årets resultat

4 Balansräkning Tillgångar (KSEK) Tecknat men ej inbetalt kapital Anläggningstillgångar Balanserade utgifter forsknings- och utvecklingsarbeten Patent, licenser, etc Goodwill Övriga immateriella anl. tillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Byggnader/mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Övriga mat. anl. tillgång, avskrivning Övriga mat. anl. tillgångar, ej avskrivn Summa materiella anläggningstillgångar Andelar koncern/intresseföretag Fordringar koncern/intresseföretag Lån delägare/närstående Övriga finansiella anl. tillgångar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Pågående arbete för annans räkning Varulager Kundfordringar Fordringar koncern/intresseföretag Övriga kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Övriga omsättningstillgångar Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

5 Eget kapital och skulder (KSEK) Eget kapital Aktiekapital Överkursfond Uppskrivningsfond Övrigt bundet eget kapital Balanserat resultat Koncernbidrag Aktieägartillskott Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Minoritetsintressen Avsättningar Långfristiga skulder Obligationslån Skulder till kreditinstitut Skulder till koncern/intresseföretag Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncern/intresseföretag Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Nyckeltal År Avkastning på eget kapital (%) -35,2 26,1 38,2 Avkastning på totalt kapital (%) -4,8 5,2 10,7 Rörelsemarginal (%) 6,0 5,3 3,9 Bruttovinstmarginal (%) 42,4 41,2 40,6 Kapitalets omsättningshastighet (ggr) 1,7 1,4 2,7 Soliditet (%) 15,9 15,1 26,6 Räntetäckningsgrad (ggr) 12,7 5,9 19,8 Kassalikviditet (%) 49,0 58,1 50,8 Rörelsekapital (KSEK) Omsättningshastighet varulager (ggr) 5,0 4,5 4,3 Genomsnittlig lämnad kredittid (dgr) Omsättning per anställd (KSEK) Genomsnittlig skuldränta (%) 1,0 1,5 0,7 Kassaflöde från rörelse (%) -4,8 1,9 2,8 Omsättningshastighet kundfordringar (ggr) 11,1 9,5 12,5

6 Noter (KSEK) År Företagsinteckningar Fastighetsinteckningar Övriga säkerheter Summa ställda säkerheter Villkorat aktieägartillskott Övriga ansvarsförbindelser Summa ansvarsförbindelser Lön styrelse/vd Tantiem styrelse/vd Avtalade avgångsvederlag Nej Nej Nej Sociala kostnader Utdelning Beviljad checkkredit Utnyttjad checkkredit Betalningsanmärkningar Inga Betalningsanmärkningar Skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten Inget Skuldsaldo Styrelse Namn Funktion Personnummer Tillträde BE Status Bülow, Anders Gustav Andersson, Ingvar Michael Ledamot Ordförande Ledamot Verkställande direktör Andersson, Nils Rune Ledamot Christensson, Karl Edvin Leif Ledamot Elving, Karl Axel Stefan Ledamot Lundquist, Bo Christer Ledamot Nilsson, Mats Seth Gunnar Ledamot Arbetstagarrepresentant Wettergren, Carl Erik Ledamot Avelin, Cecilia Maria Suppleant Arbetstagarrepresentant Libell, Sten Olof Suppleant Övriga befattningar Information saknas Revisor Namn Funktion Personnummer Tillträde Status Svensson, Folke Torbjörn Huvudansvarig revisor Deloitte AB Revisor Firmatecknare Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Andersson, Ingvar Michael >Andersson, Nils Rune>Bülow, Anders Gust av >Christensson, Karl Edvin Leif >Lundquist, Bo Christer Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löp ande förvaltningsåtgärderfirman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Andersson, Ingvar Michael >Andersson, Nils Rune>Bülow, Anders Gustav >Christensson, Karl Edvin Leif >Lundquist, Bo Christer Dessutom har verkställande direktören rätt att te ckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder

7 Historik Styrelse Namn Funktion Personnummer Tillträde Utträde BE Status Avelin, Cecilia Maria Ledamot Nilsson, Mats Seth Gunnar Suppleant Wettbo, Bo Inge Göran Ledamot Arbetstagarrepresentant Övriga befattningar Information saknas Revisor Information saknas Statusförändringar Förändringshistorik Datum Beskrivning Företagstecknare ändrad Företrädaruppgifter Styrelseförändring Nytt bokslut Ny helårsredovisning (PDF) Företrädaruppgifter Styrelseförändring Företagstecknare ändrad Adress ändrad Nytt bokslut Verksamhet/ändamål Styrelseförändring Företrädaruppgifter Företagstecknare ändrad Adress ändrad Adress ändrad Nytt bokslut Nytt bokslut Styrelseförändring Styrelseförändring Manuell rating körning Nytt bokslut Manuell rating körning

8 Koncernstruktur Namn Org nummer Säte Del av ä gande Senaste bokslut FRANS SVANSTRÖM INTRESSENTER AB Göteborg Moder FRANS SVANSTRÖM HOLDING AB Stockholm 100% FRANS SVANSTRÖM & CO AKTIEBOLAG Stockholm 100% FYRIS KONTOR AB Stockholm 100% KILLBERGS KONTORSVARUHUS AB Helsingborg 100% KONTORSLOGISTIK ANDERS HEDLUND AB Stockholm 100% NYSTRÖMS BOK O KONTORSCENTER AKTIEBOLAG Jönköping 100% ROSLAGENS KONTORSVARUHUS AB Stockholm 100% SEVERINS I HUDIKSVALL AKTIEBOLAG Hudiksvall 100% Status SEVERINS PAPPERSHANDEL AKTIEBOLAG Sundsvall 100% Vilande TIWAB AB Stockholm 100% WETTERGRENS I GÖTEBORG AB Mölndal 100% WETTERGRENS KONTORSCENTER AB Mölndal 100% RONISVAN AB Göteborg 100% Certifikat Typ av Certifikat Kategori Utfärdare ISO 14001:2004 Miljö Intertek Semko Certification AB ISO 9001:2000 Kvalitet Intertek Semko Certification AB Copyright - Safe Information Group NV

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB Årsredovisning 2012 Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg Årsredovisning 2012 3 innehåll vd har ordet VD har ordet...3 Året i korthet...5 Snabba fakta...6 Marknaden...7 Affärsidé...8 Vision...9 Mål 2013...9

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Lönsam tillväxt forsätter

Lönsam tillväxt forsätter Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 26 januari 2012 Kvartalsrapport 1, 1 september till 30 november 2011 Lönsam tillväxt forsätter Tillväxten för perioden är 7%. Alla tre affärsområden, Network,

Läs mer

tractechnology Bokslutskommuniké jan - dec 2005

tractechnology Bokslutskommuniké jan - dec 2005 Bokslutskommuniké jan - dec 2005 Globalt fokus runt livsmedelssäkerhet ger ett ökat intresse för bolagets lösning MeatTrac - och patent inom spårbarhet och ursprungsmärkning. Första ordern erhölls för

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 20 juni 2011, kl 17.00 (OBS: tiden) Plats: B-salen, Medborgarhuset Park Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Väsentliga händelser efter periodens utgång Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet enligt förväntan. 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 2,6 (19,0) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

2011 Vt period 4 Tomas Sörensson

2011 Vt period 4 Tomas Sörensson Redovisning Kap 22 Årsredovisning Kap 23 Grundläggande finansiell analys ME1002 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 Redovising - Bokföring Bokföring är ett system för att registrera,

Läs mer

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. 1 3 På Mälarenergi Elnät AB arbetar vi ständigt med att förädla elnätet i Västra Mälardalen. Vi vill skapa största möjliga leveranssäkerhet och tillgänglighet

Läs mer

.() /) -*) * Administration av lånen hanteras av Nordax Bank AB som ingår i koncernen. Under räkenskapsåret har det inte funnits några anställda.

.() /) -*) * Administration av lånen hanteras av Nordax Bank AB som ingår i koncernen. Under räkenskapsåret har det inte funnits några anställda. '()**+ % % %% %% % %,-+'( * Förvaltningsberättelse... 2 Rapport över resultat... 4 Rapport över totalresultat... 4 Rapport över finansiell ställning... 5 Rapport över kassaflöden... 6 Rapport över förändringar

Läs mer

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör Årsredovisning 2010 VD har ordet Ännu ett år fyllt med mängder av händelser har passerat för oss på Ljungbybostäder. Under 2010 gjorde vi en mindre omorganisation när det gäller våra bovärdar och den yttre

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Minno AB Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB Omslag: Bengt Sundholm 458 80 FÄRGELANDA Tel. 0528-56 78 00 Hemsida: www.valbohem.se E-post: info@valbohem.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer