Våld. Handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våld. Handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld"

Transkript

1 Våld Handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

2 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär att du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem. ISBN Artikelnr Sättning Tiina Laukkanen Publicerad juni

3 Förord Denna handbok är ett komplement till Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2009:22) om socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld, som började gälla i december Den syftar till att ge socialtjänsten vägledning på området och tar upp lagstiftning och förarbeten samt kunskap baserad på forskning och praktiska erfarenheter från socialtjänsten. Den innehåller även avsnitt om män som utövar våld, familjerätt och förhållandet mellan socialtjänsten och ideella föreningar. Handboken har fokus på bestämmelserna i 5 kap. 11 andra och tredje styckena socialtjänstlagen (2001:453), SoL, dvs. ansvaret för kvinnor utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående och barn som bevittnat våld av eller mot närstående vuxna. Den kan dock ha ett vidare användningsområde, t.ex. som underlag för arbetet som riktar sig till andra grupper som berörs av bestämmelsen i 5 kap. 11 Sol, som män, kvinnor som utsätts för våld av andra än närstående, barn som utsätts för våld och våldsutövare. Med de allmänna råden och handboken avser Socialstyrelsen att ge socialnämnden stöd både för planering av verksamhet på en övergripande nivå och för handläggning av enskilda ärenden. Dessa publikationer riktar sig till hela socialtjänsten, eftersom våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld kan bli aktuella inom olika delar av socialnämndens verksamhet. Det kan utöver individ- och familjeomsorg handla om äldreomsorg, enheter för funktionshinderfrågor, enheter för missbruks- och beroendefrågor, familjerätt samt familjerådgivning. Handboken riktar sig även till utförare av socialtjänst, som t.ex. ideella organisationer. Vad gäller ansvar, regelverk och rutiner skiljer sig utredningar av våldsutsatta kvinnors behov och behoven hos barn som bevittnat våld inte från utredningar av andra kvinnors behov av stöd och hjälp eller om barn som far illa. Handboken utgör ett komplement till bl.a. följande av Socialstyrelsens publicerade föreskrifter, allmänna råd och handböcker: SOSFS 2003:5 om ekonomiskt bistånd och den kompletterande handboken Ekonomiskt bistånd. SOSFS 2003:14 om socialnämndens handläggning av vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge och den kompletterande handboken Vårdnad, Boende, Umgänge SOSFS 2003:16 om anmälan om missförhållanden enligt 14 kap. 1 socialtjänstlagen och den kompletterande handboken Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn SOSFS 2006:5 om dokumentation vid handläggning av ärende och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS och den kompletterande handboken Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten SOSFS 2006:12 om handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga och den kompletterande handboken Barn och 3

4 unga inom socialtjänsten. Utreda, planera och följa upp beslutade insatser SOSFS 2006:14 om personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som rör barn och unga SOSFS 2006:20 om socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare och den kompletterande handboken Om barnet behöver en ny vårdnadshavare SOSFS 2007:17 om personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser äldre personer SOSFS 2008:32 om personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser personer med funktionshinder Handboken har sammanställts på enheten för Vägledning i nära samarbete med enheterna för Föreskrifter och Regeltillämpning. Under arbetets gång har företrädare för kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer fått möjlighet att komma med synpunkter. Handboken har granskats av Margareta Hydén, professor i socialt arbete vid Linköpings universitet. Anders Tegnell Mary Nilsson 4

5 Innehåll Förord... 3 Förkortningar Inledning Flera myndigheters ansvar Ideella sektorn viktigt komplement Kvinnor och barn i fokus En särskild utsatthet Från manlig partner till närstående Helhetsperspektiv i det enskilda fallet Förekomst och sammanhang Våld i nära relationer Kvinnor utsatta för våld Socioekonomiska faktorer Barn som bevittnar våld och själva utsätts för våld Kunskap under utveckling Brist på statistik och dokumentation Få vetenskapliga metodutvärderingar Bristen på enhetliga begrepp och tolkningar försvårar Begrepp i handboken Socialnämndens ansvar Kommunens övergripande ansvar Bosättningskommunens ansvar När den enskilde vill byta kommun Kommunens ansvar för asylsökande m.fl Socialnämndens uppgifter och ansvar Ansvaret för dem som är i behov av stöd och hjälp Socialnämndens ansvar för brottsoffer Brottsoffer generellt Socialnämndens ansvar för kvinnor som har utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående Socialnämndens ansvar för barn som bevittnat våld av eller mot närstående vuxna.. 30 Socialnämndens ansvar att särskilt beakta en våldsutsatt kvinnas behov av stöd och hjälp Socialnämndens ansvar för den som utövar våld Socialtjänstens organisation Kännetecken på väl fungerande socialtjänst Kvalitet och kompetens Kvalitet Socialnämndens ansvar för god kvalitet

6 Enskilda verksamheters ansvar för god kvalitet Socialnämndens ansvar för god kvalitet oavsett utförare Insatser av kvinnojourer Kompetens Behov av personal med adekvat kompetens Evidensbaserad praktik Kompetenskrav Samverkan Samverkan är nödvändig Socialnämndens ansvar för samverkan Strategi för samverkan Samverkan inom socialtjänsten Samverkan med andra förvaltningar/nämnder i kommunen Samverkan mellan kommuner Samverkan med andra myndigheter och organisationer Samverkan med Polisen Samverkan med hälso- och sjukvården Samverkan med Migrationsverket Samverkan med Skatteverket m.fl Samverkan med ideella föreningar Samverkan i enskilda ärenden Utbyte av information Handlingsplan för socialnämndens arbete Att upprätta och följa upp handlingsplanen Uppföljningsbara mål Information till myndigheter, grupper och enskilda om nämndens verksamhet på området Kartläggning av våld eller andra övergrepp mot kvinnor av närstående och av barn som har bevittnat våld Analys av hur de sociala tjänster som erbjuds svarar mot gruppers och enskildas behov Områden där det finns behov av samverkan Hantering av skyddade personuppgifter Socialnämndens uppföljningsansvar av sådan verksamhet till vilken nämnden har överlämnat genomförande av insatser Socialnämndens uppföljning och utvärdering av verksamhet på området Att upptäcka våldsutsatta kvinnor Våldet kan ofta vara dolt Ibland är våldsutsattheten mer uppenbar Att fråga om våld Exempel på frågor om våld i nära relationer Att kunna hjälpa till och erbjuda insatser Att uppmärksamma barnen Att utreda kvinnans behov Information eller ansökan om bistånd Service

7 Bemötande Egna värderingar Personligt stöd Tolkhjälp Att utreda Bedömningsinstrument som stöd för arbetet Unga kvinnor under 18 år som utsatts för våld Samhandläggning Säkerhetstänkande i handläggningen Konsekvenser av våld av närstående Våld och bindningar i parrelationer Uppbrott eller inte Utredningens innehåll Kvinnans behov av stöd och hjälp akut, på kort och lång sikt Våldets karaktär och omfattning Risken för att kvinnan kommer att utsättas för ytterligare våld Kvinnans nätverk Om något barn har bevittnat våldet Analys och bedömning av behov av insatser Val av insatser Beslut om insatser Insatser för kvinnan Stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor Ett brett utbud av insatser Att följa upp resultaten av insatser på individnivå Tillfälligt boende Boende med skyddsanordningar Annat lämpligt boende Sekretess för adress i skyddat boende När barn följer med en våldsutsatt kvinna till tillfälligt boende Råd och stöd m.m Råd och stöd i form av information Samtalsstöd Kontaktperson Familjepedagogiska insatser Placering Insatser med stöd av LSS Hjälp vid kontakt med andra myndigheter Förmedling av kontakt med frivilligorganisationer och andra aktörer Hjälp med att söka och skaffa ett nytt permanent boende Att hämta tillhörigheter i bostaden Ekonomiskt bistånd Förutsättningar för rätt till ekonomiskt bistånd Bedömningsgrunder vid handläggningen av ekonomiskt bistånd Anmälningsskyldigheten om missförhållanden som rör barn och överföring av information om barn som far eller riskerar att fara illa Anmälningsskyldighet Var och en Anmälningsskyldiga myndigheter och vissa yrkesverksamma

8 Familjerådgivningen Uppgiftsskyldighet Att vidarebefordra information om barn som riskerar att fara illa Tjänstemän inom den egna socialnämnden Kvinnojourers anmälningsskyldighet Barn som bevittnat våld Barn som far eller riskerar att fara illa Barns behov av trygghet Barn som bevittnat våld Konsekvenser av att bevittna våld Tecknen och symtomen hos barn varierar Socialnämndens utredningsansvar Förhandsbedömning Klargörande samtal med unga Service En allsidig utredning om barnets behov och hur de kan tillgodoses Barns rätt att komma till tals Utredningens omfattning och innehåll Underrättelse till den som berörs av utredningen Att utreda barnets behov Barnets behov av stöd och hjälp akut Våldets karaktär och omfattning Hur våldet påverkat barnet och relationen till föräldrarna Barnets egen uppfattning om våldet Vardera förälderns uppfattning om våldets konsekvenser för barnet Om barnet också har blivit utsatt för våld Sekretessfrågor Barns sekretess i förhållande till vårdnadshavare Att sekretessbelägga barnets adress Ändring av umgänge eller vårdnad Analys och bedömning av behov av insatser Beslutsunderlag Bedömning av behov Vilken typ av insatser behövs? Samtycke till insatser Dokumentation Insatser till barn som bevittnat våld Allmänt om insatser Stöd och hjälp Råd och stöd Stöd- och behandlingsinsatser Barnpsykiatriskt stöd Stöd i förskola och skola Kontakt med frivilligorganisationer och andra aktörer Råd och stöd till barnets föräldrar och andra till barnet närstående Stöd till våldsutövare utifrån barnets behov Familjerättens arbete i familjer där det förekommer våld Förekomst av våld måste uppmärksammas

9 Vad innebär våld i familjen för barnet? Barnets bästa i familjerätten Riskbedömning Barnets behov av en nära och god kontakt med föräldrarna Hänsyn till barnets vilja Samarbetssamtal Samarbetssamtal när det förekommit våld Avtal Upplysningar Utredning om vårdnad, boende eller umgänge Umgängesstöd Kontaktperson vid umgänge Socialnämndens uppföljningsansvar i familjerättsärenden Skyddade personuppgifter Hantering av skyddade personuppgifter Samverkan om skyddade personuppgifter Olika grader av skyddade personuppgifter Markering för särskild sekretessprövning, s.k. sekretess- eller spärrmarkering Kvarskrivning Fingerade personuppgifter Att leva med skyddade personuppgifter Utredningar när någon av föräldrarna har skyddade personuppgifter Vårdnads-, boende- och umgängesutredningar Partsinsyn Hjälp till våldsutövaren Barnavårdsutredning Insatser för män som utövar våld Män som utövar våld Insatser Olika typer av verksamheter Utvärdering av insatser Internationellt Socialstyrelsens utvärdering Uppslagsdel Allmänt åtal Besöksförbud Kontaktförbud Brottsbalksbestämmelser Brottsskadeersättning Brottsskadeersättning till barn som bevittnat våld Konventioner och deklarationer om mänskliga rättigheter Målsägandebiträde Polisanmälan Brott mot en kvinna

10 Brott mot barn Rättsintyg Skadestånd Socialtjänstens möjligheter att lämna ut uppgifter till Polis eller åklagare Stödperson under förundersökning och rättegång Skyddade personuppgifter Särskild företrädare för barn Tekniskt skydd Underrättelse från hälso- och sjukvården Underrättelser till målsäganden från Kriminalvården Vittnesstöd Vårdnad Vårdnadshavare Gifta föräldrar Ogift mor Att vara vårdnadshavare Vad innebär gemensam vårdnad? Vård Referenser Offentliga publikationer Skrifter i serien Statens offentliga utredningar (SOU) och departementsserien (Ds) Propositioner Betänkanden från Riksdagens utskott Regeringsskrivelser Socialstyrelsens författningssamling Socialstyrelsens handböcker Socialstyrelsens meddelandeblad Övriga publikationer från Socialstyrelsen Socialstyrelsen och länsstyrelserna Bilagor Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2009:22) om socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld Utgångspunkt för socialnämndens arbete Våldsutsatta kvinnor Barn som bevittnat våld Handlingsplan Kompetens Förhandsbedömning Utredning Våldsutsatta kvinnor Barn som bevittnat våld Insatser

11 Våldsutsatta kvinnor Barn som bevittnat våld Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2003:5) om ekonomiskt bistånd Medlemmar i hushållet Särskilda skäl att beräkna kostnader till en högre nivå Särskilda skäl att beräkna kostnader till en lägre nivå Boende Skälig boendekostnad Faktisk boendekostnad Boendekostnad vid kort- och långvarigt biståndsbehov Skäligt rådrum för bostadsbyte Byte till dyrare bostad Hushållsel Arbetsresor Hemförsäkring Medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa Hälso- och sjukvård Tandvård Glasögon Hemutrustning Underhåll, reparation eller komplettering Hemutrustning vid bosättning Val av inköpsställe Flyttkostnader Spädbarnsutrustning Umgängesresor Avgifter för kommunal service, ansöknings- och förmedlingsavgifter Rekreation Begravning Skulder Genom arbete Genom egna tillgångar Faktiska tillgångar Lätt realiserbara tillgångar Andra realiserbara tillgångar Bostad som har ett ekonomiskt värde Genom nedsättning av kommunala avgifter, m.m Genom socialförsäkringsförmåner och andra ersättningar Genom andra personers inkomster och tillgångar Makar, registrerade partner och sambor Bistånd till barn och skolungdom Barns inkomster och tillgångar

12 Genom studiestödsformer Faktiska inkomster Inkomst- och beräkningsperiod Utbetalningsperiod och utbetalningssätt Dagsbelopp Bedömnings- och beräkningsunderlag Vistelsebegreppet vid resor Sökordsförteckning

13 Förkortningar BrB Brottsbalken (1962:700) FB Föräldrabalken (1949:381) FL Förvaltningslagen (1986:223) FuK Förundersökningskungörelsen (1947:948) HSL Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) LSS Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LMA Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. LVU LVM Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga Lagen (1988:870) med särskilda bestämmelser om vård av missbrukare i vissa fall OSL Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) PolisL Polislagen (1984:387) Prop. Proposition PUL Personuppgiftslagen (1998:204) SkolL Skollagen (2010:800) SoL Socialtjänstlagen (2001:453) SoF Socialtjänstförordningen (2001:937) SoLPUL SoLPUF Lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (2001:454) Förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (2001:637) UtlF Utlänningsförordningen (2005:413) UtlL Utlänningslagen (2005:716) ÄktB Äktenskapsbalken (1987:230) ASI Brå BVC BUP/PBU IFO JO+ årtal MVC NCK SFI SKL PTSD SOU SOSFS ULF WHO Addiction Severity Index Brottsförebyggande rådet Barnavårdscentral Barn- och ungdomspsykiatri Individ- och familjeomsorg Justitieombudsmannens årsbok Mödravårdscentral Nationellt Centrum för Kvinnofrid Svenska för invandrare Sveriges Kommuner och Landsting Posttraumatiskt stressyndrom Statens offentliga utredningar Socialstyrelsens författningssamling SCB:s undersökningar om levnadsförhållanden World Health Organization 13

14 Inledning Flera myndigheters ansvar Våld mot kvinnor i nära relationer är ett hinder för kvinnors och barns åtnjutande av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. (1) Våldet rymmer allvarliga hälsomässiga, sociala, ekonomiska och juridiska dimensioner, för såväl individen som samhället som helhet. Utöver avsevärt lidande för enskilda, orsakar våldet stora samhällsekonomiska kostnader, närmare 3 miljarder kronor per år. (2) Det är med andra ord ett mångfacetterat problem som berör flera aktörer. (3) Behovet av myndighetskontakter hos våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld är ofta mycket omfattande, och de kan vara aktuella hos flera myndigheter. I vissa fall känner myndigheterna inte till deras utsatthet för våld. Utöver socialtjänsten kan våldsutsatthet aktualiseras hos hälso- och sjukvården, Polis, åklagare, domstol, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, skolan, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket m.fl. Välfungerande stödinsatser förutsätter en hög grad av samverkan, där socialnämndens ansvar enligt socialtjänstlagen är stort. Ideella sektorn viktigt komplement Från att tidigare ha betraktats som en privat angelägenhet har mäns våld mot kvinnor i nära relationer kommit att ses som ett allvarligt problem som samhället har ett ansvar för att motverka. Ideella föreningar, främst kvinnojourer, står för ett mycket omfattande stödarbete på området. Dessutom erbjuder större delen av landets kommuner s.k. skyddat boende eller liknande som drivs av en ideell förening. (4) Ideella kvinnojourers roll och ansvar i förhållande till kommunen har i praktiken länge varit oklar. (4) För att socialnämndens insatser för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld ska vara av god kvalitet är det grundläggande att föreningar som genomför insatser gör det i enlighet med socialtjänstlagen och på tydligt uppdrag av nämnden. Att en förening utför insatser enligt socialtjänstlagen på uppdrag av nämnden fråntar inte nämnden dess ansvar för att insatserna är av god kvalitet enligt 3 kap. 3 SoL. Regeringen bedömer att frivilligorganisationers arbete för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld är ett betydelsefullt komplement till socialnämndens verksamhet. Inte minst är organisationerna viktiga för kvinnor som av olika skäl inte vill vända sig till socialtjänsten (Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor prop. 2006/07:38 s. 12). 14

15 Kvinnor och barn i fokus Socialnämnden har enligt 5 kap. 11 socialtjänstlagen (2001:453), SoL, ansvar för stöd och hjälp till personer utsatta för brott och deras närstående. I 5 kap. 11 andra och tredje stycket SoL betonas socialnämndens ansvar för att särskilt beakta behoven hos kvinnor som utsatts för våld av närstående och barn som bevittnat våld. I förarbetena markeras hur viktigt det är att brottsoffer, och då framför allt kvinnor som utsätts eller har utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående samt barn som bevittnar våld, får det stöd och den hjälp de behöver (prop. 2006/07:38 s. 11 och 30). Våldet kan ha utövats av en man eller en kvinna. I propositionen betonas även socialtjänstens ansvar för stöd och hjälp till dem som utövar våld samt vidare ansvaret för att vidta åtgärder för att förebygga mäns våld mot kvinnor (prop. 2006/07:38 s. 23 ff). Även män kan utsättas för våld av såväl män som kvinnor. Även om propositionens skrivningar, liksom hittillsvarande forskning, i huvudsak är inriktade på mäns våld mot kvinnor, kan samma resonemang ligga till grund för arbetet att förebygga våld i nära relationer, oberoende av berörda individers kön. En särskild utsatthet Våld mot kvinnor av närstående, i synnerhet en manlig partner eller f.d. partner, har uppmärksammats som en särskild form av utsatthet (prop. Kvinnofrid 1997/98:55 s. 76). Denna utsatthet kännetecknas bl.a. av att våldsutövaren är en person som förväntas eller förväntades ha en nära och förtroendefull relation till kvinnan. Våldet är ofta, eller riskerar att bli, upprepat och systematiskt. Till utsattheten hör också olika beroendeförhållanden, t.ex. om kvinnan och partnern har barn tillsammans. Beroende kan gälla ekonomi, liksom omsorgsbehov hos en kvinna med funktionsnedsättning, tillgång till droger för en kvinna i missbruk eller möjligheten att stanna i Sverige för en kvinna vars uppehållstillstånd har anknytning som grund. Även de barn som lever i våldets omedelbara närhet utgör ett band mellan de berörda parterna och bidrar till att utsattheten förstärks. Rädsla och känslor av skuld och skam kan göra det svårt för en våldsutsatt kvinna att vända sig till utomstående för att berätta om våldet. Den drabbade kan känna sig kluven om hon eller han samtidigt älskar, tycker synd om eller på andra sätt bryr sig om den eller dem som utövar våldet. Den nära relationen är alltså en grundläggande omständighet för socialtjänsten att ta hänsyn till i arbetet med att ge stöd och hjälp. Våldet har många direkta och indirekta följdverkningar. Det kan innebära att en kvinna eller ett barn behöver skydd i en akut, kanske livshotande situation. En mängd skiftande behov av praktisk natur uppstår när drabbade flyr från sina hem och får den invanda tillvaron kullkastad. Våld kan ge upphov till sammanlänkade hjälpbehov långt efter det att stödinsatser för kvinnor och barn har påbörjats eller att de senaste våldshandlingarna ägde rum. Det kan t.ex. handla om posttraumatisk stress, nedsatt arbetsförmåga och svårigheter för barn att upprätthålla skolgång i hemortskommunen. 15

16 Barn som lever i en våldsmiljö riskerar att fara illa och deras psykiska hälsa riskerar att skadas både av våld som riktas mot dem och våld mot närstående som de tvingas bevittna. Det finns idag omfattande kunskap om att bevittnandet av våldet kan innebära ett trauma i sig självt, med allvarliga konsekvenser för barnets anknytning, och en flerfaldigt ökad risk för psykisk ohälsa. (5) Att som barn ha bevittnat våld inom familjen kan således medföra långvariga och psykiska problem av olika slag. Från manlig partner till närstående Med förtydligandet av 5 kap. 11 SoL ändrades 2007 begreppet partner till närstående i andra stycket av denna bestämmelse. Begreppet närstående är könsneutralt och syftar på varje person som en kvinna i det enskilda fallet bedöms ha en nära och förtroendefull relation till. Att t.ex. föräldrar och andra nära släktingar, oavsett kön, omfattas av närståendebegreppet är särskilt viktigt för de kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld (prop. 2006/07:38 s. 30 f). Helhetsperspektiv i det enskilda fallet Samhällsdebatten och diskussioner inom forskningen rymmer olika teoretiska perspektiv på våld mot kvinnor i nära relationer. Problemet och orsakerna kan betraktas ur såväl strukturella som social- och individualpsykologiska perspektiv. Såväl våldsutsatta personer och barn som bevittnat våld som våldsutövare utgör heterogena grupper och orsakerna till våldet varierar. Enligt WHO är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att generellt bestämma vilka faktorer som orsakar våld. Dessutom är det vanskligt att skilja faktiska orsaker från socioekonomiska och andra omständigheter som förekomst av våld samvarierar med. (6) Komplexiteten i sammanhanget och att faktorer på olika nivåer kan samverka med varandra kan åskådliggöras genom den s.k. ekologiska modellen nedan, som i sig ger utrymme för olika teorier inom området). 1 1 Efter Heise, Lori, L. Violence against women: An integrated, Ecological Framework i Violence against Women, juni 1998, vol. 4, nr 3, s och WHO, World Report on Violence and Health, s.12. Modellen återges även i Våldsutsatta kvinnor, Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal, Socialstyrelsen 2003 (2009). Hos Heise avser modellen våld mot kvinnor av en partner/f.d. partner och nivåerna betecknas Society, Community, Relationship och Individual perpetrator. 16

17 Figur 1 En ekologisk modell för våld mot kvinnor av närstående Det råder således ingen motsättning mellan att socialtjänsten i handläggningen tar hänsyn till situationsbetingade och andra individuella förhållanden som har betydelse för behov och insatser i det enskilda fallet, samtidigt som man i det förebyggande arbetet och samhällsdebatten beaktar samband mellan våld, könsnormer och maktskillnader mellan män och kvinnor i samhället som helhet. Av detta följer också att insatser mot våld av närstående samt förebyggande insatser behöver vara av flera olika slag. I handboken eftersträvas en helhetssyn på våld i nära relationer, med utgångspunkt från de berörda parternas situation och behov. Förekomst och sammanhang Våld i nära relationer Både svensk och internationell forskning visar att grovt och upprepat våld inklusive dödligt våld i heterosexuella parrelationer i de flesta fall handlar om en mans våld mot en kvinna. Forskningen visar också att även kvinnor i samkönade parrelationer, i heterosexuella relationer samt hetero- och homosexuella män utsätts för våld av sina partner och andra familjemedlemmar. 2 Kvinnor utsatta för våld Polisanmälningar av misshandel mot kvinnor har ökat påtagligt sedan talet. Det kan bero på såväl en faktisk brottsökning som en ökad anmälningsbenägenhet. Mörkertalet bedöms dock vara betydande. Under år 2010 gjordes 2700 polisanmälningar om grov kvinnofridskränkning och anmälningar om misshandel mot kvinnor som var 18 år eller äldre, varav nära hälften (45 procent) gällde brott inomhus av bekant i nära relation. (7) 2 För vidare läsning om våld i samkönade parrelationer hänvisas till rapporten Våld i samkönade relationer en kunskaps- och forskningsöversikt, utgiven av Uppsala universitet, NCK-rapport 2009:2. 17

18 Figur 2. Anmälda misshandelsbrott mot kvinna 18 år och äldre i procent av det totala antalet anmälda misshandelsbrott, år 2010 ( brott). Källa: Brå. Slutlig sammanställning av anmälda brott Misshandel mot personer 18 år och äldre redovisas efter kön, om gärningsmannen är bekant eller obekant med offret samt om brottet skett inomhus eller utomhus. Sedan 2009 redovisas även de brott som skett inomhus av en gärningsman som är bekant till offret efter nära relation respektive ej nära relation. 3 Vissa omständigheter kring våld i nära relationer som enligt forskningen är vanliga, t.ex. försörjningsproblem, missbruk och psykisk ohälsa, tyder på att många våldsutsatta kvinnor och barn kan vara i kontakt med olika delar av socialtjänsten av andra anledningar än våldet. Det är dock inte alltid som våldsutsattheten är känd för socialtjänsten. Erfarenhet och forskning visar att risken för våld i familjen ökar när en familj är utsatt för påfrestningar. (5) Detta innebär att våld i familjen kan antas vara vanligare t.ex. bland dem som söker stöd inom socialtjänsten än i befolkningen i stort. Dödligt våld Av 253 kvinnor som under åren dödats av make, sambo, fästman eller pojkvän avled drygt 40 procent i samband med en separation från gärningsmannen. (7) Även kvinnor som dödats av andra än en partner eller f.d. partner var oftast bekanta med gärningsmannen. Tio procent av 3 Brå:s definition på nära relationer är offret eller gärningspersonen är eller har varit gifta eller sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden eller, utan att bo tillsammans, har gemensamma barn. 18

19 kvinnorna hade dödats av andra familjemedlemmar och 13 procent av bekanta utanför familjen. Minst 40 procent av offren hade anmält eller på annat sätt uppgett att de hade utsatts för våld och hot innan de dödades. I nästan en fjärdedel av fallen tog männen sitt liv i samband med att de hade dödat kvinnan. Socioekonomiska faktorer Partnervåld kan drabba kvinnor ur alla samhällsklasser. Samtidigt finns det en samvariation med vissa sociala och ekonomiska omständigheter. Risken att utsättas för våld som leder till skador som fordrar slutenvård, respektive risken att dödas av en partner eller f.d. partner, är väsentligt högre för kvinnor som under längre tid har fått ekonomiskt bistånd. (2) De gärningsmän som dödat sina partners var mycket ofta arbetslösa och registrerade för tidigare brottslighet. Nära 90 procent var psykiskt sjuka eller led av annan psykiatrisk problematik. (7) De kvinnor som i folkhälsoenkäten uppgav aktuell erfarenhet av våld i hemmet var generellt sett yngre, oftare arbetslösa eller sjukskrivna, hade högre läkemedelskonsumtion, sämre allmän hälsa och psykiskt välbefinnande samt var socialt och ekonomiskt mer resurssvaga än övriga kvinnor som besvarat enkäten. (8) Andelen kvinnor som uppgav att de övervägt eller försökt att ta sitt liv var markant högre bland dem som uppgav våldsutsatthet än bland övriga. Analyser av SCB:s ULF-undersökningar visar att 28 procent av ensamstående mödrar som fått försörjningsstöd under det senaste året hade varit utsatta för våld eller hot under åren Nära 20 procent var utsatta vid upprepade tillfällen. Bland ensamstående mödrar som hade flera välfärdsproblem som dålig hälsa, arbetslöshet, låg utbildning och ekonomiskt bistånd var cirka 30 procent utsatta för våld vid upprepade tillfällen under tidsperioden, vilket kan jämföras med tre procent bland ensamstående mödrar utan välfärdsproblem. (9) Av de kvinnor som inom missbruks- och beroendevården besvarade den s.k. ASI-intervjun uppgav 75 procent att de blivit misshandlade, mot 38 procent i en jämförelsegrupp av kvinnor utan missbruk. (10) Barn som bevittnar våld och själva utsätts för våld Tio procent av alla barn bedöms enligt internationella studier ha upplevt våld i hemmet, fem procent ofta. (11) I en representativ svensk studie bland tonåringar uppgav knappt elva procent av ungdomarna att det hade förekommit våld mellan vuxna i familjen. 58 procent av dessa ungdomar uppgav att de själva hade blivit slagna en eller flera gånger, nästan lika ofta av kvinnor som av män. (12) Såväl internationella som nationella undersökningar visar att det är större risk för att barn som lever i familjer där misshandel förekommer själva blir utsatta för fysisk misshandel. (11, 13) Enligt olika forskningsöversikter förekommer det i procent av fallen. Det kan vara fråga om våld från såväl den förälder som är våldsam mot den andra som från den förälder som är utsatt. 19

20 I en tredjedel av de närmare 600 polisärenden rörande partnervåld mot kvinnor som Brå i en granskning gick igenom hade ett eller flera barn befunnit sig i bostaden vid brottstillfället. (14) Uppgifter om våld mot en förälder eller ett barn förekommer relativt ofta i ärenden som rör vårdnad, boende och umgänge. (15) 31 procent av 249 granskade tingsrättsdomar år 2002 innehöll utsagor om att den ena föräldern gjort sig skyldig till våld, hot eller liknande mot den andra föräldern. I 16 procent fanns utsagor om våld eller hot mot barn. Enligt familjerättsbyråns statistik år 2001 i Malmö stad fanns uppgifter om misshandel och hot i 43 procent av utredningarna kring vårdnad, boende och umgänge, och i 33 procent av samarbetssamtalen. (16) Kunskap under utveckling De allmänna råden (SOSFS 2009:22 och SOSFS 2003:5) och denna handbok är ett stöd till rättstillämpningen och syftar tillsammans med andra åtgärder på nationell nivå till att kvalitetsutveckla och förbättra socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Avsikten är bl.a. att stimulera utvecklingen av målinriktade, strukturerade och samordnade insatser i kommunerna (prop. 2006/07:38 s. 1). Till det nationella förändringsarbetet hör också att ta fram verksamma metoder för bedömning och för insatser inom socialtjänsten samt för att utvärdera insatser. Lokal verksamhetsuppföljning är viktig både för att följa upp effekterna av insatser på individnivå och för att på aggregerad nivå bidra till kunskapsutvecklingen när det gäller metoder och resultat. Brist på statistik och dokumentation Insatser som motiveras av utsatthet för brott ingår inte i den officiella socialtjänststatistiken. De handlingar och relationer mellan berörda parter som avses i 5 kap. 11 andra stycket SoL motsvaras inte heller helt av de definitioner och kategoriseringar som nationell våldsstatistik inom andra sektorer bygger på. Länsstyrelsernas och Socialstyrelsens tillsyn av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld visade att nästan ingen av de 80 slumpvis utvalda granskade kommunerna förde någon statistik över antalet ärenden eller insatser på området. (17) Få kommuner hade kartlagt omfattningen av dessa problem. Merparten av de riktade socialtjänstverksamheter som de senaste åren etablerats i ett antal kommuner är s.k. öppna råd- och stödverksamheter, utan krav på biståndsbeslut och individbaserad dokumentation. Socialstyrelsen påpekar att dessa förutsättningar gör det svårt att redovisa statistik och bedriva forskning som kan ligga till grund för en kunskapsbaserad socialtjänstutveckling. (18) De kan dessutom innebära sämre rättssäkerhet för den enskilde. 20

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Meddelandeblad. Socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Meddelandeblad. Socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, frivilligorganisationer och ideella föreningar m.fl. December 2009 Socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Den 1 juli 2007 ändrades

Läs mer

Meddelandeblad. Januari 2005

Meddelandeblad. Januari 2005 Meddelandeblad Mottagare: Kommunstyrelser, socialtjänstens individ- och familjeomsorg, länsstyrelser, förvaltningsdomstolar, Utrikesdepartementet och Migrationsverket Januari 2005 Rättigheter inom socialtjänsten

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen

Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, ideella föreningar m.fl. Nr 2/2012 Februari 2012 Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Meddelandeblad. Mottagande av ensamkommande barn

Meddelandeblad. Mottagande av ensamkommande barn Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnd eller motsvarande, individoch familjeomsorg, överförmyndarnämnder, länsstyrelser, Migrationsverket Januari 2007 Mottagande av ensamkommande barn Meddelandebladet behandlar

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande och ungdomar September 2007 Varje år kommer flera hundra och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Mullsjö kommuns socialtjänst Revideras 2012 Antagen av kommunstyrelsen 20090826 1 Våld i nära relationer och barn som bevittnar våldet Handlingsplanens syfte och

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer 1(18) Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Antagen i förvaltningsledningen Handlingsplan mot våld i nära relationer Postadress: 447 80 Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 45 Vx: 0322-60 06 00 Fax:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017 Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Tyresö kommun 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inriktning... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Målgrupp...

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Barnets rättigheter i vårdnadstvister Göteborg den 30 mars 2012. Gunilla Cederström

Barnets rättigheter i vårdnadstvister Göteborg den 30 mars 2012. Gunilla Cederström Barnets rättigheter i vårdnadstvister Göteborg den 30 mars 2012 Gunilla Cederström Barn i Sverige år 2011 Cirka 2 miljoner barn Cirka 50.000 barn berörs varje år av föräldrarnas separation Samförståndslösningar

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Meddelandeblad. Handläggning inom socialtjänsten av ärenden då barn med hemvist i Sverige söker hjälp hos svenska utlandsmyndigheter

Meddelandeblad. Handläggning inom socialtjänsten av ärenden då barn med hemvist i Sverige söker hjälp hos svenska utlandsmyndigheter Meddelandeblad Mottagare: Kommunstyrelser, socialtjänstens individ- och familjeomsorg, länsstyrelser, förvaltningsdomstolar, Utrikesdepartementet, Migrationsverket November 2004 Reviderat juli 2006 Handläggning

Läs mer

LAG OCH REGELSTYRD. Vägledande principer 2013-04-15. Socialtjänstlagen (2001:453) Helhetssyn Målinriktad ramlag med rättighetsinslag

LAG OCH REGELSTYRD. Vägledande principer 2013-04-15. Socialtjänstlagen (2001:453) Helhetssyn Målinriktad ramlag med rättighetsinslag LAG OCH REGELSTYRD Socialtjänstlagen SoL Förvaltningslagen Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU Lag om vård av missbrukare i vissa fall LVM Offentlighets och sekretesslagen Lagen om stöd

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Våld i nära relationer 2013

Våld i nära relationer 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2013-06-04 SN 2013/0301 0480-450885 Socialnämnden Våld i nära relationer 2013 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta handlingsplan

Läs mer

SOSFS 2003:14 (S) Socialnämndens handläggning av vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2003:14 (S) Socialnämndens handläggning av vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) frfattningssam ling Allmänna råd Socialnämndens handläggning av vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS)

Läs mer

Rätten för äldre att få bo tillsammans nya bestämmelser den 1 november 2012

Rätten för äldre att få bo tillsammans nya bestämmelser den 1 november 2012 Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, avdelnings- och enhetschefer samt biståndshandläggare

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer

Handlingsplan Våld i nära relationer Handlingsplan Våld i nära relationer Sn 2015-01-14 8 2 Inledning Våld i nära relationer är förutom att vara ett allvarligt brott, även ett stort folkhälsoproblem och ett brott mot de mänskliga rättigheterna

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012-09-03 Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Dessa nationella bedömningskriterier utvecklades och användes första gången i den nationella

Läs mer

Att stärka och förbättra arbetet för barn som far illa och vuxna som utsätts för våld av närstående

Att stärka och förbättra arbetet för barn som far illa och vuxna som utsätts för våld av närstående Att stärka och förbättra arbetet för barn som far illa och vuxna som utsätts för våld av närstående Informationsmaterial till personal inom områdena socialtjänst, hälso- och sjukvård, förskola och skola

Läs mer

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten och LSS, förvaltningschefer Landsting: nämnder med ansvar enligt LSS, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt

Läs mer

SOSFS 2012:4 (S) Allmänna råd. Socialnämndens ansvar för vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:4 (S) Allmänna råd. Socialnämndens ansvar för vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Allmänna råd Socialnämndens ansvar för vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet.

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. September 2012 RUTIN FÖR ATT ANSÖKA OM SÄRSKILD FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE (SFV) FÖR ENSAMKOMMANDE BARN När ett barn som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare får permanent uppehållstillstånd (PUT)

Läs mer

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Dagordning Styrande lagstiftning för socialtjänsten och hälso- och sjukvården Samordnad individuell plan

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013.

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013. RAPPORT juni 2014 Analys av Öppna Jämförelser Brottsoffer Resultat och förbättringsområden Sammanfattning SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en tredje öppna jämförelser gällande Stöd till brottsoffer

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03

Handlingsplan Våld i nära relationer Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03 Handlingsplan Våld i nära relationer Författare: Nadja Aria-Garystone Datum: 2014-10-19 Reviderad Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03 Innehållsförteckning Förord... 3 Handlingsplanens

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Stöd till brottsoffer 2014

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Stöd till brottsoffer 2014 Arbetsrapport 2014:11 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Stöd till brottsoffer 2014 Tord Fredriksen Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Stöd till brottsoffer 2014 Tord Fredriksen Arbetsrapport

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Utredning. Våld i nära relationer

Utredning. Våld i nära relationer Utredning Våld i nära relationer Umeå kommun 2014 1 Inledning Under fem månader har en kartläggning kring våld i nära relationer genomförts i Umeå kommun. Utredningen har finansierats av medel från Socialstyrelsen.

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel.

Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel. Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel. Lag Förordning Föreskrifter & allm. råd Regeringsformen Tryckfrihetsförordning (1949:105) Äktenskapsbalken (1987:230) Föräldrabalken (1949:381)

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2011-01-01 Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som använts: Barnavårdsutredning - den utredningsprocess som Socialtjänstlagen föreskriver

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer

Fristad från våld. en vägledning om skyddat boende

Fristad från våld. en vägledning om skyddat boende Fristad från våld en vägledning om skyddat boende Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Samarbetssamtal. Ett stöd för föräldrar vid separation

Samarbetssamtal. Ett stöd för föräldrar vid separation Alla kommuner ska kunna erbjuda samarbetssamtal till föräldrar som ska eller har separerat, eller som inte har levt tillsammans. I den här foldern beskrivs kortfattat vad samarbetssamtal är. Samarbetssamtal

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Att anmäla till socialtjänsten

Att anmäla till socialtjänsten sida 1 2011-12-08 Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL sida 2 Innehållsförteckning Om att anmäla till socialtjänsten...3 Anmälningsskyldigheten enligt SoL 14 Kap

Läs mer

Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn

Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn Dnr SN11/78 Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn Dnr SN 11/78 Gäller fr o m den 1 januari 2012 Dnr SN11/78 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Verksamhetens inriktning...

Läs mer

Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer

Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer Sidansvarig Anna-Lena Sellergren, senast uppdaterat 2004-04-22 Socialtjänstens ansvar Socialtjänstlagens 11 skriver att Socialnämnden bör verka

Läs mer

Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar

Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar Mikael Thörn Socialkonsulent Länsstyrelsen Västra Götalands län 031-60 52 08 mikael.thorn@o.lst.se Våld i nära relationer Våld och övergrepp mot barn Barn

Läs mer

Barn som anhöriga - pyramiden

Barn som anhöriga - pyramiden Barn som anhöriga - pyramiden Modell för utveckling av arbete runt barn som anhöriga inom hälso- och sjukvården www.lio.se Barn som anhöriga - pyramiden Barn som anhöriga-pyramiden är tänkt att vara ett

Läs mer

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden Råd till våldsutsatta kvinnor och barn Information till dig som bor i Luleå och Boden Att många människor i samhället utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett samhällsproblem. Dessutom är det

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Socialtjänsten arbete med utsatta barn och ungdomar. Barn och ungdomar som far illa och tillsammans med deras föräldrar är i behov av stöd

Socialtjänsten arbete med utsatta barn och ungdomar. Barn och ungdomar som far illa och tillsammans med deras föräldrar är i behov av stöd Socialtjänsten arbete med utsatta barn och ungdomar Barn och ungdomar som far illa och tillsammans med deras föräldrar är i behov av stöd Socialtjänstens möjligheter och begränsningar Lagar styr socialtjänstens

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02, 86. Förvaltarskap - Inom socialnämndens ansvarsområde. Uppföljning Avstämning mot eventuella lagändringar.

Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02, 86. Förvaltarskap - Inom socialnämndens ansvarsområde. Uppföljning Avstämning mot eventuella lagändringar. Styrdokument Kvalitetsarbete med Våld i nära relationer för Katrineholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 86 Giltighetstid 2019-12-31 2 (14) Beslutshistorik Gäller från Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

Bengt Olof Bergstrand

Bengt Olof Bergstrand Bengt Olof Bergstrand Reviderad av Annika Staaf Socialtjänstlagen 2015 Till läsaren Till läsaren I denna upplaga har ändringar i socialtjänstlagen (2001:453) tagits med t.o.m. SFS 2014:761. Detta innebär

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde!

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! Kerstin Kristensen 2014-09-30 VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! SoL 5 kap11 - Brottsoffer 1978-2007 Lag (2007:225) Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för

Läs mer

Regeringen angav i beslutet att det är särskilt viktigt att länsstyrelserna granskar:

Regeringen angav i beslutet att det är särskilt viktigt att länsstyrelserna granskar: RAPPORT 1(25) Resultatredovisning och Länsstyrelsens bedömning av socialtjänstens arbete i Malmö stad, SDF Hyllie med våldutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Bakgrund Regeringen har gett samtliga

Läs mer

Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm

Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm Riksförbundet BRIS YTTRANDE Karlavägen 121 2008-01-15 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00 Fax: 08-59 88 88 01 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Datum 2012-07-05 Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Kvalitetsdokument Redaktör Dokumentnamn Upprättat (dat.) 2011-11-24 Handlingsplan

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Godkännande av reviderad handlingsplan

Godkännande av reviderad handlingsplan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2014-02-27 Sida 6(23) Socialnämnden SN Punkt 5 SNau 19 Sn/2014:52/001 Godkännande av reviderad handlingsplan Förslag till beslut Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden

Läs mer

HANDLINGSPLAN. mot våld i nära relationer. Socialtjänsten. Antagen av Socialnämnden 2012-02-15

HANDLINGSPLAN. mot våld i nära relationer. Socialtjänsten. Antagen av Socialnämnden 2012-02-15 HANDLINGSPLAN mot våld i nära relationer Antagen av Socialnämnden 2012-02-15 Socialtjänsten 1 (9) DNR: SN/2012:16 Socialnämndens handlingsplan mot våld i nära relationer. Inledning Socialnämnden antog

Läs mer

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun 2011-04-27 SN 127 SOCIALFÖRVALTNINGEN Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun Den kommunala socialförvaltningens barn- och familjeavdelning ska verka för att på barn och unga växer

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga If'\ 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-01-31 Dnr 10.1-45335/2013 1(2) Avdelning syd Elisabet Marklund elisabet.marklund@ivo.se Socialstyrelsen 106 30 Stockholm socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Yttrande

Läs mer

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Ks 2010:163 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram

Läs mer

10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen

10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen Migrationsverket Utlänningshandboken Kap 10.12 Barn Allmänt Skapat 2003-12-18 Uppdaterat 2006-03-31 10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen OBSERVERA

Läs mer

Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL. Den 24 februari 2014

Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL. Den 24 februari 2014 Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL Den 24 februari 2014 Vad innebär SoL? Socialtjänstlag (2001:453) Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

2006-11-08. Brottsofferjourernas Riksförbund vill lämna några ytterligare förslag och kommentarer på betänkandet.

2006-11-08. Brottsofferjourernas Riksförbund vill lämna några ytterligare förslag och kommentarer på betänkandet. 2006-11-08 Brottsofferjourernas Riksförbunds remissvar angående betänkande Att ta ansvar för sina insatser Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor, SOU 2006:65 Brottsofferjourernas Riksförbund,

Läs mer

Socialtjänstens förebyggande arbete mot missbruk enligt SoL och LVM

Socialtjänstens förebyggande arbete mot missbruk enligt SoL och LVM Socialtjänstens förebyggande arbete mot missbruk enligt SoL och LVM Socialtjänstens uppgifter 3 kap. 1 SoL Till socialnämndens uppgifter hör att 1) göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,

Läs mer