SÄKERHETSDATABLAD Aspen+

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD Aspen+"

Transkript

1 Aspen+ Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD Aspen+ AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum Produktbeteckning Produktnamn Synonymer Aspen+ Aspen Plus, Aspen Plus High Performance 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Funktion drivmedel Användningsområde Bränsle för fyrtaktsmotorer. Relevanta identifierade användningar Kemikalien kan användas av allmänheten SU1 Jordbruk, skogsbruk, fiskeri PC13 Bränsle PROC16 Användning av material som bränsle, begränsad exponering för obränd produkt kan förväntas Industriell eller icke-industriell sättning; Ja 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Producent Företagets namn Lantmännen Aspen AB Postadress Iberovägen 2 Postnr Postort Hindås Land Sverige Telefon E-post Webbadress Kontaktperson Mats Uhrlander +46 (0) Telefonnummer för nödsituationer Nödtelefon SOS:112 AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering enligt 67/548/EEC eller 1999/45/EC 2.2. Märkningsuppgifter Farosymbol Xn, F; R11, R38, R53, R65, R67 R-fraser S-fraser R11 Mycket brandfarligt. R38 Irriterar huden. R53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. S2 Förvaras oåtkomligt för barn. S23 Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma

2 Aspen+ Sida 2 av Andra faror Hälsoeffekt (lämplig formulering anges av tillverkaren). S24 Undvik kontakt med huden. S62 Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad. S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. I höga koncentrationer verkar ångor och aerosoler förslöande och kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 3.2. Blandningar Ämne Identifiering Klassificering Innehåll Nafta (petroleum), fullrange alkylat, butanhaltig CAS-nr.: EG-nr.: Registreringsnummer: XXXX Nafta (petroleum), isomeriserings CAS-nr.: EG-nr.: Indexnr.: Registreringsnummer: XXXX Metyl-tert-butyleter CAS-nr.: EG-nr.: Indexnr.: X Synonymer: Metyl tert-butyleter Etanol CAS-nr.: EG-nr.: Indexnr.: Synonymer: Etanol Xn, F, N; R11, R38, R51/53, R65, R67 Flam. Liq. 1; H224 Asp. tox 1; H304 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE3; H336 Aquatic Chronic 2; H411 Xn, F+, N; R12, R38, R51/53, R65, R67 Flam. Liq. 1; H224 Asp. tox 1; H304 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE3; H336 Repr. 2; H361fd Aquatic Chronic 2; H411 F; R11 Xi; R38 Flam. Liq. 2; H225 Skin Irrit. 2; H315 F; R11 Flam. Liq. 2; H % 1-10 % 5-15 % Anmärkning, komponent Bensenhalt lägre än 0,1 %. Ingående komponenters miljöklassificering stöds inte av tester på blandningen. REACH-no: Etanol: XXXX MTBE: Ej uppgivet av leverantör. AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Allmänt Inandning Hudkontakt Ögonkontakt Förtäring < 3 % Vid brand och explosion: Lämna genast farozonen och håll obehöriga borta. Skadade personer skall genast bringas ut ur farozonen. Var uppmärksam på faran för chock hos skenbart oskadade personer. Frisk luft och vila. Tag genast av nedstänkta kläder och tvätta huden med tvål och vatten. Skölj genast med vatten i flera minuter. Avlägsna eventuella kontaktlinser före sköljning. FRAMKALLA EJ KRÄKNING om den skadade har svalt en petroleumbaserad produkt. Risk för aspiration och kemisk lunginflammation. Kontakta läkare. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Information till hälsovårdspersonal Behandla symptomatiskt.

3 Aspen+ Sida 3 av Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Medicinsk övervakning av fördröjda Ingen anmärkning angiven. effekter Specifik information om motgifter Ej relevant. AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 5.1 Släckmedel Lämpliga släckmedel Vid brandsläckning används skum, kolsyra eller pulver. Vid brandsläckning får vattenstråle inte användas - branden sprids därigenom. 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Brand- och explosionsrisker Mycket brandfarlig vätska och ånga Råd till brandbekämpningspersonal Brandsläckningsmetoder Behållare i närheten av brand bör flyttas omedelbart eller kyles med vatten. Undvik stark vattenstråle direkt mot branden. Risk för spridning av elden. Var uppmärksam på risken för återantändning och explosion. AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Personliga skyddsåtgärder 6.2. Miljöskyddsåtgärder Miljöskyddsåtgärder Rökning, öppen eld och andra antändningskällor är förbjudna. Sörj för god ventilation. Vid otillräcklig ventilation: Använd lämpligt andningsskydd. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Undvik utsläpp i avlopp, på marken och i vattenmiljö. Valla in spill med sand, jord eller lämpligt absorberande medel. Vid större utsläpp till avlopp/vattenmiljö, kontakta de kommunala myndigheterna Metoder och material för inneslutning och sanering Metoder för rengöring 6.4 Hänvisning till andra avsnitt AVSNITT 7: Hantering och lagring 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering Hantering Avlägsna alla antändningskällor, var uppmärksam på explosionsrisken. Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och fyll i behållare. Större spill täcks med skum. Brandfarligt/brännbart - Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, värme och eld. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Lagring Speciella egenskaper och risker Andra upplysningar Förhållanden som skal undvikas Råd angående samlagring Förvaras i tättsluten originalförpackning och på väl ventilerad plats. Förvaras vid temperatur under 50 C. Lagras som brandfarlig vätska. Elektrisk utrustning ska vara gnistsäkrad om explosionsfara föreligger. Större mängder och lager skall förvaras enligt nationella bestämmelser om förvaring av brandfarliga vätskor osv. Skyddas från värme, gnistor och öppen eld. Brandfarliga vätskor förvaras åtskilt från brandfarlig gas och mycket brandfarliga material. Klass: Specifik slutanvändning Specifika användningsområden Identifierade användningar för denna produkt anges i avsnitt 1.2. AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 8.1 Kontrollparametrar

4 Aspen+ Sida 4 av 9 Övrig information om gränsvärden OEL Sverige. Alkylatbensin. Hygieniska gränsvärden Ämne Identifiering Värde Norm år Metyl-tert-butyleter CAS-nr.: EG-nr.: Indexnr.: X Synonymer: Metyl tert-butyleter NGV: 30 ppm NGV: 110 mg/m3 KTV: 60 ppm KTV: 220 mg/m Etanol CAS-nr.: EG-nr.: Indexnr.: Synonymer: Etanol NGV: 500 ppm NGV: 1000 mg/m3 KTV: 1000 ppm KTV: 1900 mg/m DNEL / PNEC Testmetod DNEL DNEL Riktlinjer för exponering 8.2 Begränsning av exponeringen Rekommenderade övervakningsprocedurer Säkerhetsskyltar Innehåll Grupp: Arbetare Exponeringsväg: Inandning Exponering frekvens: Kortsiktig (akut) Kritisk ämne: Typ av effekt: Systemisk effekt Värde: 1300 mg/m3/15 min Grupp: Arbetare Exponeringsväg: Inandning Exponering frekvens: Lång sikt (upprepad) Kritisk ämne: Typ av effekt: Lokal effekt Värde: 840 mg/m3/8h Ursprungsland: Sverige Gränsvärde typ: OEL, 8h, 900 mg/m3 Källa: AFS 2011:18 Miljöexponeringskontroll: VOC. Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering Tekniska åtgärder för att förhindra exponering Andningsskydd Andningsskydd Rekommenderad typ av utrustning Använd god allmänventilation och lokal processventilation. Ingen särskild rekommendation angiven, men andningsskydd kan fortfarande behövas under exceptionella omständigheter med stark luftförorening. Andningsskydd med filter mot organiska ångor. Hänvisning till relevanta standarder A. Ytterligare andningsskydd åtgärder All hantering skall ske i väl ventilerat utrymme. Handskydd Handskydd Använd skyddshandskar vid långvarig eller upprepad hudkontakt. Lämpliga handskar Neopren, nitril, polyetylen eller PVC. Ögon- / ansiktsskydd Ögonskydd Hygien / Miljö Använd skyddsglasögon vid risk för direktkontakt med ögonen.

5 Aspen+ Sida 5 av 9 Särskilda hygieniska åtgärder Ta genast av alla genomvåta kläder. RÖKNING FÖRBJUDEN PÅ ARBETSPLATSEN! AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Fysisk form Klar vätska. Färg Färglöst. Lukt Petroleum. Eter Kommentarer, ph (leverans) Ej relevant. Kommentarer, ph (vattenlösning) Ej relevant. Kommentarer, Smältpunkt / Ej relevant. smältpunktsintervall Kokpunkt/kokpunktsintervall Värde: C Testmetod: EN ISO 3405 Flampunkt Värde: < 0 C Avdunstningshastighet Värde: > 1000 Testmetod: BuAc=100 Nedre explosionsgräns med 1 vol-% mätenhet Övre explosionsgräns med mätenhet 8 vol-% Ångtryck Värde: kpa Testmetod: EN Testtemperatur: = 38 C Ångdensitet Värde: > 1 Referensgas: Luft Relativ densitet Värde: kg/m3 Testmetod: EN ISO Beskrivning av lösningsförmåga Delvist lösligt i vatten. Lättlösligt i: Kolväten. Löslighet i vatten < 5 % < 2 mg C/l Fördelningskoefficient: n- Värde: 4,3-4,8 oktanol/vatten Termisk tändtemperatur Värde: > 300 C Viskositet Värde: < 1 mm2/s Testtemperatur: = 40 C Fysikaliska faror Brandfarliga vätskor Ja. 9.2 Annan information Ledningsförmåga Gasgrupp Värde: = 325 ps/m Testmetod: SS-ISO Testtemperatur: = 20 C IIA. AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 10.1 Reaktivitet Reaktivitet 10.2 Kemisk stabilitet Stabilitet 10.3 Risk för farliga reaktioner 10.4 Förhållanden som ska undvikas Förhållanden som skall undvikas Undvik värme, flammor och andra antändningskällor Oförenliga material Inga kända reaktivitetsrisker relaterade till denna produkt. Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning.

6 Aspen+ Sida 6 av 9 Material som skall undvikas Starka oxidationsmedel Farliga sönderdelningsprodukter Farliga sönderdelningsprodukter AVSNITT 11: Toxikologisk information 11.1 Information om de toxikologiska effekterna Toxikologisk information LD50 oral LD50 dermal LD50 dermal Toxikologiska data från ämnen Övriga upplysningar om hälsofara Allmänt Potentiella akuta effekter Inandning Hudkontakt Ögonkontakt Förtäring irriterande Termisk nedbrytning eller förbränning kan frigöra koloxider och andra toxiska gaser eller ångor. Värde: > 5000 mg/kg bw Försöksdjursart: Rat Test referens: OECD TG 401 Värde: > 2000 mg/kg bw Försöksdjursart: Rabbit Test referens: OECD TG 402 Värde: > 5610 mg/m3 air Försöksdjursart: Rat Test referens: OECD 403 Risk för kemisk pneumoni efter aspiration. Upprepad eller långvarig kontakt leder till uttorkning. Lösningsmedelångor är skadliga och kan ge huvudvärk och illamående. I höga koncentrationer verkar ångorna förslöande och kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Produkten verkar avfettande på huden. Inte irriterande. Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. Irriterar huden. Fördröjda effekter / upprepad exponering Sensibilisering Ingen. Cancerogen, Mutagen och Reproduktionstoxisk Cancerframkallande egenskaper Inga kända kroniska eller akuta hälsorisker. Ärftlighetsskador Inga kända kroniska eller akuta hälsorisker. Egenskaper skadliga för fostret Inga kända kroniska eller akuta hälsorisker. Reproduktionsstörningar Inga kända kroniska eller akuta hälsorisker. Symtom på exponering Symptom på överexponering AVSNITT 12: Ekologisk information 12.1 Toxicitet Akut vattenlevande, fisk Akut vattenlevande, fisk, kommentarer Akut vattenlevande, alg Mild berusning (trötthet, slöhet, irritation, huvudvärk, illamående). Värde: > 100 mg/l Testmetod: OECD TG no. 203 (2004) Fiskarter: Danio rerio Varaktighet: 96h Test referens : Test report 022/11. 1,7 mg C/l Värde: > 100 mg/l Testmetod: OECD TG no. 201 Algart: Pseudokirchneriella subcapita Varaktighet: 72h

7 Aspen+ Sida 7 av 9 Akut vattenlevande, alger. kommentarer Akut vattenlevande, Daphnia Akut vattenlevande, Daphnia, kommenterer 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Kommentar COD Inte känt. Kommentar, BOD Inte känt. Persistens och nedbrytbarhet 12.3 Bioackumuleringsförmåga Test referens : Test report 022/11. 2,0 mg C/l Värde: > 100 mg/l Testmetod: OECD Tg no. 202 Daphnia, art: Daphnia Magna Varaktighet: 48h Test referens : Test report 022/11. 1,6 mg C/l Flyktiga ämnen nedbryts i atmosfären på få dagar. Produkten nedbryts fullständigt vid fotokemisk oxidation. Produkten har inte påvisats vara nedbrytbar under anaeroba (syrefri) förhållanden. Bioackumuleringsförmåga Bioackumulering anses vara utan betydelse på grund av produktens ringa vattenlöslighet. Biokoncentrationsfaktor (BCF) Värde: 4,3-4,8 Testmetod: Log Pow Kommentar, BCF Alkylat Rörligheten i jord Rörlighet Vattenlöslighet Kommentar, Vattenlöslighet Produkten innehåller lättflyktiga organiska föreningar (VOC), som avdunstar lätt från alla ytor. Produkten är olöslig i vatten och sprids på vattenytor. Värde: < 100 ppm Alkylat Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen PBT-bedömning resultat Klassificeras inte som PBT / vpvb av nuvarande EU kriterier Andra skadliga effekter Andra skadliga effekter / Anmärkning AVSNITT 13: Avfallshantering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Specificera lämpliga metoder för avfallshantering VATTENKLASSIFICERING : 2 (WGK). Relevant avfallsförordning SFS 2011:927 Produkten är klassificerad som Ja farligt avfall Förpackningen är klassificerad som Nej farligt avfall EWC-kod EWC: Bensin EWC: Plastförpackningar EWC: Metallförpackningar AVSNITT 14: Transportinformation UN-nummer ADR 1203 RID 1203 IMDG 1203 ICAO/IATA Officiell transportbenämning Se till att behållarna är tomma före destruktion (explosionsfara). Ventilera till frisk luft.

8 Aspen+ Sida 8 av 9 ADR RID IMDG ICAO/IATA 14.3 Faroklass för transport ADR 3 Farlighetsnummer 33 RID 3 IMDG 3 ICAO/IATA Förpackningsgrupp ADR II RID IMDG ICAO/IATA BENSIN BENSIN PETROL PETROL II II II 14.5 Miljöfaror 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder ADR Annan relevant information (D/E) RID Annan relevant information (D/E) IMDG Annan relevant information -18 C, c.c. EmS F-E, S-E Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö Referenser (lagar/förordningar) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, med ändringar. Preparatdirektivet 1999/45/EG Kemikaliesäkerhetsbedömning AVSNITT 16: Annan information Leverantörens anmärkningar Förteckning över relevanta R-fraser (avsnitt 2 och 3), Lista över relevanta Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad baseras på de upplysningar som vi känt till vid tidpunkten för utarbetandet av säkerhetsdatabladet och de har getts under förutsättningen att produkten används under de angivna förhållanden och i överensstämmelse med det användningssätt som specificeras på förpackningen eller i relevant teknisk litteratur. All annan användning av produkten, ev. tillsammans med andra produkter eller processer, sker på användarens eget ansvar. R11 Mycket brandfarligt. R12 Extremt brandfarligt. R38 Irriterar huden. R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. H224 Extremt brandfarlig vätska och ånga.

9 Aspen+ Sida 9 av 9 Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) Viktiga källor vid utarbetandet av säkerhetsdatablad URL för teknisk information Ansvarig för säkerhetsdatablad Lantmännen Aspen AB Utarbetat av Lantmännen Aspen AB H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H315 Irriterar huden. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H361fd Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Test report 022/11. Aspen+. Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibition Test. Dahpnia Magna, Acute Immobilisation Test. Fish, acute toxicity test. Toxicon AB (2011). Klassificering, Aspen+. Farligt Gods Center i Göteborg AB (2011). Examination essay. Diffusion of alkylate petrol during discharge in the environment. Gunilla Henriksson, Annalena Tåmt (2004). Kemiska Ämnen. Prevent AB (2013).

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND DESI-HAND Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DESI-HAND 62560910

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid)

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) Tefacid 1 VL 30 (liquid) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.07.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes)

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes) Tefacid 1 VL 30 (flakes) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.07.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE Biosafe HO 32 NE Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-%

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II Omarbetad 11/01/2013 Revision 9 Ersätter datum 25/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.05.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA Cip Acid FA Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 07.12.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Cip Acid FA Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635)

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) Armor All PROTECTANT SEMI-MATT FINISH (635) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08.09.2011

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Deb Instant Foam Hand Sanitiser

SÄKERHETSDATABLAD Deb Instant Foam Hand Sanitiser Omarbetad 11/01/2012 Ersätter datum 11/04/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20 Omarbetad: 17.01.2011 Revision: 0 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. DO0431, DO0444, DO043, DO137, DO0473, DO0481,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del Barrikade ESD C-Undercoat B-del Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Barrikade ESD C-Undercoat B- del SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD White Oil ( viscosity lower than 20,5 at 40 C)

SÄKERHETSDATABLAD White Oil ( viscosity lower than 20,5 at 40 C) Omarbetad: 14.04.2011 Revision: 02 Datum För Ny Version: 04.02.2011 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn White Oil ( viscosity

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Best Protect Hand Cleaning Wipes

SÄKERHETSDATABLAD. Best Protect Hand Cleaning Wipes Best Protect Hand Cleaning Wipes Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Best Protect Hand Cleaning Wipes SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 %

SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 % Väteperoxid APL 30 % Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 % AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 13.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Väteperoxid

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID Omarbetad 10.08.2011 Revision 03 Ersätter datum 1.03.2011 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 100084, 10215,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Loxeal 18-10 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖREGET X 1.1 PRODUKTBETECKNING Handelsnamn : Tar & Label Off Artikelnr : 3315-3317, 993315 1.2 RELEVAN IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR

Läs mer

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se.

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se. 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: BRILUBE 30 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 01-07-2012 Version: 10 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Flügger Flurethan Golvfärg Anmälningsnummer: 368414-9

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige Utgivningsdatum/ Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 440-2 ANVÄNDNING LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Rengöringsmedel.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55 SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.12.2012 1.1. Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(8) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Wartner 2G Vårtborttagning Art Nr 101084, 101086 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-%

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: 01-2119457610-43 (Etanol) 01-2119457558-25/

Läs mer