SÄKERHETSDATABLAD! Graffiti2Go! 2 Universal2Graffiti2 Remover/grafittiborttagare2. 1.! Identifikation!av!substansen/blandningen!och!av!företaget!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD! Graffiti2Go! 2 Universal2Graffiti2 Remover/grafittiborttagare2. 1.! Identifikation!av!substansen/blandningen!och!av!företaget!"

Transkript

1 2 SÄKERHETSDATABLAD Graffiti2Go 2 Universal2Graffiti2 Remover/grafittiborttagare2 1. Identifikationavsubstansen/blandningenochavföretaget Identifikation2av2substansen2eller2preparatet2 Produktnamn2 :2Grafitti2Go 2Universal2Grafitti2Remover2 Företag/identifiering2av2verksamhet2 Leverantör :SveaKompanietAB Träkilsgatan Göteborg Nödtelefonnummer :112 Kontakt2EKmailadress Produktyp Vätska[emulsifieradgel] Utfärdandedatum :04/07/2007 Datum2för2tidigare2utgåva :06/02/2002 Version : Riskidentifiering Produktenärinteklassificeradsomfarligenligtdirektiv1999/45/ECinkluderandetillägg. Klassificering :Inteklassificerad Sesektion11förmeradetaljeradinformationöverhälsoeffekterochsymptom. 3. Sammansättning/informationöverbeståndsdelar Substans/preparation Ingrediensnamn2 Trietylfosfat Sesektion16förfulltextavRYfraser somangesovan :Preparation CAS2 nummer2 2 %2 EC2nummer2 Klassificering2 78Y40Y0 9,91 201Y114Y5 Xn\R22 Yrkesmässigaexponeringsgränser,omtillgängliga,finnsisektion8. 4. FörstahjälpenYåtgärder Första2hjälpenKåtgärder2 Inandning: Intag: Hudkontakt: Ögonkontakt: Flyttaexponeradpersontillfriskluft.Hållpersonenvarmochiviloläge.Ompersoneninteandas,om andningenäroregelbundenelleromandningsuppehållinträffar,gekonstgjordandningellersyreav utbildadpersonal.skaffaläkarhjälpomsymptominträffar.vidmedvetslöshet,placerai återhämtningslägeochskaffaomedelbartläkarhjälp.upprätthållöppenluftväg.lossapåtätt åtsittandeklädersomkrage,slips,bälteellermidjeband. Sköljmunnenmedvatten.Avlägsnalöständeromnågra.Flyttaexponeradpersontillfriskluft.Håll personenvarmochiviloläge.ommaterialharsvaltsochattdenexponeradepersonenärvid medvetande,gesmåkvantitetervattenattdricka.stoppaomdenexponeradepersonenkännersig illamående,kräkningkanvarafarligt.framkallaintekräkning,omintemedicinskpersonalger sådanadirektiv.omkräkninginträffar,skallhuvudethållassålågtattkräkningenintekommerini lungorna.kallapåläkarhjälpomsymptominträffar.gealdrignågottillmunnenpåenmedvetslös person.vidmedvetslöshet,placeraiåterhämtningslägeochskaffaomedelbartläkarhjälp.upprätthåll öppenluftväg.lossapåtättåtsittandeklädersomkrage,slips,bälteellermidjeband. Sköljkontamineradhudmedmycketvatten.Avlägsnakontamineradekläderochskor.Skaffa läkarhjälpomsymptominträffar.tvättakläderinnanåteranvändning.rengörskornoggrantinnan återanvändning. Sköljögonenomedelbartmedmycketvatten,lyftdeövreochnedreögonlockenmedjämna mellanrum.kontrolleraochavlägsnaeventuellakontaktlinser.fortsättattsköljaunderminst10 minuter.skaffaläkarhjälpomirritationinträffar. Skydd2för2första2hjälpen2personal:Ingenåtgärdskalltasomdetfinnspersonligriskellerutanlämpligutbildning. Info2till2läkare: Ingenspecifikbehandling.Behandlasymptomatiskt.Kontaktomedelbartspecialistförgiftbehandling omstorakvantiteterharintagitsellerinandats. Sesektion11förmeradetaljeradinformationöverhälsoeffekterochsymptom. Uppfyllerförordning(EC)nr.1907/2006gällanderegistrering,utvärdering,auktorisationochrestriktionerförkemikalier

2 5. Brandbekämpningsåtgärder Släckningsmedel2 Lämpligt: Användettsläckningsmedelsomärlämpligtföromkringliggandeeld. Inte2lämpligt: Ingakända Speciella2exponeringsrisker: Ieneldelleruppvärmt,kantrycketökaochbehållarensprängas/spricka. Isoleraomedelbartområdetgenomattflyttaallapersonerfrånomgivningenifallaveld.Ingenåtgärd skalltasomdetfinnspersonligriskellerutanlämpligutbildning. Farliga2nedbrytningsprodukter: Nedbrytningsprodukterkaninkluderaföljandematerial: Koloxider Fosforoxider Metalloxid/oxider Speciell2skyddsutrustning för2brandmän: Brandmänskallbäralämpligskyddsutrustningochsluten andningsapparat(scba)medfulltansiktsskyddsomdrivsipositivttryckläge 6. Åtgärdervidoavsiktligautsläpp Personliga2försiktighet Miljöskyddsåtgärder Stort2utsläpp Mindre2spill Ingenåtgärdskalltasomdetfinnspersonligriskellerutanlämpligutbildning.Evakuera omkringliggandeområden.hållonödigochoskyddadpersonalborta.rörinteellergåintegenom utspilltmaterial.undvikinandningavångaellerdimma.setillattdetfinnstillräckligventilation.bär lämpligandningsutrustningomventilationenärotillräcklig.sättpålämpligpersonligskyddsutrustning (sesektion8). Undvikspridningavspillmaterialochavrinningochkontaktmedjord,vattendrag,avloppochutlopp. Informerarelevantamyndigheteromproduktenharorsakatmiljöförorening(avlopp,vattendrag,jord ellerluft). Stoppaläckagetutanrisk.Flyttabehållarnafrånspillområdet.Närmadigutsläppsområdetimedvind. Undvikutsläppiavlopp,vattendrag,källareellerislutnaområden.Tvättaspillien behandlingsanläggningförspillellergåtillvägaenligtföljande.inneslutochsamlaspillmedintey brännbartabsorberandematerialt.ex.sand,jord,vermiculitellerkiselgurochplaceraienbehållare föravyttringenligtlokalaföreskrifter(sesektion13).avyttraviaettlicensieratavyttringsföretag. Kontamineratabsorberandematerialkanutgörasammarisksomspillprodukten.Notera:sesektion1 förkontaktvidnödfallochsektion13föravyttringavavfall. Stoppaläckagetutanrisk.Flyttabehållarefrånspillområdet.Spädmedvattenochtorkauppomdet ärvattenlösligtellerabsorberamedinerttorrtmaterialochplaceraienlämpligavfallsbehållare. Avyttraviaettlicensieratavyttringsföretag. 7. Hanteringochlagring Hantering: Lagring: Användlämpligpersonligskyddsutrustning(sesektion8).Attäta,drickaellerrökabörvaraförbjudet iområdendärdettamaterialhanteras,lagrasochbearbetas.arbetareskalltvättahänderochansikte innandeäter,drickerochröker.förtärinte.undvikkontaktmedögon,hudochkläder.undvik inandningavångaellerdimma.förvaraioriginalbehållareellerietttillåtetalternativsomtillverkats avkompatibeltmaterial,förvaratättförslutetnärdetinteanvänds.tommabehållaremed återståendeproduktresterkanvarafarliga.återanvändintebehållare. Lagraenligtlokalaföreskrifter.Lagraioriginalbehållaresomärskyddademotdirektsolljusietttorrt, kalltochvälventileratområde,bortafråninkompatiblamaterial(sesektion10)samtmatochdryck. Hållbehållaretättstängdaochförslutnatilldeärfärdigaföranvändning.Behållaresomharöppnats måsteförsiktigtåterförslutasochförvarasupprättförattundvikaläckage.förvarainteiomärkta behållare.användlämpliganvändlämpliginneslutningförattundvikamiljöförening. Förpackningsmaterial2 Rekommenderat: Användoriginalbehållare Uppfyllerförordning(EC)nr.1907/2006gällanderegistrering,utvärdering,auktorisationochrestriktionerförkemikalier

3 8. Exponeringskontroll/personligtskydd Gränsvärden2för2exponering2 Ingrediensnamn Yrkesmässiga2exponeringsgränser Ingenkäntvärdeförexponeringsgräns Rekommenderad2övervakning: Omdennaproduktinnehålleringrediensermedexponeringsgränserförpersonal, arbetsplatsatmosfärkandetkrävasbiologiskövervakningförattfastställaeffektivitetenhos ventilationenellerandrakontrollåtgärderoch/ellernödvändighetenattanvändaandningsskydd. ReferensskallgörastillEuropeiskStandardEN689förmetoderattutvärderaexponeringgenom inandningavkemiskaagenterochnationellarådgivandedokumentförmetoderöverfastställandeav farligasubstanser. Exponeringskontroller2 Yrkesmässig2exponeringskontrollIngaspeciellaventilationskrav.Enallmänbraventilationskallvaratillräckligtförattkontrollera exponeringenavluftburnakontaminantersomarbetarnakanutsättasför.omdennaprodukt innehålleringrediensermedexponeringsgränser,användskyddskåpaförprocesser,lokaltutsugför ventilationellerandratekniskakontrollerföratthållaarbetarexponeringenunderrekommenderade ellerlagstadgadegränser. Hygienåtgärder Andningsskydd: Handskydd: Ögonskydd: Hudskydd: Tvättanoggranthänderna,underarmarnaochansiktetefterhanteringavkemiskaprodukter,innan duäter,rökerelleranvändertoalettenochvidslutetavarbetspasset.lämpligteknikskallanvändas förborttagningavpotentielltkontamineradklädsel.tvättakontamineradekläderinnan återanvändning.setillatstationerförögontvättochsäkerhetsduscharfinnsinärhetenav arbetsplatsen. Användenkorrektutrustatandningsapparatmedluftreningochlufttillförselsomuppfyllergodkänd standardomriskutvärderingenindikerarattdettaärnödvändigt.valetavandningsapparatmåste baseraspåkändaochförväntadeexponeringsnivåer,produktriskerochsäkraarbetsgränserförvald andningsapparat. KemisktYresistentaogenomträngligahandskarskallalltidanvändassomuppfyllergodkändstandard vidhanteringavkemiskaprodukteromriskutvärderingenindikerarattdettaärnödvändigt. Säkraskyddsglasögonskallanvändassomuppfyllergodkändstandardomriskutvärderingen indikerarattdettaärnödvändigtförattundvikaexponeringavvätskestänk,dimmagaserochdamm. Personligskyddsutrustningförkroppenskallväljas,baseradpådenuppgiftsomskallutförasochför involveraderisker.skyddetskallgodkännasavenspecialistinnanhanteringavdennaprodukt. Miljömässig2exponeringskontroll:Utsläppfrånventilationellerfrånutrustningvidarbetsprocesserskallkontrollerasattdeuppfyller kravenenligtmiljöskyddslagstiftning.ivissafallärdetnödvändigtattanvändaångrengörare,filter ellertekniskaändringariprocessutrustningenförattreducerautsläppentillacceptablanivåer. 9. Fysikaliskaochkemiskaegenskaper Fysikalisk2form Vitvätska(emulgeradgel) ph Neutralt Smältpunkt <10graderC Kokpunkt 101graderC 10.Stabilitetochreaktivitet Stabilitet: Dennaproduktärstabil.Undernormalalagringochanvändningskeringenfarligpolymerisation. Förhållanden2att2undvika: Material2att2undvika: Ingaspecifikadata Ingaspecifikadata Farliga2nedbrytningsprodukter: Undernormalalagringochanvändning,böringafarliganedbrytningsprodukterbildas. Uppfyllerförordning(EC)nr.1907/2006gällanderegistrering,utvärdering,auktorisationochrestriktionerförkemikalier

4 11.Toxikologiskinformation Potentiella2akuta2hälsoeffekter2 Inandning: Ingakändasignifikantaeffekterellerkritiskarisker. Intag: Ingakändasignifikantaeffekterellerkritiskarisker. Hudkontakt: Ingakändasignifikantaeffekterellerkritiskarisker. Ögonkontakt: Ingakändasignifikantaeffekterellerkritiskarisker. Akut2toxicitet2 Produkt/ingrediensnamn Resultat Art Dos Exponering Trietylfosfat LD mg/kg Y Intraperitonel LD mg/kgY LDLoOral 0 1g/kg Intravenös Slutsats/sammanfattning: Intetillgängligt Potentiella2kroniska2hälsoeffekter2 Kronisk2toxicitet2 Slutsats/sammanfattning: Intetillgängligt Cancerframkallande:2 2 2 Slutsats/sammanfattning: Intetillgängligt Mutagenicitet:2 Slutsats/sammanfattning: Intetillgängligt Teratogenicitet:2 Slutsats/sammanfattning: Intetillgängligt Giftighet2för2reproducerbarhet2 Slutsats/sammanfattning: Intetillgängligt Kroniska2effekter: Ingakändasignifikantaeffekterellerkritiskarisker Cancerframkallande: Ingakändasignifikantaeffekterellerkritiskarisker Mutagenicitet: Ingakändasignifikantaeffekterellerkritiskarisker Teratogenicitet: Ingakändasignifikantaeffekterellerkritiskarisker Utvecklande2effekter: Ingakändasignifikantaeffekterellerkritiskarisker Fertilitetseffekter: Ingakändasignifikantaeffekterellerkritiskarisker Tecken/symptom2på2överexponering2 Inandning: Ingaspecifikadata Intag: Ingaspecifikadata Hud: Ingaspecifikadata Ögon: Ingaspecifikadata Uppfyllerförordning(EC)nr.1907/2006gällanderegistrering,utvärdering,auktorisationochrestriktionerförkemikalier

5 12.Ekologiskinformation Miljöeffekter: Ingakändasignifikantaeffekterellerkritiskarisker Akvatisk2ekotoxicitet2 Produkt/ingrediensnamn2 2 Test2 Resultat2 Art2 Exponering2 Trietylfosfat Y AkutLC50 FiskYalburnus 96timmar till alburnus ug/L Havsvatten Y AkutLC50 Fisk 96timmar >100000ug/L Pimephales Färskvatten promelas Slutsats/sammanfattning: Intetillgängligt Bionedbrytbarhet2 Slutsats/sammanfattning: Intetillgängligt Andra2skadliga2effekter: Ingakändasignifikantaeffekterellerkritiskarisker 13.Anvisningarföravfallshantering Avyttringsmetoder: Farligt2avfall: Bildandeavavfallskallundvikasochminimerasöveralltdärdetärmöjligt.Avyttraöverflödigaeller inteåteranvändningsbaraprodukterviaenauktoriseradfirmaföravfallshantering.avyttringav dennaprodukt,lösningarochavbiprodukterskallalltiduppfyllamiljöskyddskravenochlagstiftningför avyttringsamtallaregionalaochlokalamyndighetsföreskrifter.undvikspridningavspillmaterialoch avrinningochkontaktmedjord,vattendrag,avloppochutlopp. Enligtnuvarandekunskaphosleverantören,ansesdennaproduktintevarafarligtavfall,enligt definitionieudirektiv91/689/eec 14.Transportinformation Internationella2transportföreskrifter2 Regulatorisk2 information2 UN2nummer2 Korrekt2 transportnamn2 Klasser2 PG*2 Etikett2 Ytterligare2 information2 ADR/RID2klass2 Intetillgängligt Intetillgängligt Intetillgängligt Y Y ADNR2klass2 Intetillgängligt Intetillgängligt Intetillgängligt Y Y IMDG2klass2 Intetillgängligt Intetillgängligt Intetillgängligt Y Y IATA2klass2 Intetillgängligt Intetillgängligt Intetillgängligt Y Y PG*:Förpackningsgrupp 15.Regulatoriskinformation EU2föreskrifter/direktiv2 Klassificering2och2märkning2har2fastställts2enligt2EU2Direktiven267/548/EEC2och21999/45/EC2(inkluderande2tillägg)2och2tagits2 hänsyn2till2för2den2avsedda2produktanvändningen.2 Riskfraser: DennaproduktärinteklassificeradenligtEUlagstiftning. Produktanvändning: Europeisk2förteckning: Förbrukartillämpningar Europeinventory:Intefastställt Andra2EU2föreskrifter/direktiv2 Ytterligare2varningsfraser:2 Säkerhetsdatabladfinnstillgängligtförprofessionellaanvändarepåbegäran.2

6 16.Annaninformation Historik:2 Utskriftsdatum: 04/07/2007 Utgivningsdatum: 04/07/2007 Datum2för2tidigare2utgåva: 06/02/2002 Version: 1.02 Förberett2av: Intetillgängligt <Indikerar2information2som2ändrats2från2tidigare2version.2 Information2till2läsaren2 16.Annaninformation Enligtvårbästakunskapärinformationensomfinnsmedhärkorrekt.Emellertid,ansvararvarkenovannämndleverantörellernågonav dessdotterbolagförnågotsomhelstansvargällandefullständighetenellerriktighetenfördeninformationsomfinnsmedhär. Slutligtfastställandeförriktighetenföralltmaterialäruteslutandeanvändarensansvar.Hosalltmaterialkandetfinnasokändariskeroch skallanvändasmedförsiktighet.ävenomvissariskerfinnsbeskrivnahär,kanviintegaranteraattdessaärdeendariskersomexisterar. Uppfyllerförordning(EC)nr.1907/2006gällanderegistrering,utvärdering,auktorisationochrestriktionerförkemikalier

7

SÄKERHETSDATABLAD Norotec AB

SÄKERHETSDATABLAD Norotec AB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn Handelsnamn Gruppnamn Gödselmedel baserat på bor. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: GLYTHERM 10 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-%

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: 01-2119457610-43 (Etanol) 01-2119457558-25/

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.05.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55 SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.12.2012 1.1. Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635)

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) Armor All PROTECTANT SEMI-MATT FINISH (635) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08.09.2011

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Activa BAD

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Activa BAD Sida 1 av 8 Omarbetad 20130320 Version 6 1. Namnet på ämnet/blandningen och företaget Namnet på beredningen: Användning: Rengöringsmedel för badrum. Brukslösning. Artikelnummer: 30211 Leverantör: Hygienteknik

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes)

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes) Tefacid 1 VL 30 (flakes) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.07.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid)

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) Tefacid 1 VL 30 (liquid) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.07.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(8) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Wartner 2G Vårtborttagning Art Nr 101084, 101086 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE Biosafe HO 32 NE Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD White Oil ( viscosity lower than 20,5 at 40 C)

SÄKERHETSDATABLAD White Oil ( viscosity lower than 20,5 at 40 C) Omarbetad: 14.04.2011 Revision: 02 Datum För Ny Version: 04.02.2011 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn White Oil ( viscosity

Läs mer

Nu-KleenAll. Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Nu-KleenAll. Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Användningsområde: Allrengöringsmedel för ytor och superfettlösare ISEU-151-02,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OPTIBOND ALL IN ONE

SÄKERHETSDATABLAD OPTIBOND ALL IN ONE SÄKERHETSDATABLAD OPTIBOND ALL IN ONE 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn Användningsområde Kontaktperson OPTIBOND ALL IN ONE Själetsande dental adhesiv. Greet Pfister (greet.pfister@kerrhawe.com)

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 440-2 ANVÄNDNING LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Rengöringsmedel.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20 Omarbetad: 17.01.2011 Revision: 0 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. DO0431, DO0444, DO043, DO137, DO0473, DO0481,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-%

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND DESI-HAND Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DESI-HAND 62560910

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID Omarbetad 10.08.2011 Revision 03 Ersätter datum 1.03.2011 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 100084, 10215,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II Omarbetad 11/01/2013 Revision 9 Ersätter datum 25/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS VS 150 C

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS VS 150 C AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn FIS VS 150 C 1.2Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006. Sapur spray-ex/carpet spray-ex

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006. Sapur spray-ex/carpet spray-ex AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn : Produktkod : 116064E Användning av ämnet eller blandningen : Matt- och textilrengöringsmedel Ämnestyp :

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD GÄNG & SKÄRPASTA TAPE PASTE 500G 155550106. Omarbetad: 2012-04-26 Internt nr: 155550106

SÄKERHETSDATABLAD GÄNG & SKÄRPASTA TAPE PASTE 500G 155550106. Omarbetad: 2012-04-26 Internt nr: 155550106 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från RELEVANTA

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA Cip Acid FA Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 07.12.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Cip Acid FA Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Loxeal 18-10 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II och föreskrift (EG) nr 453/2010 - Sverige

I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II och föreskrift (EG) nr 453/2010 - Sverige I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II och föreskrift (EG) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Bor Super AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och företaget 1.1 Produktbeteckning

Läs mer