SÄKERHETSDATABLAD! Graffiti2Go! 2 Universal2Graffiti2 Remover/grafittiborttagare2. 1.! Identifikation!av!substansen/blandningen!och!av!företaget!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD! Graffiti2Go! 2 Universal2Graffiti2 Remover/grafittiborttagare2. 1.! Identifikation!av!substansen/blandningen!och!av!företaget!"

Transkript

1 2 SÄKERHETSDATABLAD Graffiti2Go 2 Universal2Graffiti2 Remover/grafittiborttagare2 1. Identifikationavsubstansen/blandningenochavföretaget Identifikation2av2substansen2eller2preparatet2 Produktnamn2 :2Grafitti2Go 2Universal2Grafitti2Remover2 Företag/identifiering2av2verksamhet2 Leverantör :SveaKompanietAB Träkilsgatan Göteborg Nödtelefonnummer :112 Kontakt2EKmailadress Produktyp Vätska[emulsifieradgel] Utfärdandedatum :04/07/2007 Datum2för2tidigare2utgåva :06/02/2002 Version : Riskidentifiering Produktenärinteklassificeradsomfarligenligtdirektiv1999/45/ECinkluderandetillägg. Klassificering :Inteklassificerad Sesektion11förmeradetaljeradinformationöverhälsoeffekterochsymptom. 3. Sammansättning/informationöverbeståndsdelar Substans/preparation Ingrediensnamn2 Trietylfosfat Sesektion16förfulltextavRYfraser somangesovan :Preparation CAS2 nummer2 2 %2 EC2nummer2 Klassificering2 78Y40Y0 9,91 201Y114Y5 Xn\R22 Yrkesmässigaexponeringsgränser,omtillgängliga,finnsisektion8. 4. FörstahjälpenYåtgärder Första2hjälpenKåtgärder2 Inandning: Intag: Hudkontakt: Ögonkontakt: Flyttaexponeradpersontillfriskluft.Hållpersonenvarmochiviloläge.Ompersoneninteandas,om andningenäroregelbundenelleromandningsuppehållinträffar,gekonstgjordandningellersyreav utbildadpersonal.skaffaläkarhjälpomsymptominträffar.vidmedvetslöshet,placerai återhämtningslägeochskaffaomedelbartläkarhjälp.upprätthållöppenluftväg.lossapåtätt åtsittandeklädersomkrage,slips,bälteellermidjeband. Sköljmunnenmedvatten.Avlägsnalöständeromnågra.Flyttaexponeradpersontillfriskluft.Håll personenvarmochiviloläge.ommaterialharsvaltsochattdenexponeradepersonenärvid medvetande,gesmåkvantitetervattenattdricka.stoppaomdenexponeradepersonenkännersig illamående,kräkningkanvarafarligt.framkallaintekräkning,omintemedicinskpersonalger sådanadirektiv.omkräkninginträffar,skallhuvudethållassålågtattkräkningenintekommerini lungorna.kallapåläkarhjälpomsymptominträffar.gealdrignågottillmunnenpåenmedvetslös person.vidmedvetslöshet,placeraiåterhämtningslägeochskaffaomedelbartläkarhjälp.upprätthåll öppenluftväg.lossapåtättåtsittandeklädersomkrage,slips,bälteellermidjeband. Sköljkontamineradhudmedmycketvatten.Avlägsnakontamineradekläderochskor.Skaffa läkarhjälpomsymptominträffar.tvättakläderinnanåteranvändning.rengörskornoggrantinnan återanvändning. Sköljögonenomedelbartmedmycketvatten,lyftdeövreochnedreögonlockenmedjämna mellanrum.kontrolleraochavlägsnaeventuellakontaktlinser.fortsättattsköljaunderminst10 minuter.skaffaläkarhjälpomirritationinträffar. Skydd2för2första2hjälpen2personal:Ingenåtgärdskalltasomdetfinnspersonligriskellerutanlämpligutbildning. Info2till2läkare: Ingenspecifikbehandling.Behandlasymptomatiskt.Kontaktomedelbartspecialistförgiftbehandling omstorakvantiteterharintagitsellerinandats. Sesektion11förmeradetaljeradinformationöverhälsoeffekterochsymptom. Uppfyllerförordning(EC)nr.1907/2006gällanderegistrering,utvärdering,auktorisationochrestriktionerförkemikalier

2 5. Brandbekämpningsåtgärder Släckningsmedel2 Lämpligt: Användettsläckningsmedelsomärlämpligtföromkringliggandeeld. Inte2lämpligt: Ingakända Speciella2exponeringsrisker: Ieneldelleruppvärmt,kantrycketökaochbehållarensprängas/spricka. Isoleraomedelbartområdetgenomattflyttaallapersonerfrånomgivningenifallaveld.Ingenåtgärd skalltasomdetfinnspersonligriskellerutanlämpligutbildning. Farliga2nedbrytningsprodukter: Nedbrytningsprodukterkaninkluderaföljandematerial: Koloxider Fosforoxider Metalloxid/oxider Speciell2skyddsutrustning för2brandmän: Brandmänskallbäralämpligskyddsutrustningochsluten andningsapparat(scba)medfulltansiktsskyddsomdrivsipositivttryckläge 6. Åtgärdervidoavsiktligautsläpp Personliga2försiktighet Miljöskyddsåtgärder Stort2utsläpp Mindre2spill Ingenåtgärdskalltasomdetfinnspersonligriskellerutanlämpligutbildning.Evakuera omkringliggandeområden.hållonödigochoskyddadpersonalborta.rörinteellergåintegenom utspilltmaterial.undvikinandningavångaellerdimma.setillattdetfinnstillräckligventilation.bär lämpligandningsutrustningomventilationenärotillräcklig.sättpålämpligpersonligskyddsutrustning (sesektion8). Undvikspridningavspillmaterialochavrinningochkontaktmedjord,vattendrag,avloppochutlopp. Informerarelevantamyndigheteromproduktenharorsakatmiljöförorening(avlopp,vattendrag,jord ellerluft). Stoppaläckagetutanrisk.Flyttabehållarnafrånspillområdet.Närmadigutsläppsområdetimedvind. Undvikutsläppiavlopp,vattendrag,källareellerislutnaområden.Tvättaspillien behandlingsanläggningförspillellergåtillvägaenligtföljande.inneslutochsamlaspillmedintey brännbartabsorberandematerialt.ex.sand,jord,vermiculitellerkiselgurochplaceraienbehållare föravyttringenligtlokalaföreskrifter(sesektion13).avyttraviaettlicensieratavyttringsföretag. Kontamineratabsorberandematerialkanutgörasammarisksomspillprodukten.Notera:sesektion1 förkontaktvidnödfallochsektion13föravyttringavavfall. Stoppaläckagetutanrisk.Flyttabehållarefrånspillområdet.Spädmedvattenochtorkauppomdet ärvattenlösligtellerabsorberamedinerttorrtmaterialochplaceraienlämpligavfallsbehållare. Avyttraviaettlicensieratavyttringsföretag. 7. Hanteringochlagring Hantering: Lagring: Användlämpligpersonligskyddsutrustning(sesektion8).Attäta,drickaellerrökabörvaraförbjudet iområdendärdettamaterialhanteras,lagrasochbearbetas.arbetareskalltvättahänderochansikte innandeäter,drickerochröker.förtärinte.undvikkontaktmedögon,hudochkläder.undvik inandningavångaellerdimma.förvaraioriginalbehållareellerietttillåtetalternativsomtillverkats avkompatibeltmaterial,förvaratättförslutetnärdetinteanvänds.tommabehållaremed återståendeproduktresterkanvarafarliga.återanvändintebehållare. Lagraenligtlokalaföreskrifter.Lagraioriginalbehållaresomärskyddademotdirektsolljusietttorrt, kalltochvälventileratområde,bortafråninkompatiblamaterial(sesektion10)samtmatochdryck. Hållbehållaretättstängdaochförslutnatilldeärfärdigaföranvändning.Behållaresomharöppnats måsteförsiktigtåterförslutasochförvarasupprättförattundvikaläckage.förvarainteiomärkta behållare.användlämpliganvändlämpliginneslutningförattundvikamiljöförening. Förpackningsmaterial2 Rekommenderat: Användoriginalbehållare Uppfyllerförordning(EC)nr.1907/2006gällanderegistrering,utvärdering,auktorisationochrestriktionerförkemikalier

3 8. Exponeringskontroll/personligtskydd Gränsvärden2för2exponering2 Ingrediensnamn Yrkesmässiga2exponeringsgränser Ingenkäntvärdeförexponeringsgräns Rekommenderad2övervakning: Omdennaproduktinnehålleringrediensermedexponeringsgränserförpersonal, arbetsplatsatmosfärkandetkrävasbiologiskövervakningförattfastställaeffektivitetenhos ventilationenellerandrakontrollåtgärderoch/ellernödvändighetenattanvändaandningsskydd. ReferensskallgörastillEuropeiskStandardEN689förmetoderattutvärderaexponeringgenom inandningavkemiskaagenterochnationellarådgivandedokumentförmetoderöverfastställandeav farligasubstanser. Exponeringskontroller2 Yrkesmässig2exponeringskontrollIngaspeciellaventilationskrav.Enallmänbraventilationskallvaratillräckligtförattkontrollera exponeringenavluftburnakontaminantersomarbetarnakanutsättasför.omdennaprodukt innehålleringrediensermedexponeringsgränser,användskyddskåpaförprocesser,lokaltutsugför ventilationellerandratekniskakontrollerföratthållaarbetarexponeringenunderrekommenderade ellerlagstadgadegränser. Hygienåtgärder Andningsskydd: Handskydd: Ögonskydd: Hudskydd: Tvättanoggranthänderna,underarmarnaochansiktetefterhanteringavkemiskaprodukter,innan duäter,rökerelleranvändertoalettenochvidslutetavarbetspasset.lämpligteknikskallanvändas förborttagningavpotentielltkontamineradklädsel.tvättakontamineradekläderinnan återanvändning.setillatstationerförögontvättochsäkerhetsduscharfinnsinärhetenav arbetsplatsen. Användenkorrektutrustatandningsapparatmedluftreningochlufttillförselsomuppfyllergodkänd standardomriskutvärderingenindikerarattdettaärnödvändigt.valetavandningsapparatmåste baseraspåkändaochförväntadeexponeringsnivåer,produktriskerochsäkraarbetsgränserförvald andningsapparat. KemisktYresistentaogenomträngligahandskarskallalltidanvändassomuppfyllergodkändstandard vidhanteringavkemiskaprodukteromriskutvärderingenindikerarattdettaärnödvändigt. Säkraskyddsglasögonskallanvändassomuppfyllergodkändstandardomriskutvärderingen indikerarattdettaärnödvändigtförattundvikaexponeringavvätskestänk,dimmagaserochdamm. Personligskyddsutrustningförkroppenskallväljas,baseradpådenuppgiftsomskallutförasochför involveraderisker.skyddetskallgodkännasavenspecialistinnanhanteringavdennaprodukt. Miljömässig2exponeringskontroll:Utsläppfrånventilationellerfrånutrustningvidarbetsprocesserskallkontrollerasattdeuppfyller kravenenligtmiljöskyddslagstiftning.ivissafallärdetnödvändigtattanvändaångrengörare,filter ellertekniskaändringariprocessutrustningenförattreducerautsläppentillacceptablanivåer. 9. Fysikaliskaochkemiskaegenskaper Fysikalisk2form Vitvätska(emulgeradgel) ph Neutralt Smältpunkt <10graderC Kokpunkt 101graderC 10.Stabilitetochreaktivitet Stabilitet: Dennaproduktärstabil.Undernormalalagringochanvändningskeringenfarligpolymerisation. Förhållanden2att2undvika: Material2att2undvika: Ingaspecifikadata Ingaspecifikadata Farliga2nedbrytningsprodukter: Undernormalalagringochanvändning,böringafarliganedbrytningsprodukterbildas. Uppfyllerförordning(EC)nr.1907/2006gällanderegistrering,utvärdering,auktorisationochrestriktionerförkemikalier

4 11.Toxikologiskinformation Potentiella2akuta2hälsoeffekter2 Inandning: Ingakändasignifikantaeffekterellerkritiskarisker. Intag: Ingakändasignifikantaeffekterellerkritiskarisker. Hudkontakt: Ingakändasignifikantaeffekterellerkritiskarisker. Ögonkontakt: Ingakändasignifikantaeffekterellerkritiskarisker. Akut2toxicitet2 Produkt/ingrediensnamn Resultat Art Dos Exponering Trietylfosfat LD mg/kg Y Intraperitonel LD mg/kgY LDLoOral 0 1g/kg Intravenös Slutsats/sammanfattning: Intetillgängligt Potentiella2kroniska2hälsoeffekter2 Kronisk2toxicitet2 Slutsats/sammanfattning: Intetillgängligt Cancerframkallande:2 2 2 Slutsats/sammanfattning: Intetillgängligt Mutagenicitet:2 Slutsats/sammanfattning: Intetillgängligt Teratogenicitet:2 Slutsats/sammanfattning: Intetillgängligt Giftighet2för2reproducerbarhet2 Slutsats/sammanfattning: Intetillgängligt Kroniska2effekter: Ingakändasignifikantaeffekterellerkritiskarisker Cancerframkallande: Ingakändasignifikantaeffekterellerkritiskarisker Mutagenicitet: Ingakändasignifikantaeffekterellerkritiskarisker Teratogenicitet: Ingakändasignifikantaeffekterellerkritiskarisker Utvecklande2effekter: Ingakändasignifikantaeffekterellerkritiskarisker Fertilitetseffekter: Ingakändasignifikantaeffekterellerkritiskarisker Tecken/symptom2på2överexponering2 Inandning: Ingaspecifikadata Intag: Ingaspecifikadata Hud: Ingaspecifikadata Ögon: Ingaspecifikadata Uppfyllerförordning(EC)nr.1907/2006gällanderegistrering,utvärdering,auktorisationochrestriktionerförkemikalier

5 12.Ekologiskinformation Miljöeffekter: Ingakändasignifikantaeffekterellerkritiskarisker Akvatisk2ekotoxicitet2 Produkt/ingrediensnamn2 2 Test2 Resultat2 Art2 Exponering2 Trietylfosfat Y AkutLC50 FiskYalburnus 96timmar till alburnus ug/L Havsvatten Y AkutLC50 Fisk 96timmar >100000ug/L Pimephales Färskvatten promelas Slutsats/sammanfattning: Intetillgängligt Bionedbrytbarhet2 Slutsats/sammanfattning: Intetillgängligt Andra2skadliga2effekter: Ingakändasignifikantaeffekterellerkritiskarisker 13.Anvisningarföravfallshantering Avyttringsmetoder: Farligt2avfall: Bildandeavavfallskallundvikasochminimerasöveralltdärdetärmöjligt.Avyttraöverflödigaeller inteåteranvändningsbaraprodukterviaenauktoriseradfirmaföravfallshantering.avyttringav dennaprodukt,lösningarochavbiprodukterskallalltiduppfyllamiljöskyddskravenochlagstiftningför avyttringsamtallaregionalaochlokalamyndighetsföreskrifter.undvikspridningavspillmaterialoch avrinningochkontaktmedjord,vattendrag,avloppochutlopp. Enligtnuvarandekunskaphosleverantören,ansesdennaproduktintevarafarligtavfall,enligt definitionieudirektiv91/689/eec 14.Transportinformation Internationella2transportföreskrifter2 Regulatorisk2 information2 UN2nummer2 Korrekt2 transportnamn2 Klasser2 PG*2 Etikett2 Ytterligare2 information2 ADR/RID2klass2 Intetillgängligt Intetillgängligt Intetillgängligt Y Y ADNR2klass2 Intetillgängligt Intetillgängligt Intetillgängligt Y Y IMDG2klass2 Intetillgängligt Intetillgängligt Intetillgängligt Y Y IATA2klass2 Intetillgängligt Intetillgängligt Intetillgängligt Y Y PG*:Förpackningsgrupp 15.Regulatoriskinformation EU2föreskrifter/direktiv2 Klassificering2och2märkning2har2fastställts2enligt2EU2Direktiven267/548/EEC2och21999/45/EC2(inkluderande2tillägg)2och2tagits2 hänsyn2till2för2den2avsedda2produktanvändningen.2 Riskfraser: DennaproduktärinteklassificeradenligtEUlagstiftning. Produktanvändning: Europeisk2förteckning: Förbrukartillämpningar Europeinventory:Intefastställt Andra2EU2föreskrifter/direktiv2 Ytterligare2varningsfraser:2 Säkerhetsdatabladfinnstillgängligtförprofessionellaanvändarepåbegäran.2

6 16.Annaninformation Historik:2 Utskriftsdatum: 04/07/2007 Utgivningsdatum: 04/07/2007 Datum2för2tidigare2utgåva: 06/02/2002 Version: 1.02 Förberett2av: Intetillgängligt <Indikerar2information2som2ändrats2från2tidigare2version.2 Information2till2läsaren2 16.Annaninformation Enligtvårbästakunskapärinformationensomfinnsmedhärkorrekt.Emellertid,ansvararvarkenovannämndleverantörellernågonav dessdotterbolagförnågotsomhelstansvargällandefullständighetenellerriktighetenfördeninformationsomfinnsmedhär. Slutligtfastställandeförriktighetenföralltmaterialäruteslutandeanvändarensansvar.Hosalltmaterialkandetfinnasokändariskeroch skallanvändasmedförsiktighet.ävenomvissariskerfinnsbeskrivnahär,kanviintegaranteraattdessaärdeendariskersomexisterar. Uppfyllerförordning(EC)nr.1907/2006gällanderegistrering,utvärdering,auktorisationochrestriktionerförkemikalier

7

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg DERMASIL PROTEIN

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg DERMASIL PROTEIN SÄKERHETSDATABLAD Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg DERMASIL PROTEIN Kod 102120E Version 1 Revisionsdatum 2 december 2009 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet

Läs mer

Exonuclease V (DNase, ATP-Dependent) (E.C.1.3.1.11.5), 200 units E70040Y. Irriterande

Exonuclease V (DNase, ATP-Dependent) (E.C.1.3.1.11.5), 200 units E70040Y. Irriterande GE Healthcare SÄKERHETSDATABLAD Enligt EU direktiv 91/155/EEG med ändring 2001/58/EG Sverige Svenska 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn Katalognummer Exonuclease V (DNase,

Läs mer

Makadamgatan Helsingborg Tel Fax

Makadamgatan Helsingborg Tel Fax Säkerhetsdatablad utfärdat 070731 1. Handelsnamn: Slipper Fasad Kemisk / teknisk produktbenämning: Katjonisk polymerlösning Företag: Impregnum AB Makadamgatan 16 254 64 Helsingborg Tel. 042-26 37 00 Fax

Läs mer

Irriterande. Telefonnummer vid nödsituationer Swedish Poisons Information Centre : +46 (0)8 331 231

Irriterande. Telefonnummer vid nödsituationer Swedish Poisons Information Centre : +46 (0)8 331 231 GE Healthcare SÄKERHETSDATABLAD Enligt EU direktiv 91/155/EEG med ändring 2001/58/EG Finland Svenska 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn Katalognummer Kvick Pilot 2.5 ft 2,

Läs mer

NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET CASCOL TRÄLIM POLYURETAN

NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET CASCOL TRÄLIM POLYURETAN I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II Sverige Sverige SÄKERHETSDATABLAD CASCOL TRÄLIM POLYURETAN 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen

Läs mer

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. Neomat GMS NR

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. Neomat GMS NR SÄKERHETSDATABLAD Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg Neomat GMS NR Kod 112228E Version 4 Revisionsdatum 4 juni 2008 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller

Läs mer

Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II Sverige 1. SÄKERHETSDATABLAD Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller beredningen Produktnamn Kod 1206 Kemiskt

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Laminatglans

SÄKERHETSDATABLAD Laminatglans 1. Namnet på produkten och företaget Namnet på ämnet eller preparatet Produktnamn Användningsområde Namnet på bolag/företag Tillverkare HG International b.v. Adress Damsluisweg 70 1332 EJ Almere Land Nederländerna

Läs mer

Phenylmethyl Sulphonyl Fluoride, 25 g US20203-25G. Frätande

Phenylmethyl Sulphonyl Fluoride, 25 g US20203-25G. Frätande GE Healthcare SÄKERHETSDATABLAD Enligt EU direktiv 91/155/EEG med ändring 2001/5/EG Sverige Svenska 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn Katalognummer Phenylmethyl Sulphonyl

Läs mer

NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PROLINE 25L EM 2K - BAS

NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PROLINE 25L EM 2K - BAS I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II Sverige Sverige SÄKERHETSDATABLAD PROLINE 25L EM 2K BAS 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller blandningen

Läs mer

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. Topmatic Clean

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. Topmatic Clean SÄKERHETSDATABLAD Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg Topmatic Clean Kod 113284E Version 2 Revisionsdatum 22 januari 2009 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet

Läs mer

Eco-Rite Stencil Cleaner RTU (W/B) NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. : Eco-Rite Stencil Cleaner RTU (W/B) : Rengörande lösningar.

Eco-Rite Stencil Cleaner RTU (W/B) NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. : Eco-Rite Stencil Cleaner RTU (W/B) : Rengörande lösningar. I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Europa 1. SÄKERHETSDATABLAD NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller blandningen Produktnamn Kemiskt namn

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Täckpasta för dental bruk

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Täckpasta för dental bruk 20120827 Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Alveogyl 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Enligt EU direktiv 91/155/EEG med ändring 2001/58/EG - Sverige. Turbo oxy. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

SÄKERHETSDATABLAD. Enligt EU direktiv 91/155/EEG med ändring 2001/58/EG - Sverige. Turbo oxy. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD Enligt EU direktiv 91/155/EEG med ändring 2001/58/EG - Sverige Turbo oxy Kod 110655E Version 2 Revisionsdatum 27 november 2007 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Namnet

Läs mer

: YaraMila 20-0-15 (OptiCrop 20-0-15) Växtnäring. Yara, Köping 0221-278 01 (24h) eller SOS Alarm 112

: YaraMila 20-0-15 (OptiCrop 20-0-15) Växtnäring. Yara, Köping 0221-278 01 (24h) eller SOS Alarm 112 I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller beredningen Produktnamn Användning av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Rengöring av stenplattor

SÄKERHETSDATABLAD Rengöring av stenplattor 1. Namnet på produkten och företaget Namnet på ämnet eller preparatet Produktnamn Användningsområde Är ett starkt koncentrerat rengöringsmedel som utvecklats särskilt för rengöring av smutsiga och gråblekta

Läs mer

90US758255KG SÄKERHETSDATABLAD. GE Healthcare. Tris, 5 kg US KG. 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget. Farliga egenskaper

90US758255KG SÄKERHETSDATABLAD. GE Healthcare. Tris, 5 kg US KG. 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget. Farliga egenskaper GE Healthcare SÄKERHETSDATABLAD Enligt EU direktiv 91/155/EEG med ändring 2001/58/EG Sverige Svenska 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn Katalognummer Tris, 5 kg US758255KG

Läs mer

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. Trump Extra

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. Trump Extra SÄKERHETSDATABLAD Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg Trump Extra Kod 114200E Version 1 Revisionsdatum 22 februari 2010 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet

Läs mer

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum Produktbeteckning

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum Produktbeteckning 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 2013-04-02 1.1. Produktbeteckning Produktnamn KMI Häftremover 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 4-i-1 för läder

SÄKERHETSDATABLAD 4-i-1 för läder 1. Namnet på produkten och företaget Namnet på ämnet eller preparatet Produktnamn Användningsområde Skyddar, mättar, snyggar till, rengör Namnet på bolag/företag Tillverkare HG International b.v. Adress

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Kemgrossisten, Ellipsvägen 5, Kungens Kurva. Användning: Rengöringsmedel Tel:

SÄKERHETSDATABLAD. Kemgrossisten, Ellipsvägen 5, Kungens Kurva. Användning: Rengöringsmedel Tel: 1. PRODUKTNAMN OCH FÖRETAG SÄKERHETSDATABLAD Utfärdandedatum: 1999-09-10 Revisionsdatum: 2008-10-30 Produktnamn: Leverantör: RENO 130 VAX Kemgrossisten, Ellipsvägen 5, 141 75 Kungens Kurva. Användning:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Mögel- & fuktfläcksrengöring

SÄKERHETSDATABLAD Mögel- & fuktfläcksrengöring EU-direktiv 91/155/EC, ändrat av direktiv 2001/5/EC 1. Namnet på produkten och företaget Namnet på ämnet eller preparatet Produktnamn Användningsområde Namnet på bolag/företag Tillverkare HG International

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Allrengöring för glashällar

SÄKERHETSDATABLAD Allrengöring för glashällar 1. Namnet på produkten och företaget Namnet på ämnet eller preparatet Produktnamn Användningsområde Namnet på bolag/företag Tillverkare HG International b.v. Adress Damsluisweg 70 12 EJ Almere Land Nederländerna

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Grundfix

SÄKERHETSDATABLAD Grundfix Grundfix Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Grundfix AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 27.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Grundfix 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg OLYMPUS ENDOACT

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg OLYMPUS ENDOACT SÄKERHETSDATABLAD Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg OLYMPUS ENDOACT Kod 107643E Version 2 Revisionsdatum 2 juni 2008 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller

Läs mer

Telefonnummer vid nödsituationer

Telefonnummer vid nödsituationer Enligt KIFS 19988 SÄKERHETSDATABLAD Proline E 50 2K Bas 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företag Produktnamn Produktnummer 6250 Materialanvändning Lim Proline E 50 2K Bas Leverantör/ Tillverkare

Läs mer

2. FARLIGA EGENSKAPER Klassificeras ej som farligt enligt EG-direktivet rörande farliga ämnen och direktivet rörande farliga beredningar.

2. FARLIGA EGENSKAPER Klassificeras ej som farligt enligt EG-direktivet rörande farliga ämnen och direktivet rörande farliga beredningar. 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BEREDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET Kemiskt namn Sodium chloride (NaCl) Leverantör Akzo Nobel Salt bv Stationsstraat 77 PO Box 247 NL-3800 AE Amersfoort Tel.: +31-334676767 E-postadress

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. : HG Guld & juveler glansduk

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. : HG Guld & juveler glansduk I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II Sverige SÄKERHETSDATABLAD HG Guld & juveler glansduk 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller blandningen

Läs mer

Hälsoskadlig. Telefonnummer vid nödsituationer Swedish Poisons Information Centre : +46 (0)8 331 231

Hälsoskadlig. Telefonnummer vid nödsituationer Swedish Poisons Information Centre : +46 (0)8 331 231 GE Healthcare SÄKERHETSDATABLAD Enligt EU direktiv 91/155/EEG med ändring 2001/58/EG Finland Svenska 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn Katalognummer Protease; part of 'GenSolve

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Bromtymolblått Hellige

SÄKERHETSDATABLAD Bromtymolblått Hellige Bromtymolblått Hellige Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Bromtymolblått Hellige Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II Sverige SÄKERHETSDATABLAD HG silverglansduk 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller blandningen Produktnamn

Läs mer

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. Elpa soft

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. Elpa soft SÄKERHETSDATABLAD Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg Elpa soft Kod 101810E Version 5 Revisionsdatum 12 mars 2010 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Enligt Regel (EU) nr 1907/2006 Sida: 1 Datum för sammanställning: 04.07.2011 Omarbetning: 15.03.2013 Revisionsnr: 4 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn:,

Läs mer

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. P3-mip BM

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. P3-mip BM SÄKERHETSDATABLAD Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg P3-mip BM Kod 106382E Version 2 Revisionsdatum 21 augusti 2008 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Linumgrund

SÄKERHETSDATABLAD Linumgrund Linumgrund Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Linumgrund SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. P3-oxodes

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. P3-oxodes SÄKERHETSDATABLAD Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg P3-oxodes Kod 105440E Version 3 Revisionsdatum 22 januari 2009 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller

Läs mer

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. P3-ferisol

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. P3-ferisol SÄKERHETSDATABLAD Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg P3-ferisol Kod 104777E Version 3 Revisionsdatum 8 september 2009 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Giftinformationscentralen: 112 Begär giftinformation.

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Giftinformationscentralen: 112 Begär giftinformation. SÄKERHETSDATABLAD 2007-09-06 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: Artikelnr: Användningsområde: KYLARGLYKOL SH KY070302, KY070802 och KY070902 Frostskyddsmedel Leverantör:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Finish Powerball Classic Maskindisk tabletter. Finish,PB P-free,SE,FiN 0353083

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Finish Powerball Classic Maskindisk tabletter. Finish,PB P-free,SE,FiN 0353083 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: DOKUMENT KOD: IDENTIFIKATIONS- KOD: Finish Powerball Classic Maskindisk tabletter D0356209 Finish,PB P-free,SE,FiN 0353083

Läs mer

TERMINAL TRANSFERASE SE SDS PN: REV. A 15-Apr-2008 SÄKERHETSDATABLAD

TERMINAL TRANSFERASE SE SDS PN: REV. A 15-Apr-2008 SÄKERHETSDATABLAD SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: TERMINAL TRANSFERASE Satsnamn: SOLiD BEAD DEPOSITION KIT BOX 1 OF 2 Leverantör: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland Grange,

Läs mer

BEAD ENRICHMENT GLYCEROL SE SDS PN: REV. A 02-Apr-2008 SÄKERHETSDATABLAD

BEAD ENRICHMENT GLYCEROL SE SDS PN: REV. A 02-Apr-2008 SÄKERHETSDATABLAD SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: BEAD ENRICHMENT GLYCEROL Produktnr.: 4389756 Leverantör: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland Grange, Woolston Warrington,

Läs mer

2. FARLIGA EGENSKAPER Klassificeras ej som farligt enligt EG-direktivet rörande farliga ämnen och direktivet rörande farliga beredningar.

2. FARLIGA EGENSKAPER Klassificeras ej som farligt enligt EG-direktivet rörande farliga ämnen och direktivet rörande farliga beredningar. 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BEREDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET Produktbeteckning Leverantör Akzo Nobel Functional Chemicals bv Stationsstraat 77 PO Box 247 NL-3800 AE Amersfoort Tel.: +31 334676767 E-postadress

Läs mer

PRODUKTINFORMATION. ELFA artikelnr 80-863-65 Kabelsmörjmedel 0,2l LubI 80-863-73 Kabelsmörjmedel 0,95l LUB 2002-12-02

PRODUKTINFORMATION. ELFA artikelnr 80-863-65 Kabelsmörjmedel 0,2l LubI 80-863-73 Kabelsmörjmedel 0,95l LUB 2002-12-02 2002-12-02 PRODUKTINFORMATION Vi reserverar oss mot fel samt förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande ELFA artikelnr 80-863-65 Kabelsmörjmedel 0,2l LubI 80-863-73 Kabelsmörjmedel

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Djuprengöring för läder

SÄKERHETSDATABLAD Djuprengöring för läder 1. Namnet på produkten och företaget Namnet på ämnet eller preparatet Produktnamn Användningsområde Är ett milt rengöringsmedel på vattenbas Namnet på bolag/företag Tillverkare HG International b.v. Adress

Läs mer

NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET CASCO KONTAKTLIM S9 SUPER

NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET CASCO KONTAKTLIM S9 SUPER I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige - Sverige SÄKERHETSDATABLAD CASCO KONTAKTLIM S9 SUPER 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sida 1/6 Enligt 91/155/EEG

Säkerhetsdatablad Sida 1/6 Enligt 91/155/EEG Sida 1/6 Enligt 91/155/EEG Datum för utskriften: 19.01.2007 Omarbetat: 05.02.2007 1 Namnet ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: Repair Finish Polish Användning: Används för att polera glas

Läs mer

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. P3-ultrasil 68

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. P3-ultrasil 68 SÄKERHETSDATABLAD Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg P3-ultrasil 68 Kod 113054E Version 1 Revisionsdatum 24 november 2008 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet

Läs mer

Telefonnummer vid nödsituationer

Telefonnummer vid nödsituationer Enligt KIFS 19988 SÄKERHETSDATABLAD CASCO STRONG EPOXY PROFESSIONAL(BAS) 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företag Produktnamn CASCO STRONG EPOXY Leverantör/ Tillverkare PROFESSIONAL(BAS) Produktnummer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Kaliumpermanganat 0,5%

SÄKERHETSDATABLAD Kaliumpermanganat 0,5% Kaliumpermanganat 0,5% Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Kaliumpermanganat 0,5% AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.10.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kaliumpermanganat

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. FRØYA HAND&DUSCH Utskriven 2005-06-01 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / ÄMNENAS KLASSIFICERING

SÄKERHETSDATABLAD. FRØYA HAND&DUSCH Utskriven 2005-06-01 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / ÄMNENAS KLASSIFICERING SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn FRØYA HAND&DUSCH Artikelnummer 781000 781001 781002 62578101 62578100 62578102 Användning/Produkttyp Leverantör Flytande duschtvål Nilfisk-Advance

Läs mer

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg OASIS PRO 56

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg OASIS PRO 56 SÄKERHETSDATABLAD Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg OASIS PRO 56 Kod 109014E Version 5 Revisionsdatum 20 februari 2009 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet

Läs mer

Säkerhetsdatablad BCL-EU-2006-4-1 enligt 91155EWG Publiceringsdatum 20060110

Säkerhetsdatablad BCL-EU-2006-4-1 enligt 91155EWG Publiceringsdatum 20060110 Produkt: Bioni Clean Sida 1 av 7 Uppdaterad: 2012-06-29 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget. Produktnamn Bioni Clean Användningsområde Effektivt rengöring/desinfektionsmedel för alla underlag

Läs mer

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg TURBO USONA

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg TURBO USONA SÄKERHETSDATABLAD Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg TURBO USONA Kod 111166E Version 6 Revisionsdatum 22 juni 2010 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD p.e. putsborttagning för parkett & trägolv

SÄKERHETSDATABLAD p.e. putsborttagning för parkett & trägolv 1. Namnet på produkten och företaget Namnet på ämnet eller preparatet Produktnamn Användningsområde Namnet på bolag/företag Tillverkare HG International b.v. Adress Damsluisweg 70 1332 EJ Almere Land Nederländerna

Läs mer

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum 10 januari 2013

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum 10 januari 2013 AVSNITT 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: MILJÖVÄNLIG KYLARGLYKOL Artikelnummer: P796 Sida 1 av 5 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar

Läs mer

Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget. : Siemens Healthcare Diagnostics AB 194 87 Upplands Väsby Sverige

Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget. : Siemens Healthcare Diagnostics AB 194 87 Upplands Väsby Sverige I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II Sverige 1. SÄKERHETSDATABLAD DCA System Hemoglobin A1c Reagents Test Kit Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller

Läs mer

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET. Produktnamn: TURMOGREASE CAK 1002. Box 38063, 100 64 Stockholm

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET. Produktnamn: TURMOGREASE CAK 1002. Box 38063, 100 64 Stockholm SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: TURMOGREASE CAK 1002 Teknisk benämning: Leverantör: Smörjfett Triboscand AB Box 38063, 100 64 Stockholm Kontaktperson: Lars Jansson tel.

Läs mer

Telefonnummer vid nödsituationer

Telefonnummer vid nödsituationer Enligt KIFS 19988 SÄKERHETSDATABLAD CASCO STRONG EPOXY RAPID (BAS) 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företag Produktnamn CASCO STRONG EPOXY Leverantör/ Tillverkare RAPID (BAS) Produktnummer 2806,2807,2809

Läs mer

SODIUM ACETATE Solution SE SDS PN: 4403746 REV. A 10-Apr-2008 SÄKERHETSDATABLAD

SODIUM ACETATE Solution SE SDS PN: 4403746 REV. A 10-Apr-2008 SÄKERHETSDATABLAD SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: SODIUM ACETATE Solution Satsnamn: SOLiD(TM) FRAGMENT SEQUENCING BUFFER KIT Leverantör: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. MyggA Stick

SÄKERHETSDATABLAD. MyggA Stick Sidan 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD MyggA stick 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktens namn Användningsområde MyggA Stick Mot mygg, knott och andra stickande insekter. Minskar risken för bett av fästing.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. I nödsituationer ring 011-24 84 84 för ytterligare information om produkten.

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. I nödsituationer ring 011-24 84 84 för ytterligare information om produkten. SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: SH KYLARGLYKOL Användningsområde: Frostskyddsmedel Leverantör: Swed Handling AB Box 21, Spårgatan 9 601 02 NORRKÖPING

Läs mer

Arseniktrioxid. Ingående ämne Koncentration EG-nr CAS-nr Farosymbol Riskfraser 1

Arseniktrioxid. Ingående ämne Koncentration EG-nr CAS-nr Farosymbol Riskfraser 1 EXEMPEL PÅ SÄKERHETSDATABLAD Detta är ett exempel på hur ett säkerhetsdatablad kan se ut. Den information ni behöver för att kunna identifiera ett utfasnings- eller riskminskningsämne finns under punkten

Läs mer

ADAM-33 Antibody, 100 µg Irriterande

ADAM-33 Antibody, 100 µg Irriterande GE Healthcare SÄKERHETSDATABLAD Enligt EU direktiv 91/155/EEG med ändring 2001/58/EG Finland Svenska 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn Katalognummer ADAM33 Antibody, 100 µg

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Batterivatten

SÄKERHETSDATABLAD Batterivatten Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Batterivatten 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 2017-03-17 Revisionsdatum 2017-03-17 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Batterivatten 1.2 Relevanta

Läs mer

Säkerhetsdatablad i enlighet med 1907/2006/EG, artikel 31

Säkerhetsdatablad i enlighet med 1907/2006/EG, artikel 31 Säkerhetsdatablad Sida 1/6 0 1 Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktuppgifter Varumärkesnamn: Anti-moustiques tablettes x 10 + 1 diff Sterminio/set Artikelnummer: 504946 Användningsområde

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Swed Handling AB, Box 21, Spårgatan 9, 601 02 NORRKÖPING, Tfn: 011-24 84 84, Fax: 011-24 84 99

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Swed Handling AB, Box 21, Spårgatan 9, 601 02 NORRKÖPING, Tfn: 011-24 84 84, Fax: 011-24 84 99 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: Användningsområde: Leverantör: E-mail: SULFAMINSYRA Kemisk mellanprodukt Swed Handling AB, Box 21, Spårgatan 9, 601 02

Läs mer

NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET CASCO STRONG EPOXY SUPERQUICK (BAS)

NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET CASCO STRONG EPOXY SUPERQUICK (BAS) I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II Sverige Sverige SÄKERHETSDATABLAD CASCO STRONG EPOXY SUPERQUICK (BAS) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. Toprinse Jet HD NR. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

SÄKERHETSDATABLAD. Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. Toprinse Jet HD NR. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg Toprinse Jet HD NR Kod 110561E Version 2 Revisionsdatum 12 februari 2008 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Namnet på

Läs mer

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg ECO POWER

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg ECO POWER SÄKERHETSDATABLAD Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg ECO POWER Kod 112958E Version 3 Revisionsdatum 2 juli 2008 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller beredningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enl. förordning (EG) nr. 190772006 Kombitvätt

SÄKERHETSDATABLAD Enl. förordning (EG) nr. 190772006 Kombitvätt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Hand Soft

SÄKERHETSDATABLAD Hand Soft Hand Soft Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Hand Soft Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. Oasis Pro 16 Premium

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. Oasis Pro 16 Premium SÄKERHETSDATABLAD Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg Oasis Pro 16 Premium Kod 113158E Version 1 Revisionsdatum 26 september 2008 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet

Läs mer

MAGNESIUMSULFAT 7 H2O

MAGNESIUMSULFAT 7 H2O SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: MAGNESIUMSULFAT 7 H2O REACH-reg.nr: Undantaget från krav på registrering enligt REACH. 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg OLYMPUS DISINFECATNT

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg OLYMPUS DISINFECATNT SÄKERHETSDATABLAD Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg OLYMPUS DISINFECATNT Kod 107524E Version 3 Revisionsdatum 2 juni 2008 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet

Läs mer

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. : Lime-A-Way Special. Kod : E Version : 5 Revisionsdatum 24 november : Avkalkningsmedel

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. : Lime-A-Way Special. Kod : E Version : 5 Revisionsdatum 24 november : Avkalkningsmedel SÄKERHETSDATABLAD Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg Lime-A-Way Special Kod : 103918E Version : 5 Revisionsdatum 24 november 2010 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet

Läs mer

Detta faktablad om säkerhet har utarbetats i enlighet med EU-direktiv 91/155/EC, ändrat av direktiv 2001/58/EC SÄKERHETSDATABLAD.

Detta faktablad om säkerhet har utarbetats i enlighet med EU-direktiv 91/155/EC, ändrat av direktiv 2001/58/EC SÄKERHETSDATABLAD. 1. Namnet på produkten och företaget Namnet på ämnet eller preparatet Produktnamn Användningsområde Återställer föremål av äkta silver, skadade genom repor etc. Återställer genomputsade och slitna försilvrade

Läs mer

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. Desguard 21

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. Desguard 21 SÄKERHETSDATABLAD Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg Desguard 21 Kod 110568E Version 1 Revisionsdatum 26 juni 2008 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: PROPYLENGLYKOL USP REACH-reg.nr: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad BH-EU-2006-1-3 enligt 91/155EWG Publiceringsdatum 20060110

Säkerhetsdatablad BH-EU-2006-1-3 enligt 91/155EWG Publiceringsdatum 20060110 Produkt: Bioni Hygenic Sida 1 av 7 Uppdaterad: 2012-06-29 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget. Produktnamn Bioni Hygenic Användningsområde Inomhusfärg för väggar och tak i alla typer av

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sida 1/5 Enligt 91/155/EEG

Säkerhetsdatablad Sida 1/5 Enligt 91/155/EEG Sida 1/5 Enligt 91/155/EEG Datum för utskriften: 19.01.2007 Omarbetat: 05.02.2007 1 Namnet ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: Pit-Fill Resin Användning: Används för fylla hål i glas i

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sida 1/5

Säkerhetsdatablad Sida 1/5 Sida 1/5 Enligt 91/155/EEG Datum för utskriften: 19.01.2007 Omarbetat: 05.02.2007 1 Namnet ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: Motamark etching gel Användning: Används för att märka glas

Läs mer

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Användning Leverantör Nödtelefonnummer Stalosan F Desinfektionsmedel Stormøllen A/S Ringsbjergvej 16 DK-4682 Tureby Danmark

Läs mer

Säkerhetsdatablad I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Datering 15.11.2013 Föregående datering 07.10.2013 Handelsnamn CaraSil Gel Kemikalien

Läs mer

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg OASIS PRO 20

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg OASIS PRO 20 SÄKERHETSDATABLAD Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg OASIS PRO 20 Kod 104259E Version 4 Revisionsdatum 10 juli 2008 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller

Läs mer

10X COBALT CHLORIDE SE SDS PN: 4402571 REV. A 15-Apr-2008 SÄKERHETSDATABLAD

10X COBALT CHLORIDE SE SDS PN: 4402571 REV. A 15-Apr-2008 SÄKERHETSDATABLAD SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: 10X COBALT CHLORIDE Produktnr.: 4389736 Satsnamn: SOLiD(TM) BEAD DEPOSITION KIT BOX 1 OF 2 Satsnr: 4392167 Leverantör:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Hunter pur

SÄKERHETSDATABLAD Hunter pur Hunter pur Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Hunter pur SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: NATRIUMPERKARBONAT REACH-reg.nr: 01-2119457268-30 (Natriumperkarbonat) 01-2119485498-19 (Natriumkarbonat) 1.2

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Polymeriseringsinhibitor, korrosionsskydd, stålpassivering.

SÄKERHETSDATABLAD. Polymeriseringsinhibitor, korrosionsskydd, stålpassivering. SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: DEHA 85 % Användningsområde: Leverantör: E-mail: Polymeriseringsinhibitor, korrosionsskydd, stålpassivering. Swed Handling

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Fogfärg grå

SÄKERHETSDATABLAD Fogfärg grå 1. Namnet på produkten och företaget Namnet på ämnet eller preparatet Produktnamn Användningsområde Namnet på bolag/företag Tillverkare HG International b.v. Adress Damsluisweg 70 1332 EJ Almere Land Nederländerna

Läs mer

NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige - Sverige SÄKERHETSDATABLAD CASCO VINTERSKUM 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen

Läs mer

Dokument id : 10-8191-8 Utfärdande datum : 2006/07/10 Version : 1.12 Ersätter : 2006/02/15 Dokumentstatus: : Utfärdat

Dokument id : 10-8191-8 Utfärdande datum : 2006/07/10 Version : 1.12 Ersätter : 2006/02/15 Dokumentstatus: : Utfärdat 3M Svenska AB Bollstanäsvägen 3 191 89 Sollentuna Tel: 08 / 92 21 00 Fax: 08 / 92 22 12 ======================================================================== Säkerhetsdatablad ========================================================================

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl

SÄKERHETSDATABLAD Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval citric acid powder detergent EU SE

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval citric acid powder detergent EU SE SÄKERHETSDATABLAD DeLaval citric acid EU0125 - SE Klassificering Personlig skyddsutrustning Symbol(er) Ersätter 05/27/2009 Revisionsnummer: 0 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktkod

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 04/03/2013 Revisionsnr: 7 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg OLYMPUS ENDODIS

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg OLYMPUS ENDODIS SÄKERHETSDATABLAD Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg OLYMPUS ENDODIS Kod 107642E Version 6 Revisionsdatum 2 juni 2008 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: NATRONVATTENGLAS REACH-reg.nr: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549 008 88 Fax: 08-549 008 87

SÄKERHETSDATABLAD. Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549 008 88 Fax: 08-549 008 87 Flytande tvättmedel Sidan 1 av 6 Utfärdandedatum: 2011-02-04 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Leverantör: Utfärdare: Flytande tvättmedel Stundab Box 47159 100 74 Stockholm

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: NATRIUMTRIPOLYFOSFAT REACH-reg.nr: 01-21194304550-54 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Säkerhetsdatablad BG-EU enligt 91/155EWG Publiceringsdatum

Säkerhetsdatablad BG-EU enligt 91/155EWG Publiceringsdatum Produkt: Bioni Grip Sida 1 av 7 Uppdaterad: 2012-06-29 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget. Produktnamn Bioni Grip Användningsområde Specialprimer/grundfärg för de flesta typer av underlag.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING 3. FARLIGA EGENSKAPER 4.

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING 3. FARLIGA EGENSKAPER 4. (enligt 2001/58/EG) Utskriftsdatum: 2003-06-25 Sida 1 av 5 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn : Användningsområde Leverantör Telefonnummer vid nödsituationer : Fogfria beläggningar. : Peran

Läs mer