SÄKERHETSDATABLAD enligt REACH (1907/2006/EG, med ändringar och tillägg enligt 453/2010/EG)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD enligt REACH (1907/2006/EG, med ändringar och tillägg enligt 453/2010/EG)"

Transkript

1 SÄKERHETSDATABLAD enligt REACH (1907/2006/EG, med ändringar och tillägg enligt 453/2010/EG) Revideringsdatum: 16 april 2015 Utgivningsdatum: 16 Juli 2007 SDS nr: AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning IMS 803 II 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Ett högeffektivt vattenbaserat alkaliskt rengöringsmedel Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Företag: A.W. CHESTERTON COMPANY 860 Salem Street Groveland, MA , USA Tel.: Fax: (Mon. - Fri. 8:30-5:00 PM EST) Begäran om säkerhetsdatablad: E-post (Frågor om säkerhetsdatablad): E-post: 1.4. Telefonnummer för nödsituationer Infotrac: (betalas av mottagaren) 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering enligt Förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] Frät. på huden 1B, H314 Importör: Klassificering enligt Direktiven 1999/45/EG och 1975/324/EEG Frätande; C; R Ytterligare information För fulltext för H-angivelser och R-fraser: se AVSNITT 2.2 och Märkningsuppgifter Märkning enligt Förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] Faropiktogram: Giftinformationscentralen Ring 112 dygnet runt Signalord: Fara Faroangivelser: H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Skyddsangivelser: P260 Inandas inte dimma/sprej. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder och ögon-/ansiktsskydd. Kompletterande information: P303/361/353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. P305/351/338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P301/330/331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. A.W. Chesterton Company, 2015 Med ensamrätt. Reg. av US Patent and TM Office Sida 1 av 7

2 2.3. Andra faror Den huvudsakliga säkerhetsrisken som förknippas med denna produkt är dess högalkaliska innehåll (ph 13,1-13,7). Vid förtäring av stora kvantiteter kan denna produkt ge invärtes skador. Tvätta omedelbart efter varje kontakt. AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 3.2. Blandningar Farliga beståndsdelar¹ Vikt-% CAS-nr. / EG-nr. Natriumkarbonat Kaliumhydroxid N-Metyl-2-pyrrolidon 0, REACHförordning nr Klassificering (enligt 1272/2008/EG) Klassificering (67/548/EEG) ET Ögonirrit. 2, H319 Xi; R36 ET ET Akut tox. 4, H302 Frät. på huden 1A, H314 Repr. 1B, H360D Ögonirrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Irrit. på huden 2, H315 C; R22-35 Xn; R22 T; R61 Xi; R36/37/38 Farobeteckningar enligt 67/548/EEG: C: Frätande; T: Giftig; Xn: Hälsoskadlig; Xi: Irriterande För fulltext för H-angivelser och R-fraser: se AVSNITT 16. ¹Klassad enligt: 1272/2008/EG, 67/548/EEG, 99/45/EG, REACH, KIFS 2005:7 AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Inandning: Hudkontakt: Ögonkontakt: Förtäring: ej tillämplig Skölj området med vatten medan de förorenade kläderna avlägsnas. Tvätta kläderna innan de används igen. Tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare omedelbart. Skölj omedelbart ögonen med rikliga mängder vatten i minst 15 minuter. Kontakta läkare omedelbart. Framkalla ej kräkning. Om personen är vid medvetande, drick stora mängder vatten. Kontakta läkare omedelbart De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Direktkontakt orsakar frätskador på ögon, hud och slemhinnor Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Behandla symptomatiskt. AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 5.1. Släckmedel Ej brandfarlig, Använd släckare som lämpar sig för den omgivande elden Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal Kyl exponerade behållare med vatten. Rekommendera brandpersonal att bära andningsskydd med friskluftstillförsel. AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Kontroller exponeringen och använd personlig skyddsutrustning som specificeras i avsnitt Miljöskyddsåtgärder Inga speciella krav Metoder och material för inneslutning och sanering Begränsa spillet till ett litet område. Sug upp med absorberande material (t ex sand, sågspån, lera etc.) och placera detta i en passande behållare för destruktion Hänvisning till andra avsnitt Se avsnitt 13 för information om avyttring. A.W. Chesterton Company, 2015 Med ensamrätt. Reg. av US Patent and TM Office Sida 2 av 7

3 AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING 7.1. Försiktighetsmått för säker hantering Håll behållarna stängda när de inte används. Tag genast av alla nedstänkta kläder. Alkaliska material uppvisar ibland fördröjda effekter. Skölj omedelbart vid varje kontakt Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Lagras i kallt, torrt utrymme Specifik slutanvändning Inga speciella varningsföreskrifter. AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD 8.1. Kontrollparametrar Beståndsdelar NGV² TLV enligt ACGIH ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 Kaliumhydroxid (TGV) 2 Natriumkarbonat 1 TGV: 2 N-Metyl-2-pyrrolidon* 50 KTV: KTV: 300 *Av Chesterton rekommenderad gräns: 100 ppm. ² Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar, AFS 2005: Begränsning av exponeringen Tekniska åtgärder Sörj för god ventilation. Komplettera med mekaniskt punktutsug om de hygieniska gränsvärdena överskrids Individuella skyddsåtgärder Andningsskydd: Skyddshandskar: Ögon- och ansiktsskydd: Övrigt: Exponeringsskydd för miljön Se avsnitt 6 och 12. Krävs normalt ej. Om hygieniska gränsvärdet överskrids, använd ett godkänt andningsskydd avsett för organiska/syra/basiska ångor (t. ex filtertyp EN A-P2). Vattentäta handskar (t ex av gummi, latex eller plast) Skyddsglasögon. Ogenomträngbara kläder är en nödvändighet för att förhindra hudkontakt. A.W. Chesterton Company, 2015 Med ensamrätt. Reg. av US Patent and TM Office Sida 3 av 7

4 AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Form klar vätska Lukt svag lukt Färg röd Lukttröskel ej bestämd Kokpunkt 100 C Ångtryck vid 20 C ej bestämd Smältpunkt 0 C Aromatinnehåll i viktprocent 0% % Flyktiga ämnen (i volym) 89% ph-värde 13,1 13,7 Flampunkt ingen Relativ densitet 1,06 kg/l Metod PM Stängd Kopp Fördelningskoefficient (vatten/olja) > 1 Viskositet < 5 25 C Ångtäthet (luft=1) > 1 Självantändningstemperatur ej tillämplig Avdunstningshastighet (eter=1) < 1 Sönderfallstemperatur ej bestämd Löslighet i vatten fullständigt Övre/undre brännbarhetsgräns ej bestämd Oxiderande egenskaper ej tillämplig eller explosionsgräns Brandfarlighet (fast form, gas) ej tillämplig Explosiva egenskaper ej tillämplig 9.2. Annan information AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET Reaktivitet Se avsnitt 10.3 och Kemisk stabilitet Stabil Risken för farliga reaktioner Inga kända farliga reaktioner vid normal användning Förhållanden som ska undvikas Oförenliga material Aluminium, zink och tenn; legeringar av aluminium, zink och tenn och kraftiga oxidationsmedel som flytande klor och koncentrerat syre Farliga sönderdelningsprodukter Kolmonoxid, koldioxid och andra giftiga gaser. AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION Information om de toxikologiska effekterna Primär exponeringsväg vid normal användning: Akuta effekter: Kroniska effekter: Cancerogenitet: Fara vid aspiration: Annan information: Hud- och ögonkontakt. Direktkontakt orsakar frätskador på ögon, hud och slemhinnor. ATE-blandning oral = mg/kg. Ämnet Test Resultat Kaliumhydroxid LD50 oral, råtta 365 mg/kg Natriumkarbonat LC50 inhalation, råtta 2,3 mg/l/2 timmar Natriumkarbonat LD50 oral, råtta 4090 mg/kg N-Metyl-2-pyrrolidon LC50 inhalation, råtta > 5,1 mg/1/4 tim N-Metyl-2-pyrrolidon LD50 dermal, kanin 8000 mg/kg N-Metyl-2-pyrrolidon LD50 oral, råtta 3598 mg/kg N-metyl-2-pyrrolidone har givit upphov till effekter i lever och njurar och nedsatt fertilitet/fosterskador vid djurförsök. Denna produkt innehåller inga ämnen som är klassade som cancerframkallande enligt International Agency for Research on Cancer (IARC) och förordning (EG) nr 1272/2008. Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. känd. AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION Ekotoxikologiska data är inte bestämda speciellt för denna produkten. Informationen är baserad på kunskap om ingående komponenter och ekotoxikologi för liknande ämnen. A.W. Chesterton Company, 2015 Med ensamrätt. Reg. av US Patent and TM Office Sida 4 av 7

5 12.1. Toxicitet Många arter i vatten är intoleranta för ph-nivåer som överskrider ph Persistens och nedbrytbarhet N-Metyl-2-pyrrolidon: lätt biologiskt nedbrytbar. Den (de) surfaktant (er) som denna produkt innehåller uppfyller de kriteria på biologisk nedbrytbarhet som beskrivs i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Data som styrker detta finns tillgängligt för myndigheter och tvättmedelstillvekare vid förfrågan Bioackumuleringsförmåga N-Metyl-2-pyrrolidon: förväntas inte att bioackummuleras (log Kow < 1) Rörligheten i jord Vätska. Vattenlöslig. För att bestämma rörligheten i miljön se produktens fysikaliska och kemiska data under avsnitt Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen Ej tillgängligt Andra skadliga effekter känd. AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING Avfallsbehandlingsmetoder Förbränn eller lämna på deponi vid en för ändamålet godkänd anläggning. Vätskor kan efter neutralisering behandlas i reningsverk för avloppsvatten genom absorbtion av organiska ämnen. Produkten är klassad som farligt avfall enligt 2008/98/EG. Kontrollera statliga och kommunala bestämmelser och uppfyll de strängaste kraven. Europeisk lista med avfallskoder: AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION UN-nummer ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: UN1814 TDG: UN1814 US DOT: UN Officiell transportbenämning ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION TDG: POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION US DOT: POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION Faroklass för transport ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: 8 TDG: 8 US DOT: Förpackningsgrupp ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: II TDG: II US DOT: II Miljöfaror INGA MILJÖRISKER Särskilda försiktighetsåtgärder INGA SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ANVÄNDAREN Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden EJ TILLÄMPLIG Annan information US DOT: ERG NO. 154 May be shipped as Limited Quantities in packaging having a rated capacity gross weight of 66 lb. or less and in inner packages not over 1 Liter (49 CFR (b,1) IMDG: EmS. F-A, S-B Separated from Acids ADR: Classification code C5, Tunnel restriction code (E) AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö EU-förordningar Tillstånd enligt avdelning VII: Begränsningar enligt avdelning VIII: Ej tillämplig A.W. Chesterton Company, 2015 Med ensamrätt. Reg. av US Patent and TM Office Sida 5 av 7

6 Andra EU-förordningar: Förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Direktiv 94/33/EG om skydd av minderåriga I arbetslivet Nationella bestämmelser Antändningsklass: ej tillämplig Andra nationella förordningar: Nationellt genomförande av EG-direktivet som hänvisas till i avsnitt Kemikaliesäkerhetsbedömning Leverantören har inte utvärderat kemikaliesäkerheten för ämnet/blandningen. AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION Förkortningar ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists och akronymer: ADN: Europeiskt avtal om internationell transport av farligt gods på inre vattenväg ADR: Europeiskt avtal om internationell transport av farligt gods på väg ATE: Uppskattad akut toxicitet BCF: Biokoncentrationsfaktor CLP: Förordning om klassificering, märkning och förpackning (1272/2008/EG) E/T: Ej tillämpligt ET: Ej tillgängligt GHS: Globalt harmoniserat system ICAO: International Civil Aviation Organization, FN-organ för internationellt civilflyg IMDG: International Maritime Dangerous Goods, sjötransport av farligt gods KTV: Korttidsvärde LC50: Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation LC50: Dödlig dos för 50% av en testpopulation LOEL: Lägsta observerbara effektnivå NGV: Nivågränsvärde NOAEL: Nivå där ingen skadlig effekt observeras NOEL: observerad effektnivå OECD: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling PBT: Långlivat, bioackumulativt och giftigt ämne (Q)SAR: Kvantitativa struktur-aktivitetssamband REACH: Registrering, utvärdering, tillståndsprövning och begränsning av kemikalier (1907/2006/EG) RID: Föreskrifter om internationell tågtransport av farligt gods SDS: Säkerhetsdatablad STEL: Korttidsgränsvärde för exponering STOT: Specifik målorgantoxicitet TDG: Transport av farligt gods (Kanada)TLV: Takgränsvärde TGV: Takgränsvärde TLV: Nivågränsvärde US DOT: USA:s transportdepartement vpvb: Mycket långlivat och mycket bioackumulerbart ämne Förklaringar till övriga förkortningar och akronymer finns på Viktiga litteraturreferenser och datakällor: Chemical Classification and Information Database (CCID) European Chemicals Agency (ECHA) - Information om kemikalier National Institute of Technology and Evaluation (NITE) U.S. National Library of Medicine Toxicology Data Network (TOXNET) Kemikalieinspektionen (KEMI) Procedur som används till att fastställa klassificeringen för blandningar enligt Förordning (EG) nr 1272/2008: Klassificering Frät. på huden 1B, H314 Relevanta faroangivelser: Relevanta riskfraser: Namn i faropiktogram: Klassificeringsförfarande Beräkningsmetod H302: Skadligt vid förtäring. H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H315: Irriterar huden. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna. H360D: Kan skada det ofödda barnet. R22: Farligt vid förtäring. R35: Starkt frätande. R36/37/38: Irriterar ögonen, andningsorganen och huden: R61: Kan ge fosterskador. Frätande A.W. Chesterton Company, 2015 Med ensamrätt. Reg. av US Patent and TM Office Sida 6 av 7

7 Ändringar i säkerhetsdatabladet för den här revisionen: Avsnitter 2.1, 2.2, 3, 8.1, 8.2.2, 9.1, 11, 16. Mer information: Denna information är enbart baserad på data erhållna av leverantörerna för de ämnen som används, och inte på produkten som ämnerna ingår i. garanti, uttalad eller underförstådd, beträffande användbarheten av produkten för använderens särskilda bruk utlovas. Användaren måste själv bedöma om produkten är lämplig. A.W. Chesterton Company, 2015 Med ensamrätt. Reg. av US Patent and TM Office Sida 7 av 7

SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 1. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNING OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktkod CAS Nr. EINECS

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Loxeal 18-10 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Activa BAD

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Activa BAD Sida 1 av 8 Omarbetad 20130320 Version 6 1. Namnet på ämnet/blandningen och företaget Namnet på beredningen: Användning: Rengöringsmedel för badrum. Brukslösning. Artikelnummer: 30211 Leverantör: Hygienteknik

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID Omarbetad 10.08.2011 Revision 03 Ersätter datum 1.03.2011 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 100084, 10215,

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige Utgivningsdatum/ Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A.

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Produkttyp: Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND DESI-HAND Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DESI-HAND 62560910

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD White Oil ( viscosity lower than 20,5 at 40 C)

SÄKERHETSDATABLAD White Oil ( viscosity lower than 20,5 at 40 C) Omarbetad: 14.04.2011 Revision: 02 Datum För Ny Version: 04.02.2011 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn White Oil ( viscosity

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55 SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.12.2012 1.1. Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 %

SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 % Väteperoxid APL 30 % Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 % AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 13.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Väteperoxid

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635)

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) Armor All PROTECTANT SEMI-MATT FINISH (635) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08.09.2011

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VECK Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH)

SÄKERHETSDATABLAD VECK Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH) SÄKERHETSDATABLAD VECK Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH) Tryckdatum 05/09/2013 Tillverkningsdag 17/08/2011 Revisionsdatum 10/02/2013 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II Omarbetad 11/01/2013 Revision 9 Ersätter datum 25/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-%

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn : Produktkod : 115373E Användning av ämnet eller blandningen : Rengöringsmedel Ämnestyp : Blandning Endast

Läs mer

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se.

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se. 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: BRILUBE 30 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(8) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Wartner 2G Vårtborttagning Art Nr 101084, 101086 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS VS 150 C

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS VS 150 C AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn FIS VS 150 C 1.2Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del Barrikade ESD C-Undercoat B-del Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Barrikade ESD C-Undercoat B- del SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid)

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) Tefacid 1 VL 30 (liquid) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.07.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE Biosafe HO 32 NE Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes)

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes) Tefacid 1 VL 30 (flakes) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.07.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer