Realtidsvisualisering av ögonrörelser i simulator

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Realtidsvisualisering av ögonrörelser i simulator"

Transkript

1 VTI notat Utgivningsår Realtidsvisualisering av ögonrörelser i simulator Utveckling och implementation Mikael Nordenrot

2

3 Förord Föreliggande projekt har genomförts under 2008 som uppsats vid Linköpings universitet av Mikael Nordenrot. Handledare på VTI har varit Mikael Adlers, handledare och examinator på Linköpings universitet var Ingemar Ragnemalm. Projektets syfte var att visualisera förarens blickriktning i VTI:s avancerade körsimulator och rapporten beskriver hur ett sådant system kan implementeras och vilka problem som kan förekomma. I det implementerade systemet, Gaze Tracker, görs visualisering och detektering i realtid. För registrering av ögonens rörelser samt position användes Smart Eye Pro. Gaze Tracker fungerar som en tilläggsmodul till VTI:s körsimulator. Tack till alla på FTS (Fordonsteknik och simulering) för ett gott samarbete. Jonas Jansson Enhetschef VTI notat Dnr: 2009/

4

5 Realtidsvisualisering av ögonrörelser i simulator - Utveckling och implementation Examensarbete utfört i Informationskodning av Mikael Nordenrot Rapport 4012 Linköping 2008 LITH-ISY-EX--08/4012--SE i

6 ii

7 Realtidsvisualisering av ögonrörelser i simulator - Utveckling och implementation Examensarbete utfört i Informationskodning vid Linköpings tekniska högskola av Mikael Nordenrot LITH-ISY-EX--08/4012--SE Handledare: Mikael Adlers, Ingemar Ragnemalm Examinator: Ingemar Ragnemalm Linköping iii

8 iv

9 Presentationsdatum Publiceringsdatum (elektronisk version) Institution och avdelning Institutionen för systemteknik Department of Electrical Engineering Språk X Svenska Annat (ange nedan) Antal sidor 62 Typ av publikation Licentiatavhandling X Examensarbete C-uppsats D-uppsats Rapport Annat (ange nedan) ISBN (licentiatavhandling) ISRN LiTH-ISY-EX-08/4012--SE Serietitel (licentiatavhandling) Serienummer/ISSN (licentiatavhandling) URL för elektronisk version Publikationens titel Realtidsvisualisering av ögonrörelser i simulator Utveckling och implementation Författare Mikael Nordenrot Sammanfattning Denna rapport beskriver hur en förares ögonrörelser och blickriktning kan visualiseras i en simulator. Rapporten beskriver också hur ett sådant system kan implementeras och vilka problem som kan förekomma. I det implementerade systemet, Gaze Tracker, görs visualisering och detektering i realtid och för registrering av ögonens rörelser samt position användes Smart Eye Pro. Gaze Tracker fungerar som en tilläggsmodul till VTI:s körsimulator, Simulator III, och det är även denna simulator som använts vid de slutliga testerna för att utvärdera systemets prestanda. Testerna bedömdes som lyckade och visualiseringen av ögonrörelserna ansågs uppfylla de uppsatta målen. Rapporten ger också läsaren en förståelse för hur människan använder och rör sina ögon och hur dessa rörelser kan registreras med olika tekniker. Tekniker som tas upp är kontaktlinser, elektro-okulografi (EOG) och video-okulografi (VOG). Eftersom körsimulatorn på VTI är en central del i detta arbete ges läsaren också en övergripande förståelse för hur denna simulator är uppbyggd och vad som är möjligt att simulera med denna. Antal sidor: 62 Nyckelord Driving Simulator, VTI, Eye Tracking, Smart Eye, Video-Oculography. v

10 vi

11 Abstract This thesis describes how to visualize a driver's eye movements and gaze direction in a simulator. The thesis also describes how to implement such a system and what problems to expect. In the implemented system, Gaze Tracker, the visualization and detection is made in real-time and Smart Eye Pro was the system used to detect eye movements and eye position. Gaze Tracker works as an add-on application to the driving simulator of VTI, Simulator III, and this was also the simulator used in the final tests. These tests were considered to be successful and the visualization was considered to fulfill the goal of this thesis. This thesis also describes how a human uses his/her eyes and what kind of techniques possible to use for detection of these eye movements. Techniques mentioned in this thesis are contact lenses, electrooculography (EOG) and videooculography (VOG). Because of the close usage of the driving simulator of VTI this thesis also gives a description of their latest simulator and what kind of simulations it can be used for. Sammanfattning Denna rapport beskriver hur en förares ögonrörelser och blickriktning kan visualiseras i en simulator. Rapporten beskriver också hur ett sådant system kan implementeras och vilka problem som kan förekomma. I det implementerade systemet, Gaze Tracker, görs visualisering och detektering i realtid och för registrering av ögonens rörelser samt position användes Smart Eye Pro. Gaze Tracker fungerar som en tilläggsmodul till VTI:s körsimulator, Simulator III, och det är även denna simulator som använts vid de slutliga testerna för att utvärdera systemets prestanda. Testerna bedömdes som lyckade och visualiseringen av ögonrörelserna ansågs uppfylla de uppsatta målen. Rapporten ger också läsaren en förståelse för hur människan använder och rör sina ögon och hur dessa rörelser kan registreras med olika tekniker. Tekniker som tas upp är kontaktlinser, elektrookulografi (EOG) och video-okulografi (VOG). Eftersom körsimulatorn på VTI är en central del i detta arbete ges läsaren också en övergripande förståelse för hur denna simulator är uppbyggd och vad som är möjligt att simulera med denna. vii

12 viii

13 Förord Jag skulle vilja tacka alla som på ett eller annat sätt ställt upp och hjälpt mig under arbetets gång. Ett särskilt tack till Martin Bergstrand, som också gjorde sitt examensarbete på VTI, för den trevliga tiden på vårt gemensamma kontor. Att sitta tillsammans som vi gjorde i ett och samma kontor leder verkligen till många intressanta och roliga diskussioner. Inte bara diskussioner som berör det aktuella arbetet utan också vardagliga händelser som inträffar i ens liv. Jag vill också tacka min handledare Mikael Adlers som varit en stor tillgång vid tekniska frågor om simulatorns uppbyggnad och funktion. Dessutom vill jag tacka Mats Lidström och Laban Källgren för all mjukvarurelaterad support samt Tania Dukic för hennes stöd och intressanta åsikter under arbetets gång. Till sist vill jag också tacka min handledare på Liköpings Tekniska Högskola, Ingemar Ragnemalm, för all hjälp att slutföra denna rapport. Mikael Nordenrot, Linköping, 2008 ix

14 x

15 Innehåll 1 Inledning Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar Disposition Människans öga Historik Ögat Ögats rörelser Saccader Fixationer Följande fixation Detektering av ögonrörelser Historik Tekniker Kontaktlinser Elektro-okulografi (EOG) Video-okulografi (VOG) Smart Eye Pro Kalibrering och koordinatsystem Utdata Liknande system VTI-simulatorn Simulator III Systemet Grafiksystemet Visual Problemidentifiering Noggrannhet Problemanalys Problemhantering Tidsförskjutningar Problemanalys Problemhantering Visualisering Problemanalys Problemhantering Överbelastning Problemanalys Problemhantering Kalibrering Problemanalys Problemhantering Flexibilitet xi

16 5.6.1 Problemanalys Problemhantering Diskussion Gaze Tracker Arkitektur Gaze Manager Smart Eye Gaze Items Användning av GazeItems Processen Deklarering Filtrering Detektering Visualisering Prestanda Slutsatser Resultat Vidareutveckling xii

17 Figurer Tredimensionell kub Människans horisontella synfält i jämförelse med hästens Diagram över skärpan för olika vinklar från blickriktningen Saccader och fixationer växelvis En fixation innehållande microsaccader, drift och tremor Magnetslinge-metoden. Silikonlins placerad på ögat Elektro-okulografi (EOG). Placering av elektroder De fyra purkinjereflektionerna Placering av Smart Eyes kameror och IR-lampor i bilen Profilpunkter i Smart Eye Pro Kalibreringsplattans placering i bilen med de olika axlarna Tobii T60/T120 Eye Tracker Ett enkelt FaceLAB system Simulator III med personbil Rörelser för kraftsimulering i körsimulator Signalflödet i Simulator III med Smart Eye Grafiksystemet Exempel på hur omgivning visas för en förare med hjälp av Visual SRH-koordinater Klassdiagram för de olika objekten Tidsfördöjningar i systemet Gaze Trackers uppbyggnad Gaze Trackers flöde XML-kod med tre gaze-element Geometrisk tolkning av vibrationsfiltret Skärmbild av Gaze Tracker xiii

18 xiv

19 Tabeller Riktvärden på Gaze Tracker-systemets prestanda Specifikation för två olika PC-datorer som använts vid prestandamätningar xv

20 xvi

21 K APITEL INLEDNING 1.1 Bakgrund 1.2 Syfte Simulatorer har länge haft en viktig och avgörande roll för utvecklingen och forskningen på fordon och farkoster. Inom flygindustrin insåg man detta tidigt och redan i början på 1900-talet byggdes de första flygsimulatorerna. Dessa var visserligen väldigt enkla och bestod av en flygplanskropp som ställdes mot vinden och hade väldigt begränsad rörelsefrihet. Fordonsindustrin var dock inte sena att inse fördelarna med simulatorer men eftersom hjulbaserade fordon ställer högre krav på realistiska rörelsekrafter, dröjde det ett bra tag innan utvecklingen tog fart inom den branschen. Idag finns det en mängd olika varianter av simulatorer och deras användningsområde är minst lika mångfaldigt. Den senaste tidens snabba tekniska utveckling har också bidragit till att det idag är möjligt att för mindre företag och organisationer att utveckla sina egna simulatorer. VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, som länge har varit bland de främsta inom körsimulatorer, lanserade sin första simulator år Idag har de sin tredje körsimulator i drift och denna kan bl.a. användas till att simulera körningar med personbil, lastbil och tåg. VTI har sen i slutet på 90-talet bedrivit forskning om förares ögonrörelser. Under årens lopp har en mängd olika studier gjorts där man bl a studerat förarens ögonaktivitet vid olika trafiksituationer och vid t ex trötthet eller drogpåverkan. Man har också gjort undersökningar på hur förarens blickmönster förändras i olika trafiksituationer och hur personen uppfattar diverse teknisk utrustning. Det sistnämnda har blivit allt mer intressant på senare tid då antalet tekniska hjälpmedel i förarkabinen blivit allt fler. 1

22 Flertalet av de gjorda testerna har dock enbart riktat sig mot stora eller få fasta områden i bilen som exempelvis ut genom framrutan, instrumentpanelen och backspeglar. Syftet med detta arbete är att kunna utöka dessa undersökningar till att även innefatta föremål och händelser som utspelar sig i simuleringen. Systemet skall i realtid kunna identifiera var och på vad som föraren tittar i den simulerade miljön och samtidigt visualisera detta på ett överskådligt sätt. 1.3 Mål Mitt mål med detta arbete är att med hjälp av utdata från ett system för ögonrörelsedetektering, utveckla en modul till VTI:s grafikmotor Visual. Modulen ska i realtid visualisera förarens blickriktning på en separat dator kopplad till simulatorns nätverk. Utöver detta kommer även ett sannolikhetsvärde, baserat på förarens blickriktning, kontinuerligt att beräknas och visas för de olika föremålen som definierats i miljön. Exempel på intressanta föremål kan vara skyltar, andra fordon, personer och djur. 1.4 Avgränsningar 1.5 Disposition Ett externt system, Smart Eye Pro 3.5, kommer att vara monterat i körsimulatorn och användas för detektering och generering av ögonrörelsedata. Användningen av detta system är redan fastställt av VTI och därför kommer inte en undersökning om andra liknande system kan ge bättre resultat att genomföras som en del av detta arbete. Eftersom VTI:s grafikmotor Visual är utvecklad i Visual Studio 2005 och skriven i C++ kommer även detta arbete använda sig av denna utvecklingsmiljö och detta programmeringsspråk. Denna rapport börjar med ett inledande kapitel och beskriver arbetets bakgrund, syfte, mål och avgränsningar. Rapporten innehåller därefter tre introducerande och teoretiska kapitel. I kapitel 2 ges en kort introduktion till människans öga. Här beskrivs ögats olika rörelser och hur dessa används vid normalt seende. Kapitel 3 beskriver olika tekniker som idag finns tillgängliga och används för att detektera ögonrörelser. Kapitlet beskriver också Smart Eye Pro 3.5, som är det system som använts i detta arbete. Kapitel 4 är det sista introducerande kapitlet och beskriver VTI-simulatorns konstruktion och uppbyggnad. Här beskrivs också olika tekniker som en simulator kan använda sig av för att simulera olika rörelser eller händelseförlopp för hjulgående fordon. 2

23 I kapitel 5 identifieras och beskrivs de olika delproblem som har uppkommit under arbetets gång. Till varje delproblem beskrivs också en eller flera valda lösningar som använts i den slutliga implementationen. Sist i kapitlet ges en kort diskussion om andra mindre problem som diskuterats och provats under arbets gång. I kapitel 6 beskrivs Gaze Tracker. Detta är det slutgiltiga systemet och målet med arbetet. Kapitlet beskriver systemets arkitektur med dess ingående moduler samt processen som modulerna arbetar efter. Kapitlet tar även upp olika prestandamätningar på det implementerade systemet. Kapitel 7 är det sista kapitlet och presenterar resultatet av det implementerade systemet. Här ges också förslag på olika förbättringar som kan göras på Gaze Tracker vid en eventuell vidareutveckling. 3

24 4

25 K APITEL MÄNNISKANS ÖGA 2.1 Historik I över 100 år har det gjorts studier och bedrivits forskning om hur våra ögon fungerar och används för att tolka vår omgivning. I detta kapitel introduceras läsaren till hur människans öga fungerar och hur det används för att tolka sin omgivning. En av de första att bedriva studier om människans öga var H. von Helmholtz. I en av hans mest kända publikationer, Handbuch der Physiologischen Optik (Handbook of Physiological Optics) [1], nämner han att ögat kontinuerligt flackar omkring inom synfältet. På så sätt kan betraktaren uppfatta omgivningen i sin helhet och identifiera var de intressanta områden finns. A. T. Duchowski klassar detta sätt att söka av sin omgivning som en av de två huvuddelarna i hur man använder den visuella uppmärksamheten [2]. Han gav beteendet metaforen var" och syftade till att man försöker hitta just var de intressanta områden i ens synfältet finns. Den andra huvuddelen kallar Duchowski för "vad" och har sin grund i W. James teorier [3]. James hävdade att den visuella uppmärksamheten är besläktad med en persons förväntningar och tankar. Han menade att man med tanken kan påverka vad man ser och i viss mån även hur man ser det. För att förklara detta använde sig W. James bl a av tredimensionella figurer. I Figur 2.1 illustreras en sådan figur i form av en kub. Perspektivet på kuben är till en början inte helt uppenbart och man kan till och med ha svårt att se vad det föreställer vid en hastig anblick. När man väl har fått bilden klar för sig, är det dock mycket enkelt att återskapa föremålet vid en senare anblick. Vilken vridningen som betraktaren ser kuben i är också något som helt kan styras och påverkas av ens tankar. 5

26 Genom att tänka sig kuben på ena eller andra vridningen kan kuben uppfattas olika. Figur 2.1 Tredimensionell kub W. James "vad -del riktar sig främst åt de utvalda intressanta områdena och hur dessa uppfattas av betraktaren. Men den har också en effekt på sökmönstret, "var", vilket A. L. Yarbus och även senare D. Norton och L. Stark kom fram till [4][5]. Yarbus kom med hjälp av sin studie fram till att en personers sökmönster på en given bild förändrades eller påverkades beroende på de frågor som han ställde till försökspersonen. Norton och Stark som byggde vidare på Yarbus undersökningar, kom fram till att även utan ledande frågor så tenderade folk att fixera sin blick på vissa särskilda områden i en bild. En annan intressant studie gjordes av M. Posner m fl som också identifierade två olika typer av visuell uppmärksamhet som de kallade orientering och detektering [6]. Dessa två typer kan liknas med de två tidigare nämnda huvuddelarna var respektive vad. Man kom också fram till att den orienterande typen sker parallellt i hela synfältet och bestämmer nästa fixation medan den detekterande sker seriellt för de olika fixationerna var och en för sig. Sammantaget ovanstående teorier kan den visuella uppmärksamheten förklaras som ett cykliskt förfarande. Duchowski kallar modellen för "bottom-up" och han beskriver den i tre steg. I det första steget skannas hela synfältet/bilden av i låg upplösning och intressanta områden väljs ut. Därefter kommer ett område dra till sig uppmärksamheten och ögonen riktar in sig på just detta område. I det sista steget granskas det utvalda området i hög upplösning för att sedan åter börja om på första steget och välja ut ett nytt intressant område. Detta förfarande upprepas ända tills synfältet eller bilden i fråga ändras eller tas bort. 6

27 2.2 Ögat Människan har ett totalt synfält på ungefär 180º horisontellt och 130º vertikalt [7]. En stor del av detta område är endast synligt för ett öga i taget och räknas till periferin. Man uppskattar att det stereoskopiska synfältet, synligt för båda ögonen, till ungefär 90º [8]. Som en intressant iakttagelse kan vårat synfält jämföras med en häst vars synfält är på nästan 360º. (Se Figur 2.2) Stereoskopiskt synfält Monoskopiskt synfält människa häst Figur 2.2 Människans horisontella synfält i jämförelse med hästens. I det stereoskopiska synfältet har man ytterligare en begränsning som beror på den visuella skärpan för ögat. Längst in i ögat finns nämligen en liten grop i näthinnan som kallas fovea eller centralgropen. Denna grop har som syfte är att ge människan en skarp syn i blickriktningen tack vare tätt packade receptorer. På grund av foveas lilla storlek avtar skärpan snabbt när man avviker från ögats blickriktning och vid ungefär 5º har den relativa skärpan i stort sett helt försvunnit [9]. (Se Figur 2.3) 100% 80% Relativ synskärpa 60% 40% 20% 0% Vinkel till visuella axeln Figur 2.3 Diagram över skärpan för olika vinklar från blickriktningen 7

28 2.3 Ögats rörelser Exakta siffror för hastigheter, tidsintervall och andra ögonrelaterade mätvärden i detta avsnitt är hämtade från Eye Movements and Vision om inget annat anges [4]. Det finns en mängd olika rörelser som ögat använder för att söka av en bild. För att göra dessa rörelser möjliga har ögat en konstruktion som ger den sex grader av frihet [2]. Ögat rör sig alltså både med translationer och med rotationer i ögonhålan. De translationer som förekommer är dock väldigt små och är egentligen en rörelse som enbart uppstår vid rotationer och som en följ av att ögat inte är fixerat i sin ögonlob. De rörelser som styr blickriktningen kan delas in i två olika kategorier, saccader och fixationer. En saccad kännetecknas med dess stora och snabba rörelse och används för att hastigt förflytta blicken mellan t ex två olika objekt. Den andra kategorin, fixationer, är saccadernas motsats och består av stillastående eller väldigt långsamma och små rörelser. Dessa rörelser uppkommer då ögat fokusera på ett och samma objekt. Figur 2.4 illustrerar hur dessa rörelse växlar och hur de två olika rörelserna samverkar för att bilda ett sökmönster. fixation En fixation är när ögat låst blicken på ett mindre område eller föremål för att kunna studerar detta i mer detalj. Hur länge en fixation varar tidsmässaccad Figur 2.4 Saccader och fixationer växelvis Saccader En saccad är den rörelse som ögat använder sig av vid förflyttning mellan två olika områden i synfältet. Vanligtvis är denna förflyttning av ögats blickriktning mindre än 20º men det förekommer förflyttningar på upp till 45º. Vid större förflyttningar sker dessa som regel som en serie av saccader med väldigt korta stopp emellan. En saccad är en väldigt snabb rörelse som har en vinkelhastighet på º/s och varar i ungefär ms. Det är också en av de få ögonrörelser som kan ses på en person med blotta ögat Fixationer 8

29 sigt är svårt att fastställa med ett exakt intervall då detta till stor del påverkas av vilken situation som personen i fråga befinner sig i. Man kan dock statistiskt uppskatta dem till att vid normalt seende vara mellan 150 ms och 600 ms och att de upptar ungefär 95 % av den totala syntiden. Man har också fått fram att storleken på det område som blicken fokuserar på oftast är mindre än 10 bågminuter i diameter [10]. (1 bågminut = 1/60 grad) fixation saccad drift & tremor saccad microsaccad Figur 2.5 En fixation innehållande microsaccader, drift och tremor. Varje fixation kan i sin tur delas in i tre mindre rörelser, microsaccader, drift och tremor. Hur dessa tre rörelser kan växla i en fixation illustreras i Figur 2.5. En microsaccad är precis som de stora saccaderna hastiga förflyttningar av blicken men i detta fall är amplituden avsevärt mycket mindre. Amplituden variera mellan 1-25 bågminuter och har en varaktighet på ms. De andra två rörelserna, drift och tremor, förekommer ofta ihop men ter sig helt olika. Drift är en rörelse som får ögat att långsamt vandra i en riktning medan tremor är en rörelse som kan tolkas som darrningar eller vibrationer. Tremor är också de minsta rörelserna som ögat gör och uppkommer som en effekt av ögats inre upplösning, d v s dess receptorer och uppbyggnad [7] Följande fixation En följande fixation är den rörelse som uppstår när ögat fixerar blicken på ett objekt i rörelse. För att objektet skall kunna följas med blicken och betraktaren bibehålla skärpan bör dess vinkelhastighet inte överstiga 200º/s. Precis som för en vanlig fixation har en följande fixation också de tre mindre rörelserna, microsaccader, vandringar och darrningar. Men i en följande fixation kan dessutom små saccader förekomma. Dessa saccader uppkommer som mindre korrigeringar för att bibehålla blicken på objektet och är mer förekommande vid höga vinkelhastigheter. 9

30 10

31 K APITEL DETEKTERING AV ÖGONRÖRELSER 3.1 Historik 3.2 Tekniker Att detektera och registrera en människas ögonrörelser har länge varit en fängslande uppgift för många forskare. I detta kapitel beskrivs olika tekniker som kan användas vid studier om människans ögonrörelser. Sist i kapitlet ges också en beskriving av Smart Eye som är det system som använts i detta arbete. De första studierna om människans ögonrörelser gjordes genom enbart direkta observationer och utan några speciellt konstruerade hjälpmedel. Först vid sekelskiftet, 1800/1900, konstruerades en primitiv kontaktlins som kunde placeras direkt på ögat [11]. På kontaktlinsen satt ett litet spröt som pekade i samma riktning som ögats blickriktning. Under talet tog utvecklingen av olika hjälpmedel fart och redan under 1920-talet bedrev Buswell helt kontaktfria studier på ögats rörelser [12]. Vid Buswells studier användes riktat ljus vars reflexer spelades in på film för att kunna studeras i efterhand. Idag har teknikerna förfinats en hel del och det finns nu en mängd olika sätt att studera ögats rörelser på. I takt med att teknikerna har blivit bättre, billigare och i vissa fall även enklare, har också användningsområdena blivit många fler. Idag görs inte bara studier på ögat i sig, utan även på det ögat tittar på. Sådana studier kan vara intressanta för datainsamling till statistiska analyser för t ex hemsidor, butikshyllor och reklam. Även system där blicken agerar som styrutrustning till t ex muspekaren i en dator förekommer idag. Det finns idag främst tre olika kategorier av tekniker för att registrera ögats rörelser, kontaktlinser, elektro-okulografi (EOG) samt video-okulo- 11

32 grafi (VOG). Var och en har sina fördelar och nackdelar. Vilken teknik som en studie bör tillämpa beror helt på syftet med studien Kontaktlinser Att registrera ögats rörelser med hjälp av olika kontaktlinser är allt som oftast en relativt omständig och kostsam process. De olika linserna eller anordningarna som monteras direkt på ögat kräver i många fall lokalbedövning och kan oftast endast användas en kort tid. En av de vanligaste teknikerna med kontaktlinser kallas för magnetslinge-metoden (Scleral search coil) och bygger på magnetisk induktion. Figur 3.1 Magnetslinge-metoden. Silikonlins placerad på ögat. Vid magnetslinge-metoden används en kontaktlins, innehållande två kopparslingor, som placeras direkt på ögat (Se Figur 3.1). Försökspersonen placeras därefter med ögat i ett svagt magnetfält. Genom att mäta den spänning som uppstår via induktion i de två kopparslingorna, kan ögats rörelser registreras och beräknas. Genom att dessutom ändra magnetfältets styrka, kan ögats eller spolarnas position bestämmas. Metoden ger en väldigt noggrann och högupplöst registrering av ögats rörelser och är en av de få teknikerna som kan registrera ögats minsta rörelser så som tremor och microsaccader. [2] Elektro-okulografi (EOG) Med elektro-okulografi (EOG) utnyttjar man ögats elektromagnetiska egenskaper och läser av variationer i den elektriska potentialen som uppstår då ögat rör sig. Förenklat kan ögat liknas med ett batteri med en pluspol ut genom ögat och en minuspol in bakom ögat. När ögat rör sig i någon riktning påverkar detta dess elektomagnetiska fält och genom att placera elektroder på vardera sida om ögat, kan dessa förändringar registreras och mätas (Se Figur 3.2). Den ena elektroden registrerar en högre 12

33 potential och den motstående en lägre potential. Variationerna i potentialen kan sedan användas till att beräkna en blickriktning. Figur 3.2 Elektro-okulografi (EOG). Placering av elektroder. Teknikens stora fördel är att den är enkel och inte påverkas om försökspersonen bär glasögon eller kontaktlinser. Den stör inte heller försökspersonens syn eftersom inget främmande föremål måste appliceras på ögat. Dessvärre påverkas den lätt av variationer i elektrodernas omgivning som t ex olika muskelrörelser i ansiktet. Tekniken har dessutom väldigt dålig noggrannhet på den uträknade blickriktningen. [2] Video-okulografi (VOG) Video-okulografi (VOG) är idag en väldigt utbredd och använd teknik och innebär att man med hjälp av videokameror eller andra liknande optiska sensorer registrerar ögats olika rörelser. Under årens lopp har det utvecklats en mängd olika metoder för att med bildbehandling erhålla en så exakt beräknad blickriktning som möjligt. Lokalisering av ögats naturliga delar, så som pupill eller den kontrastrika kanten mellan iris och ögonvitan, är vanligt förekommande och kallas pupilldetektering respektive limbusdetektering. Limbusdetektering ger en något sämre noggrannhet för dess vertikala rörelser eftersom den övre kanten mellan ögonvitan och iris ofta kan vara delvis eller helt dold under ögonlocken. Pupilldetektering ger samma noggrannhet för både vertikala och horisontella rörelser men kanten mellan pupill och iris är oftast svårare att detektera. [2] För att ytterligare öka dessa två metoders precision är det vanligt att man utnyttjar ögats reflekterande egenskap. Med hjälp av externa ljuskällor kan fyra reflektioner skapas i ögat. Reflektioner kan sedan lokaliseras på ögat och utnyttjas i beräkningarna för att erhålla blickriktningen. De fyra 13

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner IT-kommissionen Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner Benny Stridsberg Rapport 67/2003 IT-kommissionen, 103 33 Stockholm. Telefon: 08-405 10 00 ii Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Igenkänning och klassificering av trafikskyltar

Igenkänning och klassificering av trafikskyltar Igenkänning och klassificering av trafikskyltar med hjälp av maskininlärning Kandidatarbete inom civilingenjörsprogrammet HELMER FUNDIN ANTON JOHANNESSON PERHAM SHAMS Institutionen för Signal och system

Läs mer

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete Mobilen först Framställning av en design för Östgötatrafikens mobila hemsida med fokus på användarna av Anna

Läs mer

LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET

LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET Examensarbete Systemarkitekturutbildningen Andreas Boldizar Tobias Johansson VT 2012:KSAI03 Systemarkitekturutbildningen är en kandidatutbildning

Läs mer

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Datavetenskap Therese Sundström Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Therese Sundström 2005 Therese

Läs mer

Trappan till Trappan

Trappan till Trappan UPTEC STS11 048 Examensarbete 30 hp November 2011 Trappan till Trappan Jens Algerstam Abstract Trappan till Trappan Taking the steps to the Steps Teknisk- naturvetenskaplig fakultet UTH-enheten Besöksadress:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Utveckling av mobilapplikation. Med återanvändning av programkod. Patric Sjöö 2015. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap

EXAMENSARBETE. Utveckling av mobilapplikation. Med återanvändning av programkod. Patric Sjöö 2015. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap EXAMENSARBETE Utveckling av mobilapplikation Med återanvändning av programkod Patric Sjöö 2015 Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

Problem och hinder vid införande av CRM-system

Problem och hinder vid införande av CRM-system 2003:098 SHU EXAMENSARBETE Problem och hinder vid införande av CRM-system VICTORIA BLOMQUIST PER ELLEMARK Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL UTVECKLING AV E-HANDELSPLATS MED ASP.NET Tobias Henning Johan Kraner EXAMENSARBETE 2003 Information & Medieteknik FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FROM MAIL ORDER TO E-COMMERCE

Läs mer

ΣQL. Ett beslutsstöd för måligenkänning i en multisensormiljö

ΣQL. Ett beslutsstöd för måligenkänning i en multisensormiljö FOI-R--0692--SE december 2002 ISSN 1650-1942 Teknisk rapport Erland Jungert, Christina Grönwall (red.) ΣQL Ett beslutsstöd för måligenkänning i en multisensormiljö CCD-kamera Ontologi Måldataanalys ΣQL

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Funktioner i företags data mining-verktyg

Funktioner i företags data mining-verktyg EXAMENSARBETE 2004:201 SHU Funktioner i företags data mining-verktyg LARS GUSTAVSSON PONTUS ÖSTERHOLM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Designerrollen i en webbdesignprocess

Designerrollen i en webbdesignprocess Designerrollen i en webbdesignprocess Erik Hjelm Minica Kraft Andreas Nilsson Institutionen för informatik Digital medieproduktion Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp SPB 2014.22 Abstract This study investigates

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Hantering av digitala verktygsmodeller

Hantering av digitala verktygsmodeller Hantering av digitala verktygsmodeller En studie av hur 3D-modeller av monteringsverktyg ska lagras, struktureras och geopositioneras på Scania CV AB inom Chassimontering Management of digital models A

Läs mer

Hälsokoll En virtuell coach

Hälsokoll En virtuell coach Högskolan i Halmstad IT-projekt 10p. VT 07 Hälsokoll En virtuell coach Handledare: Mats Lindqvist Författare: Jacob Wodzynski, 851230 Matija Prskalo, 860714 Frida Jantell, 820921 1 Inledning...4 1.1 Syfte...

Läs mer

Riskmodellering för tredje man i närheten av flygplatser

Riskmodellering för tredje man i närheten av flygplatser SWEDAVIA KONSULT Riskmodellering för tredje man i närheten av flygplatser Niklas Breisner och Fredrik Gudmundsson 8/29/2013 Handledare: Fredrik Nilsson, Swedavia Konsult Examinator: Erik Lundström Erkännande

Läs mer

Geodetisk och fotogrammetrisk mätnings- och beräkningsteknik

Geodetisk och fotogrammetrisk mätnings- och beräkningsteknik Geodetisk och fotogrammetrisk mätnings- och beräkningsteknik Kapitel 16 Version 2013-10-28 Geodetisk och fotogrammetrisk mätnings- och beräkningsteknik by Lantmäteriet m.fl. is licensed under a Creative

Läs mer

Bruksanvisning för PolyScope

Bruksanvisning för PolyScope Bruksanvisning för PolyScope Version 1.8 1 augusti 2013 Den information som ingår häri tillhör Universal Robots A/S och får inte återges, i sin helhet eller delvis, utan i förväg inhämtat skriftligt tillstånd

Läs mer

Mätningar för bättre styrning

Mätningar för bättre styrning att synliggöra och hantera variation för styrning och förbättring av offentlig verksamhet Sekretariatsrapport Innovationsrådet Stockholm 2013 INNOVATIONSRÅDET Rapporten finns att ladda ned gratis på Innovationsrådets

Läs mer

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques 1 Visual adaptive web-shopping using personalization techniques Denis Kulenovic (dkc98002@student.mdh.se) Per-Erik Hinderson (phn98027@student.mdh.se) Handledare: Peter Funk Datum: 2003-05-17 2 Abstract

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Kommunicera att förmedla en möjlighet En studie av den interna kommunikationen på ABB Sverige i Västerås Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

Delat ledarskap i medarbetarperspektiv

Delat ledarskap i medarbetarperspektiv Delat ledarskap i medarbetarperspektiv Medarbetar- och chefserfarenheter vid två företag Soma Biglari arbetslivsrapport nr 2006:39 issn 1401-2928 Enheten för arbetshälsa Enhetschef: Ewa Wigaeus Tornqvist

Läs mer

Optimering av hemsidor

Optimering av hemsidor Optimering av hemsidor - Interaktionsförbättringsarbete på hemsidor Webpage optimization - Interaction improvement work on webpage s Raban Ebrahimzade Jonas Petersson Handledare Alan B Carlsson Kandidatuppsats

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

användarvänliga webbgränssnitt

användarvänliga webbgränssnitt Riktlinjer för användarvänliga webbgränssnitt Användarvänlig design skapas genom en ständig process där användarens behov och upplevelse är det centrala. Denna process skall ses ur ett helhetsperspektiv

Läs mer

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor LIU-IEI-FIL-G--13/01022--SE Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor En fallstudie av ÖstgötaTrafiken och införandet av en mobil e-tjänst The procurement of an e-service in the public sector A case

Läs mer

C-UPPSATS. CRM i företag

C-UPPSATS. CRM i företag C-UPPSATS 2005:078 CRM i företag En fallstudie av Handelsbanken Kristoffer Ejebro Patrik Pålsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Industriell marknadsföring Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer