SÄKERHETSDATABLAD ROCK SPLIT WHITE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD ROCK SPLIT WHITE"

Transkript

1 ROCK SPLIT WHITE Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD ROCK SPLIT WHITE 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum Produktnamn ROCK SPLIT WHITE Produktgrupp Blandsprängämne, typ A Användningsområde Slätsprängning / Förspräckning Återförsäljare Företagets namn NORAB AB Postadress Box 63 Postnr. SE Postort NORA Land Sverige Telefon +46 (0) Fax +46 (0) E-post Webbadress Utarbetat av Teknologisk Institutt, Göteborg / Milvi Rohtla Nödtelefon Giftinformation:kontorstid (övrig tid 112) 2. Farliga egenskaper Klassificering Beskrivning av risk E; R2 T; R23/24/25,R33 T,Cancer 2; R45 R52/53 Brand och explosion: Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak. Hälsa: Kan ge cancer. Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring. Kan ansamlas i kroppen och ge skador. Andra faror Miljö: Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Produkten levereras förpackad i plaströr så risken för direktkontakt med innehållet är låg. 3. Sammansättning/information om beståndsdelar Ämne Identifiering Märkning/klassificering Innehåll Glyceroltrinitrat CAS-nr.: T+,E,N; R3,R26/27/28, 2-6 vikt% EG-nr.: Indexnr.: X R33,R51/53 Etylenglykoldinitrat CAS-nr.: EG-nr.: Indexnr.: T+,E; R2,R26/27/28,R vikt% Dinitrotoluen CAS-nr.: EG-nr.: T,N; R45,R68,R62, R23/24/25,R48/22,R51/ %

2 ROCK SPLIT WHITE Sida 2 av 6 Indexnr.: Ammoniumnitrat CAS-nr.: O; R vikt% EG-nr.: Kolumnrubriker CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnamn = Namn enligt ämneslista (ämnen som inte står i ämneslistan måste översättas om det går). Innehåll angivet i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vikt%, vol% FH/FB/FM T+ = Mycket giftig, T = Giftig, C = Frätande, Xn = Hälsoskadlig, Xi = Irriterande, E = Explosivt, O = Oxiderande, F+ = Extremt brandfarligt, F = Mycket brandfarligt, N = Miljöfarlig. Ämneskommentarer Se avsnitt 16 för förklaring av riskfraser. Balansen upp till 100 % består av icke klassificerade ämnen eller ämnen under koncentrationsgränser för redovisningsskyldighet. 4. Åtgärder vid första hjälpen Allmänt Inandning Hudkontakt Ögonkontakt Förtäring 5. Brandbekämpningsåtgärder Lämpliga släckmedel Olämpliga brandsläckningsmedel Brand- och explosionsrisker Personlig skyddsutrustning Annan information 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp Personliga skyddsåtgärder Miljöskyddsåtgärder Metoder för rengöring Kontakta läkare i osäkra fall. Första hjälpen nedanför ges efter exponering för innehållet i produkten. Frisk luft, värme och vila. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Vid medvetslöshet, lossa åtsittande kläder. Vid andnöd eller hjärtstillstånd ge konstgjord andning eller hjärtmassage. Kontakta läkare. Observera att symptomen på lungödem (andnöd) kan uppträda upp till 24 timmar efter exponering. Tillkalla genast ambulans. Tag av förorenade kläder. Tvätta genast huden med tvål och vatten. Kontakta läkare. Brännskada: Skölj genast med vatten. Avlägsna under sköljningen kläder/tyg som inte är fastbrända. Tillkalla ambulans. Fortsätt skölja under transporten till sjukhuset. Skölj genast med vatten. Tag ut ev. kontaktlinser. Kontakta läkare om irritationen kvarstår. Vid längre tids sköljning, använd lljummet vatten för att undvika skador på ögat. Skölj munnen ordentligt. Försök att framkalla kräkning. Kontakta läkare. Försök ej släcka brand i sprängämnen, denna kan övergå till explosion! Brand i närheten av sprängämnet släckes med alla tillgängliga brandsläckningsmedel. Brand i sprängämnen kan INTE kvävas med några brandsläckningsmedel (skum, pulver, koldioxid eller sand). Alla försök ÖKAR risken för explosion. Explosiv vid uppvärmning eller stöt. Vid explosion / brand bildas giftiga gaser t.ex. nitrösa gaser (NO, NO2 och N2O4) och koloxider (CO, CO2). Använd friskluftsmask om produkten är utsatt för brand. Vid utrymning används godkänd flyktmask. Se även avsnitt 8. Stoppa all trafik i området runt brandplatsen på ett tillräckligt stort avstånd med tanke på att explosion kan inträffa och toxiska gaser kan utvecklas. Kontakta omedelbart polisen och räddningstjänsten. Behållare i närheten av brand flyttas snarast eller kyls med vattenstråle. Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Undvik kontakt med hud och ögon. Förhindra utsläpp till avlopp, grundvatten och mark. Sprängämnesrester tas upp mekaniskt med gnistfria redskap och samlas upp i godkänd, märkt förpackning. Tömmes i för ändamålet avsedda behållare och skickas som farligt avfall i överensstämmelse med avsnitt 13.

3 ROCK SPLIT WHITE Sida 3 av 6 7. Hantering och lagring Hantering Lagring Speciella egenskaper och risker Endast personer med relevant utbildning får hantera produkten. Beakta Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Sprängarbete AFS 2007:1. Förvaras utom räckhåll för obehöriga eller under tillsyn. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Förvara sprängämnet i skydd mot höga temperaturer. Skyddas mot fysiska skador och/eller friktion. Undvik direktkontakt. Enligt SRVFS 2006:10 Statens räddningsverks föreskrifter och allmänna råd om förvaring av explosiva varor (ändrad genom SRVFS 2008:4). Förvaras i torrt och välventilerat utrymme. (Lämplig relativ luftfuktighet mellan 45-65% och max 75% RH) Riskgrupp 1.1 / Samhanteringsgrupp D Förvaras i torrt och välventilerat utrymme. Förvaras i låst och godkänt brandsäkert lagerutrymme. Explosiv vid stöt och uppvärmning. 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd Administrativa normer Ämne Identifiering Värde Norm år Glyceroltrinitrat CAS-nr.: EG-nr.: Indexnr.: X Etylenglykoldinitrat CAS-nr.: EG-nr.: Indexnr.: Dinitrotoluen (2,4-dinitrotoluen och 2, 6-dinitrotoluen) Exponeringskontroll Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen Andningsskydd Handskar Ögonskydd Hudskydd (av annat än händerna) Annan information 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper Fysisk form Degig massa förpackad i plaströr. Lukt Karakteristisk Stark. Färg Vit Krämfärgad Löslighet i vatten Icke eller något blandbar. Relativ densitet Värde: ~ 1,00 g/cm³ Termisk tändtemperatur Värde: ~ 200 C Dekomponeringstemperatur Värde: ~ 180 C 8 t.: 0,3 mg/m3 15 min.: 0,9 mg/m3 15min 8 t.: 0,2 mg/m3 15 min.: 0,6 mg/m3 15min t.: 0,15 mg/m³, HC 2003 Man får inte äta, dricka eller röka under arbetet. Tvätta händerna efter varje arbetsskift och innan måltid, rökpaus eller toalettbesök. Välj personlig skyddsutrustning i enlighet med gällande CEN-standarder och i samarbete med leverantören av personlig skyddsutrustning. Behövs normalt ej. Vid otillräcklig ventilation eller vid risk för inandning av ångor: Använd lämpligt andningsskydd med kombinationsfilter (typ A/P2). Använd handskar som är lämpliga för arbetet. Vid kontakt med lös massa använd handskar av motståndskraftigt material, t.ex.: Nitrilgummi. Genombrottstiden är inte känd. Det angivna handskmaterialet har föreslagits efter en genomgång av de enskilda ingredienserna i produkten och kända handskguider. Använd skyddsglasögon vid risk för direktkontakt med ögonen. Använd skyddskläder vid risk för hudkontakt. Möjlighet för ögonspolning bör finnas på arbetsplatsen. Förorenade och blöta arbetskläder bör bytas. Angiven skyddsutrustning är vägledande. En riskvärdering av faktiska risker kan leda till andra krav.

4 ROCK SPLIT WHITE Sida 4 av 6 Andra fysiska och kemiska egenskaper Fysiska och kemiska egenskaper 10. Stabilitet och reaktivitet Förhållanden som skall undvikas Material som skall undvikas Farliga sönderdelningsprodukter Stabilitet 11. Toxikologisk information Övriga upplysningar om hälsofara Allmänt Inandning Hudkontakt Ögonkontakt Förtäring Kroniska effekter Cancerframkallande egenskaper Reproduktionsstörningar 12. Ekologisk information Övriga miljöupplysningar Ekotoxicitet Rörlighet Persistens och nedbrytbarhet Bioackumuleringsförmåga Stötkänslighet min 3 J Friktionskänslighet min 118 N. Explosionsfara vid slag, friktion, brand eller andra antändningsorsaker. Undvik exponering för höga temperaturer eller direkt solljus. Syror. Alkalier. Vid brand eller höga temperaturer bildas: Koloxider. Nitrösa gaser (NOx). Sönderdelning startar vid 180 C. Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning. För opatronerad produkt är hälsofarorna förbundna med ingredienserna glyceroltrinitrat (nitroglycerin) och 1,2-etandioldinitrat (nitroglykol) och dinitroto luen: Giftigt vid inandning. Ånga kan påverka centrala nervsystemet och ge huvudvärk, illamående, hjärtklappning och kräkningar. Giftigt vid hudkontakt. Kan upptas genom huden. Vid allvarlig förgiftning uppträder blågrå hudton, snabba och oregelbundna hjärtslag och ev. medvetslöshet. Moderat irritation. Giftigt vid förtäring. Ger liknande symptom som vid upptag genom huden. Kan ansamlas i kroppen och ge skador. Kan ge cancer. Innehåller små mängder av ett ämne som kan minska forplantningsförmågan. Opatronerad produkt är skadlig för vattenlevande organismer och kan förorsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Produkten i sig är mycket svårlöslig i vatten, men så småningom kommer det vattenlösliga ammoniumnitratet att frigöras. Produkten är svårnedbrytbar. Bioackumulerar inte. 13. Avfallshantering Produkten är klassificerad som farligt avfall Förpackningen är klassificerad som farligt avfall Specificera lämpliga metoder för avfallshantering Ja Ja Sprängämnesrester (förstörda emballage/produkter som ej kan användas på ett godkänt sätt), utrustning som blivit förorenad av sprängämne samt förpackningar ska avlägsnas och tas om hand (eventuellt ompackas i godkänt emballage), mellanlagras och snabbast möjligt destrueras på ett säkert sätt. Produkten och dess förpackning utgör farligt avfall. Avfall levereras till godkänd mottagningsstation. Kontakta av myndigheter godkänt destruktionsföretag. 14. Transportinformation

5 ROCK SPLIT WHITE Sida 5 av 6 Produktnamn (nationellt) BLANDSPRÄNGÄMNE, TYP A Farligt gods ADR UN-nr.: 0081 Transportbenämning: BLANDSPRÄNGÄMNE, TYP A Annan relevant information.: Klassificeringskod: 1.1 D Farligt gods RID UN-nr.: 0081 Transportbenämning: BLANDSPRÄNGÄMNE, TYP A Annan relevant information.: Klassificeringskod: 1.1 D Farligt gods IMDG UN-nr.: 0081 IMDG Marin förorening: No EmS: F-B, S-Y Transportbenämning: EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE A Farligt gods ICAO/IATA UN-nr.: 0081 Transportbenämning: EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE A Annan relevant information.: Förbjudet i flygtransport av IATA 15. Gällande föreskrifter Risksymbol Sammansättning på etiketten Glyceroltrinitrat: 2-6 vikt%, Etylenglykoldinitrat: 1-5 vikt%, Dinitrotoluen: 3-5 % R-fraser R2 Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak. R23/24/25 Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring. R33 Kan ansamlas i kroppen och ge skador. R45 Kan ge cancer. R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter ivattenmiljön S-fraser S35 Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. S41 Undvik inandning av rök vid brand eller explosion. S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. S53 Undvik exponering - Begär specialinstruktioner före användning. Referenser (lagar/förordningar) Uteslutande för yrkesmässig användning. ADR/ADR-S (MSBFS 2009:2) samt RID/RID-S (MSBFS 2009:3) Föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH) Annex II: Säkerhetsdatablad Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar, AFS 2005:17 och senaste ändring AFS 2007:2 från Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter KIFS 2005:7, gällande från 1 januari Avfallsförordning, SFS 2001:1063. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Sprängarbete AFS 2007:1 SRVFS 2006:10 Statens räddningsverks föreskrifter och allmänna råd omförvaring av explosiva varor (ändrad genom SRVFS 2008:4). SÄIFS 1997:5 Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om import och om överföring av explosiva varor. Med ändringar enligt SÄIFS 1999:3 införda.

6 ROCK SPLIT WHITE Sida 6 av Annan information Förteckning över relevanta R-fraser (rubrikerna 2 och 3), Viktiga källor vid utarbetandet av säkerhetsdatablad Upplysningar som har lagts till, raderats eller reviderats Leverantörens anmärkningar Kvalitetssäkring av informationen Ansvarig för säkerhetsdatablad R2 Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak. R23/24/25 Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring. R26/27/28 Mycket giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring. R3 Mycket explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak. R33 Kan ansamlas i kroppen och ge skador. R45 Kan ge cancer. R48/22 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring. R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter ivattenmiljön R62 Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga. R68 Möjlig risk för bestående hälsoskador. R8 Kontakt med brännbart material kan orsaka brand. Säkerhetsdatablad från leverantör daterad: 31/ Version: 2. Ändrade punkter: 3,5,8 och 11. Informationen i detta dokument skall ges till alla som hanterar produkten. Detta säkerhetsdatablad är kvalitetssäkrat av Teknolgisk Institutt as, Norge, som är certifierat enligt NS-EN ISO 9001:2000. NORAB AB

SÄKERHETSDATABLAD. NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B)

SÄKERHETSDATABLAD. NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B) NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.12.2009 Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635)

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) Armor All PROTECTANT SEMI-MATT FINISH (635) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08.09.2011

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 %

SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 % Väteperoxid APL 30 % Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 % AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 13.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Väteperoxid

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA Cip Acid FA Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 07.12.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Cip Acid FA Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND DESI-HAND Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DESI-HAND 62560910

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-%

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del Barrikade ESD C-Undercoat B-del Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Barrikade ESD C-Undercoat B- del SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 440-2 ANVÄNDNING LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Rengöringsmedel.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55 SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.12.2012 1.1. Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II Omarbetad 11/01/2013 Revision 9 Ersätter datum 25/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Loxeal 18-10 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.05.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27 SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: KOMBICLEAN 303 Vinyl Användning/produkttyp: Artikelnummer: 303 Tillverkare: KOMBI-KEMI AB, Masking.11,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se.

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se. 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: BRILUBE 30 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA Enligt EG-Direktiv 2006/1907 Skapat datum 23-okt-2012 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning Handelsnamn innehåller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes)

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes) Tefacid 1 VL 30 (flakes) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.07.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20 Omarbetad: 17.01.2011 Revision: 0 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. DO0431, DO0444, DO043, DO137, DO0473, DO0481,

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA Enligt EG-Direktiv 2006/1907 Skapat datum 23-okt-2012 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning PR No. 150738 Handelsnamn

Läs mer

Propan 95, Gasol Utfärdat: 2013-12-16 Ersätter SDB: 2013-09-03

Propan 95, Gasol Utfärdat: 2013-12-16 Ersätter SDB: 2013-09-03 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produkten är undantagen från registreringsplikten enligt artikel 2.7b i REACH. Handelsnamn Propan 95 Kemisk formel C3H8 Synonymer

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 01-07-2012 Version: 10 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Flügger Flurethan Golvfärg Anmälningsnummer: 368414-9

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid)

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) Tefacid 1 VL 30 (liquid) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.07.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A.

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Produkttyp: Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Best Protect Hand Cleaning Wipes

SÄKERHETSDATABLAD. Best Protect Hand Cleaning Wipes Best Protect Hand Cleaning Wipes Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Best Protect Hand Cleaning Wipes SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE Biosafe HO 32 NE Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige Utgivningsdatum/ Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer