SÄKERHETSDATABLAD Colourlock Leather Cream Art. Nr.: , , , ,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD Colourlock Leather Cream Art. Nr.: 1017-10, 1017-25, 1017-50, 122-001, 122-030"

Transkript

1 Datum: SÄKERHETSDATABLAD Utfärdare: Susanne Karlsson 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Läderkräm, Användningsområde: Vårdmedel för läder och skinn Leverantör: ERNST P. AB Postadress: Box 16006, Göteborg Besöksadress: Ebbe Lieberathsgatan 29 Telefon: Telefax: Internet: E-post: Telefon i nödsituation: Giftinformationscentralen FARLIGA EGENSKAPER Klassificering av ämnet eller blandningen Blandningen är inte klassificerad som farlig enligt direktiv 1999/45/EG. Märkningsuppgifter S-fraser 02 Förvaras oåtkomligt för barn. 61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad. 3. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING Blandningar Kemisk benämning Kemikalier till personligt bruk såsom användning i hushållet Farliga komponenter Kemiskt namn EG nr. CAS nr Index nr. Mängd/ halt % Klassificering GHS-klassificering UV-skydd 6,29 N R53 kaustik soda, natriumhydroxid, natronlut bronopol (INN); 2-brom-2- nitropropan-1,3- diol < 0,001 C R35 Skin Corr. 1A; H314 < 0,00002 Xn, Xi, N R21/22-37/ Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1; H312 H302 H335 H315 H318 H400 Ordalydelse av R- och H-meningar: se avsnitt FÖRSTA HJÄLPEN Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Generell rekommendation Särskilda skyddsåtgärder är inte nödvändigt. Vid inandning Sörj för god ventilation. Kontakta läkaren vid irritation av andningsorgan. Vid hudkontakt Särskilda skyddsåtgärder är inte nödvändigt. Vid ögonkontakt Sköljs genast försiktigt och noggrant med ögondusch eller vatten Vid nedsväjning 1(6)

2 Spola ur munnen med vatten. Ge rikligt med vatten och låt dricka i små klunkar (förtunningseffekt). Framkalla inga kräkningar. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 5. ÅTGÄRDER VID BRAND Släckmedel Släckningsåtgärderna anpassas till omgivningen. Koldioxid (CO2). Torrsläckningspulver. Spridd vattenstråle. Lämpliga släckmedel Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Råd till brandbekämpningspersonal Använd lämpligt andningsskydd Övrig information 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Miljöskyddsåtgärder Får ej gå ut i avloppsrör och vattendrag. Metoder och material för inneslutning och sanering Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare). Upptaget material behandlas enligt avsnitt omhändertagning. Hänvisning till andra avsnitt 7. HANTERING OCH LAGRING Försiktighetsmått för säker hantering Rekommendation för säker hantering Särskilda skyddsåtgärder är inte nödvändigt. Information om brand- och explosionsskydd Övrig information Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Krav på lagerlokaler och förvaringskärl Förpackningen förvaras väl tillsluten. Information om gemensam lagerhållning om lagringsförhållanden Lagringstemperatur: > 3 C - < 40 C Maximal lagringstid: 12 månader Specifik slutanvändning 8. PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER / BEGRÄNSNING AV EXPONERING Kontrollparametrar Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar CAS nr. Ämne ml/m³ mg/m³ f/ml Kategori Anm Natriumhydroxid, 2(6)

3 inhalerbart damm - 1 NGV (8 h) - 2 KTV (15 min) Övrig information Kontrollparametrar Begränsning av exponeringen Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen Skyddsåtgärder och åtgärder beträffande hygien Byt indränkta kläder. Tvätta händer vid raster och efter arbetet. Ät inte eller drick inte under hanteringen. Andningsskydd Handskar Ögonskydd Hudskydd Begränsning av miljöexponeringen 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Aggregationstillstånd: flytande Färg: grumlig Lukt: karaktäristisk ph-värde (vid 20 C): 5,5-7,5 Tillståndsväxlingar Smälttemperatur: Kokpunkt/kokpunktsintervall: ca. 100 C Sublimeringspunkt: Mjukningspunkt: Flampunkt: > 100 C DIN (Gasign.) Brandfarlighet Fast form: Gas: Explosiva egenskaper Nedre Explosionsgränser: Övre Explosionsgränser: Tändtemperatur: Termisk tändtemperatur Fast form: Gas: Oxiderande egenskaper Ångtryck: Ångtryck: Densitet (vid 20 C): 0,90-0,95 g/cm³ Vattenlöslighet: fullständig/t blandbar Löslighet i andra lösningsmedel: - Fördelningskoffecient: * 9.3 Viskositet, dynamisk: Viskositet, kinematisk: (vid 20 C) 69 sec. mm²/s Utrinningstid: Ångdensitet: Avdunstningshastighet: Lösningsmedlets åtskiljningstest: Lösningsmedelhalt: 3(6)

4 Övriga upplysningar Water: - 1,38; White oil: 5,18; UV filter 6,88; Bis[3,6,9,12-tetraoxatetracosyl] hydrogen phosphate 7,95; canuba wax 3,46; Vitamine E acetate 12,26; Emulsifier-Sorbitan monooleate, ethoxylated 0,70; Polyox Resin -2,3; NaOH (Concentration < 0,05) -3,88; Preservative (2-brom-2-nitropropan-1,3-diol -0,64 Förhållanden som skall undvikas Skall inte frysas. Oförenliga material Oxidationsmedel. Farliga sönderdelningsprodukter Koldioxid. Kolmonoxid. kväveoxider (NOx) Information om de toxikologiska effekterna Akut toxicitet Toxikologiska data föreligger inte 10. STABILITET OCH REAKTIVITET 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION CAS nr. Kemiskt namn Exponeringsväg Metod Dos Arter h bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol Akut oral toxicitet ATE 500 mg/kg Akut dermal toxicitet ATE 1100 mg/kg Specifika effketer vi djurförsök Irritation och frätning Sensibiliserande effekter Allvarliga effekter efter upprepad eller långvarig exponering Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter Akut toxicitet, hudirritation, slemhinneirritation och mutagent potential av tillverkningen värderades av tillverkaren baserad på till huvudkomponenterna föreliggande data. Till enstaka huvudkomponenter finns delvis databrist. Enligt tillverkarens erfarenhet förväntas inga risker utöver märkningen Empiriska data beträffande effekt hos människan Toxicitet Låt ej produkten hamna okontrollerad i miljön. 12. EKOLOGISK INFORMATION CAS nr. Kemiskt namn Akvatisk toxicitet Metod Dos Arter h kaustik soda, natriumhydroxid, natronlut Akut fisktoxicitet LC50 45,4 mg/l Onchorhynchus mykiss 96 4(6)

5 Persistens och nedbrytbarhet Vid sakkunnig inledning av låga koncentrationer i biologiska reningsverk är störningar av nedbrytningsaktiviteten av slammet ej att vänta. Produkten är biologiskt nedbrytbar. > 90 % BSB5 (O2/L): 220 (DIN EN ) Bioackumuleringsförmåga Rörligheten i jord Andra skadliga effekter Akut toxicitet, hudirritation, slemhinneirritation och mutagent potential av tillverkningen värderades av tillverkaren baserad på till huvudkomponenterna föreliggande data. Till enstaka huvudkomponenter finns delvis databrist. Enligt tillverkarens erfarenhet förväntas inga risker utöver märkningen. Avfallsbehandlingsmetoder Rekommendation Destrueras enligt myndigheternas lagstiftning. Förorenad förpackning 13. AVFALLSHANTERING 14. TRANSPORTINFORMATION Landtransport (ADR/RID) Officiell transportbenämning: Ej farligt gods enligt transportreglerna Insjöfartygstransport/insjöfrakt Övriga relevanta upplysningar (Insjöfartygstransport/insjöfrakt) Ej farligt gods enligt transportreglerna Sjötransport/sjöfrakt Övriga relevanta upplysningar (Sjötransport/sjöfrakt) Ej farligt gods enligt transportreglerna Flygtransport/flygfrakt Övriga relevanta upplysningar (Flygtransport/flygfrak) Ej farligt gods enligt transportreglerna GÄLLANDE BESTÄMMELSER Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö EU-föreskrifter Övrig information - Nationella bestämmelser Vattenförorenande-klass (D): 1 - lågrisk för vattenkvaliteten 5(6)

6 16. ÖVRIG INFORMATION Fullständiga ordalydelsen av de R-fraser som nämns i avsnitten 2 och 3 21/22 Farligt vid hudkontakt och förtäring. 35 Starkt frätande. 37/38 Irriterar andningsorganen och huden. 41 Risk för allvarliga ögonskador. 50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. 53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Utförlig text med hänvisning till H-översikterna finns under avsnitt 2 och 3 H302 Skadligt vid förtäring. H312 Skadligt vid hudkontakt. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Detta säkerhetdatablad ersätter tidigare utgåvor. Uppgifterna i detta datablad är sammanställda efter våra bästa kunskaper och motsvarar kända fakta vid datum för omarbetning. Informationerna skall ge ledning för säker hantering av ämnena som nämns i detta säkerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och avlägsnande. Uppgifterna kan inte överföras till andra produkter. Såvida produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra produkter, kan detta databladets uppgifter inte utan vidare överföras till den nya produkten (Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.). 6(6)

7 Colourlock Leather Soap Art. Nr.: , Datum: Utfärdare: Susanne Karlsson 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Colourlock Leather Soap Användningsområde: Rengöring av skinn och läder Leverantör: ERNST P. AB Postadress: Box 16006, Göteborg Besöksadress: Ebbe Lieberathsgatan 29 Telefon: Telefax: Internet: E-post: Telefon i nödsituation: Giftinformationscentralen 112 Produkten är inte klassificerad som hälsoskadlig 2. FARLIGA EGENSKAPER Hälsa Miljö Brand Långvarig och upprepad hudkontakt kan verka avfettande. Stänk i ögonen kan verka irriterande. Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig Ej brandfarlig. Vid brand bildas irriterande rök. 3. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING Farliga ämnen Cas nr Halt % EG-Nr. Symboler R-fras(er) Etanol < F 11 Citronsyra, monohydrat < Xi 36 Andra ämnen: Fettsyror, talg, kaliumsalter, kokosfettsyrors kaliumsalt, glycerin, sackaros samt vatten 4. FÖRSTA HJÄLPEN Inandning Hudkontakt Ögonkontakt Förtäring Frisk luft och vila Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden med tvål och vatten. Om hudbesvär uppstår, sök läkarvård. Skölj med tempererat vatten i flera minuter. Avlägsna ev. kontaktlinser. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Ge ett par glas vatten eller mjölk om den skadade är vid fullt medvetande. Till sjukhus om mer än en mindre mängd svalts. 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER Lämpliga släckningsmedel Olämpliga släckningsmedel Speciella faror Skyddsutrustningför brandmän Vatten i spridd stråle, pulver, skum, koldioxid Sluten vattenstråle, s k water jet Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vattendimma Lämplig skyddsutrustning / friskluftsapparat bör användas vid bekämpning av brand 1(3)

8 Colourlock Leather Soap Art. Nr.: , ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP Beakta föreskrifterna för Hantering och Lagring samt Personliga Skyddsåtgärder (punkt 7 och 8). Personskydd Miljöskydd Saneringsmetod Använd kemikalieresistenta handskar. Se avsnitt 8 personlig skyddsutrustning. Förhindra läckage till vattendrag, avlopp. Vid större spill kontakta räddningstjänsten. Vid större spill underrätta vattenverk eller reningsverk. Vid spill som medför risk för miljöskada, kontakta ansvarig inom kommunen. Invallning med sand, jord eller liknande och uppsamling. Mindre spill torkas upp med trasor/papper och förvaras i slutna metallbehållare. Uppsamlat material hanteras enligt avsnitt HANTERING OCH LAGRING Hantering Undvik långvarig direktkontakt med ögonen. Se även under punkt 8 Lagring Förvaras torrt i väl tillsluten förpackning i rumstemperatur och utom räckhåll för barn. Undvik förvaring i direkt solljus. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD Allmänna skydds- och hygienaspekter Undvik långvarig direktkontakt med produkten. Tvätta händerna innan raster och vid arbetets slut. Beakta de regler och råd som gäller vid hantering av kemikalier. Personlig skyddsutrustning: Skyddshandskar (nitrilgummi och butylgummi) och ögonskydd vid risk för direktkontakt eller stänk. Hygieniska gränsvärden NGV TGV KTV Anm Enl. AFS 2005:17 ppm mg/m³ ppm mg/m³ ppm mg/m³ Etanol FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Form och färg Mjölkaktig, flytande tvållösning Flampunkt >95 C DIN EN ISO 2719 Löslighet i vatten ja PH-värde 9,15 DIN Viskositet 2,7 mm²/s DIN STABILITET OCH REAKTIVITET Produkter/ förhållanden som bör undvikas - Material och kemiska produkter som bör undvikas Starka oxidationsmedel Farliga omvandlingsprodukter Vid brand bildas bl a koloxider Produkten är stabil under rekommenderade användnings- och lagringsförhållanden. 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION Inandning Hudkontakt Ögonkontakt Förtäring Låg flyktighet för att inandning vid rumstemperatur ej förefaller troligt Långvarig eller upprepad kontakt med produkten kan orsaka mild irritation och uttorkning Stänk i ögonen kan orsaka tillfällig irritation Kan orsaka illamående och ev. kräkningar och diarré 2(3)

9 Colourlock Leather Soap Art. Nr.: , EKOLOGISK INFORMATION Produkten som helhet bedöms ej vara giftig för vattenlevande organismer. Biologiskt nedbrytbar. Förväntas ej bioackumulera. 13. AVFALLSHANTERING Produkten Tömd förpackning Små mängder kan kasseras som vanligt hushållsavfall. Större mängder. Kasserad produkt (inkl. kontaminerad förpackning) samt relaterat avfall skall omhändertagas enligt Avfallförordning (SFS 2001:1063) Föreslagen EWC-kod: (annat rengöringsmedel) Ytterförpackningen skall lämnas till materialåtervinning. Företaget är anslutet till REPA. För frågor om lokal insamling, ring REPA, telefon Inget riskgods enligt transportföreskrifterna. 14. TRANSPORTINFORMATION 15. GÄLLANDE FÖRSKRIFTER Klassificering/märkning Produkten är ej klassificerad som hälso-och/eller miljöfarlig Produkten är ej klasificerad som explosiv, oxiderande eller brandfarlig. Annan märkningsinformation Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran. 16. ANNAN INFORMATION Läs bruksanvisningen på förpackningen före användning. Riskfraser och faroangivelser i klartext: R11= Mycket brandfarligt, R36= Irriterar ögonen. 3(3)

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se.

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se. 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: BRILUBE 30 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: GLYTHERM 10 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Activa BAD

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Activa BAD Sida 1 av 8 Omarbetad 20130320 Version 6 1. Namnet på ämnet/blandningen och företaget Namnet på beredningen: Användning: Rengöringsmedel för badrum. Brukslösning. Artikelnummer: 30211 Leverantör: Hygienteknik

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635)

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) Armor All PROTECTANT SEMI-MATT FINISH (635) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08.09.2011

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Loxeal 18-10 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS VS 150 C

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS VS 150 C AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn FIS VS 150 C 1.2Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND DESI-HAND Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DESI-HAND 62560910

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-%

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige Utgivningsdatum/ Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

Version 3 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 13.11.2014 Tryckdatum 13.11.2014

Version 3 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 13.11.2014 Tryckdatum 13.11.2014 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Design code : : A6943E 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II Omarbetad 11/01/2013 Revision 9 Ersätter datum 25/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS Green 300 T

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS Green 300 T AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn FIS Green 300 T 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Norotec AB

SÄKERHETSDATABLAD Norotec AB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn Handelsnamn Gruppnamn Gödselmedel baserat på bor. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(8) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Wartner 2G Vårtborttagning Art Nr 101084, 101086 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.05.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-%

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: 01-2119457610-43 (Etanol) 01-2119457558-25/

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD White Oil ( viscosity lower than 20,5 at 40 C)

SÄKERHETSDATABLAD White Oil ( viscosity lower than 20,5 at 40 C) Omarbetad: 14.04.2011 Revision: 02 Datum För Ny Version: 04.02.2011 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn White Oil ( viscosity

Läs mer

Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55 SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.12.2012 1.1. Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE Biosafe HO 32 NE Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del Barrikade ESD C-Undercoat B-del Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Barrikade ESD C-Undercoat B- del SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn : Produktkod : 115373E Användning av ämnet eller blandningen : Rengöringsmedel Ämnestyp : Blandning Endast

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA Cip Acid FA Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 07.12.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Cip Acid FA Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes)

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes) Tefacid 1 VL 30 (flakes) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.07.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer