Strategiska partnerskap skola Key action 2 (KA 2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategiska partnerskap skola Key action 2 (KA 2)"

Transkript

1 Strategiska partnerskap skola Key action 2 (KA 2) Marie von Malmborg Jessica Hintze

2 Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen Kom till för att hantera de utmaningar som EU står inför den ekonomiska krisen globaliseringsfrågan klimatfrågan frågan om den allt äldre befolkningen.

3 Övergripande målen inom EU 2020 handlar om: Arbetsmarknad Innovation Social integration Klimat/energi Utbildning

4 Övergripande mål för Utbildning 2020 Realisera målen om livslångt lärande och mobilitet Förbättra kvalitet och resultat i utbildningen Arbeta för jämlikhet, social integration och aktivt medborgarskap Öka kreativitet och innovation (entreprenörskap) inom all form av utbildning

5 Utbildningspolitiska riktmärken 1. Minst 95 procent av alla barn från fyra års ålder (och upp till skolålder) går i förskola 2. Andelen lågpresterande 15-åringar i läsning, matematik och naturkunskap är lägre än 15 procent procent av alla unga avslutar sin gymnasieutbildning 4. Minst 40 procent av alla åringar har genomgått en eftergymnasial utbildning Ingår som huvudmål I EU Minst 15 procent av den vuxna befolkningen år ska delta i det livslånga lärandet

6 Erasmus+ Ett verktyg för att nå målen

7 Ytterligare riktmärken Andelen åringar som har jobb inom 3 år efter examen ska vara minst 82 procent Minst 20 procent av alla högskolestudenter och 6 procent av åringar med examen från grundläggande yrkesutbildning har studerat eller praktiserat utomlands

8 Allting hänger ihop EU:s mål Sveriges mål EU:s mål Individens mål Huvudmannens mål Organisationens mål

9 Vad behöver ansökande organisationer göra? Arbeta fram en plan för internationalisering Identifiera utvecklingsbehoven som tillgodoses genom utbyte/samarbete Beskriva hur det man vill göra inom Erasmus+ kopplar till de olika målnivåerna. EU:s mål Sveriges mål Individens mål Huvudmannens mål Organisationens mål

10 Specifika mål Höja nivån på kunskaper och färdigheter särskilt inom nyckelkompetenser Bidra till internationalisering och ökad kvalitet i utbildningen Stimulera framväxt av ett europeiskt utbildningsområde Förstärka den internationella dimensionen (gäller särskilt högre utb.) Förbättra språkundervisningen och språkinlärningen

11 Allmänna prioriteringar Utveckla nyckelkompetenser Ökad användning av IKT Harmonisering av erkännanden av utbildning/praktik

12 Sektorsspecifika prioriteringar YRKESUTBILDNING Projekt som stärker banden mellan skola och arbetsliv SKOLA - Projekt som förbättrar chanserna för alla att klara skolan inkl. tidigare insatser inom förskolan - Projekt som stärker kompetens och status för undervisande personal VUXENUTBILDNING Projekt som minskar antalet vuxna med låg utbildningsbakgrund (omskolning, vägledning, validering, individualisering)

13 Programländer som deltar i Erasmus+:

14 Programländer som deltar i Erasmus+: Alla EU:s medlemsländer Island Norge Liechtenstein Turkiet Makedonien Schweiz

15 EU:s medlemsländer Belgien Grekland Malta Spanien Bulgarien Irland Nederländerna Storbritannien Cypern Italien Polen Sverige Danmark Kroatien Portugal Tjeckien Estland Lettland Rumänien Tyskland Finland Litauen Slovakien Ungern Frankrike Luxemburg Slovenien Österrike

16

17 Några utmärkande skillnader mot LLP Starkare policykoppling Strategiska projekt/större påverkan Individuella ansökningar är borta En organisation/skola söker för en grupp personal och/eller studerande Tvärsektoriella samarbeten uppmuntras Internationella (utanför Europa) samarbeten, f.a. högre utbildning Förenkling: - Färre delprogram med samma/liknande regler för de olika sektorerna - Schablonbelopp - Organisationsdata i separat databas - Ackreditering för VET (yrkesutbildning) 100% digitalisering

18 Strategiskt tänk Vilken fråga är mest angelägen? Vad är själva problemet? Varför internationalisering? Vilket angreppssätt? Var/Med vem? Vilket konkret slutmål i projektet? (Hur skall projektet ha förändrat organisationen?) På vilket sätt kommer det att göra skillnad? Vilken garanti för uthållighet efter projektet? Överförbarhet?

19 Vad kan man göra? Mobilitetsprojekt Kompetensutveckling för personal Praktik för studerande inom yrkesutbildning Studier & praktik för studenter inom högre utbildning, ungdomsutbyten Samarbetsprojekt med flera partners Partnerskap/ utvecklingsprojekt Även möjligt med kortare och längre elev/studerande- och personalutbyten inom ramen för samarbetet Digitalt samarbete genom etwinning, EPALE Policyförändring Myndigheter och departement - verktyg och metoder för europeiskt samarbete och utveckling på policynivå Key Action 1 Key Action 2 Key Action 3

20 Mobilitetsprojekt skola

21 Utmärkande för KA1 skola Individuella ansökningar är borta En organisation/skola söker för sin personal Man ska ha en europeisk utvecklingsplan En ansökan skall innehålla många mobiliteter

22 Utmärkande för KA1 (forts.) Man lägger upp mobilitetsflöden för sin projektperiod (1 eller 2 år) Till exempel: 10 lärare jobbskuggar 5 dagar i Frankrike 2 skolledare jobbskuggar 3 dagar i Finland 8 lärare deltar på kurs 8 dagar i Bulgarien 1 lärare undervisar 4 veckor på en skola i Spanien Varje flöde skall motsvara ett definierat utvecklingsbehov Förenklad budget - schablonbelopp

23 Vilka organisationer kan delta? Förskolor Grundskolor Gymnasieskolor Särskolor Specialskolor Skolenheter som samlar viss pedagogisk personal centralt i organisationen (t ex modersmålslärare, elevhälsan, specialpedagoger, studievägledare) En utbildningsförvaltning kan inte söka för skolors räkning

24 Europeisk utvecklingsplan Beskriver den enskilda skolans behov och strategier när det gäller kvalitetsutveckling Beskriver hur internationalisering är tänkt att fungera som verktyg i detta arbete Utvecklingsplanen efterfrågas i ansökan. Skall tydligt framgå att den kompetensutveckling man söker medel för har sin grund i detta strategidokument

25 Vad kan man göra inom ramen för KA1 skola? Kompetensutveckling: Jobbskugga på skola eller annan relevant organisation Delta i kurser Undervisningsuppdrag Undervisa på skola All kompetensutveckling måste ske utanför Sveriges gränser.

26 Sändande organisation Ansökare Ansvarig för projektet (kontrakt och rapportering) Ansvarig för urval av lärare och annan skolpersonal

27 Mottagande organisation Partnerskola eller annan relevant organisation inom utbildningsområdet (jobbskuggning eller undervisningsuppdrag) Kursarrangör

28 Avtal (överenskommelse) Avtal vid jobbskuggning eller undervisningsuppdrag Definiera innehåll och mål för aktiviteterna utomlands. Specificera varje parts rättigheter och skyldigheter Vilka förväntningar har läraren när han/hon kommer till sin nya arbetsplats? Professionellt, socialt? Och omvänt vilka förväntningar har den mottagande parten?

29 Hur hittar man en skola att jobbskugga på? etwinning.net Kontakter som personalen har Vänorter Europeiska nätverk som kommunen finns med i

30 Viktiga ord - som blivit ännu viktigare! Relevans Påverkan Långsiktighet Spridning

31 Budget KA 1 - skola Resa Schablonbelopp, 6 nivåer, baseras på avstånd Euro Organisationsstöd Fast schablonbelopp/deltagare 350 Euro/pers (1-100) 200 Euro/pers (101- ) Individuellt stöd (personal) Baseras på destinationsland och vistelselängd 4 nivåer utifrån kostnadsläge Kursavgift Fast schablonbelopp 70 Euro/dag. Max 10 dgr. Exakt nivå beslutas om nationellt Särskilda behov funktionshinder Faktiska kostnader

32 Bedömning Relevance of the project (30 p) Quality of the project design and implementation (40 p) Impact and dissemination (30 p)

33 Före ansökan: Registrera organisationen Participant Portal (länk från utbyten.se) Man skaffar ett ECAS-konto (får behörighet) och registrerar sin organisation i en databas (URF = Unique Registration Facility) Uppgifter ligger kvar för framtiden (hela programperioden) Registrera endast en gång! PIC-kod= Personal Identification Code= unik kod för den enskilda organisationen, 9 siffror Används när man fyller i ansökan som då hämtar alla kontaktuppgifter om organisationen från databasen

34 Ansökan KA1 Skola Ansökan skickas in elektroniskt Ansökan: 17 mars klockan Besked: Mitten av juli Finansieringsmodell: 80 % av beviljad budget efter kontraktsskrivning och 20 % efter avslutat projekt Deltidsrapport? Nej Projektlängd: 1 eller 2 år

35 Strategiska partnerskap skola - samarbetsprojekt

36 Från LLP Comenius till Erasmus+ Centraliserade projekt Regio Partnerskap Elevmobilitet Embedded mobility Strategiska partnerskap skola

37 Strategiska partnerskap. Vem kan delta? Skola Vux Yrkesutb. Högre utb. Ungdom + Organisationer som kan bidra till att uppnå programmålen T ex skola, yrkeshögskola, branschråd, universitet, förvaltning/kommun, regionförbund, förening, företag, museum, forskningsinstitut, vägledning.

38 Typer av partnerskap område skola Skola Vux Yrkesutb. Högre utb. Ungdom 1. Strategiska partnerskap (mot skola) 2. Strategiska partnerskap (tvärsektoriellt mot flera områden) 3. Strategiska partnerskap mellan regioner (regionalt samarbete mot skola) 4. Strategiska partnerskap endast skolor (skolpartnerskap)

39 Partnerskap resultat skolområdet Organisationer Skola Vuxenutbildning Skolområdet Ungdom Högre utbildning Yrkesutbildning

40 Partnerskap resultat tvärsektorielltp Skola Vuxenutbildning Yrkesutbildning Ungdom Högre utbildning

41 Partnerskap regionalt samarbete mot skola Lokal regional/ myndighet Lokal regional/ myndighet Skola Skolområdet Skola Annan organisation Annan organisation

42 Partnerskap skolpartnerskap Skola Skola 2 10 partners

43 Allmänna prioriteringar Erasmus+ Utveckla nyckelkompetenser Ökad användning av IKT Överensstämmelse kvalifikationer för kompetenserkännande (nationellt och EU-nivå)

44 Prioriteringar strategiska partnerskap Utveckla bedömningen av överförbara kompetenser och främja användningen av praktiska entreprenöriella erfarenheter i utbildning Förbättra kompetensutvecklingsinsatser för personal i hur informations- och kommunikationsteknologi kan användas i undervisningen Underlätta validering av icke-formellt och informellt lärande och därigenom övergången till formella utbildningar Arbeta med en eller flera av de övergripande prioriteringarna (Bdelen i guiden)

45 Ramar för strategiska partnerskap Två- eller treåriga projekt Minst tre organisationer från tre olika programländer Koordinator och partners Max euro per år och per projekt Bidrag kan sökas för maximalt 10 deltagande organisationer

46 Exempel på aktiviteter Nätverkande, erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel Utveckling av metoder, verktyg och kursplaner Samarbete kring undervisningsmetoder och pedagogik speciellt nyckelkompetenser, språkkunskaper och IKT Framtagande av material för vägledning Mobilitetsaktiviteter för studerande och personal som ger ett mervärde i projektet

47 Stora och små strategiska partnerskap Projektansökans kvalitet kommer att bedömas proportionellt i förhållande till partnerskapets mål och vad det är för typ av organisation som söker

48 Projektexempel mindre partnerskap Energy from Sun to Life Comenius partnerskap i naturvetenskap och engelska Samarbete med skolor och science centers Länk till webbsida:

49 Projektexempel större partnerskap AMORES An Approach to Motivating learners to read in European schools Mål: att öka läsandet och läsförståelsen hos elever i Europa. Detta skall ske genom innovativt samarbete med hjälp av IKT Partnerskapet: Croatian Academic and Reasearch Network (koordinator) Coventry University, UK Karlbergsskolan, Sverige Inklusive fler skolor, universitet och IT-företag

50 Strategiska partnerskap regionala samarbeten

51 Regionala samarbeten är: Utvecklings och/eller lärandesamarbeten inom strategiskt viktiga frågor för förskola, grundskola och gymnasium Samarbeten på förvaltningsnivå ej skolnivå. Skolor deltar som lokala partners, ej som huvudsökande

52 Partnerskapet Myndighet på lokal/regional nivå med ansvar för skolfrågor för förskola, grundskola och/eller gymnasieskola Minst en förskola eller skola upp till och med gymnasienivå Minst en så kallad annan organisation som kan bidra med unik kompetens inom valt tema

53 Vem samarbetar man med? Ett annat programland som byggt upp motsvarande partnerskap (förvaltning + skola + annan organisation) Samarbetet är mellan minst 2 programländer och pågår i 2 eller 3 år skola Lokal/regional myndighet Lokal/regional myndighet skola idrottsförening bibliotek

54 Projektexempel regionalt samarbete Math Practice Pals Göteborgs regionens kommunalförbund (GR) Utbildning (partner) Bergsjöskolan Den Ideella Föreningen Intize, Chalmers Buckinghamshire County Council (koordinator) Sir William Ramsey Buckinghamshire New University

55 Strategiska partnerskap skola till skola Jessica Hintze Handläggare, UHR

56 Prioriteringar rena skolpartnerskap Projekt med fokus på att förbättra kunskaperna hos elever med dåliga baskunskaper ( basic skills ) Projekt med mål att motverka tidiga skolavhopp Projekt som stärker kompetens och status för undervisande personal Projekt som bidrar till att stärka kvaliteten inom förskoleområdet

57 Utvecklingsbehov Vad har skolan för behov? Vad behöver ni utveckla? Vad fokuserar ni på i verksamhetsplanen? Kan ett europeisk samarbete med andra skolor hjälpa er att utveckla det problemområde som ni vill arbeta med strategiskt? Vad kan er skola bidra med?

58 Aktiviteter Workshops Kollegialt lärande Inbäddade mobiliteter (elev och lärare) Studier, enkäter, analyser, rapporter Utbyte kring undervisningsmetoder framför allt inom basic skills

59 Ramar för skolpartnerskap Två- eller treåriga projekt Minst två organisationer från två olika programländer Koordinator och partners Max euro per år och per projekt Bidrag kan sökas för maximalt 10 deltagande skolor/förskolor Budgeten hämtas från koordinatorslandets pott av medel, för Sverige år 2014 finns euro att fördela inom hela området för strategiska partnerskap skola (50 % skolpartnerskap)

60 Ramar för skolpartnerskap (forts.) Korta elevmobiliteter (alla åldrar) 5 dgr 2 mån 2 mån 12 mån Långa elevmobiliteter (ålder 14 år och uppåt) Korta mobiliteter för skolpersonal Långa mobiliteter för undervisningsuppdrag 5 dgr 2 mån 2 mån 12 mån

61 Strategiska partnerskap Budget

62 Budgetfördelning område skola STRATEGISKA PARTNERSKAP SKOLA till SKOLA STRATEGISKA PARTNERSKAP REGIONALA SAMARBETEN ÖVRIGA STRATEGISKA PARTNERSKAP

63 Byggstenar i ett strategiskt partnerskap Project management and implementation Transnational project meetings Alla söker + Intellectual outputs (produkter) + Multiplier events (seminarier, konferenser) + Training, teaching, learning activities + Exceptional costs + Special needs support Söks vid behov 63

64 Projektledning Transnationella projektmöten Särskilda behov vid funktionshinder Budgetschabloner Koordinator: 500 Euro/månad Partner: 250 Euro/månad Max 2750 Euro/månad Schablonbelopp/deltagare 575 Euro/deltagare (om avstånd kortare än 200 mil) 760 Euro/deltagare ( om avstånd 200 eller längre) Max Euro/år 100% av faktiska kostnader

65 Budgetschabloner (forts.) Intellektuella resultat Löneschablon (lönekostnad/dag) per yrkeskategori Endast för projekt som tar fram substantiella resultat. Spridningsevenemang 100 Euro/lokal deltagare (utanför projektet) 200 Euro/internationell deltagare (utanför projektet) Max Euro/projekt Endast för projekt som tar fram substantiella resultat. Exceptionella kostnader 75 % av giltiga kostnader Exempel: underleverantörskostnader, kostnader för inköp

66 Resa Budgetschabloner (forts.) 275 Euro/deltagare (om avstånd kortare än 200 mil) 360 Euro/deltagare ( om avstånd 200 eller längre) Individuellt stöd För elever/studerande och personal Språkliga förberedelser Schablon per dag - långa mobiliteter (varierar med land och vistelselängd) Schablon per dag korta mobiliteter (varierar med vistelselängd) Lång mobilitet = längre än 2 månader 150 Euro/deltagare Endast för långa mobiliteter Mobiliteter inom partnerskapen måste motiveras Mobiliteter inom partnerskapen måste särskilt motiveras Maxbelopp för projekt = Euro/år

67 Ansökan

68 Ansökan Registrering varje organisation URF (Unique registration facility) Flera organisationer skriver ansökan tillsammans. En koordinator ansvarar för att administrera ansökan, kontrakt, budgetdistribution och slutrapportering. Skolpartnerskap undantag: Varje partner eget kontrakt och delbudget Ett ansökningstillfälle per år. 30 april kl sista ansökningsdag Ansökan skickas elektroniskt till koordinatorlandets nationella kontor Beviljade projekt startar 1 september

69 Bedömning

70 Bedömning Relevans (30 p) Kvalitet projektutformning och genomförande (20 p) Kvalitet projektsamarbete (20 p) Påverkan/genomslag (30 p) Bara det som står i ansökan kan bedömas Bara det som står i ansökan kan bedömas se vidare i bedömningsguiden för kriterier re i bedömningsguiden för kriterier

71 Syfte och relevans Behov av projekt kopplat till programmets mål och mål för strategiska partnerskap Projektets grund i ett tydlig och motiverat behov Tydliga och realistiska mål Bedömning detaljerad Resultaten ger ett mervärde på EU-nivå och kan inte åstadkommas i ett enda land

72 Bedömning (forts.) Projektteamets kvalitet och plan för samarbete Projektet har rätt mix av partners och dessa har rätt kompetens Uppgifter och ansvar är fördelade på bästa sätt Strategier för samarbete och kommunikation med projektpartners

73 Projektets utformning och genomförande Tydlighet och kvalité i projektets alla delar Tydlig koppling mellan projektets mål och aktiviteter Väl genomtänkt och tydlig projektprocess Relevanta åtgärder för kvalitetssäkring Kostnadseffektivt Bedömning (forts.) Om projektet innehåller lärandemobilitet: Aktiviteternas koppling till projektet och mervärdet med dessa

74 Bedömning - spridning och hållbarhet Utvärdering Resultat Individ/ organisation Resultat lokal/regional/ nationell/europeisk nivå Kvalitet/ Hållbarhet

75 Vad kan spridas och visas upp/användas? Ett förhållningssätt eller en modell för problemlösning Undervisningsmetoder/-upplägg Ett verktyg eller en produkt t.ex. handböcker, IKT-verktyg Rapporter eller undersökningar Utvärderingsmetoder Nyhetbrev eller informationsbroschyrer

76 Bedömningsprocess Mottagande Kontroll dubbla ansökningar Giltighetskontroll Kvalitetskontroll Urvalskommitté Validering av organisation Kontroll dubbelfinansiering Beslut om bidrag beviljat eller ej Besked om beslut

77 etwinning

78 etwinning Digitalt skolsamarbete i Europa För förskolor, grundskolor och gymnasieskolor Ett projekt är skapat av två länder men (många) fler kan delta Inga ansökningstider, blanketter, rapporter

79 etwinning (forts.) Lärare registrerar sig och sin skola Lärare och elever bestämmer själva när, hur länge, innehåll, vilka verktyg man ska arbeta med Effektivt partnersök TwinSpace projektets plats på nätet (säker miljö) Naturlig del av strategiska samarbetsprojekt Utmärkt verktyg för att planera mobilitetsaktiviteter

80 Summering samarbetsprojekt EU:s mål Sveriges mål Individens mål Huvudmannens mål Organisationens mål

81 Tack för din medverkan! Anmäl dig till våra skrivarstugor om du har partners den 3 mars (skolpartnerskap) den 18 mars (strategiska partnerskap inkl. Regio)

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020. Gunnel Rydholm Olsson

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020. Gunnel Rydholm Olsson Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Gunnel Rydholm Olsson Varför e- europeiskt utbildningsprogram? Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EU- kommissionen

Läs mer

Erasmus+ mobilitet skola (KA1)

Erasmus+ mobilitet skola (KA1) Informationsmöte 20 och 28 jan 2014 Erasmus+ mobilitet skola (KA1) Utmärkande för mobilitet skola (nytt!) Individuella ansökningar är borta En organisation/skola söker för sin personal Man ska ha en europeisk

Läs mer

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt Katrin Lilliehöök Varför ett europeiskt utbildningsprogram? Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som

Läs mer

Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning (KA2)

Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning (KA2) Informationsmöte Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning (KA2) 10 och 14 februari 2014 Yrkeslärande Högre utbildning Vuxnas lärande i Erasmus + är allt lärande som vuxen = röd cirkel minus de

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning (KA1)

Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning (KA1) Informationsmöte Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning (KA1) 20 och 28 jan 2014 Yrkeslärande Högre utbildning Vuxnas lärande i Erasmus + är allt lärande som vuxen = röd cirkel minus de gröna och lila cirklarna

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Skrivarstuga Erasmus+ mobilitet - skola, vuxen- och yrkesutbildning

Skrivarstuga Erasmus+ mobilitet - skola, vuxen- och yrkesutbildning Skrivarstuga Erasmus+ mobilitet - skola, vuxen- och yrkesutbildning 2014-02-17 Vad behöver ansökande organisationer göra? Arbeta fram en plan för internationalisering Identifiera utvecklingsbehoven som

Läs mer

2014-01- 23. Chris=na Erenvidh EFFEKTNET. Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020

2014-01- 23. Chris=na Erenvidh EFFEKTNET. Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 2014-01- 23 Chris=na Erenvidh EFFEKTNET Kontexten Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EU- kommissionen 2010.

Läs mer

Erasmus+ Södertälje 23 mars UHR Jessica Hintze

Erasmus+ Södertälje 23 mars UHR Jessica Hintze Erasmus+ Södertälje 23 mars 2017-03-23 UHR Jessica Hintze Universitets- och högskolerådets uppdrag 2 Finansiärer Atlas Förskola Grundskola Gymnasium Gymnasiesärskola Främja internationella kontakter Stödja

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott. Hans Grönlund

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott. Hans Grönlund Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014 05 20 Hans Grönlund Erasmus+ Sammanhanget Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010.

Läs mer

Erasmus+ En ny generation av EU:s utbildningsprogram för högre utbildning

Erasmus+ En ny generation av EU:s utbildningsprogram för högre utbildning Erasmus+ En ny generation av EU:s utbildningsprogram för högre utbildning 2013-12-04 Anna Angermann Erasmus+ Kontexten Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen

Läs mer

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Malmö 20140329 Ingrid Gran

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Malmö 20140329 Ingrid Gran Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Malmö 20140329 Ingrid Gran Varför e- europeiskt utbildningsprogram? Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EU-

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ Sammanhanget Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Erasmus+ yrkesutbildning

Erasmus+ yrkesutbildning 2016-11-15 Henrik WIlhelmsson Erasmus+ yrkesutbildning Erasmus+ Sammanhanget EU28 Island, Liechtenstein, Makedonien, Norge, Turkiet Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi av medlemsländerna och EU-kommissionen

Läs mer

Strategiska partnerskap Erasmus+ Utveckla verksamheten genom samverksansprojekt i Europa

Strategiska partnerskap Erasmus+ Utveckla verksamheten genom samverksansprojekt i Europa Strategiska partnerskap Erasmus+ Utveckla verksamheten genom samverksansprojekt i Europa 2016-11-15 Ahmed Ismail Strategiska partnerskap Ett transnationellt projekt som ska utveckla, överföra och/eller

Läs mer

Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning (KA1)

Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning (KA1) Informationsmöte Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning (KA1) 20 och 28 jan 2014 Yrkesutbildning Erasmus+ mobilitetsprojekt Vad innebär mobilitetsprojekt? En organisation/ett konsortium skickar in ansökan

Läs mer

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning?

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom utbildningsområdet genom att ge förutsättningar

Läs mer

27 nov 2014. Kerstin Hagblom EPALE. Electronic Platform for Adult Learning in Europe

27 nov 2014. Kerstin Hagblom EPALE. Electronic Platform for Adult Learning in Europe EPALE Electronic Platform for Adult Learning in Europe 27 nov 2014 Kerstin Hagblom 2 EPALE: http://ec.europa.eu/epale/ Webbplats för att samla stöd till vuxenutbildningsaktörer i Europa För vem? Den som

Läs mer

Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen

Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen 2015-04-16 Christina Jansson Internationalisering som utvecklingskraft Se och reflektera Utbyta metoder och arbetssätt Förändra Utveckla något

Läs mer

Informationsmöte/workshop Skolutveckling genom internationella utbytesprogram

Informationsmöte/workshop Skolutveckling genom internationella utbytesprogram Informationsmöte/workshop Skolutveckling genom internationella utbytesprogram 2016-12-02 UHR Jessica Hintze Jessica Svedlund Universitets och högskolerådet Organisation Universitets- och högskolerådet

Läs mer

Kompetensutveckla gränslöst

Kompetensutveckla gränslöst Kompetensutveckla gränslöst Möjligheter för personal genom UHRs program 2016-10-10 Ahmed Ismail Nordplus Möjligheter i Norden Vuxen Junior Målgrupp för yrkesutbildning: Organisationer, institutioner,

Läs mer

Kunskap+ Temakonferens om grundläggande färdigheter, läsa, skriva, räkna

Kunskap+ Temakonferens om grundläggande färdigheter, läsa, skriva, räkna Kunskap+ Temakonferens om grundläggande färdigheter, läsa, skriva, räkna 09:30 Registrering, frukostfika 10:00 Välkommen och introduktion Hans Grönlund bitr. avdelningschef och NA director. 10:30 Ursula

Läs mer

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comenius Europeiska unionens program för skolundervisning MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comeniusprogrammet Comenius för skolundervisning erbjuder alla inom skolgemenskapen eleverna, lärarna och övrig personal

Läs mer

2014-11-26. Kunskap. Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv

2014-11-26. Kunskap. Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv 2014-11-26 Kunskap 2 Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv 09:30 Registrering, frukostfika 10:00 Välkommen och introduktion Daniel Edquist enhetschef UHR 10:30 Floristernas yrkesråd,

Läs mer

Seminarieserie om EU:s sektorsprogram - 29 april

Seminarieserie om EU:s sektorsprogram - 29 april Seminarieserie om EU:s sektorsprogram - 29 april Kreativa Europa och Erasmus+ www.regionvarmland.se Vad är ett sektorsprogram? Tematisk fokusering. I framkanten av europeisk utveckling. Samarbetspartners

Läs mer

PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT

PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT Comenius Europeiska unionens program för skolundervisning PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT Comeniusprogrammet Comenius för skolundervisning erbjuder alla inom skolgemenskapen eleverna, lärarna och övrig personal

Läs mer

Hur läser man Erasmus+ Programme Guide?

Hur läser man Erasmus+ Programme Guide? Hur läser man Erasmus+ Programme Guide? En vägledning för den som planerar ett europeiskt projekt för sin vuxenutbildningsorganisation. Tillsammans med detta dokument rekommenderar vi att ni har ansökningsformulär

Läs mer

Universitets- och högskolerådet Lika barn kanske leker bäst men olika barn lär sig mest

Universitets- och högskolerådet Lika barn kanske leker bäst men olika barn lär sig mest 2015-11-04 Universitets- och högskolerådet Lika barn kanske leker bäst men olika barn lär sig mest Ewa Gustafsson Eva Flemming Birgitta Fridell Kerstin Hagblom Svante Sandell Från policy till program Varför

Läs mer

ERASMUS+ UNG OCH AKTIV

ERASMUS+ UNG OCH AKTIV ERASMUS+ UNG OCH AKTIV Vendela Engblom Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Andreea Maris KEKS 2007-2013 LLP Erasmus Grundtvig Leonardo etc. Int. Högre utbildning Erasmus Mundus Tempus Alfa

Läs mer

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Internationella programkontoret Uppdrag: stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning främja svenskt deltagande i programmen analysera och sprida

Läs mer

Yrkeslärande. Yrkeslärande. Erasmus+ för organisationer inom området vuxnas allmänna lärande (AE) Högre utbildning

Yrkeslärande. Yrkeslärande. Erasmus+ för organisationer inom området vuxnas allmänna lärande (AE) Högre utbildning Erasmus+ för er inom området vuxnas allmänna lärande (AE) Många er arbetar med vuxnas lärande och kan därmed delta i Erasmus+. Högre utbildning och yrkesutbildning för vuxna har sin tillhörighet i varsitt

Läs mer

Nordplus APL utomlands

Nordplus APL utomlands Nordplus APL utomlands 2016-11-15 Universitets- och Högskolerådet Jessica Svedlund Internationella program Ett 20-tal program under 2015 och initiativ som erbjuder internationella utbyten och samarbeten

Läs mer

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap Ett Europa för medborgarna Ett program som stödjer aktivt medborgarskap Ett Europa för medborgarna programmet för oss alla Programmet Ett Europa för medborgarna stödjer aktivt medborgarskap och tolerans

Läs mer

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa Europass Sverige Så dokumenterar du dina meriter i Europa Förord För att Europa ska vara konkurrenskraftigt i världen behövs medborgare med högt kvalificerade kunskaper. Grunden för detta är att kunna

Läs mer

Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning

Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning 2015-11-12 Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning Ewa Gustafsson Birgitta Fridell Kerstin Hagblom Program 12.30 13.15

Läs mer

Välkomna till koordinatorsmöte. Tema ERASMUS

Välkomna till koordinatorsmöte. Tema ERASMUS Välkomna till koordinatorsmöte Tema ERASMUS Välkomnande och inledning 09.05 Erasmusprogrammet Programmets olika delar Förutsättningar för att delta i Erasmus Koordinering av programmet på Stockholms universitet

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet 2014-09-26 Rebecka Herdevall Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet Rebecka Herdevall, International Contact Point Utomeuropeisk mobilitet översikt Bygger vidare på Erasmus Mundus Action 2 Mobilitet för studenter

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN European Development Plan 2015-2017 GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN RONNEBY

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN European Development Plan 2015-2017 GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN RONNEBY INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN European Development Plan 2015-2017 GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN RONNEBY INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN Detta är Gymnasieskolan Knut Hahns internationella utvecklingsplan, där

Läs mer

Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare

Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare DAGENS PROGRAM 13:15 Information om Internationella programkontoret

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Universitets- och högskolerådet

Universitets- och högskolerådet Programdagar 2013-05-07 Universitets- och högskolerådet Nina Ahlroos Euroguidance Sweden Enheten för studieinformation Euroguidance verktygslåda för mobilitet Euroguidance Sweden Nyheter och publikationer

Läs mer

Comenius fortbildning Individuell kompetensutveckling

Comenius fortbildning Individuell kompetensutveckling 2013 04 04 Comenius fortbildning 2013 Individuell kompetensutveckling Comenius Fortbildning Vem kan söka? Pedagogisk personal inom förskola, grundskola eller gymnasium Pedagogisk personal inom lärarutbildning

Läs mer

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Dessa diagram ger en överblick över hur den traditionella skolgången är uppbyggd i de olika länderna, från förskolenivå till

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Grundtvig inför 2013. Sara lindholm och Kerstin hagblom 2012-12-03

Grundtvig inför 2013. Sara lindholm och Kerstin hagblom 2012-12-03 Grundtvig inför 2013 Sara lindholm och Kerstin hagblom 2012-12-03 Dagens program 09.30 Morgonkaffe/thé 10.00 - Genomgång av utlysningen 2013 - Hur Grundtvig kan bidra till ökad kvalitet och internationalisering

Läs mer

KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals

KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals Huvudaktiviteterna i programmet Erasmus+ (Key Actions) KA1 Mobilitet (Learning Mobility of Individuals) KA2 Samarbetsprojekt (Cooperation for innovation and

Läs mer

ASIN och EU 2016 utvecklingen inom studiesto ds- och utbildningsområ det

ASIN och EU 2016 utvecklingen inom studiesto ds- och utbildningsområ det ASIN och EU 2016 utvecklingen inom studiesto ds- och utbildningsområ det 2016-06-02 Innehåll... 1 Inledning... 3 1. Den Europeiska utbildningspolitiken... 3 1.1 Europa 2020... 3 1.2 Utbildning 2020...

Läs mer

Europeiska unionens program för yrkesutbildning

Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci är Europeiska unionens program för utveckling av yrkesutbildningen, som startade 1995. Programmet har

Läs mer

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet 2014-11-14 Rebecka Herdevall Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet International Credit Mobility Utomeuropeisk mobilitet översikt Bygger vidare på Erasmus Mundus Action 2 Mobilitet för studenter och personal

Läs mer

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan)

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan) INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan) Detta är Gymnasieskolan Knut Hahns internationella utvecklingsplan, där vi beskriver skolans identifierade

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Det livslånga lärandet

Det livslånga lärandet Det livslånga lärandet 6 6. Det livslånga lärandet Totalt deltagande i lärande Livslångt lärande är ett vitt begrepp som sträcker sig från vaggan till graven. Enligt EU täcker det livslånga lärandet in

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Vilka möjligheter finns? För individer: studiebesök fortbildningskurser job shadowing praktik

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige EU på lokal och regional nivå Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige Syftet med EDIC Nätverket av Europa Direkt informationskontor (EDIC) är sedan 2005 ett av EU:s viktigaste

Läs mer

Den internationella dimensionen i vägledning

Den internationella dimensionen i vägledning Linköping 2015-04-23 Den internationella dimensionen i vägledning Nina Ahlroos Euroguidance Sweden Universitets- och högskolerådet Studieinformation studera.nu Antagning till högskolan antagning.se, universityadmissions.se

Läs mer

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

Nordplus består av ett ramprogram med fyra underprogram som riktar sig mot olika målgrupper, från förskola till högre utbildning.

Nordplus består av ett ramprogram med fyra underprogram som riktar sig mot olika målgrupper, från förskola till högre utbildning. Nordplus Ramprogram Nordplus ramprogram Mobilitet, samarbete och nätverk i Norden och Baltikum 2008-2011 Nordplus är Nordiska ministerrådets utbildningsprogram. Nordplus består av ett ramprogram med fyra

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Programmet för livslångt lärande

Programmet för livslångt lärande Programmet för livslångt lärande Medverka till att EU blir ett konkurrenskraftigare kunskapssamhälle med hållbar utveckling, fler och bättre jobb samt ökad social sammanhållning över nationsgränser Programmet

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem.

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem. Modeller av europeiska sjukförsäkringskort landsvis Den här bilagan innehåller information om det europeiska sjukförsäkringskortet. Modellkorten har kopierats från webbadressen http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Läs mer

Erasmus+ för organisationer inom området vuxnas allmänna lärande (AE) 2016

Erasmus+ för organisationer inom området vuxnas allmänna lärande (AE) 2016 Erasmus+ för er inom området vuxnas allmänna lärande (AE) 2016 Många er arbetar med vuxnas lärande och kan därmed delta i Erasmus+. Högre utbildning och yrkesutbildning för vuxna har sin tillhörighet i

Läs mer

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige?

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Philip Andö 1 EU-SILC Bakgrund Statistics on Income and Living Conditions (SILC) är en gemensam undersökning där de 27 EU- länderna samt

Läs mer

Nytt på Comenius-fronten - och lite till..

Nytt på Comenius-fronten - och lite till.. Nytt på Comenius-fronten - och lite till.. Nya program Comenius Regio Partnerships Comenius Individual Pupil Mobility Etwinning Comenius Regio Partnerships Övergripande syfte: Stödja regioner i sitt förbättringsarbete

Läs mer

Leonardo da Vinci - programmen som rör yrkesutbildning

Leonardo da Vinci - programmen som rör yrkesutbildning Leonardo da Vinci - programmen som rör yrkesutbildning Internationella PROGRAMKONTORET Statlig myndighet Utbildningsdepartementet Uppdrag: stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN 3.7.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 151/25 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN Inbjudan att lämna förslag Programmet Kultur (2007 2013) Genomförande av programåtgärderna:

Läs mer

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398)

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) MEMO/11/818 Bryssel den 23 november 2011 Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) Vad är Erasmus för alla? Erasmus för alla är EU-kommissionens förslag till nytt program för allmän och yrkesinriktad

Läs mer

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Kerstin Hagblom Sara Norlund Kort information om delprogrammen Comenius Fortbildning pedagogisk personal inom för-

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

Rapport angående utbyte inom Kompetensutveckling för framtiden steg 1 Katrinebergs folkhögskola. Jobbskuggning

Rapport angående utbyte inom Kompetensutveckling för framtiden steg 1 Katrinebergs folkhögskola. Jobbskuggning Rapport angående utbyte inom Kompetensutveckling för framtiden steg 1 Katrinebergs folkhögskola Projektdeltagare, namn Christina Lindström Huvudsaklig typ av mobilitet Kurs/konferens Jobbskuggning x Mottagande

Läs mer

Ramar och kriterier för Atlas planering 2017

Ramar och kriterier för Atlas planering 2017 Ramar och kriterier för Atlas planering 2017 Syfte och mål Syftet med Atlas planering är att främja utvecklingen av internationella kontakter inom det offentliga skolväsendet och bland fristående skolor

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

2014-01-31 Atlas förberedande besök 2014

2014-01-31 Atlas förberedande besök 2014 2014-01-31 Atlas förberedande besök 2014 Susanne Hagström Larsson Program 09.00 09.30 Registrering & kaffe 09.30 10.00 Välkomsthälsning Sten Vesterman, chef Internationella avd. Universitets- och högskolerådet

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN

Europeiska unionens officiella tidning. (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN Inbjudan att lämna förslag 2008 Programmet Kultur (2007 2013) Genomförande av programåtgärderna: fleråriga samarbetsprojekt, samarbetsinsatser,

Läs mer

2013-09-04 Atlas Förberedande besök och partnerskap 2013

2013-09-04 Atlas Förberedande besök och partnerskap 2013 2013-09-04 Atlas Förberedande besök och partnerskap 2013 Susanne Hagström Larsson Program Onsdag 4 sept 10.30-12.30 Programinformation 12.30-13.30 Lunch 13.30-15.00 Metodövning 15.00-15.30 Kaffe 15.30-16.30

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08 Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016 Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08 08.30 Samling med kaffe Program några hållpunkter 09.00 Kort om

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år 196 Bilaga A Tabeller Tabell 5.1 Andel av befolkningen med högre efter ålder 2001 Andel i procent Högskole, kortare 25 64 år 25 34 år 35 44 år 45 54 år 55 64 år Australien 10 10 10 10 9 Belgien 1 15 19

Läs mer