UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2013-2015"

Transkript

1 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN SID 1 (61) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN Besöksadress Hantverkargatan 2F, Stockholm Telefon

2 SID 2 (61) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Bakgrund och uppdrag Läsanvisningar Befolkningsförändringar Elevantalsprognos och nollområden Elevantalsprognos nollområden Elevantalsutveckling, grundskoleålder Elevantalsutveckling, gymnasieålder Skolköken Paviljonger Rationell skolstruktur Elevströmmar Behovsanalys Kommunala gymnasieskolor i Stockholm Kommunala grundskolor i Stockholm Rinkeby-Kista Spånga-Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Kungsholmen Norrmalm Östermalm Södermalm Hägersten-Liljeholmen Skärholmen Älvsjö Enskede-Årsta-Vantör Farsta Skarpnäck Kostnadsutveckling Sammanfattning av planering Grundskola kommunövergripande nivå Gymnasium kommunövergripande nivå Andel Stockholms elever i fristående alternativ i stockholms stad Administrativa lokaler Inledning Behovsanalys Kapacitet och kapacitetsutnyttjande... 61

3 12 Bilaga Lägesrapport Skolutbyggnad i ett växande Stockholm SID 3 (61)

4 SID 4 (61) 1 SAMMANFATTNING Lokalförsörjningsplanen har till syfte att beskriva förvaltningens lokalplaneringsarbete de kommande tre åren. Nedan följer förvaltningens analys för planeringsperioden För planeringsperioden har förvaltningen prioriterat arbetet med att säkerställa att stadens kommunala skolor kan ta emot elever i förskoleklass nära hemmet i enlighet med 2-kilometersregeln 1. Förvaltningen lämnar också besked om de fem först prioriterade skolköken och ska påbörja en utredning och planering av paviljongsituationen på de kommunala skolorna. 2 BAKGRUND OCH UPPDRAG Stockholms stad och utbildningsförvaltningen står inför en intressant utmaning; att möta befolkningens behov av utbildningsplatser under de kommande åren. Staden växer och i åldern 6-15 år kommer det finnas cirka fler individer år 2020 än idag, år Lokalenheten har uppdraget att upprätta och förankra förvaltningens långsiktiga planering kring lokalbehovet och lokalresurserna. En utgångspunkt för detta arbete är Stadsledningskontorets (SLK:s) utredning Skolutbyggnad för ett växande Stockholm. Den viktigaste förutsättningen för arbete med lokalförsörjning är elevprognosen. År 2011 ersattes lokalförsörjningsplanen med SLK:s ovan nämnda utredning. 3 LÄSANVISNINGAR Planen speglar lokalbeståndet per den 1 mars Redovisning av förändringar i lokalbeståndet gäller perioden den 1 mars 2012 till 2015 och ekonomiska uppgifter redovisas med beräkning av helårseffekt. Förvaltningens lokalförsörjningsplan förstås bäst om materialet i kapitel 4 läses först. Där ges grundläggande insikter om hur befolkningsprognos och elevantalsprognos fungerar. 1 2-kilometersregeln enligt Urvalsgrunder vid val till förskoleklass och grundskola, Dnr /3573

5 SID 5 (61) 4 BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR Befolknings- och elevantalsprognoser sträcker sig fram till år 2020 och har levererats från Sweco. Befolkningsprognosen innehåller till skillnad mot elevantalsprognosen även planerad nybyggnation. (Se även om nollområden nedan i texten). Antalet barn och elever beräknas öka kraftigt de kommande åren. Ökningen har geografiska variationer och i vissa områden uteblir den. Planeringsarbetet har utgått från befolkningsprognosen 2011 som sträcker sig över perioden Befolkningsprognosen är en viktig del i den kommunala elevprognosen som också använts i planeringsarbetet. Befolkningen i åldern 1-18 ökar från till mellan 2011 och 2015 för att sedan fortsätta att öka fram till 2020 då det förväntas vara boende i Stockholm i den aktuella ålderskategorin. Befolkningen i ålder 1-5 år är år 2011 och ökar fram till 2015 till då antalet förväntas nå sin topp för att sedan ha en svagt negativ trend under resten av prognosperioden. I åldern 6-12 år ökar antalet kraftigt från till barn till år 2015, det vill säga en ökning med mer än Antalet barn i den här åldern forsätter öka kraftigt även under resten av prognosperioden till barn Ökningen i åldern är lika kraftigt som i åldern 6 12 men i antal barn är det naturligtvis färre, fler år 2015 och fler Den här åldersgruppen förväntas öka kraftigt efter prognosperiodens slut Antalet barn i åldersgruppen år minskar något de närmaste åren för att sedan öka. I den här åldersgruppen håller sig elevantalen på en relativt jämn nivå den närmaste tiden för att under 2020-talet öka kraftigt. ÅR 1-5 år 6 15 år år Tabell: Antal barn i olika åldrar under planeringsperioden

6 SID 6 (61) Tabell: Befolkningsprognos för olika åldersgrupper Antalet nyfödda förväntas vara störst under 2012 för att därefter minska något för att i slutet av prognosperioden åter stiga. Tabell: Antal födda per år (Rödmarkerade = Prognostiserat antal) 4.1 Elevantalsprognos och nollområden ELEVANTALSPROGNOS 2011 Elevantalsprognosen fördelas på kommunal skola, årskurs och prognosår. Inte på fristående skolor. Underlag till prognosen är befolkningsprognosen och antal elever enligt elevregistret per den 30 september innevarande år. Prognosen görs för elever i befintlig bebyggelse och för elever i kommande, beslutad, nyproduktion 10 år framåt i tiden. Antalet elever i respektive årskurs beräknas med utgångspunkt från den närmast lägre årskursen läsåret innan där antalet elever

7 SID 7 (61) beräknas utvecklas på samma sätt som befolkningen i den aktuella åldern i det aktuella området. Med den här metoden kommer fördelningen av barn i ett visst område att fördelas mellan olika skolor på samma sätt som de gör startåret. Undantagen är årskurs F och årskurs 7 där utvecklingen av antalet elever beräknas baserat på antalet elever i samma årskurs året innan uppräknat med befolkningsutvecklingen. Anledningen till att denna beräkningsmetod används för årskurs 7 är att många elever byter skola inför högstadiet och att det då är mer relevant att titta på hur många elever som valde skolan till årskurs 7 året innan snarare än att titta på hur många elever som gick i årskurs NOLLOMRÅDEN Nollområden är områden där det i dagsläget inte bor några elever som är registrerade i en kommunal skola men i framtiden förväntas området hysa en population av skolbarn som väljer en kommunal skola. Ofta handlar det om nybyggnadsområden. Eftersom elevprognosen är uppbyggd på befolkningsprognos och sökmönster exkluderas dessa barn ur elevprognosen då det inte finns något underlag för att fördela ut dessa barn på de kommunala skolorna. Dessa områden har i vissa fall tidigare vållat planeringsproblem när det flyttat in barn tidigare än vad befolkningsprognosen har antagit. Sedan våren 2010 har en begränsningsregel införts i elevprognosen så att antalet elever inte överstiger antalet barn i befolkningsprognosen för enskilda områden. Detta har gjort prognosen pålitligare än tidigare. Ett fall där det är väldigt tydligt är i elevprognosen för Sköndalsskolan, där prognosen från 2010 visade på 876 elever 2019 men prognosen 2011 (där begränsningsregeln tillämpas) visade på endast 624 elever, en skillnad på 252 elever. Problemen med nollområden uppstod när ett område börjar befolkas av elever, de första åren. I den nya versionen finns alltså inte detta problem kvar. Det finns dock ändå alltid en osäkerhet när det gäller nybyggnation och prognoser. Förvaltningens planering tar hänsyn till det förväntade antalet elever i nollområden. När den förväntade inflyttningen ligger längre fram i tiden kan man ändå få en uppfattning om var dessa elever kommer att ta vägen. Då vi vet vilka områden det gäller och hur många barn i aktuell ålder som befolkningsprognosen bedömer kommer att vara bosatta där kan vi genom att markera områdena på karta få en god uppfattning om var de framtida eleverna kan tänkas ta vägen. Kartan nedan visar vilka dessa nollområden är och hur många barn i grundskolålder som förväntas vara bosatta där 2020.

8 SID 8 (61) Karta: Nollområden och hur många barn i skolålder som förväntas vara bosatta där Elevantalsutveckling, grundskoleålder Elevantalsprognosen avser elever i årskurs F-9 per kommunal skola. Aggregerat per SDO ser elevantalsutvecklingen ut som nedan för de kommunala skolorna. Nollområdena är således inte inkluderade i elevprognosen och inte heller i tabellen nedan. STADSDELSOMRÅDE Bromma Enskede-Årsta-Vantör Farsta Hägersten-Liljeholmen Hässelby-Vällingby Kungsholmen Norrmalm Rinkeby-Kista Skarpnäck Skärholmen Spånga-Tensta

9 SID 9 (61) Södermalm Älvsjö Östermalm Totalt Tabell: Elevantalsutveckling per SDO Kartan nedan visar i vilka områden barnantalen i grundskoleålder förväntas öka mest samt var de förväntas minska. De kraftigaste ökningarna sker främst i områden med betydande nybyggnation av bostäder. Karta: Befolkningsförändringar i åldern 6-15 år, Elevantalsutveckling, gymnasieålder I tabell Befolkningsprognos för olika åldersgrupper beskrivs utvecklingen i åldern år i staden. Denna prognos är mindre intressant, då gymnasieskolan har ett länssamarbete där Stockholms stad bidrar. Istället skulle antalet ungdomar i gruppen år i länet vara en mer intressant siffra eftersom den bättre visar det totala behovet av lokaler. Här bör dock noteras att förvaltningen inte har det övergripande lokalplaneringsansvaret för länssamarbetet utan planeringsarbetet styrs utifrån gymnasieavdelningens behovsbedömning. Befolkningsprognosen har därmed en sekundär påverkan på planeringsarbetet. 2 Se avsnitt 4.

10 SID 10 (61) Dock noteras att antalet ungdomar i åldersgruppen kommer att stiga marginellt i slutet av planeringsperioden för lokalförsörjningsplanen och därefter stadigt öka. 5 SKOLKÖKEN Förvaltningens inventering och prioritering av skolköken pågår under Därutöver kommer inriktningsärenden rörande köken i Hägerstensåsens skola, Adolf Fredriks musikklasser, Bäckahagens skola, Bandhagens skola och Eiraskolan att färdigställas. Under planeringsperioden kommer sedan det fortsatta arbetet med att förbereda genomförandeärenden för dessa fem kök att pågå. Ytterligare skolkök som ska åtgärdas efter dessa fem först prioriterade, kommer att presenteras i lokalförsörjningsplanen nästa år. Förvaltningen kommer också att beakta det mål som är uppställt för att ta hand om matavfall som går till rötning för fordonsgas. Målet är högt ställt och måste också vägas in vid val av kök som ska byggas om. 6 PAVILJONGER Förvaltningen har ett stort antal kvadratmeter paviljonger inhyrda. Paviljongerna är uppställda med tillfälliga bygglov, till största del på Skolfastigheter i Stockholm AB:s (SISAB:s) mark. Flertalet paviljonger måste avvecklas under planeringsperioden på grund av reglerna kring tillfälliga bygglov, det vill säga att de har stått så länge som är tillåtet. Det innebär att förvaltningen behöver ta fram en plan för avvecklingen av paviljongerna och detta arbete kommer att genomföras under planeringsperioden. Arbetet med avvecklingen innebär att varje skolas befintliga permanenta kapacitet ska säkerställas. När detta är gjort kommer en avvägning att ske huruvida paviljongen kan avvecklas utan att ersättas; om paviljongen kan ersättas genom en mindre ombyggnation inom befintlig kapacitet och på så sätt öka kapaciteten eller om paviljongen ska ersättas med ny permanent byggnad. Följden av detta är att paviljongernas kvadratmetrar inte är det väsentliga utan det viktiga för förvaltningen är att säkerställa att skolans verksamhet kan fortgå. Förvaltningen kommer att starta med att utreda paviljongsituationen i Hässelby- Vällingby stadsdelsområde.

11 SID 11 (61) 7 RATIONELL SKOLSTRUKTUR Förvaltningen arbetar med att ta fram ett rumsfunktionsprogram för att förenkla om-, ny- och tillbyggnadsprocessen. I nämndens verksamhetsplan för 2012 antogs att verksamhetskapaciteten för kommande nya och renoverade/ventilationsåtgärdade klassrum anges generellt som 25 elever/klass för lågstadiet, för mellanstadiet 25 respektive 30 elever och för högstadiet 30 elever. Nya klassrum får ventilation för 34 personer. Teknisk kapacitet för samtliga klassrum är 32 elevplatser. 8 ELEVSTRÖMMAR 3 Inom Stockholms stad går en stor del av eleverna i andra skolor än de närmast hemmet man har en relativt omfattande elevpendling. Elevpendlingen varierar mycket över staden och har olika orsaker. De huvudsakliga pendlingarna omfattar: Elever som pendlar till skolor med samma kultur och eller språkinriktning som eleven tillhör. Elever som pendlar med syfte att nå bättre skolresultat i exempelvis innerstadsskolor och skolor med låg andel elever med utländsk bakgrund. Elever som pendlar till skolor där den egna hobbyn kan utvecklas. Till dessa elever hör t ex idrottande elever men också elever i musik-, danseller teaterklasser. Elever som tvingas pendla då antalet platser redan idag inte räcker till. Pendlingen till skolor med annan kulturell inriktning är större från områden där andel boende med utländsk bakgrund är större. Tydligt är vidare att tunnelbanans sträckning utnyttjas av eleverna i deras val av skola. Exempelvis pendlar eleverna från Rinkeby-Kista där det finns tunnelbana i högre utsträckning än eleverna från Spånga-Tensta där man har pendeltåg. Men också närhet till andra stadsdelsområden påverkar. Elever i Hässelby-Vällingby där tunnelbanan sträcker sig genom Bromma väljer ofta skolor i Bromma medan Rinkeby-Kistas tunnelbana inte på samma sätt går via ett attraktivt område. Eleverna där går då oftare i skolor i innerstaden. Att geografin påverkar pendlingen är genomgående tydligt. Skolor som ligger relativt isolerade har fler av områdets elever i den egna skolan. Även områdens socioekonomiska struktur påverkar. Man har stor inpendling till skolor i områden som Bromma och Spånga i de fall skolorna har kapacitet att ta emot fler elever. Genomgående är det de äldre barnen, från årskurs 6 och uppåt som står för den stora delen av all elevpendling i staden. 3 Baserat på text från Utrednings- och statistikkontorets, nuvarande Sweco, rapport: Elevpendling Stockholms stad

12 SID 12 (61) 9 BEHOVSANALYS 9.1 Kommunala gymnasieskolor i Stockholm Gymnasieskolorna är annorlunda organiserade än grundskolor och i det följande kommer samtliga gymnasieskolor att beskrivas utan geografisk indelning. Förvaltningen har inte det övergripande lokalplaneringsansvaret för länssamarbetet utan arbetet styrs utifrån gymnasieavdelningens behovsbedömning. Den kommunala gymnasieskolan ingår i ett länssamarbete där man samarbetar om programutbudet. Förvaltningen kan se att antalet personer i gymnasieåldern i Stockholms stad kommer att öka kraftigt i slutet av prognosperioden. Under planeringsperioden befinner sig kurvan i en svacka men den vänder uppåt igen under Bild: Antal elever i åldern år. Huruvida antalet platser i gymnasieorganisationen ska utökas när antalet elever i åldern ökar är ännu inte utrett. Arbetet med att anskaffa lokalkapacitet, främst i innerstaden, är processer som kan ta lång tid, det vill säga pågå längre än planeringsperioden. En större utbyggnad av gymnasieorganisationen måste börja förberedas redan nu om lokaler ska finnas i lägen som förvaltningen anser är gynnsamma. Mellan byggnaderna som gymnasieskolan disponerar förekommer det ofta omflyttning av verksamhet. Detta är i sig ingen lokalplaneringsfråga då förvaltningen disponerar samma lokaler men de fylls med olika innehåll. Ibland kräver

13 SID 13 (61) det dock anpassningar. Om de är mindre bekostas de av skolan själv och är det av större ekonomiskt värde hanteras de som reguljära ärenden och tas upp i nämnden. Förvaltningen kommer att samordna yrkesutbildningar med bibehållet utbud. Utredning och ombyggnation av olika byggnader kan bli aktuella under planeringsperioden. Förvaltningen har i uppdrag att utreda möjliga utbyggnader på attraktiva gymnasieskolor. I innerstaden kommer utredningar att påbörjas om utbyggnation av Norra Real och Östra Real. Dessa byggnader har stora kulturhistoriska värden och det kan vara svårt att göra större ändringar men saken kommer ändå att prövas. Inriktningsbeslut kommer, om förutsättningar finns, att presenteras under planeringsperioden, troligen under Om det faller väl ut kommer en utökning av Södra Latin också att utredas under planeringsperioden. Volymstudier kommer att göras under 2013 på Kärrtorps gymnasium och Blackebergs gymnasium. Utfallet av volymstudierna och gymnasieavdelningens behov kommer att avgöra om inriktningsbeslut kommer under Inhyrning av lokaler på Stigberget, Frans Schartaus handelsinstitut, kommer att ske om arbetsmarknadsnämnden medger detta. Detsamma gäller ytterligare lokaler på Åsö. Frans Schartaus gymnasium lämnar sina lokaler på Södermalm och International School of the Stockholm Region, ISSR flyttar in. Frans Schartaus gymnasium flyttar till Campus Konradsberg, under förutsättning att förvaltningen kommer att disponera de lokalerna. Där kommer också andra verksamheter som HUGIS 4 och Vård- och omsorgscollage att etableras. På S:t Eriks gymnasium kommer vissa anpassningar att ske för att ta emot en verksamhet från Scengymnasiet i Skärholmen. Rådigheten över Brännkyrka gymnasium är av yttersta lokalstrategisk vikt för utbildningsförvaltningen då det är det gymnasium som ligger nära innerstaden och vars läge på sikt kommer att vara mycket fördelaktigt. I Kista pågår en etablering av Stockholm Science & Innovation School (SS&IS), där har utbildningsförvaltningen att bevaka kontraktsskrivning och tjänster inom 4 Hörselskadade ungdomars gymnasiealternativ i Stockholm

14 SID 14 (61) facility management 5. Konceptet är nytt och flera parter är involverade vilket medför att samverkansformerna är nya. Gymnasieavdelningen kommer att avsäga sig hyresansvaret av Lindeparken. Marken är av strategisk betydelse för utbildningsförvaltningen och kommer därför att fortsätta förhyras. Farsta gymnasium har ett underhållsbehov och under planeringsperioden har SISAB indikerat att underhåll kan komma att utföras. Det kan eventuellt kräva att verksamheten evakueras från lokalerna helt eller delvis. Den verksamhet som bedrivs på Sprintgymnasiet 6 är av sådan natur att den även framöver kommer att medföra snabba förändringar i lokalbehoven. 9.2 Kommunala grundskolor i Stockholm RINKEBY-KISTA Karta Rinkeby-Kista SDO 5 Med facility management-tjänster avses tilläggstjänster som hyresvärden tillhandahåller utöver vad som följer av lokalhyreskontraktet. 6 Sprintgymnasiet nytt skolnamn på IVIK-gymnasiet, Dnr /786

15 SID 15 (61) Det finns 12 kommunala skolor i området med varierande storlek och organisation. Den största är Husbygårdsskolan i Kista med strax under 500 elever. Två av skolorna håller på att fasas ut, Akallaskolan och Bredbyskolan. Trots detta förväntas det under hela perioden ändå finnas ett överskott av platser i de kommunala skolorna i stadsdelen Skolor i området SKOLA ÅK Totalt: Akallaskolan Askebyskolan F Bredbyskolan F Husbygårdsskolan F-9 F Igelbäcksskolan F Knutbyskolan F Kvarnbackaskolan F Kvarnbyskolan F Oxhagsskolan F Rinkebyskolan Stenhagsskolan F Ärvingeskolan Kommunal regi totalt: 3726 Tabell: Skolor och elevantal Elevantalsutveckling Diagram: Befolknings- och elevantalsutveckling

16 SID 16 (61) Elevprognoskurvan och befolkningsprognoskurvan följer varandra under hela perioden och befolkningsförändringen för barn i åldern 6-15 år är mycket modest i området. Det pågår några nybyggnadsprojekt men inget av dessa förväntas leda till någon kapacitetsbrist i de kommunala skolorna som helhet Planering Området har viss överkapacitet, under perioden kommer Akallaskolan och Bredbyskolan att lämnas. Stenhagsskolans ombyggnad står klar som en F-9-skola. Eventuella elevantalsförändringar kommer att kunna lösas inom befintligt lokalbestånd. Sammantaget innebär det att förvaltningen kommer att genomföra en genomgång av skolorna under planeringsperioden för att lokalisera eventuella faktorer som förhindrar fullt kapacitetsutnyttjande. Diagram Avvikelse elevantalsprognos/kapacitet

17 SID 17 (61) SPÅNGA-TENSTA Karta Spånga-Tensta SDO Skolorna är framförallt koncentrerade till Tensta där det finns hela fem skolor. Det bör dock nämnas att Bussenhusskolan i Tensta till hösten 2012 slås samman med Gullingeskolan vilket leder till ett effektivare lokalutnyttjande för båda enheterna. Bortsett från Bussenhusskolan finns det två skolor i stadsdelen som har under 300 elever, båda lokaliserade i Tensta Skolor i området SKOLA ÅK Totalt: Bromstensskolan F Bussenhusskolan F Elinsborgsskolan F Enbacksskolan F Gullingeskolan F Hjulstaskolan Hyllingeskolan F Solhemsskolan F Spånga grundskola

18 SID 18 (61) Sundbyskolan F Kommunal regi totalt: 4109 Tabell: Skolor och elevantal Elevantalsutveckling Diagram: Befolknings- och elevantalsutveckling Elevprognoskurvan och befolkningsprognoskurvan följer varandra i stort sett under hela perioden. Befolkningsökningen för barn i åldern 6-15 år förväntas vara ganska måttlig i stadsdelen under hela prognosperioden. De skolor som har ett högt kapacitetsutnyttjande är skolorna i södra delen av stadsdelen, främst Bromstensskolan, Solhemsskolan och Sundbyskolan. Ett inriktningsbeslut har fattats om utbyggnad av Solhemsängens skola (del av Solhemsskolan) och genom den expansionen kommer Solhemsskolan att avlastas. Förvaltningen ser också att Sundbyskolan kommer att avlastas genom byggnationen av Mariehällskolan, som ska stå färdig Planering Tensta har som helhet ledig kapacitet i princip i nästan alla skolor, men i och med att Bussenhusskolan slås ihop och lokalen lämnas kommer övriga skolor att påverkas elevantalsmässigt och förvaltningen ser att kapacitetsutnyttjandet i övriga skolor därmed borde förbättras. Idrottssalen i Bussenhusskolan behålls så att Enbacksskolan, som idag saknar idrottssal, kan använda denna.

19 SID 19 (61) Arbetsmarknadsnämnden tar över huvudbyggnaden i Bussenhusskolan. Organisatoriskt förs Bussenhus samman med Gullinge vilket gör att Gullingeskolan får ett effektivt kapacitetsutnyttjande. Enbacksskolan har högre söktryck än andra i området. Skolan ska utökas från att ha varit enparallellig till en tvåparallellig 7-9 organisation. Elevantalet på skolan ökar under hela planeringsperioden. Antalet elever bör kapacitetsmässigt rymmas i skolan genom några enklare justeringar som utretts och bör genomföras senast sommaren Enbacksskolans idrottsundervisning flyttas från Kämpinge till Bussenhus höstterminen Spånga grundskola har i dagsläget två årskurs 6 från Solhemsskolan, dessa ska flyttas tillbaka till Solhemsskolan i och med att Solhemsängens skola byggs ut. Solhemsskolan utreds under planeringsperioden för eventuell utbyggnad. Även Spånga grundskola och gymnasieskola utreds för att på bästa sätt använda lokalkapaciteten. Elevprognosen för Bromstensskolan ökar under perioden med ca 100 elever vilket innebär att en utredning av skolans kapacitet måste påbörjas under Sundbyskolan har flera gamla paviljonger där byggloven går ut under planeringsperioden. En offert för ombyggnad av skolan är beställd från SISAB. Fortsatt utredning av elevprognoser och elevströmmar görs under 2012 för att ta ställning till hur skolan ska byggas om. Planering inför evakuering av verksamheten under ombyggnaden bör starta 2012/13. En översyn av Sundbyskolans annex i Mariehäll bör genomföras, det är tveksamt om lokalen som den ser ut idag klarar antalet elever fram till att Mariehällsskolan står klar 2014.

20 SID 20 (61) Diagram Avvikelse elevantalsprognos/kapacitet HÄSSELBY-VÄLLINGBY Karta Hässelby-Vällingby SDO Skolor i området Det finns 14 kommunala skolor i området, varav sju ligger i Hässelby och sju i Vällingby.

21 SID 21 (61) SKOLA ÅK Totalt: Backluraskolan F Björnbodaskolan F Grimstaskolan F Hässelby Villastads skola F Hässelbygårdsskolan F Loviselundsskolan F Maltesholmsskolan F Nälstaskolan F Smedshagsskolan F Sörgårdsskolan F Trollbodaskolan F Vinstagårdsskolan Vinstaskolan F Vällingbyskolan F Kommunal regi totalt: 6644 Tabell: Skolor och elevantal Elevantalsutveckling Diagram: Befolknings- och elevantalsutveckling Elevprognoskurvan och befolkningsprognoskurvan följer varandra i stort sett under hela perioden. I Hässelby-Vällingby är det framförallt i de centrala och östra delarna av stadsdelsnämndsområdet som befolkningen i åldern 6-15 år ökar. Nästan hälften av ökningen beräknas vara barn boende i nybyggnation.

22 SID 22 (61) Planering Under planeringsperioden har området, sett i sin helhet, ett bra kapacitetsutnyttjande. Loviselundsskolan, Trollbodaskolan och Vällingbyskolan kommer under planeringsperioden att ha fler elever än sin nuvarande maxkapacitet. Flera skolor i området har paviljongetableringar och nya regler i Plan- och bygglagen gör att byggloven för paviljongerna inte kommer att kunna förlängas på det sätt som skett förut. Under våren och sommaren 2012 kommer förvaltningen att göra en genomgång av paviljongerna i Hässelby-Vällingby. Resultatet kommer att redovisas i verksamhetsplan Nälstaskolan kommer att gås igenom under våren Eventuella åtgärder som kräver inriktningsbeslut kommer att hanteras under hösten Under planeringsperioden kommer förvaltningen att göra en förstudie av en utbyggnad av Björnbodaskolan och Sörgårdsskolan. En förstudie av Vällingbyskolan ska påbörjas under Resultatet härav redovisas i verksamhetsplan Under planeringsperioden kommer Vinstagårdsskolan att hanteras. Det tillfälliga bygglovet går ut och hur detta påverkar verksamheten måste börja utredas och organiseras för under planeringsperioden. Diagram Avvikelse elevantalsprognos/kapacitet

23 SID 23 (61) Sammantaget innebär detta att förvaltningen kommer att genomföra en genomgång av skolor med paviljonger - Vällingbyskolan, Björnbodaskolan och Loviselundsskolan - under planeringsperioden för att säkerställa kapacitet och lokalisera eventuella faktorer som förhindrar fullt kapacitetsutnyttjande BROMMA Karta Bromma SDO Skolor i området Området har 14 kommunala skolor. De är av varierande storlek och ett litet särdrag för skolorna i Bromma är att ganska många har en F-5 organisation. En kommunal skola, Mariehällsskolan, är under byggnation och planeras att tas i drift SKOLA ÅK Totalt: Abrahamsbergsskolan F Alviksskolan F Beckombergaskolan F Blackebergsskolan F Bromma Kyrkskola F-2 78

24 SID 24 (61) Höglandsskolan F Nockebyhovsskolan F Norra Ängby skola F Nya Elementar F Olovslundsskolan F Smedslättsskolan F Södra Ängby skola F Ålstensskolan F Äppelviksskolan Kommunal regi totalt: 6971 Tabell: Skolor och elevantal Elevantalsutveckling Diagram: Befolknings- och elevantalsutveckling I Bromma förväntas en ganska kraftig ökning av antalet barn i åldern 6-15 år. Detta beror till stor del på nybyggnation i Beckomberga och i Mariehäll. Anledningen till att elevkurvan planar ut men inte befolkningskurvan är att de elever som idag bor i Mariehäll oftast går till Sundbyskolan som ligger i Spånga- Tensta stadsdelsområde och således inte hamnar i elevprognosen för Bromma Planering Antalet elever ökar i området, i villaområdena längs spårvagnslinjen är det i form av generationsväxling medan det runt Beckomberga, Mariehäll och Alvik handlar om nyproduktion. Planeringen ser därför lite olika ut.

25 SID 25 (61) Alviksskolan kommer att beröras av nyproduktion på längre sikt. Där finns inga behov av kapacitetsförändringar de närmaste åren. Däremot måste Beckombergaskolan utredas så att skolan får den ökade kapacitet som prognosen pekar mot. Mariehällsskolan står klar 2014 och täcker då behovet i den delen av Bromma. När det gäller skolorna längs spårvagnslinjen i området bör lokalkapacitet och stadieindelning utredas för att uppnå en långsiktig lösning. Smedslättsskolan är den av skolorna som har störst behov av ytterligare lokalkapacitet om den ska bli en F-6-skola. Höglandskolan har till hösten 2012 helt avvecklat gymnasiet och omställningen till en tvåparallellig F-9-skola har redan påbörjats. Olovslundskolan bör även den bli en F-6-skola. Förvaltningen avser att under planeringsperioden närmare analysera lokalbehoven inklusive dess tekniska förutsättningar i skolorna Abrahamsberg och Olovslund för att kunna utforma en hållbar långsiktig lokalplan där även framtida elevantalsförändringar är en viktig del i planeringen. Under perioden kommer den nya Mariehällsskolan att färdigställas vilket underlättar för Sundbyskolan där det planeras ombyggnation. Blackebergsskolan har överkapacitet, medan Södra Ängby har högt söktryck. Diagram Avvikelse elevantalsprognos/kapacitet

26 SID 26 (61) KUNGSHOLMEN Karta Kungsholmen SDO Skolor i området SKOLA ÅK Totalt: Eiraskolan F Essingeskolan F Klastorpsskolan F Kullskolan F Kungsholmens grundskola F Rålambshovsskolan Kommunal regi totalt: 2378 Tabell: Skolor och elevantal

27 SID 27 (61) Elevantalsutveckling Diagram: Befolknings- och elevantalsutveckling Befolkningen i åldern 6-15 år ökar relativt kraftigt i området vilket även avspeglar sig i elevantalsprognosen. Ett undantag är Stora Essingen och Essingeskolan, där befolkningsprognosen för 6 15 åringar minskar med 60 barn fram till 2020 vilket också avspeglar sig i elevprognosen. På Kungsholmen finns även ett så kallat nollområde, det vill säga ett område där det i dagsläget inte bor några skolbarn men där det i framtiden förväntas bo barn i skolålder. Området heter Västra Hornsberg och ligger på västra Kungsholmen. År 2020 beräknas det bo 127 skolbarn i det här området. Det är barn som inte finns med i elevprognosen från 2011 men inflyttning till området förväntas ske under 2012 och i nästa elevprognos finns dessa barn med. Geografiskt kommer dessa barn att ha närmast till Kristinebergsskolan (Kullskolan) Planering Antalet elever på Kungsholmen ökar kraftigt, både i nybyggnadsområden och i redan etablerade områden. Det återspeglas i skolbehovet. Det är vanligtvis är långa processer för att bygga en skola, speciellt om marken ännu inte är planerad för skolbehov och därför arbetar förvaltningen brett för att ha flera möjliga alternativ både inom planeringsperioden och framåt. Samtliga skolor i området kommer att nå, eller har redan nått, taket för sin maxkapacitet. Verksamhetsmässigt går det att lösa till höstterminen 2012 om inga ytterligare resurser tillkommer men rimligt vore att mer resurser nyttjas och då på Campus Konradsberg. Till 2013 behövs mer kapacitet.

28 SID 28 (61) För att tillhandahålla fler platser på sikt har inriktningsbeslut om Fridhemsskolan, som är en del av Kungsholmens grundskolor, tagits i verksamhetsplanen Två olika möjliga utbyggnadsvarianter utreds nu. En start av utbyggnad planeras i mitten eller slutet av planeringsperioden. I verksamhetsplan 2012 beslutades också om att undersöka möjligheterna att inhyra delar av Campus Konradsberg. I det fall detta kommer till stånd skulle många av behoven på Kungsholmen lösas. En om- och tillbyggnad kommer troligen att ta 18 månader och påbörjas tidigast vid årsskiftet 2013/2014. Även Klastorpsskolan och Essingeskolan har ett stort söktryck. Essingeskolan har således ett stort söktryck även om befolkningsunderlaget minskar. Om Konradsberg förhyrs kommer delar av Klastorpsskolan att kunna avlastas genom att de äldre eleverna har sin undervisning i lokaler på Konradsberg. Kungsholmens grundskolor har, inom ramen för sin totala kapacitet, tillräckligt med kapacitet i början av planeringsperioden, och kapaciteten kommer på sikt att öka, se ovan. Invid Kristinebergsskolan har stadsdelsnämnden erbjudits möjlighet att bygga en permanent förskola. Förvaltningen är tillfrågad om att etablera ytterligare undervisningslokaler i samband med uppförandet av förskolan och en sådan förstudie pågår nu. Om det visar sig att behov av fler elevplatser finns samt att det i övrigt verkar lämplig kommer beslut om inriktning härför tas i verksamhetsplan Staden har påbörjat ett arbete kring att utveckla Mariebergsområdet, arbetet är ännu inte särskilt långt gånget men en nybyggnad där skulle innebära ytterligare behov av skolkapacitet längre fram. Rålambshovsskolan ligger nära och har eventuellt möjlighet att bygga till på sin befintliga skolgård. En eventuell utbyggnad av Mariebergsområdet syns inte i de nu redovisade prognoserna. Ytterligare område som kan bli aktuellt för exploatering, oklart när i tiden, är Stadshagen. Så snart det är möjligt, dock senast i samband med att Fridhemsskolan har ökat sin kapacitet, kommer skolorna att vara F-6, F-9 eller 7-9 skolor. Under planeringsperioden kommer förvaltningen att börja undersöka även andra möjliga skollokaliseringar. Det gäller både fastigheter som staden har i sin ägo och fastigheter som eventuellt skulle kunna vara möjliga att förvärva eller förhyra.

29 SID 29 (61) NORRMALM Karta Norrmalm SDO Det finns åtta kommunala skolor i stadsdelen med varierande storlek och organisation. Den största är Adolf Fredriks musikklasser som har över elever. Adolf Fredriks musikklasser har inget lokalt upptagningsområde utan

30 SID 30 (61) rekryterar elever från hela staden vilket gör att den ur ett skolplaneringsperspektiv inte ska ses som en resurs för elever boende i stadsdelen Skolor i området SKOLA ÅK Totalt: Adolf Fredriks musikklasser Gustav Vasa skola F Johannes skola F Karlbergs skola F Lilla Adolf Fredriks skola F Matteusskolan F Rödabergsskolan F Vasa Real Kommunal regi totalt: 4472 Tabell: Skolor och elevantal Elevantalsutveckling Diagram: Befolknings- och elevantalsutveckling Norrmalms elevprognoskurva och befolkningsprognoskurva tangerar varandra under slutet av perioden. Om man tar bort Adolf Fredriks musikklasser från elevprognosen så följer kurvorna varandra parallellt. Större delen av utbyggnaden av Norra Hagastaden finns ännu inte med i vare sig elev- eller befolkningsprognosen och den förväntade befolkningsökningen i den nya stadsdelen ligger alltså efter Sammantaget kan man förvänta sig en ganska måttlig ökning av elevantalen på Norrmalm under de närmaste åren. Därefter kommer en kraftigare ökning att ske.

31 SID 31 (61) Planering Skolorna har i dagsläget ett ansträngt kapacitetsutnyttjande. Under planeringsperioden kommer det att råda stor brist på kapacitet i fem av de sju kommunala skolorna (Adolf Fredriks musikklasser ej medräknade). Det gäller främst i de västra delarna av Norrmalm. I slutet av perioden kommer det att saknas minst 500 elevplatser och då är inte utbyggnaden av Hagastaden (området mellan Norra station och Karolinska) medräknad, då den ännu inte syns i prognoserna. Norrmalm är en väl uppvuxen och högt exploaterad stadsdel det är svårt att finna mark som ännu inte är nyttjad. Därför har förvaltningen tillsammans med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret tittat på de möjligheter som ges. Ledtiderna för byggnation i innerstaden är ofta väldigt långa varför det är viktigt att förvaltningen undersöker och arbetar med många möjligheter på samma gång. Under planeringsperioden kommer förvaltningen att börja undersöka även andra möjliga skollokaliseringarna i de östligare delarna av stadsdelsnämndsområdet. Det gäller både fastigheter som staden har i sin ägo och fastigheter som eventuellt skulle kunna vara möjliga att förvärva eller förhyra, även utanför kommungränsen Förvaltningen avser även att genomföra en förstudie om nybyggnad vid Karlbergsskolan. Ett inriktningsbeslut om en kompletteringsbyggnad vid Rödabergsskolan kommer under planeringsperioden. En ny volymstudie för Vasa Real kommer att beställas under våren Därefter kommer inriktningsbeslut att skrivas fram till nämnden, troligen under En ny skola i Hagastaden har diskuterats och förvaltningen har tillsammans med stadsdelsnämnden begärt hos exploateringskontoret att få anlägga en skola. Då det första området redan är detaljplanlagt och ingen tomt har avsatts för skoländamål skulle en skola ligga i detaljplaneområde två, det område som ligger längst österut. Hela området har ett högt exploateringstal och tillgång till tillräckligt mycket mark kan vara svår att säkerställa. Alternativt skulle en ny skola kunna ligga i detaljplaneområde tre. Under 2012 ska förvaltningen meddela exploateringskontoret om inriktningen. Under planeringsperioden kommer inriktningsärende att skrivas, men det är ännu oklart om det sker 2013, 2014 eller Förvaltningen har angivit att inhyrning av före detta Sveaplans gymnasium är ett bra komplement för att lösa situationen på Norrmalm, närmare information finns i verksamhetsplanen för 2012.

32 SID 32 (61) Diagram Avvikelse elevantalsprognos/kapacitet ÖSTERMALM Karta Östermalm SDO

33 SID 33 (61) Skolor i området Inom Östermalm finns det sex kommunala grundskolor. Organisatoriskt är Gärdesskolan, Hjorthagens skola och Olaus Petri skola en enhet. SKOLA ÅK Totalt: Engelbrektsskolan F Gärdesskolan F Hedvig Eleonora skola F Östermalmsskolan F Kommunal regi totalt: 2685 Tabell: Kommunala skolor och elevantal På sikt behöver Hedvig Eleonora skola bli en F-6 skola Elevantalsutveckling Diagram: Befolknings- och elevantalsutveckling Befolkningen i åldern 6-15 år boende i stadsdelen beräknas öka med cirka personer fram till Elevantalet förväntas dock inte öka lika mycket men det finns en ganska stor osäkerhetsfaktor i elevprognosen som har att göra med att det kommer att ske stora nybyggnationer i Norra Djurgårdsstaden. Inflyttning i området förväntas börja under 2012 vilket gör att det ännu inte finns några elever från området. Elevprognosen exkluderar således det här området Planering Under planeringsperioden har området, sett i sin helhet, ett bra kapacitetsutnyttjande.

34 SID 34 (61) Engelbrektsskolan är tillfälligtvis evakuerad till Konradsberg och Gärdesskolan medan ombyggnation pågår. När Engelbrektsskolan flyttat tillbaka hösten 2013 kommer det inte att ske några större ändringar inom området inom den närmaste perioden. Frågan om paviljongen på Gärdesskolan för Engelbrektsskolans evakuering ska vara kvar på Gärdesskolan kommer att behandlas i verksamhetsplan På sikt kommer en kapacitetshöjning i området att behöva göras på grund av nybyggnationen i Gasverksområdet i Hjorthagen. Där planeras en ny kommunal skola. Skolan ska inledningsvis vara för årskurs F-6 men ska vara möjlig att, utan alltför stora ombyggnationer, ställa om till F-9 om det finns behov av det i framtiden. Den exakta placeringen av den nya skolan är ännu inte fastställd. Byggnaden/byggnaderna kommer att utformas i samråd med stadsdelsnämnden och inrymma förskola. Om behoven av förskola inledningsvis är större än skolbehovet kan en del vara möjlig att nyttja som förskola inledningsvis för att gradvis övergå till att vara skola.

35 SID 35 (61) SÖDERMALM Karta Södermalm SDO Det finns 14 kommunala skolor i stadsdelen varav några har en specialiserad inriktning och inte i första hand riktar sig till de närboende barnen. Skolornas organisation varierar men de två huvudtyperna av organisation är F-6 eller F-9. I Sjöstaden är en skola under uppbyggnad, Lugnets skola, vilket kommer att ytterligare höja skolkapaciteten i stadsdelen Skolor i området SKOLA ÅK Totalt: Björngårdsskolan F Eriksdalsskolan F Högalidsskolan F Katarina Norra skola F Katarina Södra skola F Kungliga Svenska Balettskolan Lugnets skola F 96 Mariaskolan F Sjöstadsskolan F

36 SID 36 (61) Sofia skola F Storkyrkoskolan F Södermalmsskolan F Tullgårdsskolan F Åsö grundskola Kommunal regi totalt: 7396 Tabell: Kommunala skolor och elevantal Elevantalsutveckling Diagram: Befolknings- och elevantalsutveckling Befolkningen i åldern 6-15 år boende i stadsdelen beräknas öka med mer än personer fram till Elevantalet förväntas dock inte öka lika mycket men det finns en ganska stor osäkerhetsfaktor i elevprognosen som har att göra med att framförallt Lugnets skola ännu inte är byggd och inte fullt driftsatt, (det vill säga alla tänkta årskurser går ännu inte i skolan). Sjöstaden är den del av stadsdelen där de största förändringarna i elevunderlagen förväntas. Närmare fler barn i åldern 6-15 år förväntas bo där 2020 jämfört med idag Planering Området i stort har ett bra kapacitetsutnyttjande och anledningen till detta är skolornas samverkan. Under förutsättning av att samverkan fortsätter kommer stadsdelen att klara elevantalsökningen med mindre lokaljusteringar inklusive förtätningar. Detta innebär att det, med undantag för Sjöstaden, inte finns behov av att göra större ombyggnationer, inhyrningar eller dylikt förutsatt att prognosen

37 SID 37 (61) fortsätter oförändrat. Till hösten 2012 startar International School of the Stockholm Region, ISSR. Utbildningen ska möta de behov som finns hos de internationella familjer som har kontraktsanställningar och vistas tillfälligt i Stockholm. Förvaltningens bedömning är därför att den inte kommer att ha en större påverkan på antalet elevplatser i området. Mer information om skolan kan läsas i En sammanhållen internationell utbildning, dnr /8781. I Sjöstaden finns däremot ett fortsatt ökat behov av utbildningsplatser framöver. Behovet beror dels på att Lugnets skola ännu inte är färdigställd, men också att antalet barn i behov av skolplats fortfarande inte mattas av. För att möta detta behov har nämnden hyrt in tillfälliga lokaler som kommer att avvecklas under 2019 (till följd av regler kring tillfälliga bygglov). Förvaltningen kommer under första delen av planeringsperioden att djupare analysera lokalbehovet i och kring Sjöstaden, inklusive ny skola i Danviken/Henriksdal, för att nå en lösning som är långsiktigt hållbar. Ett treårigt ventilationsprojekt kommer att pågå på Högalidsskolan under planeringsperioden. Skolan kommer de två första åren att klara sina evakueringsbehov internt på skolan, men år 3 har det konstaterats att en mindre evakuering behövs. Förvaltningen planerar att säkerställa denna genom att utnyttja befintligt lokalbestånd. Diagram Avvikelse elevantalsprognos/kapacitet

38 SID 38 (61) HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Karta Hägersten-Liljeholmen SDO Stadsdelen har elva kommunala skolor av varierande storlek och organisation. Två skolor i området har över elever; Aspuddens skola och Mälarhöjdens skola Skolor i området SKOLA ÅK Totalt: Aspuddens skola F Blommensbergsskolan Ekensbergsskolan F Fruängens skola F Gröndalsskolan F Hägerstenshamnens skola F Hägerstensåsens skola F Mälarhöjdens skola F Nybohovsskolan F Västertorpsskolan F Årstadalsskolan F-5 274

39 SID 39 (61) Kommunal regi totalt: 4760 Tabell: Skolor och elevantal Elevantalsutveckling Diagram: Befolknings- och elevantalsutveckling Befolkningen i åldern 6-15 år i stadsdelsnämndsområdet förväntas öka mycket kraftigt under de närmaste åren. År 2015 förväntas det finnas nästan fler barn i skolålder än vad det gör idag och 2020 finns det nästan fler än idag. Elevprognosen tyder också på en uppgång om än inte lika kraftig. Detta beror sannolikt på att den fristående Västbergaskolan i princip har täckt upp närområdet. I detta område kommer det att ske stora ökningar i barnkullarna och Västbergaskolan kommer sannolikt inte att ta emot alla barn som söker sig till skolan och bor i närområdet. Detta har inte fångats upp i elevprognosen vilket är den troliga förklaringen till skillnaden mellan befolkningsprognosen och elevprognosen Planering I sin helhet har området ett bra kapacitetsutnyttjande under planeringsperioden, men i det ännu längre perspektivet råder mycket stor brist på kapacitet i 6 av 11 skolor i området. Bristen på kapacitet och avsaknaden av möjlighet att inom områdets bestånd genomföra omfördelningar gör att området är ett av de mest sårbara i hela staden. Med sårbar avses i detta fall att området är mycket känsligt för varje förändring som sker och förändringar kan få stort genomslag och utfallet är mycket svårt att på förhand förutse med säkerhet.

40 SID 40 (61) Prognosen visar att år 2020 saknas det elevplatser inom den kommunala skolan förutsatt att de ska möta behovet i samma utsträckning som sker idag (det vill säga att friskolorna fortsätter att ta samma andel av ökningen som de gör av faktiskt elevantal idag). I området kring Liljeholmen har SISAB, efter beställning av utbildningsnämnden, den 15 mars 2012 av Exploateringsnämnden fått en markanvisning för ny skola vid sjön Trekanten. Möjligheterna att nyttja tomten för skola kommer nu att beredas vidare av förvaltningen och SISAB gemensamt och kommer att fortgå även efter planeringsperioden. Tre skolor i området kring eller nära Liljeholmen har ett mycket högt kapacitetsutnyttjande. Det innebär att förvaltningen ser att de med svårighet klarar av ta emot alla elever utan att få lokaltillskott. Skolorna utgörs av Årstadalsskolan, Aspuddens skola och Gröndalsskolan. För Årstadalsskolan pågår arbetet med att hitta en permanent kapacitetsökning i form av nya lokaler och samverkan sker med stadsdelsförvaltningen rörande deras förskolebehov. Aspuddens skola planeras få avlastning när utbyggnaden av Hägerstenshamnens skola blivit genomförd (inriktningsärende i verksamhetsplan 2012). Enligt den första tidsplanen skulle utbyggnaden vara färdigställd till sommaren Vidare kommer Aspuddens skola även att avlastas den dag en ny skola i Midsommarkransen färdigställts. På grund av Gröndalsskolan lokalisering finner förvaltningen att det kommer att bli svårt att genomföra kapacitetstillskott på skolan. Genom att istället se de tre skolorna som del av en helhet finner förvaltningen att samtliga tre skolor tillsammans kommer att kunna hantera elevantalsökningen genom den tillfälliga paviljongetablering som förvaltningen planerar på Brännkyrka gymnasiums bollplan (eller dess närhet) för att bereda området elevplatser till dess de permanenta lösningarna som planeras kan stå klara. Av prognosen för 2013 kan förvaltningen redan idag se att Årstadalsskolan kommer att behöva nyttja denna möjlighet då befintlig skola inte kommer att kunna ta emot alla elever. En kapacitetsökning på Blommensbergsskolan (som också ligger i närheten av Liljeholmen) kommer med anledning av planerna för paviljongetableringen på Brännkyrka gymnasium inte att genomföras.

41 SID 41 (61) I Nybohovsskolan planeras att förskola öppnas till hösten Det kommer att innebära att skolans kapacitetsöverskott kommer att justeras ner. Förvaltningen arbetar vidare med att möjliggöra en etablering av en kommunal grundskola i Midsommarkransen och det är även en av de frågor som det pågående programarbetet för området kommer att behandla. ( Ytterligare en skola i området visar på en elevantalsökning och ett högt kapacitetsutnyttjande och det är Västertorpsskolan. Förvaltningen avser att omgående genomlysa skolans lokalbehov för att utforma en plan för att möta ökningen. Fram emot 2020 avtar ökningen enligt prognosen, varför det är troligast att eventuellt lokaltillskott kommer att lösas genom tillfälliga åtgärder som inte syftar till att permanent öka skolans kapacitet från dess idag i princip genomgående tvåparallelliga organisation. Fruängens skola bör ses som en lokalresurs för elever från Västertorp. Fruängens skola har tidigare setts som en lokalresurs för södra Älvsjö, men så är inte längre fallet till följd av de ombyggnationer som genomförs på skolorna där. Skolan bör, såsom tidigare skrivits, fortsatt ses som en lokalresurs för Västertorpsskolan. Fruängens skolas lokalresurser kommer därför att inventeras och ses över som ett led i att möta den elevantalsökning som närområdet kommer att få genom den exploatering och nybyggnation som redan startat. Arbetet ska främst inriktas mot att säkerställa att skolan kan möta yngre elevers behov.

42 SID 42 (61) Bilden förtydligar behoven av lokaltillskott i området, där mörkast grönt har störst behov och siffran anger antalet fler barn än idag i åldersspannet 6-15 år. Diagram Avvikelse elevantalsprognos/kapacitet

43 SID 43 (61) SKÄRHOLMEN Karta Skärholmen SDO Skolor i området Det finns sex kommunala skolor i området. Ett särdrag hos skolorna är att de flesta har en F-9-organisation. Skolorna är ganska jämnstora sett till antalet elever bortsett från Ekholmsskolan som har under 100 elever. SKOLA ÅK Totalt: Bredängsskolan F Ekholmsskolan F-3 75 Lillholmsskolan F Slättgårdsskolan F Sätraskolan F Söderholmsskolan F Kommunal regi totalt: 2644 Tabell: Skolor och elevantal

Grundskolor och grundskoleområden 2016

Grundskolor och grundskoleområden 2016 sid 1 (5) Grundskolor och grundskoleområden 2016 Grundskolor Område 1 Bromma Abrahamsbergsskolan F-9 Alviksskolan/Ulvsundaskolan F-9 Beckombergaskolan F-6 1-6 Blackebergsskolan F-6 Höglandsskolan F-9 Mariehällsskolan

Läs mer

Grundskolor Område 1 Årskurs grundskola Årskurs grundsärskola. Grundskolor Område 2 Årskurs grundskola Årskurs grundsärskola

Grundskolor Område 1 Årskurs grundskola Årskurs grundsärskola. Grundskolor Område 2 Årskurs grundskola Årskurs grundsärskola sid 1 (5) Grundskolor Område 1 Årskurs grundskola Årskurs grundsärskola Bromma Abrahamsbergsskolan F-9 Alviksskolan F-9 Beckombergaskolan F-5 1-5 Blackebergsskolan F-5 Höglandsskolan F-9 Norra Ängby skolor

Läs mer

Grundskolor och grundskoleområden 2015

Grundskolor och grundskoleområden 2015 sid 1 (5) Grundskolor och grundskoleområden 2015 Grundskolor Område 1 Bromma Abrahamsbergsskolan F-9 Alviksskolan/Ulvsundaskolan F-9 Beckombergaskolan F-6 1-6 Blackebergsskolan F-6 Höglandsskolan F-9 Mariehällsskolan

Läs mer

Grundskolor och grundskoleområden 2014

Grundskolor och grundskoleområden 2014 sid 1 (5) Grundskolor och grundskoleområden 2014 Grundskolor Område 1 Bromma Abrahamsbergsskolan F-9 Alviksskolan/Ulvsundaskolan F-9 Beckombergaskolan F-6 1-6 Blackebergsskolan F-6 Höglandsskolan F-9 Mariehällsskolan

Läs mer

ELEVPENDLING STOCKHOLMS STAD

ELEVPENDLING STOCKHOLMS STAD ELEVPENDLING STOCKHOLMS STAD 2010 2011 Foto: Liselotte van der Meijs Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB Silke Burestam 08-508 35 044 silke.burestam@uskab.se Johan Regnér 08-508 35 065

Läs mer

DELRAPPORT 2. Jia Zhou Silke Tindrebäck. Elevströmmar i Stockholms grundskolor 1 ( 74 )

DELRAPPORT 2. Jia Zhou Silke Tindrebäck. Elevströmmar i Stockholms grundskolor 1 ( 74 ) DELRAPPORT2 ElevströmmariStockholmsgrundskolor JiaZhou SilkeTindrebäck 1(74) Sida2av74 År26genomfördeSwecoEurofutures 1 enstudie 2 avgrundskoleeleverspendlingsmönsteristockholmsstad. Ikohortstudienföljdeselevergenomsinskolgång.Vidareinnehöllstudienenöversiktöversamtligaeleversom

Läs mer

SKOLPLANERING FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM

SKOLPLANERING FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM STADSLEDNINGSKONTORET FÖRNYELSE AVDELNINGEN SID 1 (83) 211-9-16 STADSLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG: SKOLPLANERING FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM SID 2(83) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Uppdrag...

Läs mer

Lokaleffektivisering av grundskolan. - en analys av elevantalsutvecklingen och skolornas lokalkapacitet

Lokaleffektivisering av grundskolan. - en analys av elevantalsutvecklingen och skolornas lokalkapacitet Lokaleffektivisering av grundskolan - en analys av elevantalsutvecklingen och skolornas lokalkapacitet Anna Herre Anette Holm april 2007 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Uppdrag och genomförande... 6 2.1

Läs mer

Hur mår Stockholms skolor?

Hur mår Stockholms skolor? Rapport nr 3 2008 Hur mår Stockholms skolor? En granskning av det ekonomiska läget i Stockholms skolor 1 1. Förutsättningar i budget för 2007 Skolan är nog den största vinnaren, säger finansborgarrådet

Läs mer

Ärendets beredning. Bakgrund

Ärendets beredning. Bakgrund UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR ENSK ILT DRIVEN OCH FRIST ÅENDE VERKSAMHET DNR 09-454/2996 SID 1 (11) 2009-08-28 Handläggare: Robert Lundh Tfn: 508 33 638 Jan-Erik Nilsson Tfn: 508 33 821 Till

Läs mer

Kommunal skola Kommunal skola Kommunal skola Fristående skola Fristående skola Fristående skola. Fristående skola. Fristående skola Fristående skola

Kommunal skola Kommunal skola Kommunal skola Fristående skola Fristående skola Fristående skola. Fristående skola. Fristående skola Fristående skola Andelen behöriga till yrkesprogram i procent 2016 i Stockholm stad Skola Abrahamsbergsskolan Adolf Fredriks musikklasser Akalla grundskola Al-Azharskolan Alla nationers fria skola Almaskolan Alviksskolan

Läs mer

Lokala läs- och språkutvecklare 10e oktober 2014

Lokala läs- och språkutvecklare 10e oktober 2014 SKOLA TELEFON ÅR E-post NAMN STADSDEL Abrahamsbergsskolan 50848975 åk 6-9 anna.nygard@stockholm.se Anna Nygård Bromma Abrahamsbergsskolan 566 13 400 F-9 gerd.mellstrom@stockholm.se Gerd Mellström Bromma

Läs mer

SKOLBYGGNATION FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM LÄGESRAPPORT OCH INRIKTNINGSBESLUT

SKOLBYGGNATION FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM LÄGESRAPPORT OCH INRIKTNINGSBESLUT UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN BILAGA 28 VP 2012 SID 1 (28) 2011-12-01 SKOLBYGGNATION FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM LÄGESRAPPORT OCH INRIKTNINGSBESLUT Skolbyggnation för ett växande Stockholm

Läs mer

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående förskoleklasser, fritidshem, grundskolor och grundsärskolor

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående förskoleklasser, fritidshem, grundskolor och grundsärskolor Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2016-03-18 Handläggare Robert Lundh Telefon:08 508 33 638 Till Utbildningsnämnden 2016-04-14 Yttrande över

Läs mer

VASA REAL. Informationsmöte

VASA REAL. Informationsmöte VASA REAL Informationsmöte 2017-04-18 Välkommen Program för kvällen: Bakgrund, planering/behov av skolplatser i staden och i Norrmalm (Utbildningsförvaltningen) SISAB:s uppdrag och processer generellt

Läs mer

Att välja skola 2015

Att välja skola 2015 Att välja skola 2015 Innehåll Welcome to school Tervetuloa kouluun Bienvenido a la escuela Ku soo dhawaaw dugsiga! Kontaktcenter: 08-508 11 550 kcskola@stockholm.se Välj senast 15 februari 2015 Välkommen

Läs mer

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) Kvantitativa resultat med sammanfattningar Jonny Gullstrand

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) Kvantitativa resultat med sammanfattningar Jonny Gullstrand UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) BILAGA 1 Kvantitativa resultat med sammanfattningar Jonny Gullstrand Här följer två sammanställda redovisningar:

Läs mer

Lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplan Bilaga 5.4 Avdelningen för ekonomi och Sida 1 (5) styrning 2016-03-14 Lokalförsörjningsplan 2017-2019 Bilaga 5.4 Teknisk beskrivning av befolknings- och elevantalsprognos Behovsanalysen grundar sig på

Läs mer

Utbildningsnämnden. Nämndens budget/verksamhetsplan Nämndens fördelning per verksamhetsområde

Utbildningsnämnden. Nämndens budget/verksamhetsplan Nämndens fördelning per verksamhetsområde Nämndens budget/verksamhetsplan 2013 Nämndens fördelning per verksamhetsområde Nämndens Av nämnden Av nämnden Nämndens budget Utfall Prognos Mnkr ursprungliga redovisade begärda efter omslutningsförändringar

Läs mer

Bostads- och markförsörjningsprogram 2013-2026 för Lomma kommun

Bostads- och markförsörjningsprogram 2013-2026 för Lomma kommun Sidan 1 av 7 Södra kommundelen Vinstorp Utbyggnadsprogram/tidplan/kommmentar/förslag Vinstorpskolan kommer inte att behövas för skoländamål när Karstorpskolan är helt utbyggd, och kan därför komma att

Läs mer

Midsommarkransen - elevprognos och skolalternativ

Midsommarkransen - elevprognos och skolalternativ Sida 1 (11) 2013-09-04 Midsommarkransen - elevprognos och skolalternativ Bakgrund Området Midsommarkransen/Telefonplan saknar idag kommunal grundskola. Den största lokala skolan är fristående Västbergaskolan

Läs mer

Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun Utbildningsnämnden

Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun Utbildningsnämnden Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun 2016 Utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av lokalförsörjningsprognosen... 3 2 Uppdraget... 3 3 Befolkningsprognos...

Läs mer

DEN OMVÄNDA ROBIN HOOD- POLITIKEN

DEN OMVÄNDA ROBIN HOOD- POLITIKEN SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS STADSHUS STOCKHOLM 2010-09-16 DEN OMVÄNDA ROBIN HOOD- POLITIKEN En rapport om riktade nedskärningar i Stockholms skolväsende Inledning Alla barn får i dag inte en likvärdig

Läs mer

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden Utlåtande 2009: RI (Dnr 011-1374/2009) Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden 2010-2014 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Valkretsindelning för perioden 2010

Läs mer

Lokala läs- och språkutvecklare 7e september 2015

Lokala läs- och språkutvecklare 7e september 2015 NAMN SKOLA E-post Anna Nygård Abrahamsbergsskolan anna.nygard@stockholm.se Gerd Mellström Abrahamsbergsskolan gerd.mellstrom@stockholm.se Åsa Alsparr Adolf Fredriks Musikklasser asa.alsparr@stockholm.se

Läs mer

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående förskoleklasser, fritidshem, grundskolor och grundsärskolor.

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående förskoleklasser, fritidshem, grundskolor och grundsärskolor. Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Sida 1 (11) 2015-03-24 Robert Handläggare Lundh Telefon:08 Robert Lundh 508 33 638 Telefon:08 508 33 638 Till Utbildningsnämnden

Läs mer

Paviljongetablering med anledning av prognos för asylsökande

Paviljongetablering med anledning av prognos för asylsökande Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning, lokalenheten Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-12-21 Handläggare Thomas Eriksson Telefon: 08-508 337 19 Till Utbildningsnämnden 2016-01-14

Läs mer

Utbyggnadsbehov i Sala tätort

Utbyggnadsbehov i Sala tätort SALA4000, v 2.0, 2012-08-27 N:\Skolförvaltningen Staben\SKN\2015\2015-12-09\Ärende 7 Utbyggnadsbehov i sala tätort.docx BARN OCH UTBILDNING 1 (6) ÄRENDE 7 DNR 2015/590 BENNY WETTERBERG DIREKT: 0224-74

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

Elevunderlag för Martinskolan och befolkningsutveckling i söderort

Elevunderlag för Martinskolan och befolkningsutveckling i söderort Elevunderlag för Martinskolan och befolkningsutveckling i söderort Maria Pleiborn 2013-11-01 Martinskolan i Hökarängen Martinskolan är en waldorfskola som ligger i Hökarängen söder om Söder i Stockholm.

Läs mer

Inriktningsbeslut för ny skola i Järvastaden

Inriktningsbeslut för ny skola i Järvastaden SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-12-19 SID 1 (5) KS/2014:494 TJÄNSTESKRIVELSE Inriktningsbeslut för ny skola i Järvastaden Sammanfattning Den utbyggnad som sker, främst i norra Solna, medför

Läs mer

Genomförandeförslag om tillbyggnad av Långbrodalsskolan

Genomförandeförslag om tillbyggnad av Långbrodalsskolan Utbildningsförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-05-09 Handläggare Leif G. Hellén Telefon: 08-508 33 757 Till Utbildningsnämnden 2014-06-12 Genomförandeförslag om tillbyggnad

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2012

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2012 Statistik om Stockholm Bostäder Bostadsbyggandet 2012 Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion, ombyggnad, rivningar samt nettotillskott

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 Stockholm Sveriges huvudstad 847 073 invånare Staden har c:a 42 000 anställda 14 stadsdelsnämder 16 facknämnder 16 bolagstyrelser

Läs mer

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden Utlåtande 2009:153 RI (Dnr 011-1374/2009) Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden 2010-2014 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Valkretsindelning för perioden 2010

Läs mer

Tony Mufic Utbildningsdirektör

Tony Mufic Utbildningsdirektör Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-10-27 Handläggare Åsa Härkegård Telefon: 08-508 33 333 Till Utbildningsnämnden 2016-11-24 Inriktningsförslag

Läs mer

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Samhällsbyggnad Kommunens verksamhetslokaler Jill Linde Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda

Läs mer

Lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplan Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Bilaga 3 Dnr 1.2.1-1506/2015 Sid 1 (93) 2015-03-24 Lokalförsörjningsplan 2016-2018 Redovisning av prognosperiod 2015-2023 Slutrapport projektet

Läs mer

Skola i Midsommarkransen del

Skola i Midsommarkransen del Skola i Midsommarkransen del 1 The Capital of Scandinavia Den här presentationen visades vid föräldramöte på Midsommarkransens skola den 16 oktober. Om något i den är oklart, vänligen kontakta mikael.lindberg@stockholm.se

Läs mer

Antal låntagare 2013. Stockholms län. Folkbibliotek Låntagare vuxna

Antal låntagare 2013. Stockholms län. Folkbibliotek Låntagare vuxna Antal låntagare 2013 Stockholms län Folkbibliotek Låntagare vuxna Låntagare under 18 år Totalt Akalla bibliotek 0 0 0 Alviks bibliotek 5 31 36 Aspuddens bibliotek 2 4 6 Bagarmossens bibliotek 1 0 1 Bergshamra

Läs mer

Antal låntagare 2012. Stockholms län. Folkbibliotek Låntagare vuxna

Antal låntagare 2012. Stockholms län. Folkbibliotek Låntagare vuxna Antal låntagare 2012 Stockholms län Folkbibliotek Låntagare vuxna Låntagare under 18 år Totalt Akalla bibliotek 0 0 0 Alviks bibliotek 3 17 20 Aspuddens bibliotek 1 2 3 Bagarmossens bibliotek 1 0 1 Bergshamra

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

Stockholms län Antal nedladdningar 2012

Stockholms län Antal nedladdningar 2012 Stockholms län Antal nedladdningar 2012 Folkbibliotek Biblioteken vuxna under 18 år Alla låntagare Totalt Akalla bibliotek Alviks bibliotek 61 50 111 111 Aspuddens bibliotek 1 3 4 4 Bagarmossens bibliotek

Läs mer

Utvärdering av det diagnostiska provet i matematik för gymnasieskolan ht 2011

Utvärdering av det diagnostiska provet i matematik för gymnasieskolan ht 2011 RAPPORT Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad Utvärdering av det diagnostiska provet i matematik för gymnasieskolan ht 2011 Uppdragsnummer 95125 Stockholm 2011-12-05 Sweco Eurofutures AB Henrik Nilsson

Läs mer

Särskilda undervisningsgrupper och särskoleklasser i Stockholms kommunala skolor

Särskilda undervisningsgrupper och särskoleklasser i Stockholms kommunala skolor Förteckning över Särskilda undervisningsgrupper och särskoleklasser i Stockholms kommunala skolor Läsåret 06/07 Elisabet Sjöberg BROMMA Grund Alviksskolan 1-5 15 Skolan Blandad problematik. Del av dagen

Läs mer

Förändring av grundskolornas upptagningsområde mellan stadsdelsnämnderna Maria-Gamla stan och Katarina Sofia Hemställan från berörda stadsdelsnämnder

Förändring av grundskolornas upptagningsområde mellan stadsdelsnämnderna Maria-Gamla stan och Katarina Sofia Hemställan från berörda stadsdelsnämnder Utlåtande 2003:60 RIV (Dnr 322-1206/2002) Förändring av grundskolornas upptagningsområde mellan stadsdelsnämnderna Maria-Gamla stan och Katarina Sofia Hemställan från berörda stadsdelsnämnder Kommunstyrelsen

Läs mer

Vakansrapport Vakanta och uppsagda lokaler.

Vakansrapport Vakanta och uppsagda lokaler. Vakansrapport Vakanta och uppsagda lokaler. /- SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB Postadress Besöksadress Tel: - e-post: diarie@sisab.se Box Förmansvägen Fax: - webbadress: www.sisab.se Stockholm Årstadal,

Läs mer

Rapport Samordnad grundskoleplanering i Stockholm Maj 2017

Rapport Samordnad grundskoleplanering i Stockholm Maj 2017 Bilaga Rapport Samordnad grundskoleplanering i Stockholm Maj 2017 stockholm.se Maj 2017 Dnr: 122-692/2017 Utgivare: Stadsledningskontoret 3 (22) Innehåll Bakgrund... 4 Resultat för staden som helhet...

Läs mer

Genomförandeförslag för ombyggnad av byggnaden Farsta gymnasium till grundskola - etapp 1

Genomförandeförslag för ombyggnad av byggnaden Farsta gymnasium till grundskola - etapp 1 Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-02-02 Handläggare Maria Holdo Telefon: 08-508 33 888 Till Utbildningsnämnden 2015-02-19 Genomförandeförslag

Läs mer

Inhyrningsmedgivande för paviljongetablering intill Värmdö gymnasium för Årstaskolan

Inhyrningsmedgivande för paviljongetablering intill Värmdö gymnasium för Årstaskolan Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-11-02 Handläggare Josefin Ohlson Telefon: 08-508 33 874 Till Utbildningsnämnden 2016-11-24 Inhyrningsmedgivande

Läs mer

Bedömning och betyg - redovisning av två rapporter

Bedömning och betyg - redovisning av två rapporter UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETS- OCH EKONOMIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (11) DNR 09-400//3332 2009-08-18 Handläggare: Inger Willner Telefon: 508 33 678 Till Utbildningsnämnden 2009-10-22 Bedömning

Läs mer

Uppföljning av lokalbehovsplan 2014

Uppföljning av lokalbehovsplan 2014 Sidan 1 av 7 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-11-11 Er referens: Vår referens: Direkttel: Direktfax: E-postadress: Diarienr: BUN 2014:106.214 Barn- och utbildningsnämnden Uppföljning av lokalbehovsplan

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Karl Gylje Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Karl Gylje Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef Dnr Sida 1 (7) 2014-06-11 Handläggare Karl Gylje 08-508 264 82 Till Exploateringsnämnden 2014-08-28 Markanvisning för skol- och idrottsändamål inom fastigheten Medaljongen 3, Långbro 13:1 och Solberga

Läs mer

Västertorpsskolan Informationsmöte

Västertorpsskolan Informationsmöte Västertorpsskolan Informationsmöte 2017-04-03 Välkommen Program för kvällen: Bakgrund, planering/behov av skolplatser i staden och i Västertorp (Utbildningsförvaltningen) SISAB:s uppdrag och processer

Läs mer

Inriktningsbeslut om kapacitetsökning i kök och matsal samt ventilationsåtgärder på Hökarängsskolan.

Inriktningsbeslut om kapacitetsökning i kök och matsal samt ventilationsåtgärder på Hökarängsskolan. Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2016-04-15 Handläggare Michael Vogtmann Telefon: 08-508 33 650 Till Utbildningsnämnden 2016-05-19 Inriktningsbeslut

Läs mer

Lomma investerar för framtiden

Lomma investerar för framtiden Utbyggnadsprogram för förskolor, skolor och vårdboenden m.m. i Lomma kommun Lomma investerar för framtiden Lomma kommun är den kommun i landet som har vuxit mest under de senaste fem åren. Inte minst har

Läs mer

Utökning av förskolan Årstaberg

Utökning av förskolan Årstaberg HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SAMH ÄLLSPLANERING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 264-2011-2.6 SID 1 (8) 2011-12-15 Handläggare: Helén Örtegren Telefon: 08-508 23 051 Till Hägersten-Liljeholmens

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER Bostadsbyggandet. S 2011:02 2011-03-22 Lina Sjölin 08-508 35 007 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER Bostadsbyggandet. S 2011:02 2011-03-22 Lina Sjölin 08-508 35 007 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER Bostadsbyggandet 2010 S 2011:02 2011-03-22 Lina Sjölin 08-508 35 007 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar en samlad statistik

Läs mer

Jobbtorg för unga. Thomas Lundberg. utvecklingschef

Jobbtorg för unga. Thomas Lundberg. utvecklingschef Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2015-05-07 Handläggare Linda Truvered Telefon: 08-508 35 804 Till Arbetsmarknadsnämnden den 19 maj 2015 Ärende

Läs mer

Likvärdig skola med hög kvalitet

Likvärdig skola med hög kvalitet Gävle Kommun Likvärdig skola med hög kvalitet Brynäs-Nynäs rektorsområde Likvärdig skola med hög kvalitet Bakgrund I september 2011 fick Barn & Ungdom i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden att återkomma

Läs mer

Vakansrapport Vakanta och uppsagda lokaler.

Vakansrapport Vakanta och uppsagda lokaler. Vakansrapport Vakanta och uppsagda lokaler. - SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB Postadress Besöksadress Tel: - e-post: diarie@sisab.se Box Förmansvägen Fax: - webbadress: www.sisab.se Stockholm Årstadal,

Läs mer

Förteckning över deltagande bolag och förvaltningar

Förteckning över deltagande bolag och förvaltningar SID 1 (8) Bilaga 9 Förteckning över deltagande bolag och förvaltningar Förfrågningsunderlag Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29

Läs mer

Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad

Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för

Läs mer

Vi bryter segregationen!

Vi bryter segregationen! www.stockholmsvanstern.se Kungsholmen Rinkeby- Kista Spånga- Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Norrmalm Östermalm Södermalm Hägersten- Liljeholmen Skärholmen Älvsjö Enskede-Årsta- Vantör Farsta Skarpnäck

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lunds stad Skolkontoret. Områdeslokalplan för Järnåkra-Klostergården 2015 2019. Enligt BSN Lunds stad beslut 2014-11-19 98

Barn- och skolnämnd Lunds stad Skolkontoret. Områdeslokalplan för Järnåkra-Klostergården 2015 2019. Enligt BSN Lunds stad beslut 2014-11-19 98 Barn- och skolnämnd Lunds stad Skolkontoret Områdeslokalplan för Järnåkra-Klostergården 2015 2019 Enligt BSN Lunds stad beslut 2014-11-19 98 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Områdets avgränsning

Läs mer

Genomförandebeslut om ut- och ombyggnad på Herrängens skola

Genomförandebeslut om ut- och ombyggnad på Herrängens skola Utbildningsförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-12-03 Handläggare Johanna Slotteborn Telefon: 08-508 33 576 Till Utbildningsnämnden 2013-12-19 Genomförandebeslut om

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2011

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2011 Statistik om Stockholm Bostäder Bostadsbyggandet 011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Förord Sammanfattning Nyproduktion 4.1 Färdigställd nyproduktion 4. Påbörjad nyproduktion 8. Pågående nyproduktion 10 4 Om-

Läs mer

Förslag till genomförandebeslut om uppförande av kök, matsal och undervisningslokaler i Örbyskolan

Förslag till genomförandebeslut om uppförande av kök, matsal och undervisningslokaler i Örbyskolan Utbildningsförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2013-06-20 Handläggare Thomas Björk Telefon: 08-508 33 847 Till Utbildningsnämnden 2013-08-22 Förslag till beslut Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Uppföljning volymprognos 2011

Uppföljning volymprognos 2011 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2011-03-14 Barn- och utbildningsförvaltningen 14 bilaga 1 Dnr 2011/BUN 0040-010 Barn- och utbildningsförvaltningen Uppföljning volymprognos 2011 Förslag till beslut Barn-

Läs mer

Att välja skola 2014

Att välja skola 2014 Att välja skola 2014 Innehåll Välkommen 4 Att tänka på innan du väljer skola 5 Så här väljer du skola 6 7 Detta händer efter att du valt skola 8 Annat som är bra att veta 8 Presentation av skolorna 9 Frågor?

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN S USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET KARIN FÄGERLIND OCH PERNILLA MELIN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2007 Sambandet mellan grundskolebetyg och gymnasiebetyg läsåret 2005/06 Diskussionsunderlag INNEHÅLL

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: STADSDELSOMRåDEN Oktober 2011. SA 2011: 2011-1 - Patrik Waaranperä 08-613 08 81

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: STADSDELSOMRåDEN Oktober 2011. SA 2011: 2011-1 - Patrik Waaranperä 08-613 08 81 STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ArbetssöKANDE i STADSDELSOMRåDEN Oktober 211 SA 211: 211-1 - Patrik Waaranperä 8-613 8 81 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är

Läs mer

Yttrande över ansökan från Internationella Engelska skolan i Sverige AB som huvudman för utökning av befintlig grundskola F-3 och fritidshem.

Yttrande över ansökan från Internationella Engelska skolan i Sverige AB som huvudman för utökning av befintlig grundskola F-3 och fritidshem. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-04-23 rev 2015-04-23 Utbildningskontoret Dnr BOU 2015-130 Eva Torenfält-Karlsson, Kathrin Hansson Barn- och ungdomsnämnden Yttrande över ansökan från Internationella Engelska

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden September 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Befolkningsprognos 2016

Befolkningsprognos 2016 KS16.712 2016-07-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Träffsäkerheten i prognosen... 5 2 Befolkningsförändringar och prognossäkerhet 6 2.1

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

BEFOLKNINGSSCENARIER FÖR STOCKHOLM 2014-2040

BEFOLKNINGSSCENARIER FÖR STOCKHOLM 2014-2040 BEFOLKNINGSSCENARIER FÖR STOCKHOLM 214-24 RAPPORT 214-6-24 FÖRORD : Sweco Strategy har på uppdrag av Stockholms stads stadsledningskontor utarbetat befolkningsscenarier för perioden 214-24. Huvudscenariet

Läs mer

Bygg i kapp och bygg i takt tillgången till idrottsytor för barn och ungdomar!

Bygg i kapp och bygg i takt tillgången till idrottsytor för barn och ungdomar! Bygg i kapp och bygg i takt tillgången till idrottsytor för barn och ungdomar! Idrotten är med och bidrar. Idrottsföreningar ger inte bara barn och ungdomar en rolig och utvecklande idrottsverksamhet.

Läs mer

Statistik. om Stockholm Befolkningsprognos 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Befolkningsprognos 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Befolkningsprognos 2015 The Capital of Scandinavia stockholm.se Befolkningsprognos 2015 FÖRORD Sweco Strategy redovisar här befolkningsprognosen för Stockholm och dess stadsdelsområden

Läs mer

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Befolkningsprognos 2010 S 2010:07 2010-06-23 Karin Fägerlind 08-508 35 034 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB Befolkningsprognos 2010 FÖRORD Stockholms

Läs mer

Yttrande angående Internationella Engelska skolan AB ansökan om godkännande om fristående grundskola

Yttrande angående Internationella Engelska skolan AB ansökan om godkännande om fristående grundskola YTTRANDE Tyresö kommun 2013-03-13 Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Marika Lyman, utredare Diarienummer Dnr 2013/BUN 036, 41 Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Yttrande angående Internationella

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 215 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Ersättning av paviljong; Solhemsskolan, hus E

Ersättning av paviljong; Solhemsskolan, hus E UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETS- OCH EKONOMIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-03-24 Handläggare: Gustav Widström Telefon: 08-508 33 575 Till Utbildningsnämnden 2011-04-14 Ersättning av paviljong;

Läs mer

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Del II, en uppföljning 2010 Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! Del

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Januari 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Yttrande över ansökan till Skolinspektionen om godkännande av fristående huvudman

Yttrande över ansökan till Skolinspektionen om godkännande av fristående huvudman 2015-03-05 Handläggare Ewa Norrström Avdelning styrning och kvalitet 15UTN/155:1 Skolinspektionens dnr31-2015:818 Skolinspektionen Registrator Box 23 069 104 35 Stockholm Yttrande över ansökan till Skolinspektionen

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: September SA 2011: Patrik Waaranperä

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: September SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden September 211 SA 211:9 211-1-17 Patrik Waaranperä 8-613 8 81 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten

Läs mer

Bilaga 2 Deltagande förvaltningar, bolag och stiftelser

Bilaga 2 Deltagande förvaltningar, bolag och stiftelser Bilaga 2 Deltagande förvaltningar, bolag och stiftelser stockholm.se Stadsledningskontoret It-avdelningen Ragnar Östbergs Plan 1 Växel 08-508 29 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Deltagande

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden November 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 2011. SA 2011:05 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027

Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 2011. SA 2011:05 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STATISTIK OM STHLM Arbetsmarknad: Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 211 SA 211:5 211-6-17 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Oktober 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti SA 2011: Patrik Waaranperä

Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM Arbetsmarknad: Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti 211 SA 211:8 211-9-15 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Förslag till beslut Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar följande

Förslag till beslut Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar följande IDROTTSFÖRVALTNINGEN PLANERINGSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 411/1069/09 SID 1 (7) 2009-10-30 IDN 2009-11-24 Handläggare: Tore Söderström Telefon: 08-508 27 507 Till Idrottsnämnden Nr 13 Idrottshallar

Läs mer

Pilotprojekt samverkan skola och socialtjänst delrapport september 2014

Pilotprojekt samverkan skola och socialtjänst delrapport september 2014 Avdelningen för stadsövergripande frågor Utvecklingsenheten Bilaga 1 Sida 1 (8) 2014-10-02 Dnr 1.7.1-121/2014 Pilotprojekt samverkan skola och socialtjänst delrapport september 2014 Avdelningen för stadsövergripande

Läs mer

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) och Tara Twana (S) om en utvidgning av sommarjobben

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) och Tara Twana (S) om en utvidgning av sommarjobben Arbetsmarknadsförvaltningen Utrednings- och utvecklingsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-09-12 Handläggare Eva Woll Tegbäck Telefon: 08-508 35 528 Till Arbetsmarknadsnämnden den 25 september 2013

Läs mer

Skola i Stockholm Redovisning av olika kvaliteter i Stockholms skolor Arbetsmaterial inför möte om Stockholms nya skolplan 2004

Skola i Stockholm Redovisning av olika kvaliteter i Stockholms skolor Arbetsmaterial inför möte om Stockholms nya skolplan 2004 1 Skola i Stockholm Redovisning av olika kvaliteter i Stockholms skolor Arbetsmaterial inför möte om Stockholms nya skolplan 2004 Innehåll sid Vad är kvalitet i skolan? 2 Bedöma resultat 4 Förutsättningar

Läs mer