Kristen tro och homosexuell samlevnad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kristen tro och homosexuell samlevnad"

Transkript

1 JA till människan och JA till kärleken När homosexuella ger uttryck för sin längtan efter att få leva i en relation av ömsesidig kärlek, handlar det inte - såsom många tycks tro - först och främst om sexualitet, utan om vardagligt mänskliga uttryck för ömhet och närhet. Någon har formulerat det så här: "Det gäller rätten att få äta frukost med den jag älskar!". Vem vill förbjuda någon det? Bibeltrohet, och framför allt trohet mot den Gud som skapat alla människor, måste medföra ett bejakande av ansvarsfull homosexuell samlevnad! På samma sätt som man inte bör tvinga vänsterhänta att skriva med höger hand, eller tvinga dem att avstå från att skriva bara för att de är vänsterhänta, så bör man inte tvinga homosexuella människor att förneka sitt väsen och sin natur. Kyrkan har i gångna tider medverkat till ett fruktansvärt förtryck av homosexuella människor. Nu måste det bli annorlunda. Så låt oss i Guds namn säga JA till människan och JA till den kärlek som vuxna ansvarstagande människor utifrån sina personliga förutsättningar, och utan att skada någon, vill uppleva och uttrycka i relationer av trohet och trygghet! Störst av allt är kärleken! Gud är kärlek! Kristen tro och homosexuell samlevnad En genomgång av bibeltolkning och bibeltexter Lars Arnell präst i Svenska kyrkan Bibeltrohet Enligt kristen tro finns Guds vilja uttryckt i bibeln. Den innehåller Guds ord till människor i alla tider. Går det att troget följa bibelns ord och samtidigt bejaka homosexuell samlevnad? Ja, det gör det! Men förutsättningen är att man inte ägnar sig åt "fundamentalism" eller "biblicism". En sund bibeltrohet bör utmärkas av en kontextuell textförståelse, där bibeltexterna ses utifrån det sammanhang i vilket de kom till, med hänsyn tagen till samhälle, kultur, världsbild, människosyn och kunskap om människan. Med full klarhet över språkliga problem skall texterna översättas från originalspråk till svenska och därefter tillämpas och tolkas i ett - 1 -

2 nytt sammanhang; i vår tid, i vårt samhälle och för vår tids människor. Det är farligt att bortse från denna process i bibeltolkandet och hävda att man bara skall läsa som det står och följa orden i den svenska bibelöversättningen. Sådan fundamentalistisk bibeltolkning leder ofta vilse. Det finns historiska exempel på att människor med hänvisning till vissa bibelord förespråkat både kvinnoförtryck, häxbränning, rasism, slaveri och dödsstraff. När det gäller homosexualitet har en oreflekterad och osund bibelläsning medfört intolerans, dömande och förtryck. Homosexualitet har snabbt stämplats såsom "synd" och människor har nekats att få uppleva och erfara kärlek, ömhet, värde och värdighet. Detta har förstört många människors liv, och orsakat många homosexuella ett stort lidande. Många har drivits till självmord. Bokstavlig tolkning av bibelorden om homosexualitet har dessutom inspirerat till våldsbrott mot homosexuella. I områden som präglats av konservativ fundamentalistisk kristendom, t ex Göteborg, sker det särskilt många våldsbrott mot homosexuella. Bibeln måste läsas med sunt förstånd! Vår tids vetenskap Vi vet idag mycket mera om homosexualitet än vad bibelns författare gjorde. Såsom kristna måste vi ta vårt ansvar inte enbart som bibelläsare utan också som människokännare utifrån vår tids vetenskap. Forskare har inte funnit någon enhetlig ljuset av vad skapelseberättelserna har att säga om gemenskapens betydelsen för människan, och därmed hur negativt det är för människan att leva ensam. Kärleksbudet, ansvaret och troheten Som vi kan se säger bibeln inte något om ansvarsfull homosexuell samlevnad. Och det är väl värt att lägga märke till att Jesus Kristus inte sagt något alls om sexualitet mellan personer av samma kön. Vad skall då vara den etiska normen? Vilka regler skall gälla? Kärleksbudet! (Matt 22:39) Det innebär krav på trohet och ansvar. Att två vuxna människor tar hand om varandra på bästa sätt. Att man hjälper och stöder varandra. Att man delar glädje och sorg. Att man lever i ömsesidighet och öppenhet inför varandra. Att man inte skadar varandra, utnyttjar varandra eller gör varandra illa. En strävan mot gemensam livslycka och glädje. Med andra ord bör homosexuell samlevnad präglas av samma etiska regler som gäller för heterosexuell samlevnad. I "Befrielsen - Stora boken om kristen tro" står det tydligt (s. 308) att man inte behöver se homosexuell kärlek som en defekt i skapelsen. Vidare sägs det att man inte bör fördöma uttryck för denna kärlek. Ansvarstagandet betonas: "Det som sker av och genom kärlek och präglas av ansvarstagande, ömhet och ömsesidig trohet kan aldrig fördömas"

3 antyds att det var fråga om en gruppvåldtäkt. När fientligheten nådde sådana gränser ingrep Gud. Det hade inte med homosexualitet att göra. Det är orimligt att tänka sig att alla Sodoms män plötsligt fick lust att vara homosexuella. Den text som kanske använts allra mest i kyrkans historia för att fördöma homosexualitet, visar sig egentligen handla om en dom över dem som inte tar hand om svaga, förtryckta och människor som upplever utanförskap. Om Gud idag skulle döma några såsom han dömde Sodoms folk, så kanske det skulle drabba dem inom kyrkan som inte accepterar homosexuell samlevnad och därmed förtrycker och stöter ut homosexuella människor och får dem att känna sig som främlingar i kyrkan. Skapelseberättelsen Men skapelseberättelsen - var det inte man och kvinna det handlade om från början? Jo, visserligen - men skapelseberättelsen får inte läsas som en fullständig beskrivning av allt som skall förekomma i tillvaron. Tänk bara om vi skulle utmönstra allt som inte beskrivs där och förbjuda det. (Det vore en dröm för rasisterna. Den mångfald av hudfärger som finns i världen, finns inte beskriven i 1 Mos 1-2). Skapelseberättelserna - det finns två stycken - beskriver kärlek mellan man och kvinna. Det är riktigt. I den ena (1 Mos 2:4b-2:25) är det gemenskapen som står i förgrunden och i den andra (1 Mos 1:1-2:4a) är det fruktsamheten. Inget nämns om homosexualitet, den förbjuds inte! Något positivt sägs inte heller, men man bör se den homosexuella kärleken i förklaringsmodell till varför vissa människor är homosexuella. På samma sätt som man inte kan välja sin hudfärg eller sin ögonfärg, så kan man inte välja sin sexuella identitet. Homosexualitet är en del av en människas personlighet. Det finns inga vetenskapliga bevis för att denna identitet kan förändras. De flesta psykologer och terapeuter varnar för alla försök att "omvända" eller "bota" homosexuella. Genom extremt självförakt, orsakat av en allmänt förekommande rädsla för homosexualitet (homofobi), kan en homosexuell människa ibland tvingas att förtränga och förneka sin homosexualitet. Detta självförakt leder ofta till psykiska problem. Men själva homosexualiteten är inte något sjukligt eller abnormt. Under många decennier fanns en utbredd uppfattning om att homosexualitet var en psykisk sjukdom eller abnormitet. Denna uppfattning har inget vetenskapligt stöd, och 1979 ströks homosexualitet ur Socialstyrelsens sjukdomsklassifikation. Grundläggande undersökningar visar att homosexuella människor inte är psykiskt mera obalanserade än människor i allmänhet. Däremot leder medmänniskors bristande förmåga att acceptera homosexuella ofta till stora problem för den som är homosexuell. Det måste då konstateras att det inte är de homosexuella som måste förändras för att lösa problemen. Det är attityderna från det heterosexuella samhället som måste bli annorlunda. I Sverige har vi kommit längre än på många andra håll i världen, när det gäller detta. Genom införandet av partnerskap för homosexuella har samhället visat att varaktiga homosexuella parrelationer är önskvärda. Tyvärr lever många människor i kyrkan kvar i en okunnig och fördomsfull attityd till homosexualitet

4 Detta beror på homofobi men också på osund och orimlig bibeltolkning. Orimlig bibeltolkning Det går inte att renodla en slags "biblisk" syn på "homosexuella handlingar" utifrån någon slags "skapelseperspektiv" och tillämpa detta i dagens etiska debatt kring homosexualitet (Så har bl a B Gärtner försökt att göra). Man förfaller i så fall till anakronism (begreppet homosexualitet lanserades 1869) och biblicism, man försöker vaska fram eviga etiska principer från bibeltexter som inte tillåter detta. Man tvingas lyfta ut sexualiteten från sitt sammanhang med människan som helhet, och man måste selektivt tillämpa den gamla judiska helighetslagen. Man måste läsa in budskap om homosexualitet i bibeltexter som inte handlar om detta, t ex skapelseberättelsen. Man måste också tänka sig att Paulus var helt oberörd och opåverkad av den "gossekärlek" som var så vanlig i den grekiska världen. Detta är orimligt. På bibelns tid På bibelns tid förekom allmänt i den grekiska världen vissa typer av sexualitet mellan personer av samma kön. Men den var inte identisk med den homosexuella samlevnad som vi möter idag. Det var vanligt att vuxna heterosexuella (gifta) män roade sig sexuellt med pojkar i pubertetsåldern, alltså snarare pederasti (sexuellt förhållande mellan en vuxen man och en pojke) än homosexualitet. Detta var allmänt i den grekiska världen judiska religionen och ställt sig på hedningarnas sida. Man kan säga att det var ett socialt "tabu" att delta i homosexuella handlingar och att man blev religiöst "oren" genom sådant (på samma sätt som man blev "oren" genom att äta svinkött eller genom att bära kläder av olika sorters garn). Ordet "styggelse" visar på detta. En etisk bedömning av själva homosexualitet som sådan finns inte i texterna. För det lilla judafolket var det viktigt att all sexualitet ställdes in i ett sammanhang av fruktsamhet, förökning och barnafödande. Då fanns det inte möjlighet att tillåta onani och inte heller homosexualitet. (Idag är det helt annorlunda. Överbefolkning utgör det globala problemet och homosexualitet utgör inte något hot mot människosläktets överlevnad.) Man måste avvisa en etisk argumentation som förbjuder homosexualitet utifrån dessa bibeltexter. Sodomsberättelsen När det gäller Sodomsberättelsen från 1 Mos 19, så handlar den inte om homosexualitet. Begreppet "sodomi" har på ett missvisande och feltolkande sätt använts i den kristna kyrkans historia för att beskriva homosexualitet. Sodoms synd var först och främst fientlighet mot främlingar. Detta framgår t ex av Hes 16: Där beskrivs hur fattiga inte fick den hjälp de behövde trots att Sodom var en rik stad. Se Jesu utläggning i Matt 10:5-15 som också visar på detta. I fientligheten mot främlingar förekom tydligen vid det tillfälle som skildras i 1 Mos 19 en maktdemonstration i form av ett hot om övergrepp, våld och förnedring. Det - 9 -

5 Gamla testamentets lagtexter Låt oss nu lämna Paulus och gå tillbaka till de gammaltestamentliga lagtexterna. Vi finner dem i 3 Mos 18:22 och 20:13. "Du får inte ligga med en man som man ligger med en kvinna; det är något avskyvärt" "Om en man ligger med en annan man som med en kvinna, har de båda gjort något avskyvärt. De skall straffas med döden, skulden för deras död är deras egen" Av sammanhanget inser man snart att dessa texter inte behöver aktualiseras närmare i dagens debatt. Det är fråga om helighetslagar som i många avseenden inte gäller längre. Följer man förbudet mot homosexualitet så måste man också följa texterna i övrigt och påbjuda polygami (månggifte), förbjuda samlag under kvinnans menstruation, förbjuda tatueringar, förbjuda människor att bära kläder av olika sorters garn o s v. Homosexualitet bör också bestraffas med döden! Man inser snart att det är helt orimligt att följa dessa lagtexter i vår tid. Att homosexualitet förbjöds hade förmodligen att göra med att den förknippades med hedningarna och deras avgudadyrkan. Sexuella handlingar mellan personer av samma kön betraktades i gammaltestamentlig tid som en avgudadyrkan eftersom sådant förekom bland hedningarna. Den som deltog i något sådant hade övergivit den judiska sociala gemenskapen och den och omtalas på många ställen i den klassiska litteraturen från denna tid. Homosexualitet förknippades också med prostitution (t ex tempelprostitution). Det finns mycket få exempel i litteraturen från denna tid som beskriver ansvarsfull homosexuell samlevnad mellan vuxna jämlika människor av samma kön. Självklart måste vi ta avstånd från pederasti och prostitution. Det gjorde, som vi strax skall se, redan aposteln Paulus. Romarbrevets första kapitel I Romarbrevet 1:26-27 skriver Paulus om följderna av att leva gudsfrånvänt. Paulus tar då bl a upp sexuell perversion. "Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt, likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse." Man kan lägga märke till hur Paulus beskriver sexuella "lidelser" och "begär" utan att nämna ett enda ord om kärlek, trohet, ansvar och varaktiga relationer. Han kände till hur människor skadades, utnyttjades och förnedrades i samband med pederasti och prostitution. Homosexuella relationer av den typ som förekommer idag - mellan vuxna ansvarstagande jämlika personer - var ovanligt på Paulus tid. Det är förmodligen inte något sådant han beskriver i Romarbrevet. När han skriver om "otukt" måste det vara utifrån en situation av utbredd - 5 -

6 "gossekärlek", homosexuell prostitution och promiskuitet. Av sammanhanget ser man också att det förutsätts att de som hänger sig åt dessa sexuella utlevelser har vänt sig bort från Gud. Två kristna homosexuella människor - som vill leva i en relation präglad av ömhet, vänskap, kärlek, trohet och förlåtelse - kan knappast känna igen sitt samliv i det som Paulus beskriver här. Första Korinthierbrevet I Första Korinthierbrevet 6:9 och Första Timotheosbrevet 1:10 handlar det inte heller om ansvarsfull homosexuell samlevnad. "Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Inga otuktiga eller avgudadyrkare eller horkarlar eller män som ligger med andra män (grekiska "malakoi" och "arsenokoitai"), inga som är tjuvaktiga eller själviska, inga drinkare, ovettiga och utsugare - ingen sådan får ärva Guds rike." (1 Kor 6:9-10) "... för otuktiga och män som ligger med män (grekiska "arsenokoitais"), för människorövare, lögnare och menedare och allt annat som strider mot den sunda läran." (1 Tim 1:10) I dessa texter talas det inte om människor som älskar varandra eller lever i relationer utan bara om människor som utför vissa typer av sexuella handlingar, nämligen "män som ligger med män". Det grekiska ordet "arsenokoitai" har översatts bokstavligt men måste ses i det sammanhang som det refererar till. Man skall då lägga märke till att det över huvud taget inte nämns något om kärlek, trohet eller ansvar. Däremot nämns "otuktiga", "avgudadyrkare" och "horkarlar". Flera forskare menar att det är pederaster eller prostituerade män som Paulus beskriver med ordet "arsenokoitai". I vilket fall som helst handlar dessa texter inte om kärlek mellan människor av samma kön. Ordet "arsenokoitai" refererar ensidigt till sexualitet, förmodligen insatt i ett sammanhang av pederasti och prostitution. Hade Paulus velat beskriva kärlek mellan vuxna jämställda personer av samma kön så hade han kunnat vara tydligare och välja andra ord. Även om Paulus (såsom vissa bibelforskare menar) i sina brev skulle ha skrivit om homosexualitet såsom vi uppfattar den i vår tid, så innebär det inte självklart att vi måste följa hans uppfattningar. Läser vi bibeln med Jesus kärlek som ledstjärna kan vi inte alltid acceptera vad Paulus tycker. Så här skriver han om judarna: "Judarna trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten" (1 Thess 2:15) och så här skriver han om kvinnan: "Kvinnan skall ta emot undervisning i stillhet och alltid underordna sig. Att själv undervisa tillåter jag henne inte och inte heller att bestämma över mannen, utan hon skall hålla sig tyst och stilla (1 Tim 2:11-12). Kärleken till medmänniskan är alltid det överordnade i kristen etik. Det innebär att man inte kan acceptera förtryck av judar, kvinnor eller homosexuella, även om sådant har varit vanligt i kyrkans historia

I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS

I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Jesus - vad lärde och gjorde han?

Jesus - vad lärde och gjorde han? Jesus - vad lärde och gjorde han? Sammanfattning konfirmationsundervisning Lena Bergman, Peter Kempi S:t Matteus församling Som inledning till konfirmationsundervisningen ställde vi frågorna: Vad var det

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Vad gör vi nu? Bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp. Riktlinjer

Vad gör vi nu? Bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp. Riktlinjer Vad gör vi nu? Bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp Riktlinjer Innehåll: Förord Ärkebiskop Anders Wejryd... 3 Inledning Att tala sant om livet...5 Del 1: Teologi och människosyn...10 Grundläggande

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

Krokben och utsträckta händer

Krokben och utsträckta händer Krokben och utsträckta händer Intersektionella perspektiv på makt en hjälp för dig att vässa ditt jämställdhetsarbete 2:a upplagan En skrift av Sandra Dahlén på uppdrag av Allt Om Jämställdhet. 1 Krokben

Läs mer

Gud i en narcissistisk tid

Gud i en narcissistisk tid Gud i en narcissistisk tid Av Olof Edsinger Människan är sig lik, brukar vi ibland säga. Vi menar då att människans grundläggande behov, frågor och problem går igen i alla tider och kulturer. Men det är

Läs mer

Vem vill ha ett mångkulturellt samhälle?

Vem vill ha ett mångkulturellt samhälle? Arne Rasmusson Vem vill ha ett mångkulturellt samhälle? I läroplanen för den svenska skolan kan vi läsa att skolan ska bedriva en demokratisk fostran, att den skall aktivt och medvetet påverka och stimulera

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

LAGEN GENOM MOSE Joh 1:17

LAGEN GENOM MOSE Joh 1:17 LAGEN GENOM MOSE Joh 1:17 Kontrast eller kontinuitet? Ska förhållandet mellan kristendom och judendom karakteriseras som kontrast eller kontinuitet, som en motsättning eller som en fortsättning? Att det

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

ÄR KÄRLEKEN FRI? INDIVIDENS FRIHET RELIGIONENS MAKT

ÄR KÄRLEKEN FRI? INDIVIDENS FRIHET RELIGIONENS MAKT ÄR KÄRLEKEN FRI? Individens frihet religionens makt 1 ÄR KÄRLEKEN FRI? INDIVIDENS FRIHET RELIGIONENS MAKT Rapport från ett seminarium arrangerat av Riksdagens tvärpolitiska SRHR-grupp (Sexuell Reproduktiv

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor Polisutbildningen vid Umeå universitet Vårterminen, 2004 Moment 4 Fördjupningsarbete Rapport nr. 74 Mäns våld mot kvinnor Individens eller samhällets ansvar? Författare: Linda Engström Mäns våld mot kvinnor.

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Ha fortsatt förtroende för familjen som grund! Ett föredrag om familjen som Guds verk.

Ha fortsatt förtroende för familjen som grund! Ett föredrag om familjen som Guds verk. Familjenglobalt Ha fortsatt förtroende för familjen som grund! Ett föredrag om familjen som Guds verk. September 2013. Sedan länge vet jag genom dina vittnesbörd att du har stadgat dem för evigt (Ps 119:152).

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

TONE AHLBORG. Lust och samliv. att må bra i sin parrelation som nybliven förälder

TONE AHLBORG. Lust och samliv. att må bra i sin parrelation som nybliven förälder TONE AHLBORG Lust och samliv att må bra i sin parrelation som nybliven förälder TACK TILL Barnets Lyckopennings stipendiefond, som delas ut av Synskadades Riksförbund och Svenska Barnmorskeförbundet. 2008

Läs mer

Inledning. Version på lätt svenska

Inledning. Version på lätt svenska Inledning Version på lätt svenska HBTQ Hbtq är ett paraplybegrepp, eller ett samlingsnamn, för homosexuella (h), bisexuella (b), transpersoner (t) och andra personer vars identitet är queer (q). Inom vården

Läs mer

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1 Krister Inde Se dåligt Må bra Indenova 1 AB Tidigare utgivna böcker och faktaskrifter med Krister Inde som författare och faktainsamlare: 1975 Synträning med optik (tillsammans med Örjan Bäckman), Liber

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Kulturmöten och kulturkrockar

Kulturmöten och kulturkrockar Kulturmöten och kulturkrockar Överallt i samhället i dag finns olika kulturer och subkulturer. Det kan vara att man kommer från olika länder, har skilda religiösa tillhörigheter eller ingår i olika intressegrupperingar.

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

Sjukdom och lidande och den kristna berättelsen

Sjukdom och lidande och den kristna berättelsen Sjukdom och lidande och den kristna berättelsen en biblisk och hermeneutisk analys Greger Andersson Abstract How do Christians, who try to understand their lives according to the Christian narrative, cope

Läs mer

Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08

Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08 Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08 Inledning Nåd, nåd, nåd, det är bara nåd. Det är vad vi i dagens frikyrkliga förkunnelse kan få höra att Luthers budskap är om man

Läs mer

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Lise-Lotte Andersson & Pia Möller Heikkilä December 2008 Examensarbete, 15 högskolepoäng

Läs mer

FRED ÄR VÄGEN TILL FRED. ett utkast till en fredsteologi

FRED ÄR VÄGEN TILL FRED. ett utkast till en fredsteologi FRED ÄR VÄGEN TILL FRED ett utkast till en fredsteologi förord Dokumentet An Ecumenical Call to Just Peace (Ett ekumeniskt upprop för rättfärdig fred) togs fram av Kyrkornas världsråds centralkommitté

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer