Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämnden för Individ & Familjeomsorg"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Nämnden för Individ & Familjeomsorg Jullunch , Storgatan 1, kl Sammanträde , kl 15, sammanträdesrummet Näsbofjorden, våning 1, Teknikgatan 12, Kungsbacka OBS! ni som ska lämna ert politiska uppdrag HELT ska återlämna er I-pad och ert passerkort till stadshuset på nämnden, eller till oss senast fredagen den 12 december på Teknikgatan 12. Övriga som eventuellt byter nämnd har kvar sina I-pad. 1 (2) Datum Ärende Sid Beslutsförslag 1 Upprop, val av justerare och bestämmande av tid för justering. Kalle Sundvall, tisdag 16 december 2014, klockan Godkännande av föredragningslista. 3 Redovisning av delegeringsbeslut fattade av Sociala utskottet för Individ & Familjeomsorg den 17, 19 november och 3 december 2014, samt delegationsrapport med beslut fattade och muntlig redovisning av två slumpvis utvalda beslut vid försörjningsstödsenheten från juni Redovisning av inkomna domar försörjningsstöd Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av delegeringsbeslut förtecknade i protokoll i Sociala utskottet för Individ & Familjeomsorg den 17, 19 november och 3 december 2014, samt delegationsrapport med beslut fattade och muntlig redovisning av två slumpvis utvalda beslut vid försörjningsstödsenheten från juni Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen. 5 Riktlinjer för försörjningsstöd 2015 Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner framtagna redigerade och sammanställda riktlinjer för försörjningsstöd, att börja gälla från till uniform KUB301 v 1.0, Individ & Familjeomsorg Anna-Stina Larsson Direkt Mobil Christel Ottosson Direkt Mobil Kungsbacka kommun Box Kungsbacka Besöksadress Teknikgatan 12 Telefon Fax

2 KUNGSBACKA KOMMUN 6 Beslut från tillsyn enligt alkohol och tobakslagen 7 Ekonomisk prognos per sista november 8 Information från arkivtillsyn nämnden för Individ & Familjeomsorg 9 Information om kommunfullmäktiges beslut om policy och handlingsplan för barnkonventionen 10 Information om kommunfullmäktiges beslut om lokalpolicy 11 Förordnande till tjänstemän att begära polishandräckning enligt LVU 12 Protokollsutdrag från nämnden för service gällande överföring av ekonomisk rådgivning Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen. Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen. Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen. Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen. Förordnande ges till nedan nämnda tjänstemän på Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg att begära polishandräckning enligt 43 2 p lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) inom nämndens eget ansvarsområde: enhetschef Ann Törnqvist, enhetschef Anette Bernhardt, socialsekreterare Katarina Lööv, socialsekreterare Sara Andersson Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen. 2 (2) 13 Återkoppling om Hammeröby Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen. 14 Förvaltningen informerar: Nämnden för Individ & -Organisation lägesrapport Familjeomsorg noterar informationen. -Nytt avtal Migrationsverket -Ny rapport enligt lex sarah -EU-migranter -Utbildningsdagar för nämnden 14 och 28 januari, samt central introduktionsutbildning för nya förtroendevalda

3 KUNGSBACKA KOMMUN 15 Övrigt 3 (2) Larry Söder ordförande Anna-Stina Larsson sekreterare

4 Riktlinjer försörjningsstöd INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning 4-7 Syfte och tillämpning Socialtjänstens mål och värdegrund Delegationsordningen 8-9 Advokatkostnader 10 - Rättsskyddsförsäkring - Rättshjälp Barnperspektivet Beräkningsgrunder 14 Bilkostnader realiserbar tillgång - i behov av bil - godkänt bilinnehav Bostadsnorm oskäligt hög boendekostnad - trångboddhetsnorm - skäligt rådrum - sänkt ersättning - byte till dyrare bostad - dubbelt boende - skilsmässa/separation - tillfälligt boende - hemmaboende ungdomar - gymnasiestuderande - häktade och straffade personers boende - hushållsel - hemförsäkring - hyresintyg - förtur och avgifter Bostadsrätt-/ Villaägare beräkningsgrunder - oskäligt hög boendekostnad - skäligt rådrum Dödsfall 23 - begravningskostnader 1

5 Riktlinjer försörjningsstöd - anhörigkostnader Egenavgift vid färdtjänst 23 Fritidspeng 24 Företagare eller personer med fria yrken 24 Flyttkostnader godtagbara kostnader - återvandring - magasinering Förebyggande och rehabiliterande insatser till barn och ungdomar 27 Förmedling av egna medel 27 Glasögon/kontaktlinser Hemutrustning grundutrustning - nödvändig utrustning - vid skilsmässa - kompletterande - spädbarnsutrustning - tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin - dammsugare - telefon - TV - dator - bredband - cykel Jobbstimulans 32 Läkarvård- och medicin 32 Mat/specialkost 33 - uteätartillägg - pensionärer Norm för försörjningsstöd

6 Riktlinjer försörjningsstöd Resor egen bil - till och från sjukvård - till och från myndigheter eller annan verksamhet - färdtjänst - rekreationsresor - till närstående Sjukdom/ålderdom fickpengar - alternativmedicin - psykoterapi Skulder hyresskulder - el- och VA skulder - barnomsorgsskulder - bostadsbidrag Sparande 38 Student 39 Tandvård akut tandvård - mer omfattande tandvård - kostnadsförslag - tandvård i samband med vissa sjukdomar/sjukdomsbehandlingar Umgänge med barn Uppehållstillstånd, medborgarskap pass/id och kostnad vid ansökan om skilsmässa 41 Återkrav av ekonomiskt bistånd 42 - återkrav - eftergift enl 9 kap. 4 SoL - oriktiga grunder enl 9 kap. 1 SoL 3

7 Riktlinjer försörjningsstöd Syfte och tillämpning Syftet med riktlinjerna för försörjningsstöd är likabehandling när det gäller bidragsnivån. Riktlinjerna anger vad som är skälig levnadsnivå men enligt socialtjänstlagen ska en individuell behovsprövning alltid göras och om särskilda skäl föreligger motiverar detta avsteg till riktlinjerna. Utgångspunkten vid individuell behovsprövning är vad som skiljer den enskilde från andra i samma situation med hela kommunen som jämförelseunderlag. Även de krav som ställs på den biståndssökande ska anpassas efter dennes individuella förmåga och förutsättningar. Rättsliga utslag i domstol ska beaktas fortlöpande. Den enskilde är i första hand skyldig att själv försöka tillgodose sitt behov och det ekonomiska biståndet ska vara en tillfällig hjälp. Grunden är därför att den enskilde ska klara sin försörjning på egen hand genom till exempel lönearbete eller ersättningar och inte genom ekonomiskt bistånd. Arbete eller annan egenförsörjning gör den enskilde delaktig i samhället och det stärker självkänslan. Därför ska den som står till arbetsmarknadens förfogande eller kan söka bidrag från annat håll (exempelvis sjukersättning, pension med mera) erbjudas strukturerat stöd i att söka arbete/söka annat bidrag för att på så sätt uppnå en egen försörjning. Det är detta som menas med att biståndet ska utformas så att det stärker den enskildes resurser att leva ett självständigt liv. Genom det ekonomiska biståndet ska den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå. I förarbeten till lagen sägs att nivån inte ska överstiga vad en låginkomsttagare på orten i allmänhet har råd att kosta på sig. Vad som kan anses vara skälig levnadsnivå utöver riksnormen anges i socialtjänstlagen och dess förarbeten. Det gäller såväl kostnader inom försörjningsstödets ram som övrigt ekonomiskt bistånd till livsföringen i övrigt. Bidrag utöver norm ska utges restriktivt. Lagstiftning De lagar som främst reglerar verksamheten är socialtjänstlagen (SoL), förvaltningslagen (FL), offentlighets- och sekretesslagen (SekrL) och kommunallagen (KL). Dessutom omfattas regler i en rad andra lagar som äktenskapsbalken (ÄktB), sambolagen, lag om registrerat partnerskap, föräldrabalken (FB), lag om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lag om allmän försäkring (AFL) m.fl. Verksamheten regleras även genom kommunens övriga riktlinjer och styrdokument. Vägledning till beslut kan inhämtas från socialstyrelsens allmänna råd och socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd. Vägledning erhålls även från prejudicerande domar. 4

8 Riktlinjer försörjningsstöd Socialtjänstens mål 1 kap. 1 SoL Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas - ekonomiska och sociala trygghet, - jämlikhet i levnadsvillkor och - aktiva deltagande i samhällslivet Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 1 kap. 2 SoL - barn När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år. 4 kap. 1 SoL - rätten till bistånd Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. I 1 anges fyra viktiga fundament i biståndsbegreppet: 1. Försörjningsstödet, består av två delar. Dels riksnormen, som årligen fastställs av regeringen och som är lokalt för alla kommuner i landet. Dels utgiftsposter som varierar individuellt såsom; boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. 2. Begreppet livsföring i övrigt avser alla de behov som den enskilde kan ha för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Här ingår ekonomiskt bistånd utöver riksnormen, men också bistånd i form av vård, behandling, hemtjänst, särskilt boende för äldre och funktionshindrade m.m. 3. Skälig levnadsnivå är ett centralt begrepp som beskriver den nivå på levnadsstandard som lagen 5

9 Riktlinjer försörjningsstöd garanterar. Man kan säga att skälig levnadsnivå är en minimistandard. Kommunen har dock rätt att lägga sig på en högre nivå i enskilda ärenden. 4. Biståndet skall utformas så att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. ( Bergstrand 2001, Den nya socialtjänstlagen, s. 28) 4 kap. 2 SoL 4 kap. 3 SoL - riksnorm Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 om det finns skäl till det. Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader avseende livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och TV-avgift boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, medicin och läkarvård samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa 4 kap. 4 SoL 4 kap. 5 SoL Socialnämnden får begära att den som får försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet som anvisats enligt 4 får fortsatt försörjningsstöd vägras eller nedsättas. Detsamma gäller om han eller hon utan godtagbart skäl uteblir från praktiken eller den kompetenshöjande verksamheten. ALLMÄNT OM UPPDRAGET Arbetet med ekonomiskt bistånd är ett tvådelat uppdrag: - stödja människor i att finna vägar till självförsörjning - stödja människor till att leva ett självständigt liv Rätten till ekonomiskt bistånd prövas under tiden. Arbetslinjen ska gälla. Enskilda ska kunna försörja sig genom arbete och vid behov stöttas för att klara detta. Arbetslinjen innebär att individens förmågor sätts i fokus. Utgångspunkten är att människor både vill och kan ta ansvar för sin egen försörjning. Verksamhetens främsta uppgift är att genom aktiva insatser och genom motivations- och förändringsarbete skapa förutsättningar för den enskilde att ta detta ansvar. Den enskilde ska erbjudas relevanta insatser och ställas inför krav på motprestationer utifrån sina förutsättningar. 6

10 Riktlinjer försörjningsstöd KUNGSBACKA KOMMUNS INDIVID & FAMILJEOMSORGS VÄRDEGRUND Samtliga verksamheter BITT - Bemötande Inflytande Tillgänglighet Trygghet - Brukarna ska känna att de får ett gott bemötande - Brukarna ska uppleva att personalen lyssnar tillräckligt på dem - Brukarna ska uppleva att de blir väl informerade om vad som händer i deras ärende - Brukarna ska uppleva att det är lönt att få kontakt med rätt person - Brukarna ska om möjligt alltid få träffa samma handläggare/behandlare/terapeut - Brukarna ska uppleva att avtalad tid för möte alltid prioriteras Vuxenenheten/försörjningsstöd - Brukarna ska uppleva att de får ett bra stöd för att kunna leva ett självständigt liv och klara sin försörjning och livsföring med egna resurser - Väntetiden för nybesök ska vara högst två veckor och kommuninvånarna ska ha korta väntetider för att få hjälp - Vuxenenheten/försörjningsstöd ska ha en aktiv roll i utvecklingen av ramarna för samverkan med försäkringskassan, arbetsförmedlingen och Enheten för Arbetsliv. - Vuxenenheten/försörjningsstöd ska minska andelen försörjningsstödstagare, andelen ska inte överstiga 2,9% - Antal hushåll med försörjningsstöd längre än tio månader ska minska med 5% 7

11 Riktlinjer försörjningsstöd DELEGATIONSORDNINGEN Ärende Lagrum Delegat Vidare delegering Beslut i fråga om ekonomiskt bistånd efter individuell prövning enligt socialstyrelsens allmänna råd och antagna riktlinjer -- med villkor om praktik eller kompetenshöjande åtgärd -- med vägran av eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd -- med belopp utöver gällande normer och riktlinjer, max 50% av pbb 4 kap 1 och 3 SoL Förv chef Ekonomihandläggare Soc sekr 4 kap 4 SoL Förv chef Soc sekr 4 kap 5 SoL Förv chef Soc sekr 4 kap 1 och 4 kap 2 SoL -- belopp över 50% av pbb 4 kap 1 och 4 kap 2 SoL Beslut i fråga om bistånd till hyresskulder 1-3 månader Beslut i fråga om bistånd till hyresskulder 4 månader och överstigande Beslut i fråga om bistånd till elvatten- och värmeskulder 1-3 månader Beslut i fråga om bistånd till elvatten- och värmeskulder 4 månader och överstigande Beslut i fråga om bistånd till barn- och äldreomsorgsskulder 1-3 månader Beslut i fråga om bistånd till barn- och äldreomsorgsskulder 4 månader och överstigande Beslut i fråga om nödvändig tandvård max 20% av pbb Förv chef Nämndens sociala utskott Enhetschef 4 kap 1 SoL Förv chef Soc sekr 4 kap 1 SoL Nämndens sociala utskott 4 kap 1 SoL Förv chef Soc sekr 4 kap 1 SoL Nämndens sociala utskott 4 kap 1 SoL Förv chef Soc sekr 4 kap 1 SoL Nämndens sociala utskott 4 kap 1 SoL Förv chef Ekonomihandläggare Soc sekr -- max 50% av pbb 4 kap 1 SoL Förv chef Soc sekr -- belopp över 50% av pbb 4 kap 1 SoL Nämndens sociala utskott Beslut i fråga om hyreskostnad utöver skälig hyreskostnad 4 kap 1 SoL Förv chef Enhetschef 8

12 Riktlinjer försörjningsstöd Beslut i fråga om skäligt rådrum avseende hyreskostnad eller kapitalvaror Beslut i fråga om ekonomiskt bistånd till egna företagare som driver olönsam verksamhet Beslut i fråga om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 SoL Beslut i fråga om att återkräva ekonomiskt bistånd som beviljats utöver 4 kap 1 SoL Beslut i fråga om att helt eller delvis efterge ersättningsskyldighet som avses i 9 kap 1 och 2 och i 8 kap 1 st 1 och 2 SoL Beslut i fråga om att helt eller delvis efterge ersättningsskyldighet av bistånd beviljat enligt 4 kap 1 SoL och som avses i 9 kap 2 Beslut i fråga om att återkräva ekonomiskt bistånd som beviljats enligt 4 kap 1 eller 4 kap 2 SoL som utgått obehörigen eller med för högt belopp Beslut i fråga om att polisanmäla brott mot den egna verksamheten Beslut i fråga om att föra talan hos förvaltningsrätt om återkrav för ekonomiskt bistånd enligt 9 kap 1 o 2 och 8 kap 1 SoL Framställning till Försäkringskassan om utbetalning av ersättningen för utgivet försörjningsstöd Framställning till försäkringskassa om att bostadsbidrag bör utbetalas till nämnden för att användas till hushållets bästa Beslut i fråga om begravningshjälp och utgifter i omedelbar anslutning till dödsfallet samt villkor om återbetalning 4 kap 1 SoL Förv chef Enhetschef 4 kap 1 SoL Förv chef Enhetschef 9 kap 2 SoL Förv chef Soc sekr 9 kap 2 SoL Nämndens sociala utskott 9 kap 4 SoL Nämndens sociala utskott 9 kap 4 SoL Förvaltningschef Enhetschef 9 kap 1 SoL Nämndens sociala utskott 12 kap 10 SoL Nämndens sociala utskott 9 kap 3 SoL Nämndens social utskott 9 kap 2 SoL Förv chef Soc sekr 9 kap 11 Socialförsäkrings balken Nämndens sociala utskott 4 kap 1 SoL Förv chef Ekonomihandläggare Soc sekr 9

13 Riktlinjer försörjningsstöd ADVOKATKOSTNADER Rättshjälp Enhetschef I första hand ska den sökande utnyttja det rättskydd som ingår i hemförsäkringen. Detta rättsskydd gäller till exempel för tvister angående vårdnad och underhåll men inte för tvister som rör äktenskapsskillnad, upplösning av samboförhållanden eller bodelning. För den som inte har rättsskyddsförsäkring kan staten under vissa förutsättningar gå in och betala en del av kostnaderna, rättshjälpslagen 1996: Ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 SoL till advokatkostnader kan beviljas till självrisken vid rättsskydd och till den kostnad som tillkommer sökanden vid statlig rättshjälp om målet gäller familjerättsliga ärenden, såsom vårdnad, boende och umgänge. Ekonomiskt bistånd till rådgivning om sammanlagt högst två timmar, för familjerättsliga ärenden, betraktas som godkänd utgift. Den som har lämnat rådgivning får sätta ned avgiften till hälften om den rättssökandes ekonomiska förhållanden ger anledning till det. Rättshjälpsavgiften utgör en viss procentuell andel vid ersättningen till rättshjälpsbiträdet. Den beräknas procentuellt på sökandens inkomster och stiger progressivt med inkomsterna. Nämndens sociala utskott Alla advokatkostnader som överstiger 20% av basbeloppet 10

14 Riktlinjer försörjningsstöd BARNPERSPEKTIV i ekonomiska biståndsutredningar Barn som växer upp i familjer som mottagit ekonomiskt bistånd löper tre gånger högre risk än andra att bli beroende av ekonomiskt bistånd i vuxen ålder. Barn i familjer med låg status löper dessutom genomgående större risker än andra barn. Familjens ekonomi och yrkesstatus är tunga faktorer som påverkar allt från till exempel dödlighet och längdtillväxt till psykosociala problem och skolsvårigheter. Barnperspektivet kan betyda två saker. Att se något ur barnets synvinkel med barnets ögon eller att de vuxna har barnet i sin synvinkel och dess behov i fokus. Socialtjänsten behöver innefatta båda betydelserna även om principen att ha barnet i fokus måste vara överordnad. Två av FN:s barnkonventioners huvudprinciper finns införda i socialtjänstlagen i följande paragrafer: När åtgärder rör barn, skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år. (1 kap. 2 SoL) När en åtgärd rör ett barn skall barnets inställning så långt som det är möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad. (3 kap. 5 SoL) I socialtjänstens uppdrag ingår att synliggöra och ta hänsyn till barns situation med särskild fokus på familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd. Enligt prop. 1996/1997:124 skall barnperspektivet särskilt lyftas fram och beaktas när barnfamiljer vänder sig till socialtjänsten med en ansökan om ekonomiskt bistånd eller annat bistånd till familjen. I propositionen sägs vidare att varje beslut som rör ett barn måste grunda sig på en bedömning om vad som är bäst för just det barnet. I en beslutssituation måste olika förslag vägas mot varandra. Vidare står det att Barnets bästa är inte alltid avgörande för vilka beslut som fattas, men skall alltid beaktas, utredas och redovisas. Barnperspektivet innebär att barnens situation ska uppmärksammas också när vuxna vänder sig till socialtjänsten med en ansökan om ekonomiskt bistånd. I utredningar om ekonomiskt bistånd är det föräldrarnas situation, ekonomiskt och i övrigt, som utreds. Man kan säga att dessa utredningar traditionellt har ett tydligt vuxenperspektiv. En utredning bör dock kunna uppmärksamma även eventuella barn i familjen. Handläggaren ska alltså ha både ett vuxenperspektiv och ett barnperspektiv. Barnperspektivet får dock aldrig innebära att barnet uppmärksammas eller utreds mot föräldrarnas vilja utan att det finns tecken på att barnets situation kräver en särskild utredning. Denna bör i så fall hanteras som en egen utredning enligt 11 kap. 1 och 2 SoL. Hur stor vikt som ska läggas vid barnens situation måste bedömas från fall till fall. Situationen behöver inte automatiskt innebära att eventuellt tillkommande ansökningar måste beviljas. Det viktigaste är att göra barnet synligt i utredningen. Dokumentation Checklista för grundutredning. Grundutredningen ska uppdateras en gång per år. - Vilka barn finns i familjen? Finns det fler barn än de hemmavarande (exempelvis umgängesbarn eller vuxna barn?) - Var/hur bor barnet/barnen? - Barnomsorg går barnet på förskola/skola/fritids? 11

15 Riktlinjer försörjningsstöd - Hur är barnet/barnens hälsa? - Finns det kontakt med någon annan enhet inom socialtjänsten eller annat stöd för barnet/barnen? - Vad gör barnet/barnen på sin fritid? - Hur ser kontakten ut med umgängesföräldern (om de inte bor ihop)? Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys innebär att man utreder och dokumenterar vilka konsekvenser ett beslut får för barn. En barnkonsekvensanalys ska göras när ett beslut får påtagliga konsekvenser för ett barn. Socialstyrelsen och Länsstyrelserna använder barns boende, hälsa, fritid och umgänge med en förälder som exempel. Det kan även göras en barnkonsekvensanalys när en familj har varit beroende av försörjningsstöd under en längre tid. Arbete mot självförsörjning, handlingsplan En aspekt av ett barnperspektiv i vidare bemärkelse är att arbeta för att föräldrarna blir självförsörjande. Länsstyrelsen vill framhålla vikten av att nämnderna också i ärenden med föräldrar som inte är aktuella för arbete, har regelbunden kontakt med personliga träffar. Risken är annars att barnen i dessa familjer uppmärksammas i mindre grad. Boende, hyresskuld och avhysning Det kan vara svårt att bedöma vad som bör finnas i ett barns hem. Familjens egna val och prioriteringar måste respekteras. Om familjen saknar något av följande kan det finnas skäl att fråga hur föräldrarna tänker om detta. - barnet bör ha en egen sovplats med ordentlig och bekväm madrass - familjen bör ha sänglinne och handdukar - barnet bör ha möjlighet och utrymme att leka - familjen bör ha en trivsam plats att äta på, oavsett om familjen väljer att använda bord, matta eller liknande - familjen bör ha fullgoda husgeråd som grytor, stekpannor, tallrikar, bestick, slevar, glas och muggar/koppar. Om det framkommer skäl till att en familj bör beviljas ekonomiskt bistånd till något av ovanstående så kan detta efter genomförd barnkonsekvensanalys, beviljas mot uppvisande av kvitto, för att säkerställa att biståndet går till barnets behov. Hyresskulder och vräkningar är något som berör barnen och där socialtjänsten måste ställa sig frågan hur detta påverkar barnens livssituation. Hur påverkar det familjen och barnen, att ibland vid upprepade tillfällen, leva i en otrygg situation, att inte veta om man får bo kvar eller om en avhysning kommer att ske? Det är viktigt att socialtjänsten hanterar dessa problem i ett tidigt skede och inte väntar in en vräkningssituation för att agera. Vid utredningar i avhysningsärenden är det särskilt viktigt att det i beslutsunderlaget finns barnkonsekvensanalyser, det vill säga vad olika ställningstagande får för konsekvenser för barnen i familjen. 12

16 Riktlinjer försörjningsstöd Umgängesbarn Hänsyn ska tas till ensamstående föräldrar med umgängesbarn så att det finns tillräckligt med utrymme för att ta emot sina barn. Hänsyn ska även tas till de kostnader som uppstår i samband med umgänget till exempel resekostnader, mat, hygien och fritidsaktiviteter. Hembesök Ett hembesök kan ge en bra bild av familjens situation och även vara ett bra tillfälle att prata om hur ekonomin påverkar barnen. Med tanke på att fokus ska ligga på familjer med ett långvarigt försörjningsstöd kan en bra hållpunkt vara att om en barnfamilj varit aktuell i 10 månader eller längre kan det vara läge att erbjuda ett hembesök. Familjen bör informeras om att nämnden har som rutin att erbjuda hembesök som ett komplement till besök på kontoret för att vi på detta sätt få en helhetsbild av familjens situation. Hembesök bör även erbjudas vid upprepade el- och hyresskulder. Hälsa/fritidsaktiviteter Om barnet har allvarliga kroniska sjukdomstillstånd ska föräldrarna informeras om exempelvis försäkringskassan och olika insatser såsom vårdbidrag, handikappersättning etc. I samband med samtal kring barnets hälsa, ska även frågan om barnens tandhälsa tas upp. Den 1 juli 2014 infördes bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, om fritidspeng för barn. Bestämmelserna införs i ett nytt kapitel i SoL, 4 a kap. Ersättning för barns kostnader för fritidsaktiviteter. Fritidspengen innebär att hushåll med barn i årskurs 4-9 som mottagit försörjningsstöd under en längre tid, se nedan, ska ha rätt till ersättning från socialnämnden för kostnader för barnens deltagande i fritidsaktiviteter. Fritidspengen ska inte behovsprövas och är inte ett ekonomiskt bistånd utan en ersättning upp till en viss nivå för faktiska kostnader för barnens fritidsaktiviteter. Bestämmelserna ligger därför i ett eget kapitel i SoL. Fritidspengen får ersätta högst kronor per barn och tolvmånadersperiod (2 kap. 1 b socialtjänstförordningen (2001:937), SoF. En tolvmånadersperiod behöver inte vara ett kalenderår. Fritidpengen gäller för barn i hushåll som vid ansökningstillfället är aktuellt för försörjningsstöd. Hushållet ska dessutom ha haft sådant stöd under minst sex månader den senaste tolvmånadersperioden. Hushållet kan visserligen ha varit självförsörjande under vissa kortare perioder men ska ändå en stor del av tiden ha varit beroende av försörjningsstöd under en ramtid på tolv månader. De sex månaderna behöver alltså inte vara sammanhängande. Om det är en förutsättning för att barnet/barnen ska kunna delta i fritidsaktiviteter och inte bedöms omfattas av rätten till fritidspeng, bör socialnämnden beräkna kostnaderna enligt riksnorm till en högre nivå eller om en förälder har extra utgifter för till exempel lek och fritid samt telefon för att kunna ha umgänge. Individuella bedömningar ska alltid göras om barnet har särskilda behov som motiverar bistånd utöver den summa för fritidsaktiveter som ingår i norm. Ekonomiskt bistånd kan beviljas, till barn och ungdomar upp till 18 års ålder, till särskilt förebyggande och rehabiliterande insatser med 10 % av basbeloppet per person och år. Se förebyggande och rehabiliterande insatser till barn och ungdomar. 13

17 Riktlinjer försörjningsstöd BERÄKNINGSGRUNDER Inriktning Faktiska inkomster Inkomster som inte ska räknas Socialnämnden bör i regel beräkna ekonomiskt bistånd utifrån de inkomster hushållet hade kalendermånaden före den månad som beräkningen avser. Vid nybesök bör hushållets gemensamma inkomster tre månader tillbaka redovisas för att bedömning kring den enskildes ansvar för sin ekonomiska planering ska kunna göras. Nämnden ska kunna ställa större krav på ekonomisk planering av en person som har vetat om att den egna inkomsten kommer att upphöra och tidigare har mottagit ekonomiskt bistånd. I princip alla faktiska inkomster som hushållet förfogar över ska räknas som inkomster. Vissa faktiska inkomster bör socialnämnden i regel inte räkna med, såsom: - ersättning för merkostnader till följd av funktionsnedsättning - ersättning för omkostnader i samband med ett åtagande, t.ex. familjehemsersättningens omkostnadsdel - försäkringsersättningar som den enskilde får för att kompensera ekonomiska förluster och som inte utgör ersättning för inkomstförlust - skadestånd som den enskilde får för att kompensera ekonomiska förluster och som inte utgör ersättning för inkomstförlust - stipendier och fondmedel som är avsedda för ett visst ändamål, t.ex. en resa eller - extra tillägg till studiemedel Inkomster som den enskilde inte kan förfoga över och som ej medräknas som inkomst - barns inkomster som står under överförmyndarens kontroll och överförmyndaren inte ger sitt samtycke till uttag - överskjutande skatt som tagits i anspråk av kronofogden - pension som skulle ha betalats ut om förtida uttag inte hade gjorts (fiktiv inkomst) Barns och skolungdomars inkomster av arbete Hemmavarande barn och skolungdomars inkomster av eget arbete får endast beaktas till den del de överstiger ett basbelopp per kalenderår. Lön upp till detta belopp påverkar inte biståndsberäkningen för familjen. 14

18 Riktlinjer försörjningsstöd BILKOSTNADER Bilar som tillgång I behov av bil Enhetschef Godkänt bilinnehav samt även godkända kostnaderna Enhetschef Ekonomihandläggare Bilar, vars marknadsvärde överstiger 20 % av basbeloppet, betraktas som realiserbar tillgång. Kostnader för bil är generellt ingen godtagbar utgift och anses inte ingå inom begreppet skälig levnadsnivå. En skälig tid för avyttring är en månad och försäljningspriset ska medräknas som en inkomst. Skulle sökande ha fler än en bil registrerad och totalen fortfarande inte överstiger 20 % av basbeloppet, ställs ändå krav på att endast en bil står registrerad och resterande avyttras. Begreppet i behov av bil i sin vardag respektive godkänt bilinnehav och kostnader därtill ska prövas särskilt. Bistånd till inköp av bil beviljas inte. Om bilens värde överstiger 20 % av basbeloppet kan beslut fattas att sökande ändå kan behålla denna utan att bilen ses som en tillgång, förutsatt att bilen: - är behövlig för den hjälpsökandes inkomst. Intyg från arbetsgivaren ska uppvisas alternativt att det saknas allmänna kommunikationer eller att turtätheten är starkt begränsad. - används som handikappfordon. Om den enskilde lider av sjukdom och har en funktionsnedsättning, ska det först och främst utredas om den enskilde inte kan erhålla färdtjänst. Det ska även undersökas om handikappersättning och bilstöd inte kan täcka behovet (bidrag från försäkringskassan för extra omkostnader i och med ett handikapp respektive anskaffningsbidrag till en bil. Läkare ska verifiera medicinska skäl) - används för resor till och från barnomsorg. Godkänt bilinnehav ska prövas mycket restriktivt. Vid godkännande av bilinnehav ska den sökande vara i absolut behov av sin bil som färdmedel och prövat bistånd i form av bilstöd via Försäkringskassan. Färdtjänst eller annan kollektivtrafik är inte ett alternativ och/eller att sökande lider av psykisk och/eller fysiskt handikapp vilket föranleder behovet av egen bil. Underlag som styrker behovet ska komplettera ansökan. Alla andra alternativ än kostnaderna för egen bil som färdmedel ska ha utretts och uttömts. Om bilinnehav accepteras utgår försörjningsstöd till drivmedel med en summa motsvarande månadskort för kollektivtrafik alternativt i undantagsfall, kostnader för aktuellt bensinpris per mil. Den enskilde ska då undersöka möjligheten att få skattejämkning för arbetsresor hos skatteverket. Den faktiska kostnaden för skatt är en godtagbar utgift, liksom halveller trafikförsäkring som beviljas med den faktiska 15

19 Riktlinjer försörjningsstöd månadskostnaden. Enhetschef Kostnader för drift överstigande 10% av basbeloppet. Kostnader som överstiger 10% av basbeloppet per år för reparation och slitage ska prövas restriktivt, då bilens värde och skick därmed kan betraktas som för dålig för att vara värd att ha kvar och underhålla. Nämndens sociala utskott Socialsekreterare Kostnader överstigande 20% av basbeloppet per år för reparation och slitage. Enklare reparationer och slitage upp till 10% av basbeloppet per år kan täckas med försörjningsstöd. En rimlig kostnad för vinter- och sommardäck ska betraktas som en godtagbar kostnad när behovet uppstår. Underlag som bekräftar behovet och minst två olika offerter på pris, bör medfölja ansökan. BISTÅND I BOSTADSFRÅGAN Rätten till bistånd innebär att bostadslösa människor har rätt till bistånd med att få tak över huvudet, vilket kan innebära en säng för natten i flerbäddsrum. Om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt har socialtjänsten skyldighet att förvissa sig om det finns möjlighet till annat boende när en hyrestvist går till avhysning. Kommunen är enbart skyldig att bereda boende för följande kategorier: Personer med funktionshinder Äldre som inte klarar sitt boende Personer som beviljats uppehållstillstånd och blivit kommunplacerade Det åligger den enskilde att först själv försöka ordna inkvartering på egen hand, bland annat genom att; - anmäla sig som sökande hos kommunens bostadsförmedlingen och andra förmedlingar - annonsera efter hyresrum eller lägenhet i andra hand - kontakta turistbyrån angående hyresrum - söka via de privata bostadsförmedlingarna i kranskommunerna samt söka efter boende via annons - söka i sitt nätverk efter inkvartering Hänsyn ska alltid tas om det finns hemmaboende omyndiga barn i hushållet. Se vidare i Riktlinjer IFO boende 16

20 Riktlinjer försörjningsstöd BOSTADSNORM Inriktning Skälig boendekostnad är vad en låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig. Norm för genomsnittshyra (se stor-göteborg) ska vara vägledande men får inte ses som ett tak. Möjlighet till individuell bedömning ska finnas. Den högsta godtagbara hyresnivån enligt norm får dock inte överskridas annat än om synnerliga skäl bedöms föreligga. I bostadskostnaden ingår uppvärmning. Hushållsel ingår inte. Avgift för icke obligatorisk parkeringsplats eller garage, är inte en godkänd utgift. Kostnader för kabel-tv och andra tillval ska inte godtas utom i de fall då den sökande inte har kunnat styra tillvalet. Hyrestillägg för lägenhetsunderhåll som beställts under period då den sökande har bistånd ska inte godtas. Oskälig hög boendekostnad Enhetschef Oskälig hög boendekostnad kan tillämpas och godtas i följande situation: - kortvarigt biståndsbehov (max tre sammanhängande månader) - barnfamiljer, där det finns skäl att anta att barnen skulle få svårigheter att anpassa sig till ett nytt område eller ny skola - omöjligt att få någon annan bostad - andra särskilda skäl Trångboddhet Socialsekreterare Skäligt rådrum Socialsekreterare 1-3 månader Tillsammans med boendekostnaden ska även prövas om storleken på bostaden är skälig. Vägledande boendestandard, köket oräknat, är ett rum per vuxen eller barn. Vid fler än ett barn ska en individuell bedömning ske, varvid det ska beaktas att barn med stigande ålder kan ha behov av möjlighet till avskildhet. Hänsyn ska dock tas till t. ex. hälsotillstånd, förekomst av rörelsehinder, familjens sammansättning. Om boendekostnaden bedöms vara oskälig och behovet av försörjningsstöd inte bedöms vara tillfälligt (mindre än tre månader) ska den sökande uppmanas att sänka bostadskostnaden. Innan ett hushåll ställs inför kravet att förändra sin boendesituation ska följande förhållanden beaktas: - bostadens storlek i förhållande till familjemedlemmarnas antal - sociala konsekvenser av en flyttning. Det gäller både barnfamiljer och ensamstående vuxna med sociala problem. För barnfamiljer måste beaktas konsekvenser för t ex. skolgång, barnomsorg, socialt nätverk. - sökandens ålder och hälsotillstånd samt möjlighet att klara av en flytt. - sökandens möjlighet att bli godkänd som hyresgäst vid byte p g a exempelvis arbetslöshet och betalningsanmärkningar. - bostadens bytesvärde 17

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Vägledande Riktlinjer Försörjningsstöd 2016. Kungsbacka kommun

Vägledande Riktlinjer Försörjningsstöd 2016. Kungsbacka kommun Vägledande Riktlinjer Försörjningsstöd 2016 Vägledande Riktlinjer Försörjningsstöd 2016 Innehåll 1 Syfte och tillämpning 5 2 s och Individ & Familjeomsorgs värdegrund 6 3 Lagstiftning 7 4 Socialtjänstens

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Du är välkommen Till Datum.Kl Om du får förhinder ring återbud, tfn 0144-350 03 eller skicka e-post till ifo@odeshog.se Postadress Besöksadress Ödeshögs kommun Storgatan

Läs mer

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD)

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Den enskildes rätt till bistånd regleras i 4 kap. 1 SoL. I paragrafen anges att den som inte själv

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag Jullunch på Onsala Herrgård, kl. 13, förhinder anmäls snarast till nämndsekreteraren om detta inte redan är gjort.

Ärende Beteckning Förslag Jullunch på Onsala Herrgård, kl. 13, förhinder anmäls snarast till nämndsekreteraren om detta inte redan är gjort. KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-12-01 Nämnden för Individ & Familjeomsorg Jullunch 2015-12-09 på Onsala Herrgård, klockan 13:00, Sammanträde 2015-12-09 klockan 15:00 Näsbofjorden, Teknikgatan 12

Läs mer

Försörjningsstöd Socialbidrag

Försörjningsstöd Socialbidrag Försörjningsstöd Socialbidrag Vem har rätt till försörjningsstöd? Alla som vistas i kommunen har rätt till försörjningsstöd, om de själva inte kan försörja sig eller tillgodose sina behov på annat sätt.

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter.

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter. ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN Tillämpningsanvisningar avseende försörjningsstöd år 2009 Regeringen fattar varje år beslut om ändringar i den del av socialtjänstförordningen som behandlar riksnormen. I riksnormen

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn.

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. 1 BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. Bakgrund Barnperspektivet och socialtjänstlagen Två av barnkonventionens huvudprinciper,

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Laholms kommun Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-onsdag 10-16, torsdag 10-17 och fredag 10-15. Lunchstängt

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun Information om ekonomiskt bistånd - i Hofors kommun Hofors kommun 2009 Rätten till bistånd I 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (SoL) regleras den enskildes rätt till bistånd. Ekonomiskt bistånd är inkomst- och

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun Ekonomiskt bistånd Information från Tranås kommun Vem har rätt till ekonomiskt bistånd? Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Antagen av socialnämnden 2008-03-19 VAD ÄR FÖRSÖRJNINGSSTÖD? Den som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt, har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd

Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd Socialnämnden Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd Socialnämnden Söderhamns Kommun Reviderade 2010-04-27 Innehåll Bakgrund 3 Barnperspektivet och socialtjänstlagen Syfte Inledning 4 Ledningsnivå Handläggarnivå

Läs mer

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd k Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd 2015 YDRE KOMMUN Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på något annat sätt tillgodose sin försörjning har rätt att

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning PM 2015-11-11 Dnr 3.2-27697/2015 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten Anette Agenmark anette.agenmark@socialstyrelsen.se Ensamkommande barn och ungdomars försörjning Detta PM är en

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-torsdag 10-16, fredag 10-15. Lunchstängt 12-13 Telefon 0430-150 00 Telefontid:

Läs mer

REVIDERADE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD I TRELLEBORGS KOMMUN

REVIDERADE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD I TRELLEBORGS KOMMUN REVIDERADE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD I TRELLEBORGS KOMMUN Komplement till Socialstyrelsens riktlinjer och JP socialnet Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Arbetsmarknadsnämnden Postadress:

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Att söka försörjningsstöd

Att söka försörjningsstöd Att söka försörjningsstöd Hos kommunen kan du ansöka om försörjningsstöd om du inte klarar din egen försörjning. Du får samtidigt stöd och vägledning så att du så fort som möjligt kan klara din ekonomi

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd FÖRSÖRJNINGSSTÖD Information till dig som söker försörjningsstöd Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd

Läs mer

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar FÖRSÖRJNINGS- STÖD och bistånd till livsföringen i övrigt Ett urval av frågor och svar Alla som bor i Strömsunds kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Den som vistas eller bor i kommunen och

Läs mer

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt.

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt. Ärende ur verkligheten berättade att hon helt plötsligt fick veta att hon inte längre skulle få ersättning från Fk, att hon fått låna pengar av sin pappa för att klara sig och att hon nu sökte ekonomiskt

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivning Jonas Persson 046 35 64 64 jonas.persson@lund.se Marie Magnusson 046 35 67 68 marie.magnusson@lund.se Dokumentation och sekretess Inte myndighetsutövning Kostnadsfritt Sekretess

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer och vägledning för handläggning och dokumentation. Antagna av Socialnämnden 2016-02-09, 7

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer och vägledning för handläggning och dokumentation. Antagna av Socialnämnden 2016-02-09, 7 EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer och vägledning för handläggning och dokumentation Antagna av Socialnämnden 2016-02-09, 7 Götene Kommun Socialtjänsten IFO 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.INLEDNING... 5 1.1 Syfte...

Läs mer

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd Om du inte själv kan försörja dig och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd Försörjningsstöd (ofta kallat socialbidrag)

Läs mer

FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH LIVSFÖRING I ÖVRIGT RIKTLINJER FÖR EKONOMIENHETEN

FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH LIVSFÖRING I ÖVRIGT RIKTLINJER FÖR EKONOMIENHETEN FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH LIVSFÖRING I ÖVRIGT RIKTLINJER FÖR EKONOMIENHETEN Av Socialtjänstlagen kap 4, 1 framgår: Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har

Läs mer

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 30 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden Örebro kommun Box 34220 701 35 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

SOSFS 2013:1 (S) Allmänna råd. Ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2013:1 (S) Allmänna råd. Ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Allmänna råd Ekonomiskt bistånd Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) Mål nr 887-05. meddelad i Stockholm den 23 april 2008 KLAGANDE AA

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) Mål nr 887-05. meddelad i Stockholm den 23 april 2008 KLAGANDE AA 1 (7) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 23 april 2008 KLAGANDE AA MOTPART Social- och arbetsmarknadsnämnden i Södertälje kommun 151 89 Södertälje ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm

Läs mer

KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER. Dnr xxx KF, xxx 201X. stockholm.se

KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER. Dnr xxx KF, xxx 201X. stockholm.se KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER Dnr xxx KF, xxx 201X stockholm.se 3 Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning (KBF) Gäller från och med

Läs mer

Information om försörjningsstöd 2015

Information om försörjningsstöd 2015 Västerviks kommun Enheten för arbete och kompetens Nygatan 12 593 80 Västervik Tfn 0490-25 54 00 vasterviks.kommun@vastervik.se Information om försörjningsstöd 2015 Rätt till försörjningsstöd Alla som

Läs mer

SOSFS 2003:5 (S) Ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2003:5 (S) Ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) frfattningssam ling Allmänna råd Ekonomiskt bistånd Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Bra att veta om ekonomiskt bistånd

Bra att veta om ekonomiskt bistånd Bra att veta om ekonomiskt bistånd Vad är ekonomiskt bistånd? Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Du har i första hand eget

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) K. 11 RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND I LOMMA KOMMUN Socialtjänstens mål Rätten till ekonomiskt bistånd regleras i socialtjänstlagen (2001:453). I portalparagrafen 1 kap 1 kan

Läs mer

Om avslaget överklagas och domstolen bedömer att den enskilde hade rätt till bistånd kan socialnämnden behöva justera beräkningarna.

Om avslaget överklagas och domstolen bedömer att den enskilde hade rätt till bistånd kan socialnämnden behöva justera beräkningarna. Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL, Förvaltningschefer Nr 7/2013 Juni 2013 Ändringar i socialtjänstlagen den 1 juli 2013 som gäller ekonomiskt bistånd Från och

Läs mer

förmedlingsmedel/egna medel

förmedlingsmedel/egna medel RIKTLINJER förmedlingsmedel/egna medel Dokumentets syfte Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggare samt ge information till medborgare. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning

Läs mer

SOSFS 2009:23 (S) Kungörelse. Ändring i allmänna råden (SOSFS 2003:5) om ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:23 (S) Kungörelse. Ändring i allmänna råden (SOSFS 2003:5) om ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Kungörelse Ändring i allmänna råden (SOSFS 2003:5) om ekonomiskt bistånd Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer

Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) 2010-04-06 Dnr SN/2010/0035 SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen Birgit Kallerhult Till socialnämnden Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer Bakgrund

Läs mer

Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker

Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker Ny nationell statistik om ekonomiskt bistånd från 2017 Anette Agenmark Utgångspunkter för föredraget Vanliga frågor och missuppfattningar

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032. Birgit Kallerhult. Till socialnämnden. SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen.

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032. Birgit Kallerhult. Till socialnämnden. SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen. TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032 SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen Birgit Kallerhult Till socialnämnden Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd till hemutrustning, spädbarnsutrustning

Läs mer

Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun

Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun Dokumentansvarig: Socialchef Antaget: KF 2017-04-03 42 RIKTLINJE 2(7) Innehållsförteckning Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun 1 1. Bakgrund

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2015-09-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/58-001 Arbets- och företagsnämnden Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden beslutar att anta riktlinjer för ekonomiskt

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Gäller fr o m 2010-04-01 Information om ekonomiskt bistånd Du har tid för nybesök...dagen den... /... kl... hos... Vid förhinder ring återbud, telefon 031 792 10 00. Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 Läs

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

Studenters rätt till socialbidrag

Studenters rätt till socialbidrag Linköpings universitet Ekonomiska institutionen Statsvetenskap 1 2005-04-26 Studenters rätt till socialbidrag Paulina Bumbul Jonas Gummesson Rebecka Johansson Henrik Skagervik Innehållsförteckning SYFTE...

Läs mer

Vad gör socialförvaltningen här???

Vad gör socialförvaltningen här??? Vad gör socialförvaltningen här??? Organisation Socialchef Administration, ekonomi och personal Avdelningen för försörjningsinsatser IFO avdelning1 IFO avdelning 2 Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta

Läs mer

Svar på skrivelse om individuell behovsbedömning av bistånd till elräkningar

Svar på skrivelse om individuell behovsbedömning av bistånd till elräkningar ENSKEDE ÅRSTA VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING ARBETE OCH BISTÅND TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2008-09-25 Handläggare: Eva Britt Lönnback Telefon: 08-508 14 152 Till Enskede- Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd Svar

Läs mer

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Syftet med utökningen av statistiken är att fortlöpande och systematiskt kunna följa hur problem och behov

Läs mer

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd www.norrtalje.se SOCIALKONTORET 2 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd av

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg

Avgifter inom Vård och omsorg Sunne kommun Avgifter inom Vård och omsorg Information från Socialförvaltningen i Sunne kommun (SoL och HSL) 2015 Innehållsförteckning. Taxa. Avgifter inom eget boende, särskilt boende. 1. Lagrum 2. Så

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd

Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-11-26 Handläggare Joanna Millares Rosell Telefon: 08-508 25 402 Till Socialnämnden 2016-12-13 Revidering

Läs mer

Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016

Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016 Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Läs mer

Pensionsmyndighetens författningssamling

Pensionsmyndighetens författningssamling Pensionsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-4745 Pensionsmyndighetens föreskrifter om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd; Utkom från trycket den 23

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för ekonomiskt bistånd 2015

Riktlinjer och anvisningar för ekonomiskt bistånd 2015 M-verksamheten Ann-Katrin Ståhl, 0485-473 50 ann-katrin.stahl@morbylanga.se Riktlinjer Godkänd/ansvarig Kommunstyrelsens 181/2015 1(13) Diarienummer KST 2015/000394-750 Författningssamling MBLAFS 2015:23

Läs mer

Barnperspektivet i avhysningsärenden

Barnperspektivet i avhysningsärenden Barnperspektivet i avhysningsärenden 2002:25 Barnperspektivet i avhysningsärenden Publikation 2002:25 ISSN 1403-168X Rapportansvariga: Monica Nilsson Produktion: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Socialenheten

Läs mer

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi?

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Flera lagar som styr O Socialtjänstlagen - SoL O Hälso- och sjukvårdslagen- HSL O Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun Ekonomiskt bistånd i Lessebo kommun Rätten till bistånd Rätten till bistånd (stöd) regleras i 4 kap, 1, Socialtjänstlagen (SoL). Rättigheten förutsätter dock att man inte själv kan tillgodose sina behov

Läs mer

Ansökan om Försörjningsstöd/ Övrigt Ekonomiskt Bistånd. Legitimationskontroll Utförd av

Ansökan om Försörjningsstöd/ Övrigt Ekonomiskt Bistånd. Legitimationskontroll Utförd av Behov av tolk Språk Försörjningsstöd enligt riksnorm och skäliga kostnader Tidsperiod Övrigt ekonomiskt bistånd Ange vad Uppgifter som styrker inkomster och utgifter Tag med: Inkomstspecification, senaste

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst

Försörjningsstöd. Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst Försörjningsstöd Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst Försörjningsstöd Om du inte har någon inkomst eller några tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd som är ett behovsprövat

Läs mer

Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m.

Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. 1(8) Innehåll 1 Definitioner... 3 1.1 Hem för vård eller boende (HVB)... 3 1.2 Familjehem... 3 1.3

Läs mer

Barns tillgång till IT

Barns tillgång till IT SOCIALFÖRVALTNINGEN AVD. FÖR STADSÖVERGR IPANDE SOCIALA FRÅGO R TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 3.2-0144/2012 SID 1 (6) 2012-03-27 Handläggare: Malin Eriksson Telefon: 08-508 25 402 Till Socialnämnden Förvaltningens

Läs mer

Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (64) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (64) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (64) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Eskilstuna kommun 2 (64 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Sammandrag av 8 kap. socialtjänstlagen (SoL) om avgifter

Sammandrag av 8 kap. socialtjänstlagen (SoL) om avgifter Bilaga 1 Sammandrag av 8 kap. socialtjänstlagen (SoL) om avgifter Infördes den 1 juli 2002 (inkomstberäkning den 1 januari 2003) Baseras på prisbasbeloppet som fastställs av regeringen varje år (enl. lagen

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Hyresrådgivare Sofie Jonsson Socialsekreterare Stina Mood Telefon 08-508 24 845 Telefon 08-508 24 272 Vräkningsförebyggande arbete

Läs mer

Information och ansökan om ekonomiskt bistånd

Information och ansökan om ekonomiskt bistånd Information och ansökan om ekonomiskt bistånd Du har tid för nybesök...dagen den... /... kl... hos... Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 Läs igenom denna information och fyll i ansökan innan du kommer på

Läs mer

Michail Timtjenko Glory Hatemian SDF Västra Hisingen

Michail Timtjenko Glory Hatemian SDF Västra Hisingen Michail Timtjenko Glory Hatemian SDF Västra Hisingen Enligt 1 kap. 2 socialtjänstlagen, SoL, ska vid åtgärder som rör barn särskilt beaktas vad hänsyn till barnets bästa kräver. Regeringen har i propositionen

Läs mer

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL, Förvaltningschefer Nr 8/2013 Juni 2013 Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN Förenklad version 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid SOCIALTJÄNSTLAGEN 3 DEN ENSKILDES AVGIFT 3 FÖRBEHÅLLSBELOPPET 3 MINIMIBELOPPET 3 HYRA OCH BOENDEAVGIFT

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR BERGS KOMMUN 1 (3) EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR Alla invånare i Bergs kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Det innebär att de som vistas i Bergs kommun och som inte kan försörja sig och

Läs mer

Riktlinjer. Avgifter och ersättningar inom handikappomsorgen 2010

Riktlinjer. Avgifter och ersättningar inom handikappomsorgen 2010 2010-07-14 1 (7) Ert datum Er beteckning Tjänsteställe/handläggare Socialförvaltningen Riktlinjer Avgifter och ersättningar inom handikappomsorgen 2010 vid insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn

Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn Uppdaterad 2006-11-14 Här finns en övergripande information om vad som gäller vid beräkning av underhållsbidrag till

Läs mer

Barnperspektivet vid långvarigt ekonomiskt bistånd och i avhysningsärenden

Barnperspektivet vid långvarigt ekonomiskt bistånd och i avhysningsärenden Rapport 2007:67 Barnperspektivet vid långvarigt ekonomiskt bistånd och i avhysningsärenden Länsstyrelsens granskning av hur barnperspektivet fått genomslag i handläggningen av ekonomiskt bistånd och i

Läs mer

10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen

10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen Migrationsverket Utlänningshandboken Kap 10.12 Barn Allmänt Skapat 2003-12-18 Uppdaterat 2006-03-31 10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen OBSERVERA

Läs mer

Revidering av riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Revidering av riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Individ- och familjeomsorgen vuxna Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2017-08-14 Handläggare Solveig Blid Telefon: 08-508 14 552 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Läs mer

Förslag till riktlinjer för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m.

Förslag till riktlinjer för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. 2013-01-08 1 (9) Förslag till riktlinjer för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. Innehåll Definitioner 2 Hem för vård eller boende (HVB) 2 Familjehem 2 Stöd-/omvårdnadsboende,

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för administrativa rutiner när familjehem blir särskilt förordnade vårdnadshavare

Tillämpningsföreskrifter för administrativa rutiner när familjehem blir särskilt förordnade vårdnadshavare Tillämpningsföreskrifter för administrativa rutiner när familjehem blir särskilt förordnade vårdnadshavare Uppdaterade 2007-03-19 En lagändring i socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser

Läs mer

Svedala Kommuns 3:08 Författningssamling 1(11)

Svedala Kommuns 3:08 Författningssamling 1(11) Författningssamling 1(11) Riktlinjer för socialbidrag i Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2000-09-13, 95, 2001-04-10, 33 1 ALLMÄNT Gäller från 2000-10-01 1.1 Mål och inriktning/lagstiftning Socialtjänstlagens

Läs mer

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster:

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster: Borgholms kommuns taxor 2014 SOCIALNÄMNDEN Avgifter för vård och omsorg Inkomstbegrepp Avgiftsunderlaget beräknas utifrån de aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen.

Läs mer

Riksförsäkringsverkets författningssamling

Riksförsäkringsverkets författningssamling RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1993:8 BIDRAG B PENSION P Utkom från trycket den 28 juni 1993 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om beräkning

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Avgifter. Vård och Omsorg

Avgifter. Vård och Omsorg Stenungsunds kommun Avgifter för Vård och Omsorg År 2015 Innehållsförteckning OLIKA TYPER AV AVGIFTER... 3 AVGIFTSUNDERLAG... 4 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 5 HÖGSTA AVGIFT FÖR OMSORG, MAXTAXA... 6 VAD INGÅR I

Läs mer

God man för ensamkommande och ensamma barn

God man för ensamkommande och ensamma barn MED RÄTT God man AT T HJÄLPA God man för ensamkommande och ensamma barn Överförmyndarnämnden Mitt NORDANSTIGS KOMMUN God man för ensamkommande och ensamma barn Ensamkommande barn Ett ensamkommande barn

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 11 maj 2017 KLAGANDE AA Ombud: BB Synskadades Riksförbund Sandsborgsvägen 52 122 88 Enskede MOTPART Socialnämnden i Södertälje kommun 151

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2016. Antagna av kommunstyrelsen 2015-12-14, 409

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2016. Antagna av kommunstyrelsen 2015-12-14, 409 Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2016 Antagna av kommunstyrelsen 2015-12-14, 409 REGISTER RIKTLINJER FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND 3 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 15 Allmänna

Läs mer

Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL. Den 24 februari 2014

Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL. Den 24 februari 2014 Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL Den 24 februari 2014 Vad innebär SoL? Socialtjänstlag (2001:453) Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas

Läs mer