Seminarier, fortbildning och forskningskommunikation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Seminarier, fortbildning och forskningskommunikation"

Transkript

1 Slutrapport av projekt inom Nätverket för vindbruk Seminarier, fortbildning och forskningskommunikation Diarienummer: Projektnummer: Projekttid: Handläggare: Kajsa Olsson/Annika Nilsson Projektledare: Liselotte Aldén Centrum för vindbruk, Högskolan på Gotland Cramérgatan 3, Visby. Tel

2 2 Innehåll Sammanfattning 3 Summary 3 Projektpresentation 4 Bakgrund 4 Mål 4 Genomförande 4 Delprojekt 1. Utbildningsdagar för lärare på 4 yrkeshögskolor och gymnasier samt europeiskt samarbete om YH-utbildning. Utbildningsdagar för YH-lärare 5 Utbildningsdagar för gymnasielärare 6 Delprojekt 2. Regionala seminarier II 7 Öppna seminarier med studiebesök. Kappelshamn och Hemse 7-8 augusti Öppet seminarium i Visby 15 oktober Delprojekt 3. Temaseminarier III 9 Uppnådda resultat 10 Fortsättning 11 Bilagor 12

3 3 Sammanfattning Inom Nätverket för vindbruk har Högskolan på Gotland planerat och genomfört projektet Seminarier, fortbildning och forskningskommunikation under Vid två tillfällen har utbildningsdagar, som var och en omfattat två dagar, anordnats för gymnasielärare och lärare för vindkraftsutbildningar inom yrkeshögskolan. Vid båda tillfällen har studiebesök ingått. Vidare har tre regionala öppna seminarier och två studiebesök genomfört. De två första regionala seminarierna handlade om Vindkraftens påverkan på människors intressen och lokal nytta och det tredje behandlade Ljud från vindkraftverk. De två studiebesöken i anslutning till seminarierna var guidade rundturer till platser där vindkraft kommer att byggas. Målet för projektet har varit att höja kunskapsnivån om vindkraft hos utbildare, myndigheter, näringsliv och allmänhet. Genom en noggrann planering och genomförande av utbildningarna och seminarierna har deltagarna fått mer kunskap om vindkraft. Aktiviteterna i detta projekt har bidragit till en mer nyanserad och vidgad diskussion om vindkraft för alla som varit med. Summary Gotland University has accomplished the project Seminars, further education and research communication within the Swedish National Network of wind utilization. On two occasions courses, each included two days, have been organized for upper secondary school teachers and teachers of wind energy education in vocational training schools from all parts of Sweden. Study tours were included in both occasions. Furthermore, three regional seminars and two study tours open for the general public have been implemented. The first two regional seminars were focused on The impact of wind power on human interests and local benefits and the third covered Noise from wind turbines. In the guided tours in connection with the seminars, places were visited where wind power projects are planned. The objective of the project was to raise awareness about wind power for educational purposes, in government, industry and the public. Through careful planning and accomplishment of the courses and seminars, the participants gained further knowledge about wind power. The activities in this project have contributed to a more balanced discussion of wind power for all who participated.

4 4 Projektpresentation Bakgrund Högskolan på Gotland har mångårig erfarenhet av att ge utbildningar om vindkraft på högskolenivå. Hgo ger också externa vindkraftsutbildningar för olika grupper i samhället via Centrum för vindbruk, som är en enhet inom ämnet där externa projekt samlas. Detta projekt Seminarier, fortbildning och forskningskommunikation växte fram som en fortsättning på tidigare aktiviteter som genomförts inom ramen för det nationella Nätverket för vindbruk. Mål Målet med projektet har varit att bidra till att höja kunskapsnivån om vindkraft hos utbildare, myndigheter, näringsliv och allmänhet genom utbildningsaktiviteter, kunskapsutveckling och forskningskommunikation. Detta skulle göras genom att anordna seminarier både regionalt och nationellt samt att sprida erfarenheter från europeiskt samarbete om yrkeshögskoleutbildningar till svenska vindkraftsutbildningar inom yrkeshögskolan. Genomförande Projektet bestod av tre delprojekt. 1. Utbildningsdagar för lärare på yrkeshögskolor och gymnasier samt europeiskt samarbete om YH-utbildning. 2. Regionala seminarier II 3. Temaseminarier 2012 Här nedan redovisas varje delprojekt för sig. Delprojekt 1. Utbildningsdagar för lärare på yrkeshögskolor och gymnasier samt europeiskt samarbete om YH-utbildning. Syftet med delprojektet har varit att kompetensutveckla lärare inom gymnasieskolan och yrkeshögskolan om vindkraft genom att anordna utbildningsdagar för respektive lärargrupp. För gymnasieskolan har fokus varit på lärare inom naturvetenskapliga ämnen såsom energioch elteknik samt lärare verksamma inom samhällsvetenskapliga ämnen. Även fast utbildningen inkluderade samhällsvetenskapliga aspekter var de flesta deltagarna verksamma inom de tekniska ämnena energiteknik och ellära. För yrkeshögskolan har inbjudan sänts till alla skolor som utbildar vindkraftstekniker och de flesta skolorna skickade en eller flera deltagare.

5 5 Två tillfällen med tvådagarsutbildning har genomförts. En var riktad mot yrkeshögskolan och den andra hade gymnasieskolan som målgrupp. Studiebesök till vindkraftrelaterade verksamheter på Gotland har ingått vid båda utbildningstillfällen. Utbildningsdagar för YH-lärare oktober 2012 Det första utbildningstillfället ägde rum den oktober vid Högskolan på Gotland. Det riktade sig till verksamma inom yrkeshögskolan, se inbjudan bilaga 1 och program bilaga 2. Inbjudan gick till samtliga yrkeshögskolor som har vindkraftsutbildningar i Sverige. Första dagen inleddes med en rapportering från det pågående VET-Wind projektet, ett EUfinansierat Leonardoprojekt som syftar till att höja kvaliteten inom den grundläggande yrkesutbildningen i Europa. Målet med detta projekt är att överföra kunskap och byta erfarenheter mellan olika europeiska yrkesutbildningar inom vindkraft. I denna aktivitet samarbetar vi med noden Strömsund. Tid på förmiddagen fanns också för gemensamma diskussioner i syfte att identifiera och förtydliga frågeställningar inför eftermiddagens telefonmöte med branschorganisationen Svensk Vindenergi och YH-myndigheten. Efter gemensam lunch behandlades vindkraftens roll i energisystemet samt vindkraftens påverkan på fåglar, landskap och miljö. Sedan följde telefonmötet med Gunnar Fredriksson från Svensk Vindenergi och Johan Blom från YH-myndigheten. Då togs bland annat upp frågor om de höga kostnader som utbildningarna har för de certifieringar som eleverna måste genomgå (höghöjdsutbildning, utbildning i heta arbeten m.fl.) samt initiala kostnader för säkerhetsutrustning och skyddskläder. YH-myndighetens syn på hur kostnaderna ska hanteras och möjligheten till hjälp med finansiering från branschen diskuterades också. En annan viktig fråga var yrkesutbildningarnas tilldelningsperiod som upplevs som kort med hänsyn till de höga initiala investeringar som krävs. Den andra dagen inleddes med ett studiebesök till Gotland Energi ABs driftscentral i Slite. Där blev vi guidade i anläggningen samt fick en redogörelse för problem och möjligheter med att integrera en stor del vindkraft i elnätet. Den sista programpunkten ägnades åt vidareutbildning i vindkraft och ekonomi. Claes Nilsson från Swedbank berättade om finansiering av vindkraft och de utmaningar vindkraften möter idag i och med låga priser på elcertifikat och elpris. Kursen avslutades med en planering för fortsatt verksamhet i detta nätverk av yrkeshögskolor som utbildar inom vindkraftteknik. De 15 deltagarna kom från Centrum för flexibelt lärande CFL i Söderhamn, Lernia i Piteå, Christopher Polhemgymnasiet i Visby, Lärcentrum i Trollhättan, Hjalmar Strömerskolan i Strömsund, Lernia Utbildning samt Storumans Lärcentrum. Utbildningen har utvärderats genom Högskolan på Gotlands digitala kursutvärderingssystem, se bilaga 3. Kursen var mycket uppskattad och utvärderades i medeltal till 3,9 på den femgradiga skalan. Av kommentarerna framgår att deltagarna ser utbildningen som ett viktigt diskussionsforum för gemensamma frågor. Inför kommande kurstillfällen önskar man även fler studiebesök.

6 6 Utbildningsdagar för gymnasielärare oktober 2012 Det andra utbildningstillfället var riktat mot gymnasielärare och ägde rum vid Högskolan på Gotland den 29 och 30 oktober, se inbjudan bilaga 4. Första dagen behandlades frågor kring varför vindkraft byggs i Sverige och världen samt om ämnet vindkraft, historik och funktion, se program i bilaga 5. På eftermiddagen reste vi på studiebesök till Näsuddens vindkraftspark där Andreas Wickman, projektledare och samordnare för generationsskiftet av vindkraft på Näsudden, var vår guide. Studiebesöket var mycket uppskattat. Programmet under andra dagen var digert. Vindkraft och teknik, vindkraft och samhälle samt vindkraftens ekonomi var några av de ämnen som föredrogs och diskuterades. I programmet ingick även en övningsuppgift där deltagarna bland annat fick uppskatta hur många moderna vindkraftverk som krävs för att producera 30 TWh årlig elenergi. Ett annat uppskattat inslag var vår gästföreläsare professor Ulf Palmenfelt som berättade om sin forskning kring vindkraft och samhällsutveckling. Presentationerna från alla föreläsningar har publicerats i ett digitalt klassrum på högskolans plattform för distansstudier som samtliga deltagare fått tillgång till. Där finns även utbildningsfilmer, en länksamling och övrigt relevant material som lärarna kan hämta hem och använda i sin egen undervisning, se bilaga 6. När det gäller marknadsföringen av kursen har det varit en utmaning att nå ut till relevanta lärare på de över tusen gymnasieskolorna i Sverige. Vid utvärderingen av förra terminens utbildningsdagar fick deltagarna svara på frågan kring hur man fått reda på kursen. Utifrån den informationen utformades följande marknadsföringsaktiviteter: E-postutskick med inbjudan till samtliga svenska kommuner. E-postutskick med inbjudan till utvalda kategorier av gymnasieskolor. E- postadresserna till gymnasieskolor inhämtades via Skolverket. Utskick till samtliga deltagare på förra terminens utbildningsdagar. Inlägg med inbjudan på följande facebookgrupper: Nationellt resurscentrum för fysik, Nätverk och forum för fysik i gymnasiet, Klimatnätverket (Naturskyddsföreningen), Klimatoppmøte i skolen/climate change in the classroom Information inlagt i följande webbkalendarium: Notis i tidningen Fysikaktuellt nr 3. Särskilt E-postutskick till de fem gymnasieskolorna som finns på Gotland Annons i kalendariet på Lärarnas riksförbund

7 7 Den utskickade inbjudan återfinns i bilaga 4. I utvärderingen av marknadsföringen framgår att direktutskick varit det mest effektiva sättet att nå ut till lärarna. De 16 deltagarna i kursen representerade skolor från Stockholm, Halmstad, Åtvidaberg, Trelleborg, Ängelholm, Kävlinge, Visby, Karlshamn, och Storuman. Även denna kurs har utvärderats genom Högskolan på Gotlands digitala kursutvärderingssystem, se bilaga 7. I stort var kursen mycket uppskattad och utvärderades till 4,1 på den femgradiga skalan. De flesta deltagande lärare hade inriktning mot teknik och elkraft, endast ett fåtal kom från samhällsrelaterade ämnen. Dessa lärare hade gärna sett fler tekniska detaljer i utbildningsmaterialet, något som väl lämpar sig i en eventuell fortsättningskurs. En lärdom är att vi kan bli tydligare i inbjudan med vilka ämnen som kommer att tas upp och på vilken nivå dessa kommer att diskuteras. Delprojekt 2. Regional seminarier II Som en påbyggnad och fördjupning av de tidigare genomförda regionala seminarierna 2011 har vi under sommar och höst 2012 genomfört tre kvällsseminarier och två studiebesök på Gotland. Seminarierna har vänt sig till allmänheten för att höja kunskapsnivån och vidga diskussionen om vindkraft. Denna målgrupp omfattar både fast boende gotlänningar och sommargotlänningar, det vill säga fastlandsboende som äger hus på Gotland och vistas på ön under längre perioder. Ett syfte har varit att föra samman människor med olika intressen i landskapet för dialog. De två första seminarier i augusti hade tema Vindkraftens påverkan på människors intressen och lokal nytta. Dessutom behandlades planerad vindkraft på norra respektive södra Gotland. I anslutning till dessa seminarier anordnades även studieresor med buss till områden där vindkraft planeras. Det tredje seminariet hade temat Ljud från vindkraftverk och hölls den 15 oktober vid Högskolan på Gotland i Visby. Den övergripande planeringen av seminarierna har utförts av Centrum för vindbruk vid Högskolan på Gotland. Samverkan har skett med regionala aktörer som Länsstyrelsen på Gotland, Region Gotland, vindkraftsindustri och näringsliv på ön samt regionala och lokala intresseföreningar. Högskolan på Gotland har tagit hand om detaljplanering och samordning av arrangemang, program och marknadsföring av seminarieserien, hållit kontakt med föreläsare och övriga medverkanden. Samtliga seminarier och studiebesök var kostnadsfria.

8 8 Öppna seminarier med studiebesök. Kappelshamn 7 augusti och Hemse 8 augusti Vindkraftens påverkan på människors intressen och lokal nytta. Vad säger forskningen om hur vindkraft påverkar människors hälsa, ekonomi och landskap? Vad är målsättningen för att bygga mer vindkraft på Gotland? Kan vindkraft innebära lokal och regional nytta? Dessa frågor togs upp och diskuterades under de öppna seminarierna i Kappelshamn på norra Gotland och i Hemse på södra Gotland i augusti Båda seminarierna hade samma programupplägg men med lokala inslag. Den lokala förankringen förstärktes av studiebesöken som låg direkt före kvällsseminariet. Studiebesöken hade fokus på planerad vindkraft på norra respektive södra Gotland och gick till platser där det projekteras för vindkraft. En omfattande marknadsföring gjordes för att nå ut till så många som möjligt och för att kunna konkurrera med alla övriga evenemang som händer på Gotland under sommaren. För att nå de som bor nära befintlig och planerad vindkraft tog vi fram en inbjudan som gick direkt ut i alla brevlådor i berörda socknar genom postens försorg, för norra Gotland se bilaga 8 och för södra Gotland bilaga 9. Vi annonserade också i lokalpressen Gotlands Tidningar och Gotlands Allehanda, se bilaga 10, och en poster sändes ut till alla bibliotek på ön, till turistbyrån och intresseföreningar för vidaredistribution, se bilaga 11. Vidare lades information om seminarierna ut på flera lokala och regionala kalendarier och hemsidor samt på andra webbplatser såsom Nätverket för vindbruk, Centrum för vindbruk och Högskolan på Gotland och personliga inbjudningar sändes ut via e-post till våra kontaktnät. Programmet för de båda seminariekvällarna var i stort sett lika men med lokala inslag. Huvudtalare var Marianne Henningsson, miljöpsykolog vid Linnéuniversitetet som talade om Vindkraftens påverkan på människors intressen samt hälsa, ekonomi och landskap. Övriga medverkande var vindkraftsamordnare Lars Thomsson, Andreas Wickman från Gotlands vindkraftproducenter GVP, Gunnar Gustafsson från Region Gotland samt representanter från vindkraftföretag som planerar att etablera vindkraft på norra och södra Gotland. Det första seminariet, den 7 augusti 2012, var förlagt till Folkets hus i Kappelshamn på nordvästra Gotland, se program i bilaga 12. Programmet inleddes med en rundtur med buss till planerade vindkraftsparker. Guide var Angelica Widing, projektledare vid företaget wpd som projekterar för vindkraft i Hangvar socken. Med hjälp av fotomontage fick ett 40-tal deltagare en uppfattning om hur verken kommer att se ut i landskapet, se karta och fotomontage i bilaga 13. Rundturen gick även förbi några vindkraftverk som är i bruk. Efter kaffe och smörgås inleddes kvällsseminariet som samlade ett 50-tal deltagare. För utförligt referat av både studiebesök och seminarium hänvisar vi till den dokumentation av som journalisten Annika Melin skrivit, se bilaga 14. Dagen därpå, den 8 augusti 2012, fortsatte vi till Hemsegården i Hemse på södra Gotland. Även här inleddes programmet med en rundtur i buss till platser där det planeras utbyggnad av vindkraftsparker. Andreas Wickman från GVP, Gotlands Vindelproducenter var guide. Studiebesöket var upplagt på liknande sätt som kvällen innan. Alla deltagare fick varsin karta

9 9 och ett fotomontage och vi stannade till på olika platser i landskapet och diskuterade de förändringar som blir när vindkraften byggs, se bilaga 15. Därefter samlades ca 25 personer i Hemsegården för kvällsseminariet, se program i bilaga 17 och en utförlig dokumentation av Annika Melin i bilaga 18. För att fler ska kunna ta del av seminarierna har dokumentation, program och presentationer lagts ut på Nätverkets och Centrum för vindbruks hemsidor. Öppet seminarium. Visby den 15 oktober Ljud från vindkraftverk Det tredje regionala öppna seminariet genomfördes den 15 oktober 2012 i Högskolans lokaler i Visby. Inbjudan gick ut via annonser i Gotlands Tidningar och Gotlands Allehanda, se bilaga 18, i kalendarier på nätet och direkt till våra kontaktnät på Gotland, se bilaga 19. Kvällens program finns i bilaga 20. Huvudtalare var Åsa Elmqvist, programsekreterare vid forskningsprogrammet Vindval samt Conny Larsson som är docent vid Uppsala universitet och forskar om ljudutbredning och om hur ljudet från vindkraftverk påverkas av väder och vind. För övrigt visades filmer om ljud från vindkraftverk där Eja Pedersen, doktor i miljömedicin och ljudforskare medverkar. Seminariet är utförligt dokumenterat i ett referat skrivet av Annika Melin, där hon bland annat konstaterar att den livaktiga frågestunden och diskussionen som avslutade kvällen präglades av ömsesidig respekt, se bilaga 21. Denna artikel finns även att läsa på nätverkets hemsida samt på cvi.se, där även program och presentationerna från seminariet finns publicerade. Delprojekt 3. Temaseminarier III I projektet skulle ingå ett delprojekt 3 som skulle ta fram och genomföra fyra temaseminarier på olika platser i landet som en fortsättning på de tidigare seminarieserier som vi anordnat. Temat den här gången var Vindkraft och miljö där bland annat människors intressen ingår. Seminarierna skulle tas fram i samarbete med forskningsprogrammet Vindval med målgrupp handläggare för vindkraft i kommuner och länsstyrelser, projektörer, näringsliv och andra intressenter. Den 8 mars 2012 hade vi ett första möte med Vindval och lade upp en planeringsram för seminarieserien. Efter en tid fick vi kännedom om att det fanns fler planerade aktiviteter för att kommunicera Vindvals forskningsresultat. Detta skulle ske i form av kommunträffar i samarbete med länsstyrelserna i landet där målgruppen var handläggare av vindkraft i kommunerna. Vi konstaterade att detta kunde medföra att temaseminarierna och kommunträffarna till viss del kunde överlappa varandra. Efter samtal med vår handläggare Annika Nilsson på Energimyndigheten kom vi överens om att lägga ner temaseminarierna under det här året eftersom Vindvals forskningsresultat ändå kommer att föras ut i landet. Medlen som vi beviljats för detta delprojekt kommer att återföras till Energimyndigheten.

10 10 Uppnådda resultat Målet för projektet att bidra till att höja kunskapsnivån om vindkraft hos utbildare, myndigheter, näringsliv och allmänhet har uppnåtts. I beslutet för projektet ingick tre delprojekt varav två har genomförts med goda resultat, två gånger två utbildningsdagar samt tre regionala öppna seminarier och två studiebesök. Det tredje delprojektet har ställts in, se sid 9, och de beviljade medlen för denna del återförs till Energimyndigheten. I utbildningsdagarna har både gymnasie- och yrkeshögskolelärare vidareutbildats inom vindkraft. Europeiska erfarenheter och anpassning har överförts till svenska skolor och redovisats efterhand på nätverkets hemsida. Utvärderingen visar att utbildningarna varit uppskattade och bedrivits på en nivå med lagom komplexitet. De har gett deltagarna en bra översikt över hur vindkraft fungerar och de möjligheter och problem som är förknippade med vindkraftsutbyggnad i stor skala i samhället. Båda utbildningstillfällena har dokumenterats i en text som publicerats på nätverkets hemsida, se De öppna regionala seminarierna har riktat sig till allmänheten med frågeställningar som är aktuella och kontroversiella. Innehållet i seminarieserien har handlat om att sätta in vindkraft i både lokala och vidare sammanhang. Enskilda etableringar såväl som vindkraftens påverkan på människors intressen har behandlats. Frågor om vindkraft har problematiserats och diskussionen vidgats bland annat genom att nya perspektiv och aspekter har ventilerats. Erfarenheter av vindkraft har kunnat spridas vidare. I planeringen ingick att noggrant tänka igenom aktuella frågeställningar och programinnehåll. Samtliga seminarier med studiebesök var upplagda för att nå en dialog mellan föreläsare, medverkande i frågestunder och åhörarna. Valet av experter och medverkande i frågestunderna gjordes för att få en god blandning av rätt aktörer inför seminariets tema. Studiebesöken med buss till planerade vindkraftparker och med projektörer som guider och medverkande var nytt. Från bestämda platser i landskapet kunde deltagarna få en uppfattning om hur landskapsbilden förändras vid en utbyggnad med hjälp fotomontage. Deltagarna uppskattade detta upplägg och fick samtidigt veta mer om hur projektörerna tänkt och vad som planeras i bygden. Föreläsarna och övriga medverkande var kunniga och engagerade. I varje seminarium ställdes många frågor och diskussionerna blev livliga och givande vid samtliga tillfällen. Många deltagare har visat sin uppskattning för att seminarierna belyste nya och aktuella frågeställningar och att lokala frågor fick en möjlighet att diskuteras med experter och företrädare för vindkraftsprojektörerna. Diskussionerna visade på komplexiteten i energifrågor och att det sällan är så enkelt som att bara vara för eller emot vindkraft. De kunniga föreläsarna och övriga medverkande bidrog till att kontroversiella frågor kunde diskuteras på ett nyanserat och trovärdigt sätt. Seminarierna har skett i god anda med de samverkande aktörerna och med samtliga medverkande. Fler detaljer finns att läsa i dokumentationen av seminarierna som finns med som bilagor till denna rapport.

11 11 Avslutningsvis kan konstateras att projektet har medverkat till att bland annat bygga upp och förmedla kunskap om vindbruk. Det har också bidragit till förbättrad samverkan mellan olika intressen. På detta sätt har projektet bidragit till att skapa förbättrade förutsättningar för en framgångsrik utbyggnad av vindkraft både lokalt, regionalt och nationellt. Fortsättning Vindkraft byggs ut i stor skala över hela Sverige vilket troligen kommer att fortsätta under många år framöver. Debatten om vindkraft är intensiv i media och innehåller ofta många sakfel. Så även framöver kommer det att finnas ett stort behov av kunskap och diskussion om vindkraft hos en berörd allmänhet och hos alla som verkar i branschen Det är angeläget att ge lärare inom berörda ämnen inom olika skolformer en god kompetens för att undervisa sina elever om hur vinden kan användas som energikälla, hur vindkraft fungerar i samhället och kunskap om tekniska aspekter för tekniska utbildningar. I utvärderingen av utbildningsdagarna uttrycks önskemål om möjlighet till ytterligare kurser med fördjupning inom främst tekniska ämnen. Det är också angeläget att det finns möjlighet att diskutera frågor runt vindkraft på en saklig och kunskapsbärande grund när den byggs lokalt. Närboende vill veta mer om detta energislag och hur det påverkar omgivningen och kanske lyssna till erfarenheter från andra som varit eller är i en liknande situation. Regionala öppna seminarier kan vara ett sätt att möta detta behov. Samtidigt är det önskvärt att frågorna på lokal nivå även kan diskuteras utifrån ett större sammanhang såsom energi- och klimatfrågor i ett globalt perspektiv. Denna modell för regionala öppna seminarier med studiebesök kan rekommenderas till andra regioner i landet där en utbyggnad av vindkraft är på gång. För den regionala anordnaren är det viktigt att fånga upp vilka frågor som engagerar i debatten och inte vara rädd för att låta olika intressen komma till tals. Att få med kunniga medverkanden både som föreläsare och i diskussionspaneler samt en skicklig moderator är nyckelfaktorer för att nå ett lyckat resultat. Visby den 26 februari 2013 Liselotte Aldén, projektledare Marita E Ekman, projektsamordnare Centrum för vindbruk, Högskolan på Gotland, Visby

12 12 Bilagor 1. Inbjudan. Utbildningsdagar för YH-lärare. 2. Program. Utbildningdagar för YH-lärare. 3. Utvärdering. Utbildningsdagar för YH-lärare 4. Inbjudan. Utbildningsdagar för gymnasielärare 5. Program. Utbildningsdagar för gymnsielärare 6. Utdrag från distansklassrum, utbildningsdagar för gymnasielärare. 7. Utvärdering. Utbildningsdagar för gymnasielärare. 8. Inbjudan till studiebesök och öppet seminarium på norra Gotland. 9. Inbjudan till studiebesök och öppet seminarium på södra Gotland. 10. Annons för de två första seminarierna införd vid två tillfällen vardera i Gotlands Tidningar och Gotlands Allehanda. 11. Poster för de två första öppna seminarierna. 12. Program för studiebesök och öppet seminarium på norra Gotland. Kappelshamn. 13. Kartor och fotomontage till studieresan på norra Gotland. 14. Dokumentation av seminariedagen i Kappelshamn, skriven av Annika Melin. 15. Kartor och fotomontage till studieresan på södra Gotland. 16. Program för studiebesök och öppet seminarium på södra Gotland. Hemse. 17. Dokumentation av seminariedagen i Hemse, skriven av Annika Melin 18. Annons för det tredje seminariet. Införd vid två tillfällen i Gotlands Tidningar och Gotlands Allehanda. 19. Poster för ljudseminariet i oktober. 20. Program för seminariet Ljud från vindkraftverk. 21. Dokumentation från seminariet Ljud från vindkraftverk, skrivet av Annika Melin.

Slutrapport av projekt inom Nätverket för vindbruk. YH-forum

Slutrapport av projekt inom Nätverket för vindbruk. YH-forum Slutrapport av projekt inom Nätverket för vindbruk YH-forum Diarienummer: 2012-003614 Projektnummer: 33493-2 Projekttid: 2012-10-01 2013-12-31 Handläggare: Annika Nilsson Projektledare: Liselotte Aldén

Läs mer

Nätverket för vindbruk Energimyndigheten. kajsa.olsson@energimyndigheten.se www.natverketforvindbruk.se

Nätverket för vindbruk Energimyndigheten. kajsa.olsson@energimyndigheten.se www.natverketforvindbruk.se Nätverket för vindbruk Energimyndigheten kajsa.olsson@energimyndigheten.se www.natverketforvindbruk.se Nätverket för vindbruk - främjar en kraftfull utbyggnad av vindkraften - arbetar med lokal förankring

Läs mer

Utbildningsläget Liselotte Aldén, 24 februari 2015

Utbildningsläget Liselotte Aldén, 24 februari 2015 Utbildningsläget Liselotte Aldén, 24 februari 2015 Utbildningsbehov inom vindkraft Rapport av Garrad Hassan 18 000 varav 10 000 i drift och underhåll saknas 2030 Mer utbildning för att klara den ökade

Läs mer

Infobladet utkommer varje studievecka - läs det

Infobladet utkommer varje studievecka - läs det 1 Elevparkering Elever får endast parkera på utmärkta P-platser (se bif. karta) Övervakning sker kontinuerligt! Högskoleprovet en andra chans Räcker dina betyg för att du ska komma in på högskolan? Om

Läs mer

Nätbaserad utbildning om vindkraft

Nätbaserad utbildning om vindkraft Slutrapport av projekt inom Nätverket för vindbruk Nätbaserad utbildning om vindkraft Diarienummer 2012-008384 Projektnummer 37021-1 Projekttid 2012-12-15 2014-09-30 Handläggare Projektledare Maria Stenkvist

Läs mer

Jobba i medvind satsa på vindkraftsbranschen

Jobba i medvind satsa på vindkraftsbranschen Jobba i medvind satsa på vindkraftsbranschen 100 000 nya jobb I takt med vindkraftens snabba expansion växer också en helt ny arbetsmarknad fram i Sverige. Enligt siffror från 2012 byggs det ungefär ett

Läs mer

Nyheter inom planering för vindkraft

Nyheter inom planering för vindkraft Nyheter inom planering för vindkraft Planering Vindkraftverkens storlekar, behov av större markområden Stora investeringar Vilka behöver aktuell kompetens om vindkraft? Presentation av Nätverket för vindbruk

Läs mer

ER 2015:08. Årsrapport 2014 för Nätverket för vindbruk

ER 2015:08. Årsrapport 2014 för Nätverket för vindbruk ER 2015:08 Årsrapport 2014 för Nätverket för vindbruk Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Vindkraftbranschens arbetskraftbehov? Specifika vindkraftutbildningar idag Efterfrågan från branschen

Vindkraftbranschens arbetskraftbehov? Specifika vindkraftutbildningar idag Efterfrågan från branschen Vindkraftbranschens arbetskraftbehov och utbildningsmöjligheter 2010 Vindkraftbranschens arbetskraftbehov? Specifika vindkraftutbildningar idag Efterfrågan från branschen Fotograf: Karin Liinasaari Sammanställning

Läs mer

Framtidsbranschen Vindkraft

Framtidsbranschen Vindkraft Framtidsbranschen Vindkraft Exempel på yrken & arbetsuppgifter vid utbyggnad av landbaserade vindkraftparker Nätverket för vindbruk Noden för arbetskraftförsörjning drift & underhåll. Vindkraftbranschen,

Läs mer

Bygglov vara klart på 10 veckor vid särskilda skäl 20 veckor. Men inga sanktioner finns för den som bryter mot lagen!

Bygglov vara klart på 10 veckor vid särskilda skäl 20 veckor. Men inga sanktioner finns för den som bryter mot lagen! Tillståndsprocessen för vindkraft Temaseminarium 2010-12-01 Barbro Larson Kriterierna för BMP (betydande miljöpåverkan) är bara svammel och det kommunala vetot är jäkligt underligt. Måns Hagberg, fd stadsarkitekt

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Utbildningar inom området vindkraft. Foto: Fredrik Herrlander

Utbildningar inom området vindkraft. Foto: Fredrik Herrlander Utbildningar inom området vindkraft Foto: Fredrik Herrlander I enkäten: Framtidsbranschen Vindkraft efterfrågas många yrken på olika nivåer: Högskolenivå Gymnasienivå inkl. vuxenutbildning Yrkeshögskolenivå

Läs mer

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB Vindkraft Öst Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB VKÖ-träff, program 22 maj, Lindesberg 09.00 Samling, kaffe & smörgås 09.30 Inledning, syfte med dagen, deltagarpresentation

Läs mer

SLUTRAPPORT. Vindbruk Gotland 2011-12-31. Christopher Polhemgymnasiet Besöksadress N:a Hansegatan 16A Postadress SE-621 82 Visby Telefon 0498-26 96 80

SLUTRAPPORT. Vindbruk Gotland 2011-12-31. Christopher Polhemgymnasiet Besöksadress N:a Hansegatan 16A Postadress SE-621 82 Visby Telefon 0498-26 96 80 SLUTRAPPORT Vindbruk Gotland 2011-12-31 Christopher Polhemgymnasiet Besöksadress N:a Hansegatan 16A Postadress SE-621 82 Visby Telefon 0498-26 96 80 Fax 0498-26 96 77 E-post cpg@gotland.se Webbplats www.cpg.se

Läs mer

1) Sammanfattning samt Abstract 2) Slutrapport Vindfyr 33501-1 3) Huvudbok 4) Avstämningsunderlag 5) Bilaga 1 Vinfyrs konferens 15-16 november

1) Sammanfattning samt Abstract 2) Slutrapport Vindfyr 33501-1 3) Huvudbok 4) Avstämningsunderlag 5) Bilaga 1 Vinfyrs konferens 15-16 november SLUTRAPPORT Vindfyr Energimyndigheten Dnr 2010-002455 och projektnr 33501-1 1) Sammanfattning samt Abstract 2) Slutrapport Vindfyr 33501-1 3) Huvudbok 4) Avstämningsunderlag 5) Bilaga 1 Vinfyrs konferens

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Boverket. vindkraft - M2015/2349/Ee. Yttrande. Miljö- och energidepartementet m.registrator(o regeringskansliet.se

Boverket. vindkraft - M2015/2349/Ee. Yttrande. Miljö- och energidepartementet m.registrator(o regeringskansliet.se Boverket Yttrande Datum 2015-07-07 Diarienummer 1793/2015 1(5) Myndigheten för semhattsptanermq, byggande oct, boende Miljö- och energidepartementet m.registrator(o regeringskansliet.se Remiss av Energimyndighetens

Läs mer

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd.

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vind Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids

Läs mer

Till DIG. Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun. Från Sollefteå kommun och. som är boende i västra.

Till DIG. Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun. Från Sollefteå kommun och. som är boende i västra. Till DIG som är boende i västra Edseleområdet Karta från www.vindkraftnorr.se Från Sollefteå kommun och Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun 1 Den här informationen vänder sig till DIG

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse

Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse Enligt 6 kap 4 miljöbalken ska den som avser söka ett miljötillstånd samråda med allmänhet, särskilt berörda och myndigheter. Här följer

Läs mer

Ägarmodeller för vindkraft - så blir nya aktörer energiproducenter. så har nya aktörer blivit energiproducenter

Ägarmodeller för vindkraft - så blir nya aktörer energiproducenter. så har nya aktörer blivit energiproducenter Ägarmodeller för vindkraft - så blir nya aktörer energiproducenter så har nya aktörer blivit energiproducenter Presentation Författare Vindkraft i teori och praktik, m.fl. Lärare Högskolan på Gotland SLU

Läs mer

Lågenergihus för attraktivt boende

Lågenergihus för attraktivt boende Lågenergihus för attraktivt boende Slutrapport 2012 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Projektdeltagare och finansiärer Energimyndigheten, Länsstyrelsen Uppsala län, Länsstyrelsen

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Inventering av fordonspotential biogasdrift i Södermanland 610220 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

Att leva och bo med vindkraft

Att leva och bo med vindkraft Att leva och bo med vindkraft På norr handlade diskussionen mest om buller. På Sudret pratade man hellre om landskapsbilden. De två regionala och öppna seminarierna om Att leva och bo med vindkraft fick

Läs mer

Vindkraftens affärshemligheter

Vindkraftens affärshemligheter Vindkraftens affärshemligheter Omställningen till ett förnybart energisystem och fokus på klimatsituationen har bidragit till en snabb utveckling av vindkraft i landet. Efterfrågan på förnybar energi ökar

Läs mer

Eramus+ mobilitet. - skola och vuxenutbildning 2015-09-16

Eramus+ mobilitet. - skola och vuxenutbildning 2015-09-16 Eramus+ mobilitet - skola och vuxenutbildning 2015-09-16 Kristina Dahlberg Mikael Engström Ramirez Birgitta Fridell Anna Rehnström Oskar Von Schreeb Marina Zivkovic Djudjic Polhemssalen Mobilitet skola

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

MinBaS II. Slutrapport. TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad. Juni 2007 Dec 2010

MinBaS II. Slutrapport. TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad. Juni 2007 Dec 2010 MinBaS II Område 4 Applikationsutveckling - stenindustrin Delområde 4.2 Projekt 4.2 Slutrapport TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad Juni 2007 Dec 2010 Kurt Johansson,

Läs mer

Vindkraftcentrum.se 2011-05-30. Vindkraftcentrum.se Tobias.Pettersson@stromsund.se 070-7809034. www.stromsund.se

Vindkraftcentrum.se 2011-05-30. Vindkraftcentrum.se Tobias.Pettersson@stromsund.se 070-7809034. www.stromsund.se 2011-05-30 2011-05-30 Jämtlands län jämfört med Danmark Jämtlands län fakta: Total yta 49 443 km² Invånarantal 126 946 Vindkraftsverk i drift ca 100 Jämtlands län Danmark fakta: Total yta 43 094 km² Invånarantal

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

Enkät till folkhögskola

Enkät till folkhögskola Enkät till folkhögskola Om användningen av informations- och kommunikationsteknik i inre arbete, utåtriktad information och och studieverksamhet Enkätens syfte och vad den handlar om Avsikten med enkäten

Läs mer

Inbjudan och program

Inbjudan och program Till länsstyrelserna i Södra Östersjöns vattendistrikt och i Västerhavets vattendistrikt (m.fl.) Inbjudan och program Inom ramen för projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Sex och samlevnad i en modern skola

Sex och samlevnad i en modern skola Processbeskrivning Sex och samlevnad i en modern skola Januari 2004 Per Blanck och Eva Annerås Sex och samlevnad i en modern skola processbeskrivning Inledning Detta är en kortfattad redogörelse för arbetsprocessen

Läs mer

byter Vi ser till riktning att tankarna

byter Vi ser till riktning att tankarna Sverige Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids största globala utmaningar. Sida 2 Till stor del

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Vindkraft i Örebro län

Vindkraft i Örebro län Vindkraft i Örebro län 2011-11-10 Lars Thomsson Vindkraftssamordnare Region Mitt Gotlands kommun, kommunalråd samhällsbyggnad 2006-2010 Gotlands kommun, byggnadsnämndens ordförande 2006-2010 Partistyrelsen

Läs mer

Nyheter inom vindkraftsområdet. Liselotte.Alden@hgo.se

Nyheter inom vindkraftsområdet. Liselotte.Alden@hgo.se Nyheter inom vindkraftsområdet Liselotte.Alden@hgo.se Planering Nyheter inom planering för vindkraft Vindkraftverkens storlekar Stora investeringar Vilka behöver aktuell kompetens om vindkraft? Aktuellt

Läs mer

Vindbrukskollen. Utveckling och etablering som nationell tjänst. Slutrapport Jan 2014

Vindbrukskollen. Utveckling och etablering som nationell tjänst. Slutrapport Jan 2014 Vindbrukskollen Utveckling och etablering som nationell tjänst Slutrapport Jan 2014 Sammanfattning Energimyndigheten gav i september 2012 Länsstyrelsen i Västra Götalands län uppdrag att vidareutveckla

Läs mer

Vindkraft på rätt plats. Isak Isaksson

Vindkraft på rätt plats. Isak Isaksson Vindkraft på rätt plats Isak Isaksson SNFs syn på vindkraft Naturskyddsföreningen anser att vindkraft bör kunna bidra med minst 30 TWh till år 2020 att vindkraftverken ska etableras i lägen där de inte

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Utförd av IUC Sverige AB Juni 2012

Utförd av IUC Sverige AB Juni 2012 Utförd av IUC Sverige AB Juni 2012 SEK - Samhällsekonomisk kalkyl Beräkningen omfattas av verklig sysselsättning och dess ekonomiska effekter vid investering i Havsbaserad vindkraft Modell som använts:

Läs mer

I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR

I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR 6/2014 Guide: Utbildningar för jobb med vindkraft Energimyndigheten: 150 TWh vindkraft i Sverige VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR NOTISER Vattenfall satsar på vindkraft Vattenfall investerar

Läs mer

Projekt Funktionshinder i etableringen bjuder in till vårens temaseminarier Kompetensutveckling 2015

Projekt Funktionshinder i etableringen bjuder in till vårens temaseminarier Kompetensutveckling 2015 Projekt Funktionshinder i etableringen bjuder in till vårens temaseminarier Kompetensutveckling 2015 Kulturformulering som verktyg i handläggarsamtal Andraspråksinlärning och andraspråksutveckling Migration

Läs mer

Kommuner og sentrale myndigheters rolle i lokal forankring?

Kommuner og sentrale myndigheters rolle i lokal forankring? NordVind - VINDKRAFT OG LOKAL FORANKRING Kommuner og sentrale myndigheters rolle i lokal forankring? Projektledare Jens Sperens / Vindfyr Agenda Vindfyr Tack till finansiär Vad kommuner gör idag för ökad

Läs mer

Uppgift 19 Internet och kommunikation

Uppgift 19 Internet och kommunikation Uppgift 19 Internet och kommunikation A Fiktiv kurs Bakgrund Läsåret 11/12 ansvarade jag för en kommunikationsutbildning för särskolans personal i 4 nordupplandkommuner. Kursinnehållet var kommunikationsstrategier

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Välkomna till Nätverksträff Vindkraft Öst

Välkomna till Nätverksträff Vindkraft Öst Välkomna till Nätverksträff Vindkraft Öst Agenda 10:00 Inledning Kerstin Bergström-Persson, 10:10 Vindkraft Öst och vindkraftsläget i regionen 10:30 kommunöverskridande satsningar på vindkraft Tommy Schröder

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Sammanfattning Projektet Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland har bedrivits mellan 2008-01-01 2010-12-31

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Inbjudan till deltagande i MILSA II

Inbjudan till deltagande i MILSA II Inbjudan till deltagande i MILSA II informations- och inspirationsserie under 2014 för dig som i din verksamhet möter nyanlända flyktingar! Om MILSA MILSA, stödplattform för migration och hälsa, verkar

Läs mer

Kursplaner för grundkurs och fortbildningskurs i användning av betningsmedel.

Kursplaner för grundkurs och fortbildningskurs i användning av betningsmedel. Kursplaner för grundkurs och fortbildningskurs i användning av betningsmedel. 1. Definitioner och gemensamma krav Huvudman Jordbruksverket är huvudman för grundkursen och Länsstyrelsen i respektive län

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

GodaHus samverkansinitiativ för energieffektiva byggnader. Stefan Olsson

GodaHus samverkansinitiativ för energieffektiva byggnader. Stefan Olsson GodaHus samverkansinitiativ för energieffektiva byggnader Stefan Olsson Kompetens- och utvecklingscentrum Beställare-konsulter-leverantörer-entreprenörer www.godahus.se Genom att: Stärka kunskapsnivån

Läs mer

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Nätverk för Förnybar Värme Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Augusti 2012 Nätverk för Förnybar Värme Inledning Den här handboken syftar till att vara till hjälp

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap Program och kurser inom Medier och kommunikation ett område som växer Medier och kommunikation är ett område som utvecklas starkt. Det finns allt fler medier för människor att använda och ett allt större

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Kommunikation som påverkar en avgörande framgångsfaktor för ESF-projekt. Växjö 27 oktober 2011

Kommunikation som påverkar en avgörande framgångsfaktor för ESF-projekt. Växjö 27 oktober 2011 Karin Alkeberg Regionförbundet i Kalmar län 2 Maria Sjödin Ljungby Kommun 5 Hans Österlund Medborgarskolan Projekt & Utveckling 1 Victor Moreira Medborgarskolan Projekt & Utveckling 2 Fredrika Plessen

Läs mer

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296?

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296? Juni och juli 2012 Under juni och juli har det hänt mycket på UMA. De inplanerade mötena, som nämndes i ett tidigare UMA-nytt, har genomförts med goda resultat. Vi har bland annat åkt till Katrineholm

Läs mer

VINDKRAFT I HÅBO. Håbo Vindkrafts AB Anders Nilsson. 1990 grundade Anders Nilsson Håbo Rör Företaget var verksamt till 2010 men är numera lagt på is.

VINDKRAFT I HÅBO. Håbo Vindkrafts AB Anders Nilsson. 1990 grundade Anders Nilsson Håbo Rör Företaget var verksamt till 2010 men är numera lagt på is. Håbo Vindkrafts AB Anders Nilsson 1990 grundade Anders Nilsson Håbo Rör Företaget var verksamt till 2010 men är numera lagt på is. 1993 grundade Anders Nilsson Håbo Vindkrafts AB Byggde 1993 ett 150 kw:s

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Utveckling av kurs i marinbiologi med hjälp av IT-stöd. Grebbestads folkhögskola

PROJEKTMATERIAL. Utveckling av kurs i marinbiologi med hjälp av IT-stöd. Grebbestads folkhögskola PROJEKTMATERIAL Grebbestads folkhögskola s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projekt...

Läs mer

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Ort Plats och Resultat vid fler aktiviteter Plats och Resultat Luleå Kulturens Hus Antal besökare/deltagare: ca 6-7 personer stannade

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Page 1 of 6 Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Vad var plus med dagen? Nya kunskaper, träffa personer som jobbar med samma sak. Men framför allt det fokus som ESF nu lägger Page 2 of 6 på Strategisk

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Vision och verklighet

Vision och verklighet Vision och verklighet Falköping 2010-02-19 Vindkraften en folkrörelse Energiansvarig (v) i riksdagen 1998-2002 Ledamot i DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet (2003-06) ledamot Växjö Energis

Läs mer

Introduktion LOKALT ÄGD VINDKRAFT 2010-10-22. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Oktober 2010. Presentation. Nätverket för Vindbruk

Introduktion LOKALT ÄGD VINDKRAFT 2010-10-22. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Oktober 2010. Presentation. Nätverket för Vindbruk 2010-10-22 LOKALT ÄGD VINDKRAFT Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Oktober 2010 Introduktion Presentation Nätverket för Vindbruk Vindkraftens utveckling globalt och i Sverige Vem äger vindkraft?

Läs mer

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Anbudsförfrågan KFL Dnr: za14.0072 Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Vision Programmet Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare är en strategisk satsning för att:

Läs mer

Miniseminarium den 9 september 2004 på Ålands hotell- och restaurangskola

Miniseminarium den 9 september 2004 på Ålands hotell- och restaurangskola Miniseminarium den 9 september 2004 på Ålands hotell- och restaurangskola Tema: Deltagare: Nätbaserad undervisning Seminariet är ett inspirations- och samarbetsmöte mellan de tre grupperna. Finlandssvenskt

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen

Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen Innehåll Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Funktionshinder i etableringen Erfarenhetsutbyte och utforskande dialogmöte

Läs mer

Medeltemperaturen på jorden blir varmare och varmare. Orsaken är främst utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen. Trafiken på våra vägar och energianvändningen står för största delen av

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Erfarenheter från svenska ESF-rådets tidigare dropouts-satsningar Ann.ohman-sandberg@apel-fou.se Relationen studier -arbete för unga i Sverige Andel

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer