Seminarier, fortbildning och forskningskommunikation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Seminarier, fortbildning och forskningskommunikation"

Transkript

1 Slutrapport av projekt inom Nätverket för vindbruk Seminarier, fortbildning och forskningskommunikation Diarienummer: Projektnummer: Projekttid: Handläggare: Kajsa Olsson/Annika Nilsson Projektledare: Liselotte Aldén Centrum för vindbruk, Högskolan på Gotland Cramérgatan 3, Visby. Tel

2 2 Innehåll Sammanfattning 3 Summary 3 Projektpresentation 4 Bakgrund 4 Mål 4 Genomförande 4 Delprojekt 1. Utbildningsdagar för lärare på 4 yrkeshögskolor och gymnasier samt europeiskt samarbete om YH-utbildning. Utbildningsdagar för YH-lärare 5 Utbildningsdagar för gymnasielärare 6 Delprojekt 2. Regionala seminarier II 7 Öppna seminarier med studiebesök. Kappelshamn och Hemse 7-8 augusti Öppet seminarium i Visby 15 oktober Delprojekt 3. Temaseminarier III 9 Uppnådda resultat 10 Fortsättning 11 Bilagor 12

3 3 Sammanfattning Inom Nätverket för vindbruk har Högskolan på Gotland planerat och genomfört projektet Seminarier, fortbildning och forskningskommunikation under Vid två tillfällen har utbildningsdagar, som var och en omfattat två dagar, anordnats för gymnasielärare och lärare för vindkraftsutbildningar inom yrkeshögskolan. Vid båda tillfällen har studiebesök ingått. Vidare har tre regionala öppna seminarier och två studiebesök genomfört. De två första regionala seminarierna handlade om Vindkraftens påverkan på människors intressen och lokal nytta och det tredje behandlade Ljud från vindkraftverk. De två studiebesöken i anslutning till seminarierna var guidade rundturer till platser där vindkraft kommer att byggas. Målet för projektet har varit att höja kunskapsnivån om vindkraft hos utbildare, myndigheter, näringsliv och allmänhet. Genom en noggrann planering och genomförande av utbildningarna och seminarierna har deltagarna fått mer kunskap om vindkraft. Aktiviteterna i detta projekt har bidragit till en mer nyanserad och vidgad diskussion om vindkraft för alla som varit med. Summary Gotland University has accomplished the project Seminars, further education and research communication within the Swedish National Network of wind utilization. On two occasions courses, each included two days, have been organized for upper secondary school teachers and teachers of wind energy education in vocational training schools from all parts of Sweden. Study tours were included in both occasions. Furthermore, three regional seminars and two study tours open for the general public have been implemented. The first two regional seminars were focused on The impact of wind power on human interests and local benefits and the third covered Noise from wind turbines. In the guided tours in connection with the seminars, places were visited where wind power projects are planned. The objective of the project was to raise awareness about wind power for educational purposes, in government, industry and the public. Through careful planning and accomplishment of the courses and seminars, the participants gained further knowledge about wind power. The activities in this project have contributed to a more balanced discussion of wind power for all who participated.

4 4 Projektpresentation Bakgrund Högskolan på Gotland har mångårig erfarenhet av att ge utbildningar om vindkraft på högskolenivå. Hgo ger också externa vindkraftsutbildningar för olika grupper i samhället via Centrum för vindbruk, som är en enhet inom ämnet där externa projekt samlas. Detta projekt Seminarier, fortbildning och forskningskommunikation växte fram som en fortsättning på tidigare aktiviteter som genomförts inom ramen för det nationella Nätverket för vindbruk. Mål Målet med projektet har varit att bidra till att höja kunskapsnivån om vindkraft hos utbildare, myndigheter, näringsliv och allmänhet genom utbildningsaktiviteter, kunskapsutveckling och forskningskommunikation. Detta skulle göras genom att anordna seminarier både regionalt och nationellt samt att sprida erfarenheter från europeiskt samarbete om yrkeshögskoleutbildningar till svenska vindkraftsutbildningar inom yrkeshögskolan. Genomförande Projektet bestod av tre delprojekt. 1. Utbildningsdagar för lärare på yrkeshögskolor och gymnasier samt europeiskt samarbete om YH-utbildning. 2. Regionala seminarier II 3. Temaseminarier 2012 Här nedan redovisas varje delprojekt för sig. Delprojekt 1. Utbildningsdagar för lärare på yrkeshögskolor och gymnasier samt europeiskt samarbete om YH-utbildning. Syftet med delprojektet har varit att kompetensutveckla lärare inom gymnasieskolan och yrkeshögskolan om vindkraft genom att anordna utbildningsdagar för respektive lärargrupp. För gymnasieskolan har fokus varit på lärare inom naturvetenskapliga ämnen såsom energioch elteknik samt lärare verksamma inom samhällsvetenskapliga ämnen. Även fast utbildningen inkluderade samhällsvetenskapliga aspekter var de flesta deltagarna verksamma inom de tekniska ämnena energiteknik och ellära. För yrkeshögskolan har inbjudan sänts till alla skolor som utbildar vindkraftstekniker och de flesta skolorna skickade en eller flera deltagare.

5 5 Två tillfällen med tvådagarsutbildning har genomförts. En var riktad mot yrkeshögskolan och den andra hade gymnasieskolan som målgrupp. Studiebesök till vindkraftrelaterade verksamheter på Gotland har ingått vid båda utbildningstillfällen. Utbildningsdagar för YH-lärare oktober 2012 Det första utbildningstillfället ägde rum den oktober vid Högskolan på Gotland. Det riktade sig till verksamma inom yrkeshögskolan, se inbjudan bilaga 1 och program bilaga 2. Inbjudan gick till samtliga yrkeshögskolor som har vindkraftsutbildningar i Sverige. Första dagen inleddes med en rapportering från det pågående VET-Wind projektet, ett EUfinansierat Leonardoprojekt som syftar till att höja kvaliteten inom den grundläggande yrkesutbildningen i Europa. Målet med detta projekt är att överföra kunskap och byta erfarenheter mellan olika europeiska yrkesutbildningar inom vindkraft. I denna aktivitet samarbetar vi med noden Strömsund. Tid på förmiddagen fanns också för gemensamma diskussioner i syfte att identifiera och förtydliga frågeställningar inför eftermiddagens telefonmöte med branschorganisationen Svensk Vindenergi och YH-myndigheten. Efter gemensam lunch behandlades vindkraftens roll i energisystemet samt vindkraftens påverkan på fåglar, landskap och miljö. Sedan följde telefonmötet med Gunnar Fredriksson från Svensk Vindenergi och Johan Blom från YH-myndigheten. Då togs bland annat upp frågor om de höga kostnader som utbildningarna har för de certifieringar som eleverna måste genomgå (höghöjdsutbildning, utbildning i heta arbeten m.fl.) samt initiala kostnader för säkerhetsutrustning och skyddskläder. YH-myndighetens syn på hur kostnaderna ska hanteras och möjligheten till hjälp med finansiering från branschen diskuterades också. En annan viktig fråga var yrkesutbildningarnas tilldelningsperiod som upplevs som kort med hänsyn till de höga initiala investeringar som krävs. Den andra dagen inleddes med ett studiebesök till Gotland Energi ABs driftscentral i Slite. Där blev vi guidade i anläggningen samt fick en redogörelse för problem och möjligheter med att integrera en stor del vindkraft i elnätet. Den sista programpunkten ägnades åt vidareutbildning i vindkraft och ekonomi. Claes Nilsson från Swedbank berättade om finansiering av vindkraft och de utmaningar vindkraften möter idag i och med låga priser på elcertifikat och elpris. Kursen avslutades med en planering för fortsatt verksamhet i detta nätverk av yrkeshögskolor som utbildar inom vindkraftteknik. De 15 deltagarna kom från Centrum för flexibelt lärande CFL i Söderhamn, Lernia i Piteå, Christopher Polhemgymnasiet i Visby, Lärcentrum i Trollhättan, Hjalmar Strömerskolan i Strömsund, Lernia Utbildning samt Storumans Lärcentrum. Utbildningen har utvärderats genom Högskolan på Gotlands digitala kursutvärderingssystem, se bilaga 3. Kursen var mycket uppskattad och utvärderades i medeltal till 3,9 på den femgradiga skalan. Av kommentarerna framgår att deltagarna ser utbildningen som ett viktigt diskussionsforum för gemensamma frågor. Inför kommande kurstillfällen önskar man även fler studiebesök.

6 6 Utbildningsdagar för gymnasielärare oktober 2012 Det andra utbildningstillfället var riktat mot gymnasielärare och ägde rum vid Högskolan på Gotland den 29 och 30 oktober, se inbjudan bilaga 4. Första dagen behandlades frågor kring varför vindkraft byggs i Sverige och världen samt om ämnet vindkraft, historik och funktion, se program i bilaga 5. På eftermiddagen reste vi på studiebesök till Näsuddens vindkraftspark där Andreas Wickman, projektledare och samordnare för generationsskiftet av vindkraft på Näsudden, var vår guide. Studiebesöket var mycket uppskattat. Programmet under andra dagen var digert. Vindkraft och teknik, vindkraft och samhälle samt vindkraftens ekonomi var några av de ämnen som föredrogs och diskuterades. I programmet ingick även en övningsuppgift där deltagarna bland annat fick uppskatta hur många moderna vindkraftverk som krävs för att producera 30 TWh årlig elenergi. Ett annat uppskattat inslag var vår gästföreläsare professor Ulf Palmenfelt som berättade om sin forskning kring vindkraft och samhällsutveckling. Presentationerna från alla föreläsningar har publicerats i ett digitalt klassrum på högskolans plattform för distansstudier som samtliga deltagare fått tillgång till. Där finns även utbildningsfilmer, en länksamling och övrigt relevant material som lärarna kan hämta hem och använda i sin egen undervisning, se bilaga 6. När det gäller marknadsföringen av kursen har det varit en utmaning att nå ut till relevanta lärare på de över tusen gymnasieskolorna i Sverige. Vid utvärderingen av förra terminens utbildningsdagar fick deltagarna svara på frågan kring hur man fått reda på kursen. Utifrån den informationen utformades följande marknadsföringsaktiviteter: E-postutskick med inbjudan till samtliga svenska kommuner. E-postutskick med inbjudan till utvalda kategorier av gymnasieskolor. E- postadresserna till gymnasieskolor inhämtades via Skolverket. Utskick till samtliga deltagare på förra terminens utbildningsdagar. Inlägg med inbjudan på följande facebookgrupper: Nationellt resurscentrum för fysik, Nätverk och forum för fysik i gymnasiet, Klimatnätverket (Naturskyddsföreningen), Klimatoppmøte i skolen/climate change in the classroom Information inlagt i följande webbkalendarium: Notis i tidningen Fysikaktuellt nr 3. Särskilt E-postutskick till de fem gymnasieskolorna som finns på Gotland Annons i kalendariet på Lärarnas riksförbund

7 7 Den utskickade inbjudan återfinns i bilaga 4. I utvärderingen av marknadsföringen framgår att direktutskick varit det mest effektiva sättet att nå ut till lärarna. De 16 deltagarna i kursen representerade skolor från Stockholm, Halmstad, Åtvidaberg, Trelleborg, Ängelholm, Kävlinge, Visby, Karlshamn, och Storuman. Även denna kurs har utvärderats genom Högskolan på Gotlands digitala kursutvärderingssystem, se bilaga 7. I stort var kursen mycket uppskattad och utvärderades till 4,1 på den femgradiga skalan. De flesta deltagande lärare hade inriktning mot teknik och elkraft, endast ett fåtal kom från samhällsrelaterade ämnen. Dessa lärare hade gärna sett fler tekniska detaljer i utbildningsmaterialet, något som väl lämpar sig i en eventuell fortsättningskurs. En lärdom är att vi kan bli tydligare i inbjudan med vilka ämnen som kommer att tas upp och på vilken nivå dessa kommer att diskuteras. Delprojekt 2. Regional seminarier II Som en påbyggnad och fördjupning av de tidigare genomförda regionala seminarierna 2011 har vi under sommar och höst 2012 genomfört tre kvällsseminarier och två studiebesök på Gotland. Seminarierna har vänt sig till allmänheten för att höja kunskapsnivån och vidga diskussionen om vindkraft. Denna målgrupp omfattar både fast boende gotlänningar och sommargotlänningar, det vill säga fastlandsboende som äger hus på Gotland och vistas på ön under längre perioder. Ett syfte har varit att föra samman människor med olika intressen i landskapet för dialog. De två första seminarier i augusti hade tema Vindkraftens påverkan på människors intressen och lokal nytta. Dessutom behandlades planerad vindkraft på norra respektive södra Gotland. I anslutning till dessa seminarier anordnades även studieresor med buss till områden där vindkraft planeras. Det tredje seminariet hade temat Ljud från vindkraftverk och hölls den 15 oktober vid Högskolan på Gotland i Visby. Den övergripande planeringen av seminarierna har utförts av Centrum för vindbruk vid Högskolan på Gotland. Samverkan har skett med regionala aktörer som Länsstyrelsen på Gotland, Region Gotland, vindkraftsindustri och näringsliv på ön samt regionala och lokala intresseföreningar. Högskolan på Gotland har tagit hand om detaljplanering och samordning av arrangemang, program och marknadsföring av seminarieserien, hållit kontakt med föreläsare och övriga medverkanden. Samtliga seminarier och studiebesök var kostnadsfria.

8 8 Öppna seminarier med studiebesök. Kappelshamn 7 augusti och Hemse 8 augusti Vindkraftens påverkan på människors intressen och lokal nytta. Vad säger forskningen om hur vindkraft påverkar människors hälsa, ekonomi och landskap? Vad är målsättningen för att bygga mer vindkraft på Gotland? Kan vindkraft innebära lokal och regional nytta? Dessa frågor togs upp och diskuterades under de öppna seminarierna i Kappelshamn på norra Gotland och i Hemse på södra Gotland i augusti Båda seminarierna hade samma programupplägg men med lokala inslag. Den lokala förankringen förstärktes av studiebesöken som låg direkt före kvällsseminariet. Studiebesöken hade fokus på planerad vindkraft på norra respektive södra Gotland och gick till platser där det projekteras för vindkraft. En omfattande marknadsföring gjordes för att nå ut till så många som möjligt och för att kunna konkurrera med alla övriga evenemang som händer på Gotland under sommaren. För att nå de som bor nära befintlig och planerad vindkraft tog vi fram en inbjudan som gick direkt ut i alla brevlådor i berörda socknar genom postens försorg, för norra Gotland se bilaga 8 och för södra Gotland bilaga 9. Vi annonserade också i lokalpressen Gotlands Tidningar och Gotlands Allehanda, se bilaga 10, och en poster sändes ut till alla bibliotek på ön, till turistbyrån och intresseföreningar för vidaredistribution, se bilaga 11. Vidare lades information om seminarierna ut på flera lokala och regionala kalendarier och hemsidor samt på andra webbplatser såsom Nätverket för vindbruk, Centrum för vindbruk och Högskolan på Gotland och personliga inbjudningar sändes ut via e-post till våra kontaktnät. Programmet för de båda seminariekvällarna var i stort sett lika men med lokala inslag. Huvudtalare var Marianne Henningsson, miljöpsykolog vid Linnéuniversitetet som talade om Vindkraftens påverkan på människors intressen samt hälsa, ekonomi och landskap. Övriga medverkande var vindkraftsamordnare Lars Thomsson, Andreas Wickman från Gotlands vindkraftproducenter GVP, Gunnar Gustafsson från Region Gotland samt representanter från vindkraftföretag som planerar att etablera vindkraft på norra och södra Gotland. Det första seminariet, den 7 augusti 2012, var förlagt till Folkets hus i Kappelshamn på nordvästra Gotland, se program i bilaga 12. Programmet inleddes med en rundtur med buss till planerade vindkraftsparker. Guide var Angelica Widing, projektledare vid företaget wpd som projekterar för vindkraft i Hangvar socken. Med hjälp av fotomontage fick ett 40-tal deltagare en uppfattning om hur verken kommer att se ut i landskapet, se karta och fotomontage i bilaga 13. Rundturen gick även förbi några vindkraftverk som är i bruk. Efter kaffe och smörgås inleddes kvällsseminariet som samlade ett 50-tal deltagare. För utförligt referat av både studiebesök och seminarium hänvisar vi till den dokumentation av som journalisten Annika Melin skrivit, se bilaga 14. Dagen därpå, den 8 augusti 2012, fortsatte vi till Hemsegården i Hemse på södra Gotland. Även här inleddes programmet med en rundtur i buss till platser där det planeras utbyggnad av vindkraftsparker. Andreas Wickman från GVP, Gotlands Vindelproducenter var guide. Studiebesöket var upplagt på liknande sätt som kvällen innan. Alla deltagare fick varsin karta

9 9 och ett fotomontage och vi stannade till på olika platser i landskapet och diskuterade de förändringar som blir när vindkraften byggs, se bilaga 15. Därefter samlades ca 25 personer i Hemsegården för kvällsseminariet, se program i bilaga 17 och en utförlig dokumentation av Annika Melin i bilaga 18. För att fler ska kunna ta del av seminarierna har dokumentation, program och presentationer lagts ut på Nätverkets och Centrum för vindbruks hemsidor. Öppet seminarium. Visby den 15 oktober Ljud från vindkraftverk Det tredje regionala öppna seminariet genomfördes den 15 oktober 2012 i Högskolans lokaler i Visby. Inbjudan gick ut via annonser i Gotlands Tidningar och Gotlands Allehanda, se bilaga 18, i kalendarier på nätet och direkt till våra kontaktnät på Gotland, se bilaga 19. Kvällens program finns i bilaga 20. Huvudtalare var Åsa Elmqvist, programsekreterare vid forskningsprogrammet Vindval samt Conny Larsson som är docent vid Uppsala universitet och forskar om ljudutbredning och om hur ljudet från vindkraftverk påverkas av väder och vind. För övrigt visades filmer om ljud från vindkraftverk där Eja Pedersen, doktor i miljömedicin och ljudforskare medverkar. Seminariet är utförligt dokumenterat i ett referat skrivet av Annika Melin, där hon bland annat konstaterar att den livaktiga frågestunden och diskussionen som avslutade kvällen präglades av ömsesidig respekt, se bilaga 21. Denna artikel finns även att läsa på nätverkets hemsida samt på cvi.se, där även program och presentationerna från seminariet finns publicerade. Delprojekt 3. Temaseminarier III I projektet skulle ingå ett delprojekt 3 som skulle ta fram och genomföra fyra temaseminarier på olika platser i landet som en fortsättning på de tidigare seminarieserier som vi anordnat. Temat den här gången var Vindkraft och miljö där bland annat människors intressen ingår. Seminarierna skulle tas fram i samarbete med forskningsprogrammet Vindval med målgrupp handläggare för vindkraft i kommuner och länsstyrelser, projektörer, näringsliv och andra intressenter. Den 8 mars 2012 hade vi ett första möte med Vindval och lade upp en planeringsram för seminarieserien. Efter en tid fick vi kännedom om att det fanns fler planerade aktiviteter för att kommunicera Vindvals forskningsresultat. Detta skulle ske i form av kommunträffar i samarbete med länsstyrelserna i landet där målgruppen var handläggare av vindkraft i kommunerna. Vi konstaterade att detta kunde medföra att temaseminarierna och kommunträffarna till viss del kunde överlappa varandra. Efter samtal med vår handläggare Annika Nilsson på Energimyndigheten kom vi överens om att lägga ner temaseminarierna under det här året eftersom Vindvals forskningsresultat ändå kommer att föras ut i landet. Medlen som vi beviljats för detta delprojekt kommer att återföras till Energimyndigheten.

10 10 Uppnådda resultat Målet för projektet att bidra till att höja kunskapsnivån om vindkraft hos utbildare, myndigheter, näringsliv och allmänhet har uppnåtts. I beslutet för projektet ingick tre delprojekt varav två har genomförts med goda resultat, två gånger två utbildningsdagar samt tre regionala öppna seminarier och två studiebesök. Det tredje delprojektet har ställts in, se sid 9, och de beviljade medlen för denna del återförs till Energimyndigheten. I utbildningsdagarna har både gymnasie- och yrkeshögskolelärare vidareutbildats inom vindkraft. Europeiska erfarenheter och anpassning har överförts till svenska skolor och redovisats efterhand på nätverkets hemsida. Utvärderingen visar att utbildningarna varit uppskattade och bedrivits på en nivå med lagom komplexitet. De har gett deltagarna en bra översikt över hur vindkraft fungerar och de möjligheter och problem som är förknippade med vindkraftsutbyggnad i stor skala i samhället. Båda utbildningstillfällena har dokumenterats i en text som publicerats på nätverkets hemsida, se De öppna regionala seminarierna har riktat sig till allmänheten med frågeställningar som är aktuella och kontroversiella. Innehållet i seminarieserien har handlat om att sätta in vindkraft i både lokala och vidare sammanhang. Enskilda etableringar såväl som vindkraftens påverkan på människors intressen har behandlats. Frågor om vindkraft har problematiserats och diskussionen vidgats bland annat genom att nya perspektiv och aspekter har ventilerats. Erfarenheter av vindkraft har kunnat spridas vidare. I planeringen ingick att noggrant tänka igenom aktuella frågeställningar och programinnehåll. Samtliga seminarier med studiebesök var upplagda för att nå en dialog mellan föreläsare, medverkande i frågestunder och åhörarna. Valet av experter och medverkande i frågestunderna gjordes för att få en god blandning av rätt aktörer inför seminariets tema. Studiebesöken med buss till planerade vindkraftparker och med projektörer som guider och medverkande var nytt. Från bestämda platser i landskapet kunde deltagarna få en uppfattning om hur landskapsbilden förändras vid en utbyggnad med hjälp fotomontage. Deltagarna uppskattade detta upplägg och fick samtidigt veta mer om hur projektörerna tänkt och vad som planeras i bygden. Föreläsarna och övriga medverkande var kunniga och engagerade. I varje seminarium ställdes många frågor och diskussionerna blev livliga och givande vid samtliga tillfällen. Många deltagare har visat sin uppskattning för att seminarierna belyste nya och aktuella frågeställningar och att lokala frågor fick en möjlighet att diskuteras med experter och företrädare för vindkraftsprojektörerna. Diskussionerna visade på komplexiteten i energifrågor och att det sällan är så enkelt som att bara vara för eller emot vindkraft. De kunniga föreläsarna och övriga medverkande bidrog till att kontroversiella frågor kunde diskuteras på ett nyanserat och trovärdigt sätt. Seminarierna har skett i god anda med de samverkande aktörerna och med samtliga medverkande. Fler detaljer finns att läsa i dokumentationen av seminarierna som finns med som bilagor till denna rapport.

11 11 Avslutningsvis kan konstateras att projektet har medverkat till att bland annat bygga upp och förmedla kunskap om vindbruk. Det har också bidragit till förbättrad samverkan mellan olika intressen. På detta sätt har projektet bidragit till att skapa förbättrade förutsättningar för en framgångsrik utbyggnad av vindkraft både lokalt, regionalt och nationellt. Fortsättning Vindkraft byggs ut i stor skala över hela Sverige vilket troligen kommer att fortsätta under många år framöver. Debatten om vindkraft är intensiv i media och innehåller ofta många sakfel. Så även framöver kommer det att finnas ett stort behov av kunskap och diskussion om vindkraft hos en berörd allmänhet och hos alla som verkar i branschen Det är angeläget att ge lärare inom berörda ämnen inom olika skolformer en god kompetens för att undervisa sina elever om hur vinden kan användas som energikälla, hur vindkraft fungerar i samhället och kunskap om tekniska aspekter för tekniska utbildningar. I utvärderingen av utbildningsdagarna uttrycks önskemål om möjlighet till ytterligare kurser med fördjupning inom främst tekniska ämnen. Det är också angeläget att det finns möjlighet att diskutera frågor runt vindkraft på en saklig och kunskapsbärande grund när den byggs lokalt. Närboende vill veta mer om detta energislag och hur det påverkar omgivningen och kanske lyssna till erfarenheter från andra som varit eller är i en liknande situation. Regionala öppna seminarier kan vara ett sätt att möta detta behov. Samtidigt är det önskvärt att frågorna på lokal nivå även kan diskuteras utifrån ett större sammanhang såsom energi- och klimatfrågor i ett globalt perspektiv. Denna modell för regionala öppna seminarier med studiebesök kan rekommenderas till andra regioner i landet där en utbyggnad av vindkraft är på gång. För den regionala anordnaren är det viktigt att fånga upp vilka frågor som engagerar i debatten och inte vara rädd för att låta olika intressen komma till tals. Att få med kunniga medverkanden både som föreläsare och i diskussionspaneler samt en skicklig moderator är nyckelfaktorer för att nå ett lyckat resultat. Visby den 26 februari 2013 Liselotte Aldén, projektledare Marita E Ekman, projektsamordnare Centrum för vindbruk, Högskolan på Gotland, Visby

12 12 Bilagor 1. Inbjudan. Utbildningsdagar för YH-lärare. 2. Program. Utbildningdagar för YH-lärare. 3. Utvärdering. Utbildningsdagar för YH-lärare 4. Inbjudan. Utbildningsdagar för gymnasielärare 5. Program. Utbildningsdagar för gymnsielärare 6. Utdrag från distansklassrum, utbildningsdagar för gymnasielärare. 7. Utvärdering. Utbildningsdagar för gymnasielärare. 8. Inbjudan till studiebesök och öppet seminarium på norra Gotland. 9. Inbjudan till studiebesök och öppet seminarium på södra Gotland. 10. Annons för de två första seminarierna införd vid två tillfällen vardera i Gotlands Tidningar och Gotlands Allehanda. 11. Poster för de två första öppna seminarierna. 12. Program för studiebesök och öppet seminarium på norra Gotland. Kappelshamn. 13. Kartor och fotomontage till studieresan på norra Gotland. 14. Dokumentation av seminariedagen i Kappelshamn, skriven av Annika Melin. 15. Kartor och fotomontage till studieresan på södra Gotland. 16. Program för studiebesök och öppet seminarium på södra Gotland. Hemse. 17. Dokumentation av seminariedagen i Hemse, skriven av Annika Melin 18. Annons för det tredje seminariet. Införd vid två tillfällen i Gotlands Tidningar och Gotlands Allehanda. 19. Poster för ljudseminariet i oktober. 20. Program för seminariet Ljud från vindkraftverk. 21. Dokumentation från seminariet Ljud från vindkraftverk, skrivet av Annika Melin.

Nätbaserad utbildning om vindkraft

Nätbaserad utbildning om vindkraft Slutrapport av projekt inom Nätverket för vindbruk Nätbaserad utbildning om vindkraft Diarienummer 2012-008384 Projektnummer 37021-1 Projekttid 2012-12-15 2014-09-30 Handläggare Projektledare Maria Stenkvist

Läs mer

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark 1 Tidslinje Havsnäs vindkraftspark 2001 arbetstillfällen Hundratals företags involvering, åtagande

Läs mer

En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa

En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2010 Titel: En god hälsa för hela befolkningen. Slutrapport Onödig ohälsa Handisam Serie

Läs mer

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6 Rapport 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet samordning av myndigheters tillsynsansvar samt utbildning, information och kontroll av de nya reglerna 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet Konsumentverket

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Lärande av goda exempel inom Uthållig kommun

Lärande av goda exempel inom Uthållig kommun FORSKNINGSRAPPORT Lärande av goda exempel inom Uthållig kommun Carina Lundmark, Gunnar Jonsson Lärande av goda exempel inom Uthållig kommun Carina Lundmark & Gunnar Jonsson ISSN: 1402-1528 ISBN 978-91-7439-829-8

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Kapitel 2 Utbytets pedagogiska innehåll

Kapitel 2 Utbytets pedagogiska innehåll Jannika Hedblom Utbytesdeltagare 2002»Jag har lärt mig otroligt mycket. Framför allt har jag lärt mig att det aldrig blir som man har tänkt sig men också att det viktigaste för respekt mellan människor

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

ATT DE LYSSNAR HELT ENKELT En studie om föräldrars uppfattning rörande delaktighet och inflytande i förskolan.

ATT DE LYSSNAR HELT ENKELT En studie om föräldrars uppfattning rörande delaktighet och inflytande i förskolan. ATT DE LYSSNAR HELT ENKELT En studie om föräldrars uppfattning rörande delaktighet och inflytande i förskolan. THAT THEY LISTEN SIMPLY A study of parents' perception regarding participation and influence

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram

Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram Slutrapport 2014-06-25 Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram Mid-term evaluation of the Bioenergy Feedstock Programme Miriam Terrell, Karolina Henningsson, Johanna Enberg och Linnéa Järpestam Faugert

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir Rapport Demensnätverket En kompetensutvecklingsmetod för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland av Bertha Ragnarsdóttir INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Inledning 1 Bakgrund... 1 Syfte... 2 Kunskapsöversikt

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i rättsväsendet

Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i rättsväsendet Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i rättsväsendet Redovisning av ett regeringsuppdrag Ju2007/4690/KRIM Ju2005/9830/KRIM Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer

Läs mer

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland 3 (16) Datum: 2011-12-14 2825 Rapport Bedömning av förberedelser och start av European Training Program Business & Service

Läs mer

Två studier om Den Globala Skolan

Två studier om Den Globala Skolan Rapport nr 30 Två studier om Den Globala Skolan Den Globala Skolans fortbildning av lärare Learning for sustainable development in a world of complexity and controversy Den Globala Skolans fortbildning

Läs mer

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Rapport från projektet Postmodern konstpedagogik och premoderna samlingar Jamtli 2011 2012 Innehåll 1. Bakgrund... 3 Inledning... 3 Projektets mål...

Läs mer

Foto: Jörgen Knutsson

Foto: Jörgen Knutsson Polishögskolan årsrapport 2010 Foto: Jörgen Knutsson Projektledare: Monica Landergård Texter: Philippa Borgh, Anna-Karin Larsson, Monica Landergård, Silvia Lindmark, Cristina Meuller och Heelena Nilsson

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

NR 2010:1. Kunskap och bedömning för utveckling och lärande. En sammanfattande analys av en pågående process. Fil dr Henrik Román

NR 2010:1. Kunskap och bedömning för utveckling och lärande. En sammanfattande analys av en pågående process. Fil dr Henrik Román B U F : S R A P P O RT S E R I E NR 2010:1 Kunskap och bedömning för utveckling och lärande En sammanfattande analys av en pågående process Fil dr Henrik Román Kunskap och bedömning för utveckling och

Läs mer