ÅBO AKADEMIS KOMMUNIKATIONSPROGRAM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅBO AKADEMIS KOMMUNIKATIONSPROGRAM 2013 2016"

Transkript

1 ÅBO AKADEMIS KOMMUNIKATIONSPROGRAM

2 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. GRUNDEN FÖR KOMMUNIKATION VID ÅBO AKADEMI 2.1. Målgrupper och kanaler 2.2. Värdegrund 3. PRIORITERADE MÅL Intern kommunikation 3.2. Extern positionering 3.3. Kommunikativt ledarskap 4. ÅTGÄRDSFÖRSLAG 5. RESURSER OCH UTVÄRDERING 5.1. Resurser 5.2. Reflektion och utvärdering 6. AVSLUTNING Åbo Akademis kommunikationsprogram Fastställt av rektor Jorma Mattinen

3 1. INLEDNING Åbo Akademis strategi fastställer att Åbo Akademi ska vara ett internationellt framstående forsknings- och bildningsuniversitetet med ett brett svenskspråkigt ansvar i Finland. Målet är att behålla och även stärka akademins position på utbildnings- och forskningsmarknaden. Konkurrensen om resurser har ökat i universitetsvärlden. Då universiteten fått större autonomi har det ekonomiska ansvaret och förändringstrycket ökat, vilket ställer nya krav på Åbo Akademis ledning och dess personal. De närmaste åren innebär omfattande strukturella och ekonomiska åtgärder för att stärka Åbo Akademi för framtiden. Vad och hur vi kommunicerar får en allt större strategisk betydelse för att hantera utmaningarna. I Åbo Akademis kommunikationsprogram är detta i fokus. Programmet har som syfte att vara ett stöd i verksamheten. Kommunikationsprogrammet riktar sig till hela universitetet och dess intressenter. I nuläget finns det en hel del kommunikationsdirektiv för akademins verksamhet. För att ha en beredskap för framtiden behöver vi dock ett perspektivskifte och en ny kommunikationskultur. Genom ett skifte till en mer positiv grundhållning och inbjudande öppenhet i vår kommunikation har vi större förutsättningar att klara framtida utmaningar. Vi behöver värna om och stärka den kollegiala gemenskapen, den interna kommunikationen och det kommunikativa ledarskapet, samt utåt aktivt positionera oss som det framstående och unika universitet Åbo Akademi är.

4 2. GRUNDEN FÖR KOMMUNIKATION VID ÅBO AKADEMI Allt och alla vid akademin kommunicerar. Kommunikation är det verbala och det nonverbala; vad och hur vi talar internt och bilden vi ger utåt. Kommunikation sker på alla nivåer; i administrationen, i handlednings- och forskningssammanhang, i undervisningssituationer, i arbetsgemenskapen, och i växelverkan med samhället. Då kommunikationen fungerar stärks samhörigheten inom akademin och akademins varumärke utåt. Kommunikation är med andra ord mycket mer än kommunikationsenhetens verksamhet. Kommunikationsenhetens uppgift är att stödja organisationen och skapa förutsättningar för god kommunikation Målgrupper och kanaler Kommunikationen ska vara målgruppsanpassad, det vill säga utgå från kommunikationspartens intressen, kunskap och behov. Intern kommunikation involverar akademins ledning, personal, studerande och stipendieforskare men också våra alumner och emeriti. Externt kommunicerar vi med våra blivande studerande och anställda, medier, beslutsfattare och myndigheter, intressenter, finansiärer, donatorer, näringslivet, organisationer, finländska och utländska universitet och högskolor samt privatpersoner och den stora allmänheten. Åbo Akademis många olika kommunikations- och informationskanaler är möten och seminarier, e-post, externa och interna webben abo.fi, sociala medier, tidningen Meddelanden från Åbo Akademi, publikationer, tidningskolumner, mediekontakter, alumninätverket, vetenskapsevenemang, kampanjer, mässor m.fl. Tidningen Meddelanden från Åbo Akademi förnyas hösten Målet med den nya tidningen är att stärka bandet till våra alumner och positionera akademin som det framgångsrika forskningsuniversitetet med högklassig utbildning. I. Vi beaktar och involverar våra alumner och emeriti i kommunikationen. II. För att förbättra den interna kommunikationen, stärka den gemensamma identiteten och för att minska mängden e-postutskick utvecklas nya digitala verktyg för intern kommunikation. III. Kommunikationslandskapet förändras snabbt, vilket förutsätter tillräckliga resurser för utveckling av digitala och mobila tjänster samt aktiv närvaro i sociala medier på svenska och engelska Värdegrund Grunden till fungerande kommunikation och en tydlig identitet bygger på gemensamt överenskomna värden. Åbo Akademis kommunikation ska vara öppen, ledningen ska vara lyhörd, alla berörda ska ges möjlighet till att vara delaktiga och involverade i kommunikationen. Kommunikationen ska vara proaktiv, så att det finns en beredskap att hantera och analysera kommunikationsbehoven för olika situationer.

5 Kärnvärdena för hela Åbo Akademis kommunikation är: ÖPPENHET Kommunikationen om Åbo Akademis verksamhet är öppen, följer offentlighetsprinciperna och sker i dialog med omvärlden. Genom aktiv samverkan i samhället förmedlas och synliggörs den kunskap och forskning som Åbo Akademi står för. IV. Åbo Akademis ledning är mån om att lyssna och diskutera med olika parter inom och utanför akademin. Kommunikationen ger utrymme för växelverkan. RESPEKT I vår kommunikation betonar vi jämställdhet och likabehandling. VI. Under tider av förändring är det viktigt att vi visar respekt och uppskattning för våra kollegors och studenters arbetsinsatser. Vi söker gemensamma lösningar, i stället för interna motsättningar. ENGAGEMANG Kommunikationen erbjuder möjligheter till delaktighet och uppmuntrar till engagemang i frågor som berör Åbo Akademis verksamhet. V. Kommunikation som ger utrymme för delaktighet ökar känslan av gemenskap. Kommunikationen visar akademins framgångar och möjligheter, och stärker den gemensamma känslan av stolthet och motivation. NYSKAPANDE Som ett litet lärosäte erbjuder Åbo Akademi många möjligheter till kreativitet och samarbete över disciplingränserna. I kommunikationen ska vi lyfta fram akademins styrka som det gränsöverskridande bildningsuniversitet. VII. Vi berättar om de framgångar som uppnåtts tack vare dynamiska miljöer, excellenta förmågor och nyskapande tvärvetenskapligt samarbete.

6 3. PRIORITERADE MÅL Centralt för Åbo Akademis kommunikationsprogram är ett skifte till att: 1. BETONA MÖJLIGHETERNA 2. BERÄTTA OM VÅRA FRAMGÅNGAR 3. BJUDA IN TILL SAMARBETE. För perioden prioriteras den interna kommunikationen, externa positioneringen samt kommunikativt ledarskap Intern kommunikation Som ett litet och dynamiskt lärosäte har Åbo Akademi alla förutsättningar att skapa rum för intern kommunikation och växelverkan med det övriga samhället. Vi har utmärkta möjligheter att närma oss kollegor inom andra vetenskapsområden eller personal och ledning inom administrationen. Studerande känner sina lärare och den informella miljön gör det lätt att ta kontakt. Vi känner också ofta personligen våra alumner och emeriti. Kommunikationen fungerar som bäst i närmiljön där man möts och samtalar. Det finns också alla möjligheter att skapa en större gemenskap på universitetsnivå tack vare akademins småskaliga karaktär. Då vi möts över vetenskapsgränserna, akademia och administration, lärare och studenter stärker vi den gemensamma känslan för akademin och beredskapen att utveckla verksamheten. Intern kommunikation är en gemensam sak. Personal och studerande vid Åbo Akademi är alla akademins kommunikatörer och marknadsförare. VIII. Vi ska vara måna om att vår personal och våra studerande är de första som får informationen så att man redan har kunskap om vad som sedan kommuniceras externt. IX. Åbo Akademi, med en stor andel internationella anställda och studerande, bör i större omfattning kommunicera på engelska för att involvera och stödja de som inte har svenska som modersmål. X. Genom att värna om gemenskapen och personalens och studerandes välmående stärker vi samtidigt bilden av akademin utåt Extern positionering Åbo Akademi intresserar och fascinerar. Akademin ska behålla och förstärka sin position och synlighet på utbildningsmarknaden, i forskningen, samhället, kulturlivet och arbetslivet. Ett varumärke byggs först och främst inifrån. Hur vi talar om Åbo Akademi påverkar hur akademin uppfattas i samhället. Genom att tala gott om Åbo Akademi, visa på allt det positiva och unika, förstärks bilden utåt. XI. Intern och extern kommunikation ska ses som en helhet. Den interna diskussionen om akademin påverkar omvärldens syn på akademin och vice versa. XII. Vi ska aktivt driva och utveckla vårt uppdrag att svara för den svenskspråkiga universitetsutbildningen i Finland. Alumner och samarbetsparter involveras i större grad i Åbo Akademis marknadsföring. Genom aktiv samverkan stärker vi Åbo Akademis position nationellt och internationellt. XIII. Genom strategiska partnerskap får vi ökad synlighet och rekryteringspotential. Åbo Akademi ska i större grad synliggöra sin starka nordiska profil med omfattande samarbete och nätverk i den nordiska universitetsvärlden. XIV. Ökad kommunikation på engelska stärker akademins internationella profil och rekryteringsmöjligheter.

7 3.3. Kommunikativt ledarskap Åbo Akademi har transparenta modeller för hur verksamheten leds och för hur beslut bereds och fattas. I linje med våra värderingar ska det ges möjlighet till att medverka under beslutsprocesser, att fakta klargörs i tid och uppdateras efter hand. Detta förutsätter att kommunikationen och informationsgången är integrerad i beslutsprocesserna. Vi behöver en organisationsstruktur som möjliggör fungerande kommunikation mellan styrelsen, rektorat och övrig akademisk ledning. XV. Prefekterna/dekanerna har en central roll och borde i större grad involveras i kommunikationsprocesser. Personer i ledarställning har en betydande roll som kommunikatörer, i synnerhet i samband med förändringar. XVI. Till ledarrollen hör att skapa en positiv stämning och betona möjligheterna. Universitetsledningen är lyhörd för stämningarna och åsikterna på fältet. Ledningen bör i sin kommunikation vara förtroendeingivande, konsekvent och öppen. XVII. Inom universitetsledningen ska kommunikationen vara samstämmig så att det inte uppstår motstridiga budskap. Närmaste chefen är den i arbetsgemenskapen som ska förmedla och förklara organisationens mål och verksamhet, samt lyssna och föra en dialog med sina medarbetare. XVIII. Kommunikativt ledarskap bör stödjas via ledarskapsutbildning, som erbjuds akademins anställda i chefsposition. Ledningen både vid förvaltningen och de akademiska enheterna får stöd i strategisk kommunikation. XIX. Kommunikationsenhetens uppgift är att stödja ledningen och bereda strategiskt viktiga kommunikationsprocesser. Bild 1. Våra kärnvärden för kommunikation utgör grunden. Perspektivskiftet säger hur vi stärker vår kommunikation och prioriteringarna visar på vad vi har i fokus Prioriterade mål INTERN KOMMUNIKATION EXTERN POSITIONERING KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP Perspektivskifte Möjligheter Framgångar Bjuda in Kärnvärden Öppenhet respekt engagemang NYTÄNKANDE

8 4. ÅTGÄRDER Utgående från de prioriterade målen intern kommunikation, positionering och kommunikativt ledarskap presenteras här åtgärder som stöder de strategiska målen (de markerade punkterna XIX). Åtgärderna är planerade för perioden och förutsätter en uppföljning av resultaten. Intern kommunikation Mål Förbättra den interna kommunikationen Involvera och stödja de anställda som inte har svenska som modersmål ÅTGärder Digital plattform för intern kommunikation, nyhetsbrev till anställda, mobila tjänster för studerande. Kollegiala forum. International Staff Services utvecklas Ansvar Kommunikation i samarbete med FoU, HR och DC HR, internationella enheten Extern positionering Mål Stärka varumärkesbilden bland våra samarbetsparter, våra alumner samt i Norden Starkare internationell profil, mer heltäckande information på engelska ÅTGärder Inleds diskussioner med nära samarbetsparter, som leder till strategiska nordiska partnerskap Språkpolitiska programmet utvärderas och uppdateras Ansvar Rektoratet, prefekter, kommunikation Allmän förvaltning (internationella enheten, kommunikation, HR) Kommunikativt ledarskap Mål ÅTGärder Fungerande kommunikation Den akademiska mellan akademisk ledning ledningens nyckelroll för och rektoratet kommunikationen beaktas i omstruktureringen Ansvar Rektoratet, kommunikation Kommunikativt ledarskap stöds via ledarskapsutbildning Ledningen får stöd i strategisk kommunikation I ledaruppgiften ingår ledarskapsutbildning Kommunikationsenheten integreras mera i ledningsstödet HR Rektoratet, kommunikation

9 5. RESURSER OCH UTVÄRDERING 5.1. Resurser Åbo Akademis kommunikationsenhet har som uppdrag att stödja akademins verksamhet i frågor gällande kommunikation, marknadsföring och externa relationer. Strategisk kommunikation. Kommunikationsenheten ger universitetsledningen och den akademiska ledningen råd och stöd i strategiska kommunikationsfrågor. Kommunikationsenheten har som uppgift att agera proaktivt, följa upp medierapporteringen, göra riskutvärderingar och omvärldsanalyser som stärker kommunikationsberedskapen. Operativt. Kommunikationsenheten skapar förutsättningar för kommunikation. Enheten ansvarar för Åbo Akademis webb dess innehållshanteringsverktyg samt administration av användare, uppdatering av aktuell information på centrala webbsidor och i sociala medier, gemensam visuell identitet, PR-material, marknadsföring för studentrekrytering, alumnirelationer och pressutskick. Enheten stöder kärnverksamheten genom att marknadsföra och synliggöra samt popularisera akademins forskning och utbildning. Utbildande och handledande. Kommunikationsenheten bistår universitetets akademiska enheter i pressfrågor och mediehantering, i alumnifrågor, webbpublicering och studentrekrytering. Kommunikationsenheten samarbetar operativt med personalenheten och andra enheter inom förvaltningen samt med de akademiska enheternas personal som har informations- och marknadsföringsansvar Reflektion och utvärdering Som stöd för kommunikationen utförs kontinuerligt utvärderingar och uppföljningar av bl.a. Åbo Akademis arbetsklimat, mediesynlighet och externa relationer. De föreslagna åtgärderna gällande intern kommunikation, positionering och kommunikativ ledning utvärderas under perioden Uppföljningen görs genom existerande arbetsklimatundersökningar, studentgallup och imageundersökningar. Utvärderingar som visar på utvecklingsbehoven för kommunikationen vid Åbo Akademi ska beaktas då kommunikationsprogrammet uppdateras för perioden Personal och studerande ska kunna identifiera sig med kommunikationsprogrammet, dess värderingar och fokusområden. Kommunikationsenheten ansvarar för att kommunikationsprogrammets värderingar och fokusområden förmedlas via guider och digitalt, samt diskuteras på personalutbildningar och i olika medier.

10 6. AVSLUTNING Åbo Akademis kommunikationsprogram har som syfte att vara ett stöd för verksamheten under en tid av strukturella förändringar. Kommunikationsprogrammet svarar på frågorna hur förbättrar vi kommunikationen och vad behöver vi fokusera på de närmaste åren. Genom ett skifte till en mer positiv grundhållning, nya forum för intern kommunikation, aktiv positionering och kommunikativt ledarskap når vi våra mål.

11 Arbetsgruppen Kommunikationsprogrammet har utarbetats av en arbetsgrupp utsedd av rektor för tiden september 2012 till juni Gruppens medlemmar: prorektor Malin Brännback (ordf.), akademilektor Jerker Björkqvist, filosofie studerande Matias Dahlbäck, kommunikationschef Thurid Eriksson (sekr.), professor Bengt Kristensson Uggla, koordinator Anita Sundman och personaldirektör Margita Vainio och hennes efterträdare Mika Wulff. Gruppen har sammankommit sex gånger. Information och möjligheter till diskussion har erbjudits på bloggen https://blogs.abo.fi/kommunikationsprogram Under ett besök i Stockholm besökte gruppen Stockholms universitet och Handelshögskolan samt kommunikationsexperter och ledamöter i Finska Akademien i Stockholm. Se även Utvecklingsplan för externa relationer. Behandlades på styrelsemötet Anvisningar för Åbo Akademis kommunikation fastställdes av rektor Jorma Mattinen https://www.abo.fi/media/4308/anvisningarforaaskommunikation.pdf Instruktioner för Åbo Akademis webb fastställd av rektor https://www.abo.fi/media/4308/webbinstruktion_2010.pdf Grafisk profil enligt Rektors beslut Principer gällande krisinformation godkänd av rektor https://www.abo.fi/personal/krishantering Riktlinjer för sociala medier fastställd av rektor DC= Datacentralen FoU= Enheten Forskning och utbildning HR= Personalärenden

12 Åbo Akademi Tryckeri Fram 2013

helhetssyn förståelse motivation kommunikation kompetens delaktighet mål och resultat ledning Polisens ledarkriterier styrning förändring kunskap

helhetssyn förståelse motivation kommunikation kompetens delaktighet mål och resultat ledning Polisens ledarkriterier styrning förändring kunskap Polisens ledarkriterier tillgänglighet ledning förståelse analys helhetssyn engagemang styrning värderingar mål och resultat förändring legitimitet i samhället principer ledningskommunikation underrättelse

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

internationell profilering och positionering av

internationell profilering och positionering av Oktober 2014 Strategi för internationell profilering och positionering av Norden 2015 2018 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Statsministrarna 3 1.2 Samarbetsministrarnas vision 3 1.3 Nordic Cool 3 1.4 Förstudie

Läs mer

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige THE VOLVO WAY Ref No 953810001, augusti 2009 AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige INDEX Förord Vår målsättning Kunderna främst Kundfokus Tydliga mål Kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön Ständiga förbättringar

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Utbildningsstyrelsen Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Utkast 25.3.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BETYDELSEN AV OCH ANVISNINGAR OM DEN LOKALA LÄROPLANEN 1.1 Grunderna för läroplanen

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Ingen kris är den andra lik

Ingen kris är den andra lik Ingen kris är den andra lik En kvalitativ och kvantitativ studie om Länsstyrelsens kriskommunikation Emma Axelsson & Jennifer Hansson Informations- och PR-programmet Höstterminen 2013 I TACK! Vi vill börja

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer