Gemensam samverkansrutinen vid placering i familjehem eller HVB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gemensam samverkansrutinen vid placering i familjehem eller HVB"

Transkript

1 GEMENSAM SAMVERKANSRUTIN VID PLACERING I FAMILJEHEM ELLER HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE för barnhälsovård, socialtjänst, förskola, skola inklusive elevhälsa i Kronobergs län Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE Växjö Telefon: Fax: E-post:

2 Gemensam samverkansrutinen vid placering i familjehem eller HVB gäller barnhälsovård, socialtjänst, förskola och skola inklusive elevhälsa i Kronoberg. Rutinen bygger på Skolverkets och Socialstyrelsens vägledning Placerade barns skolgång och hälsa-ett gemensamt ansvar 1. Rutinens form och innehåll följer till stora delar Region Värmlands samverkansrutin 2. Arbetet har skett inom ramen för regeringens och SKLs överenskommelse om evidensbaserad praktik, barn och unga i den sociala barnavården. Samverkansrutinen har tagits fram i två omgångar under ledning av Marita Eriksson regional utvecklingsledare Regionförbundet södra Småland. I arbetsgrupperna för framtagande av rutinen har följande personer deltagit: Arbetsgrupp för rutin gällande skolbarn: Lena Bolmelind, enhetschef, Ljungby kommun Mats Rydberg, verksamhetsutvecklare skol- och barnomsorgsförvaltningen Växjö kommun Kerstin Steneudde, BBIC-samordnare, VoB Syd Lars Uddbäck, regional utvecklingsledare, Regionförbundet södra Småland Carina Sjöström, kurator, Landstinget Kronoberg Johannes Bygdeus, enhetschef, Arbete och välfärd, Växjö kommun Arbetsgrupp för att inkludera förskolebarn: Mats Rydberg, verksamhetsutvecklare skol- och barnomsorgsförvaltningen Växjö kommun Anders Olsson, verksamhetschef förskola/elevhälsa Alvesta kommun, Helene Nyström, barnhälsovårdsamordnare, Landstinget Kronoberg Ida Westin, barnläkare, Landstinget Kronoberg Malin Haglund, socialsekreterare, Tingsryds kommun Lena Blomquist, biträdande avdelningschef, Arbete och välfärd Växjö kommun Den gemensamma samverkansrutinen är beslutad av kommunernas socialchefer och berörda centrumchefer i Landstinget Kronoberg i Ledningsgruppen för samordning av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst, samt i Förvaltningschefsnätverket för skola/barn och gäller från Rutinen ersätter Gemensam samverkansrutin vid placering i familjehem eller HVB Socialstyrelsen och Skolverket Placerade barns skolgång och hälsa-ett gemensamt ansvar. Tryck Edita Västra Aros. Artikel Finns att beställa genom Socialstyrelsens respektive Skolverkets hemsida (22)

3 Innehållsförteckning GEMENSAM SAMVERKANSRUTIN VID PLACERING I FAMILJEHEM ELLER HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE FÖR BARNHÄLSOVÅRD, SOCIALTJÄNST, FÖRSKOLA, SKOLA INKLUSIVE ELEVHÄLSA I KRONOBERGS LÄN 1 1. INLEDNING Ansvar för samverkan kring placerade barn Om rutinen Barnets bästa Samtycke och sekretess Barn som vistas i kvinnojourer Skillnader för barn med skyddade personuppgifter eller hemlig vistelseort 7 2. GEMENSAMT INFORMATIONSMÖTE Efter beslut om placering Inbjudan till informationsmöte Om barnet deltar vid mötet Socialsekreteraren bjuder in följande personer till mötet: Om informationsmötet inte kan genomföras innan barnet börjar i den nya förskolan eller skolan INFORMATIONSMÖTETS INNEHÅLL Socialtjänstens mötesansvar Vårdnadshavares, familjehemmets, HVB:s och socialtjänstens ansvar Samtycke till hälso- och sjukvård Tid för uppföljningsmöte Mottagande BVC-sjuksköterskas och skolsköterskas ansvar Journalöverföring Avlämnande förskolas eller skolas ansvar 12 3 (22)

4 4. INTRODUKTION I DEN NYA FÖRSKOLAN ELLER SKOLAN PEDAGOGISK BEDÖMNING OCH HÄLSOBEDÖMNING Pedagogisk bedömning Hälsobedömning GEMENSAMT UPPFÖLJNINGSMÖTE Socialtjänstens ansvar vid uppföljningsmöte Förskolans eller skolans ansvar vid uppföljningsmöte BVC-sköterskans ansvar vid uppföljningsmöte FORTSATT UPPFÖLJNING I SAMBAND MED ATT PLACERING UPPHÖR ELLER ÖVERLÄMNING TILL ANNAN FÖRSKOLA ELLER SKOLA VID ORO FÖR BARNETS HÄLSA OCH VISTELSE PÅ FÖRSKOLAN, SKOLA ELLER VID ORO FÖR BRISTER I FAMILJEHEMMET/HVB CHECKLISTA - GENOMFÖRANDE OCH ANSVARSFÖRDELNING 17 ORDLISTA 20 4 (22)

5 1. Inledning 1.1 Ansvar för samverkan kring placerade barn När ett barn placeras i familjehem eller hem för vård eller boende innebär det en stor förändring i barnets liv. Barnet byter ofta förskola eller skola och flyttar i många fall till en ny kommun. För att barnet ska få en bra vistelse på förskolan eller få en bra skolgång samt tillgång till hälso- och sjukvård och tandvård, är det viktigt att samarbetet mellan barnhälsovården, socialtjänst, förskola och skola inklusive elevhälsa fungerar på ett tydligt och rättssäkert sätt utifrån ett gemensamt fokus på barnets bästa. Socialtjänst, förskola, skola och hälso- och sjukvård har alla ett ansvar att samverka kring placerade barn. 3 Forskning visar att barn som växt upp i samhällsvård har sämre fysisk och psykisk hälsa än genomsnittet. Forskningen visar även att placerade barn, trots normal begåvning, underpresterar i skolan. Samtidigt har en lyckad skolgång visat sig vara den starkaste skyddande faktorn för en gynnsam utveckling. Många av ungdomens och vuxenårens problem kan kopplas samman med risk- och skyddande faktorer, som visar sig redan under förskoleåldern Om rutinen Rutinen bygger på Socialstyrelsens och Skolverkets gemensamma vägledning Placerade barns skolgång och hälsa ett gemensamt ansvar 5. Vägledningen belyser kritiska punkter som kan uppstå inför, under och i avslutningsskedet av en placering. Utifrån dessa kritiska punkter syftar rutinen till att undvika brister och istället skapa goda förutsättningar för att placerade barn ska få den skolgång och hälsovård de har rätt till. Denna regionala samverkansrutin beskriver innehåll, form och ansvar i samarbetet mellan barnhälsovården, socialtjänst, förskola och skola inklusive elevhälsa. Rutinen gäller Vid placeringar i och utanför Kronobergs län, barn 0-18 år. Vid samtliga familjehemsplaceringar, det vill säga både vid jourplaceringar och stadigvarande placering. Vid placering i hem för vård eller boende (HVB). Oavsett om barnet byter förskola eller skola eller inte, i tillämpliga delar. 3 5 kap.1 a Socialtjänstlagen (SoL), 2 f Hälso- och sjukvårdslagen(hsl), 6 kap. 5 Patientsäkerhetslagen (PSL) och 29 kap. 13 Skollagen. 4 Stefan Kling (2012) Fosterbarns hälsa och Forskningsöversikt Henrik Andershed m fl. Örebro universitet. 5 Socialstyrelsen och Skolverket Placerade barns skolgång och hälsa ett gemensamt ansvar. Tryck Edita Västra Aros. Artikel Finns att beställa genom Socialstyrelsens respektive Skolverkets hemsida. 5 (22)

6 Alla skolformer från och med förskola. I de fall den unge är över 18 år bör rutinen användas, men då utifrån den unges egna beslut och önskemål. Placering enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 1.3 Barnets bästa Rutinen ska användas utifrån FN Barnkonventionens artiklar 3 och 12. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. I en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen (1 kap. 2 SoL) ska barnets bästa vara avgörande vid beslut och åtgärder som rör vård- och behandlingsinsatser för barn. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall. Barnet har rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad. 1.4 Samtycke och sekretess Är barnet placerat enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) behöver inte samtycke från vårdnadshavare inhämtas. Ett samtycke ska dock ändå eftersträvas. Är barnet placerat i familjehem eller HVB enligt Socialtjänstlagen (SoL) ska socialtjänsten alltid inhämta samtycke från vårdnadshavare. En förtroendefull och respektfull relation mellan verksamhet och vårdnadshavare kan i vissa fall vara avgörande för att ett samtycke ska komma till stånd. Oftast samtycker vårdnadshavare till att sekretess helt eller delvis bryts mellan socialtjänst, förskola, skola och hälso- och sjukvård för nödvändig informationsöverföring, i syfte att barnet ska få en bra vistelse på förskolan eller bra skolgång samt kunna utveckla en god hälsa. I de fall där samtycke inte kan uppnås och där sekretess hindrar att nödvändig information kan lämnas finns sekretessbrytande bestämmelser. Socialtjänsten kan lämna sekretessbelagda uppgifter till en annan socialtjänst eller till hälso- och sjukvården, om det behövs för att exempelvis ge ett barn nödvändig vård, behandling eller annat stöd. Samma gäller för hälso- och sjukvården. En sekretessbrytande bestämmelse ska användas restriktivt kap. 2 Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), 26 kap. 9 första stycket OSL, 25 kap 12 OSL, 25 kap 13 a OSL. Se vidare Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. 6 (22)

7 1.5 Barn som vistas i kvinnojourer Barn som vistas i kvinnojourer vistas där på grund av vårdnadshavares skyddsbehov och innebär ingen placering. Om en enhet inom socialtjänsten erbjuder tillfälligt boende i kvinnojour ska den enhet som handlägger barnavårdsärenden informeras om det. Om kvinnan vänder sig direkt till en ideell jour har jouren ett ansvar att uppmärksamma socialnämnden på att barnet kan vara i behov av stöd och skydd. Då kvinnojourer är enskilda enheter kan förutsättningarna för barnen se olika ut hos olika kvinnojourer. Samverkansavtal och rutiner stödjer att barnen får den vistelse på förskola och den skolgång samt hälso- och sjukvård de har rätt till. 1.6 Skillnader för barn med skyddade personuppgifter eller hemlig vistelseort Om uppgifter kring barn med skyddade personuppgifter eller hemlig vistelseort röjs, kan det leda till svåra konsekvenser för dem. Därför måste det finnas rutiner för hantering av sekretessbelagda uppgifter så att dessa inte kommer ut, eller att barnet utsätts för säkerhetsrisker som skulle kunna undvikas. Polisen kan ge förslag på skyddsåtgärd som ska användas i det enskilda fallet. Socialtjänsten bör informera polisen om barnet flyttar eller byter förskola/skola för att säkra informationsöverföring. Polisen har möjlighet att delta på gemensamma planeringsmöten. Handlingsplan för skyddade personuppgifter eller hemlig vistelseort används som underlag för socialtjänst och skola gällande det enskilda barnet. En plan bör förvaras hos polisen. 7 Socialsekreteraren informerar vid informationsmötet om barnet har skyddade personuppgifter eller hemlig vistelseort, hur detta påverkar ansvarsfördelningen samt vilka särskilda säkerhetsrutiner som gäller kring barnet. Handlingsplanen för skyddade personuppgifter eller hemlig vistelseort gås igenom. Socialsekreteraren hämtar barnhälsovårdsjournal vid avlämnande BVC och överlämnar till mottagande BVC-sjuksköterska. Journal lämnas ut mot identifikation. Socialsekreteraren hämtar elevvårdsjournalen vid avlämnande skola och överlämnar till mottagande skolsköterska. Journal lämnas ut mot identifikation. Socialsekreteraren hämtar pedagogiskt dokumentation vid avlämnande förskola/skola och överlämnar till mottagande förskola/skola. Avlämnande 7 Kontaktuppgifter: Polismyndigheten i Kronobergs län, Brottsoffersamordnare Jan Aschan och Malin Nilsson. 7 (22)

8 förskola/skola har ett ansvar för att ge socialsekreteraren information som är viktig för barnets fortsatta vistelse på förskolan/skolgång. Socialsekreteraren tar bort alla uppgifter som kan röja barnets tidigare och nuvarande boende. Övrig information om barnet ska delges på samma sätt som för övriga barn. Vid inskolningen/introduktionen går förskolan/skolan tillsammans med barnet (utifrån barnets ålder och mognad) och familjehemmet/hvb igenom de särskilda säkerhetsrutiner som gäller för barnet. Avlämnande förskola/skola deltar inte vid informationsmötet för att inte riskera att barnets tidigare eller nuvarande bostadsort röjs. 2. Gemensamt informationsmöte 2.1 Efter beslut om placering För barn som tillhör barnhälsovården ska socialsekreteraren se till att barnet listas på aktuell vårdcentral 8. Placeras barnet i annat län följs rutinen vid det aktuella landstinget. Socialsekreteraren ser till att ansökan till förskola görs, om det är en del av socialtjänstens genomförandeplan. Socialsekreteraren ska stäva efter att så fort som möjligt få till stånd vårdnadshavares samtycke till överföring av elevhälsovårdsjournal eller barnhälsovårdsjournal. Detta för att journalen ska kunna finnas tillhanda på det kommande informationsmötet. 2.2 Inbjudan till informationsmöte Direkt när en placering är beslutad, kallar socialsekreteraren till gemensamt informationsmöte med socialtjänst, avlämnande förskola eller skola, mottagande förskola eller skola, BVC samt familjehemmet eller HVB. Barnet och/eller vårdnadshavaren 9 deltar vid informationsmötet utifrån en bedömning av aktuell situation. Utifrån barnets mognad och ålder ska barnet ges information, vara delaktig och ha inflytande. Socialsekreteraren meddelar tid och plats för informationsmötet. Så långt det är möjligt ska mötet genomföras innan barnet börjar i den nya förskolan eller skolan, senast två veckor innan barnet börjar skolan. Det är viktigt att kallelsen prioriteras av alla inblandade. Mötet är en viktig förutsättning för att barnet ska få en så bra start på förskolan eller skolan som möjligt. Vid särskilt långa avstånd kan informationsmötet genomföras i form av en telefonkonferens Innefattar även särskilt förordnad vårdnadshavare och god man för ensamkommande barn. 8 (22)

9 Även i de fall placeringen inte innebär ett förskole- eller skolbyte för barnet, genomförs ett informationsmöte så snart som möjligt efter det att placeringen är bestämd. I de fall inte vistelse på förskola är aktuell, sker ett informationsmöte med socialtjänst och barnhälsovård. 2.3 Om barnet deltar vid mötet. Socialsekreteraren som ansvarar för mötet ansvarar också för följande: Informera barnet samt vårdnadshavare om mötet, dess syfte och vem som kommer att närvara. Överväg om barnet och/eller vårdnadshavare ska delta i mötet. Bedöm också om barnet ska vara med viss tid eller under hela mötet. Barnet ska känna sig trygg och lyssnad till i mötessituationerna. Överväg tillsammans med barnet om någon av mötesdeltagarna eller någon annan i barnets nätverk som barnet känner sig trygg med, ska utses att vara barnets förstärkta röst och öron. Barnet ges rätt att när som under mötet fråga och ge sina synpunkter. Ta kontakt med barnet och eventuellt vårdnadshavare i nära anslutning till mötet för att gå igenom vad som sades på mötet. Om barnet inte deltar: Om det bedöms som olämpligt att barnet deltar bör ett separat möte hållas med barnet och eventuellt med vårdnadshavare. Om det finns behov av sådant möte bedöms efter barnets mognad och ålder. Formen för detta möte planeras och bestäms av socialsekreterare och rektor. 2.4 Socialsekreteraren bjuder in följande personer till mötet: För barn tillhörande BVC och/eller förskola Förskolechef vid avlämnande förskola, som i sin tur bestämmer vem som mer ska delta på mötet. Mest lämplig är den pedagog som barnet känner bäst. Om barnet inte vistats på förskola under en längre tid bjuds förskolechef in efter bedömning. Förskolechef vid mottagande förskola som även kan bjuda med barnets blivande pedagog BVC-sjuksköterska vid mottagande Barnavårdscentral För skolbarn Rektor vid avlämnande skola, som i sin tur bestämmer vem som mer ska delta på mötet. Mest lämplig är den pedagog som barnet känner bäst. Rektor vid mottagande skola, som i sin tur sammankallar skolsköterska och barnets blivande klasslärare/mentor samt vid behov andra funktioner inom elevhälsan 9 (22)

10 Familjehemmet/ HVB Barnets vårdnadshavare, utifrån bedömning eller legal företrädare Familjehemmet/ HVB Barnets vårdnadshavare, utifrån bedömning, eller legal företrädare Barnet, utifrån bedömning. Barnkonventionen artikel 3 och Om informationsmötet inte kan genomföras innan barnet börjar i den nya förskolan eller skolan Om informationsmötet inte kan genomföras innan barnet börjar i den nya förskolan eller skolan ska socialsekreteraren ge en första information till mottagande förskolechef eller rektor via telefon. Socialsekreteraren informerar om barnet har särskilda behov som påverkar barnets vistelse på förskolan eller skolgången, lämnar kontaktuppgifter till familjehemmet/hvb och till avlämnande förskola eller skola samt meddelar tid för gemensamt informationsmöte. 3. Informationsmötets innehåll 3.1 Socialtjänstens mötesansvar Socialsekreteraren ansvarar för att leda informationsmötet och att innehållet i mötet följer rutinen. Som underlag används: Information från socialtjänsten vid familjehemsplacering. BBIC- placeringsinformation (samtyckesdelen till hälso- och sjukvård). Samtycke till överföring elevvårdsjournal. Blankett för överföring av barnhälsovårdsjournal. Pedagogiskt överlämningsdokument. Eventuellt handlingsplan för skyddade personuppgifter eller hemlig vistelseort. Gällande Samordnad Individuell Plan, SIP. 10 Upprättande av en namn- och telefonlista kan underlätta kontakten för de professionella och familjehemmet/hvb. 3.2 Vårdnadshavares, familjehemmets, HVB:s och socialtjänstens ansvar För att säkerställa att förskola eller skola och barnhälsovård eller elevhälsa fattar rätt beslut kring barnet är det viktigt att socialsekreteraren klargör vårdnadshavares ansvar, familjehemmets eller HVB:s ansvar samt socialtjänstens ansvar. Som regel ansvarar familjehemmet eller HVB för den dagliga omvårdnaden och fostran, vilket innefattar 10 När den enskilde har behov av insatser både från hälso- och sjukvården och från socialtjänsten ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan. 2 kap 7 SoL och 3 f HSL. 10 (22)

11 stöd i vistelsen på förskola eller i skolarbetet och beslut kring enklare frågor som exempelvis utflykter. Familjehem eller HVB ska bjudas in till utvecklingssamtal. Vårdnadshavare bjuds in om det bedöms lämpligt. Vårdnadshavare ska informeras och vara delaktig i beslut som är av betydelse för barnets skolgång på lång sikt, exempelvis anpassad studiegång eller byte av skolform. Om det finns särskilda förbud eller restriktioner vad gäller förskolans eller skolans kontakt med vårdnadshavare, informerar socialsekreteraren om detta. Om det sker förändringar i placeringen som påverkar ansvarsfördelningen ska socialsekreteraren fortlöpande informera förskolechefen eller rektorn. Socialsekreteraren informerar muntligt och skriftligt om det som är av betydelse för barnets vistelse i förskolan eller skolgång utifrån Information från socialtjänstens vid familjehemsplacering. Om vårdnadshavare inte deltar vid mötet informerar socialsekreteraren efter mötet om att förskolan eller skolan fått nödvändig information för att kunna ge barnet en bra vistelse i förskolan eller en bra skolgång Samtycke till hälso- och sjukvård För att säkerställa barnets rätt till hälso- och sjukvård och vaccinationer, är det viktigt att socialsekreteraren strävar efter att få vårdnadshavares samtycke till hälso- och sjukvård liksom samtycke till att kopia på barnhälsovårdsjournal eller elevhälsovårdsjournal får överföras till mottagande BVC-sjuksköterska eller skolsköterska. Vårdnadshavares ställningstagande om samtycke meddelas muntligt till BVC-sjuksköterskan eller skolsköterskan vid informationsmötet och via skriftlig kopia av samtyckesdelen i BBIC Placeringsinformation samt Blankett för journalöverföring. En fördel är om samtycke och även journal redan inhämtats inför informationsmötet. Om det sker förändringar i samtycket ska socialsekreteraren meddela detta till BVCsjuksköterskan eller skolsköterskan. Nytt samtycke inhämtas alltid om barnet får en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Är barnet placerat enligt LVU har socialtjänsten ansvaret och samtycke från föräldrarna är då inte nödvändigt. Ett samtycke ska ändå alltid eftersträvas Tid för uppföljningsmöte Socialsekreteraren ansvarar för att bestämma datum för ett gemensamt uppföljningsmöte med förskolan och BVC-sjuksköterskan eller skola inklusive elevhälsa inom 6 månader efter informationsmötet. Barnets behov avgör om uppföljningsmötet ska hållas inom kortare tid. Se punkt (22)

12 3.3 Mottagande BVC-sjuksköterskas och skolsköterskas ansvar Journalöverföring Vid byte av BVC, förskola eller skola är det av stor vikt att barnets journal överförs till aktuellt BVC eller skola. BVC-sjuksköterskan eller skolsköterskan ansvarar för att beställa journalen efter att information lämnats från socialsekreteraren om vilket BVC barnet tillhört tidigare respektive vilken skola barnet gått på tidigare. Vårdnadshavares ställningstagande skall framgå i Blankett för journalöverföring. Om samtycke inte föreligger se 1.5 Samtycke och sekretess Uppgifter om egenvård Om barnet har en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning som kräver medicinering under förskoletiden eller i skolan, exempelvis vid astma, ADHD, diabetes eller epilepsi, ska alla insatser i förskolan eller skolan planeras tillsammans med familjehemmet eller HVB, samt med barnet och vårdnadshavare, om det bedöms lämpligt. Barnets behandlande läkare bestämmer vad som betraktas som egenvård. BVC-sjuksköterskan eller skolsköterskan kan hjälpa till att samordna kontakten mellan behandlande läkare eller, i de fall det saknas, ansvarig läkare för BBIC-undersökning och respektive förskola eller skola. 3.4 Avlämnande förskolas eller skolas ansvar Avlämnande förskola eller skola ger muntlig information om barnets tidigare vistelse i förskolan eller tidigare skolgång utifrån uppgifter i pedagogiskt överlämningsdokument. Denna information ska också skickas till den nya förskolan eller skolan och förvaras hos förskolechefen eller rektor. När barnet är fortsatt folkbokförd i den placerande kommunen ska avlämnande skola fortsatt följa barnets skolgång under placeringen. 4. Introduktion i den nya förskolan eller skolan Förskolechefen vid mottagande förskola ansvarar för inskolningen för barnet. Förskolechefen, eller någon som förskolechefen utser, planerar tillsammans med familjehemmet eller HVB, hur inskolningen ska gå till. Utifrån barnets ålder och mognad ska information till barnet lämnas och barnets synpunkter ska inhämtas. Rektor vid mottagande skola ansvarar för introduktionen i den nya skolan. Rektor, eller någon som rektor utser, och barnets mentor planerar tillsammans med barnet och familjehemmet eller HVB hur skolstarten ska gå till. Barnet ska vid introduktionen få möjlighet att träffa skolsköterska för att få information om det kommande hälsobesöket. 12 (22)

13 5. Pedagogisk bedömning och hälsobedömning 5.1 Pedagogisk bedömning Den mottagande förskolan gör en pedagogisk bedömning utifrån BBIC konsultationsdokument för förskolan. Dokumentet skickas ut av socialsekreteraren i samband med kallelse till gemensamt uppföljningsmöte. Den pedagogiska bedömningen ska inkludera alla delar i barnets vistelse i förskolan och görs oavsett om barnet byter förskola eller inte. Den mottagande skolan gör en pedagogisk bedömning inom tre månader från det att barnet börjar skolan. Den pedagogiska bedömningen bygger på information från avlämnade skola och hur barnets skolgång fungerat den första tiden i den mottagande skolan samt hur det går för barnet i respektive ämne. Om barnet inte har uppnått kunskapskraven eller om det saknas information om barnet, ska den mottagande skolan göra en pedagogisk utredning. Utredning och åtgärdsprogram från den tidigare skolan används som en del i utredningen. 5.2 Hälsobedömning I samband med en placering i familjehem eller på HVB ska barnet läkarundersökas. 11 Socialsekreteraren skickar läkarutlåtandet till BVC-sjuksköterskan och skolsköterskan om samtycke föreligger. Efter placering gör BVC-sjuksköterskan hembesök hos familjehemmet och vid behov om barnet är placerat i HVB. Hembesöket genomförs inom 3 månader efter placering. BVC-sjuksköterskan efterfrågar om och när barnet har vaccinerats, läkarundersökts och när barnet senast var på tandvårdskontroll. Om barnet inte varit på hälsobesök vid tidigare BVC eller läkarundersökts inför placering, genomför BVC-sköterskan hälsobesök enligt barnhälsovårdsprogrammet, eller efter behov. BVC-sjuksköterskan ska också bedöma om barnet behöver undersökas av läkare och i så fall boka tid för detta. Familjehemsföräldrarnas behov av extra stöd ska uppmärksammas. Finns behov ska stöd kunna erbjudas utanför det universella programmet. Skolsköterskan genomför ett hälsobesök tre månader efter att barnet börjat skolan oavsett vilken årskurs barnet går i. Skolsköterskan genomför hälsosamtal och efterfrågar om, och när, barnet har vaccinerats, läkarundersökts och när barnet senast 11 Samverkansöverenskommelse mellan länets kommuner och Landstinget Kronoberg angående läkarundersökning för barn inför placering enligt Socialtjänstlagen eller Lagen om vård av unga. 13 (22)

14 var på tandvårdskontroll. Om barnet inte nyligen varit på hälsobesök i den tidigare skolan eller har undersökts av läkare i samband med placering, genomför skolsköterskan hälsobesök. Skolsköterskan ska också bedöma om barnet behöver undersökas av skolläkare och i så fall boka tid för det. När hälsobedömningen är gjord återrapporterar BVC-sjuksköterskan eller skolsköterskan detta till socialsekreteraren. Utifrån vad som framkommit i hälsobedömningen bestäms den fortsatta planeringen i samarbete med socialsekreteraren och familjehemmet eller HVB och vid behov med den läkare som genomfört läkarundersökning i samband med placering. 6. Gemensamt uppföljningsmöte Inom 6 månader efter informationsmötet genomförs ett uppföljningsmöte. Barnets behov avgör om uppföljningsmötet ska hållas inom kortare tid. (Se Tid för uppföljningsmöte) Vid behov upprättas en samordnad individuell plan (SIP), som tydliggör vars och ens fortsatta ansvar. Initiativet till SIP kan tas av socialtjänst och hälso- och sjukvård. Socialsekreteraren bjuder in följande personer till mötet: För barn tillhörande BVC och/eller förskola För skolbarn Förskolechef vid mottagande förskola, som i sin tur bestämmer vem som mer ska delta på mötet. Mest lämplig är den pedagog som barnet känner bäst. BVC-sjuksköterska vid mottagande Barnavårdscentral. Familjehemmet/HVB Barnets vårdnadshavare, utifrån bedömning eller legal företrädare Rektor vid mottagande skola, som i sin tur sammankallar skolsköterskan och barnets klasslärare/mentor samt vid behov andra funktioner inom elevhälsan Rektor eller representant från avlämnande skola, om barnet är fortsatt folkbokfört i den placerande kommunen. Familjehemmet/HVB Barnets vårdnadshavare, utifrån bedömning, eller legal företrädare Barnet, utifrån bedömning. Barnkonventionen artikel 3 och (22)

15 6.1 Socialtjänstens ansvar vid uppföljningsmöte Socialsekreteraren ansvarar för att leda uppföljningsmötet och att innehållet i mötet följer rutinen. Socialsekreteraren informerar om det har skett förändringar i placeringen som påverkar: barnets vistelse i förskolan eller skolan, vårdnadshavarens, familjehemmet eller HVB och/eller socialtjänstens ansvar, vårdnadshavarens samtycke till hälso- och sjukvård. Som underlag till mötet används BBIC konsultationsdokument som socialsekreteraren skickar till förskolan eller skolan två veckor innan mötet. 6.2 Förskolans eller skolans ansvar vid uppföljningsmöte Förskolechefen och pedagogen informerar om barnets vistelse i förskolan utifrån BBICkonsultationsdokument samt barnets eventuella behov av särskilt stöd i förskolan. Om särskild handlingsplan har upprättats ska innehållet delges och diskuteras vid mötet. Rektor, skolsköterskan och pedagogen informerar om barnets skolgång utifrån BBICkonsultationsdokument, resultatet av den pedagogiska bedömningen samt om barnets eventuella behov av stöd i skolan. Om åtgärdsprogram har upprättats ska innehållet delges och diskuteras vid mötet. Skolsköterskan informerar om journalöverföring har fungerat, om genomfört hälsobesök samt planering framåt. När barnet är fortsatt folkbokförd i den placerande kommunen, deltar en representant från avlämnande skola vid uppföljningen. 6.3 BVC-sköterskans ansvar vid uppföljningsmöte BVC-sjuksköterskan informerar om journalöverföringen har fungerat, delger om genomfört hälsobesök, om läkarundersökning har genomförts samt planering framåt. 7. Fortsatt uppföljning Socialsekreteraren bjuder in till gemensamt uppföljningsmöte minst en gång per år (se avsnitt 6, Gemensamt uppföljningsmöte). Utöver detta bestäms tider och former för fortsatt uppföljning av barnets hälsa utifrån de behov som finns kring barnet. Vid behov upprättas en samordnad individuell plan, SIP. 15 (22)

16 8. I samband med att placering upphör eller överlämning till annan förskola eller skola I god tid innan en placering upphör behöver en planering göras. Socialsekreteraren ansvarar för att kalla till och leda planeringsmötet. Barnets nuvarande förskola eller skola medverkar i planering inför avslut. Viktigt att barnet får göra ett bra avslut vilket underlättar introduktionen i eventuellt en ny förskola eller skola. Vid överlämning till annan förskola eller skola bidrar dessa med pedagogisk dokumentation och eventuellt övrig dokumentation samt medverkar vid överlämningsmöte till mottagande förskola eller skola. Finns en mottagande förskolan eller skolan medverkar den i planeringen och förbereder sitt mottagande. Överlämning ska också planeras från avlämnande BVC till mottagande BVC. 9. Vid oro för barnets hälsa och vistelse på förskolan, skola eller vid oro för brister i familjehemmet/hvb Socialtjänsten ska kontaktas om: Barnet har hög frånvaro i förskolan eller skolan eller om vistelsen på förskolan eller skolgången på annat sätt inte fungerar, barnets fysiska eller psykiska hälsa försämras, barnet uteblir från BVC-besök, barnet visar tecken på missbruk eller annat normbrytande beteende, familjehemmet eller HVB inte deltar vid utvecklingssamtal, familjehemmet eller HVB inte visar intresse för barnets vistelse på förskolan, skolgång eller hälsa, det finns oro för hur barnet har det i familjehemmet eller HVB, det finns oro för hur barnets umgänge med vårdnadshavare/föräldrar fungerar och påverkar barnet. OBS! Vid misstanke om att barnet far illa i familjehemmet eller HVB, i samband med umgänge med vårdnadshavare/föräldrar, eller på grund av eget beteende, skall förskola/skolan och hälso- och sjukvården enligt anmälningsskyldigheten (14 kap. 1 SoL), göra en anmälan till socialtjänsten i den kommun som genomfört placeringen. En kopia av anmälan skickas till socialtjänsten i vistelsekommunen för kännedom. 16 (22)

17 10. CHECKLISTA - genomförande och ansvarsfördelning Rutinen gäller: Vid placeringar i och utanför Kronobergs län, barn 0-18 år, vid samtliga familjehemsplaceringar, det vill säga både vid jourplaceringar och stadigvarande placering, vid placering i hem för vård eller boende (HVB), oavsett om barnet byter förskola, skola eller inte, i tillämpliga delar, alla skolformer från och med förskola. I de fall den unge är över 18 år bör rutinen användas, men då utifrån den unges egna beslut och önskemål, placering utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Av rutinen framgår särskilda rutiner för barn med skyddade personuppgifter eller hemlig vistelseort. Rutinen tar inte bort förskolans, skolans eller hälso- och sjukvårdens anmälningsskyldighet om barnet misstänkts fara illa. FN:s barnkonvention om barnets rätt om information, inflytande och delaktighet ska tillämpas. 17 (22)

18 EFTER SOCIALTJÄNSTENS BESLUT Socialsekreterare Listar barnet på aktuell vårdcentral. Ev. ansöker till förskola. Inhämtar vårdnadshavares samtycke till hälso- och sjukvård och överföring av hälsovårdsjournal. Bjuder in till informationsmöte. Avlämnande och mottagande förskolechef eller rektor, familjehem eller HVB, BVC-sjuksköterska samt vårdnadshavare/legal företrädare och barnet (efter bedömning). INFÖR INFORMATIONSMÖTE Avlämnande förskolechef/rektor Mottagande förskolechef/rektor Mottagande BVCsjuksköterska/ Skolsköterska Kallar den pedagog som känner barnet bäst Sammanställer pedagogiskt överlämnings- dokument. Förskolechefen kallar barnets pedagog. Rektor sammankallar skolsköterska och barnets blivande klasslärare/mentor samt vid behov andra funktioner inom elevhälsan. Frågar socialsekreteraren efter samtycke samt om långvarig sjukdom och/eller funktionsnedsättning. Beställer elevhälsovårds-/barmhälsovårds journal efter samtycket är klarlagt. INFORMATIONSMÖTE Sker 2 veckor innan barnets skolstart. Stöddokument: 1. Socialtjänstens information vid familjehemsplacering 2. BBIC placerings- information 3. Samtycke till överföring av barnhälsovårdjournal 4. Pedagogiskt överlämningsdokument 5. Ev. handlingsplan vid skyddade personuppgifter 6. Ev. SIP Socialsekreterare Mötesansvarig. Klargör vårdnadshavarens, socialtjänstens och familjehemmets/hvb ansvar. Lämna information om barnet utifrån informationsdokumentation. Klargör vårdnadshavarens samtycke till hälso- och sjukvård och överföring av hälsovårdsjournal Bokar tid för uppföljningsmöte. 18 (22)

19 Avlämnande förskolechef/rektor BVC-sjuksköterska/ Skolsköterska Informerar utifrån pedagogiskt överlämnings- dokument. Informerar utifrån överlämnad journal, om den har inhämtats. INRODUKTION I DEN NYA FÖRSKOLAN/SKOLAN Förskolechef/rektor Planerar introduktionen tillsammans med familjehemmet/hvb och barnet. Skolsköterska Barnet ges möjlighet att träffa skolsköterskan och få information om det kommande hälsobesöket. UPPFÖLJNINGSMÖTE sker 6 månader efter informationsmötet. Stöddokument: BBIC Konsultationsdokument samt övrig relevant stöddokumentation. Socialsekreterare Bjuder in förskolechefen/rektor, familjehemmet/hvb, BVCsjuksköterskan samt ev vårdnadshavaren och barnet. Rektor vid avlämnande skola om barnet är folkbokfört i den placerande kommunen. Skickar BBIC-konsultationsdokument till förskolan/skolan 2 veckor innan mötet. Vid mötet informerar om eventuella ändringar som påverkar barnets vistelse i förskolan/skolan och förskolans/skolans kontakt med vårdnadshavare Förskolechef/rektor Inför mötet gör en pedagogisk bedömning utifrån BBICkonsultationsdokument och ev. kompletterande utredningar. Förskolechefen kallar den pedagog som barnet känner bäst. Rektor kallar skolsköterskan och barnets klasslärare/mentor samt vid behov andra funktioner inom elevhälsan. Till mötet ta med dokumentation av pedagogisk bedömning och genomförda utredningar samt ev. handlingsplan. BVC-sjuksköterska/ Skolsköterska BVC-sjuksköterskan genomför ett hembesök inom tre månader efter placering. Skolsköterskan genomför ett hälsobesök, tre månader efter skolstart. Vid mötet delger BVC-sjuksköterskan om journalöverföring och genomfört hembesök. Skolsköterskan delger om journalöverföring och hälsobesök 19 (22)

20 REGELBUNDNA UPPFÖLJNINGSMÖTEN OCH MÖTEN INFÖR ATT PLACERING UPPHÖR Socialsekreterare Bjuder in till möte. ORDLISTA BVC - Barnavårdcentral Barnhälsovård- verksamhet på BVC Familjehem - Familjehem är ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt. Jourplacering i familjehem innebär placering för kortare tid. Genomförandeplan - Socialtjänstens plan för genomförandet av innehåll i placeringen. HVB Hem för vård eller boende är en institution som på socialnämndens uppdrag erbjuder boende till barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo med sin familj. Det finns även boenden för familjer och för vuxna som har olika sociala problem som de behöver vård och stöd kring och utanför sitt eget boende. Placering enligt Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) - Tvångslag. Vårdnadshavare samtycker inte till placering. Samtycke behöver inte inhämtas, men ska eftersträva, i frågor som rör barnet. Placering enligt Socialtjänstlagen (SoL) - Vårdnadshavare samtycker till placering. Samtycke ska inhämtas i frågor som rör barnet. SIP - Samordnad individuell plan när barnet har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvård. 20 (22)

21 21 (22)

22 22 (22)

Gemensam samverkansrutin vid placering i familjehem eller hem för vård eller boende

Gemensam samverkansrutin vid placering i familjehem eller hem för vård eller boende Gemensam samverkansrutin vid placering i familjehem eller hem för vård eller boende för barnhälsovård, socialtjänst, förskola, skola inklusive elevhälsa i Kronobergs län 1. Inledning Rutinen bygger på

Läs mer

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING FÖR SOCIALTJÄNST, BVC, FÖRSKOLA OCH SKOLA INKLUSIVE ELEVHÄLSA Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv

Läs mer

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING För socialtjänst, BVC, förskola och skola inklusive elevhälsa Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna genom Region

Läs mer

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA INKLUSIVE ELEVHÄLSA Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Utveckling i samverkan

Läs mer

1 GEMENSAMT INFORMATIONSMÖTE INTRODUKTION FÖR BARNET PEDAGOGISK OCH MEDICINSK BEDÖMNING AV MOTTAGANDE PART... 7

1 GEMENSAMT INFORMATIONSMÖTE INTRODUKTION FÖR BARNET PEDAGOGISK OCH MEDICINSK BEDÖMNING AV MOTTAGANDE PART... 7 Samverkansrutin för socialtjänst och förskola/skola inklusive BVC/elevhälsa vid placering av barn och ungdomar i familjehem och hem för vård eller boende (HVB) 1 GEMENSAMT INFORMATIONSMÖTE... 4 1.1 INFORMATIONSMÖTETS

Läs mer

Samverkan hur och varför? Ledarskap från riktlinjer till konkret samarbete

Samverkan hur och varför? Ledarskap från riktlinjer till konkret samarbete Samverkan hur och varför? Ledarskap från riktlinjer till konkret samarbete Särskilt om socialtjänstens ansvar för samverkan kring barn och unga SoL 5:1a Socialnämnden ska i frågor som rör barn som far

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-09-26 Blad 1 (15 )

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-09-26 Blad 1 (15 ) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-09-26 Blad 1 (15 ) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl 11.00-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera

Läs mer

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga Bakgrund Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Samordnad individuell plan (Sip) i Uppsala län

Samordnad individuell plan (Sip) i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-12-11 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Samtliga Förvaltningar Fastställt av: TKL 2016-11-18

Läs mer

Samordnad individuell plan (SIP) - ett verktyg i samverkan

Samordnad individuell plan (SIP) - ett verktyg i samverkan Samordnad individuell plan (SIP) - ett verktyg i samverkan Bakgrund Samordnad individuell plan är lag sedan 2010 Många olika verksamheter ställer höga krav på samverkan En SIP kan öka tydligheten för familjen

Läs mer

Samverkansdokument mellan socialtjänst och BOU

Samverkansdokument mellan socialtjänst och BOU VK300S v1.0 040416, Bilaga 4 ALVA Rutiner för samverkan mellan soc och bou.doc Samverkansdokument mellan socialtjänst och BOU 1 (8) Bakgrund Underhösten 2012 har socialförvaltningen beviljats medel av

Läs mer

Riktlinje för samordnad individuell plan, SIP

Riktlinje för samordnad individuell plan, SIP Riktlinje för samordnad individuell plan, SIP Samordnad individuell plan enligt lag sedan 2010 Sedan 2010 står det i socialtjänstlagen, SoL, och hälso- och sjukvårdslagen, HSL, att för personer som behöver

Läs mer

Gemensam handlingsplan

Gemensam handlingsplan sid 1 (7) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN BARN OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Jan Sundström/Irene Lidström//Anna-Lena Norlander-Groth/Susanne Bohm/Ann-Charlotte Bohlin 2014-10-06 Gemensam handlingsplan

Läs mer

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga Lagstiftning om samverkan kring barn och unga en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det bestämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten,

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Rutin för läkarundersökning och bedömning av tandhälsa i samband med placering enligt Socialtjänstlagen eller Lagen med särskilda bestämmelser om

Rutin för läkarundersökning och bedömning av tandhälsa i samband med placering enligt Socialtjänstlagen eller Lagen med särskilda bestämmelser om Rutin för läkarundersökning och bedömning av tandhälsa i samband med placering enligt Socialtjänstlagen eller Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga Denna rutin tillhör Samverkansöverenskommelse

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSRUTINER HÄLSOUNDERSÖKNING I ANSLUTNING TILL ATT BARN OCH UNGA PERSONER ÅR PLACERAS FÖR VÅRD UTANFÖR DET EGNA HEMMET

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSRUTINER HÄLSOUNDERSÖKNING I ANSLUTNING TILL ATT BARN OCH UNGA PERSONER ÅR PLACERAS FÖR VÅRD UTANFÖR DET EGNA HEMMET Fr ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSRUTINER HÄLSOUNDERSÖKNING I ANSLUTNING TILL ATT BARN OCH UNGA PERSONER 18 20 ÅR PLACERAS FÖR VÅRD UTANFÖR DET EGNA HEMMET Dokumentinformation Dokumenttitel: Överenskommelse

Läs mer

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Bakgrund Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i

Läs mer

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Ett stöd i samarbete mellan förskola, skola och socialtjänst kring anmälningsärende enligt 14 kap.1 Socialtjänstlagen. Definitionen utgår från barnet, skiljer

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:776 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP

Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP Aktivitet Hur? Verktyg ja nej Finns det en överenskommelse om samarbete mellan socialtjänst och sjukvård där ansvarsfördelning en framgår? Varje

Läs mer

Samarbetsrutin vid placering av barn och unga i annan kommun

Samarbetsrutin vid placering av barn och unga i annan kommun Samarbetsrutin vid placering av barn och unga i annan kommun Placeringskommunens ansvar vid förskoleverksamhet, förskoleklass, skolbarnsomsorg och skola 1 Barn- och ungdomsförvaltningen Gymnasieförvaltningen

Läs mer

Avtal och länsöverenskommelse om rutin rörande barn och unga som placeras i familjehem eller vid hem för vård och boende (HVB)

Avtal och länsöverenskommelse om rutin rörande barn och unga som placeras i familjehem eller vid hem för vård och boende (HVB) Avtal och länsöverenskommelse om rutin rörande barn och unga som placeras i familjehem eller vid hem för vård och boende (HVB) - Läkarundersökning, tandläkarundersökning samt former för samarbete med barn-

Läs mer

Nyheter inom regelverket som berör de medicinska insatserna inom elevhälsan Skolsköterskekongressen 2014

Nyheter inom regelverket som berör de medicinska insatserna inom elevhälsan Skolsköterskekongressen 2014 Nyheter inom regelverket som berör de medicinska insatserna inom elevhälsan Skolsköterskekongressen 2014 Carita Fallström (carita.fallstrom@vardforbundet.se) Vilka regelverk gäller? Vad är nytt? Vad är

Läs mer

Remissyttrande avseende betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76, U2012/6322/S)

Remissyttrande avseende betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76, U2012/6322/S) 2013-05-06 Dnr 10.1-7685/2013 1(8) Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande avseende betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden som avser familjehem och jourhem samt rekrytering och utredning av familjehem och jourhem i Strängnäs kommun

Riktlinjer för handläggning av ärenden som avser familjehem och jourhem samt rekrytering och utredning av familjehem och jourhem i Strängnäs kommun 7:1 7:2 7:3 Beslutad: Socialnämnden 2015-05-26, SN xx Gäller fr o m: 2015-06-01 Myndighet: Individ- och familjeomsorgen Diarienummer: SN/2015:216-700 Ersätter: Allmänna riktlinjer IFO dnr 3/2002-760 Ansvarig:

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Upprättad av socialtjänsten genom Anette Höögh Helene L Lindström Birgitta Rasmusson 2010-04-13

Upprättad av socialtjänsten genom Anette Höögh Helene L Lindström Birgitta Rasmusson 2010-04-13 Upprättad av socialtjänsten genom Anette Höögh Helene L Lindström Birgitta Rasmusson 2010-04-13 INNEHÅLL ÄRENDEGÅNG....1 BEGREPPSFÖRKLARING. 2 ANMÄLAN TILL SOCIALTJÄNSTEN. 4 UPPGIFTER VID ANMÄLAN TILL

Läs mer

Rutin för upprättande av samordnad individuell plan, SIP, för barn och ungdom som har kontakt med socialtjänsten i Motala

Rutin för upprättande av samordnad individuell plan, SIP, för barn och ungdom som har kontakt med socialtjänsten i Motala Rutin för upprättande av samordnad individuell plan, SIP, för barn och ungdom som har kontakt med socialtjänsten i Motala Socialförvaltning, Motala kommun Beslutsinstans: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014

Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014 Individ- och familjeomsorg Ärendenr SON 2014/4 1 (5) Datum 16 januari 2014 Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014 Bakgrund Regeringen och Sveriges Kommuner och

Läs mer

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Baserad på överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning, Landstinget i Värmland och länets kommuner 2014-10-30--2016-10-29 1. Definition av målgrupp/er

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

SIP - Samordnad individuell plan. Annika Nilsson-Wendel Verksamhetsutvecklare BUP Skåne

SIP - Samordnad individuell plan. Annika Nilsson-Wendel Verksamhetsutvecklare BUP Skåne SIP - Samordnad individuell plan Annika Nilsson-Wendel Verksamhetsutvecklare BUP Skåne Agenda Vad är det som gäller Syftet med SIP Hur gör man en SIP Film från SKL Styrande dokument Ramavtal Lokal överenskommelse

Läs mer

RUTIN FÖR SAMORDNAD INDIVIDUELL PLAN (SIP)

RUTIN FÖR SAMORDNAD INDIVIDUELL PLAN (SIP) 2015-02-20 Rubrik specificerande dokument Rutin för samordnad individuell plan (SIP) Upprättad av (arbetsgrupp alt. namn, befattning) Susanne Rydéhn, Ingrid Gustafsson, Marie Cesares Olsson, Katarina Fardelin

Läs mer

Oro för barn och unga

Oro för barn och unga Oro för barn och unga Så här går det till när en anmälan om oro för barn och unga lämnas in. Detta material ersätter tidigare lathund. Laholm 2013-05-24 www.laholm.se Så här går det till på socialkontoret

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

LÄNSGEMENSAM ÖVERENSKOMMELSE OCH SAMVERKANSRUTIN

LÄNSGEMENSAM ÖVERENSKOMMELSE OCH SAMVERKANSRUTIN LÄNSGEMENSAM ÖVERENSKOMMELSE OCH SAMVERKANSRUTIN BEDÖMNING AV TANDHÄLSA I SAMBAND MED ATT BARN PLACERAS I FAMILJEHEM ELLER HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Närvård i Sörmland Kommuner Landsting i samverkan

Läs mer

Maria Nyström Agback. maria.nystrom-agback@socialstyrelsen.se

Maria Nyström Agback. maria.nystrom-agback@socialstyrelsen.se Maria Nyström Agback maria.nystrom-agback@socialstyrelsen.se Samordnad individuell plan enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen Vilka personer kan få en samordnad individuell plan upprättad

Läs mer

Samverkan varför, när och hur?

Samverkan varför, när och hur? Samverkan varför, när och hur? Varför behövs samarbete? Det finns ett tydligt samband mellan utsatthet och ohälsa, försenad utveckling samt bristande skolgång Vanligast och även mest allvarligt med multipla

Läs mer

Samordnad individuell plan med stöd av IT-tjänsten Prator - öppenvårdsmodul

Samordnad individuell plan med stöd av IT-tjänsten Prator - öppenvårdsmodul Samordnad individuell plan med stöd av IT-tjänsten Prator - öppenvårdsmodul Överenskommelse mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i Västerbotten. Överenskommelsen ska ge vägledning till samverkan

Läs mer

Plan för inskolning och överlämnande förskola till skola. Barn- och utbildningsförvaltningen

Plan för inskolning och överlämnande förskola till skola. Barn- och utbildningsförvaltningen Plan för inskolning och överlämnande förskola till skola Barn- och utbildningsförvaltningen 2016-11-01 Utdrag ur läroplanerna Lpfö-98, reviderad 2010* 2.5 ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN Förskolan ska samverka

Läs mer

LÄNSGEMENSAM Öve ÖVERENSKOMMELSE OCH SAMVERKANSRUTIN

LÄNSGEMENSAM Öve ÖVERENSKOMMELSE OCH SAMVERKANSRUTIN LÄNSGEMENSAM Öve ÖVERENSKOMMELSE OCH SAMVERKANSRUTIN LÄKARUNDERSÖKNING I SAMBAND MED ATT BARN PLACERAS I FAMILJEHEM ELLER HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Närvård i Sörmland Kommuner Landsting i samverkan

Läs mer

Utlåtande från hälso- och sjukvården

Utlåtande från hälso- och sjukvården Utlåtande från hälso- och sjukvården När ett barn utreds är det viktigt att socialsekreterare konsulterar den medicinska kompetens som finns runt barnet. Denna mall kan användas om socialtjänsten behöver

Läs mer

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Dagordning Styrande lagstiftning för socialtjänsten och hälso- och sjukvården Samordnad individuell plan

Läs mer

Rutin och riktlinjer rörande barn och unga som utreds för samhällsvård.

Rutin och riktlinjer rörande barn och unga som utreds för samhällsvård. Gäller fr.o.m. 1 januari 2016 Rutin och riktlinjer rörande barn och unga som utreds för samhällsvård. Läkarundersökning, tandläkarundersökning samt former för samarbete med Barn- och ungdomspsykiatrin

Läs mer

Plan för inskolning och överlämnande 2016

Plan för inskolning och överlämnande 2016 Plan för inskolning och överlämnande 2016 Frösön Orrviken Reviderad 20160222 Innehållsförteckning Utdrag ur läroplanerna 3 Rutiner för överlämnande 4 - Enskilda barn/elever 4 - Från förskola till skola

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Denna överenskommelse är en bearbetad upplaga som ursprungligen författats gemensamt av regionförbundet och landstinget i Jönköpings län.

Denna överenskommelse är en bearbetad upplaga som ursprungligen författats gemensamt av regionförbundet och landstinget i Jönköpings län. 1(7) Överenskommelse om samordnade insatser för barn, mellan landsting och kommun, med utgångspunkt från aktuell lagstiftning i hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen samt i föreskrifter och allmänna

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

DOKUMENTTYP Riktlinje PUBLICERAD

DOKUMENTTYP Riktlinje PUBLICERAD UPPRÄTTAD: 2015-04-29 UTGÅVA: 1 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Ledningssystem DOKUMENTNAMN Samordnad individuell plan (SIP) ORGANISATION VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN HANDLÄGGARE Kvalitetshandläggare DOKUMENTTYP Riktlinje

Läs mer

Trygg och säker vård i familjehem och HVB

Trygg och säker vård i familjehem och HVB Trygg och säker vård i familjehem och HVB Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende Antal barn och

Läs mer

SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola 6 Definitioner Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person kan utföra själv.

Läs mer

Manual för rektor och förskolechef inför mottagande i grundsärskola reviderat

Manual för rektor och förskolechef inför mottagande i grundsärskola reviderat Manual för rektor och förskolechef inför mottagande i 2012-05-25 reviderat 2012-07-26 Innehåll 1 Inledning 5 2 Definition 5 3 Anvisningar 6 3.1 Viktigt att tänka på vid föräldrakontakter... 6 3.2 Ansökan

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Barnhälsoplan Tallbackens förskola. Knivsta kommun

Barnhälsoplan Tallbackens förskola. Knivsta kommun Barnhälsoplan 2016-2017 Tallbackens förskola Knivsta kommun Reviderad ht-2016 Barnhälsoarbetet utgår från Skollagen och Läroplanen för förskolan Lpfö-98 rev 2010 Förskolans uppdrag Skollagen (2010) 8 kap

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING

LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING - för barn som placerats med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), SoL eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52),

Läs mer

Samverkansrutin för landsting och kommun

Samverkansrutin för landsting och kommun Omvårdnadsförvaltningen 2015-09-03 Samverkansrutin för landsting och kommun Samordnad Individuell Plan (SIP) Inledning Sedan 1 januari 2010 finns i 2 kap. 7 Socialtjänstlagen och i 3 f Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

TÅNGVALLASKOLANS HANDLINGSPLAN för arbete med elever i behov av särskilt stöd

TÅNGVALLASKOLANS HANDLINGSPLAN för arbete med elever i behov av särskilt stöd TÅNGVALLASKOLANS HANDLINGSPLAN för arbete med elever i behov av särskilt stöd Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd, och samverka för att göra skolan till

Läs mer

Förslag till reviderade riktlinjer för familjehemsvård av barn och ungdomar

Förslag till reviderade riktlinjer för familjehemsvård av barn och ungdomar 3 : 1-0 0 4 6 / 2 0 1 1 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERG RIPANDE SOCIAL A FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 3.1-82/2013 SID 1 (9) 2011-02-08 Handläggare: Ann Gardeström Telefon: 08-508 25 411 Till

Läs mer

Cirkulärnr: 16:2 Diarienr: 15/3035 Nyckelord:

Cirkulärnr: 16:2 Diarienr: 15/3035 Nyckelord: Cirkulärnr: 16:2 Diarienr: 15/3035 Nyckelord: Handläggare: Kostnadsansvar, stödinsatser, familjehemsplacerad, HVB-hem Ann Sofi Agnevik, Mats Söderberg Avdelning: Avdelningen för juridik och avdelningen

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Samordnad individuell plan

Samordnad individuell plan Version 2014-04-10 Samordnad individuell plan Gemensamma riktlinjer för samverkan mellan kommunerna och landstinget avseende vuxna personer från 18 år som är i behov av insatser från båda huvudmännen samtidigt

Läs mer

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Gäller fr.o.m. 11.07.01 Barn- och ungdomsförvaltningen Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Foto: Anita Hogeborn-Kullander INNEHÅLL 1. Inledning...3 2. Mål och syfte...3 3. Elevhälsans organisation...3

Läs mer

Rutin för samordnad individuell plan (SIP)

Rutin för samordnad individuell plan (SIP) Rutin för samordnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Rutiner vid arbete med elever i behov av stöd

JOKKMOKKS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Rutiner vid arbete med elever i behov av stöd Rutiner vid arbete med elever i behov av stöd Elevansvarig pedagog Klasslärare, mentor Arbetslag Spec. ped Skollagen 3kap, 3 Info till rektor B E S L U T S P R O T O K O L L ej ÅP REKTOR Utredning Skollagen,

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Hedemora 2013-07-29 Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen 1 Gemensamma riktlinjer för alla kommunalt drivna skolor Dessa riktlinjer

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Senast uppdaterad 2013-08-13 Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning och har skolplikt. Skolplikten

Läs mer

Överenskommelse mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården för barn och unga som placeras enligt SoL, LVU eller LSS

Överenskommelse mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården för barn och unga som placeras enligt SoL, LVU eller LSS Förvaltningsnamn Avsändare Överenskommelse mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården för barn och unga som placeras enligt SoL, LVU eller LSS Utfärdat av Hälso- och sjukvården och kommunernas socialtjänst

Läs mer

Barn som närstående/anhöriga

Barn som närstående/anhöriga (5) Barn som närstående/anhöriga Barns rätt till information, råd och stöd I en situation där barn lever tillsammans med en vuxen patient som har en allvarlig fysisk sjukdom, psykisk störning eller funktionsnedsättning

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

Samordnad individuell plan

Samordnad individuell plan Samordnad individuell plan Gemensamma riktlinjer för samverkan mellan kommunerna och landstinget avseende barn och ungdomar upp till 18 år som är i behov av insatser från båda huvudmännen samtidigt Vägledning

Läs mer

Att anmäla oro för barn

Att anmäla oro för barn Att anmäla oro för barn Reviderad 2017-10-09 Alla som arbetar med barn har en avgörande roll i att uppmärksamma barn som kan behöva samhällets stöd eller skydd. Att göra en anmälan kan kännas svårt liksom

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad:

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad: Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård Fastställd: 2014-12-11 Reviderad: Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Åtgärd... 4 Ansvarsfördelning... 4 Kommunalt ansvar:... 4 Annan

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Ljusdal

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Ljusdal TILLSYNSRAPPORT 1 (9) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Ljusdal Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:10 (M och S) och allmänna råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn TILLSYNSRAPPORT 1 (8) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Samordnad individuell plan SIP SIP

Samordnad individuell plan SIP SIP Samordnad individuell plan SIP SIP Innehåll 1. Vad och varför Vad är vad? SIP-arbete Varför är det viktigt att använda SIP 3. Start och förberedelser Bedöma behov och starta ett SIP-arbete Samtycke Familjens/anhörigas

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

Utredning om barn och unga

Utredning om barn och unga Utredning om barn och unga KONTAKTA SOCIALTJÄNSTEN Både barn och vuxna kan ta en kontakt med oss inom socialtjänsten. Det kan vara en anmälan om misstanke att barn far illa, ansökan om hjälp eller stöd

Läs mer

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Planen har arbetats fram av skolans Elevhälsa och antagits av rektor 131001 Inledning Missbruk av alkohol och narkotika leder till ohälsa

Läs mer

Kommunförbundet Skåne. Chefsnätverksträff

Kommunförbundet Skåne. Chefsnätverksträff Kommunförbundet Skåne Chefsnätverksträff Dagordning Information om nuläge BBIC Organisation BBIC Skåne Info från SoS Kommunernas nulägesbeskrivning Hälsoundersökningar Handräckning LVU riktlinjer, avvikelsehantering

Läs mer

Anpassa utredningar efter barnens behov

Anpassa utredningar efter barnens behov myndighetssamverkan då det finns misstanke om att barn utsatts för våld och/eller sexuella övergrepp Anpassa utredningar efter barnens behov En handbok för er som vill arbeta med Barnsamråd 1 Handboken

Läs mer

Må bra. i förskola och skola. Information om stöd till barn och elever i Östra Göteborg

Må bra. i förskola och skola. Information om stöd till barn och elever i Östra Göteborg Må bra i förskola och skola Information om stöd till barn och elever i Östra Göteborg 1 Barn och ungdomar som mår bra har bättre förutsättningar att utvecklas och ta till sig kunskap. Vi vet att det finns

Läs mer

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Elevhälsans mål: Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan

Läs mer

Handlingsplan för ökad närvaro. förskola, grundskola och grundsärskola. Barn- och ungdomsförvaltningen

Handlingsplan för ökad närvaro. förskola, grundskola och grundsärskola. Barn- och ungdomsförvaltningen Handlingsplan för ökad närvaro förskola, grundskola och grundsärskola Barn- och ungdomsförvaltningen Handlingsplan för ökad närvaro i grundskola och grundsärskola Ogiltig frånvaro Steg 1 Vid första tillfället

Läs mer

1(11) Egenvård. Styrdokument

1(11) Egenvård. Styrdokument 1(11) Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-09-08 148 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska/alb Reviderad 3(11) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet.

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. September 2012 RUTIN FÖR ATT ANSÖKA OM SÄRSKILD FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE (SFV) FÖR ENSAMKOMMANDE BARN När ett barn som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare får permanent uppehållstillstånd (PUT)

Läs mer

Rutin för anmälan enligt 14:kap 1 Socialtjänstlagen till Socialnämnden ( Omsorgsnämnden -Avdelningen för individuell myndighetsutövning )

Rutin för anmälan enligt 14:kap 1 Socialtjänstlagen till Socialnämnden ( Omsorgsnämnden -Avdelningen för individuell myndighetsutövning ) Rutin för anmälan enligt 14:kap 1 Socialtjänstlagen till Socialnämnden ( Omsorgsnämnden -Avdelningen för individuell myndighetsutövning ) Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter

Läs mer