Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Bello Zon Chlorite 7,5%_

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Bello Zon Chlorite 7,5%_1026422-1027595-950136-950137"

Transkript

1 Sida 1 av AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Ytterligare Handelsnamn Gäller även för följande materialnummer: : ; ; ; Abbreviation: CAS nr: EG nr: BelloZon Chlorite 7,5 % Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning av ämnet eller blandningen Komponent 2 (kemisk arbetssubstans) för framställning av klordioxid i klordioxidsystemet Bello Zon, typ CDV och CDL (LegioZon) från. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Producent Leverantör: Gatuadress: Stad: Heidelberg Im Schuhmachergewann 5-11 D Heidelberg Telefon: Telefax: Kontaktperson: Sabine Baumann Telefon: -720 E-post: Internet: Ansvarig avdelning: Leverantör Leverantör: Product Safety/Produktsicherheit ProMinent Doserteknik AB Göteborg Gatuadress: Södra Hildedalsgatan 10 Stad: S-S Göteborg Post box: Box 933 S Göteborg Telefon: E-post: Internet: 1.4 Telefonnummer för nödsituationer: AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Telefax: Giftnotruf Berlin +49 (0) Farobeteckningar: C - Frätande, Xi - Irriterande R-fraser: Starkt frätande. GHS-klassificering Farlighetskategorier: Akut toxicitet: Acute Tox. 4 Frätande/irriterande på huden: Skin Irrit. 2 Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Eye Dam. 1

2 Sida 2 av 2.2 Märkningsuppgifter Faroangivelser: Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten Sodium Chlorite Signalord: Piktogram: Fara GHS05-GHS07 Faroangivelser H302 H315 H31 Skyddsangivelser P270 P20 P301+P312 P330 P302+P352 P332+P313 P362 P305+P351+P33 P310 Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Skölj munnen. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Ta av nedstänkta kläder. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Särskild märkning av vissa blandningar Endast för industriellt bruk. 2.3 Andra faror Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra. AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 3.2 Blandningar Kemisk benämning SODIUM CHLORITE 7,5% Formel: NaClO2 Molekylvikt: 90,41

3 Sida 3 av Farliga komponenter EG nr CAS nr Index nr REACH nr Kemiskt namn Klassificering GHS-klassificering Mängd/halt Sodium Chlorite 5 - < 10 % Xn - Hälsoskadlig, Xi - Irriterande, N - Miljöfarlig R Ox. Liq. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 1); H272 H301 H314 H31 H400 EUH032 Ordalydelse av R-, H- och EUH -meningar: se under avsnit 16. AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Generell rekommendation Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra. Vid inandning Sörj för god ventilation. Kontakta läkaren vid irritation av andningsorgan. Vid hudkontakt Tag genast av alla nedstänkta kläder. Noggrann kroppsrengöring görs (dusch eller bad). Vid ögonkontakt I fall produkten hamnar i ögonen spolas genast vid öppet ögonlock i minst 5 minuter. Konsultera därefter ögonläkare. Vid nedsväjning Vid sväljning ges genast att dricka: Vatten. Framkallar inga kräkningar. Tillkalla absolut läkare! AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 5.1 Släckmedel Lämpliga släckmedel Vatten. Skum. Olämpliga släckmedel Haloner CCl4 Koldioxid (CO2). 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Intorkade rester av lösningen är brandfrämjande. I händelse av brand kan giftiga gaser bildas. Klordioxid 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Vid brand: Använd andningsskydd som är oberoende av omgivande luft. AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Undvik kontakt med huden. 6.2 Miljöskyddsåtgärder Får ej gå ut i avloppsrör och vattendrag. 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering Lämpligt material till förtunning eller neutralisering: Vatten. Lösningen får inte torka in.

4 Sida 4 av 6.4 Hänvisning till andra avsnitt Upptaget material behandlas enligt avsnitt omhändertagning. AVSNITT 7: Hantering och lagring 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering Rekommendation för säker hantering Hantera produkten med samma försiktighet och aktsamhet som är brukligt vid hantering av kemikalier. Information om brand- och explosionsskydd Golv och förorenade föremål tvättas med: Vatten. Golv, väggar och andra ytor inom riskområdet skall rengöras regelbundet. Hålls fuktig med: Vatten. blandas ej med: Syra. Övrig information Hålls bort från: Syra. Reaktionsmedel. 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Krav på lagerlokaler och förvaringskärl Förvaras i väl tillsluten originalförpackning. Skyddas mot solljus och frost. Information om gemensam lagerhållning Hålls bort från: Syra. Reaktionsmedel. Ytterligare information om lagringsförhållanden Vid förvaring av mer än 200kg skall föreskrifterna i tyska TRGS 515 tillämpas. AVSNITT : Begränsning av exponeringen/personligt skydd.1 Kontrollparametrar.2 Begränsning av exponeringen Lämpliga tekniska kontrollåtgärder Beståndsdelar med arbetsplatsrelaterade gränsvärden som skall kontrolleras. Vid ClO2-utsläpp gäller följande arbetsplatsgränsvärden (TRGS 900): 0,1 ml/m3 resp. 0,2 mg/m3. Skyddsåtgärder och åtgärder beträffande hygien Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Ögonskydd/ansiktsskydd Tättslutande skyddsglasögon. Handskar Skyddshandskar: Lämpligt material: NBR (Nitrithandskar). Butylgummi. Olämpligt material: NR (Naturkautschuk, Naturlatex). Andningsskydd Skyddsmask med filter B (grått) (endast vid ClO2-utsläpp). AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Aggregationstillstånd: Färg: Lukt: flytande färglös klorig Provnormer

5 Sida 5 av ph-värde (vid 20 C): 11 Tillståndsväxlingar Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: Nedbrytningstemperatur i C:: Flampunkt: Explosiva egenskaper Inga data tillgängliga. Oxiderande egenskaper brandfördernd Densitet (vid 20 C): Vattenlöslighet: (vid 20 C) Utrinningstid: Inga data tillgängliga C Inga data tillgängliga. 1,06 g/cm³ 572 g/l Inga data tillgängliga. AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 10.1 Reaktivitet Blanda inte med syror Risken för farliga reaktioner Blanda inte med syror. reagerar explosionsartad med: Klordioxid Klor. Cyanväte (blåsyra). Oxidationsmedel. Metallpulver Förhållanden som ska undvikas I torrt tillstånd: Risk av självantändning Oförenliga material Häftig reaktion med: Reaktionsmedel. Svavelhaltiga substanser Bildning av explosiva blandningar med: Syra. Utsläpp av: Klordioxid 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter Bildning av explosiva blandningar med: Syra. Utsläpp av: Klordioxid AVSNITT 11: Toxikologisk information 11.1 Information om de toxikologiska effekterna Akut toxicitet LD50: 1019mg/kg, Råtta. CAS nr Kemiskt namn Exponeringsväg Metod Dos Arter Källa Sodium Chlorite oral ATE 100 mg/kg Irritation och frätning Retande inverkan på huden: species: Kanin. metod: OECD 404 Värdering: ej irriterande. Irriterande effekt på ögat. species: Kanin. Metod: OECD 405 Värdering: starkt irriterande. AVSNITT 12: Ekologisk information

6 Sida 6 av 12.1 Toxicitet Akvatoxicitet Fisktoxicitet LC50: >500mg/L Brachydanio rerio Ytterligare information Produkten får ej ledas i vattendrag utan förbehandling. Förbehandlas med reduceringsmedel (natriumsulfit). AVSNITT 13: Avfallshantering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Rekommendation Förbehandlas med reduceringsmedel (natriumsulfit). Avfallsslag nummer-avfall från överskott/oanvända produkter AVFALL FRÅN OORGANISK-KEMISKA PROCESSER; Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av halogener samt från kemiska processer där halogenföreningar ingår; Lösningar och syror, t.ex. svavelsyra från kontaktprocessen Klassificeras som farligt avfall. Avfallsslag nummer-restavfall AVFALL FRÅN OORGANISK-KEMISKA PROCESSER; Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av halogener samt från kemiska processer där halogenföreningar ingår; Lösningar och syror, t.ex. svavelsyra från kontaktprocessen Klassificeras som farligt avfall. Avfallsslag nummer-förorenad förpackning AVFALL FRÅN OORGANISK-KEMISKA PROCESSER; Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av halogener samt från kemiska processer där halogenföreningar ingår; Lösningar och syror, t.ex. svavelsyra från kontaktprocessen Klassificeras som farligt avfall. Förorenad förpackning Rester i avloppsvattnet kan till oskadliggöras på ett enkelt sätt genom att blanda upp dem med reducerande avloppsvatten eller tillsätta reduceringsmedel (t.ex. natriumdisulfit). Förpackningar som rengjorts på detta sätt kan lämnas in för återvinning. AVSNITT 14: Transport information Landtransport (ADR/RID) 14.1 UN-nummer: UN Officiell transportbenämning: 14.3 Faroklass för transport: 14.4 Förpackningsgrupp: Etiketter: KLORITLÖSNING II Klassificeringskod: Begränsad mängd (LQ): Faroklass nummer: Specialföreskrifter: 521 Transportkategori: 2 C9 LQ22 0 Övriga relevanta upplysningar (Landsvägstransport) Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)

7 Sida 7 av 14.1 UN-nummer: UN Faroklass för transport: 14.4 Förpackningsgrupp: II Etiketter: Klassificeringskod: C9 Sjötransport/sjöfrakt (IMDG) 14.1 UN-nummer: UN Officiell transportbenämning: Chlorite Solution 14.3 Faroklass för transport: /UN 190 PG.II 14.4 Förpackningsgrupp: II Etiketter: Flygtransport/flygfrakt (ICAO) 14.1 UN-nummer: UN Officiell transportbenämning: Chlorite Solution 14.3 Faroklass för transport: UN 190 PG.II/Drill L 14.4 Förpackningsgrupp: II Etiketter: 14.5 Miljöfaror MILJÖFARLIGT: ja Ytterligare information Nödåtgärder: EmS -06; MFAB 741 AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö Nationella bestämmelser Vattenförorenande-klass (D): 2 - farlig för vattenkvaliteten AVSNITT 16: Annan information Ändringar från den föregående versionen Detta datablad innehåller ändringar från den föregående versionen i sektion(er): 14. Ordalydelse av R-meningar (Nummer och fulltext) 22 Farligt vid förtäring.

8 Sida av 32 Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra. 41 Risk för allvarliga ögonskador. 50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext) H272 Kan intensifiera brand. Oxiderande. H301 Giftigt vid förtäring. H302 Skadligt vid förtäring. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H315 Irriterar huden. H31 Orsakar allvarliga ögonskador. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. EUH032 Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra. Ytterligare information Alla uppgifter i detta säkerhetsdatablad grundar sig på vår nuvarande kunskap och gäller produkten i leveransskick. Uppgifterna är avsedda att beskriva produkten ur säkerhetssynpunkt och är inte att betrakta som någon garanti för speciella produktegenskaper. Produktmottagaren är ensam ansvarig för att åtfölja gällande lagar och förordningar. (Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Loxeal 18-10 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(8) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Wartner 2G Vårtborttagning Art Nr 101084, 101086 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS VS 150 C

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS VS 150 C AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn FIS VS 150 C 1.2Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 1. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNING OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktkod CAS Nr. EINECS

Läs mer

Version 3 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 13.11.2014 Tryckdatum 13.11.2014

Version 3 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 13.11.2014 Tryckdatum 13.11.2014 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Design code : : A6943E 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige Utgivningsdatum/ Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE Biosafe HO 32 NE Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

Informationen saknas.

Informationen saknas. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommenderade

Läs mer

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS Green 300 T

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS Green 300 T AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn FIS Green 300 T 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 %

SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 % Väteperoxid APL 30 % Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 % AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 13.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Väteperoxid

Läs mer

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 7 * AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 6 * 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: FÜLL- und REPARATURMAS SF 80 Artikelnummer: 6169/3 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA Cip Acid FA Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 07.12.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Cip Acid FA Artikelnr.

Läs mer

Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010)

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010) SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010) Skapat datum 03-feb-2015 Revisionsdatum: Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 01-07-2012 Version: 10 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Flügger Flurethan Golvfärg Anmälningsnummer: 368414-9

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del Barrikade ESD C-Undercoat B-del Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Barrikade ESD C-Undercoat B- del SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VECK Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH)

SÄKERHETSDATABLAD VECK Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH) SÄKERHETSDATABLAD VECK Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH) Tryckdatum 05/09/2013 Tillverkningsdag 17/08/2011 Revisionsdatum 10/02/2013 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-%

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid)

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) Tefacid 1 VL 30 (liquid) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.07.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer