Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31"

Transkript

1 Sida: 1 / 10 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Ämnets användning / tillredningen Biocid Leverantörens adress och telefonnummer: Thor Nordic Mölndalsvägen Göteborg Sweden Tel: Fax: Område där upplysningar kan inhämtas: Produktsäkerhet: Telefonnummer för nödsituationer: Telefonnummer vid nödfall: Nödnummer 112 Giftinformationscentralen (dygnet runt) 2 Farliga egenskaper Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 GHS05 frätande Skin Corr. 1B H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. GHS09 miljöfarligt Aquatic Acute 1 H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. GHS07 Acute Tox. 4 H302 Skadligt vid förtäring. Skin Sens. 1 H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. Klassificering enligt rådets direktiv 67/548/EG eller direktiv 1999/45/EG C; Frätande R34: Frätande. Xn; Hälsoskadlig R22: Farligt vid förtäring. Xi; Allergiframkallande R43: Kan ge allergi vid hudkontakt. N; Miljöfarlig R50: Mycket giftigt för vattenlevande organismer. (Fortsättning på sida 2)

2 Sida: 2 / 10 (Fortsättning från sida 1) Klassificeringssystem: Klassificeringen med avseende på enskilda hälsovådliga och miljöfarliga egenskaper sker antingen baserat på experimentella och epidemiologiska uppgifter eller med utgångspunkt från konventionella metoder enligt artikel 6 och 7 i beredningsdirektiv 1999/45/EG. Märkningsuppgifter Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen. Farosymboler GHS05 GHS07 GHS09 Signalord Fara Riskbestämmande komponenter för etikettering: 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on Faroangivelser H302 Skadligt vid förtäring. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Skyddsangivelser P273 Undvik utsläpp till miljön. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter. 3 Sammansättning/information om beståndsdelar Kemisk karakterisering: Blandningar Beskrivning: Biozid av 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on. Farliga ingredienser: CAS: EINECS: oktyl-2H-isotiazol-3-on T R23/24; C R34; Xn R22; Xi R43; N R50/53 Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331; Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317 < 25% Ytterligare hänvisningar: De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel Åtgärder vid första hjälpen Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Allmänna hänvisningar: Självskydd av personen som ger första hjälpen. Efter inandning: Tillförsel av friskluft, vid besvär kontakta läkare. (Fortsättning på sida 3)

3 Sida: 3 / 10 (Fortsättning från sida 2) Efter kontakt med huden: Avlägsna omedelbart kläder som förorenats av produkten. Förstör eller tvätta kontaminerade skodon mycket noggrannt. Rengör med vatten och tvål, om möjligt även med polyetylenglykol 400. Tillkalla läkare omedelbart. Omedelbar läkarvård krävs, då obehandlade frätsår är svårläkta. Använd omedelbart nöddusch om det föreligger kontakt med stora partier hud. Efter kontakt med ögonen: Skölj öppet öga i åtminstone 15 minuter under rinnande vatten och lägg på ett sterilt skyddande bandage. Kontakta läkare. Efter förtäring: Skölj munnen och drick rikligt med vatten. Framkalla ej kräkning, tillkalla omedelbart läkarhjälp. Ge ej någonting flytande via munnen till en medvetslös person. En person som kräks och ligger på rygg skall bringas i framstupa sidoläge. Hänvisningar för läkaren: De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Allergiska symptom Korrosiva skador på mag-tarm kanalen Faror Vid förtäring resp. kräkning risk för intrång i lungor. Risk för tarmperforering. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Vid förtäring - magspolning med tillsats av aktivt kol. Behandla hud och slemhinnor med antihistamin- och cortisonpreparat. Spola ögonen med fysiologisk koksaltlösning. Smärtbekämpning med Chibro-Kerakain-droppar. 5 Brandbekämpningsåtgärder Släckmedel Lämpliga släckningsmedel: Vattenspraystråle, släckningspulver, CO2, skum. Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl: Inga Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Om det börjar brinna kan toxiska förbränningsprodukter frisättas t ex. Kväveoxider (NOx) Svaveldioxid (SO2) Kolmonoxid (CO) Råd till brandbekämpningspersonal Speciell skyddsutrustning: Använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften. Ytterligare uppgifter Samla förorenat släckningsvatten separat, det får ej tränga ner i avloppsnätet. 6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Använd personlig skyddsdräkt. Håll oskyddade personer på avstånd. Vid val av skyddsutrustning bör man uppmärksamma att ett komplett skydd av hud och slemhinnor erhålles, såsom ogenomträngliga skyddskläder, skyddsskor av neopren, komplett ansiktsskydd samt långa handskar av nitrilgummi. (Fortsättning på sida 4)

4 Sida: 4 / 10 (Fortsättning från sida 3) Miljöskyddsåtgärder: Produkten orsakar skador i den akvatiska miljön och får därför inte komma i kontakt med ytvatten. Undvik spridning genom att behandla med kemiskt bindemedel. När produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnät, skall vederbörande myndigheter underrättas. Metoder och material för inneslutning och sanering: Större mängder pumpas i behållare; resten tas up med absorberande material. Lämpligt bindemedel är ett universalbindemedel (märkning: V) Omhänderta förorenat material som avfall enligt punkt 13. Förorenade ytor kan dekontamineras med en lösning innehållande 5% natriumbisulfit och 5% natriumbikarbonat. Hänvisning till andra avsnitt Inga 7 Hantering och lagring Hantering: Försiktighetsmått för säker hantering Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen. Produkten skall endast fyllas på och hanteras i ett slutet system. Häll försiktigt. Undvik att det skvätter. Att följa gällande säkerhetsföreskrifter är viktigt för att säkerställa hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd: Inga speciella åtgärder krävs. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Lagring: Krav på lagerutrymmen och behållare: Förvaras endast i originalemballage. Hänvisningar beträffande sammanlagring: Förvaras åtskilt från livsmedel. Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren: Förvara behållaren tätt tillsluten. Undvik att produkten kommer ut i miljön på grund av brister i förvaringssystemet. Lämpliga skyddsåtgärder vid eventuellt läckage bör följas, såsom lagring i ett invallat område. 8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd Ytterligare hänvisningar beträffande utformning av tekniska anläggningar: Inga övriga uppgifter, se punkt 7. Kontrollparametrar Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas: Utgår. Ytterligare hänvisningar: De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt. Begränsning av exponeringen Personlig skyddsutrustning: Allmänna skydds- och hygienåtgärder: Förebyggande hudskydd genom användning av hudskyddssalva. Undvik kontakt med ögonen och huden. Tvätta händerna före raster och efter arbetet. Tillhandahåll ett system för att skydda huden. Andningsskydd: Filter A/P2. Använd andningsskydd vid höga koncentrationer, t.ex. vid överskridande av arbetsplatsgränsvärdet. (Fortsättning på sida 5)

5 Sida: 5 / 10 Handskydd: (Fortsättning från sida 4) Kemikalieskyddshandskar på DIN EN 374 med CE-märkning. Kontrollera att skyddshandskarna är felfria innan du använder dem. Använd inte skyddshandskar längre än nödvändigt. Använd hudrengörings- och hudvårdsmedel efter arbete med handskar. Handskmaterial Nitrilkautschuk Handskmaterialets penetreringstid Tiden det tar för kemikalierna att tränga igenom handskmaterialet är inte bekant. Genomträngningen (permeation) beror på olika faktorer, och kan bestämmas av handsktillverkaren enligt EN Olämpliga är handskar av följande material: Handskar som ger ett mekaniskt skydd ger inte ett skydd mot kemikalier. Ögonskydd Ansiktsskydd. Kroppsskydd: Arbetsskyddsdräkt. Förkläde. Fullständigt skydd av huvud, ansikte och nacke Riskhanteringsåtgärder Operatören skall instrueras på ett adekvat sätt. Arbetsplatsen skall regelbundet inspekteras av kompetent personal t.ex. av säkerhetsombudet. * 9 Fysikaliska och kemiska egenskaper Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Allmänna uppgifter Utseende: Form: Flytande Färg: Gul Lukt: Svag Lukttröskel: ph-värde vid 20 C: 2-6 Ändring av tillstånd Smältpunkt / smältområde: ej bestämd Kokpunkt / kokområde: 185 C Flampunkt: > 100 C (DIN ) Tändningstemperaturer: 200 C Självantändbarhet: Produkten är ej självantändlig Explosionsfara: Produkten är ej explosionsfarlig, men bildning av explosionsfarliga ångluft-blandningar är möjlig. Explosionsgränser: Nedre: 2,4 Vol % Övre: 12,6 Vol % (Fortsättning på sida 6)

6 Sida: 6 / 10 Ångtryck vid 20 C: 0,1 hpa Densitet vid 20 C: 1,025-1,045 g/cm³ Löslighet i / blandbarhet med Vatten: Ej resp. föga blandbar Annan information Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande. (Fortsättning från sida 5) 10 Stabilitet och reaktivitet Reaktivitet Kemisk stabilitet Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas: Produkten bör ej spädas eller blandas med andra kemikalier innan användning för att undvika negativ påverkan på de aktiva substanserna. Minimihållbarhet: 12 månader efter tillverkningsdatum, om produkten lagras vid cirka 20 C. Risken för farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kända. Oförenliga material: Nukleofil reduktionsmedel starka oxideringsmedel lut Farliga sönderdelningsprodukter: Inga, vid ändamålsenlig användning och lagring 11 Toxikologisk information Information om de toxikologiska effekterna Akut toxicitet: Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden: Oral ATE mix 1700 mg/kg (råtta) Dermal ATE mix 3200 mg/kg (råtta) Primär retningseffekt: På huden: Frätande på hud och slemhinnor oktyl-2H-isotiazol-3-on OECD 404 (skin) (kanin) (OECD 404) På ögat: Starkt frätande. Sensibilisering: Möjlig sensibilisering genom hudkontakt Subakut till kronisk toxicitet: oktyl-2H-isotiazol-3-on EPA mg/kg d (råtta) no teratogenicity seen at highest dose EPA 84-2 (Salmonella typhimurium) OIT 94+/-3% is unable to produce mutation in the 5 strains up to conc. extend. into the toxic range (Fortsättning på sida 7)

7 Sida: 7 / 10 (Fortsättning från sida 6) 12 Ekologisk information Toxicitet Akvatisk toxicitet: oktyl-2H-isotiazol-3-on EC50 / 48 h 0,42 mg/l (Daphnia magna) Noack 1998a IC50 / 72 h 0,084 mg/l (Scenedesmus subspicatus) Noack Laboratory, SSO76921 LC50 / 96 h 0,03 mg/l (Oncorhynchus mykiss) Persistens och nedbrytbarhet Övriga hänvisningar: Produkten är biologisk nedbrytbar upp till MHK-värdet. Beteende i miljöomgivningar: Komponent: Ämnet OIT har visat sig vara biologiskt nedbrytbart i simulationstesten "Aerobic Mineralisation in Surface Water - Simulation Biodegradation Test" enligt OECD Guideline 309 vid en testkoncentration av 0,01 mg/l och 0,1 mg/l. OIT bryts snabbt ner i naturliga vattendrag, DT50- värdet ('Degradation Half Time' = antal dagar, inom vilka 50 % av ämnet bryts ner) ligger mellan 1 och 3 dagar. DT90-värdet (nedbrytning av 90 % av ämnet) uppnås efter 3 till 5 dagar. Bioackumuleringsförmåga låg bioackumuleringspotential log Kow 2,9; OIT Ekotoxiska effekter: Beteende i reningsanläggningar: oktyl-2H-isotiazol-3-on EC20 / 3 h 7,3 mg/l (Activated Sludge) OECD 209 Ytterligare ekologiska hänvisningar: AOX-hänvisning: Produkten innehåller inqa föreningar som kan påverka AOX-värdet i avloppsvatten. Innehåller recepturenligt följande tunga metaller och deras föreningar enligt EG-direktiv nr. 2006/11 EEG: Inga Allmänna hänvisningar: Produkten innehåller miljöfarliga ämnen. Undvik spridning i omgivningen. Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen PBT: Denna blandning innehåller inga ämnen som motsvarar kriterierna för PBT enligt REACH, bilaga XIII. vpvb: Denna blandning innehåller inga ämnen som motsvarar kriterierna för vpvb enligt REACH, bilaga XIII. (Fortsättning på sida 8)

8 Sida: 8 / 10 (Fortsättning från sida 7) 13 Avfallshantering Avfallsbehandlingsmetoder Rekommendation: Måste efter förbehandling och med hänsyn till föreskrifterna för farligt avfall transporteras till en för detta ändamål särskilt godkänd förbränningsanläggning för farligt avfall. Europeiska avfallskatalogen AVFALL SOM INTE ANGES PÅ ANNAN PLATS I FÖRTECKNINGEN Produktionsserier som inte uppfyller uppställda krav och oanvända produkter Organiskt avfall som innehåller farliga ämnen Ej rengjorda förpackningar: Rekommendation: Kontaminerade förpackningar skall tömmas noggrant. Efter ändamålsenlig rengöring kan de återanvändas. Rekommenderat rengöringsmedel: Lösningsmedel, som används under arbete med produkten 14 Transport information UN-nummer ADR, IMDG, IATA UN1760 Officiell transportbenämning ADR 1760 FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S. (2-oktyl-2H-isotiazol-3-on), MILJÖFARLIGT IMDG CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (2-Octyl-2H-isothiazol-3-one), MARINE POLLUTANT IATA CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (2-Octyl-2H-isothiazol-3-one) Faroklass för transport ADR Klass 8 (C9) Frätande ämnen Etikett 8 IMDG Class 8 Corrosive substances. Label 8 IATA Class 8 Corrosive substances. Label 8 (Fortsättning på sida 9)

9 Sida: 9 / 10 Förpackningsgrupp ADR, IMDG, IATA III Miljöfaror: Marine pollutant: Ja Symbol (fisk och träd) Särskild märkning (ADR): Symbol (fisk och träd) Särskilda försiktighetsåtgärder Varning: Frätande ämnen Kemler-tal: 80 EMS-nummer: F-A,S-B Transport / ytterligare uppgifter: ADR Tunnelrestriktionskod E (Fortsättning från sida 8) IATA Kommentarer: Förpackningsföreskrifter / max. netto per styck: Passagerarsflygplan: 852 / 5 L; Transportflygplan: 856 / 60 L UN "Model Regulation": UN1760, FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S. (2-oktyl-2H-isotiazol-3- on), MILJÖFARLIGT, 8, III * 15 Gällande föreskrifter Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö Nationella föreskrifter: Hänvisningar beträffande inskränkning av sysselsättning: Notera direktivet 94/33/EC om barnarbetskraft. Notera direktivet 92/85/EC om införandet av åtgärder för säkerhet och hälsa vid graviditet och moderskap. Angivande av "VOC" enligt direktivet 1999/13 gällande begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC- direktivet): VOC-value: 75 % (calculated) Kemikaliesäkerhetsbedömning: En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts. 16 Annan information Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produktegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande. Relevanta fraser H302 Skadligt vid förtäring. H311 Giftigt vid hudkontakt. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H331 Giftigt vid inandning. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. R22 Farligt vid förtäring. R23/24 Giftigt vid inandning och hudkontakt. R34 Frätande. R43 Kan ge allergi vid hudkontakt. R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. (Fortsättning på sida 10)

10 Sida: 10 / 10 (Fortsättning från sida 9) Utbildningshänvisningar Vidare information om regler för användning kan fås i det tekniska databladet. Behöver Ni information angående klassificering och registrering av preparat där denna produkt ingår, vänligen kontakta vår avdelning för tillståndsfrågor, Regulatory Affairs Department, Tel: , Tilltalspartner: Biocid: Förkortningar och akronymer: PBT: persistent, bioaccumulative, toxic vpvb: very persistent, very bioaccumulative ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association ICAO: International Civil Aviation Organization GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent * Data ändrade gentemot föregående version

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 7 * AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 äkerhetsdatablad ida: 1 / 8 * AVNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

Kit Components. Klenow frag. Exo minus, 100u. DNA Polymerase 10X Buffer Klenow Frag. Exo minus

Kit Components. Klenow frag. Exo minus, 100u. DNA Polymerase 10X Buffer Klenow Frag. Exo minus 07/25/2014 Kit Components Product code M2181 Components: M195 M218 Description Klenow frag. Exo minus, 100u DNA Polymerase 10X Buffer Klenow Frag. Exo minus Sida: 1 / 6 * AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 6 * 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: FÜLL- und REPARATURMAS SF 80 Artikelnummer: 6169/3 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 6 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Artikelnummer: 2181 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 5 * 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Artikelnummer: 01437/3 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 5 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: FÜLL- und REPARATURMAS SF 80 Artikelnummer: 6169/3 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 5 * 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Artikelnummer: 6692/17 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 6 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Ämnets användning

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

Version 3 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 13.11.2014 Tryckdatum 13.11.2014

Version 3 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 13.11.2014 Tryckdatum 13.11.2014 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Design code : : A6943E 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige Utgivningsdatum/ Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS VS 150 C

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS VS 150 C AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn FIS VS 150 C 1.2Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 01-07-2012 Version: 10 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Flügger Flurethan Golvfärg Anmälningsnummer: 368414-9

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-%

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Loxeal 18-10 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Activa BAD

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Activa BAD Sida 1 av 8 Omarbetad 20130320 Version 6 1. Namnet på ämnet/blandningen och företaget Namnet på beredningen: Användning: Rengöringsmedel för badrum. Brukslösning. Artikelnummer: 30211 Leverantör: Hygienteknik

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010)

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010) SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010) Skapat datum 03-feb-2015 Revisionsdatum: Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

VARNING För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation.

VARNING För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. L1011133 SWED/06T PPE 4053982 VARNING EUH401 H302 H319 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mot svampangrepp

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VECK Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH)

SÄKERHETSDATABLAD VECK Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH) SÄKERHETSDATABLAD VECK Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH) Tryckdatum 05/09/2013 Tillverkningsdag 17/08/2011 Revisionsdatum 10/02/2013 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635)

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) Armor All PROTECTANT SEMI-MATT FINISH (635) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08.09.2011

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55 SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.12.2012 1.1. Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Säkerhetsdatablad MAPEFAST SA

Säkerhetsdatablad MAPEFAST SA Säkerhetsdatablad daterat 16/5/2015, utgåva 3 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Net innehåll: 5 L L1003584 SWED/10S PPE 4044698

Net innehåll: 5 L L1003584 SWED/10S PPE 4044698 L1003584 SWED/10S PPE 4044698 9 VARNING EUH401 H319 H411 P280 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(8) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Wartner 2G Vårtborttagning Art Nr 101084, 101086 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA Cip Acid FA Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 07.12.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Cip Acid FA Artikelnr.

Läs mer

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se.

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se. 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: BRILUBE 30 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningsområde:

Läs mer