Finns det skillnad på AK/A-värdet mellan glasögon- och kontaktlinsanvändning?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finns det skillnad på AK/A-värdet mellan glasögon- och kontaktlinsanvändning?"

Transkript

1 Finns det skillnad på AK/A-värdet mellan glasögon- och kontaktlinsanvändning? Hatice Isik Optikerprogrammet 180 hp Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15 hp, VT 2008 Intern Handledare: Peter Lewis, Leg. Optiker, BSc Optometry Universitetsadjunkt Extern handledare: Bertil Sterner, O.D., Ph.D., Leg Optiker Naturvetenskapliga Institutionen Högskolan i Kalmar KALMAR Sahlgrenska Universitetssjukhuset Rehabilitation Center for the Visually Impaired S GÖTEBORG Examinator: Catarina Ericson, MSc Optometry, Leg Optiker, Naturvetenskapliga Institutionen Universitetsadjunkt Högskolan i Kalmar KALMAR Abstrakt Den kristallina linsens förmåga att ställa om fokus på olika avstånd kallas för ackommodation. Då ett närliggande objekt studeras förekommer det ett samarbete mellan ackommodation, konvergens och pupillreflex. Samtidigt som pupillerna ändrar storlek och ögonen ackommoderar, vrider ögonen sig mot varandra (de konvergerar). En förändring i ackommodation (D) leder till en förändring i konvergensen som mäts i prismadioptrier ( ). Sambandet mellan dessa benämningar kallas AK/A-värde och enheten för detta är prismadioptrier/dioptri ( /D). Detta mätvärde är användbart vid analys av binokulära synavvikelser samt underlättar valet av styrkan på ordinationen då konvergensproblem förekommer. Kontaktlins- och glasögonanvändning ger upphov till olika ackommodation- och konvergensbehov hos myopa och hyperopa personer. AK/A-värdet räknas ut på olika sätt, i denna studie beräknas gradient AK/A-värdet. Det utfördes forimätningar enligt von Graefe-metoden på linsvana försökspersoner med kontaktlins- och glasögonstyrkor. Syftet med denna kliniska studie var att jämföra gradient AK/A-värde mellan glasögon- och kontaktlinsanvändning, för att se om skillnader påträffas. Resultatet av undersökningen med 20 deltagare visade att 50 % hade en högre gradient AK/A-värde med refraktionsstyrkor för glasögon jämfört med kontaktlinser. Lika många hade ett lägre eller ett oförändrat AK/A-värde med refraktionsstyrkor för glasögon.

2 Summary The ability of the crystalline lens to switch focus at various distances is called accommodation. The ciliary muscle, ciliarybody, zonule tissue and crystalline lens are the various components of the eye that are involved in the accommodation process. When a near object is studied, the eyes turn inwards towards each other and this is referred to as convergence. Changes in accommodation (D) lead to changes in convergence ( ). The relation between these two parameters is called the AC/A-ratio; the unit is prism dioptres /dioptres ( / D). Measurements of this value are useful in the analysis of binocular vision anomalies and facilitate the choice of ordination when problems with convergence. AC/A-ratio is calculated in various ways. The two most common are gradient AC/A-method and calculated AC/A. Contact lenses and spectacle lenses give rise to different accommodation and convergence needs of myopes and hyperopes. Myopes are required to exert more accommodation and convergence when wearing single vision contact lenses compared to single vision spectacles. Hyperopes use less accommodation and convergence when wearing contact lenses compared to single vision spectacles. In this study, phoria measurements were carried out on experienced contact lens wearers, according to the von Graefe method, using both contact lenses and spectacle lenses. The results of the phoria-measurements were then used to calculate the AC/A-ratio using the gradient method. The aim of this clinical study was to determine if there exists any difference in gradient AC/A-ratio when subjects use either contact lenses or spectacles as a means of correction. The results of this study, based on 20 participants, showed that 50% had a higher gradient AC/Aratio when corrected with spectacles compared to contact lenses. An equal number of subjects had a lower or an unchanged AC/A-ratio when wearing spectacles compared to contact lenses.

3 Innehållsförteckning INTRODUKTION... 1 BINOKULÄRSEENDE... 1 Vergenser... 1 Heteroforier... 2 ACKOMMODATION... 3 ACKOMMODATIONS- OCH KONVERGENSBEHOV... 4 Myopi... 4 Hyperopi... 4 NÄRREFLEX... 6 AK/A-VÄRDET... 6 Gradient AK/A... 6 Beräknad AK/A... 6 MATERIAL OCH METOD... 9 Material... 9 Urval... 9 Undersökningsmetod... 9 Informationsökning...11 RESULTAT...12 DISKUSSION...15 SLUTSATS...17 REFERENSER...20

4 Introduktion Binokulärseende Binokulärseende gör det möjligt att få ihop bilderna från båda ögonen till en enkel bild i hjärnans syncortex. Med hjälp av det sensoriska systemet (sinnessystemet) uppfattas djup och avstånd till olika objekt som hamnar i synfältet 1,2. Motorsystemet ställer om ögonen på olika avstånd och vinklar för att uppfatta stillastående föremål samt föremål i rörelse 3 med hjälp av de extraokulära musklerna 1. Motorsystemet kompletteras av ackommodationssystemet 3 där olika delar av ögat är inblandade för att ställa in fokus på olika avstånd så att en klar bild på näthinnan uppstår 1. Vid lämplig konvergens och ackommodation på nära håll uppstår en klar bild i båda ögonens macula (gula fläcken). Dessa olika system är neurologiskt sammankopplade för att en klar och enkel bild ska uppfattas 3. Vergenser Ögonrörelser i motsatt riktning i förhållande till varandra kallas för vergenser. När ett närliggande objekt studeras vrider sig ögonen mot varandra och detta kallas för konvergens. Divergens är när ögonen vrider sig i motsatt riktning istället, det vill säga utåt 4, 5. Vergenser delas in i fyra grupper: tonisk-, proximal-, fusions- och ackommodationsvergens. Vid fullkorrektion kommer den toniska vergensen, som motsvarar spänningen i ögonmusklerna, ha samma värde som avståndsforin 6. Proximal vergens uppstår då vetskap om ett närliggande instrument finns. För att en binokulär enkel bild skall uppfattas används fusionsvergenser. Ögonen ställer in sig så att de retinala bilderna hamnar i fovea och hjärnan uppfattar det som en enkel bild. Inställningsrörelsen för att uppnå detta kan vara konvergent eller divergent 7. Samarbetet mellan ackommodation, konvergens och pupillsammandragning ger upphov till ackommodationsvergens när ett närliggande objekt studeras

5 Heteroforier Fusion innebär att bilden från höger och vänster öga sammansmälts till en enkel bild i hjärnan 8. Om samarbetet mellan ögonen förhindras genom att täcka för ena ögat uppstår oftast en deviation av synaxlarna. Kompenseras inställningsrörelsen då ögonen återigen upptar fusion förekommer det en dold skelning, heterofori som även kallas fori. Då ögat inte har förmåga att kompensera inställningsrörelsen uppträder en manifest skelning, heterotropi 9. Forier klassificeras efter synaxlarnas riktning vid förhindrad fusion 7. Horisontell avvikelse Inåtdeviation av synaxeln kallas för esofori Utåtdeviation av synaxeln kallas för exofori Vertikal avvikelse Uppåtdeviation av synaxeln kallas för hyperfori Neråtdeviation av synaxeln kallas för hypofori 9 Rotations avvikelse Inåtrotation av synaxeln kallas för incyklofori Utåtrotation av synaxeln kallas för excyklofori 4 För att eliminera fusion kan bland annat ett dissocierande prisma placeras framför ett öga och en mätprisma för det andra ögat. På så sätt separeras bilderna för att utföra forimätningar som utförs för att få en uppfattning om deviationens riktning och storlek 7,9. Forier mäts i prismadioptrier ( ). Normalvärden på avstånd (6m) är mellan 1-2 esofori och 1-4 exofori. På nära håll (40 cm) ligger dessa värden mellan 3-6 exofori

6 Ackommodation Den kristallina linsen är en asymmetrisk transparent ellips med en central tjocklek på 3,5-5,0 mm vid avslappnat tillstånd 10. Linsen består till 35 % av proteiner och 65 % av vatten 11. Denna omsluts av en linskapsel som är upphängd mellan iris (regnbågshinnan) och vitreous (transparant vätska som utfyller ögat). Kapseln hålls på plats med hjälp av zonulatrådar som är ett nätverk av fibrer. Zonulatrådarna i sin tur sitter vid ciliarmuskeln, muskeln som reglerar ackommodationen 1. Förmågan att ställa om fokus på olika avstånd för att få en klar bild på näthinnan kallas för ackommodation 12 och detta mäts i dioptrier (D) 11. Ciliarmuskeln, ciliarkroppen, zonulatrådarna och den kristallina linsen är de olika ögonvävnader som ingår i ackommodationsprocessen. Ackommodationsförmågan avtar med åldern till följd av att linsen stelnar. Detta för att antalet linsfibrer ökar med ökad ålder och lägger sig på linsytan 1. Då ett närliggande objekt studeras startar ackommodationsprocessen och ciliarmuskeln kontraheras samtidigt som zonulatrådarna relaxerar vilket leder till att linsen buktas ut och brytstyrkan ökar. Vid avståndsseende är ciliarkroppen avslappnad och zonulatrådarna spända 1,10. (1) Avslappnat öga Iris Zonulatrådar Ciliar muskel Retina (2) Ackommoderat öga Cornea Lins Vitreous Figur 1 visar att vid avståndsseende är ciliarkroppen avslappnad och zonulatrådarna spända (1). Vid närseende kontraheras ciliarmuskeln samtidigt som zonulatrådarna relaxerar. Linsen buktas ut och brytstyrkan ökar, ögat ackommoderar (2). (Bilden baseras på en liknande i Pickwells Binocular Vision Anomalies)

7 Ackommodations- och konvergensbehov Myopi (närsynthet) När en myop använder sig av glasögon blir dennes behov av konvergens mindre än behovet hos en hyperop som använder sig av glasögon. Anledningen är att minusglaset orsakar en prisma bas-in effekt när ett närbelagt objekt fokuseras så att ögonen ställer om sig i en mindre vinkel för att se objektet samtidigt medför detta ett minskat ackommodationsbehov. Vid användning av kontaktlinser förloras minusglasets bas-in effekt, vilket innebär att ett ökat behov av ackommodation och ackommodationskonvergens uppstår 13,14. En del myopa personer kan därför uppleva svårigheter att se på närliggande objekt 15 och upplever tidiga presbyopisymtom (ålderssynthet) då kontaktlinser föredras istället för glasögon 16. I en tidigare studie 15 har mätningar utförts med ockluderat öga för att sedan mäta konvergensmängden som utlöses, med glasögon och kontaktlinser, med samma ackommodationsstimuli. Resultatet av detta blev att ackommodationsbehovet ökar då myopa använder kontaktlinser istället för glasögon. Detta kan, vid en okompenserad exofori eller då konvergensinsufficiens förekommer, öka astenopiska besvär som huvudvärk. ω Närpunkt Figur 2 visar korrigering med minusglas för myopt vänsteröga. Då ett närliggande objekt studeras orsakar minusglaset en prisma bas-in effekt som i sin tur leder till att ögat får vrida in sig i en mindre vinkel för att se objektet. Med kontaktlinser fås inte denna bas-in effekt

8 Hyperopi (översynthet) När en hyperop använder sig av glasögon ökar konvergensbehovet jämfört med en myop som använder glasögon. Anledningen är att plusglaset orsakar en prisma bas-ut effekt när ett närbeläget objekt studeras och medför att ögonen vrider sig in i en större vinkel för att se objektet 14. Detta leder även till ett ökat ackommodationsbehov 13. Hyperoper som använder glasögon upplever presbyopi tidigare än emmetropa (rättsynta) och myopa på grund av detta 17. En hyperop ackommoderar mindre vid användning av kontaktlinser jämfört med glasögon 14. Vid kontaktlinsanvändning minskar konvergensbehovet då basut effekten från plusglaset försvinner 13. Närpunkt ω 2 ω 1 Figur 3 visar korrigering med ett plusglas för hyperopt högeröga. Då ett närliggande objekt studeras orsakar plusglaset en prisma bas-ut effekt som i sin tur leder till att ögat vrider in sig i en större vinkel för att uppfatta objektet. Med kontaktlinser fås inte denna bas- ut effekt. Flera studier har utförts för att klinisk bekräfta att myopa personer ackommoderar och konvergerar mer vid kontaktlinsanvändning jämfört med glasögonanvändning. Även hyperoper undersöktes och mätningar på AK/A-värdet 16,17 med kontaktlins- och glasögonstyrkor genomfördes. Resultatet blev att kontaktlinsanvändning anses som en fördel för hyperopa då esodeviation av synaxlarna och ett refraktionsbehov över +3,0 D föreligger 17 samt att hyperopa har ett mindre ackommodations- och konvergensbehov vid kontaktlins- jämfört med glasögonanvändning

9 Närreflex Då ett närliggande objekt studeras förekommer det ett samarbete mellan ackommodation, konvergens och pupillreflex. Detta kallas för närreflex. Dessa olika system är neurologiskt sammankopplade 1, där den tredje kranialnerven (oculomotorius) möjliggör samarbetet mellan komponenterna 4. AK/A-värdet För varje ackommoderad dioptri sker en viss förändring i konvergensen vilket även kallas för ackommodationskonvergens, vilket mäts i prismadioptrier ( ) 5,7. Sambandet mellan ackommodationskonvergens (AK) och ackommodation (A) kallas för AK/A-värdet och enheten är prismadioptrier/dioptri ( /D). AK/A-värdet är användbart vid analys av binokulära synavvikelser och underlättar bestämning av styrkan på refraktionsvärdet då konvergensproblem förekommer. Värdet är konstant fram till presbyopi inträder då ackommodationsförmågan avtar 9. AK/A-värdet kan beräknas på olika sätt men de vanligaste sätten är antingen gradient AK/A eller beräknade AK/A. Gradient AK/A Gradient AK/A fastställs genom att en forimätning utförs med patientens avståndsrefraktion och sedan utförs samma mätning med addition. Skillnaden mellan dessa mätvärden divideras med styrkan på den använda additionen och detta ger AK/Avärdet. När beräkningen av AK/A utförs, används ett plustecken för esofori och ett minustecken för exofori

10 Beräknad AK/A Beräknad AK/A fastställer förhållandet mellan avståndsforin och närforin. Värdet beräknas genom: AK/A= (15-fysiologisk exofori)/2,5 D, där ackommodationskravet för ett läsavstånd på 40 cm beräknas till 2,5 D och vergensbehovet för samma avstånd beräknas till 15 då pupillavståndet är 64 mm. Fysiologisk exofori är skillnaden i fori mellan avstånd (6 m) och nära (40 cm), alltså är det då endast ackommodations- och fusionkonvergens som inkluderas i processen 7. Normalt ligger AK/A-värdet på 3-5 /D 9. Ett lågt AK/A-värde tyder på konvergensinsufficiens, vilket innebär att exoforin är större på nära håll (40 cm) än på avstånd. Ett lågt AK/A-värde kan även tyda på divergensinsufficiens, vilket innebär att esoforin förekommer både på avstånd och nära håll 18. Däremot tyder ett högt AK/Avärde (mer än 6 ) antingen på en latent (dold) hyperopi eller på konvergensexcess 4, som innebär att esoforin är större på nära håll än på avstånd 9. Ett högt AK/A-värde kan även tyda på divergensexcess, vilket innebär att exofori förekommer både på avstånd och på nära håll 18. Sammanställning av detta kan ses i tabell I. AK/A (3-5prd/D) Fori 6 m Fori 40 cm Konvergens insufficiens Lågt Normal Exo Divergens insufficiens Lågt Eso Normal Konvergens excess Högt Normal Eso Divergens excess Högt Exo Normal Tabell I visar en sammanställning av vad högt respektive lågt AK/A- värde kan tyda på

11 Syfte Syftet med denna kliniska studie är att jämföra gradient AK/A-värde mellan glasögon- och kontaktlinsanvändning, för att se om skillnader påträffas

12 Material och Metod Material Manuell foropter Provtavla Projector Pd mätare Ocklussionsspade Närtavla Luminans mätare Urval Informationsblad (se bilaga 1) sattes upp på flera platser, bland annat på Högskolans olika institutioner i Kalmar. skickades ut till alla optikerstudenter på Högskolan i åk 1-3 samt till Stagneliusskolans gymnasieelever i åk 3 i Kalmar. Bekanta som kunde ställa upp tillfrågades också. Kriterierna för att delta i studien var att personen skulle vara mellan år och vara van kontaktlinsbärare, det vill säga använda kontaktlinser (hydrogel eller silikonhydrogel) minst 4-5 timmar per dag. Refraktionsstyrkan skulle vara mer än +1,0 D eller -1,0 D med astigmatism mindre än D, för att studien skulle begränsas till sfäriska linser. En fungerande binokulärsyn var ett av kraven som skulle uppfyllas. Undersökningsmetod Alla mätningar utfördes i ett och samma rum i optikerutbildningens lokaler på Högskolan i Kalmar våren Vid första samtalet med försökspersonen bokades tid för mätning. Deltagaren fick muntlig information om att ha på sig linser minst 20 min innan undersökningstillfället. Dessutom skulle personerna ta med sig glasögon, linsrecept och linsetui och undersökningen beräknades ta c:a minuter

13 Innan mätningen påbörjades fick personen ett skriftligt informationsblad (se bilaga 2) som angav vad studien gick ut på. Detta blad skulle undertecknas av deltagaren innan undersökningen kunde påbörjas. En specialutformad journal skrevs för detta ändamål (se bilaga 3). Anamnes genomfördes där bland annat frågor om ögonläkarbesök, optikerbesök, mediciner som används, hereditet och glasögonanvändning ställdes. Visus mättes medan deltagaren hade linserna på sig. Pupilldistans (Pd) mättes både på avstånd och nära (40 cm). Därefter utfördes även ett covertest (alternerande och unilateral), vilket är ett grövre test för att se om dolda skelningar förekommer. Sedan ställdes Pd in i foroptern och belysningen sänktes till 50 lux. Patientens binokulärsyn undersöktes med hjälp av en polarisationstavla. En vertikal textrad på syntavlan valdes ut för forimätning enligt von Graefe metoden på 6 m avstånd. Risley-prisma med 6 prismadioptrier (prd) bas upp (dissocierande prisma) ställdes framför höger öga medan en 12 prd bas in (mätprisma) ställdes framför vänster öga. Foroptern var nollställd under mätningen med kontaktlinserna på. Patienten tillfrågades om den vertikala raden upplevdes dubbel och fick information om att fokusera blicken på den rad som var placerad i mitten, samtidigt observera den till vänster. Avsikten var att raderna skulle stå precis ovanför varandra som knappar på en skjorta. Prismat minskades med c:a 2 prd/sek tills försökspersonen upplevde att raderna stod ovanför varandra. Närinställningen på foroptern ställdes in och belysningen ökades till 400 lux. Den vertikala raden valdes ut även på 40 cm avstånd och patienten frågades om en dubbel textrad syntes. Samma mätning på nära håll upprepades med +1.0 D i foroptern samt med -1.0 D för att gradient AK/A skulle räknas ut. Efter att deltagaren plockade ut sina kontaktlinser mättes fri och habituell (med glasögon) visus. Linserna förvarades i medtaget linsetui. Utifrån deltagarens normala glasögonvärde sänktes visus till under 0,5 raden på syntavlan och synundersökningen gjordes monokulärt. En binokulär avstämning gjordes med röd/grön polarisationstavla. Därefter adderades +1.0 D på refraktionsvärdet binokulärt som sedan dimmades av tills patienten

14 såg bra och undersökningen avslutades med en binokulär korscylinder test (bkc) med hjälp av en närtavla på 40 cm. En vertikal textrad avskärmades återigen på 6 m avstånd och forimätningen upprepades med bästa sfär och cylindern inställd i foroptern. Även fori på 40 cm med vertikal rad mättes med bästa sfär och cylindern inställd i foroptern samt närinställning. Mätningen upprepades med addition på +1.0 D samt -1.0 D med refraktionsvärdet för att kunna utföra gradient AK/A-beräkningen vidare i studien. Linsstyrkor skrevs av enligt linsrecept eller linsförpackning. Ingen toppunktsavståndsberäkning (tpa), ett avstånd från glasögonglasets insida till cornea, utfördes då sfären var mindre än +/-3D Informationsökning Informationssökning gjordes i elektroniska databaser såsom Pubmed samt Elin (Kalmar), med sökord: accommodation (antal träffar: 12095), spectacles lenses (antal träffar:154), soft contact lenses (antal träffar: 455), AC/A-ratio (antal träffar 1903) och kombinationer av dessa. Böcker från högskolans bibliotek användes också. Vetenskapliga artiklar har även fåtts tag på via en doktorand inom området, Bertil Sterner, Sahlgrenska Universitetssjukhus

15 Resultat Sammanlagt utfördes forimätningar på 22 personer i åldrarna år, där två deltagare fick uteslutas eftersom den ena deltagaren hade astigmatism utöver kravet för studien och den andra hade för stor skillnad mellan habituell korrektion och den korrektion som blev uppmätt på undersökningstillfället. Uteslutningen gjordes för att undvika stora skillnader mellan glasögonrefraktionen och kontaktlinsordinationen. Av totalt 20 försökspersonerna var två hyperopa och 18 myopa. Gradient AK/A jämförelse mellan kontaktlins- och glasögonanvändning Resultatet av undersökningen visade att 50 % av försökspersonerna hade ett högre gradient AK/A-värde med glasögon jämfört med kontaktlinser och 50 % hade ett lägre eller ett oförändrat AK/A-värde med glasögon. Gradient AK/A resultat 30% 20% 50% AK/A glasögon>linser AK/A glasögon<linser AK/A glasögon=linser Diagram 1 visar procentfördelning av gradient AK/A-värdet då detta har jämförts mellan kontaktlins- och glasögonsstyrkor

16 50 % av mätningarna visade att det förekom en skillnad på mer än 1 /D mellan glasögonoch kontaktlinsanvändning och 30 % av alla gradient AK/A-mätningar visade att det förekom en skillnad på mindre än 1 /D och resterande 20 % visade att det inte förekom någon förändring i AK/A-värdet. AK/A-värde för myoper och hyperoper Myopi Mätvärdena visade att 50 % av de myopa deltagarna hade ett högre AK/A-värde med glasögon än med kontaktlinser, för dessa personer var skillnaden i AK/A-värde högre än 1,0 /D. Resterande försökspersoner hade ett lägre eller ett oförändrat AK/A-värde. Bland fem av de resterande nio deltagarna förekom det ett högre AK/A-värde vid kontaktlinsanvändning jämfört med glasögonanvändning och bland fyra myopa förekom det en skillnad i AK/A-värdet på mer än 1,0 /D med glasögonstyrkor jämfört med kontaktlinsstyrkor. 7,0 6,0 gradient AK/A 5,0 4,0 3,0 Linser Glasögon 2,0 1,0 0, patient nr Diagram 2 visar skillnaden i gradient AK/A-värdet med kontaktlinser jämfört med glasögon för myopa försökspersoner. Alla mätvärden återfinns i bilaga

17 Hyperopi Resultatet visade en skillnad på mer än 1 /D och ett högre AK/A-värde uppmättes med glasögon jämfört med kontaktlinser hos 1 av de hyperopa deltagarna. Ingen skillnad i AK/A-värdet förekom hos resterande 1 av försökspersonerna. Medelvärde Medelvärdet på gradient AK/A med kontaktlinser och glasögon räknades ut för samtliga deltagare. Medelvärdet med kontaktlinser visade sig vara 3,40 /D och medelvärdet med glasögonsstyrkor var 3,39 /D. Resultatet blev att det förekom en viss skillnad mellan medelvärdet för linser och medelvärdet för glasögon alltså blev gradient AK/A högre vid kontaktlinsanvändning jämfört med glasögonanvändning

18 Diskussion Resultaten av denna studie visar inte en tydlig skillnad i AK/A-värde med glasögon kontra kontaktlinser. Det förekommer inte en statistisk signifikans då AK/A-värdet jämförs mellan kontaktlins- och glasögonanvändning i denna studie, vilket inte kan förväntas om hänsyn tas till det låga antalet deltagare. Sammanlagt var det 22 personer som ställde upp i underökningen och två fick uteslutas. Särskilt svårt var det att hitta linsvana hyperoper. Denna grupp skulle behöva studeras för sig och samtidigt skulle värdena jämföras med ett antal emmetropa deltagare. I en studie gjord av Robertsson et al 16 visar resultaten att 11 deltagare hade ett högre AK/A-värde vid kontaktlins- jämfört med glasögonanvändning och 15 deltagare hade ett lägre eller ett oförändrat AK/A-värde. Trots att denna studie och min studie är utförda under annorlunda omständigheter, är resultaten i jämförelse med varandra någorlunda lika. Bland 18 myopa deltagare visade det sig att fem av deltagarna hade ett högre AK/A-värde med kontaktlinser jämfört med glasögon då skillnaden var mer än 1 /D. Anledningen till detta kan orsakas av, som tidigare nämnts att minusglaset orsakar en prisma bas-in effekt med glasögon. Vid övergång till linser får dessa patienter ackommodera samt konvergera mer, vilket kan resultera i ett högre AK/A-värde. Glasögonordinationen bland tre av dessa fem deltagare var mer än -6,0 D och kontaktlinsstyrkor på mer än -5,75 D för höger och vänster öga. En deltagare hade en esodeviation som blev mindre med glasögonstyrkor än med kontaktlinsstyrkor, detta kan bero på att divergensinsufficiens eller proximal-vergens förekommer. Eftersom deltagaren har ett mindre konvergensbehov med glasögon kan det vara så att det uppstår en mindre esodeviation på avstånd och nära. Två av dessa hade ett högre AK/A-värde med kontaktlinser jämfört med glasögon. Glasögonstyrkor och kontaktlinsstyrkor var lika för dessa alltså mer än -1,0 D. Vid en jämförelse av forivärden utöver AK/A-värdet förekom det skillnader mellan forivärden på 40 cm med en addition på +1,0 D och -1,0 D. En av deltagarnas forivärden

19 visade 1-2 esofori på avstånd och nära, med kontaktlins- och refraktionsvärdet. Med en addition på -1,0 D på 40 cm, uppstod en foriskillnad med kontaktlins- (8 esofori) och glasögonstyrkor (7 exofori). Resultatet för just denna patient är svårt att tolka, då detta kan antingen bero på att det förekommer divergensinsufficiens eller att konvergensbehovet ökar vid kontaktlinsanvändning då bas-in effekten förloras vid övergång från glasögonstyrkor. En skillnad på mindre än 1 /D eller ett oförändrat AK/A-värdet med kontaktlins- jämfört med glasögonsstyrkor förekom bland nio myopa deltagare varav en av dessa hade ett högre AK/A-värde med kontaktlins- jämfört med refraktionsstyrka. Trots att deltagaren hade en hög minusrefraktion förekom det inte alltför stora skillnader mellan värdena, utöver AK/A-värdet fanns det inte stora skillnader mellan forivärden på olika avstånd med olika korrektionssätt, detta kan eventuellt förklaras med att personen i fråga inte har några forier eller har goda vergenreserver. Tolkningen av detta skulle vara lättare att ta ställning till efter vergensmätningar vilket inte gjordes under denna studies gång. Fem deltagare av samtliga hade ett högre AK/A-värde med glasögon jämfört med kontaktlinser, översiktligt hade dessa ett refraktionsvärde på mindre än -4,0 D. Förklaringen kan vara att det inte förekommer stora skillnader mellan refraktionsvärdet och kontaktlinsstyrkor, här är det mer givande att analysera forivärdet för olika avstånd med olika korrektionssätt utöver AK/A-värdet. Detta kan eventuellt underlätta valet av styrkan på ordinationen beroende på deviationen. Bland hyperoper förekom det att AK/A-värdet med glasögon var större än med kontaktlinser, detta kan bero på att hyperopa har större ackommodations- och konvergensbehov vid glasögon användning då plusglaset orsakar en prisma bas-ut effekt. Under arbetsperioden av denna studie har det ibland känts svårt att hitta patienter inför studien, därför hade det varit bra om jag hade kunnat locka fler försökspersoner på något sätt. Om jag hade haft facit i hand hade jag velat börja med att göra mätningar med

20 glasögonstyrkor först med tanke på att konvergens- och ackommodationsbehovet är annorlunda med kontaktlinser och glasögon. Det hade varit intressant att i framtiden göra studier på fler hyperoper för att få en verklig chans att jämföra gradient AKA-värdet för olika synfel. Det hade då även varit önskvärt att undersöka hyperoper med refraktion över D, eftersom studien av Sampson et al 14 nämner att kontaktlinser kan vara till större fördel för patienter med styrkor över just D, samtidigt som en annan studie 17 styrker detta. Felkällor Felkällor i resultatet kan vara att patienten eventuellt var trött vid undersökningstillfället med tanke på att vissa tider bokades sent på eftermiddagar. Synundersökningen utfördes efter att linserna hade tagits ut. Tillvänjningstiden vid övergången från kontaktlinser till glasögon har inte tagits hänsyn till, eftersom undersökningen utfördes kort efter att linserna plockades ut. Detta kan ha påverkat resultatet. I en tidigare utförd studie försöktes denna felkälla undvikas genom att undersökningen utfördes vid tre olika tillfällen med kontaktlinser och glasögon. Deltagarna hade även fått komma in vid samma tidpunkt på dagen vid de olika tillfällena 16. En annan felkälla i min studie kan vara att en ökning av dissocierande prisma användes för vissa patienter för att vara säker på att bilderna av den vertikala textraden inte skulle överlappa varandra. För att försöka minska denna felkälla har samma mängd prisma lagts till då det har behövts

21 Slutsats Utifrån endast gradient AK/A-värdet blir det svårt att ta ställning till val av styrkan på ordinationen då binokulära synavvikelser förekommer, det är viktigare att göra en helhetsbedömning av olika mätningar då dessa värden analyseras. Att utföra forimätningar kräver inte mycket tid och kan ge mycket information. Myopa har ett högre ackommodations- och konvergensbehov vid kontaktlinsanvändning jämfört med hyperoper. Fördelen med kontaktlinser märks inte av förrän vid högre styrkor av hyperopi. Hyperopa använder mer ackommodation och konvergens vid glasögonanvändning jämfört med myopa och emmetropa. Att tillpassa kontaktlinser på hyperop mer än D är till en fördel särskilt om det förekommer esotropier hos patienten

22 Tackord Ett stort tack till min underbara familj och nära kompisar för stöd, inte bara under arbetets gång utan även genom det långa loppet i Kalmar och även för korrekturläsning mina handledare Bertil Sterner och Peter Lewis för goda tips och råd genom arbetet. Ulla Strümpel, biblioteket vid Högskolan i Kalmar, för hjälp med textbearbetning Alla mina deltagare som gjorde detta arbete möjligt. Kalmar 23 maj 2008 Hatice Isik

23 Referenser 1. Kaufman, L. P. & Alm, A. (2003) Adler s Physiology of The Eye Clinical Application 10 th edition. St. Louis: Mosby. 2. Lea-test / Benjamin, W.J (2006) Borish s Clinical Refraction 2 th edition, St Louis: Butterworth- Heinemann. 4. Evans, J. W. Bruce (1998) Pickwells Binocular Vision Anomalies. 4 th edition. London: Butterworth-Heinemann. 5. Oyster, W. C (1999). The Human Eye: Structure and Function. Massachusetts: Sinauer Associates Inc. 6. Gall R, Wick B. (2003) The symptomatic patient with normal phorias at distance and near: what tests detect a binocular vision problem? Optometry, vol. 74, Grosvenor, T. (2002) Primary Care Optometry 4 th edition, Oxford: Butterworth- Heinemann. 8. Synkliniken Elliott, D. B (2003) Clinical Procedures in Primary Eye Care 2 th edition. Oxford: Butterworth-Heinemann. 10. Remington, L.A. (2005) Clinical anatomy of the visual system 2 th edition. Oxford: Elsevier health sciences 11. Abolmaali. A., Schachar R.A. & Le,T. (2006) Sencitivity stydu of human crystalline lens accommodation. Computer methods and programs in biomedicine, vol 85, Sankt Eriks Sjukhus

AKA värdet för myoper vid alternerande mellan glasögon och kontaktlinser

AKA värdet för myoper vid alternerande mellan glasögon och kontaktlinser Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete AKA värdet för myoper vid alternerande mellan glasögon och kontaktlinser Författare:Brigitta Spirer Ämne: Optometri Nivå: Grundnivå Nr:2015:O8 i AKA

Läs mer

Exempelsamling i Ögats optik

Exempelsamling i Ögats optik Exempelsamling i Ögats optik 1. Ett reducerat öga har n =1.336, F=62 och längden 26,2 mm. Vilken av följande linser fungerar bäst för a) avståndsseende och b) närarbete (0,5 m)? (i) +2 D (ii) -9 D (iii)

Läs mer

En jämförande studie av förändring i ackommodation- och vergenskrav vid skifte mellan glasögon och kontaktlinser hos hög- och lågmyoper

En jämförande studie av förändring i ackommodation- och vergenskrav vid skifte mellan glasögon och kontaktlinser hos hög- och lågmyoper Institutionen för naturvetenskap Examensarbete En jämförande studie av förändring i ackommodation- och vergenskrav vid skifte mellan glasögon och kontaktlinser hos hög- och lågmyoper Isabella Nilsson Huvudområde:

Läs mer

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Sida1/x Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Kod: Enheten för optometri Tentamen 1 Optometrisk refraktion 2 Ht 10 Måndag 29/11 10 För att bli godkänd krävs att alla delmoment når

Läs mer

Binokulär balansering

Binokulär balansering Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Binokulär balansering Jämförelse mellan monokulär refraktion och två balanseringsmetoder Författare: Clara Larsson Ämne: Optometri Nivå: Grundnivå

Läs mer

3/19/13. Refraktionslära. Refraktionering. Kontrollera visus. Uppskatta felsynthet. Mätning av sfärisk felsynthet

3/19/13. Refraktionslära. Refraktionering. Kontrollera visus. Uppskatta felsynthet. Mätning av sfärisk felsynthet Refraktionslära Refraktionering Maja Östlund 2013-03-20 Donders metod - Sfär Stråltavla - Korscylinder - Franciscus Cornelis Donders 1818-1889 Kontrollera visus Monokulärt och binokulärt Uppskatta felsynthet

Läs mer

Hur ackommodativ facilitetsträning påverkar ackommodation, vergens och binokulärseende

Hur ackommodativ facilitetsträning påverkar ackommodation, vergens och binokulärseende Hur ackommodativ facilitetsträning påverkar ackommodation, vergens och binokulärseende Ida Nilsson Examensarbete i optometri Nivå: C Nr: 2009:O28 Högskolan i Kalmar Naturvetenskapliga institutionen Examensarbeten

Läs mer

En Jämförelse mellan Låg och Hög BKC på Icke-presbyoper

En Jämförelse mellan Låg och Hög BKC på Icke-presbyoper En Jämförelse mellan Låg och Hög BKC på Icke-presbyoper Anna Totland Optikerprogrammet, 180hp Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15hp Handledare: Johanna Enbuske Leg. Optiker,

Läs mer

Hur stora är forierna/tropierna hos hjälpsökande i Bolivia? En studie utförd under en resa med Vision for all. Institutionen för naturvetenskap

Hur stora är forierna/tropierna hos hjälpsökande i Bolivia? En studie utförd under en resa med Vision for all. Institutionen för naturvetenskap Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Hur stora är forierna/tropierna hos hjälpsökande i Bolivia? En studie utförd under en resa med Vision for all. Emma Ris Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå

Läs mer

Repeterbarheten hos von Graefes metod för forimätning

Repeterbarheten hos von Graefes metod för forimätning Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Repeterbarheten hos von Graefes metod för forimätning Louise Sandell Huvudområde: Optometri Nivå. Grundnivå Nr: 2010:O24 Repeterbarheten hos von Graefes

Läs mer

Samband mellan vergensproblem och astenopiska besvär vid närarbete hos barn i årskurs 3

Samband mellan vergensproblem och astenopiska besvär vid närarbete hos barn i årskurs 3 Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Samband mellan vergensproblem och astenopiska besvär vid närarbete hos barn i årskurs 3 Namn: Susanna Löv Ämne: Optometri Nivå: Grundnivå Nr:2014:O18

Läs mer

Stenopeiskt hål - hur bra är denna metod som kontrollmetod?

Stenopeiskt hål - hur bra är denna metod som kontrollmetod? Stenopeiskt hål - hur bra är denna metod som kontrollmetod? Anna Sjöbeck Examensarbete i optometri Nivå: C Nr: 2009:O20 Högskolan i Kalmar Naturvetenskapliga institutionen Examensarbeten gjorda vid Högskolan

Läs mer

Tentamen 2 i Klinisk Optometri 2 (T5) Lördagen 9/1 2010

Tentamen 2 i Klinisk Optometri 2 (T5) Lördagen 9/1 2010 Kod: Tentamen i Klinisk Optometri (T5) Lördagen 9/ 00 Hela tentamen utan litteratur. Skriv alla svar direkt i tentamen på Del (ej på separat blad). Skriv även Del direkt i tentamen förutom fråga 5 som

Läs mer

Optik Synen och ögats behov. Hillevi Hemphälä Leg Optiker, licentiat, doktorand hillevi.hemphala@design.lth.se

Optik Synen och ögats behov. Hillevi Hemphälä Leg Optiker, licentiat, doktorand hillevi.hemphala@design.lth.se Optik Synen och ögats behov Hillevi Hemphälä Leg Optiker, licentiat, doktorand hillevi.hemphala@design.lth.se Ögats synfält -50 o 2 o 30 o Syngropen Gula fläcken, centrala seendet Synnerven -70 o Sidled-

Läs mer

Utvärdering av skillnad i metod att mäta överrefraktion samt hur överrefraktionen skiljer sig mellan tre olika instrument

Utvärdering av skillnad i metod att mäta överrefraktion samt hur överrefraktionen skiljer sig mellan tre olika instrument Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Utvärdering av skillnad i metod att mäta överrefraktion samt hur överrefraktionen skiljer sig mellan tre olika instrument Caroline Wingren Huvudområde: Optometri

Läs mer

Visusskillnad med Air Optix och Air Optix for Astigmatism vid låg astigmatism

Visusskillnad med Air Optix och Air Optix for Astigmatism vid låg astigmatism Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Visusskillnad med Air Optix och Air Optix for Astigmatism vid låg astigmatism Malin Larson Optometri Grundnivå Nr: 2011:O8 Visusskillnad mellan Air Optix

Läs mer

MLBINO MLBINO BIFO. Binokulär läsning på kort avstånd. Bifocal ML Bino. Vår instegsmodell

MLBINO MLBINO BIFO. Binokulär läsning på kort avstånd. Bifocal ML Bino. Vår instegsmodell MLBINO Binokulär läsning på kort avstånd ADDItionsomfång: +4 till +20 dioptrier Synfält: 70º total Vikt: 26 34 gram läsavstånd: 25 8 cm Genom att titta på något på kortare avstånd kommer bilden på näthinnan

Läs mer

Emmetropisering och refraktionsutveckling hos barn samt förväntade värden vid 9-11 års ålder.

Emmetropisering och refraktionsutveckling hos barn samt förväntade värden vid 9-11 års ålder. Emmetropisering och refraktionsutveckling hos barn samt förväntade värden vid 9-11 års ålder. Dinah Blüthl - Larsson Examensarbete i optometri Nivå: C Nr: 2009:O9 Högskolan i Kalmar Naturvetenskapliga

Läs mer

Har ackommodationsförmågan ändrats under ett århundrade?

Har ackommodationsförmågan ändrats under ett århundrade? R Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Har ackommodationsförmågan ändrats under ett århundrade? Frida Karlsson Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2010:O28 HAR ACKOMMODATIONSFÖRMÅGAN

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institutionen för klinisk neurovetenskap Enheten för optometri. Klinisk Optometri 3

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institutionen för klinisk neurovetenskap Enheten för optometri. Klinisk Optometri 3 Kod: KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institutionen för klinisk neurovetenskap Enheten för optometri Klinisk Optometri 3 Tentamen 1 Torsdag 28/4-10 Max poäng: 55 p Skriv inga namn på detta formulär.

Läs mer

Binokulärseende hos elitidrottare

Binokulärseende hos elitidrottare Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Binokulärseende hos elitidrottare En studie om djupseende, ackommodationsfacilitet och vergensfacilitet Maria Abdulhusen Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå

Läs mer

Hur skiljer sig ackommodationsamplituden mellan Nicaragua och Sverige?

Hur skiljer sig ackommodationsamplituden mellan Nicaragua och Sverige? Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Hur skiljer sig ackommodationsamplituden mellan Nicaragua och Sverige? Catrin Aronsson Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2011:O22 Hur skiljer sig

Läs mer

Relationen mellan synförmågan och läs- och skrivutvecklingen hos barn

Relationen mellan synförmågan och läs- och skrivutvecklingen hos barn Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Relationen mellan synförmågan och läs- och skrivutvecklingen hos barn Andrea Medina Asencio Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2011:O17 Relationen

Läs mer

ÖGONPÅVERKAN VID NÄRAKTIVITET Yvonne Löf, ortoptist Ögonmott. Växjö

ÖGONPÅVERKAN VID NÄRAKTIVITET Yvonne Löf, ortoptist Ögonmott. Växjö ÖGONPÅVERKAN VID NÄRAKTIVITET 170202 Yvonne Löf, ortoptist Ögonmott. Växjö 170202 Yvonne Löf, ortoptist ANATOMI ANATOMI ÖGONMUSKLER För att kunna se tydligt måste bilden hamna i gula fläcken. Riktningen

Läs mer

Dygnsskillnad på ackommodativa- och vergensmätningar på nära håll

Dygnsskillnad på ackommodativa- och vergensmätningar på nära håll Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Dygnsskillnad på ackommodativa- och vergensmätningar på nära håll Lina Broholm Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2012:O16 Dygnsskillnad på ackommodativa-

Läs mer

Bästa optotyp för retinoskopi

Bästa optotyp för retinoskopi Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Bästa optotyp för retinoskopi Lucien ElAwad Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2011: O4 Bästa optotyp för retinoskopi Lucien ElAwad Examensarbete

Läs mer

Fallbeskrivning Portfolio

Fallbeskrivning Portfolio Fallbeskrivning Portfolio Fall nummer: 3 Typ av fall: Remiss Journalsystemets ID nummer: 37408 Anamnes Ålder: 83 Kön: kvinna Etnisk tillhörighet: kaukasier Anledning till besöket: Upplever att synen plötsligt

Läs mer

About the optics of the eye

About the optics of the eye About the optics of the eye Peter Unsbo Kungliga Tekniska Högskolan Biomedical and x-ray physics Visual Optics Innehåll Optiska begränsningar i ögat Hur mäter man ögats aberrationer? Hur skriver man vågfrontsrecept?

Läs mer

Förekomsten av refraktionsfel i Nicaragua

Förekomsten av refraktionsfel i Nicaragua Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Förekomsten av refraktionsfel i Nicaragua Marcus Svensson Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 211:2 Förekomsten av refraktionsfel i Nicaragua Marcus

Läs mer

Synfel och aberrationer

Synfel och aberrationer Synfel och aberrationer 18 November 2009 Leg. Optiker Anna Lindskoog Pettersson Innehåll Klassiska synfel Andra synfel Sfärisk aberration Kliniska konsekvenser Vågfrontsmätningtning Fall Klassiska synfel

Läs mer

Stämmer Hofstetters formler för ackommodations-amplituden hos unga vuxna?

Stämmer Hofstetters formler för ackommodations-amplituden hos unga vuxna? Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Stämmer Hofstetters formler för ackommodations-amplituden hos unga vuxna? Karin Jansdotter Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2010:O23 Stämmer Hofstetters

Läs mer

Ögonlaboration 1(1) ÖGONLABORATION

Ögonlaboration 1(1) ÖGONLABORATION Ögonlaboration 1(1) Uppsala Universitet Institutionen för Neurovetenskap, Fysiologi VT 08 GS, LJ För Neural reglering och rörelse ÖGONLABORATION Avsikten med laborationen är att illustrera teoretisk bakgrund

Läs mer

Förhållandet mellan fixationsdisparitet och dissocierad fori

Förhållandet mellan fixationsdisparitet och dissocierad fori Examensarbete Förhållandet mellan fixationsdisparitet och dissocierad fori Författare: Petra Nilsson Gerzén Ämne: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2017:O13 i i Förhållandet mellan fixationsdisparitet och

Läs mer

Refraktion efter kataraktkirurgi. Anders Behndig ProfessorInst. för Klinisk Vetenskap/OftalmiatrikUmeå Universitet

Refraktion efter kataraktkirurgi. Anders Behndig ProfessorInst. för Klinisk Vetenskap/OftalmiatrikUmeå Universitet Anders Behndig ProfessorInst. för Klinisk Vetenskap/OftalmiatrikUmeå Universitet 1 Bakgrund-I Refraktion efter kataraktkirurgi Data från NCR 1. Aiming for emmetropia after cataract surgery: Swedish National

Läs mer

Fallbeskrivning Portfolio - kontaktlinser

Fallbeskrivning Portfolio - kontaktlinser Fallbeskrivning Portfolio kontaktlinser Fall nummer: 20 Typ av fall: RGP Journalsystemets ID nummer: 41 548 Ålder:22 Kön: Kvinna Etnisk tillhörighet: Kaukasier Anledning till besöket: ill testa stabila

Läs mer

Figur 6.1 ur Freeman & Hull, Optics

Figur 6.1 ur Freeman & Hull, Optics 1 Föreläsning 12 Kameran Figur 6.1 ur Freeman & Hull, Optics Kameran är ett instrument som till vissa delar fungerar mycket likt ett öga. Kamerans optik, det så kallade kameraobjektivet, motsvarar ögats

Läs mer

Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång

Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång Gerard Cairns, PhD, MCOptom, FAAO Paul China, OD, BS, FAAO Tim Green, MS Bill T Reindel, OD, MS Bausch & Lomb Incorporated, Rochester, New York, USA Introduktion

Läs mer

Ojämn addition och ackommodationsamplitud hos presbyoper

Ojämn addition och ackommodationsamplitud hos presbyoper Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Ojämn addition och ackommodationsamplitud hos presbyoper Författare: Annica Jönsson Ämne: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2014:O13 Monokulär addition

Läs mer

Prevalens av samsynsproblem hos optikerstudenter samt ekonomistudenter vid Linnéuniversitetet i Kalmar

Prevalens av samsynsproblem hos optikerstudenter samt ekonomistudenter vid Linnéuniversitetet i Kalmar Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Prevalens av samsynsproblem hos optikerstudenter samt ekonomistudenter vid Linnéuniversitetet i Kalmar Malin Slagbrand Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå

Läs mer

Vilken förbättring i visus ger begagnade glasögon hos hjälpsökande i Bolivia?

Vilken förbättring i visus ger begagnade glasögon hos hjälpsökande i Bolivia? Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Vilken förbättring i visus ger begagnade glasögon hos hjälpsökande i Bolivia? Malin Nordström Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2010:O10 Vilken

Läs mer

Fallbeskrivning Portfolio

Fallbeskrivning Portfolio Fallbeskrivning Portfolio Fall nummer:1 Typ av fall: ögonförsäljning Journalsystemets ID nummer:37606 Anamnes Ålder: 81 Kön: Man Etnisk tillhörighet: Kaukasoider Anledning till besöket: ill skaffa nya

Läs mer

Förekomst av hyperopi bland hjälpsökande på en VFA-resa i Bolivia

Förekomst av hyperopi bland hjälpsökande på en VFA-resa i Bolivia Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Förekomst av hyperopi bland hjälpsökande på en VFA-resa i Bolivia Ulrika Wogatai Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2010:08 Kalmar Växjö 391 82 Kalmar

Läs mer

Vertikala blickriktningars påverkan på ackommodation, vergenser och heteroforier

Vertikala blickriktningars påverkan på ackommodation, vergenser och heteroforier Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Vertikala blickriktningars påverkan på ackommodation, vergenser och heteroforier Jonas Ramkrans Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2013:O7

Läs mer

Förekomst av heteroforier och heterotropier bland hjälpsökande i Nicaragua

Förekomst av heteroforier och heterotropier bland hjälpsökande i Nicaragua Förekomst av heteroforier och heterotropier bland hjälpsökande i Nicaragua Helene Karppinen Examensarbete i optometri Nivå: C Nr: 2009:O4 Högskolan i Kalmar Naturvetenskapliga institutionen Examensarbeten

Läs mer

Klinisk testning. Tony Pansell Universitetslektor, Med dr

Klinisk testning. Tony Pansell Universitetslektor, Med dr Klinisk testning av ögonrörelserrelser Tony Pansell Universitetslektor, Med dr Ögonrörelserrelser Vi testar motilitet har alla ögonmuskler normal funktion eller finns det inskränkningar (skelningar)? Vi

Läs mer

Ögonoperation för att slippa glasögon - är det värt riskerna? Refraktiva IOL

Ögonoperation för att slippa glasögon - är det värt riskerna? Refraktiva IOL 1(5) Ögonoperation för att slippa glasögon - är det värt riskerna? Refraktiva IOL Vem ska INTE genomgå refraktiv kirurgi? - Den som vill ha perfekt syn Komplikationer efter refraktiva linsbyten - Amotio

Läs mer

b) Calculate the dispersion in the vicinity of the Fraunhofer D line for each glass, using the Cauchy relation.

b) Calculate the dispersion in the vicinity of the Fraunhofer D line for each glass, using the Cauchy relation. 3 Optiska instrument Uppgift 3. (Pedrotti 3 3 8) a) Approximate the Cauchy constants A and B for crown and flint glasses, using data for the C and F Fraunhofer lines from Table 3. Using these constants

Läs mer

En jämförelse av att mäta den horisontella heteroforin med prisma covertest och von Graefe.

En jämförelse av att mäta den horisontella heteroforin med prisma covertest och von Graefe. Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete En jämförelse av att mäta den horisontella heteroforin med prisma covertest och von Graefe. Författare: Ida Bodelsson Ämne: Optometri Nivå: Grundnivå

Läs mer

Rumsbelysningens betydelse för refraktionen

Rumsbelysningens betydelse för refraktionen Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Rumsbelysningens betydelse för refraktionen Författare: Frida Thelandersson Ämne: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2015:O5 i Rumsbelysningens betydelse

Läs mer

Fusionsvergensernas skillnad mellan morgon och kväll på avstånd och dess repeterbarhet

Fusionsvergensernas skillnad mellan morgon och kväll på avstånd och dess repeterbarhet Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Fusionsvergensernas skillnad mellan morgon och kväll på avstånd och dess repeterbarhet Elin Johansson Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2012:O14

Läs mer

Version UB141104. Matematiska beräkningar av toppunktsavstånd, ack etc görs i kursen Ögats optik

Version UB141104. Matematiska beräkningar av toppunktsavstånd, ack etc görs i kursen Ögats optik Grundläggande optometri 1 Ämneslista Vetenskapliga strimman Artikelläsning se separat dokument Ametropier sfäriska MR MP Ackommodationsvidd Ackommodationsområde Emmetropi Myopi Konsekvens av ackommodation

Läs mer

Prevalens av ackommodativa problem hos universitetsstudenter vid Linnéuniversitetet i Kalmar

Prevalens av ackommodativa problem hos universitetsstudenter vid Linnéuniversitetet i Kalmar Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Prevalens av ackommodativa problem hos universitetsstudenter vid Linnéuniversitetet i Kalmar Emilia Fagerberg Ämne: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2015:O15

Läs mer

Anders Giörloff Leg. Optiker

Anders Giörloff Leg. Optiker Anders Giörloff Leg. Optiker www.visuellergonomi.se www.foretagsoptikern.se Ögat Ögat Emmetropi - rättsynthet Hyperopi översynthet Myopi - närsynthet 1 Ögat Astigmatism Två fokuspunkter Enkelslipade Bifokala

Läs mer

Hanteringsträning - tidsåtgång och trygghetskänsla för patienter vid isättning och urtagning av mjuka kontaktlinser

Hanteringsträning - tidsåtgång och trygghetskänsla för patienter vid isättning och urtagning av mjuka kontaktlinser Hanteringsträning - tidsåtgång och trygghetskänsla för patienter vid isättning och urtagning av mjuka kontaktlinser Linda Andersson Examensarbete i optometri Nivå: C Nr: 2009:O2 Högskolan i Kalmar Naturvetenskapliga

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Detta är ett examensarbete och studenten svarar själv för de framlagda resultaten och slutsatserna i rapporten.

Detta är ett examensarbete och studenten svarar själv för de framlagda resultaten och slutsatserna i rapporten. Examensarbeten gjorda vid Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen, och lista över dessa kan beställas via www.hik.se/student eller Högskolan i Kalmar Naturvetenskapliga institutionen 391 82

Läs mer

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon.

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Ögats lins skall liksom linsen i en kamera skapa en skarp bild av omvärlden. I kameran ligger bilden på filmen och i ögat ligger bilden på näthinnan

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri. Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg.

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri. Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg. Namn / Kod: KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg. Kurs) Måndag 04-03- 08 Max poäng: 81,5p Skriv tydligt

Läs mer

Bestämning av axelläget för astigmatism Jämförelse mellan tre objektiva metoder

Bestämning av axelläget för astigmatism Jämförelse mellan tre objektiva metoder Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Bestämning av axelläget för astigmatism Jämförelse mellan tre objektiva metoder Maria Elfström Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2011: O25 Bestämning

Läs mer

Figur 1.1 Skärpedjup i objekt- och bildplanet.

Figur 1.1 Skärpedjup i objekt- och bildplanet. 34 VETENSKAP Av Malin Hällstig Sfärisk aberration och skärpedjup Beräkningar och kliniska mätningar En persons skärpedjup beror av en mängd faktorer såsom pupillstorlek, synskärpa och storleken på objektet.

Läs mer

Vad är. Patient Reported Outcome Measures och andra begrepp. Kerstin Hagberg. RTP, PhD, Docent

Vad är. Patient Reported Outcome Measures och andra begrepp. Kerstin Hagberg. RTP, PhD, Docent Vad är Patient Reported Outcome Measures och andra begrepp Kerstin Hagberg RTP, PhD, Docent Ortopedteknik Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg ISPO-S, Feb 2015 2 Kliniska utvärderingsmetoder Kliniska

Läs mer

Ciliarkroppen. Vad heter de artärer som försörjer ciliarkroppen med syrerikt blod?

Ciliarkroppen. Vad heter de artärer som försörjer ciliarkroppen med syrerikt blod? Ciliarkroppen Vad heter de artärer som försörjer ciliarkroppen med syrerikt blod? Vad bildar dessa artärer när de möts och vilka strukturer går artärerna genom eller mellan innan de möts? Om en skada på

Läs mer

Vågrörelselära och optik

Vågrörelselära och optik Vågrörelselära och optik Kapitel 34 - Optik 1 Vågrörelselära och optik Kurslitteratur: University Physics by Young & Friedman (14th edition) Harmonisk oscillator: Kapitel 14.1 14.4 Mekaniska vågor: Kapitel

Läs mer

vi korrigerar alla dina synfel

vi korrigerar alla dina synfel vi korrigerar alla dina synfel även brytningsfel och ålderssynthet kostnadsfria konsultationer & undersökningar 1 2 innehåll 4 5 6 8 11 12 14 15 DIN FRIHET ÄR NÄRA Vi hjälper dig ta steget förundersökning

Läs mer

Effekten av reducerad pupill genom pinholekontaktlinser för emmetropa presbyoper

Effekten av reducerad pupill genom pinholekontaktlinser för emmetropa presbyoper Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Effekten av reducerad pupill genom pinholekontaktlinser för emmetropa presbyoper Författare: Max Thorwaldsson Ämne: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2015:

Läs mer

Prevalens av horisontella avståndsforier och avståndstropier bland hjälpsökande i Ghana

Prevalens av horisontella avståndsforier och avståndstropier bland hjälpsökande i Ghana Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Prevalens av horisontella avståndsforier och avståndstropier bland hjälpsökande i Ghana Författare: Elin Asplund Ämne: Optometri Nivå: Grundnivå Nr:

Läs mer

Oftalmologisk primer. Definitioner Reklam Internationellt Hur ser man? Refraktion och brytningsfel Oftalmologisk anamnes

Oftalmologisk primer. Definitioner Reklam Internationellt Hur ser man? Refraktion och brytningsfel Oftalmologisk anamnes Oftalmologisk primer Jan Ygge Sektionen för Ögon och Syn Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Definitioner Reklam Internationellt Hur ser man? Refraktion och brytningsfel Oftalmologisk anamnes Definitioner

Läs mer

Binokulär läsning på kort håll

Binokulär läsning på kort håll Binokulär läsning på kort håll ML BINOVA _svensk version 1 2016-10-21 ML BINOVA EASY: +1,5 till +8 D ML BINOVA PRO: +3,0 till +16 D ML BINOVA RX: Upp till och med +20 D cyl -10 D VIKT: 13 45 gram LÄSAVSTÅND:

Läs mer

Refraktivt linsbyte (RLE)

Refraktivt linsbyte (RLE) Refraktivt linsbyte (RLE) Anders Behndig, Professor Inst. för Klinisk Vetenskap/Oftalmiatrik Umeå Universitet [Bild] 1 Historik Kallades ursprungligen Clear Lens Extraction Från 2002: Refractive Lens Exchange

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Nystagmus går det att träna bort?

Nystagmus går det att träna bort? Att ha en hög synskärpa kräver att man har en god bildstabilisering på näthinnan Bildrörelsen på näthinnan: Nystagmus går det att träna bort? storlek < 0.5 grader hastighet < 5 grader/sek Om nystagmus

Läs mer

Katarakt Visus och subjektiv synupplevelse

Katarakt Visus och subjektiv synupplevelse Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Katarakt Visus och subjektiv synupplevelse Karolina Eisenschmidt Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2013:O23 Katarakt Visus och subjektiv

Läs mer

En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling

En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling Linus Magnusson Optikerprogrammet 180 hp Högskolan I Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen Examensarbete

Läs mer

Prevalensen av hyperopi och astigmatism hos barn med ospecifika läs- och skrivsvårigheter respektive barn med dyslexi.

Prevalensen av hyperopi och astigmatism hos barn med ospecifika läs- och skrivsvårigheter respektive barn med dyslexi. Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Prevalensen av hyperopi och astigmatism hos barn med ospecifika läs- och skrivsvårigheter respektive barn med dyslexi. Författare:Ellinor De Bie Ämne:Optometri

Läs mer

Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller?

Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? Dr Trusit Dave Den här artikeln tittar på användningen av asfäriska kontaktlinser, går igenom jämförelser som gjorts av asfäriska och sfäriska linsers funktion

Läs mer

Om du tittar på dig själv i en badrumsspegel som hänger på väggen och backar ser du:

Om du tittar på dig själv i en badrumsspegel som hänger på väggen och backar ser du: Om du tittar på dig själv i en badrumsspegel som hänger på väggen och backar ser du: A.Mer av dig själv. B.Mindre av dig själv. C.Lika mycket av dig själv. ⱱ Hur hög måste en spegel vara för att du ska

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

Oftalmologisk primer -- Jan Ygge 2012-03-08

Oftalmologisk primer -- Jan Ygge 2012-03-08 Oftalmologisk primer Jan Ygge Sektionen för Ögon och Syn Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Definitioner Reklam Internationellt Hur ser man? Definitioner Oftalmologi - läran om ögats fysiologi och

Läs mer

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Sida1/x Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Enheten för optometri Tentamen 1 Kontaktlinsteknik Ht 09 Tisdag 22/12 09 Kod: För att bli godkänd krävs att alla delmoment når upp till

Läs mer

Utfall av tre olika formler för beräkning av postoperativ refraktion vid kataraktkirurgi

Utfall av tre olika formler för beräkning av postoperativ refraktion vid kataraktkirurgi Utfall av tre olika formler för beräkning av postoperativ refraktion vid kataraktkirurgi Jennifer Lindquist Examensarbete i optometri Nivå: C Nr: 2009:O29 Högskolan i Kalmar Naturvetenskapliga institutionen

Läs mer

Ovanstående figure beskriver ögonens konvergens vid två olika objektsavstånd (blått fall och grönt fall). Geometrin ger: 2 L

Ovanstående figure beskriver ögonens konvergens vid två olika objektsavstånd (blått fall och grönt fall). Geometrin ger: 2 L 3D-seende och 3D-visualisering Människans avståndsuppfattning bigger på flera olika stimuli från synsinnet. Det primära är emellertid konvergensen, dvs hur mycket ögonen behöver vinklas (skela), för att

Läs mer

Två olika tårsubstituts påverkan av synkvaliteten

Två olika tårsubstituts påverkan av synkvaliteten Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Två olika tårsubstituts påverkan av synkvaliteten Kristoffer Tigerström Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2010:O3 Två olika tårsubstituts påverkan

Läs mer

OPTIK läran om ljuset

OPTIK läran om ljuset OPTIK läran om ljuset Vad är ljus Ljuset är en form av energi Ljus är elektromagnetisk strålning som färdas med en hastighet av 300 000 km/s. Ljuset kan ta sig igenom vakuum som är ett utrymme som inte

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

Praktiska prov/dugga - Optikerprogrammet

Praktiska prov/dugga - Optikerprogrammet Version RB120617 Betyg vid praktiska prov: /G Studenten får ha med bedömningsmallarna vid provet Vertometer (Nivå 1) 1 Sfäriska och toriska glas (cylinder över 0,75) 10 min Refraktion (Nivå 1) Anamnes,

Läs mer

Instrumentoptik, anteckningar för föreläsning 4 och 5 (CVO kap. 17 sid , ) Retinoskopet

Instrumentoptik, anteckningar för föreläsning 4 och 5 (CVO kap. 17 sid , ) Retinoskopet Instrumentoptik, anteckningar för föreläsning 4 och 5 (CVO kap. 17 sid 345-353, 358-362) Retinoskopet Utvecklat från oftalmoskopi under slutet av 1800-talet. Objektiv metod för att bestämma patientens

Läs mer

En undersökning av myopiförekomst i fyra städer i Nicaragua och jämförelse med studier från andra delar av världen

En undersökning av myopiförekomst i fyra städer i Nicaragua och jämförelse med studier från andra delar av världen En undersökning av myopiförekomst i fyra städer i Nicaragua och jämförelse med studier från andra delar av världen Isabella Hedenstierna Examensarbete i optometri Nivå: C Nr: 2009:O12 Högskolan i Kalmar

Läs mer

LINSER ELLER GLASÖGON?

LINSER ELLER GLASÖGON? LINSER ELLER GLASÖGON? Många kämpar med denna fråga och behöver en hjälpande hand på traven. Därför har vi samlat nyttig information kring de två olika alternativen och vad du bör tänka på i ditt val.

Läs mer

Synskärpa hos personbilsförare

Synskärpa hos personbilsförare Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Synskärpa hos personbilsförare Stina Hermansson Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2011:O16 Synskärpa hos personbilsförare Stina Hermansson Optikerprogrammet,

Läs mer

Övningstal i Avbildningskvalitet för optikerstuderande. Rita figurer och motivera ordentligt!

Övningstal i Avbildningskvalitet för optikerstuderande. Rita figurer och motivera ordentligt! Övningstal i Avbildningskvalitet för optikerstuderande Rita figurer och motivera ordentligt! Repetition av geometrisk optik 1. Ett objekt i luft ligger 400 mm innan en sfärisk gränsyta med krökningsradien

Läs mer

Kristina Sargénius Landahl Specialistarbetsterapeut

Kristina Sargénius Landahl Specialistarbetsterapeut Kristina Sargénius Landahl Specialistarbetsterapeut 2015-11-09 Nedsatt primär visuell förmåga Nedsatt ackommodation Nedsatt vergens Synfältsbortfall Nedsatt visuell skärpa Nedsatt spatial kontrastsensitivitet

Läs mer

En studie om påverkan på kontrastkänsligheten vid olika additioner på en multifokal kontaktlins

En studie om påverkan på kontrastkänsligheten vid olika additioner på en multifokal kontaktlins Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete En studie om påverkan på kontrastkänsligheten vid olika additioner på en multifokal kontaktlins Bafrin Al-Mizori Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå

Läs mer

Dokument nr: 4.3 (6) Titel: Kosttillskott. Inledning:

Dokument nr: 4.3 (6) Titel: Kosttillskott. Inledning: Dokument nr: 4.3 (6) Titel: Kosttillskott Inledning: Den legitimerade optikern är en del av den primära ögonhälsovården, och utför majoriteten av alla synundersökningar. Pga. detta har den legitimerade

Läs mer

Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification

Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification Stämpel/Etikett Security stamp/lable Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification Granskad av Reviewed by Göran

Läs mer

32 VETENSKAP. Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller?

32 VETENSKAP. Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? 32 VETENSKAP Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? Den här artikeln tittar på användningen av asfäriska kontaktlinser, går igenom jämförelser som gjorts av asfäriska och sfäriska linsers funktion

Läs mer

Stereoseende i förhållande till åldern: En studie utförd under en resa med Vision for all i Bolivia

Stereoseende i förhållande till åldern: En studie utförd under en resa med Vision for all i Bolivia Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Stereoseende i förhållande till åldern: En studie utförd under en resa med Vision for all i Bolivia Nathalie Hovdegård Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå

Läs mer

Effekt av konvergensprisma i läsglasögon

Effekt av konvergensprisma i läsglasögon Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Effekt av konvergensprisma i läsglasögon Therese Persson Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2012:O17 Effekt av konvergensprisma i läsglasögon Therese

Läs mer

Övningstal i Avbildningskvalitet för optikerstuderande. Rita figurer och motivera ordentligt!

Övningstal i Avbildningskvalitet för optikerstuderande. Rita figurer och motivera ordentligt! Övningstal i Avbildningskvalitet för optikerstuderande Rita figurer och motivera ordentligt! Repetition av geometrisk optik 1. Ett objekt i luft ligger 400 mm innan en sfärisk gränsyta med krökningsradien

Läs mer