Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014"

Transkript

1 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild

2 TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: Telefon: -9 9 Dokumenttitel: Attitydundersökning sbanan Författare: Markör Marknad & kommunikation AB Dokumentdatum: -6- Ärendenummer: TRV /56 Version: Kontaktperson: Åsa Nilsson

3 Sammanfattning sbanan ska anpassas till att kunna hantera persontrafik (Pågatåg). Årsskiftet 5/6 blir det möjligt att åka Pågatåg mellan och Malmö. Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur väl medborgarna, inom respektive målgrupp, känner till projektet och vad projektet innebär. Undersökningen skulle ge svar på vilken inställning medborgarna har till projektet sbanan. Undersökningens syfte var också att ta reda på vilken typ av information man är intresserad av samt hur man vill ha denna information. Datainsamlingen har skett genom telefonintervjuer med boende i s innerstad, och. Målgrupper Mål antal intervjuer Antal intervjuer 5 5 Totalt Undersökningsresultatet visar att en majoritet av respondenterna känner till bygget vid sbanan, och de känner också till att bygget rör en anpassning av sbanan till persontrafik (Pågatåg). Överlag är respondenterna på de olika orterna positivt inställda till att anpassa sbanan till persontrafik. Den nya sbanan kommer leda till bättre kommunikationer mellan och Malmö, det är bättre för miljön och pendlare slipper ta bilen till jobbet. När det gäller inställningen till hur arbetet med bygget vid sbanan sköts är det en stor andel som uppger att de inte kan ta ställning i frågan. Bland dem som tar ställning i frågan är majoriteten i och positiva. Information om projektet har respondenterna främst fått genom media samt så har de boende i fått information genom informationsmöten och hemskickat i brevlådan. Det finns för målgrupperna i undersökningen en generell nöjdhet kring Trafikverkets information om bygget vid sbanan. Det är framförallt de boende i som känner att de inte är tillräckligt informerade. De som kommer påverkas mer direkt av bygget vid sbanan, dvs de boende i och, tycker att informationen har kommit i rätt tid, varit trovärdig samt användbar. Information som respondenterna vill få till sig är information om uppdateringar kring utveckling av bygget, om tidsplanen och information om det färdiga projektet.

4 Sett till resultatet i undersökningen är tänkbara informationsvägar framgent genom att skicka information direkt hem i brevlådan eller via e-postutskick. Dessutom är media en bra kanal och då bör främst lokalpress användas.

5 Innehåll SYFTE, METOD OCH UPPLÄGG 6 Bakgrund och syfte 6 Metod och urval. 6 Fördelning av intervjuer. 6 Enkät Resultatdisposition RESULTAT De intervjuade Kännedom Inställning till bygget vid sbanan Kontakt 6 Information 9 Resor mellan och Malmö Trafikverkets arbete med sbanan Övergripande frågor om Trafikverket SLUTSATSER & ANALYS 6 5

6 Syfte, metod och upplägg Bakgrund och syfte sbanan ska anpassas till att kunna hantera persontrafik (Pågatåg). Årsskiftet 5/6 blir det möjligt att åka Pågatåg mellan och Malmö. Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur väl medborgarna, inom respektive målgrupp, känner till projektet och vad projektet innebär. Undersökningen skulle ge svar på vilken inställning medborgarna har till projektet sbanan. Undersökningen syfte var också att ta reda på vilken typ av information man är intresserad av samt hur man vill ha denna information. Metod och urval. Undersökningen har genomförts i form av telefonintervjuer mellan vecka till och med vecka. Urvalet för telefonintervjuerna bestod av boende i de orter som berörs av bygget på sbanan. Orterna som berörs av bygget på sbanan och som urvalet baseras på är: (boendes i innerstan) Fördelning av intervjuer. I och bestod urvalet av ett totalurval. I s innerstad bestod urvalet av ett ersättningsurval som grundade sig på följande fördelning: Kvinnor 9 år. Män 9 år. Kvinnor år. Män år. Kvinnor 5 6 år. Män 5 6 år. 6

7 Kvinnor 65 år. Män 65 år. Sammantaget genomfördes intervjuer enligt följande fördelning: Målgrupper Mål antal intervjuer Antal intervjuer 5 5 Totalt Enkät Enkäten i undersökningen togs fram av Trafikverket och remissades sedan med Markör. Den slutliga enkäten återfinns som bilaga till rapporten. Resultatdisposition Denna rapport redovisar resultatet för undersökningen uppdelat på målgrupperna; Västra Ingelstad, och. Majoriteten av frågorna i enkäten har varit påståenden som respondenten tagit ställning till. Faktorerna har bedömts enligt en femgradig skala där 5 = mycket nöjd/positiv/stämmer väl och = mycket missnöjd/negativ/stämmer inte alls. Diagrammen visar hur betygen fördelat sig enligt denna skala. Maskinella avrundningar förekommer. För två frågor där intervjupersonen gavs möjlighet att lämna öppna svar redovisas ett mindre antal i denna rapport. Dessa utgör ett urval och ska därför inte ses som representativa för alla de öppna svar som lämnats. För samtliga svar hänvisas till den bilaga som bifogas rapporten. Som bilagor till rapporten medföljer enkäten, öppna svar samt tabeller. Bilagor: Bilaga : Enkäten. Bilaga : Öppna svar. Bilaga : Tabeller. Bilaga : PowerPoint-presentation.

8 Resultat I följande kapitel presenteras resultaten från undersökningen. Alla diagram är uppdelade efter var informanterna bor;, och. Bastalen beskriver hur många respondenter som besvarat frågan. De intervjuade Kön (Bastal:, 5;, ;, ) Kvinna Man

9 Ålder (Bastal:, 5;, ;, ) 5-9 år - år 5-6 år 65- år Vill ej svara Hur många är ni i hushållet? (Bastal:, 5;, ;, ) Vill ej svara 5 9

10 Har du hemmavarande barn? (Bastal:, 5;, ;, ) Mellan - år Mellan -5 år Mellan 6-9 år Mellan - år Mellan - år Nej Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? (Bastal:, 5;, ;, ) Arbetar heltid Arbetar deltid Föräldraledig Studerar Arbetslös 5 Pensionär Sjukskriven Annan sysselsättning Vill ej svara 5

11 Vilken är din högst avslutade utbildning? (Bastal:, 5;, ;, ) Grundskola/folkskola Gymnasium/folkhögskola Högskola/Universitet Vill ej svara Vilka dags-/kvällstidningar läser du vanligen? (Bastal:, 5;, ;, ) s Allehanda Ystads Allehanda Sydsvenskan Skånskan 5 Helsingborgs Dagblad (HD) 5 Expressen papper Expressen webb 5 Aftonbladet papper Aftonbladet webb Gratistidning (tex Metro, 9 City Malmö) Annat: 5 Inget av ovanstående I är det vanligast att respondenterna läser s Allehanda. I Västra Ingelstad och är Sydsvenskan den dagstidning som flest läser. Bland de som svarat svarsalternativet Annat så är det vanligaste svaret Kvällsposten i samtliga orter. Kännedom I intervjuerna har respondenterna fått svara på om de känner till att det pågår arbeten längs sbanan samt beskriva vad de tror eller vet att det är för ett bygge.

12 Känner du till att det pågår arbeten längs sbanan? (Bastal:, 5;, ;, ) Ja Nej Majoriteten känner till att det pågår arbete längs sbanan även fast andelen som svarat Ja i är signifikant lägre än i och. Vet du varför det byggs längs sbanan? (Bastal:, ;, 9;, 9) Anpassning till persontrafik (pågatåg) Avstängning av godståg Utökad godstrafik Upprustning Trafikomläggningar Trafiksäkerhet (bygger (leder bort tung trafik) planskilda korsningar, bygger bort plankorsningar ) Annat, vad: En klar majoritet av de som känner till att pågår arbete längs sbanan känner även till att det rör sig om att anpassa sbanan till persontrafik (Pågatåg). Exempel på svar som fler än en respondent nämner av de som svarat Annat är: Man vet att det byggs, men inte vad det är ( och ).

13 Förbättrade kommunikationer () Dubbelspår () Inställning till bygget vid sbanan Respondenterna har även svarat på vilken inställning de har till bygget vid sbanan. Respondenterna i samtliga orter är överlag positiva och det är enbart enstaka personer som är negativt inställd till bygget vid sbanan. Vad är din inställning till bygget vid sbanan? (Bastal:, 5;, ;, ) Vet ej () Mycket negativ Negativ Varken positiv eller negativ Positiv Mycket positiv De respondenter som svarat att de är positiva eller mycket positiva till bygget vid sbanan har fått motivera sitt svar. De respondenter som bor i har bland annat svarat att de är positiva för att bygget kommer förbättra kommunikationerna, det blir lättare att ta sig till Malmö samt så är det bra för miljön att åka tåg istället för bil. De boende i har bland annat svarat att de är positiva eftersom det kommer bli bättre kommunikationer och att de slipper ta bilen till arbetet och kan åka kollektivt. De boende i har bland annat svarat att de är positiva för att det blir bättre kommunikationer, ökar värdet på fastigheten och att det blir lättare att ta sig till och från Malmö. Även de respondenter som svarat att deras inställning är negativ eller mycket negativ till bygget vid sbanan har fått motivera varför. De negativt inställda i svarar att det beror på att busslinjer kommer tas bort samt att de känns onödigt. Den respondent som är negativt inställd i motiverar sin inställning med att projektet verkar dra ut på tiden och att ingenting händer. Den som är negativt inställd i

14 motiverar sin inställning med att de kommer få en perrong som närmaste granne. Kan du trots att du är negativ acceptera utbyggnaden av sbanan (till persontrafik (pågatåg))? (Bastal:, 5;, ;, ) 6 5 Ja Nej Vet ej Av de 5 som är negativt inställda i svarar tio att de ändå kan acceptera utbyggnaden av sbanan. Det samma gäller de två som är negativa i Västra Ingelstad och. Vad är ditt intryck av hur arbetet med bygget vid sbanan sköts? (Bastal:, 5;, ;, ) Vet ej () Mycket negativ Negativ Varken positiv eller negativ Positiv Mycket positiv

15 När det gäller respondenternas intryck av hur arbetet med bygget vid sbanan sköts svarar nästan sju av tio boende i att de inte vet, och av de övriga nämner mer än sex av tio att de varken är positiva eller negativa. Bland de boende i är majoriteten positivt inställda, 6 procent har svarat att de är positiva eller mycket positiva till hur arbetet sköts. I svarar fyra av tio att de inte vet. Av de övriga svarar 5 procent att de är positiva eller mycket positiva till hur arbetet sköts. Även för denna fråga har de respondenter som svarat att de är positiva eller mycket positiva fått motivera sitt svar. De respondenter som bor i har bland annat svarat att de är positiva för att de inte märker av bygget så mycket vilket inte stör dem samt att det är bra att utveckla tågtrafiken. De positivt inställda boendes i har svarat att de är positiva eftersom de ser att det händer saker samtidigt som bygget inte stört dem nämvärt. De boende i har bland annat svarat att de är positiva för att de inte märker av bygget samt för att bygget verkar flyta på bra. De respondenter som är negativt eller mycket negativt inställda till hur arbetet med bygget vid sbanan sköts har också fått motivera varför. De negativt inställda i svarar att det beror på att bygget tar för lång tid samt för att det är stökigt vid där det byggs. De respondenter som är negativt inställda i har bland annat svarat att projektet drar ut på tiden och att ingenting händer samt att det är dåligt med information. De negativt inställda i motiverar sin inställning med att bygget tar för lång tid och att det inte verkar hända speciellt mycket i projektet. 5

16 Kontakt Har du haft någon personlig direktkontakt med Trafikverket eller entreprenörer kring projektet? (Bastal:, 5;, ;, ) Ja med Trafikverket Ja med entreprenör Nej Få har haft kontakt med Trafikverket och än färre med entreprenörerna. Det är bland de boende i som flest personer haft kontakt med Trafikverket. Vad gällde (den senaste) kontakten (Bastal:, ;, 5;, ) Samråd Markförhandling/fastighetsfrågor Miljöfrågor Klagomål/störningar Bullerskyddsåtgärder Trafikfrågor järnväg/väg Nyfikenhet/allmän information Annat: 5 Observera att det är få svarande som haft kontakt med Trafikverket eller entreprenör och som fått frågan om vad kontakten gällde. De respondenterna som svarat alternativet Annat har sagt: 6

17 Jag har tagit med mina elever för att de skulle få uttrycka sina åsikter. () Belysningen. () Ett möte i byn. () Hur mycket grundvattennivån sjunker pga. bygget. () Om hur det skall se ut vid perrongen. () På vilket sätt sökte du kontakt (vid den senaste kontakten)? (Bastal:, ;, 5;, ) Sökt medarbetare i projektet, personligen Gått på allmänt informationsmöte Skickat e-post Kontaktat Trafikverkets kundtjänst Annat: Observera att det är få svarande som haft kontakt med Trafikverket eller entreprenör och som fått frågan om på vilket sätt de sökte kontakt. De respondenterna som svarat alternativet Annat har sagt: Träffat i samband med inspektion av andra saker. () Trafikverket kontaktade mig. () Via kommunen. ()

18 Hur upplevde du den senaste kontakten utifrån.. (Bastal:, ;, 5;, ) Vet ej () 5 5 Lyhördhet? 6 6 Lätt att nå? 6 5 Möjlighet att påverka? Mycket missnöjd Ganska missnöjd Varken eller Ganska nöjd Mycket nöjd Observera att det är få svarande som haft kontakt med Trafikverket eller entreprenör och som fått frågan om hur de upplevde den senaste kontakten. Utifrån de kontakter som respondenterna haft med Trafikverket eller en entreprenör så är de mest missnöjda med möjligheten att påverka. I och har en respondent i vardera orten sagt att de är mycket missnöjda med lyhördheten. En respondent i är också mycket missnöjd med hur lätt det är att nå Trafikverket eller entreprenörerna.

19 Har du fått någon återkoppling/svar från Trafikverket (efter den senaste kontakten)? (Bastal:, ;, 5;, ) Ja, inom 5 arbetsdagar Ja, men det tog mer än 5 arbetsdagar Nej, men det är idag mindre än 5 arbetsdagar sedan jag tog kontakt Nej, det har gått mer än 5 arbetsdagar sedan jag tog kontakt Inte aktuellt (jag förväntar mig ingen återkoppling/svar) Observera att det är få svarande som svarat på frågan om de fått någon återkoppling/svar från Trafikverket. Information Har du tagit del av (sett, hört) någon information om projektet att bygga om sbanan till persontrafik (pågatåg)? (Bastal:, 5;, ;, ) Trafikverkets webbplats (tex Projektets webbplats, Läget i trafiken) Informationsmöte/utställningar/öppet hus/besökslokal På bussen Folder/broschyr Brolanseringen i Information från Trafikverket direkt hem i brevlåda Skylt vid (det pågående) arbetet Media: Tv, radio, tidning Vänner, bekanta, kolleger Annan aktör/annat sätt (tex kommun, Skånetrafiken) Annat sätt Har inte tagit del av någon information om sbanan För de boende i och är det framförallt genom media som respondenterna tagit till sig information. Respondenterna som är boende i svarar att de fått information via ett informationsmöte. 9

20 Exempel på svar bland de som svarat Annat sätt är: Genom jobbet (,, ). Via Naturskyddsföreningen (). s hemsida (). Via Vellinge kommuns hemsida (). Genom byalaget (). Vad tycker du om Trafikverkets information om bygget vid sbanan utifrån följande faktorer.. (Bastal: 5;, 5;, 69) Trovärdig 5 6 Vet ej () 6 Kommer i rätt tid för dig? Begriplig (lätt att förstå)? Sättet du får informationen på (tex brev, webb, skylt längs väg)? Användbart (har haft nytta av informationen)? Tillräcklig (jag känner mig tillräckligt informerad)? (Bastal: ) (Bastal: ) Lätt att hitta (Bastal: ) Mycket missnöjd Ganska missnöjd Varken eller Ganska nöjd Mycket nöjd Observera att frågan om information är Lätt att hitta enbart ställs till de som tagit del av information från Trafikverkets hemsida, därav har denna fråga ett annat bastal.. Det är framförallt de boende i som svarat att de är ganska nöjda eller mycket nöjda med Trafikverkets information. De boende i har i störst utsträckning svarat att de är mycket eller ganska missnöjda med Trafikverkets information.

21 Vilken information skulle vara intressant för dig att få? (Bastal:, 5;, ;, ) Uppdateringar om utvecklingen av bygget/vad som händer i projektet Övergripande information 6 9 Motiven till projektet/varför man genomför projektet Tidplan Budget 5 Vad som händer just nu (förväntade störningar, t.ex.) 5 Information om det färdiga projektet 5 Inte intresserad av information 9 5 Ungefär tre av tio av de boende i är inte intresserad av information. Övriga i vill främst få information om tidsplanen samt information om det färdiga projektet. Av de boende i är ungefär en fjärdedel inte intresserad av information. De övriga vill gärna få information om tidsplanen samt uppdateringar om vad som händer i bygget. De boende i vill främst få information om uppdateringar om vad som händer i projektet samt tidsplanen. Dessutom vill de få information om det färdiga projektet och vad som händer just nu (förväntade störningar). Hur föredrar du att få information om bygget vid sbanan? (Bastal:, 55;, 6;, 6) Trafikverkets webbplats (tex Projektets webbplats, Läget i trafiken) Information från Trafikverket direkt hem i brevlåda 66 E-postutskick från Trafikverket Informationsmöte/utställning ar/öppet hus/besökslokal 9 5 Skylt vid (det pågående) arbetet Annat sätt 9 9 Jag vill inte ha någon information. 5

22 Respondenterna vill helst få information direkt hem i brevlådan och sedan via e-postutskick. En femtedel av respondenterna i och nämner att det även är bra med information på Trafikverkets webbplats. Exempel på svar från de respondenter som svarat Annat sätt : Genom media och då framförallt genom tidningar (, Västra Ingelstad, ). Kommunens hemsida (, ). Via Facebook (, ). Resor mellan och Malmö Hur ofta åker du vanligtvis på den aktuella sträckan mellan - Malmö? (Bastal:, 5;, ;, ) 5 5 Dagligen/Flera gånger i veckan Flera gånger i månaden 5 Några gånger om året/vid enstaka tillfällen Har inte passerat den senaste månaden Aldrig 5 Över hälften av de boende i och procent av de boende i åker dagligen/flera gånger i veckan på sträckan mellan och Malmö. Ungefär en tredjedel av de boende i åker dagligen/flera gånger i veckan på den aktuella sträckan och ungefär lika stor andel i nämner att de åker på den aktuella sträckan flera gånger i månaden. procent av de boende i, procent av de boende i samt 5 procent av de boende i åker aldrig på den aktuella sträckan mellan och Malmö.

23 Hur färdas du normalt på den aktuella sträckan? (Bastal:, ;, 9;, ) Som resenär (buss) Bilförare Passagerare i bil Motorcykelförare Förare lastbil/buss Cyklist Gående De som färdas på den aktuella sträckan mellan och Malmö färdas normalt som bilförare eller som resenär. Skulle du kunna tänka dig att färdas med tåg längs sträckan i framtiden? (Bastal:, ;, 9;, 9) Ja Ja, ibland Nej Vet ej Närmare nio av tio uppger att de skulle kunna tänka sig att åka på sträckan med tåg i framtiden, i alla fall ibland.

24 procent av de boende i och 5 procent av de boende i och Östra Grevie kan inte tänka sig att åka tåg i framtiden på den aktuella sträckan. Trafikverkets arbete med sbanan I vilken grad instämmer du att Trafikverkets arbete med att bygga om sbanan till persontrafik (pågatåg) i sin helhet kännetecknas av.. (Bastal:, 5;, ;, ) Vet ej () Lyhördhet: Vi lyssnar och tar hänsyn till medborgarnas och näringslivets behov? Helhetssyn: Vi väger in allas behov av förflyttning och prioriterar rätt? Nyskapande: Vi utvecklar samhället med nya smarta lösningar? Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska väl Stämmer väl procent av respondenterna boende i upplever att Trafikverkets arbete med att bygga om sbanan kännetecknas av nyskapande. När det gäller helhetssyn och lyhördhet så svarar fyra av tio i att de inte vet och inte kan ta ställning. 6 procent av de boende i anser att Trafikverkets arbete kännetecknas av nyskapande. En majoritet av respondenterna samstämmer även i att arbetet kännetecknas av en helhetssyn och lyhördhet. De respondenter som bor i samstämmer främst i att arbetet kännetecknas av helhetssyn. 65 procent tycker även att arbetet kännetecknas av lyhördhet samt är nyskapande.

25 Övergripande frågor om Trafikverket Hur väl känner du till Trafikverket? (Bastal:, 5;, ;, ) Aldrig hört talas om Har hört talas om Känner till lite Känner till ganska bra Känner till mycket bra Tre av fyra av respondenterna i känner till Trafikverket. I svarar åtta av tio att de känner till Trafikverket och i uppger nästan nio av tio att de känner till Trafikverket. Vad är din uppfattning i stort om Trafikverket? (Bastal:, 9;, 9;, 99) 5 6 Mycket negativ Negativ Varken positiv eller negativ Positiv Mycket positiv Vet ej

26 De flesta av respondenterna boendes i och är varken positiva eller negativt inställda till Trafikverket. I svarar majoriteten av respondenterna att de är positivt eller mycket positivt inställda till Trafikverket. Ingen i eller är mycket negativt inställda till Trafikverket. Slutsatser & analys Trafikverket har lyckats vad gäller att informera de medborgare som bygget vid sbanan berör mest, dvs de boende i och. Sett till den målgrupp som inte kommer beröras av bygget i lika stor utsträckning så är det ändå en majoritet som känner till att det pågår ett bygge vid sbanan samt att bygget handlar om en anpassning till persontrafik (Pågatåg). Att bygga ut sbanan till persontrafik ses också som något mycket positivt. Över 5 procent i och så gott som samtliga i samt är positivt inställda till bygget. Anledningen till den positiva inställning beror mycket på att det blir enklare för de boende i, och att ta sig till Malmö där utbudet av jobb, nöje och shopping är stort. Dessutom kommer utbyggnaden av sbanan även göra att det är lättare att ta sig från Malmö till, Västra Ingelstad och. Det kommer öka intresset för personer som hittills varit tvungna att bo i Malmö med omnejd att kunna söka en bostad utanför Malmö och ändå ha möjlighet att arbeta i Malmö. Utbyggnaden av sbanan ökar inte bara kommunikationen till och från Malmö för den intervjuade målgruppen utan det kommer även öka tillgängligheten till och från Danmark Förutom att öka tillgängligheten till och från Malmö samt Danmark kommer även utbyggnaden av sbanan ge positiva miljöeffekter. I dagsläget åker de flesta egen bil när de färdas på sträckan mellan och Malmö. En klar majoritet av de intervjuade säger att de kan tänka sig att välja det mycket mer miljövänliga och kollektiva färdsättet tåg i framtiden. Sett till vilken information målgrupperna är intresserade av ger undersökningen svaret att desto mer du påverkas av bygget desto mer är du intresserad av information. Tre av tio i ignorerar egentligen i information om sbanan medan det i endast är procent som säger att de inte är intresserade av information. Den information målgruppen är intresserad av är framförallt information om tidsplanen och kring uppdateringar om utveckling i projektet samt vad som händer i projektet. Målgruppen vill veta när det kommer ske händelser i bygget som kommer påverka dem genom buller och/eller att de behöver åka omvägar för att bygget påverkar befintliga vägar. Människor vill i allmänt vara förberedda och det är därför denna information efterfrågas i störst utsträckning. Dessutom känner inte gemene man till vilket tid ett bygge av denna dignitet behöver för att det ska bli klart och därför kan det upplevas som att bygget står still när man inte ser maskinerna eller entreprenörerna röra på sig. 6

27 Det finns en vedertagen sanning i undersökningssammanhang att människor i gemen gärna vill få information om sådant som de själva inte kan påverka direkt hem i brevlådan eller mailen, så att de själva slipper leta efter informationen. De målgrupper som kommer påverkas mest av bygget vid sbanan ( och ) förespråkar därför information från Trafikverket direkt hem i brevlådan alternativt via e- post i störst utsträckning. Alternativet är att det ska finnas lättillgänglig information på Trafikverkets hemsida. De boende i, som inte är påverkade av bygget i samma utsträckning, föredrar också information direkt hem i brevlådan men för dem fungerar det även med information via media och då framförallt i lokalpress. Det får anses som att Trafikverket har en god grund att stå på för framtida kommunikationsinsatser i projektet, detta mot bakgrund av att projektet är välkänt, uppfattas som i hög grad positivt och det faktum att målgrupperna även har en positiv bild av både Trafikverket generellt samt av den information de fått av Trafikverket. Det är dessutom relativt enkelt att genomföra riktade informationsinsatser i och eftersom dessa orter har ganska få invånare.

28 Trafikverket, XXX XX Ort. Besöksadress: Gata XX. Telefon: -9 9, Texttelefon:

Ingen skolväg är den andra lik

Ingen skolväg är den andra lik Det skulle finnas flera vägar till skolan, en för bussar, en för bilar och en för elever och lärare Ingen skolväg är den andra lik En uppföljning av EU-projektet SMILES Cykla och gå till skolan-komplettering

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Svenskarnas användning av telefoni och internet

Svenskarnas användning av telefoni och internet Rapportnummer PTS-ER-:20 Datum Svenskarnas användning av telefoni och internet PTS individundersökning Rapportnummer PTS-ER-:20 Diarienummer 13-10702 ISSN 1650-9862 Författare Projektledare på PTS: Karin

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1 REDOVISAR Redovisar 2000:1 Båda blir bäst Attityden till delad föräldraledighet I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Talboks- och punktskriftsbiblioteket TPB

Talboks- och punktskriftsbiblioteket TPB År 2008 UTREDNINGSINSTITUTET Talboks- och punktskriftsbiblioteket TPB En undersökning med fokus på teknik, läsvana och läsupplevelse bland talbokslåntagare på folkbibliotek, länstaltidningsprenumeranter

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Lärares kontakter och samverkan med föräldrar

Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lars Erikson Rapporter i Pedagogik, Örebro universitet, 14 Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lars Erikson 1 Rapportens tillkomst och utformning

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Utvärdera med effekt Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor Projektägare: Föreningen Sveriges Regionala

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Olika syn på saken Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Innehåll 3 Förord 4 Vad vet vi sedan tidigare om bibliotekens användare? 4 kärnan: yngre, kvinnor och högutbildade 6 tv,

Läs mer

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Genomförd av Niclas Öhman och Fredrik Törn Bakgrund och syfte Sedan slutet av år har ett antal forskare och doktorander vid Handelshögskolan

Läs mer