Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014"

Transkript

1 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild

2 TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: Telefon: -9 9 Dokumenttitel: Attitydundersökning sbanan Författare: Markör Marknad & kommunikation AB Dokumentdatum: -6- Ärendenummer: TRV /56 Version: Kontaktperson: Åsa Nilsson

3 Sammanfattning sbanan ska anpassas till att kunna hantera persontrafik (Pågatåg). Årsskiftet 5/6 blir det möjligt att åka Pågatåg mellan och Malmö. Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur väl medborgarna, inom respektive målgrupp, känner till projektet och vad projektet innebär. Undersökningen skulle ge svar på vilken inställning medborgarna har till projektet sbanan. Undersökningens syfte var också att ta reda på vilken typ av information man är intresserad av samt hur man vill ha denna information. Datainsamlingen har skett genom telefonintervjuer med boende i s innerstad, och. Målgrupper Mål antal intervjuer Antal intervjuer 5 5 Totalt Undersökningsresultatet visar att en majoritet av respondenterna känner till bygget vid sbanan, och de känner också till att bygget rör en anpassning av sbanan till persontrafik (Pågatåg). Överlag är respondenterna på de olika orterna positivt inställda till att anpassa sbanan till persontrafik. Den nya sbanan kommer leda till bättre kommunikationer mellan och Malmö, det är bättre för miljön och pendlare slipper ta bilen till jobbet. När det gäller inställningen till hur arbetet med bygget vid sbanan sköts är det en stor andel som uppger att de inte kan ta ställning i frågan. Bland dem som tar ställning i frågan är majoriteten i och positiva. Information om projektet har respondenterna främst fått genom media samt så har de boende i fått information genom informationsmöten och hemskickat i brevlådan. Det finns för målgrupperna i undersökningen en generell nöjdhet kring Trafikverkets information om bygget vid sbanan. Det är framförallt de boende i som känner att de inte är tillräckligt informerade. De som kommer påverkas mer direkt av bygget vid sbanan, dvs de boende i och, tycker att informationen har kommit i rätt tid, varit trovärdig samt användbar. Information som respondenterna vill få till sig är information om uppdateringar kring utveckling av bygget, om tidsplanen och information om det färdiga projektet.

4 Sett till resultatet i undersökningen är tänkbara informationsvägar framgent genom att skicka information direkt hem i brevlådan eller via e-postutskick. Dessutom är media en bra kanal och då bör främst lokalpress användas.

5 Innehåll SYFTE, METOD OCH UPPLÄGG 6 Bakgrund och syfte 6 Metod och urval. 6 Fördelning av intervjuer. 6 Enkät Resultatdisposition RESULTAT De intervjuade Kännedom Inställning till bygget vid sbanan Kontakt 6 Information 9 Resor mellan och Malmö Trafikverkets arbete med sbanan Övergripande frågor om Trafikverket SLUTSATSER & ANALYS 6 5

6 Syfte, metod och upplägg Bakgrund och syfte sbanan ska anpassas till att kunna hantera persontrafik (Pågatåg). Årsskiftet 5/6 blir det möjligt att åka Pågatåg mellan och Malmö. Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur väl medborgarna, inom respektive målgrupp, känner till projektet och vad projektet innebär. Undersökningen skulle ge svar på vilken inställning medborgarna har till projektet sbanan. Undersökningen syfte var också att ta reda på vilken typ av information man är intresserad av samt hur man vill ha denna information. Metod och urval. Undersökningen har genomförts i form av telefonintervjuer mellan vecka till och med vecka. Urvalet för telefonintervjuerna bestod av boende i de orter som berörs av bygget på sbanan. Orterna som berörs av bygget på sbanan och som urvalet baseras på är: (boendes i innerstan) Fördelning av intervjuer. I och bestod urvalet av ett totalurval. I s innerstad bestod urvalet av ett ersättningsurval som grundade sig på följande fördelning: Kvinnor 9 år. Män 9 år. Kvinnor år. Män år. Kvinnor 5 6 år. Män 5 6 år. 6

7 Kvinnor 65 år. Män 65 år. Sammantaget genomfördes intervjuer enligt följande fördelning: Målgrupper Mål antal intervjuer Antal intervjuer 5 5 Totalt Enkät Enkäten i undersökningen togs fram av Trafikverket och remissades sedan med Markör. Den slutliga enkäten återfinns som bilaga till rapporten. Resultatdisposition Denna rapport redovisar resultatet för undersökningen uppdelat på målgrupperna; Västra Ingelstad, och. Majoriteten av frågorna i enkäten har varit påståenden som respondenten tagit ställning till. Faktorerna har bedömts enligt en femgradig skala där 5 = mycket nöjd/positiv/stämmer väl och = mycket missnöjd/negativ/stämmer inte alls. Diagrammen visar hur betygen fördelat sig enligt denna skala. Maskinella avrundningar förekommer. För två frågor där intervjupersonen gavs möjlighet att lämna öppna svar redovisas ett mindre antal i denna rapport. Dessa utgör ett urval och ska därför inte ses som representativa för alla de öppna svar som lämnats. För samtliga svar hänvisas till den bilaga som bifogas rapporten. Som bilagor till rapporten medföljer enkäten, öppna svar samt tabeller. Bilagor: Bilaga : Enkäten. Bilaga : Öppna svar. Bilaga : Tabeller. Bilaga : PowerPoint-presentation.

8 Resultat I följande kapitel presenteras resultaten från undersökningen. Alla diagram är uppdelade efter var informanterna bor;, och. Bastalen beskriver hur många respondenter som besvarat frågan. De intervjuade Kön (Bastal:, 5;, ;, ) Kvinna Man

9 Ålder (Bastal:, 5;, ;, ) 5-9 år - år 5-6 år 65- år Vill ej svara Hur många är ni i hushållet? (Bastal:, 5;, ;, ) Vill ej svara 5 9

10 Har du hemmavarande barn? (Bastal:, 5;, ;, ) Mellan - år Mellan -5 år Mellan 6-9 år Mellan - år Mellan - år Nej Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? (Bastal:, 5;, ;, ) Arbetar heltid Arbetar deltid Föräldraledig Studerar Arbetslös 5 Pensionär Sjukskriven Annan sysselsättning Vill ej svara 5

11 Vilken är din högst avslutade utbildning? (Bastal:, 5;, ;, ) Grundskola/folkskola Gymnasium/folkhögskola Högskola/Universitet Vill ej svara Vilka dags-/kvällstidningar läser du vanligen? (Bastal:, 5;, ;, ) s Allehanda Ystads Allehanda Sydsvenskan Skånskan 5 Helsingborgs Dagblad (HD) 5 Expressen papper Expressen webb 5 Aftonbladet papper Aftonbladet webb Gratistidning (tex Metro, 9 City Malmö) Annat: 5 Inget av ovanstående I är det vanligast att respondenterna läser s Allehanda. I Västra Ingelstad och är Sydsvenskan den dagstidning som flest läser. Bland de som svarat svarsalternativet Annat så är det vanligaste svaret Kvällsposten i samtliga orter. Kännedom I intervjuerna har respondenterna fått svara på om de känner till att det pågår arbeten längs sbanan samt beskriva vad de tror eller vet att det är för ett bygge.

12 Känner du till att det pågår arbeten längs sbanan? (Bastal:, 5;, ;, ) Ja Nej Majoriteten känner till att det pågår arbete längs sbanan även fast andelen som svarat Ja i är signifikant lägre än i och. Vet du varför det byggs längs sbanan? (Bastal:, ;, 9;, 9) Anpassning till persontrafik (pågatåg) Avstängning av godståg Utökad godstrafik Upprustning Trafikomläggningar Trafiksäkerhet (bygger (leder bort tung trafik) planskilda korsningar, bygger bort plankorsningar ) Annat, vad: En klar majoritet av de som känner till att pågår arbete längs sbanan känner även till att det rör sig om att anpassa sbanan till persontrafik (Pågatåg). Exempel på svar som fler än en respondent nämner av de som svarat Annat är: Man vet att det byggs, men inte vad det är ( och ).

13 Förbättrade kommunikationer () Dubbelspår () Inställning till bygget vid sbanan Respondenterna har även svarat på vilken inställning de har till bygget vid sbanan. Respondenterna i samtliga orter är överlag positiva och det är enbart enstaka personer som är negativt inställd till bygget vid sbanan. Vad är din inställning till bygget vid sbanan? (Bastal:, 5;, ;, ) Vet ej () Mycket negativ Negativ Varken positiv eller negativ Positiv Mycket positiv De respondenter som svarat att de är positiva eller mycket positiva till bygget vid sbanan har fått motivera sitt svar. De respondenter som bor i har bland annat svarat att de är positiva för att bygget kommer förbättra kommunikationerna, det blir lättare att ta sig till Malmö samt så är det bra för miljön att åka tåg istället för bil. De boende i har bland annat svarat att de är positiva eftersom det kommer bli bättre kommunikationer och att de slipper ta bilen till arbetet och kan åka kollektivt. De boende i har bland annat svarat att de är positiva för att det blir bättre kommunikationer, ökar värdet på fastigheten och att det blir lättare att ta sig till och från Malmö. Även de respondenter som svarat att deras inställning är negativ eller mycket negativ till bygget vid sbanan har fått motivera varför. De negativt inställda i svarar att det beror på att busslinjer kommer tas bort samt att de känns onödigt. Den respondent som är negativt inställd i motiverar sin inställning med att projektet verkar dra ut på tiden och att ingenting händer. Den som är negativt inställd i

14 motiverar sin inställning med att de kommer få en perrong som närmaste granne. Kan du trots att du är negativ acceptera utbyggnaden av sbanan (till persontrafik (pågatåg))? (Bastal:, 5;, ;, ) 6 5 Ja Nej Vet ej Av de 5 som är negativt inställda i svarar tio att de ändå kan acceptera utbyggnaden av sbanan. Det samma gäller de två som är negativa i Västra Ingelstad och. Vad är ditt intryck av hur arbetet med bygget vid sbanan sköts? (Bastal:, 5;, ;, ) Vet ej () Mycket negativ Negativ Varken positiv eller negativ Positiv Mycket positiv

15 När det gäller respondenternas intryck av hur arbetet med bygget vid sbanan sköts svarar nästan sju av tio boende i att de inte vet, och av de övriga nämner mer än sex av tio att de varken är positiva eller negativa. Bland de boende i är majoriteten positivt inställda, 6 procent har svarat att de är positiva eller mycket positiva till hur arbetet sköts. I svarar fyra av tio att de inte vet. Av de övriga svarar 5 procent att de är positiva eller mycket positiva till hur arbetet sköts. Även för denna fråga har de respondenter som svarat att de är positiva eller mycket positiva fått motivera sitt svar. De respondenter som bor i har bland annat svarat att de är positiva för att de inte märker av bygget så mycket vilket inte stör dem samt att det är bra att utveckla tågtrafiken. De positivt inställda boendes i har svarat att de är positiva eftersom de ser att det händer saker samtidigt som bygget inte stört dem nämvärt. De boende i har bland annat svarat att de är positiva för att de inte märker av bygget samt för att bygget verkar flyta på bra. De respondenter som är negativt eller mycket negativt inställda till hur arbetet med bygget vid sbanan sköts har också fått motivera varför. De negativt inställda i svarar att det beror på att bygget tar för lång tid samt för att det är stökigt vid där det byggs. De respondenter som är negativt inställda i har bland annat svarat att projektet drar ut på tiden och att ingenting händer samt att det är dåligt med information. De negativt inställda i motiverar sin inställning med att bygget tar för lång tid och att det inte verkar hända speciellt mycket i projektet. 5

16 Kontakt Har du haft någon personlig direktkontakt med Trafikverket eller entreprenörer kring projektet? (Bastal:, 5;, ;, ) Ja med Trafikverket Ja med entreprenör Nej Få har haft kontakt med Trafikverket och än färre med entreprenörerna. Det är bland de boende i som flest personer haft kontakt med Trafikverket. Vad gällde (den senaste) kontakten (Bastal:, ;, 5;, ) Samråd Markförhandling/fastighetsfrågor Miljöfrågor Klagomål/störningar Bullerskyddsåtgärder Trafikfrågor järnväg/väg Nyfikenhet/allmän information Annat: 5 Observera att det är få svarande som haft kontakt med Trafikverket eller entreprenör och som fått frågan om vad kontakten gällde. De respondenterna som svarat alternativet Annat har sagt: 6

17 Jag har tagit med mina elever för att de skulle få uttrycka sina åsikter. () Belysningen. () Ett möte i byn. () Hur mycket grundvattennivån sjunker pga. bygget. () Om hur det skall se ut vid perrongen. () På vilket sätt sökte du kontakt (vid den senaste kontakten)? (Bastal:, ;, 5;, ) Sökt medarbetare i projektet, personligen Gått på allmänt informationsmöte Skickat e-post Kontaktat Trafikverkets kundtjänst Annat: Observera att det är få svarande som haft kontakt med Trafikverket eller entreprenör och som fått frågan om på vilket sätt de sökte kontakt. De respondenterna som svarat alternativet Annat har sagt: Träffat i samband med inspektion av andra saker. () Trafikverket kontaktade mig. () Via kommunen. ()

18 Hur upplevde du den senaste kontakten utifrån.. (Bastal:, ;, 5;, ) Vet ej () 5 5 Lyhördhet? 6 6 Lätt att nå? 6 5 Möjlighet att påverka? Mycket missnöjd Ganska missnöjd Varken eller Ganska nöjd Mycket nöjd Observera att det är få svarande som haft kontakt med Trafikverket eller entreprenör och som fått frågan om hur de upplevde den senaste kontakten. Utifrån de kontakter som respondenterna haft med Trafikverket eller en entreprenör så är de mest missnöjda med möjligheten att påverka. I och har en respondent i vardera orten sagt att de är mycket missnöjda med lyhördheten. En respondent i är också mycket missnöjd med hur lätt det är att nå Trafikverket eller entreprenörerna.

19 Har du fått någon återkoppling/svar från Trafikverket (efter den senaste kontakten)? (Bastal:, ;, 5;, ) Ja, inom 5 arbetsdagar Ja, men det tog mer än 5 arbetsdagar Nej, men det är idag mindre än 5 arbetsdagar sedan jag tog kontakt Nej, det har gått mer än 5 arbetsdagar sedan jag tog kontakt Inte aktuellt (jag förväntar mig ingen återkoppling/svar) Observera att det är få svarande som svarat på frågan om de fått någon återkoppling/svar från Trafikverket. Information Har du tagit del av (sett, hört) någon information om projektet att bygga om sbanan till persontrafik (pågatåg)? (Bastal:, 5;, ;, ) Trafikverkets webbplats (tex Projektets webbplats, Läget i trafiken) Informationsmöte/utställningar/öppet hus/besökslokal På bussen Folder/broschyr Brolanseringen i Information från Trafikverket direkt hem i brevlåda Skylt vid (det pågående) arbetet Media: Tv, radio, tidning Vänner, bekanta, kolleger Annan aktör/annat sätt (tex kommun, Skånetrafiken) Annat sätt Har inte tagit del av någon information om sbanan För de boende i och är det framförallt genom media som respondenterna tagit till sig information. Respondenterna som är boende i svarar att de fått information via ett informationsmöte. 9

20 Exempel på svar bland de som svarat Annat sätt är: Genom jobbet (,, ). Via Naturskyddsföreningen (). s hemsida (). Via Vellinge kommuns hemsida (). Genom byalaget (). Vad tycker du om Trafikverkets information om bygget vid sbanan utifrån följande faktorer.. (Bastal: 5;, 5;, 69) Trovärdig 5 6 Vet ej () 6 Kommer i rätt tid för dig? Begriplig (lätt att förstå)? Sättet du får informationen på (tex brev, webb, skylt längs väg)? Användbart (har haft nytta av informationen)? Tillräcklig (jag känner mig tillräckligt informerad)? (Bastal: ) (Bastal: ) Lätt att hitta (Bastal: ) Mycket missnöjd Ganska missnöjd Varken eller Ganska nöjd Mycket nöjd Observera att frågan om information är Lätt att hitta enbart ställs till de som tagit del av information från Trafikverkets hemsida, därav har denna fråga ett annat bastal.. Det är framförallt de boende i som svarat att de är ganska nöjda eller mycket nöjda med Trafikverkets information. De boende i har i störst utsträckning svarat att de är mycket eller ganska missnöjda med Trafikverkets information.

21 Vilken information skulle vara intressant för dig att få? (Bastal:, 5;, ;, ) Uppdateringar om utvecklingen av bygget/vad som händer i projektet Övergripande information 6 9 Motiven till projektet/varför man genomför projektet Tidplan Budget 5 Vad som händer just nu (förväntade störningar, t.ex.) 5 Information om det färdiga projektet 5 Inte intresserad av information 9 5 Ungefär tre av tio av de boende i är inte intresserad av information. Övriga i vill främst få information om tidsplanen samt information om det färdiga projektet. Av de boende i är ungefär en fjärdedel inte intresserad av information. De övriga vill gärna få information om tidsplanen samt uppdateringar om vad som händer i bygget. De boende i vill främst få information om uppdateringar om vad som händer i projektet samt tidsplanen. Dessutom vill de få information om det färdiga projektet och vad som händer just nu (förväntade störningar). Hur föredrar du att få information om bygget vid sbanan? (Bastal:, 55;, 6;, 6) Trafikverkets webbplats (tex Projektets webbplats, Läget i trafiken) Information från Trafikverket direkt hem i brevlåda 66 E-postutskick från Trafikverket Informationsmöte/utställning ar/öppet hus/besökslokal 9 5 Skylt vid (det pågående) arbetet Annat sätt 9 9 Jag vill inte ha någon information. 5

22 Respondenterna vill helst få information direkt hem i brevlådan och sedan via e-postutskick. En femtedel av respondenterna i och nämner att det även är bra med information på Trafikverkets webbplats. Exempel på svar från de respondenter som svarat Annat sätt : Genom media och då framförallt genom tidningar (, Västra Ingelstad, ). Kommunens hemsida (, ). Via Facebook (, ). Resor mellan och Malmö Hur ofta åker du vanligtvis på den aktuella sträckan mellan - Malmö? (Bastal:, 5;, ;, ) 5 5 Dagligen/Flera gånger i veckan Flera gånger i månaden 5 Några gånger om året/vid enstaka tillfällen Har inte passerat den senaste månaden Aldrig 5 Över hälften av de boende i och procent av de boende i åker dagligen/flera gånger i veckan på sträckan mellan och Malmö. Ungefär en tredjedel av de boende i åker dagligen/flera gånger i veckan på den aktuella sträckan och ungefär lika stor andel i nämner att de åker på den aktuella sträckan flera gånger i månaden. procent av de boende i, procent av de boende i samt 5 procent av de boende i åker aldrig på den aktuella sträckan mellan och Malmö.

23 Hur färdas du normalt på den aktuella sträckan? (Bastal:, ;, 9;, ) Som resenär (buss) Bilförare Passagerare i bil Motorcykelförare Förare lastbil/buss Cyklist Gående De som färdas på den aktuella sträckan mellan och Malmö färdas normalt som bilförare eller som resenär. Skulle du kunna tänka dig att färdas med tåg längs sträckan i framtiden? (Bastal:, ;, 9;, 9) Ja Ja, ibland Nej Vet ej Närmare nio av tio uppger att de skulle kunna tänka sig att åka på sträckan med tåg i framtiden, i alla fall ibland.

24 procent av de boende i och 5 procent av de boende i och Östra Grevie kan inte tänka sig att åka tåg i framtiden på den aktuella sträckan. Trafikverkets arbete med sbanan I vilken grad instämmer du att Trafikverkets arbete med att bygga om sbanan till persontrafik (pågatåg) i sin helhet kännetecknas av.. (Bastal:, 5;, ;, ) Vet ej () Lyhördhet: Vi lyssnar och tar hänsyn till medborgarnas och näringslivets behov? Helhetssyn: Vi väger in allas behov av förflyttning och prioriterar rätt? Nyskapande: Vi utvecklar samhället med nya smarta lösningar? Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska väl Stämmer väl procent av respondenterna boende i upplever att Trafikverkets arbete med att bygga om sbanan kännetecknas av nyskapande. När det gäller helhetssyn och lyhördhet så svarar fyra av tio i att de inte vet och inte kan ta ställning. 6 procent av de boende i anser att Trafikverkets arbete kännetecknas av nyskapande. En majoritet av respondenterna samstämmer även i att arbetet kännetecknas av en helhetssyn och lyhördhet. De respondenter som bor i samstämmer främst i att arbetet kännetecknas av helhetssyn. 65 procent tycker även att arbetet kännetecknas av lyhördhet samt är nyskapande.

25 Övergripande frågor om Trafikverket Hur väl känner du till Trafikverket? (Bastal:, 5;, ;, ) Aldrig hört talas om Har hört talas om Känner till lite Känner till ganska bra Känner till mycket bra Tre av fyra av respondenterna i känner till Trafikverket. I svarar åtta av tio att de känner till Trafikverket och i uppger nästan nio av tio att de känner till Trafikverket. Vad är din uppfattning i stort om Trafikverket? (Bastal:, 9;, 9;, 99) 5 6 Mycket negativ Negativ Varken positiv eller negativ Positiv Mycket positiv Vet ej

26 De flesta av respondenterna boendes i och är varken positiva eller negativt inställda till Trafikverket. I svarar majoriteten av respondenterna att de är positivt eller mycket positivt inställda till Trafikverket. Ingen i eller är mycket negativt inställda till Trafikverket. Slutsatser & analys Trafikverket har lyckats vad gäller att informera de medborgare som bygget vid sbanan berör mest, dvs de boende i och. Sett till den målgrupp som inte kommer beröras av bygget i lika stor utsträckning så är det ändå en majoritet som känner till att det pågår ett bygge vid sbanan samt att bygget handlar om en anpassning till persontrafik (Pågatåg). Att bygga ut sbanan till persontrafik ses också som något mycket positivt. Över 5 procent i och så gott som samtliga i samt är positivt inställda till bygget. Anledningen till den positiva inställning beror mycket på att det blir enklare för de boende i, och att ta sig till Malmö där utbudet av jobb, nöje och shopping är stort. Dessutom kommer utbyggnaden av sbanan även göra att det är lättare att ta sig från Malmö till, Västra Ingelstad och. Det kommer öka intresset för personer som hittills varit tvungna att bo i Malmö med omnejd att kunna söka en bostad utanför Malmö och ändå ha möjlighet att arbeta i Malmö. Utbyggnaden av sbanan ökar inte bara kommunikationen till och från Malmö för den intervjuade målgruppen utan det kommer även öka tillgängligheten till och från Danmark Förutom att öka tillgängligheten till och från Malmö samt Danmark kommer även utbyggnaden av sbanan ge positiva miljöeffekter. I dagsläget åker de flesta egen bil när de färdas på sträckan mellan och Malmö. En klar majoritet av de intervjuade säger att de kan tänka sig att välja det mycket mer miljövänliga och kollektiva färdsättet tåg i framtiden. Sett till vilken information målgrupperna är intresserade av ger undersökningen svaret att desto mer du påverkas av bygget desto mer är du intresserad av information. Tre av tio i ignorerar egentligen i information om sbanan medan det i endast är procent som säger att de inte är intresserade av information. Den information målgruppen är intresserad av är framförallt information om tidsplanen och kring uppdateringar om utveckling i projektet samt vad som händer i projektet. Målgruppen vill veta när det kommer ske händelser i bygget som kommer påverka dem genom buller och/eller att de behöver åka omvägar för att bygget påverkar befintliga vägar. Människor vill i allmänt vara förberedda och det är därför denna information efterfrågas i störst utsträckning. Dessutom känner inte gemene man till vilket tid ett bygge av denna dignitet behöver för att det ska bli klart och därför kan det upplevas som att bygget står still när man inte ser maskinerna eller entreprenörerna röra på sig. 6

27 Det finns en vedertagen sanning i undersökningssammanhang att människor i gemen gärna vill få information om sådant som de själva inte kan påverka direkt hem i brevlådan eller mailen, så att de själva slipper leta efter informationen. De målgrupper som kommer påverkas mest av bygget vid sbanan ( och ) förespråkar därför information från Trafikverket direkt hem i brevlådan alternativt via e- post i störst utsträckning. Alternativet är att det ska finnas lättillgänglig information på Trafikverkets hemsida. De boende i, som inte är påverkade av bygget i samma utsträckning, föredrar också information direkt hem i brevlådan men för dem fungerar det även med information via media och då framförallt i lokalpress. Det får anses som att Trafikverket har en god grund att stå på för framtida kommunikationsinsatser i projektet, detta mot bakgrund av att projektet är välkänt, uppfattas som i hög grad positivt och det faktum att målgrupperna även har en positiv bild av både Trafikverket generellt samt av den information de fått av Trafikverket. Det är dessutom relativt enkelt att genomföra riktade informationsinsatser i och eftersom dessa orter har ganska få invånare.

28 Trafikverket, XXX XX Ort. Besöksadress: Gata XX. Telefon: -9 9, Texttelefon:

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

Projekt Lund-Flackarp Attitydundersökning bland boende Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Lund-Flackarp Attitydundersökning bland boende Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Lund-Flackarp Attitydundersökning bland boende Projektnummer: TRV /4576 Markör Sammanfattning ( av 3) Kännedom t känner 57 procent till projektet (69 procent, 58 procent övrig allmänhet och 5 procent

Läs mer

Attitydundersökning invånare Dubbelspår Göteborg-Borås 2014. Projektnummer: TRV 2013/45076

Attitydundersökning invånare Dubbelspår Göteborg-Borås 2014. Projektnummer: TRV 2013/45076 Attitydundersökning invånare Dubbelspår Göteborg-Borås Projektnummer: TRV / Bakgrund Trafikverket planerar att bygga dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås. Sträckan Göteborg-Borås är ett av Sveriges

Läs mer

Borås-Göteborg. Företag. Avtalsnummer: TRV 2013/45076 Datum: Markör

Borås-Göteborg. Företag. Avtalsnummer: TRV 2013/45076 Datum: Markör Borås-Göteborg Företag Avtalsnummer: TRV 213/4576 Datum: 216-12-2 Markör Sammanfattning Kännedom Kännedomen har ökat sedan förra mätningen (214). Drygt åtta av tio (82%) känner till projektet vilket är

Läs mer

Attitydundersökning. Flackarp-Arlöv 2015

Attitydundersökning. Flackarp-Arlöv 2015 Attitydundersökning Flackarp-Arlöv Innehåll Teknisk beskrivning Bakgrund Karta Målgrupp och urval Metod och undersökningsperiod Fördelning av svar Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakt med

Läs mer

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016 Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn Kännedom Årets totala kännedom på ungefär samma nivå som närboende vilket antyder att totala kännedomen ökat. Kännedomen är störst i Huddinge (fyra av tio) och

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

RAPPORT Varbergstunneln 2013. Trafikverket. Förmätning Varbergstunneln 2013 Projektnummer: TRV 2010/21715

RAPPORT Varbergstunneln 2013. Trafikverket. Förmätning Varbergstunneln 2013 Projektnummer: TRV 2010/21715 RAPPORT Varbergstunneln 2013 Trafikverket Förmätning Varbergstunneln 2013 Projektnummer: TRV 2010/21715 1 Dokumenttitel: Varbergstunneln 2013 Skapat av: Nordiska Undersökningsgruppen AB Dokumentdatum:

Läs mer

RAPPORT. Simrishamnsbanan Trafikverket Attitydundersökning. Projektnummer: TRV 2010/21715

RAPPORT. Simrishamnsbanan Trafikverket Attitydundersökning. Projektnummer: TRV 2010/21715 RAPPORT Simrishamnsbanan 213 Trafikverket Attitydundersökning Simrishamnsbanan 213 Projektnummer: TRV 21/21715 Bakgrund Syfte Det primära syftet med undersökningen är att ta reda på vilken inställning

Läs mer

Bakgrund och syfte MARKÖR

Bakgrund och syfte MARKÖR Bakgrund och syfte Tunnelbygget vid Hallandsås har pågått sedan 1992. E fter byggstoppet i tunneln 1997 riktades mycket kri tik mot Trafikverket (tidigare Banverket), inte minst från de boende som bland

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Stockholm-Arlanda Airport

Stockholm-Arlanda Airport Stockholm-Arlanda Airport Postal grannundersökning 2011 Totalt Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Transport, information och attityder Sammanfattning Slutsats

Läs mer

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell Skolfrågan i Luleå Martin Ahlqvist Caroline Theorell 201-12-1 12 Om undersökningen Genomförande Antal intervjuer: 1 000 Metod: telefonintervjuer Målgrupp: allmänheten i Luleå kommun, 1 år och äldre. Urval:

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka via Södermalm. Nollmätning januari 2015

Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka via Södermalm. Nollmätning januari 2015 Förvaltning för utbyggd tunnelbana Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till via Nollmätning januari 2015 När, var och hur Undersökningen genomfördes under de två sista veckorna

Läs mer

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 29 september och 6. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 & Nacka Genomförd av CMA Research AB Februari 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Trelleborgsbanan. Snart kommer tåget!

Trelleborgsbanan. Snart kommer tåget! Trelleborgsbanan Snart kommer tåget! Ett Pågatåg varje halvtimme När Trelleborgsbanan öppnar i december 2015 kommer Pågatågen att gå varje halvtimme mellan Trelleborg och Malmö via de nya stationerna i

Läs mer

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Elna Henriksson Sekreterare 044-309-30-60 elna.henriksson@skane.se Datum 2008-05-07 1 (5) Sammanställning av beredningens dialog kring framtidens kollektivtrafik

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Civilförsvarsförbundet Nya influensan Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Inledning Bakgrund På uppdrag av Civilförsvarsförbundet

Läs mer

Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Gullmarsplan och Söderort. Nollmätning januari 2015

Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Gullmarsplan och Söderort. Nollmätning januari 2015 Förvaltning för utbyggd tunnelbana Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Gullmarsplan och Nollmätning januari 2015 När, var och hur Undersökningen genomfördes under de två

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Tätortsupprustning Pajala

Tätortsupprustning Pajala SAMRÅDSREDOGÖRELSE Tätortsupprustning Pajala Pajala, Norrbottens län projektnummer 881028 Yta för bild eller mönster Trafikverket Postadress: Bo 809, 971 25 Luleå E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

MTM. Utvärdering taltidningsspelare. Augusti Markör AB 1 (27)

MTM. Utvärdering taltidningsspelare. Augusti Markör AB 1 (27) MTM Utvärdering taltidningsspelare Augusti 216 Markör AB 1 (27) Uppdrag: Beställare: Projektledare Markör: Utvärdering taltidningsspelare MTM Peter Linsér Rapportförfattare Markör: Peter Linsér Datainsamlingsperiod:

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Region Skåne, Integritet 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Arbetsliv. Rapport: Vilken arbetsmiljökompetens krävs hos chefer och skyddsombud? Mars 2008, Markör Marknad och Kommunikation AB

Arbetsliv. Rapport: Vilken arbetsmiljökompetens krävs hos chefer och skyddsombud? Mars 2008, Markör Marknad och Kommunikation AB Arbetsliv Rapport: Vilken arbetsmiljökompetens krävs hos chefer och skyddsombud? Mars 2008, Markör Marknad och Kommunikation AB Rapport arbetsmiljökompetens 2008 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 Söderort & Nacka

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 Söderort & Nacka Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 & Nacka Genomförd av CMA Research AB December 2015 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732 PM Trafikomfördelning E22 Fjälkinge - Gualöv 2017-10-11 Ärendenummer: TRV 2017/1732 Trafikverket Postadress: Box 366, 201 23 Malmö E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL 0004

Läs mer

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2013

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2013 Stockholm December Botkyrka kommun Medborgarundersökning Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 0 Stockholm Tel: 01-, Fax:01- Tel: 01-, Fax: 0-1 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Örebro kommun Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov 2009 Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Bakgrund Örebro kommuns näringslivskontor ger fyra gånger per år ut tidningen Goodwill.

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Byten och attityder på den svenska elmarknaden

Byten och attityder på den svenska elmarknaden Byten och attityder på den svenska elmarknaden 13-015 Svensk Energi: Kalle Karlsson Ipsos: Fredrik Borg Datum: 2013-10-11 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen & bakgrund 3 Sammanfattning Resultatredovisning

Läs mer

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2011

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2011 Stockholm 25 november 2011 Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel:

Läs mer

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Ovanåker. Bergvik skog 2012-09-12

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Ovanåker. Bergvik skog 2012-09-12 Rapport Allmänheten om vindkraft i Ovanåker Bergvik skog 12-9-12 Om undersökningen Antal intervjuer Metod Målgrupp Vägning 62 intervjuer Telefonintervjuer baserat på ett slumpmässigt urval Allmänheten

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Väg 84 Hede gång- och cykelväg

Väg 84 Hede gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 84 Hede gång- och cykelväg Härjedalens kommun, Jämtlands län Vägplan 2015-08-28 Projektnummer: 145074 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186, 871

Läs mer

Cykelled Brösarp/Haväng-Vitemölla

Cykelled Brösarp/Haväng-Vitemölla SAMRÅDSREDOGÖRELSE Cykelled Brösarp/Haväng-Vitemölla Simrishamns kommun, Skåne Län Vägplan, 2014-06-27 Projektnummer: 8850568 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 543, 291

Läs mer

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2015 Trafikverket Färjerederiet Arnöleden. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2015 Trafikverket Färjerederiet Arnöleden. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076 RAPPORT Marknadsundersökning Färja Trafikverket Färjerederiet Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 13/4576 Dokumenttitel: Marknadsundersökning Färja Skapat av: Markör Marknad & Kommunikation

Läs mer

Attraktionsindex Avesta november 2013

Attraktionsindex Avesta november 2013 Attraktionsindex Avesta november 2013 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen 3 2. Resultatredovisning 5 3. Sammanfattning 25 4. Fakta om Attraktionsindex 27 2. Information om undersökningen

Läs mer

Opinionsundersökning. Oktober Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland

Opinionsundersökning. Oktober Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland Opinionsundersökning Oktober 2016 Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland Om undersökningen Utförare Sifo Fältarbete 29 september 12 oktober 2016 Antal intervjuer Målgrupp

Läs mer

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2012

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2012 Stockholm Januari Botkyrka kommun Medborgarundersökning Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 0 Stockholm Tel: 01-, Fax:01- Tel: 01-, Fax: 0-1 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen!

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Medlemsenkäten hösten 2005 Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Drygt var tionde medlem har ett fackligt uppdrag. Två tredjedelar har fått en utbildning för uppdraget.

Läs mer

E45/70 Genom Mora. Kråkberg Bonäs, Gång- och cykelväg Mora kommun, Dalarnas Län SAMRÅDSREDOGÖRELSE

E45/70 Genom Mora. Kråkberg Bonäs, Gång- och cykelväg Mora kommun, Dalarnas Län SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMRÅDSREDOGÖRELSE E45/70 Genom Mora Kråkberg Bonäs, Gång- och cykelväg Mora kommun, Dalarnas Län Granskningshandling: 2015-12-01 Projektnummer: 144779 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 2.0 Trafikverket

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning Juni 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Att leva och bo i Skåne 6 Rekommendationsbenägenhet

Läs mer

Vändspår Alingsås Alingsås kommun, Västra Götalands län

Vändspår Alingsås Alingsås kommun, Västra Götalands län BILAGA TILL PLANKARTA Västra stambanan, Göteborg-Skövde Punktinsatser för effektivare tågtrafik Vändspår Alingsås Alingsås kommun, Västra Götalands län Järnvägsplan, 2015-10-15 Projektnummer: 136778 Ärendenummer:

Läs mer

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik 1 av 5 resenärer tycker att det är svårt att förstå vilken biljett de behöver och hur de ska köpa biljetterna. Hälften av resenärerna anser att meddelanden

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Grönhult. MarkCheck November 2011

Vattenfall Vindkraft Grönhult. MarkCheck November 2011 Vattenfall Vindkraft Grönhult MarkCheck November 2011 1. Bakgrund 1.1. Syfte Vattenfall Vindkraft AB planerar att uppföra vindkraftsanläggningar i Grönhult. I arbetet med att skapa lokal acceptans ingår

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Rapport Kvalitetsmätning ombord våren 2012

Rapport Kvalitetsmätning ombord våren 2012 Rapport Kvalitetsmätning ombord våren 2012 Bakgrund Syftet med Undersökningen Kvalitetsmätning ombord, KM är att mäta hur resenärerna upplever kvaliteten och servicen ombord (leveransen) och med denna

Läs mer

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010 Malmö Airport Undersökning Grannar 2010 Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Attityder Sammanfattning/Slutsats Om undersökningen Postala enkäter som skickades

Läs mer

SPÅRVAGNAR I SKÅNE 2014

SPÅRVAGNAR I SKÅNE 2014 SPÅRVAGNAR I SKÅNE 0 Rapport framtagen för Lund kommun Beställare: Katarina Otz Upplägg och rapport: Peter Nilsson Genomförande: September-Oktober, 0 Projektnummer: 0 Uppdragsgivaren måste få GfK:s godkännande

Läs mer

MSB Allmänhetens krisberedskap. Diagrambilaga Kön Bilaga 1 Markör Marknad & Kommunikation 2015

MSB Allmänhetens krisberedskap. Diagrambilaga Kön Bilaga 1 Markör Marknad & Kommunikation 2015 MSB Allmänhetens krisberedskap Diagrambilaga Kön Bilaga Markör Marknad & Kommunikation Resultat Kön Scenarioavsnitt Har du funderat på hur du skulle påverkas av en sådan händelse? (Bastal:, 97;, ;, ) 7

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Sifos Telefonbuss 2009

Sifos Telefonbuss 2009 Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 65-65- 65- ------- -------

Läs mer

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET Bakgrund & Genomförande BAKGRUND & SYFTE Syftet med undersökningen är att kartlägga landets tandläkare och vårdgivare bedömer att tandvårdsstödet fungerar idag,

Läs mer

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007.

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång

Läs mer

Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg

Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg PM Ändringar efter granskning av vägplan Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands Län Vägplan, 2015-03-31 Projektnummer: 108130 TMALL 0093 PM ändringar efter granskning av

Läs mer

Så påverkas du av Getingmidjan. Järnvägssträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra

Så påverkas du av Getingmidjan. Järnvägssträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra Så påverkas du av Getingmidjan Järnvägssträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra VI RUSTAR GETINGMIDJAN. SVERIGES VIKTIGASTE FÖRBINDELSE. Sveriges viktigaste förbindelse. Visste du att alla

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker. SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 11 och 19 intervjuades drygt 2.000 personer om Den nya influensan A-H1N1. Frågorna ställdes på uppdrag

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Etablera en myndighet för Yrkesutbildare. - Studenter examineras ut till arbetslöshet

Etablera en myndighet för Yrkesutbildare. - Studenter examineras ut till arbetslöshet Etablera en myndighet för Yrkesutbildare - Studenter examineras ut till arbetslöshet Bakgrund Studentum är Sveriges mest använda söktjänst för eftergymnasiala studier med ca 390 000 unika besökare varje

Läs mer

NCC. Den inkluderande staden

NCC. Den inkluderande staden NCC Den inkluderande staden 1 Om undersökningen Digital enkät utskickad till panelister via Cint Deltagare i huvudstadsregionerna i Sverige, Norge, Danmark och Finland, i åldern 18-65 med representativa

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen Genomförd av CMA Research AB Maj 2016 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 IMRI AB, International Market Research Institute har på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten under oktober och november månad intervjuat

Läs mer

Resultat kampanjmätning World Aids Day 2010. Carl Strand 2011-01-21

Resultat kampanjmätning World Aids Day 2010. Carl Strand 2011-01-21 Resultat kampanjmätning World Aids Day 2010. Carl Strand 2011-01-21 Bakgrund Sedan flera år tillbaka har det funnits samverkan mellan olika aktörer kring World Aids Day (WAD) i Göteborg. Aktörerna har

Läs mer

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela.

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Genusaspekter Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. DALARNAS FORSKNINGSRÅD 2010 2 Noteringar kring genusaspekter på enkätresultatet I

Läs mer

Om mikroarbete och restid

Om mikroarbete och restid Om mikroarbete och restid Undersökning om svenskarnas inställning till mikroarbete vad gör man med sin restid till och från jobbet Hösten 2012 Claremont www.claremont.se 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Rastplats Skuleberget vid E4

Rastplats Skuleberget vid E4 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rastplats Skuleberget vid E4 Kramfors kommun, Västernorrlands län Vägplan, 2015-09-15 Projektnummer: 142420 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186,

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Matlandet. Fokus på ungdomars upplevelse av matlandet Sverige

Matlandet. Fokus på ungdomars upplevelse av matlandet Sverige Matlandet Fokus på ungdomars upplevelse av matlandet Sverige Disposition Teknisk beskrivning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Läshänvisning Bilagor Resultat (totalnivå) Kännedom Matens ursprung Matländer

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Uppdragsgivare Regler Information Beteende

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför? PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-03-21 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Teresia Widigs Ahlin teresia.widigs-ahlin@pts.se Bilaga 3 PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

Läs mer

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014 Vara kommun Fritidsgårdar Våren 24 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NFI (Nöjd Fritidsgård Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som besöker Vara

Läs mer

För mer information: Anita Stenhardt, Informationschef, Svensk Kollektivtrafik, ,

För mer information: Anita Stenhardt, Informationschef, Svensk Kollektivtrafik, , Kollektivtrafikbarometern 2008 - samtliga frågor (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång i månaden) för år 2008 redovisas i tabellerna. et har viktats utifrån

Läs mer

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Söderhamn. Bergvik skog

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Söderhamn. Bergvik skog Rapport Allmänheten om vindkraft i Söderhamn Bergvik skog 212-9-12 Om undersökningen Antal intervjuer 62 intervjuer Metod Telefonintervjuer baserat på ett slumpmässigt urval Målgrupp Allmänheten i Söderhamn

Läs mer

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006 Polisens trygghetsundersökning polismästardistrikt 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen 2006 TRYGGHETSUNDERSÖKNING I NACKA POLISMÄSTARDISTRIKT ÅR 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA

Läs mer

Kampanjuppföljning Aktiv mot brand 2012

Kampanjuppföljning Aktiv mot brand 2012 Kampanjuppföljning Aktiv mot brand Syfte Följa upp kampanjen aktiv mot brand för att se hur den nått ut till och eventuellt påverkat olika målgrupper i samhället. Delsyfte är att ge återkoppling på nuvarande

Läs mer

Vissa frågor jämförda med hösten 2011j 1

Vissa frågor jämförda med hösten 2011j 1 Vissa frågor jämförda med hösten 2011j 1 Innehåll sid Om undersökningen 3 Urval 4 Resultatredovisning 5 Följer händelserna kring ombyggnaden Känner till ombyggnadsplaner 7 Inställningen till ombyggnaden

Läs mer

Inbjudan till samråd om Mälarbanans utbyggnad, sträckan Duvbo Spånga

Inbjudan till samråd om Mälarbanans utbyggnad, sträckan Duvbo Spånga Inbjudan till samråd om Mälarbanans utbyggnad, sträckan Duvbo Spånga Samråd för järnvägsplan Samråd till med 15 juni 2015 Öppet hus: 26 maj 2015 kl. 17 20 Plats: Trafikverket, Stormbyvägen 2-4, Spånga

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna

Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna SAMRÅDSHANDLING Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna Kiruna kommun, Norrbottens län 2016-03-09 TRV 2015/18806 1 Trafikverket Postadress: Trafikverket, Box 809, 971 25 Luleå

Läs mer

Företagarens vardag i Helsingborg 2015

Företagarens vardag i Helsingborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Helsingborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Filipstad. Bergvik skog 2012-09-12

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Filipstad. Bergvik skog 2012-09-12 Rapport Allmänheten om vindkraft i Filipstad Bergvik skog 12-9-12 Om undersökningen Antal intervjuer Metod Målgrupp Vägning 61 intervjuer Telefonintervjuer baserat på ett slumpmässigt urval Allmänheten

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Praktik är ett viktigt inslag i utbildningen. - Studenter anser att praktik är viktigt

Praktik är ett viktigt inslag i utbildningen. - Studenter anser att praktik är viktigt Praktik är ett viktigt inslag i utbildningen - Studenter anser att praktik är viktigt Bakgrund Studentum är Sveriges mest använda söktjänst för eftergymnasiala studier med ca 390 000 unika besökare varje

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer