Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014"

Transkript

1 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild

2 TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: Telefon: -9 9 Dokumenttitel: Attitydundersökning sbanan Författare: Markör Marknad & kommunikation AB Dokumentdatum: -6- Ärendenummer: TRV /56 Version: Kontaktperson: Åsa Nilsson

3 Sammanfattning sbanan ska anpassas till att kunna hantera persontrafik (Pågatåg). Årsskiftet 5/6 blir det möjligt att åka Pågatåg mellan och Malmö. Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur väl medborgarna, inom respektive målgrupp, känner till projektet och vad projektet innebär. Undersökningen skulle ge svar på vilken inställning medborgarna har till projektet sbanan. Undersökningens syfte var också att ta reda på vilken typ av information man är intresserad av samt hur man vill ha denna information. Datainsamlingen har skett genom telefonintervjuer med boende i s innerstad, och. Målgrupper Mål antal intervjuer Antal intervjuer 5 5 Totalt Undersökningsresultatet visar att en majoritet av respondenterna känner till bygget vid sbanan, och de känner också till att bygget rör en anpassning av sbanan till persontrafik (Pågatåg). Överlag är respondenterna på de olika orterna positivt inställda till att anpassa sbanan till persontrafik. Den nya sbanan kommer leda till bättre kommunikationer mellan och Malmö, det är bättre för miljön och pendlare slipper ta bilen till jobbet. När det gäller inställningen till hur arbetet med bygget vid sbanan sköts är det en stor andel som uppger att de inte kan ta ställning i frågan. Bland dem som tar ställning i frågan är majoriteten i och positiva. Information om projektet har respondenterna främst fått genom media samt så har de boende i fått information genom informationsmöten och hemskickat i brevlådan. Det finns för målgrupperna i undersökningen en generell nöjdhet kring Trafikverkets information om bygget vid sbanan. Det är framförallt de boende i som känner att de inte är tillräckligt informerade. De som kommer påverkas mer direkt av bygget vid sbanan, dvs de boende i och, tycker att informationen har kommit i rätt tid, varit trovärdig samt användbar. Information som respondenterna vill få till sig är information om uppdateringar kring utveckling av bygget, om tidsplanen och information om det färdiga projektet.

4 Sett till resultatet i undersökningen är tänkbara informationsvägar framgent genom att skicka information direkt hem i brevlådan eller via e-postutskick. Dessutom är media en bra kanal och då bör främst lokalpress användas.

5 Innehåll SYFTE, METOD OCH UPPLÄGG 6 Bakgrund och syfte 6 Metod och urval. 6 Fördelning av intervjuer. 6 Enkät Resultatdisposition RESULTAT De intervjuade Kännedom Inställning till bygget vid sbanan Kontakt 6 Information 9 Resor mellan och Malmö Trafikverkets arbete med sbanan Övergripande frågor om Trafikverket SLUTSATSER & ANALYS 6 5

6 Syfte, metod och upplägg Bakgrund och syfte sbanan ska anpassas till att kunna hantera persontrafik (Pågatåg). Årsskiftet 5/6 blir det möjligt att åka Pågatåg mellan och Malmö. Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur väl medborgarna, inom respektive målgrupp, känner till projektet och vad projektet innebär. Undersökningen skulle ge svar på vilken inställning medborgarna har till projektet sbanan. Undersökningen syfte var också att ta reda på vilken typ av information man är intresserad av samt hur man vill ha denna information. Metod och urval. Undersökningen har genomförts i form av telefonintervjuer mellan vecka till och med vecka. Urvalet för telefonintervjuerna bestod av boende i de orter som berörs av bygget på sbanan. Orterna som berörs av bygget på sbanan och som urvalet baseras på är: (boendes i innerstan) Fördelning av intervjuer. I och bestod urvalet av ett totalurval. I s innerstad bestod urvalet av ett ersättningsurval som grundade sig på följande fördelning: Kvinnor 9 år. Män 9 år. Kvinnor år. Män år. Kvinnor 5 6 år. Män 5 6 år. 6

7 Kvinnor 65 år. Män 65 år. Sammantaget genomfördes intervjuer enligt följande fördelning: Målgrupper Mål antal intervjuer Antal intervjuer 5 5 Totalt Enkät Enkäten i undersökningen togs fram av Trafikverket och remissades sedan med Markör. Den slutliga enkäten återfinns som bilaga till rapporten. Resultatdisposition Denna rapport redovisar resultatet för undersökningen uppdelat på målgrupperna; Västra Ingelstad, och. Majoriteten av frågorna i enkäten har varit påståenden som respondenten tagit ställning till. Faktorerna har bedömts enligt en femgradig skala där 5 = mycket nöjd/positiv/stämmer väl och = mycket missnöjd/negativ/stämmer inte alls. Diagrammen visar hur betygen fördelat sig enligt denna skala. Maskinella avrundningar förekommer. För två frågor där intervjupersonen gavs möjlighet att lämna öppna svar redovisas ett mindre antal i denna rapport. Dessa utgör ett urval och ska därför inte ses som representativa för alla de öppna svar som lämnats. För samtliga svar hänvisas till den bilaga som bifogas rapporten. Som bilagor till rapporten medföljer enkäten, öppna svar samt tabeller. Bilagor: Bilaga : Enkäten. Bilaga : Öppna svar. Bilaga : Tabeller. Bilaga : PowerPoint-presentation.

8 Resultat I följande kapitel presenteras resultaten från undersökningen. Alla diagram är uppdelade efter var informanterna bor;, och. Bastalen beskriver hur många respondenter som besvarat frågan. De intervjuade Kön (Bastal:, 5;, ;, ) Kvinna Man

9 Ålder (Bastal:, 5;, ;, ) 5-9 år - år 5-6 år 65- år Vill ej svara Hur många är ni i hushållet? (Bastal:, 5;, ;, ) Vill ej svara 5 9

10 Har du hemmavarande barn? (Bastal:, 5;, ;, ) Mellan - år Mellan -5 år Mellan 6-9 år Mellan - år Mellan - år Nej Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? (Bastal:, 5;, ;, ) Arbetar heltid Arbetar deltid Föräldraledig Studerar Arbetslös 5 Pensionär Sjukskriven Annan sysselsättning Vill ej svara 5

11 Vilken är din högst avslutade utbildning? (Bastal:, 5;, ;, ) Grundskola/folkskola Gymnasium/folkhögskola Högskola/Universitet Vill ej svara Vilka dags-/kvällstidningar läser du vanligen? (Bastal:, 5;, ;, ) s Allehanda Ystads Allehanda Sydsvenskan Skånskan 5 Helsingborgs Dagblad (HD) 5 Expressen papper Expressen webb 5 Aftonbladet papper Aftonbladet webb Gratistidning (tex Metro, 9 City Malmö) Annat: 5 Inget av ovanstående I är det vanligast att respondenterna läser s Allehanda. I Västra Ingelstad och är Sydsvenskan den dagstidning som flest läser. Bland de som svarat svarsalternativet Annat så är det vanligaste svaret Kvällsposten i samtliga orter. Kännedom I intervjuerna har respondenterna fått svara på om de känner till att det pågår arbeten längs sbanan samt beskriva vad de tror eller vet att det är för ett bygge.

12 Känner du till att det pågår arbeten längs sbanan? (Bastal:, 5;, ;, ) Ja Nej Majoriteten känner till att det pågår arbete längs sbanan även fast andelen som svarat Ja i är signifikant lägre än i och. Vet du varför det byggs längs sbanan? (Bastal:, ;, 9;, 9) Anpassning till persontrafik (pågatåg) Avstängning av godståg Utökad godstrafik Upprustning Trafikomläggningar Trafiksäkerhet (bygger (leder bort tung trafik) planskilda korsningar, bygger bort plankorsningar ) Annat, vad: En klar majoritet av de som känner till att pågår arbete längs sbanan känner även till att det rör sig om att anpassa sbanan till persontrafik (Pågatåg). Exempel på svar som fler än en respondent nämner av de som svarat Annat är: Man vet att det byggs, men inte vad det är ( och ).

13 Förbättrade kommunikationer () Dubbelspår () Inställning till bygget vid sbanan Respondenterna har även svarat på vilken inställning de har till bygget vid sbanan. Respondenterna i samtliga orter är överlag positiva och det är enbart enstaka personer som är negativt inställd till bygget vid sbanan. Vad är din inställning till bygget vid sbanan? (Bastal:, 5;, ;, ) Vet ej () Mycket negativ Negativ Varken positiv eller negativ Positiv Mycket positiv De respondenter som svarat att de är positiva eller mycket positiva till bygget vid sbanan har fått motivera sitt svar. De respondenter som bor i har bland annat svarat att de är positiva för att bygget kommer förbättra kommunikationerna, det blir lättare att ta sig till Malmö samt så är det bra för miljön att åka tåg istället för bil. De boende i har bland annat svarat att de är positiva eftersom det kommer bli bättre kommunikationer och att de slipper ta bilen till arbetet och kan åka kollektivt. De boende i har bland annat svarat att de är positiva för att det blir bättre kommunikationer, ökar värdet på fastigheten och att det blir lättare att ta sig till och från Malmö. Även de respondenter som svarat att deras inställning är negativ eller mycket negativ till bygget vid sbanan har fått motivera varför. De negativt inställda i svarar att det beror på att busslinjer kommer tas bort samt att de känns onödigt. Den respondent som är negativt inställd i motiverar sin inställning med att projektet verkar dra ut på tiden och att ingenting händer. Den som är negativt inställd i

14 motiverar sin inställning med att de kommer få en perrong som närmaste granne. Kan du trots att du är negativ acceptera utbyggnaden av sbanan (till persontrafik (pågatåg))? (Bastal:, 5;, ;, ) 6 5 Ja Nej Vet ej Av de 5 som är negativt inställda i svarar tio att de ändå kan acceptera utbyggnaden av sbanan. Det samma gäller de två som är negativa i Västra Ingelstad och. Vad är ditt intryck av hur arbetet med bygget vid sbanan sköts? (Bastal:, 5;, ;, ) Vet ej () Mycket negativ Negativ Varken positiv eller negativ Positiv Mycket positiv

15 När det gäller respondenternas intryck av hur arbetet med bygget vid sbanan sköts svarar nästan sju av tio boende i att de inte vet, och av de övriga nämner mer än sex av tio att de varken är positiva eller negativa. Bland de boende i är majoriteten positivt inställda, 6 procent har svarat att de är positiva eller mycket positiva till hur arbetet sköts. I svarar fyra av tio att de inte vet. Av de övriga svarar 5 procent att de är positiva eller mycket positiva till hur arbetet sköts. Även för denna fråga har de respondenter som svarat att de är positiva eller mycket positiva fått motivera sitt svar. De respondenter som bor i har bland annat svarat att de är positiva för att de inte märker av bygget så mycket vilket inte stör dem samt att det är bra att utveckla tågtrafiken. De positivt inställda boendes i har svarat att de är positiva eftersom de ser att det händer saker samtidigt som bygget inte stört dem nämvärt. De boende i har bland annat svarat att de är positiva för att de inte märker av bygget samt för att bygget verkar flyta på bra. De respondenter som är negativt eller mycket negativt inställda till hur arbetet med bygget vid sbanan sköts har också fått motivera varför. De negativt inställda i svarar att det beror på att bygget tar för lång tid samt för att det är stökigt vid där det byggs. De respondenter som är negativt inställda i har bland annat svarat att projektet drar ut på tiden och att ingenting händer samt att det är dåligt med information. De negativt inställda i motiverar sin inställning med att bygget tar för lång tid och att det inte verkar hända speciellt mycket i projektet. 5

16 Kontakt Har du haft någon personlig direktkontakt med Trafikverket eller entreprenörer kring projektet? (Bastal:, 5;, ;, ) Ja med Trafikverket Ja med entreprenör Nej Få har haft kontakt med Trafikverket och än färre med entreprenörerna. Det är bland de boende i som flest personer haft kontakt med Trafikverket. Vad gällde (den senaste) kontakten (Bastal:, ;, 5;, ) Samråd Markförhandling/fastighetsfrågor Miljöfrågor Klagomål/störningar Bullerskyddsåtgärder Trafikfrågor järnväg/väg Nyfikenhet/allmän information Annat: 5 Observera att det är få svarande som haft kontakt med Trafikverket eller entreprenör och som fått frågan om vad kontakten gällde. De respondenterna som svarat alternativet Annat har sagt: 6

17 Jag har tagit med mina elever för att de skulle få uttrycka sina åsikter. () Belysningen. () Ett möte i byn. () Hur mycket grundvattennivån sjunker pga. bygget. () Om hur det skall se ut vid perrongen. () På vilket sätt sökte du kontakt (vid den senaste kontakten)? (Bastal:, ;, 5;, ) Sökt medarbetare i projektet, personligen Gått på allmänt informationsmöte Skickat e-post Kontaktat Trafikverkets kundtjänst Annat: Observera att det är få svarande som haft kontakt med Trafikverket eller entreprenör och som fått frågan om på vilket sätt de sökte kontakt. De respondenterna som svarat alternativet Annat har sagt: Träffat i samband med inspektion av andra saker. () Trafikverket kontaktade mig. () Via kommunen. ()

18 Hur upplevde du den senaste kontakten utifrån.. (Bastal:, ;, 5;, ) Vet ej () 5 5 Lyhördhet? 6 6 Lätt att nå? 6 5 Möjlighet att påverka? Mycket missnöjd Ganska missnöjd Varken eller Ganska nöjd Mycket nöjd Observera att det är få svarande som haft kontakt med Trafikverket eller entreprenör och som fått frågan om hur de upplevde den senaste kontakten. Utifrån de kontakter som respondenterna haft med Trafikverket eller en entreprenör så är de mest missnöjda med möjligheten att påverka. I och har en respondent i vardera orten sagt att de är mycket missnöjda med lyhördheten. En respondent i är också mycket missnöjd med hur lätt det är att nå Trafikverket eller entreprenörerna.

19 Har du fått någon återkoppling/svar från Trafikverket (efter den senaste kontakten)? (Bastal:, ;, 5;, ) Ja, inom 5 arbetsdagar Ja, men det tog mer än 5 arbetsdagar Nej, men det är idag mindre än 5 arbetsdagar sedan jag tog kontakt Nej, det har gått mer än 5 arbetsdagar sedan jag tog kontakt Inte aktuellt (jag förväntar mig ingen återkoppling/svar) Observera att det är få svarande som svarat på frågan om de fått någon återkoppling/svar från Trafikverket. Information Har du tagit del av (sett, hört) någon information om projektet att bygga om sbanan till persontrafik (pågatåg)? (Bastal:, 5;, ;, ) Trafikverkets webbplats (tex Projektets webbplats, Läget i trafiken) Informationsmöte/utställningar/öppet hus/besökslokal På bussen Folder/broschyr Brolanseringen i Information från Trafikverket direkt hem i brevlåda Skylt vid (det pågående) arbetet Media: Tv, radio, tidning Vänner, bekanta, kolleger Annan aktör/annat sätt (tex kommun, Skånetrafiken) Annat sätt Har inte tagit del av någon information om sbanan För de boende i och är det framförallt genom media som respondenterna tagit till sig information. Respondenterna som är boende i svarar att de fått information via ett informationsmöte. 9

20 Exempel på svar bland de som svarat Annat sätt är: Genom jobbet (,, ). Via Naturskyddsföreningen (). s hemsida (). Via Vellinge kommuns hemsida (). Genom byalaget (). Vad tycker du om Trafikverkets information om bygget vid sbanan utifrån följande faktorer.. (Bastal: 5;, 5;, 69) Trovärdig 5 6 Vet ej () 6 Kommer i rätt tid för dig? Begriplig (lätt att förstå)? Sättet du får informationen på (tex brev, webb, skylt längs väg)? Användbart (har haft nytta av informationen)? Tillräcklig (jag känner mig tillräckligt informerad)? (Bastal: ) (Bastal: ) Lätt att hitta (Bastal: ) Mycket missnöjd Ganska missnöjd Varken eller Ganska nöjd Mycket nöjd Observera att frågan om information är Lätt att hitta enbart ställs till de som tagit del av information från Trafikverkets hemsida, därav har denna fråga ett annat bastal.. Det är framförallt de boende i som svarat att de är ganska nöjda eller mycket nöjda med Trafikverkets information. De boende i har i störst utsträckning svarat att de är mycket eller ganska missnöjda med Trafikverkets information.

21 Vilken information skulle vara intressant för dig att få? (Bastal:, 5;, ;, ) Uppdateringar om utvecklingen av bygget/vad som händer i projektet Övergripande information 6 9 Motiven till projektet/varför man genomför projektet Tidplan Budget 5 Vad som händer just nu (förväntade störningar, t.ex.) 5 Information om det färdiga projektet 5 Inte intresserad av information 9 5 Ungefär tre av tio av de boende i är inte intresserad av information. Övriga i vill främst få information om tidsplanen samt information om det färdiga projektet. Av de boende i är ungefär en fjärdedel inte intresserad av information. De övriga vill gärna få information om tidsplanen samt uppdateringar om vad som händer i bygget. De boende i vill främst få information om uppdateringar om vad som händer i projektet samt tidsplanen. Dessutom vill de få information om det färdiga projektet och vad som händer just nu (förväntade störningar). Hur föredrar du att få information om bygget vid sbanan? (Bastal:, 55;, 6;, 6) Trafikverkets webbplats (tex Projektets webbplats, Läget i trafiken) Information från Trafikverket direkt hem i brevlåda 66 E-postutskick från Trafikverket Informationsmöte/utställning ar/öppet hus/besökslokal 9 5 Skylt vid (det pågående) arbetet Annat sätt 9 9 Jag vill inte ha någon information. 5

22 Respondenterna vill helst få information direkt hem i brevlådan och sedan via e-postutskick. En femtedel av respondenterna i och nämner att det även är bra med information på Trafikverkets webbplats. Exempel på svar från de respondenter som svarat Annat sätt : Genom media och då framförallt genom tidningar (, Västra Ingelstad, ). Kommunens hemsida (, ). Via Facebook (, ). Resor mellan och Malmö Hur ofta åker du vanligtvis på den aktuella sträckan mellan - Malmö? (Bastal:, 5;, ;, ) 5 5 Dagligen/Flera gånger i veckan Flera gånger i månaden 5 Några gånger om året/vid enstaka tillfällen Har inte passerat den senaste månaden Aldrig 5 Över hälften av de boende i och procent av de boende i åker dagligen/flera gånger i veckan på sträckan mellan och Malmö. Ungefär en tredjedel av de boende i åker dagligen/flera gånger i veckan på den aktuella sträckan och ungefär lika stor andel i nämner att de åker på den aktuella sträckan flera gånger i månaden. procent av de boende i, procent av de boende i samt 5 procent av de boende i åker aldrig på den aktuella sträckan mellan och Malmö.

23 Hur färdas du normalt på den aktuella sträckan? (Bastal:, ;, 9;, ) Som resenär (buss) Bilförare Passagerare i bil Motorcykelförare Förare lastbil/buss Cyklist Gående De som färdas på den aktuella sträckan mellan och Malmö färdas normalt som bilförare eller som resenär. Skulle du kunna tänka dig att färdas med tåg längs sträckan i framtiden? (Bastal:, ;, 9;, 9) Ja Ja, ibland Nej Vet ej Närmare nio av tio uppger att de skulle kunna tänka sig att åka på sträckan med tåg i framtiden, i alla fall ibland.

24 procent av de boende i och 5 procent av de boende i och Östra Grevie kan inte tänka sig att åka tåg i framtiden på den aktuella sträckan. Trafikverkets arbete med sbanan I vilken grad instämmer du att Trafikverkets arbete med att bygga om sbanan till persontrafik (pågatåg) i sin helhet kännetecknas av.. (Bastal:, 5;, ;, ) Vet ej () Lyhördhet: Vi lyssnar och tar hänsyn till medborgarnas och näringslivets behov? Helhetssyn: Vi väger in allas behov av förflyttning och prioriterar rätt? Nyskapande: Vi utvecklar samhället med nya smarta lösningar? Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska väl Stämmer väl procent av respondenterna boende i upplever att Trafikverkets arbete med att bygga om sbanan kännetecknas av nyskapande. När det gäller helhetssyn och lyhördhet så svarar fyra av tio i att de inte vet och inte kan ta ställning. 6 procent av de boende i anser att Trafikverkets arbete kännetecknas av nyskapande. En majoritet av respondenterna samstämmer även i att arbetet kännetecknas av en helhetssyn och lyhördhet. De respondenter som bor i samstämmer främst i att arbetet kännetecknas av helhetssyn. 65 procent tycker även att arbetet kännetecknas av lyhördhet samt är nyskapande.

25 Övergripande frågor om Trafikverket Hur väl känner du till Trafikverket? (Bastal:, 5;, ;, ) Aldrig hört talas om Har hört talas om Känner till lite Känner till ganska bra Känner till mycket bra Tre av fyra av respondenterna i känner till Trafikverket. I svarar åtta av tio att de känner till Trafikverket och i uppger nästan nio av tio att de känner till Trafikverket. Vad är din uppfattning i stort om Trafikverket? (Bastal:, 9;, 9;, 99) 5 6 Mycket negativ Negativ Varken positiv eller negativ Positiv Mycket positiv Vet ej

26 De flesta av respondenterna boendes i och är varken positiva eller negativt inställda till Trafikverket. I svarar majoriteten av respondenterna att de är positivt eller mycket positivt inställda till Trafikverket. Ingen i eller är mycket negativt inställda till Trafikverket. Slutsatser & analys Trafikverket har lyckats vad gäller att informera de medborgare som bygget vid sbanan berör mest, dvs de boende i och. Sett till den målgrupp som inte kommer beröras av bygget i lika stor utsträckning så är det ändå en majoritet som känner till att det pågår ett bygge vid sbanan samt att bygget handlar om en anpassning till persontrafik (Pågatåg). Att bygga ut sbanan till persontrafik ses också som något mycket positivt. Över 5 procent i och så gott som samtliga i samt är positivt inställda till bygget. Anledningen till den positiva inställning beror mycket på att det blir enklare för de boende i, och att ta sig till Malmö där utbudet av jobb, nöje och shopping är stort. Dessutom kommer utbyggnaden av sbanan även göra att det är lättare att ta sig från Malmö till, Västra Ingelstad och. Det kommer öka intresset för personer som hittills varit tvungna att bo i Malmö med omnejd att kunna söka en bostad utanför Malmö och ändå ha möjlighet att arbeta i Malmö. Utbyggnaden av sbanan ökar inte bara kommunikationen till och från Malmö för den intervjuade målgruppen utan det kommer även öka tillgängligheten till och från Danmark Förutom att öka tillgängligheten till och från Malmö samt Danmark kommer även utbyggnaden av sbanan ge positiva miljöeffekter. I dagsläget åker de flesta egen bil när de färdas på sträckan mellan och Malmö. En klar majoritet av de intervjuade säger att de kan tänka sig att välja det mycket mer miljövänliga och kollektiva färdsättet tåg i framtiden. Sett till vilken information målgrupperna är intresserade av ger undersökningen svaret att desto mer du påverkas av bygget desto mer är du intresserad av information. Tre av tio i ignorerar egentligen i information om sbanan medan det i endast är procent som säger att de inte är intresserade av information. Den information målgruppen är intresserad av är framförallt information om tidsplanen och kring uppdateringar om utveckling i projektet samt vad som händer i projektet. Målgruppen vill veta när det kommer ske händelser i bygget som kommer påverka dem genom buller och/eller att de behöver åka omvägar för att bygget påverkar befintliga vägar. Människor vill i allmänt vara förberedda och det är därför denna information efterfrågas i störst utsträckning. Dessutom känner inte gemene man till vilket tid ett bygge av denna dignitet behöver för att det ska bli klart och därför kan det upplevas som att bygget står still när man inte ser maskinerna eller entreprenörerna röra på sig. 6

27 Det finns en vedertagen sanning i undersökningssammanhang att människor i gemen gärna vill få information om sådant som de själva inte kan påverka direkt hem i brevlådan eller mailen, så att de själva slipper leta efter informationen. De målgrupper som kommer påverkas mest av bygget vid sbanan ( och ) förespråkar därför information från Trafikverket direkt hem i brevlådan alternativt via e- post i störst utsträckning. Alternativet är att det ska finnas lättillgänglig information på Trafikverkets hemsida. De boende i, som inte är påverkade av bygget i samma utsträckning, föredrar också information direkt hem i brevlådan men för dem fungerar det även med information via media och då framförallt i lokalpress. Det får anses som att Trafikverket har en god grund att stå på för framtida kommunikationsinsatser i projektet, detta mot bakgrund av att projektet är välkänt, uppfattas som i hög grad positivt och det faktum att målgrupperna även har en positiv bild av både Trafikverket generellt samt av den information de fått av Trafikverket. Det är dessutom relativt enkelt att genomföra riktade informationsinsatser i och eftersom dessa orter har ganska få invånare.

28 Trafikverket, XXX XX Ort. Besöksadress: Gata XX. Telefon: -9 9, Texttelefon:

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

SPÅRVAGNAR I SKÅNE 2014

SPÅRVAGNAR I SKÅNE 2014 SPÅRVAGNAR I SKÅNE 0 Rapport framtagen för Lund kommun Beställare: Katarina Otz Upplägg och rapport: Peter Nilsson Genomförande: September-Oktober, 0 Projektnummer: 0 Uppdragsgivaren måste få GfK:s godkännande

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen!

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Medlemsenkäten hösten 2005 Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Drygt var tionde medlem har ett fackligt uppdrag. Två tredjedelar har fått en utbildning för uppdraget.

Läs mer

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik 1 av 5 resenärer tycker att det är svårt att förstå vilken biljett de behöver och hur de ska köpa biljetterna. Hälften av resenärerna anser att meddelanden

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Civilförsvarsförbundet Nya influensan Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Inledning Bakgrund På uppdrag av Civilförsvarsförbundet

Läs mer

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010 Malmö Airport Undersökning Grannar 2010 Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Attityder Sammanfattning/Slutsats Om undersökningen Postala enkäter som skickades

Läs mer

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2014 Trafikverket Färjerederiet Huvudrapport. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2014 Trafikverket Färjerederiet Huvudrapport. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076 RAPPORT Marknadsundersökning Färja 14 Trafikverket Färjerederiet Huvudrapport Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 13/45 Dokumenttitel: Marknadsundersökning Färja 14 Skapat av: Markör Marknad

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

Småföretagen drar sitt strå till stacken. miljöarbete i småföretag

Småföretagen drar sitt strå till stacken. miljöarbete i småföretag Småföretagen drar sitt strå till stacken miljöarbete i småföretag januari 2008 Miljöarbete i småföretag Sammanfattning Trots allt mer fokus på miljöfrågor är kunskapen om hur den absolut största gruppen

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET Bakgrund & Genomförande BAKGRUND & SYFTE Syftet med undersökningen är att kartlägga landets tandläkare och vårdgivare bedömer att tandvårdsstödet fungerar idag,

Läs mer

Matlandet. Fokus på ungdomars upplevelse av matlandet Sverige

Matlandet. Fokus på ungdomars upplevelse av matlandet Sverige Matlandet Fokus på ungdomars upplevelse av matlandet Sverige Disposition Teknisk beskrivning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Läshänvisning Bilagor Resultat (totalnivå) Kännedom Matens ursprung Matländer

Läs mer

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 1 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen s 3-7 2. Resultat s 8-30 Sommarscen Malmö s 9-16 Valet s17-25 Öka cyklandet s26-27 Förskolor s28-30 3. Vägning

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Miljöbarometern 2007. Undersökning av Länsförsäkringar 2007

Miljöbarometern 2007. Undersökning av Länsförsäkringar 2007 Miljöbarometern 07 Undersökning av Länsförsäkringar 07 Sammanfattning Fler svenskar än tidigare uppger att det är viktigt att ta miljöhänsyn när de köper varor eller tjänster. Det gäller främst vid köp

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm E4 Förbifart Stockholm Projektstyrningsdokument TRV Kontrollprogram under byggtiden Bilaga 8 Kommunikation och tredje man BYGGHANDLING 2014-06-18 0N130008_Bilaga 8 Kommunikation och tredje man Handlingsbeteckning

Läs mer

Westanders Stora valenkät 2014

Westanders Stora valenkät 2014 Westanders Stora valenkät 1 Urvalet av 5 riksdagskandidater baseras på opinionsläget (Ekots sammanvägning av alla opinionsmätningar) under våren för att identifiera de dryga 5 riksdagskandidater med störst

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN KAN Energi Juni 2007 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Sammanfattning Statistikkonsulternas Västra Götalands-omnibus

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Väg 953, gång- och cykelväg

Väg 953, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 953, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands län Vägplan 2015-08-31 Projektnummer: 143 052 Trafikverket Postadress: Kruthusgatan 17, 405 33 Göteborg E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007.

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25 Planförslag Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god med

Läs mer

Allmänheten om kollektivavtal

Allmänheten om kollektivavtal Akademikerförbundet SSR Allmänheten om kollektivavtal Rapport från opinionsundersökning 24 april 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kollektivavtal Många svenskar har en positiv inställning

Läs mer

Hushåll och energieffektiva. En undersökning om kunskap, attityder och användning

Hushåll och energieffektiva. En undersökning om kunskap, attityder och användning Hushåll och energieffektiva lampor En undersökning om kunskap, attityder och användning Förord Energimyndigheten arbetar inom olika samhällssektorer för att skapa villkor för en effektiv och hållbar energianvändning

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

Regionfrågor Skåne. Rapport 2015-05-27

Regionfrågor Skåne. Rapport 2015-05-27 Regionfrågor Skåne Rapport 201-0-2 Om undersökningen Ämne: Regionfrågor Skåne Projektnummer: 12 Uppdragsgivare: New Republic Projektledare Sifo: Johan Orbe, Mikaela Ekblad Målgrupp: Allmänheten 18- år

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Dialog om utbyggnad av sträckan Tomteboda Kallhäll hösten 2004 Om Mälarbanan Järnvägssträckan som går norr om

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela.

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Genusaspekter Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. DALARNAS FORSKNINGSRÅD 2010 2 Noteringar kring genusaspekter på enkätresultatet I

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Filipstad. Bergvik skog 2012-09-12

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Filipstad. Bergvik skog 2012-09-12 Rapport Allmänheten om vindkraft i Filipstad Bergvik skog 12-9-12 Om undersökningen Antal intervjuer Metod Målgrupp Vägning 61 intervjuer Telefonintervjuer baserat på ett slumpmässigt urval Allmänheten

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR BJÄREHALVÖN

NÄRODLAD POLITIK FÖR BJÄREHALVÖN NÄRODLAD POLITIK FÖR BJÄREHALVÖN FÖRSLAG TILL BESLUTSUNDERLAG VÅR STRATEGI! STRATEGIN CENTERPARTIET PÅ BJÄREHALVÖN syftet Att boende på Bjärehalvön vet att en röst på Centerpartiet ger en trygg och hållbar

Läs mer

Om mikroarbete och restid

Om mikroarbete och restid Om mikroarbete och restid Undersökning om svenskarnas inställning till mikroarbete vad gör man med sin restid till och från jobbet Hösten 2012 Claremont www.claremont.se 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008 december 8 SKOP har på uppdrag av Vimmerby kommun intervjuat cirka 5 av kommunens invånare om hur de ser på sin kommun. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 14 november och 3 december med kompletterande

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2014-01-21 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2013 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts.

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

Nej till sjukpenning Vad hände sen?

Nej till sjukpenning Vad hände sen? Social Insurance Report Nej till sjukpenning Vad hände sen? ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark Riksskatteverket Ingivarenkäten Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen Riksskatteverket har under december 2001 och januari

Läs mer

Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun

Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun 1 Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun 2 Innehållsförteckning Inledning -Bakgrund och syfte 5 -Urval och svarsfrekvens 6 -Bortfallsanalys 9 -Frågorna 11 -Läsanvisning 13 Resultat -Bakgrund 14 -Totalresultat

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 11 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011 Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB 1 Uppdrag: Beställare: Kontaktperson: Projektledare Markör: Kvalitetsundersökning

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande

Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande En sammanställning av resultat från,,,,, Kronobergs län,, och. Sammanfattning procent av männen som tränar på gym uppgav

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Effektsamband för transportsystemet. Fyrstegsprincipen Version 2012-10-30 Steg 2. Drift och underhåll. Kapitel 6 Drift och underhåll av järnväg

Effektsamband för transportsystemet. Fyrstegsprincipen Version 2012-10-30 Steg 2. Drift och underhåll. Kapitel 6 Drift och underhåll av järnväg Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2012-10-30 Steg 2 Drift och underhåll Kapitel 6 Drift och underhåll av järnväg 1 Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar

Läs mer

3.4 Kommunikationer. Planförslag

3.4 Kommunikationer. Planförslag Planförslag 3.4 Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god

Läs mer

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan 2015:1 Jobbhälsobarometern 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan Delrapport 2015:1 Sveriges Företagshälsor 2015--10-05 Leder obehagskänslor

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Bruzaholm MarkCheck Juni 2014

Vattenfall Vindkraft Bruzaholm MarkCheck Juni 2014 Vattenfall Vindkraft Bruzaholm MarkCheck Juni 2014 4. Resultatredovisning Bakgrundsuppgifter Kön 0% Man 59% Kvinna 41% Ålder Yngre än 45 år 24% 45-64 år 65 år eller äldre 37% 38% Permanent boende på orten

Läs mer

Sammanställning och av svar på frågor till kommunens invånarpanel. Fråga 2 - Kundtjänst

Sammanställning och av svar på frågor till kommunens invånarpanel. Fråga 2 - Kundtjänst Sammanställning och av svar på frågor till kommunens Fråga 2 - Kundtjänst Utges av maj 2012 Förord Den andra frågan som gick ut till vår vuxenpanel skickades ut den nionde maj 2012. Frågan avslutades den

Läs mer

Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med nedsatt rörelseförmåga En jämförelse mellan dem som har arbete respektive har haft arbete

Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med nedsatt rörelseförmåga En jämförelse mellan dem som har arbete respektive har haft arbete Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med nedsatt rörelseförmåga En jämförelse mellan dem som har arbete respektive har haft arbete En studie finansierad av Arvsfonden Innehåll Framgångsfaktorer

Läs mer

KUNDENKÄT INOM VALLGRAVEN

KUNDENKÄT INOM VALLGRAVEN KUNDENKÄT INOM VALLGRAVEN Inom Vallgraven AB Centrumutvecklare: Marianne Sörling INTERVJUTILLFÄLLEN/-PLATS 18/5, Fredsgatan, Kompassen, Mulet/Regn 19/5, Kungsgatan,Domkyrkan, Molnigt 30/5, Kungsgatan,

Läs mer

PM 1(7) Data är tillgängligt. Figur 1. Figuren visar det sammanvägda resultatet för respektive fråga åren 2009, 2010 och 2011.

PM 1(7) Data är tillgängligt. Figur 1. Figuren visar det sammanvägda resultatet för respektive fråga åren 2009, 2010 och 2011. PM 1(7) Nöjdhetsundersökning av Geodataportalen 2011 Sammanfattning I december 2011 genomfördes den tredje Nöjdhetsundersökningen av Geodataportalen. Sammantaget visar undersökningen att resultatet är

Läs mer

Serviceundersökning 2012 Örebro Kommun

Serviceundersökning 2012 Örebro Kommun Serviceundersökning 2012 Örebro Kommun Bakgrund och syfte För att följa upp kvaliteten i verksamheterna har Örebro Kommun låtit genomföra en brukarundersökning för servicetjänster. Undersökningen är en

Läs mer

Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 2012-06-29

Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 2012-06-29 Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 0-06-9 Sammanfattning och reflektioner Index, som representerar kundnöjdhet och lojalitet, ligger på 76 både för Q och Q 0, vilket är i linje med tidigare

Läs mer

Tyck till möte 3 oktober 2013

Tyck till möte 3 oktober 2013 2013-10-24 1 (6) Kommunstyrelseförvaltningen Tyck till möte 3 oktober 2013 Var: Östra Grevie Folkhögskola När: 3 oktober 2013 kl. 17-19 Deltagare: c:a 40 personer Från kommunledningen: Magnus Hedin, Carina

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177.se Region Kronoberg Sammanfattning Regionala resultat NKI ligger på 80 vilket är ett mycket bra resultat. Enligt SCB innebär ett NKI på 75 och högre att de svarande

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Kommunernas infrastrukturinvesteringar

Kommunernas infrastrukturinvesteringar Kommunernas infrastrukturinvesteringar Rapport från Svevia, februari 2011 Om undersökningen Svevia har låtit genomföra en undersökning bland Sveriges kommuner om deras infrastruktursatsningar det kommande

Läs mer