CeterFseJ"ell nfr0at'v'tet K sfl'alt arbetee

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CeterFseJ"ell nfr0at'v'tet K sfl'alt arbetee"

Transkript

1 !"nds "n'vers'tet,-n. sa01älle. vetens4a5 III 7entr"0 8-r 9en"svetens4a5 5 Ber0'n CB=D CandledareE 71r'st'na CeterFseJ"ell nfr0at'v'tet K sfl'alt arbetee F0 relat'fnen 0ellan nfr0at'va str"4t"rer FL1 sfl'al 8-rändr'nI MvE NFn'La OF1anssFn

2 MbstraLt NFn'La OF1anssFn 7entr"0 8-r 9en"svetens4a5.!"nd D==> Heterosexuell normativitet & socialt arbetee F0 relat'fnen 0ellan nfr0at'va str"4t"rer FL1 sfl'al 8-rändr'nI :PL4elFrdE CeterFseJ"ell nfr0at'v'tet. sfl'alt arbete. sfl'ala 8-rändr'nIs5ra4t'4er. FL1 b'sej"al'tet. d's4"rs. tefr' FL1 5ra4t'4Q R55satsens sp8te är dels att "nders-4a F0 "tb'ldn'nien FL1 8Frs4n'nIen 'nf0 sfl'alt arbete 4an betel4nas sf0 1eterFnFr0at'v FL1 dels att 8-ra en 0er tefret's4 d's4"ss'fn 4r'nI F0 en 8-rändr'nI av denna "tb'ldn'ni FL1 8Frs4n'nI 4an I-ra sfl'alt arbete t'll en 0-Sl'I 8-rändr'nIs5ra4t'4Q Tetta IenF0 'ntrfd"4t'fn av tefr'er 4r'nI 1eterFnFr0at'v'tetQ UV Ir"nd av "55satsens d"bbla sp8ten 1ar tejten delats "55 ' tre Fl'4a delarq Wn del redfi-r 8-r tefr'b'ldn'ni 4r'nI 1eterFseJ"ell nfr0at'v'tet res5e4t've sfl'alt arbete. en "nders-4er F0 8Frs4n'nI FL1 "tb'ldn'ni 4an betra4tas sf0 1eterFnFr0at'v FL1 en d's4"terar 4r'nI tefr'er F0 1eterFnFr0at'v'tet FL1 sfl'al 8-rändr'nIQ I bvde 8Frs4n'nI FL1 "tb'ldn'ni "tesl"ts ett 5rFble0at'serande av 1eterFseJ"ell nfr0at'v'tetq I 4"rsl'tterat"r 5V sfl'fnf0"tb'ldn'niar 1ar SaI 8"nn't att FL1 b'sej"ella ant'nien FsPnl'II-rs eller 5atFlFI'serasQ Mtt d's4"tera 4r'nI sfl'alt arbete sf0 en 0-Sl'I 8-rändr'nIs5ra4t'4. 'nnebär 1är att 'n't'era en d'alfi 0ellan sfl'alt arbete FL1 tefr'er 4r'nI 1eterFnFr0at'v'tetQ Tels be1andlas 1"r sfl'alt arbete 4an ses sf0 en del ' s4a5andet av en 1eterFnFr0at'v d's4"rs. FL1 dels 1"r det 4an vara en 0-Sl'I arena 8-r 8-rändr'nIQ Tess"tF0 d's4"teras 1"r FL1 var8-r tefr'b'ldn'ni 4r'nI 1eterFnFr0at'v'tet s4"lle 4"nna användas ' "tb'ldn'ni. 8-r att 0-Sl'II-ra 8-rändr'nIQ D

3 Inne1Vll < Inledn'nIXXXXXXXXXXXXXXXXXQXXXXXXXXXXXXQ sq D YP8te FL1 8rVIeställn'nIXXXQXXXQQQXXXXXXXXXXXXXXXXQQ > R55satsens 0etFd FL1 d's5fs't'fnxqxxxxqqxxxxqxxxqxxxxxqq? Om heterosexuell normativitet och socialt arbete...xxxxxxxxxqxxxqq? Om forskning och utbildning som heteronormativxxxxxxxqxxxxxxq Z Om heterosexuell normativitet och social förändringxxqqxxxxxxxqxxqq A [-rslai 5V v'dare 8Frs4n'nIXQQXQQXQQXXXXXXXQXXXXXXXXXX \ D BeFret's4a "tivnis5"n4terxxxxxxxxxxxxqxxxxxxxxx ] ;ad är 1eterFseJ"ell nfr0at'v'tet^xqxxxxxxxqxxxxxxxxxx ] ;ad är sfl'alt arbete^qxxxxxxxxxqxxxxxxxxxxxxxxqq <? > MnalPs av tejterxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxq<\ _r sfl'alt arbete 1eterFnFr0at'vt^XQXXXXXXXXXQXXXXQXXXQQ <\ OsynliggörandeXXXXXXXXXXXXQXXXXXXXXXXXXXXQ <\ RepresentationXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXQQQ DD? BeFret's4 d's4"ss'fn 4r'nI sfl'al 8-rändr'nIXXXQXXXXXXXX D` ;ar8-r 'n8-ra tefr'er 4r'nI 1eterFnFr0at'v'tet ' sfl'alt arbete^xxxxxqqq D` Heteronormativ diskurs och socialt arbetexxxxxxxxxxxxxxxxd\ ;ad 1'ndrar ett 'n8-rande av tefr'er 4r'nI 1eterFnFr0at'v'tet ' sfl'alt arbete^qq XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXQXQQXXXQD] Konflikt mellan teori och praktik i socialt arbete QQXXXXXXXXXXXXQQQ D] Relationen mellan postmodern/poststrukturell teori och socialt arbetexxxxx >< ;ad 'nnebär ett 'n8-rande av tefr'er 4r'nI 1eterFnFr0at'v'tet ' sfl'alt arbete^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>? Teoribildning kring heteronormativitet som analytiskt verktygxxxxxxxx >? Socialt arbete som en förändringspraktikxxxxxxxxxqqq.xxxxxxq >A Z Mvsl"tande d's4"ss'fnxqqxxxxxxxqxxxxxxxxxxxxxxqq>] ae8erenserxxxxxxxxxxxxxxxxqqxxxxxxqqxxxxxxxx?<!'tterat"r8-rtel4n'nixqqxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxqqq?< bvr'itxqqxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxqq?> >

4 < Inledn'nI det som är så självklart att man inte djupare reflekterar över det finns i relationen mellan och hos alla människor. Följaktligen finns det också mellan socialarbetare och socialtjänstsökande, och påverkar därmed i hög grad det sociala arbetet (Ingela Kåhl,1995, s. 66). [-r"tf0 ett 'ntresse 8-r tefr'er 4r'nI 1eterFnFr0at'v'tet. sa0t 8"nder'nIar 4r'nI sfl'ala 8-rändr'nIs5ra4t'4er FL1 5Fst0Fderna tefr'ers 5rFble0at's4a relat'fn t'll 5ra4t'4. l'iier även eina er8aren1eter sf0 Ir"nd 8-r 0'tt val att s4r'va F0 1eterFseJ"ell nfr0at'v'tet FL1 sfl'alt arbeteq W8ter nvira ter0'ners st"derande 5V sfl'al5edaifi"tb'ldn'nien ' Nal0- cn"0er sfl'fnf0"tb'ldn'nid. lä0nade SaI den FL1 bar 0ed 0'I er8aren1eter av ett FsPnl'II-rande av FL1 b'sej"ella ' bvde l'tterat"r FL1 ' d's4"ss'fnerq N'na "55levelser 1ar sedan dess be4rä8tats ' sa0tal 0ed andra st"denter sf0 "558attat sfl'fnf0"tb'ldn'nien sf0 nfr0at'v FL1 s'i ssälva. sf0 eller b'sej"ella. sf0 FsPnl'IISFrdaQ Tetta 1ar lett t'll 8"nder'nIar 4r'nI vad ett 1eterFnFr0at'vt sfl'alt arbete 4an 'nnebära 8-r be0-tanden av eje05elv's FL1 b'sej"ella br"4areq Innebär den 0a4t sf0 arbetare 1ar -ver br"4are att de FL4sV 1ar tfl4n'nis8-reträde^ eetpder det att sfl'alarbetare 4an läiia s'na eina b'lder av eje05elv's sej"al'tet FL1 nfr0al'tet 5V s'na f4l'enterf^ ;ad 4an det 1a 8-r betpdelse 8-r FL1 b'sej"ella 'nd'v'der sf0 av nvifn anledn'ni 4F00er ' 4Fnta4t 0ed det sfl'ala arbetet^ gl1 8ra08-r allte vad 4an I-ras 8-r att 0-Sl'II-ra ett 1eterFnFr0at'vt sfl'alt arbete^ Ned dessa 8"nder'nIar sf0 ba4ir"nd s-4te SaI l'tterat"r. 8-r att 8V en b'ld av 8Frs4n'nIsläIet FL1 8-r att leta e8ter en 4ärna att bpiia 5VQ OaI "55täL4te att det sa4nades 8Frs4n'nI 4r'nI 1eterFnFr0at'v'tet ' det sfl'ala arbetets 8Frs4n'nIsF0rVde. FL1 8"nderade där0ed -ver svvr'i1eten att d's4"tera 8-rändr'nIs0-Sl'I1eter 4r'nI nvifnt'ni sf0 änn" 'nte at'serasq Ten l-sn'nien SaI 8ann var att v'sa 5V eje05el 5V 1eterFnFr0at'va d's4"rser FL1 5V 1"r 0an 0ed 1Säl5 av en 8-rstVelse av 1eterFseJ"ell nfr0at'v'tet 4an Irans4a dessa d's4"rserq OaI valde FL4sV att v'dare d's4"tera 4r'nI event"ella 1'nder 8-r ett 'n8-rande av tefr'er 4r'nI 1eterFnFr0at'v'tet ' sfl'alt arbete. sa0t 4r'nI event"ella 0-Sl'I1eter 8-r ett svdant 'n8-randeq?

5 YP8te FL1 8rVIeställn'nI RtIVnIs5"n4ten 8-r den 1är "55satsen är 0'tt 'ntresse 8-r tefr'er 4r'nI 1eterFseJ"ell nfr0at'v'tet FL1 8-r 8rVIan F0 8-r"tsättn'nIarna 8-r sfl'al 8-rändr'nIQ R55satsens sp8te är tvv8ald'iq Tels v'll SaI "nders-4a F0 "tb'ldn'nien FL1 8Frs4n'nIen 'nf0 sfl'alt arbete 4an betel4nas sf0 1eterFnFr0at'vQ Tels v'll SaI 8-ra en 0er tefret's4 d's4"ss'fn 4r'nI F0 en 8-rändr'nI av denna "tb'ldn'ni FL1 8Frs4n'nI. IenF0 'ntrfd"4t'fn av tefr'er 4r'nI nfr0at'v'tet. 4an I-ra sfl'alt arbete t'll en 0-Sl'I 8-rändr'nIs5ra4t'4Q OaI är alltsv 'ntresserad av att arbeta 0ed 8rVIan F0 1eterFnFr0at'v'tet "tan8-r det tefret's4a 8ältet. FL1 det 'nnebär ' detta 8allet att SaI v'll belpsa den -verfrdnade 8rVIan 4r'nI relat'fnen 0ellan nfr0at'va str"4t"rer FL1 sfl'al 8-rändr'nI. 0ed det sfl'ala arbetet sf0 eje05elq Tär8-r "ndrar SaIE,an "tb'ldn'ni FL1 8Frs4n'nI 'nf0 sfl'alt arbete betel4nas sf0 1eterFnFr0at'v^ _r sfl'alt arbete en del ' s4a5andet av en 1eterFnFr0at'v d's4"rs^,an tefr'b'ldn'ni 4r'nI 1eterFseJ"ell nfr0at'v'tet betra4tas sf0 en tefret's4 Ir"nd. sf0 0ed 8-rdel 4an "nderst-dsa det sfl'ala arbetet^ _r sfl'alt arbete en 0-Sl'I arena 8-r 8-rändr'nI^ Z

6 R55satsens 0etFd FL1 d's5fs't'fn R55satsen 1ar sf0 sait d"bbla sp8ten FL1 8-r att be1andla dessa 8rVIFr 1ar tejten delats "55 ' tre Fl'4a delarq Wn del redfi-r 8-r tefr'b'ldn'ni 4r'nI 1eterFseJ"ell nfr0at'v'tet res5e4t've sfl'alt arbete. en "nders-4er F0 8Frs4n'nI FL1 "tb'ldn'ni 4an betra4tas sf0 1eterFnFr0at'v FL1 en d's4"terar 4r'nI tefr'er F0 1eterFnFr0at'v'tet FL1 sfl'ala 8-rändr'nIs5ra4t'4erQ Tessa 4räver Fl'4a 0etFder FL1 t'llväiaivnissätt. FL1 nedan 5resenteras där8-r varse del var 8-r s'iq Om heterosexuell normativitet och socialt arbete YF0 ba4ir"nd Ies 8-rst en tefret's4 -vers'4t av "55satsens tvv 1"v"dF0rVden. sfl'alt arbete V ena s'dan FL1 tefr'er 4r'nI 1eterFseJ"ell nfr0at'v'tet V andraq Cär IVr SaI 'IenF0 Fl'4a 8Frs4ares spn 5V res5e4t've F0rVde. 8-r att 'ns5'reras t'll eina 8rVIFr ' det 8Frtsatta arbetetq [-r 5resentat'Fnen av tefr'er 4r'nI 1eterFnFr0at'v'tet 1ar SaI valt att använda Mdr'enne a'l1. N'L1ael [F"La"lt. O"d't1 e"tler. T'ane a'l1ardsfn FL1 B''na afsenberiq a'l1 re5resenterar. 0ed s'n tejt fgbl'iatfr's4 1eterFseJ"al'tet FL1 lesb's4 ej'stensf c<]\<d. de lesb's4a 8e0'n'ster sf0 var 8-reIVnIare t'll e"tlers Gender Trouble c<]]]dq C'stFr'4ern [F"La"lt 5rFble0at'serar 1eterFseJ"al'teten redan 5V sl"tet av 0ed s'n fsej"al'tetens 1'stFr'af. FL1 är t'llsa00ans 0ed e"tler Lentral 'nf0 det h"eertefret's4a 8ältetQ afsenberi. 8e0'n'st's4 tefret'4er. FL1 a'l1ardsfn. sfl'flfi. 8"nIerar sf0 län4ar 0ellan Fvan nä0nda tefret'4er FL1 "ti-r eje05el 5V en 0er Ienerell FL1 sa00an8attande 8-rstVelse av sej"ell nfr0at'v'tetq ;alet av dessa tefret'4er v'sar 5V v'l4en tefret's4 ra0 SaI sätter "55 8-r vad SaI IenF0IVende re8ererar t'll sf0 ftefr'er F0i4r'nI 1eterFnFr0at'v'tetfQ OaI 1ar valt dessa e8tersf0 SaI anser att deras 5ers5e4t'v IVr att 8-rena 0ed en d's4"ss'fn 4r'nI 8-rändr'nIs0-Sl'I1eterQ [-r den -verir'5ande d's4"ss'fnen 4r'nI sfl'alt arbete 1ar SaI använt bvde svens4 FL1 'nternat'fnell l'tterat"r. s4r'ven av Lentrala tefret'4er 'nf0 8Frs4n'nIs8ältet sfl'alt arbeteq Cär 1ar SaI "tivtt 8rVn Ir"ndb-L4er. sf0 används 5V sfl'fnf0"tb'ldn'niarna 5V Nal0- C-Is4Fla FL1 5V YFL'al1-Is4Flan '!"nd. där SaI 1ar ISFrt 0'tt "rval e8ter ' v'l4en "tsträl4n'ni tefret'4erna re8ereras t'llq WJe05el 5V l'tterat"r 1är är antflfi'n Socialt Arbete: en Grundbok cd===d. NalLFl0 UaPnes cd==dd Modern Teoribildning i Socialt Arbete FL1 Understanding Social Work: preparing for practice cd===d av :e'l B1F05sFnQ A

7 Om forskning och utbildning som heteronormativ OaI 1ade sf0 sait svvr'i1eter att 1'tta svens4 l'tterat"r 4r'nI sfl'alt arbete FL1 1eterFnFr0at'v'tet FL1 valde där8-r att "nders-4a när0are den 8Frs4n'nI sf0 1ar ISFrts 'nf0 det sfl'ala arbetets 8Frs4n'nIsF0rVdeQ OaI valde "t 'nst't"t'fnen 8-r sfl'alt arbete v'd 9-tebFrIs Rn'vers'tet. 'nst't"t'fnen 8-r sfl'alt arbete 5V YFL'al1-Is4Flan v'd YtFL41Fl0s Rn'vers'tet FL1 YFL'al1-Is4Flan v'd!"nds Rn'vers'tet. 8-r att IV 'IenF0 den 8Frs4n'nI sf0 ISFrts v'd res5e4t've 'nst't"t'fnq Tenna IenF0IVnI bestfd ' att "nders-4a den 8Frs4n'nI sf0 5resenteras IenF0 dessa 'nst't"t'fners 1e0s'dFr 5V Internet. FL1 den v'sade att 8Frs4n'nI 4r'nI 1eterFnFr0at'v'tet FL1 sfl'alt arbete. l'4sf0 8Frs4n'nI ' närl'iiande ä0nen csf0 5Fst0Fderna tefr'eri5fststr"4t"ral's0 FL1 sfl'alt arbete. FL1 FL1 b'sej"ella FL1 sfl'alt arbeted tpdl'it sa4nas < ' den svens4a 8Frs4n'nIs0'lS-n D Q Tetta be4rä8tades av afnnp B'44anen. df4tfrand v'd 'nst't"t'fnen 8-r sfl'alt arbete v'd 9-tebFrIs Rn'vers'tet. sf0 SaI 4F0 ' 4Fnta4t 0ed IenF0 NVnssFn. 5rF8essFr ' sfl'alt arbete v'd 9-tebFrIs Rn'vers'tet FL1 5rFIra0ansvar'I 8-r 8Frs4n'nIs5rFSe4tet f,-n. sej"al'tet FL1 sfl'alt arbete. TV det 'nf0 svens4 8Frs4n'nI 'nte 8'nns en d's4"ss'fn 4r'nI 1eterFnFr0at'v'tet FL1 sfl'alt arbete. 8'L4 SaI s-4a 0'I t'll det 'nternat'fnella 8Frs4n'nIs8ältetQ Inte 1eller där 8ann SaI nvifn l'tterat"r sf0 s5el'8'4t be1andlar 8rVIan F0 1eterFseJ"ell nfr0at'v'tet FL1 sfl'alt arbete. 0en SaI 8ann däre0ft v'ss 8Frs4n'nI sf0 SaI bed-0de sf0 5V Fl'4a sätt användbar 8-r 0'n tefret's4a d's4"ss'fn 4r'nI 8-rändr'nIs5ra4t'4Q Mvsa4naden av 8Frs4n'nI 5V F0rVdet 4an ' s'i tfl4as sf0 att den är 1eterFnFr0at'v. 0en d's4"ss'fnen stannar nat"rl'itv's 'nte 1ärQ OaI IVr v'dare 0ed att analpsera ett beiränsat "rval av tejter "r a4t"ell 4"rsl'tterat"r 8rVn sfl'fnf0"tb'ldn'niarna 5V YFL'al1-Is4Flan '!"nd FL1 5V Nal0- C-Is4Fla. 8-r att se 1"r"v'da de 4an betel4nas sf0 1eterFnFr0at'vaQ Tetta sf0 ett sätt att beiränsa "nders-4n'nien FL1 sa0t'd'it I-ra den 5ra4t's4t 8-ran4radQ OaI valde S"st dessa tvv "tb'ldn'niar 8-r att 8V en bred spn 5V sfl'fnf0"tb'ldn'niars 'nne1vll. e8tersf0!"nds 1ar en lvni 1'stFr'4. FL1 Nal0-s är relat'vt npstartadq TV sfl'fnf0"tb'ldn'nien ' Nal0-1ar ett "ttalat Ien"s5ers5e4t'v. valdes denna FL4sV 8-r att det där0ed s4"lle 4"nna 8'nnas "trp00e där även 8-r ett 5rFble0at'serande av 1eterFseJ"ell nfr0at'v'tetq < 8-r"tF0 den 8Frs4n'nI sf0 ISFrts 4r'nI CI; FL1 1F0FseJ"ella 0änQ D Tetta res"ltat baseras 5V "nders-4n'ni av t'tlarna 5V allt 8rVn s4r'8tser'er FL1 ra55frter t'll av1andl'niarq `

8 [-rst I'L4 SaI 'IenF0 de v'd "55satss4r'vandet senast "55daterade 4"rs5laner FL1 l'tterat"rl'stfr 8-r att 8V en -verbl'l4 -ver v'l4en tp5 av 4"ns4a5 sf0 8-r0edlas 5V "tb'ldn'niarnaq Täre8ter läste SaI "tvalda delar "r den 4"rsl'tterat"ren. var5v v'ssa tejtavsn'tt sedan valdes "t 8-r analpsq W8tersF0 detta 'nte är en 1"v"ddel ' "55satsen. "tan är tän4t att 8"nIera sf0 ba4ir"nd t'll v'dare d's4"ss'fn. 1ar den l'tterat"r sf0 Irans4ats beiränsats t'll nvira 8V eje05elq Rrvalet av tejter 1ar ISFrts 0ed sp8te att 8V en sv npanserad -verbl'l4 sf0 0-Sl'It. v'l4et 'nnebär att l'tterat"ren sf0 valts re5resenterar Fl'4a delf0rvden 'nf0 sfl'alt arbete csf0 5sP4FlFI'. 5sP4'atr' FL1 5ra4t's4t sfl'alt arbetedq CeterFnFr0at'v'tet tar s'i Fl'4a "ttrpl4q OaI 1ar valt att V ena s'dan t'tta 5V F0 sej"al'teten -ver1"v"dtaiet 5rFble0at'seras FL1 V andra s'dan "nders-4a 1"r FL1 b'sej"al'tet be1andlas ' delar av l'tterat"renq OaI 8ann tvv Vter4F00ande te0an ' tejterna. nä0l'ien FsPnl'II-rande FL1 5atFlFI'ser'nI. sf0 -verensstä0de 0ed 'nne1vllet ' valda tefr'er 4r'nI 1eterFseJ"ell nfr0at'v'tetq Tär8-r 1ar SaI läst FL1 analpserat tejterna 0ed 8F4"s dels 5V FsPnl'II-rande FL1 dels 5V re5resentat'fn. FL1 detta I-rs alltsv "t'8rvn analpt's4a ver4tpi 1ä0tade 8rVn 5Fststr"4t"ral'st's4 tefr' FL1 tefr'b'ldn'ni 4r'nI 1eterFseJ"ell nfr0at'v'tetq Om heterosexuell normativitet och social förändring I tejtens tefret's4a d's4"ss'fnsdel I-rs ett 8-rs-4 att 4F55la tefr'b'ldn'ni 4r'nI nfr0at'v'tet t'll sfl'alt arbete. 8-r att 4"nna IV v'dare 8rVn 8rVIan fär sfl'alt arbete 1eterFnFr0at'vt^f. t'll en d's4"ss'fn 4r'nI event"ella 8-rändr'nIs0-Sl'I1eterQ ;al av l'tterat"r 8-r den tefret's4a d's4"ss'fnen 1ar 'nte var't ssälv4larq Mvsa4naden av 8Frs4n'nI 4r'nI 1eterFnFr0at'v'tet ' relat'fn t'll sfl'alt arbete s5eilar den tpstnad sf0 rvder 4r'nI denna 8rVIa 'nf0 det sfl'ala arbetetq Tet I-r denna "nders-4n'ni svvr. 0en sa0t'd'it 'ntressant. att IenF08-raQ OaI 1ar valt l'tterat"r sf0 av Fl'4a anledn'niar 1ar 'ns5'rerat t'll att brpta denna tpstnadq I 0'na 8"nder'nIar 4r'nI det sfl'ala arbetets rfll ' relat'fn t'll en 1eterFnFr0at'v d's4"rs FL1 4r'nI det sfl'ala arbetet sf0 en 0-Sl'I arena 8-r 8-rändr'nI bed-0de SaI s5rv48frs4aren :Fr0an [a'rllf"i1s c<]]zd 8-rstVelse av d's4"rs. FL1 den 4r't's4a d's4"rsanalpsen 1an 1ar "tvel4lat. sf0 relevant 8-r denna d's4"ss'fnq ;ad Iäller 1'nder 8-r ett 'n8-rande av tefr'er \

9 4r'nI 1eterFseJ"ell nfr0at'v'tet ' sfl'alt arbete. FL1 8Frtsatt d's4"ss'fn 4r'nI 0-Sl'I1et t'll 8-rändr'nI. 1ar SaI 'ns5'rerats av d'verse svens4 FL1 'nternat'fnell l'tterat"rq Tenna be1andlar 5V Fl'4a sätt 8rVIFr 4r'nI tefr'. 5ra4t'4 FL1 8e0'n's0. ' relat'fn t'll sfl'alt arbeteq OaI använder tefret'4er sf0 NVnssFn. svens4 8Frs4are ' sfl'alt arbete. FL1!ena TF0'nell'. ver4sa0 ' YtFrbr'tann'en FL1 en F8ta 8-re4F00ande re8erens ' l'tterat"r F0 sfl'alt arbete cv'l4et tpder 5V att 1Fn är en Lentral 8Frs4are 'nf0 det sfl'ala arbetets 8Frs4n'nIsF0rVdedQ Ten 8e0'n'st's4a tefret'4ern :anlp CartsFL4 1ar l'4sf0 8-r8attare ' antflfi'n Practice and Research in Social Work: Postmodern Feminist Perspektives cedqd [ajlett et al.. valts "t 5V Ir"nd av deras 4r't's4a 8-r1Vlln'nIssättQ Wn av 8-r8attarna ' denna antflfi' är 5rF8essFr FL1 de -vr'ia är dflenter ' sfl'alt arbete. FL1 de s4r'ver "t'8rvn a"stral'ens's4. 4anadens's4 FL1 br'tt's4 4FnteJtQ _ven delar "r Social Work and Sexuality: working with lesbians and gay men c<]]\d s4r'ven av Celen dflent ' sfl'alt arbete ' WnIland. 1ar t'll v'ss 0Vn 5Vver4at d's4"ss'fnenq CFn 1ar ett IenF0IVende 8F4"s 5V ett 5ra4t's4t sfl'alt arbete. v'l4et SaI 8-r att beiränsa 0'I 8Vtt "telä0na "r d's4"ss'fnen. FL1 1Fn s4r'ver 'nte 1eller "t'8rvn ett 5ers5e4t'v 5V 1eterFseJ"ell nfr0at'v'tetq Tär8-r används denna re8erens s5arsa0tq Ya00an8attn'nIsv'sE BrFts svvr'i1eten att 1'tta relevant l'tterat"r. 1ar SaI "tivtt 8rVn v'ssa 4r'ter'er ' 0'tt "rvalq eara 'nledn'nisv's d's4"terar SaI 1eterFnFr0at'v'tet "t'8rvn Lentrala tefret'4er 5V F0rVdetQ I den senare tefret's4a d's4"ss'fnsdelen 8-rs-4er SaI 8rä0st 1Vlla 0'I t'll 8Frs4n'nI sf0 ISFrts 'nf0 det sfl'ala arbetets 8Frs4n'nIs8ältQ Tetta 8-r att 5V ett npanserat sätt 8-rs-4a "nders-4a relat'fnen 0ellan tefr'er 4r'nI 1eterFnFr0at'v'tet FL1 sfl'alt arbetet. 5V det sfl'ala arbetets v'll4frq ]

10 [-rslai 5V v'dare 8Frs4n'nI Mtt 0ed 1Säl5 av tefr'er 4r'nI 1eterFnFr0at'vtet betra4ta det sfl'ala arbetet. 0ed 8F4"s 5V sfl'al 8-rändr'nI. är bara ett eje05elq :at"rl'itv's s4"lle andra tefr'b'ldn'niar 4"nna användas 8-r ett 4r't's4t Irans4andeQ Mv 'ntresse s4"lle FL4sV vara att IV v'dare FL1 d's4"tera 4r'nI ett 'nterse4t'fnellt sfl'alt arbete. där 8rVIFr sf0 r-r eje05elv's sej"al'tet. etn'l'tet. 4-niIen"s. 4lass. rel'i'fn FL1 1and'4a55 be1andlasq Nen F0 v' 1Vller Fss 4var 'nf0 F0rVdet f1eterfnfr0at'v'tet FL1 sfl'alt arbetef s4"lle nvira 8-rslaI 5V v'dare 8Frs4n'nI 4"nna se "t sv 1ärE Wtt 8-rslaI är att "nders-4a när0are 8-lSande 8rVIeställn'nIE 9Vr det att ari"0entera 8-r d's4"rs'v de4fnstr"4t'fn. IVr det att s4r'va F0 0FtstVnd 0Ft Ieneral'serande FL1 sättande av 8asta 'dent'teter FL1 4ateIFr'er c' 5Fststr"4t"rell andad. FL1 sa0t'd'it d's4"tera 4r'nI ett 5ra4t's4t sfl'alt arbete 0ed FL1 b'sej"ella. sf0 'dent'teter. 4ateIFr'er FL1 sf0 en Ieneral'serad Ir"55 c' 0Fdern andad^ Tet s4"lle alltsv vara 'ntressant att IV v'dare 0ed "nders-4n'nien F0 1"r tefr'b'ldn'ni 4r'nI fde4fnstr"4t'fnf stvr ' relat'fn t'll f4fnstr"4t'fnenf av 5ra4t'4Q ;ad 1änder 0ed tefr'er 4r'nI 1eterFseJ"ell nfr0at'v'tet F0 de a55l'leras 5ViF08Fr0"leras t'll 5ra4t'4. FL1 vad 1änder 0ed ett 5ra4t's4t sfl'alt arbete F0 en 8-rstVelse av 1eterFnFr0at'v'tet 'n8-rs^ [-r att 8-lSa det 5ra4t's4a s5vret. s4"lle det FL4sV vara av 'ntresse att "nders-4a Fl'4a F0rVden 'nf0 det sfl'ala arbetet. sf0 t'll eje05el sfl'fnf0"tb'ldn'niar eller sfl'altsänsten. ' relat'fn t'll 8rVIan F0 1eterFnFr0at'v'tetQ Tetta ' en svens4 4FnteJtQ [rvifr att ställa s4"lle 4"nna varae _r "nderv'sn'nienisfl'altsänsten 1eterFnFr0at'v^ ['nns det alternat'v t'll den 1eterFnFr0at'va d's4"rsen ' "nderv'sn'nieniarbetet^ T's4"teras eje05elv's FL1 b'sej"al'tet -ver1"v"dtaiet. FL1 ' sv 8all 5V v'l4et sätt^ ;ad s4"lle 4"nna I-ras 8-r att 5ra4t's4t 8-rändra en event"ell 1eterFnFr0at'v d's4"rsi5ra4t'4^ :at"rl'itv's s4"lle det FL4sV 4"nna vara av 'ntresse att 'ntervs"a 0änn's4Fr sf0 5V Fl'4a sätt 8-r1Vller s'i t'll den 1eterFseJ"ella nfr0en 'nf0 sfl'alt arbeteq Tetta s4"lle 4"nna 'nnebära 'ntervs"er 0ed st"denter 5V sfl'fnf0"tb'ldn'niar FL1 0ed sfl'alarbetare. 8-r att "nders-4a eje05el 5V 1"r FL1 b'sej"ella ' 5ra4t'4en 5Vver4as av 1eterFnFr0enQ Tet s4"lle 1är även vara av 'ntresse att "nders-4a 1"r 'nd'v'der. sf0 5V Fl'4a sätt 0Vste 8-r1Vlla s'i t'll 1eterFseJ"ell nfr0at'v'tet ' sfl'alt arbete. 1anterar dettaq Tet 4an vara en Ir"nd 8-r 8"nder'nIar 4r'nI 8-rändr'nIs5ra4t'4er. 1är 0ed 8F4"s 5V sfl'alarbetarnaq <=

11 D BeFret's4a "tivnis5"n4ter W8tersF0 SaI 8-rs-4er 'n't'era en d'alfi 0ellan tefr'b'ldn'ni 4r'nI 1eterFseJ"ell nfr0at'v'tet FL1 sfl'alt arbete. 1ar SaI valt att 'nledn'nisv's redfi-ra 8-r. FL1 d's4"tera. dessa tvv F0rVden se5aratq Täre8ter b'nds de sa00an dels ' en analps av tejter FL1 dels ' en tefret's4 d's4"ss'fn 4r'nI 8-rändr'nIs5ra4t'4erQ ;ad är 1eterFseJ"ell nfr0at'v'tet^ CeterFnFr0at'v'tet är en4elt "ttrpl4t antaiandet att alla är 1eterFseJ"ella FL1 att det nat"rl'ia sättet att leva är 1eterFseJ"ellt cafsenberi. D==D. sq <==d Uaret. det I'8ta FL1 barnalstrande 5aret. bestä00er reilernaq Tet slvr 'IenF0 sf0 8-reb'ld. ställer "55 nfr0er. s'tter 'nne 0ed sann'nien. bevarar rätten att tala eller att stä05la c[f"la"lt. D==Dk<]`]ldQ Tet är 'nf0 ra0en 8-r dels Mdr'enne a'l1. lesb's4 8e0'n'st FL1 dels O"d't1 e"tler. 8e0'n'st's4 5Fl't's4 8'lFsF8. 0ed 'ns5'rat'fn 8rVn 1'stFr'4er N'L1el [F"La"lt. sf0 SaI betra4tar tefr' F0 1eterFseJ"ell nfr0at'v'tetq e"tler betra4tas F8ta sf0 en av Ir"ndarna t'll vad sf0 vanl'ien re8ereras t'll sf0 h"eertefr'q Nen tefr'er 4r'nI 1eterFnFr0at'v'tet är 'nte beiränsade t'll det h"eertefret's4a 8ältet. sf0 1ar "tvel4lats 8rVn [F"La"lt 5Vb-rSade s'n fsej"al'tetens 1'stFr'af redan 5V FL1 lesb's4a 8e0'n'ster d's4"terade 4r'nI 1eterFseJ"ell nfr0at'v'tet 5V Tet var dv Mdr'enne a'l1 0Pntade beire55et ffbl'iatfr's4 1eterFseJ"al'tetf > Q Ned en essent'al'st's4 spn 5V sej"al'tet betra4tas den sf0 en essens. en 'nst'n4t eller dr'8t. FL1 vad sf0 anses fnfr0altf FL1 fnat"rl'itf är att denna dr'8t är 1eterFseJ"ell. e8tersf0 sej"al'tet 0ed detta 5ers5e4t'v 8rä0st 1ar en re5rfd"lerande 8"n4t'Fn ca'l1ardsfn. <]]`dq [F"La"lt c<]]\ k<]`]ld talar F0 det 0alt1"s'ans4a 5aret. alltsv det 1eterFseJ"ella 5aret sf0 äinar s'i Vt sej ' re5rfd"4t'fnssp8teq Tetta 5ar sp0bfl'serar den lei't'0a sej"al'teten. 0ed andra Frd 1eterFseJ"al'tetenQ Ned ett 1'stFr's4t 5ers5e4t'v v'sar [F"La"lt Fss att den sej"ella > Mndra lesb's4a 8e0'n'ster v'd denna t'd d's4"terade 8rVIan F0 1eterFnFr0at'v'tet är bland andra NFn'h"e G'tt'I FL1 9aPle a"b'nq <<

12 fdr'8tenf 1ar 'sflerats t'll en b'flfi's4 FL1 5sP4's4 dr'8t. sf0 1ar t'lls4r'v'ts betel4n'nien fnfr0alf eller f5atflfi's4f. alltsv 8r's4 eller ss"4l'iq Mdr'enne a'l1 c<]\=d talar F0 en tvvnis1eterfsej"al'tet sf0 är 'nst't"t'fnal'serad. FL1 F0 en 8-rdF0s8"ll Fbl'IatFr's4 1eterFseJ"al'tet sf0 "558attar lesb's4a er8aren1eter sf0 fl'iiande 5V en s4ala sf0 sträl4er s'i allt'8rvn avv'4ande t'll 0FtbS"dande. eller 1elt en4elt I-rsf csq ]dq Tetta är att betra4ta lesb's4 ej'stens. eller FL1 b'sej"al'tet. 0ed ett nfr0at'vt 5ers5e4t'v. eller 0ed a'l1s Frd. 0ed ett 1eterFLentrerat 5ers5e4t'vQ Ned detta 5ers5e4t'v 8'nns ett antaiande att de 8lesta är 1eterFseJ"ellaQ a'l1 talar dels F0 ett 1'stFr's4t FsPnl'II-randet av lesb's4a 4v'nnFrs er8aren1eter FL1 dels F0 ett 5atFlFI'serande av den lesb's4a ej'stensen catt den 1'stFr's4t FL1 8a4t's4t 1ar 4atFlFI'serats sf0 en ss"4df0d. sf0 tvv anledn'niar t'll var8-r ett svdant antaiande ansetts 1VllbartQ Nan 4an alltsv säia att 1eterFnFr0at'v'tet bland annat 4an 1a sf0 8-lSd att FL1 b'sej"al'tet FsPnl'II-rs. v'l4et 'nnebär att den 'nte 1ar 'nst't"t'fnal'serats cden 8'nns 0en den spns 'nted. eller 5atFlFI'seras cnär den spnsdq [F"La"lt c<]]\ k<]`]ld s4r'ver att sej"al'tet 's t1e na0e t1at Lan be I'ven tf a 1'stFr'Lal LFnstr"LtE X a Ireat s"r8ale netjfr4 'n j1'l1 t1e st'0"lat'fn F8 bfd'es. t1e 'ntens'8'lat'fn F8 5leas"res. t1e 'nl'te0ent tf d'slf"rse Xare l'n4ed tf Fne anft1er. 'n allfrdanle j't1 a 8ej 0aSFr stratei'es F8 4nFjledIe and 5Fjer csq Ned andra Frd. sej"al'tet är 0ed detta 5ers5e4t'v. 'nte en 'nnebfende dr'8t sf0 4an l-sas 5V ett fnfr0altf eller 5V ett ffnfr0altf sätt. "tan det är en 1'stFr's4 4Fnstr"4t'FnQ Tet är ' talet F0 sej"al'tet sf0 sej"al'tet 1ar s4a5ats. 0enar [F"La"lt. FL1 att det är ' en svdan d's4"rs sf0 det re5rfd"lerande. 1eterFseJ"ella 5aret 1ar nat"ral'seratsq Tetta. 0enar T'ane a'l1ardsfn c<]]`d. är en 4Fnstr"4t'v'st's4 spn 5V sej"al'tet. där vvra sej"ella 4änslFr FL1 vvra sej"ella 1andl'nIar. vvr 8-rstVelse av 4-n FL1 sej"al'tet FL1 vvr sej"ella 'dent'tet. ses sf0 sfl'alt. 4"lt"rellt FL1 1'stFr's4t 4Fnstr"eradeQ Tet är detta 5ers5e4t'v 5V sej"al'tet. det 4Fnstr"4t'v'st's4a. sf0 tefr'er 4r'nI 1eterFnFr0at'v'tet Ir"ndar s'i 5VQ Tet 'nnebär 'nte bara ett '8rVIasättande av en essent'al'st's4 spn 5V sej"al'tet. "tan FL4sV ett '8rVIasättande av den de8'n'erade nfr0al'tetenq Nen det är. 5V5e4ar a'l1ardsfn. 'nte 1eterFseJ"al'teten sf0 1andl'nI sf0 4r'tseras. "tan den 1eterFseJ"ella 'nst't"t'fnenq <D

13 CeterFseJ"ell nfr0at'v'tet 'nnebär att 1eterFseJ"al'tet är 'nst't"t'fnal'serad sf0 1andl'nI. sf0 relat'fn. sf0 8a0'lSestr"4t"r FL1 sf0 'dent'tetm det 'nnebär FL4sV att 1eterFseJ"al'tet är 4Fnstr"erad sf0 en nat"rl'i. F8-ränderl'I FL1 stab'l 4ateIFr' ca'l1ardsfn. <]]AdQ Ned B''na afsenberis cd==dd FrdE Ten 1eterFseJ"ella nfr0en lever IenF0 att 8ra0stV sf0 nat"rl'i FL1 vanl'iq Tär0ed 8ra0stVr den sf0 -ns4värd 0edan 1F0FseJ"al'teten bl'r 5rFble0at's4. nvift sf0 ständ'it 0Vste 8-r4larasQ Ban4en 5V avv'4aren sf0 5rFble0at's4 FL1 nfr0en sf0 ssälv4lar s4a5ar en 4lP8ta 0ellan fv'f FL1 fdef där den eina nfr0en är nat"ral'serad FL1 'nte '8rVIasatt csq <=DdQ Tär a'l1 c<]\=d s4r'ver att 1eterFseJ"al'tet f'nte alls är en n5re8erensn "tan nvift sf0 0Vste s4a5as. stpras. arranieras. lanseras FL1 v'd0a4t1vllas IenF0 vvldf csq ><d. 0enar O"d't1 e"tler c<]]]d att detta är ett sätt sf0 tvvnissej"al'teten 8"nIerar 5VQ Nen 1Fn v'sar 5V att det FL4sV är en 1eIe0Fn's4. d's4"rs'v 0Fdell tätt sa00an4f55lad 0ed 8-rstVelsen av Ien"sQ CFn talar F0 den 1eterFseJ"ella 0atr'sen. sf0 ett 0-nster av en 4"lt"rell 8-rstVelse där 4rF55ar. Ien"s FL1 beiär I-rs t'll nvifnt'ni fnat"rl'itf csq <]? n AdQ Tet är en 0Fdell sf0 bpiier 5V att 4rF55ar 8Vr s'n betpdelse IenF0 ett stab'lt 4-n FL1 ett stab'lt Ien"s. sf0 de8'n'eras sf0 0Ftsatser FL1 IenF0 den Fbl'IatFr's4a 1eterFseJ"ella 1andl'nIen c'b'dqdq Tet är alltsv 0ed andra Frd ett spste0 sf0 bpiier 5V att den 4v'nnl'Ia 4v'nnan VtrVr den 0anl'Ia 0annen FL1 5V att den 0anl'Ia 0annen VtrVr den 4v'nnl'Ia 4v'nnanQ Tet betpder att Ien"s är berfende av den 1eterFseJ"ella 0atr'sen FL1 8Vr s'n betpdelse ' sa0band 0ed 4-n. sej"al'tet FL1 beiär ce"tler. <]]]dq Tenna spn 5V Ien"s. s4r'ver 1Fn. 5res"55Fses nft FnlP a La"sal relat'fn a0fni sej. Iender. and des're. b"t s"iiests as jell t1at des're re8lelts Fr ej5resses Iender and t1at Iender re8lelt Fr ej5resses des're csq >=dq Mtt Ien"s är 5er8Fr0at'vt. ett I-rande FL1 'nte ett varande. v'sar e"tler c<]]]d IenF0 att 5V5e4a att de sf0 0'sslPL4as 0ed att fi-raf s'tt Ien"s 4Frre4t. de sf0 'nte lever "55 t'll vad sf0 8-rväntas av deras Ien"s cfiender trf"blefd. stra88as 8-r det 5V Fl'4a sättq CFn 0enar FL4sV att IenF0 att '8rVIasätta den df0'nerande 1eterFseJ"ella ra0en. 8-rlFrar 0an s'n ssälv4lara 5lats ' 8-r1Vllande t'll Ien"s c8-rfrd sqj'dq Tessa tvv eje05el v'sar 5V sa0bandet 0ellan Ien"s FL1 den Fbl'IatFr's4a 1eterFseJ"al'tetenQ <>

14 e"tler c<]]]d s4r'ver att Ien"s är t1e re5eated stpl'oat'fn F8 t1e bfdp. a set F8 re5eated alts j't1'n a 1'I1lP r'i'd rei"latfrp 8ra0e t1at LFnIeal Fver t'0e tf 5rFd"Le t1e a55earenle F8 s"bstanle. F8 a nat"ral sfrt F8 be'ni csq??dq MlltsV att det är "55re5n'nIen sf0 I-r att Ien"s ser "t att vara nat"rl'it. FL1 när 0an blir ett Ien"s. bl'r 0an FL4sV nat"ral'seradq Ned detta 5ers5e4t'v är Ien"s alltsv 'nte nvifnt'ni 0an är. "tan nvifnt'ni 0an I-r. ' 8Fr0 av d'verse 1andl'nIar FL1 "ttrpl4q Tessa "ttrpl4 "55re5as t'lls det ser "t att vara ett nat"rl'it varandeq R55re5n'nIens 0Vl är 0ed andra Frd att bevara Ien"s 'nf0 den b'nära "55deln'nIen 4v'nnai0anQ Tetta. 0enar e"tler. I-r att 4-n ser "t att 1-ra sa00an 0ed en fnat"rl'i 'dent'tetf cien"sd FL1 ett fnat"rl'it beiärf c1eterfsej"al'tetdq Mtt den 1eterFseJ"ella 0atr'sen sv vvldsa0t 8-rs-4er bev'sa s'n fnat"rl'i1etf. bev'sar att den 'nte är fnat"rl'if. 0enar e"tler. FL1 1ävdar v'dare att det sf0 ver4ar vara Fr'I'nalet sej"al'tetend 'nte är nvift annat än en 5arFd' 5V idén av detta fnat"rl'iaf Fr'I'nalQ CFn s4r'ver v'daree I8 t1e fla"sef F8 des're. Iest"re. and alt Lan be lflal'oed j't1'n t1e fsel8f F8 t1e altfr. t1en t1e 5Fl't'Lal rei"lat'fns and d'sl'5l'narp 5raLt'Les j1'l1 5rFd"Le t1at Fstens'blP LF1erent Iender are e88elt'velp d's5laled 8rF0 v'ej csq MlltsVE F0 Ien"s'dent'teter beiränsas t'll ett 5sP4FlFI's4t 'nre 1Fs 'nd'v'der. d-lss dessa 'dent'teters 5Fl't's4a FL1 d's4"rs'va "rs5r"niq Wn as5e4t av 1eterFseJ"al'tetens nat"ral'ser'ni. s4r'ver a'l1ardsfn c<]]ad. är att 1eterFseJ"al'tet F8ta de8'n'eras sf0 en sfl'al 'dent'8'4at'fn c1"str"i0a4em 8l'L4väni5FS4vänm 0a00ai5a55ad. FL1 sällan sf0 en sej"ell 'dent'tetq Täre0Ft de8'n'eras F8ta FL1 b'sej"ella sf0 sej"ella 4ateIFr'er FL1 'dent'8'4at'fner. 8Frtsätter 1Fn. FL1 0enar att s4'llnader berfende av 4-n. 4lass. etn's4t 5VbrV FL1 rel'i'fn eje05elv's. 8-rsv'nner sf0 en 8-lSd av denna sej"ella 0ar4-r sf0 Ned anledn'ni av att detta 1eterFseJ"ellaf bl'r en sej"ell 0ar4-r. 4an den FL4sV 8-r5assas t'll den 5r'vata s8ären c'b'dqdq Mtt FL1 b'sej"al'tet 4an av8ärdas sf0 nvifnt'ni f5r'vatf. 'nnebär att 1eterFseJ"al'tet 'nte be1-ver betra4tas sf0 en sej"ell 4ateIFr' eller 'dent'tetq Ten är en nat"ral'serad. FL1 sa0t'd'it FsPnl'I. sfl'al 0ar4-rQ <?

15 Nan 4an 4Frt säia att beire55et 1eterFnFr0at'v'tet sp8tar 5V fde 'nst't"t'fner. str"4t"rer. relat'fner FL1 1andl'nIar sf0 v'd0a4t1vller 1eterFseJ"al'tet sf0 nvift en1etl'it. nat"rl'it FL1 allf08attandef cafsenberi. D==D. sq <==dq Tet är en 1eIe0Fn's4 1eterFseJ"ell nfr0. v'l4et 'nnebär dels att allt sf0 1a0nar "tan8-r bl'r avv'4ande. FL1 dels att 1eterFseJ"al'teten 'nte "558attas sf0 en nfr0 cafsenberi. D==Dd. "tan sf0 nvifnt'ni fnat"rl'itfq :Fr0at'v'tet. s4r'ver afsenberi cd==dd. f"ti-r det 0a4tsPste0 sf0 v'd0a4t1vller FL1 bal4ar "55 nfr0erf csq <=<d. FL1 en tefr' F0 ett svdant spste0 är e"tlers 1eterFseJ"ella 0atr'sQ I denna 1eterF0atr's 1eterFseJ"al'seras beiäret dels IenF0 att 8-rstVelsen av Ien"s c4v'nnl'i eller 0anl'Id beiränsas t'll 4-n c4v'nna eller 0and. FL1 dels IenF0 att beiäret sa00an4f55las 0ed re5rfd"4t'fnq <Z

16 ;ad är sfl'alt arbete^ Y-4andet e8ter en Ienerell tefr' I'lt'I att bes4r'va. 8-r4lara FL1 8-r"tsäIa allt sfl'alt arbete 4an l'4nas v'd en vandr'ni c:piren. D===. sq DZ>dQ YFL'alarbetare 0-ter F8ta 0änn's4Fr sf0 be8'nner s'i ' 0PL4et svvra s't"at'fnerq I dessa 0-ten 8-r0edlar arbetaren s'na eina FL1. sf0 re5resentant 8-r sa01ället. 0aSFr'tetssa01ällets nfr0er FL1 vad sf0 är rätt. r'4t'it FL1 -ns4värtq Tär8-r är 5ra4t's4t sfl'alt arbete ' s'i star4t nfr0at'vtinfr08-r0edlande c9fldberi et al., <]]=. sq <<dq Tet IVr 'nte 1'tta en en1etl'i de8'n't'fn 5V vad sfl'alt arbete ärq Tet sa4nas bestä0da 4r'ter'er FL1 Ie0ensa00a de8'n't'fner 8-r sfl'alt arbete. FL1 vad det är FL1 v'l4en 8"n4t'Fn det 8Pller ' ett sa01älle är berfende av v'l4et 5ers5e4t'v 0an välser att betra4ta det 0ed. s4r'ver Nee"j'sse K Yjärd cd===dq Mv den anledn'nien 1ar SaI valt att betra4ta det sfl'ala arbetet "t'8rvn nvira. 'nf0 sfl'alt arbete. Lentrala tefret'4ers Fl'4a 5ers5e4t'vQ Inledn'nIsv's Ies en 4Frt 1'stFr's4 t'llba4abl'l4. FL1 däre8ter d's4"teras Fl'4a 5ers5e4t'v FL1 as5e4ter 5V det sfl'ala arbetet. sf0 anses relevanta 8-r sp8tet 0ed "55satsenQ YFL'FlFI FL1 sfl'fnf0 Rlla UetterssFn cd==<d 1ar s4r'v't F0 det sfl'ala arbetets 1'stFr's4a "tvel4l'ni FL1 1ävdar att det ' Yver'Ie 1ar s'tt "rs5r"ni ' 8'lantrF5's4a 1etstrad't'Fn. sf0 bpiide 5V en 8-reställn'nI F0 att de sf0 var 8att'Ia be1-vde bvde "558Fstran FL1 0Fral's4 5Vver4anQ Tet var fde bfrierl'ia 4v'nnFrna sf0 0ed s'n "tb'ldn'ni FL1 0Fderl'I1et ansvis särs4'lt väl lä05ade 8-r dessa "55I'8terf cueterssfn. sq D>dQ Tetta väli-ren1etsarbete "tvel4lades s"lless'vt t'll ett Pr4e "nder sl"tet av FL1 Vr <]D< 'nrättades den 8-rsta svens4a "tb'ldn'nien ' sfl'alt arbete. 5V sfl'al'nst't"t. s4r'ver UetterssFnQ [rvn FL1 0ed <]A? blev dessa sfl'al'nst't"t t'll sfl'al1-is4flfr. FL1 det är denna 8-rvandl'nI sf0 UetterssFn 0enar är en b-rsan 5V vad 1Fn 4allar 8-r det sfl'ala arbetets ser'nis5rflessq [-r att -4a stat"sen 8-r sfl'alarbetarna. n" 4allade sfl'fnf0er. 5Vb-rSades en a4ade0'ser'ni av Pr4et. v'l4et ISFrde att sfl'al1-is4flfrna 8-renades 0ed "n'vers'teten 5V cuetterssfn. D==<m,V1l. <]]ZdQ YFL'alt arbete blev där0ed ett "n'vers'tetsä0ne. FL1 'dai betra4tas det sf0 ett F0rVde. 'nte en en1etl'i 8Frs4n'nIsd'sL'5l'n cy"nessfn. D===dQ Tet är ett 8lerd'sL'5l'närt F0rVde sf0 alltsv s-4er tefr'er 8rVn 8lera vetens4a5er. FL1 det är enl'it Y"nessFn. <A

17 0"lt'd's4"rs'vtQ Ned detta 0enar 1an att f8frs4arna 5V F0rVdet deltar ' vetens4a5l'i "tvel4l'ni 5V 8lera F0rVden 0ed Fl'4a vetens4a5l'ia sa0talsreilerf csq D`=d FL1 att sfl'alt arbete 'nte 1ar en eien tefr'4ärnaq RtIVnIs5"n4ten 1ar 8rVn b-rsan var't att 4Fnstr"era ä0net 0ed 1Säl5 av Fl'4a 8ält FL1 0an tän4te s'i ett fä0ne sf0 s4"lle t'llä05a andra ä0nens tefr'er FL1 0etFder 8-r att -4a 4"ns4a5 av relevans 8-r Fl'4a tp5er av 5ra4t'4 ' sfl'alt arbetef c:piren. D===. sq D?=dQ YFL'alt arbete är alltsv dels 5ra4t'4. dels "tb'ldn'ni FL1 dels 8Frs4n'nI. FL1 v'l4et sätt 0an 1ar t'll det sfl'ala arbetet är nat"rl'itv's berfende av v'l4en av dessa tre Fl'4a arenfr sf0 0an betra4tar sfl'alt arbete "t'8rvn c:piren. D===dQ Tenna "55deln'nI. 0enar!ennart :PIren. 'nnebär att f8ält. 8Frs4n'nI FL1 "tb'ldn'ni 'nte stvr ' nvift 5er de8'n't'fn 8r'd8"llt 8-r1Vllande t'll varandraf csq D?<dQ Mtt sfl'alt arbete är bvde ett 5ra4t's4t arbete FL1 ett tefret's4t 8-r1Vlln'nIssätt 4an 0ed andra Frd 'nnebära s4'llnader ' betra4telsesätt. sf0 4an l'iia t'll Ir"nd 8-r en 4Fn8l'4t 0ellan tefr' FL1 5ra4t'4Q YFL'alt arbete brfttas alltsv 0ed en 0Ftsättn'nI 0ellan tefr' FL1 5ra4t'4 <]]\m [ajlett. D===m NVnssFn. <]]=d. FL1 vetens4a5s4r't'4ern NarIareta CallberI cd===d s4r'ver. sf0 ba4ir"nd t'll denna 4Fn8l'4t. att detta är nvift sf0 sfl'alt arbete 1ar Ie0ensa0t 0ed andra 8Frs4n'nIsF0rVden sf0 FL4sV stvr ' 8-rb'ndelse 0ed 5ra4t's4 4"ns4a5s"t-vn'nIQ CFn s4r'ver att det tefret's4a F8ta ställs 0Ft det 5ra4t's4a 5V ett d"al'st's4t sätt. bvde ' vardail'ia FL1 ' vetens4a5l'ia sa00an1ani. FL1 att ter0erna 5ra4t's4 FL1 tefret's4 F8ta 8-r4n'55as 0ed Fl'4a ver4sa01eter csq DA<dm Pr4es4"ns4a5 är ' stfr "tsträl4n'ni 5ra4t's4 0edan 8Frs4n'nI FL1 vetens4a5l'i 4"ns4a5 är tefret's4q NPL4et tpder 5V att det 8'nns en 1'erar4' 0ellan tefr' FL1 5ra4t'4. där det 5ra4t's4a nedvärderas ' 8-r1Vllande t'll det tefret's4a c'b'dqdq Wnl'It CallberI cd===d är det ' denna nedvärder'ni av 5ra4t'4en sf0 den r's4erar att 8-rlFra s'n ssälvständ'i1etq g0 5ra4t'4en sf0 8-lSd "558attas sf0 en t'llä05ad tefr'. fett slais te4n'4 eller 0etFd 8-r att använda tefr'n ' 5ra4t'4enf csq DADd. 0enar 1Fn att r's4en är stfr. särs4'lt F0 tefr'n är br'st8äll'i. att st"denten lär s'i 8-r1Vlln'nIssätt FL1 "558attn'nIar sf0 1ar s'n Ir"nd ' ett nfr0at'vt tän4ande csq DA>dQ <`

18 [-r att 5e4a "t nvift Ie0ensa0t ' en spn 5V vad sfl'alt arbete är. 8ra01Vller Nee"j'sse K Yjärd cd===d att det ses sf0 en 4Fnse4vens FL1 en 5rFd"4t av det 0Fderna sa01ället. FL1 att det 1andlar F0 bland annat F0sFrI. 8-rs-rSn'nI FL1 4FntrFllQ fyfl'alt arbete balanserar 0ellan 8r'v'll'I1et FL1 tvvni. sa0t 0ellan 4FntrFll FL1 8r'I-relsef csq <?\d s4r'ver 5edaIFI FL1 rättssfl'flfi InIela,V1l? c<]]zd. FL1 0enar v'dare att det är 8Fr0ellt tvvni sf0 I-r 4FntrFllen 'nf0 det sfl'ala arbetet tpdl'iq p ena s'dan s4a sfl'alarbetaren 1Säl5a FL1 st-dsa. 0en V andra s'dan. s4r'ver 9FldberI et al.c<]]=d. f'nivr sfl'alarbetare ' den re5ress'va statsa55aratenf csq <DdQ Tenna tvetpd'i1et s5eilar alltsv 1"r det sfl'ala arbetet 'nnebär bvde F0sFrI FL1 4FntrFllQ :är :e'l B1F05sFn cd===d talar F0 F0sFrI FL1 4FntrFll ' det sfl'ala arbetet. talar 1an delv's F0 sfl'alarbetarens 0a4t5Fs't'FnQ Tenna 0a4t5Fs't'Fn 4an. 0enar 1an. användas 5V ett 5Fs't'vt FL1 4Fnstr"4t'vt sätt. där 0Vlet är att st-dsa FL1 8-rstär4a f4l'entenf. 0en den 4an FL4sV användas destr"4t'vt. ' 8Fr0 av 8-rtrPL4Q Can 0enar att när sfl'alt arbete betra4tas sf0 F0sFrI är 0Vlet sfl'al stab'l'tet. FL1 att detta är detsa00a sf0 att 8V fd'sadvantaied 0e0bers F8 sfl'etp tf 8"nLt'Fn e88elt'velp 'n sfl'etpf csq <ZdQ Tet 1andlar. enl'it 1FnF0. F0 att 8V 0änn's4Fr att bättre 1antera s'n sfl'ala s't"at'fn. 'nte sv 0PL4et F0 att 0-Sl'II-ra 8-rändr'nI av dessaq Rr ett 4r't's4t 5ers5e4t'v 4an 0ed andra Frd detta ses. 'nte sf0 F0sFrI. "tan sf0 4FntrFll av 0änn's4Fr. FL1 sf0 ett sätt att "ndv'4a ett '8rVIasättande av FSä0na 0a4trelat'Fner cb1f05sfn. D===dQ Ned ett annat 5ers5e4t'v 4an sfl'alt arbete ses sf0 en del av en 5rFLess 8-r sfl'al 8-rändr'nI. 8Frtsätter B1F05sFnQ YF0 ba4ir"nd t'll detta 8-r1Vlln'nIssätt t'll sfl'alt arbete. betra4tas f4l'enterf. eller br"4are. t'll -verväiande del sf0 f0e0bers F8 F55ressed 0'nFr't'es j1fse 5rFble0s Fje 0Fre tf t1e str"lt"re F8 sfl'etp t1an tf t1e'r Fjn 5ersFnal 8a'l'nIs Fr 'nadeh"al'esf cb1f05sfn. D===. sq <`dq gl1 det sfl'ala arbetets 0Vl är dv att s"55frt F55ressed 'nd'v'd"als. IrF"5s and LF00"n't'es 'n L1allenI'nI t1e d'slr'0'nat'fn and 'neh"al'tp tf j1'l1 t1ep are rf"t'nelp and spste0at'lallp ej5fsed c'b'dqdq Ned detta 5ers5e4t'v 5V sfl'alt arbete. l'iier v'4ten 5V att arbeta 8-r sfl'al 8-rändr'nI. s4r'ver B1F05sFn cd===d. 'stället 8-r att 1Säl5a 0änn's4Fr 4F00a t'll rätta 0ed s'n ff8-rdela4t'iaf 5Fs't'FnQ? :"0er,Fl8SFrdQ <\

19 NalLFl0 UaPne cd==dd talar F0 1"r sfl'alarbetare FL1 f4l'enterf konstruerar det sfl'ala arbetet. FL1 att detta s4er ' den 4FnteJt sf0 sfl'altsänsten "ti-rq Nen. s4r'ver 1an det 4Fnstr"eras 'nte 5V nptt varse IVnI en sfl'alarbetare FL1 en 4l'ent trä88as. v'l4et berfr 5V att varse sfl'alarbetare. 4l'ent FL1 arbets5lats 8-r sfl'alt arbete ' s'n t"r är 4Fnstr"erade ' det sa01älle ' v'l4et de 8'nns csq D<dQ [-r att 8-rstV vad sfl'alt arbete är. 0Vste v' enl'it UaPne cd==dd 8-rstV dess sfl'ala t'fnq Can 1ävdar t'll eje05el att när sfl'alarbetare välser att använda en tefr' b'drar de t'll det sfl'ala arbetets 4Fnstr"4t'Fn. FL1 att den FrIan'sat'Fn ' v'l4en det sfl'ala arbetet "t8-rs. bestvr av en 0änId relat'fner sf0 5Vver4as av sfl'ala 4Fnstr"4t'FnerQ YF0 nä0nts Fvan ses ett 5rF8ess'Fnellt sfl'alt arbete F8ta sf0 fen 5rFd"4t av det 0Fderna sa01älletf cnee"j'sse FL1 Yjärd. D===. sq?>d. FL1 detta be4rä8tas av UaPne cd==dd. sf0 s4r'ver att det sfl'ala arbetets tefr' 1ar 5Vver4ats av 5Fs't'v's0 FL1 0Fdern's0Q Tav'd CFje c<]]?d 0enar FL4sV att de vanl'iaste as5e4terna ' sfl'alt arbete. F0sFrI FL1 4FntrFll. 4an ses sf0 ett 0Fdernt 5rFSe4tQ Y-4andet e8ter 4"ns4a5 FL1 sann'ni 1ar. 0enar 1an. lett t'll 'dqer 4r'nI vad sf0 är nfr0alt FL1 'nte. vad sf0 är 8r's4t FL1 'nte 8r's4t. FL1 att svdana bed-0n'niar av 0änn's4Fr är en del av det sfl'ala arbetetq UV sv sätt "55rätt1Vller sfl'alarbetaren ft1e 'dea F8 t1e IFFd and S"st sfl'etpf ccfje. <]]?. sq Z<]dQ Te sätts alltsv ' en 0a4t5Fs't'Fn. v'l4et bland annat 'nnebär att de 1ar 0a4t att de8'n'era ett 5rFble0 FL1 att de8'n'era 1"r detta 5rFble0 s4all l-sasq <]

20 > MnalPs av tejter OaI I-r 1är en analps av tejter. taina 8rVn a4t"ell 4"rsl'tterat"r 5V tvv sfl'fnf0"tb'ldn'niar. 0ed 1Säl5 av analpt's4a ver4tpi. 1ä0tade 8rVn tefr'er 4r'nI 1eterFnFr0at'v'tetQ Tet 'nnebär att SaI 8-lSer tvv te0an. FsPnl'II-rande FL1 re5resentat'fn. 8-r att "nders-4a F0 tejterna 4an betel4nas sf0 1eterFnFr0at'vaQ OaI t'ttar alltsv 5V F0 1eterFseJ"al'teten 5rFble0at'seras FL1 5V 1"r FL1 b'sej"al'tet be1andlas ' l'tterat"renq _r sfl'alt arbete 1eterFnFr0at'vt^ Osynliggörande!-Inen F0 den Fbl'IatFr's4aX1eterFseJ"al'teten 5Vver4ar XvarSe Pr4e. varse re8erensver4. varse "nderv'sn'nis5lan. varse FrIan'sat'Fns8-rs-4. varse relat'fn eller sa0tal sf0 den svävar -ver ca'l1. <]\=. sq?zd g0 v' IFdtar att detta är nvift sf0 s4er ' sa01ället Ienerellt 0Vste v' FL4sV alle5tera att det även 8-rs'IIVr ' det sfl'ala arbetet cb1f05sfn. D===. sq >]dq I Ir"ndbF4en Psykologi: Ett Integrerat Perspektiv cd===d 1änv'sar 0an t'll Wr'4 CQ Wr'4sFns "tvel4l'nistefr'. sf0 bpiier 5V 'dqn att 0änn's4Fr IVr 'IenF0 Fl'4a 8aser. eller 4r'ser. ' s'n "tvel4l'ni. v'l4a 4an l-sas 5V Fl'4a sättq Inledn'nIsv's stvr det att 1an fansvi att 1ela l'vslp4eln var v'4t'i. FL1 att F0 det 8anns nvifn 8as sf0 var v'4t'iare än andra var det "nidf0st'den eller adfleslensen 0ed dess nfr0at'va 4r's bestvende av 'dent'tet 4Fntra rfll8-rv'rr'nif csq >ZAdQ Tär stvr 8Frtsättn'nIsv's att "nidf0st'den 4an "558attas sf0 fen t'd ' l'vet dv sa01ället t'llät "nia 0änn's4Fr att 5r-va Fl'4a Vs'4ter vad Iäller sej"ella. 5Fl't's4a FL1 rel'i'-sa as5e4terf c'b'dqdq afll8-rv'rr'ni 4an alltsv ses sf0 res"ltatet av en dvl'it l-st 4r's. eller sf0 en del ' "tvel4l'nien 0Ft en 'dent'tetq _ven ' Utvecklingspsykologiska teorier c<]]]d be1andlas Wr'4sFns "tvel4l'nistefr'. v'l4et tpder 5V att detta är en tefr' sf0 används ' "tb'ldn'niar ' sfl'alt arbeteq YV 1är s4r'ver Ws5en OerlanI F0 4r'sen ' adfleslensene fwr'4sfn 4allar 4r'senXn'dent'tet 4Fntra 'dent'tets8-rv'rr'ni eller neiat'v 'dent'tetnfcsq ]<d FL1E f!pl4as det 'nte 8-r den "nie att IenF0leva denna 4r's. Ier det VnIest"55levelser. sf0 ' s'n t"r 4an Ie "tslai ' ant'nien 'dent'tets8-rv'rr'ni eller ' D=

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

Guide till Grön Flagg. Förskola

Guide till Grön Flagg. Förskola Gude tll Grön Flagg Förskola Innehållsförtecknng 1. Om Grön Flagg... 3 2. Bestäm er... 4 3. Kontaktpoltker... 5 3.1 Htta en kontaktpoltker... 5 4. Anmälan... 6 4.1 Anmäl er... 6 4.2 Hur anmäler v oss?...

Läs mer

!RBETSF RMEDLINGARNA B - L OCH DRIVKRAFTER 2APPORT TILL EXPERTGRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLIG EKONOMI!V 3TEN.YBERG OCH 0ER 3KEDINGER

!RBETSF RMEDLINGARNA B - L OCH DRIVKRAFTER 2APPORT TILL EXPERTGRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLIG EKONOMI!V 3TEN.YBERG OCH 0ER 3KEDINGER !RBETSF RMEDLINARNA B - L OCH DRIVKRAFTER 2APPORT TILL EXPERTRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLI EKONOMI!V 3TEN.YBER OCH 0ER 3KEDINER $S & RORD %TT AV REERINENS VIKTIASTE M L R ATT HALVERA DEN PPNA ARBETS L

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Alla barn har samma rättigheter och är lika värdefulla. Varifrån du kommer, t ex vilket kön, språk, religion och hudfärg

Läs mer

+OMMUNER +AN +ANSKE B OM KOMMUNAL V LF RD I FRAMTIDEN 2APPORT TILL EXPERTGRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLIG EKONOMI!V 3TEFAN & LSTER

+OMMUNER +AN +ANSKE B OM KOMMUNAL V LF RD I FRAMTIDEN 2APPORT TILL EXPERTGRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLIG EKONOMI!V 3TEFAN & LSTER +OMMUNER +AN +ANSKE B OM KOMMUNAL V LF RD I FRAMTIDEN 2APPORT TILL EXPERTGRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLIG EKONOMI!V 3TEFAN & LSTER $S & RORD 5NDER DE SENASTE DECENNIERNA HAR ANSVARET F R M NGA VIKTIGA

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete 1 Tll dg som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete Copyrght 2014 Handkappförbunden Projektledare: Fredrk Lndgren Manus: Lena Henrkson, Textbolaget Stockholm HB Illustratoner: Sofa Wrangsjö

Läs mer

SLAGEN MAN. - fyra former av mansmisshandel. Camilla Palmberg & Heidi Wasén. STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

SLAGEN MAN. - fyra former av mansmisshandel. Camilla Palmberg & Heidi Wasén. STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen SLAGEN MAN - fyra former av mansmisshandel Camilla Palmberg & Heidi Wasén Examensarbete på påbyggnadskurs i sociologi Vårterminen 2003 Handledare: Patrik

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

ASPECT. ,..r".1.".., l1

ASPECT. ,..r.1..., l1 ASPECT,..r".1.".., l1 Sa var vi dntligen ddr! Efter rnanga er av d skuss oner och p anering har vi nu ratt fram t I metet en ny gemensarn ldre n ng-aspect.lag hoppasatt n ser fram ernot denna handelse

Läs mer

MAN FÖDS INTE TILL HOMOFOB MAN BLIR DET ETT STUDIEMATERIAL OM HOMOFOBISKA HATBROTT

MAN FÖDS INTE TILL HOMOFOB MAN BLIR DET ETT STUDIEMATERIAL OM HOMOFOBISKA HATBROTT MAN FÖDS INTE TILL HOMOFOB MAN BLIR DET ETT STUDIEMATERIAL OM HOMOFOBISKA HATBROTT MAN FÖDS INTE TILL HOMOFOB MAN BLIR DET ETT STUDIEMATERIAL OM HOMOFOBISKA HATBROTT Denna bok är en del av RFSL Ungdoms

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Vad är Collaborative Problem Solving?

Vad är Collaborative Problem Solving? Vad är Collaborative Problem Solving? Helene Tranquist Jag föreläser om problemskapande beteenden hos personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF). I mina föreläsningar reflekterar jag över tänkbara

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Kvinnors våld mot kvinnor

Kvinnors våld mot kvinnor Lunds universitet Centrum för genusvetenskap Kön, samhälle och vetenskap III Kandidatuppsats GNV301 Vt-06 Kvinnors våld mot kvinnor En jämförande studie av könsmaktsanalysen och våld i lesbiska parrelationer

Läs mer

Du är ingen riktig man

Du är ingen riktig man ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Socialt arbete 30-60 hp C-uppsats, 15 hp VT 2012 Du är ingen riktig man En studie om socialarbetares arbete

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Integration genom idrott

Integration genom idrott Integration genom idrott En kvalitativ fallstudie av rekrytering av flickor med utländsk bakgrund genom Drop-in-idrott Xie Gamboa Umeå, 2013 Praktik med examensarbetet i Idrottspedagogik, 15 HP Gamboa,

Läs mer

ETT UNAL "L~SA-SJ~LV-B~CKER" FGR BAPJ.1 I (~)-~-c;-lps~ldi:;i!ps

ETT UNAL L~SA-SJ~LV-B~CKER FGR BAPJ.1 I (~)-~-c;-lps~ldi:;i!ps ETT UNAL "L~SA-SJ~LV-B~CKER" FGR BAPJ.1 I (~)-~-c;-lps~ldi:;i!ps.. Specalar-aete nom amet ltteraturorenterng xed bblograf, barnltteratur, vd bblotekshögskolan, Borgs ht 1974 Karn Sznfrdson Följande förteclrnng

Läs mer

Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende. Nanna Hallgren-Lindgren

Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende. Nanna Hallgren-Lindgren Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende Nanna Hallgren-Lindgren FoU-trainee Uppsats nr 21 December 2011 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts

Läs mer

Etnisk mångfald i handikapprörelsen

Etnisk mångfald i handikapprörelsen Etnisk mångfald i handikapprörelsen Denna skrift är tänkt som ett diskussionsmaterial och är producerad inom projektet Rättsstöd till invandrare med funktionshinder, som drivs av Handikappförbundens samarbetsorgan

Läs mer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Ida Ekman C-uppsats i psykologi, HT 2008 Handledare: Lena Almqvist Examinator:

Läs mer

STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA

STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA LEDARNAS JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2014 VI HAR INTE RÅD ATT VÄNTA 3 KVINNA

Läs mer

Bemötande del I. Sanktioner och skäll. pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist

Bemötande del I. Sanktioner och skäll. pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist Bemötande del I Sanktioner och skäll Helene Tranquist Jag går en promenad i skogen och lyssnar samtidigt på Dagens Eko i lurarna till min lilla bärbara radio. Huvudnyhet är isolering som bestraffning på

Läs mer

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow Ängel utan vingar En musikal av Karin Runo M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R INFORMTION Tack för du valt köpa ta not och textmaterial u har köpt ta häfte äger rätt kopiera manus och sånger åt di

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Föreställningar om kvinnor och män som gärningsmän

Föreställningar om kvinnor och män som gärningsmän Föreställningar om kvinnor och män som gärningsmän Samband mellan kriminalitet och femininitet respektive maskulinitet Susanna Eriksson Ht 2009 Examensarbete, 30 hp Handledare: Åsa Gunnarsson Juristprogrammet,

Läs mer