NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet"

Transkript

1 NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:15

2

3 NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet

4

5 Förord Ungdomsstyrelsen har under perioden 2005 till 2007 på regeringens uppdrag fördelat medel för att stimulera utvecklingen av kommunala navigatorverksamheter (U2006/9451/UNG och N2006/11163/A). Bakgrunden är att många unga som varken har arbete eller studerar saknar kontakt med offentliga aktörer. Kommuner har av Ungdomsstyrelsen sökt bidrag för att utveckla metoder och modeller för navigatorverksamheter där kommunens olika förvaltningar, arbetsförmedlingen, näringslivet och den ideella sektorn kan samverka för att påskynda etableringen på arbetsmarknaden för unga utan känd sysselsättning. I denna slutrapport redovisas resultat och erfarenheter från satsningen. Maria Nyman har varit projektledare för rapporten, samt handläggare av satsningen tillsammans med Jonas Larsson-Thörnberg. Emma Welander har intervjuat projektledare i ett flertal kommuner och sammanställt rapporten. Denna slutrapport består av en uppföljning till dags dato och redovisas den 31 december 2007 till Integrations- och jämställdhetsdepartementet samt Näringsdepartementet. Per Nilsson generaldirektör 5

6 6

7 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 9 2. Inledning Bakgrund Metod Ungdomars villkor Resultat av intervjuer 15 Nybörjaren Norrköping 15 Föregångaren Motala 19 Kommunalt uppföljningsansvar i Nacka 24 Navigatorcentrum i norra Västmanland Resultat av enkät till samtliga beviljade kommuner Slutsatser Referenser Bilagor Bilaga 1 Regeringsuppdraget 35 Bilaga 2 Intervjufrågor 48 Bilaga 3 E-postutskick 50 Bilaga 4 Projektkatalogen 51 7

8 8

9 Sammanfattning Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att stödja utvecklingen av så kallad kommunal navigatorverksamhet. På en navigatorverksamhet samordnas myndigheternas, kommunens, närings- och föreningslivets resurser för att unga arbetslösa snabbare ska få jobb. Totalt har Ungdomsstyrelsen fördelat pengar till 28 kommunala navigatorverksamheter i två olika beslutsomgångar. Denna rapport är kvalitativ och bygger på omfattande telefonintervjuer med projektansvariga för fyra navigatorverksamheter och ett e-postutskick med frågor som skickades till samtliga 28 kontaktpersoner för navigatorverksamheter i kommunerna. I den första beslutsomgången under 2005 och första halvåret 2006 fördelades medel till gemensam kompetensutveckling eller aktiviteter som skulle stimulera utvecklingen av kommunal navigatorverksamhet. Totalt ansökte 63 kommuner om pengar, 18 projekt beviljades och 5 ledde till navigatorcentrum med en lokal dit ungdomarna kan gå. I andra beslutsomgången under andra halvåret 2006 och under 2007 skärptes kraven. Totalt ansökte 23 kommuner, 12 projekt beviljades och 7 är färdiga navigatorcentrum. Två av navigatorcentrumen fick medel också i beslutsomgång nummer ett. Samtliga projektansvariga som har intervjuats uppger att samverkan förbättrats och att Ungdomsstyrelsens pengar varit en bidragande faktor. En majoritet uppger också att samverkansprocessen har påskyndats genom stödet. Några faktorer som har varit positiva enligt olika projektansvariga för navigatorverksamheter: Verksamheten fick medel som inte var beroende av en enskild förvaltning. Ansökan till Ungdomsstyrelsen fungerade som en deadline. Det påskyndade arbetet med att knyta nya aktörer till verksamheten. Tidigare fanns mycket lös samverkan. Samverkan blev genom satsningen mer formaliserad och enhetlig. I en kommun gav pengarna legitimitet åt önskemål om samverkan som kom underifrån i kommunen. Samtliga intervjuade projektansvariga för navigatorverksamheter uppger att det är viktigt med ett hälsoperspektiv för att kunna motivera ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsinriktade åtgärder är inte meningsfulla om ungdomarna har andra problem som måste lösas först. Resultaten av intervjuerna kan delvis tolkas som ett underkännande av en traditionell organisation av arbetsområdena. Kontaktpersonerna upplever att i de fall socialtjänst och arbetsförmedling inte samarbetar är det resursslöseri. I sådant fall utgår inte verksamheten från medborgarnas behov utan är anpassad efter förvaltningens mål. Navigatorverksamhet är en modell för att adressera problemen. I första hand når navigatorverksamheter de ungdomar som redan finns i systemet. Ungdomar som skola, olika förvaltningar eller myndigheter inte känner till får inte heller ta del av resurserna som finns på de olika navigatorverksamheterna. Undantaget är Ung Resurs i Motala där man jobbar uppsökande. 9

10 2. Inledning Vintern 2004 fick Ungdomsstyrelsen i uppdrag av regeringen att stödja utvecklingen av så kallad kommunal navigatorverksamhet. På en navigatorverksamhet samordnas myndigheternas, kommunens, närings- och föreningslivets resurser för att unga arbetslösa snabbare ska få jobb. Senast den 31 december 2007 ska Ungdomsstyrelsen redovisa ett antal resultat och erfarenheter från satsningen till Integrations- och jämställdhetsdepartementet samt till Näringsdepartementet. 1 Denna redovisning är kvalitativ och bygger på omfattande telefonintervjuer med projektansvariga för fyra navigatorverksamheter och ett e-postutskick med frågor som skickades till samtliga 28 kontaktpersoner för navigatorverksamheter i kommunerna. 3. Bakgrund Bakgrunden till regeringsuppdraget var bland annat resultaten som framkom i utredningen Unga utanför (SOU 2003:92). Där konstaterades att det varje år fanns ungdomar i åldern år som varken studerade eller arbetade. 2 Ansvaret för ungdomar som varken studerar eller jobbar är delat mellan kommun, arbetsförmedling och socialförvaltning. Många av de unga utanför som intervjuades i utredningen upplevde att deras sätt att se på saker och ting aldrig riktigt kom fram när de hanterades av flera tjänstemän med olika professionell bakgrund och avgränsade ansvarsområden. Arbetsförmedlingen förmedlar arbeten till de jobbklara, socialtjänsten betalar försörjningsstöd till dem som är aktiva och skolan utbildar dem som vill och kan tillgodogöra sig utbildningen. Problemet för många av de unga människorna som intervjuades i Unga utanför var att de inte var jobbklara och ofta inte hade läst klart gymnasiet. Många av ungdomarna var inte heller motiverade att göra det och hamnade mellan stolarna. För att adressera problemen föreslog utredningen en försöksverksamhet med så kallade ideella navigatorcentrum. Enligt utredningen behövdes det en person som satte sig in i den enskilde unga människans livssituation för att hjälpa honom eller henne vidare till en mer etablerad position. Stödet skulle vara långsiktigt och personligt. 3 Ett utvecklingsarbete År 2005 antog riksdagen en ny lag som slog fast att kommunerna var skyldiga att ta reda på vad ungdomar som inte går i gymnasieskolan gör. 4 (Ungdomsstyrelsen, 2005) Informationsskyldigheten går under två namn: Lagen om kommunalt uppföljningsansvar eller lagen om kommunalt informationsansvar. Bestämmelsen regleras i första kapitlet, 18 i skollagen. 5 Ungdomsstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att fördela pengar för att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden genom stöd till ideella organisationer samt till kommuner. 1 Regeringsuppdragen finns i bilaga 1. 2 SOU 2003:92, Unga utanför, s Ibid, s Ungdomsstyrelsen 2005, FOKUS05 En analys av ungas etablering och egen försörjning, s Skolverket 2006, Information om icke skolpliktiga ungdomar det kommunala uppföljningsansvaret, s

11 Åren fördelade Ungdomsstyrelsen fem miljoner årligen till navigatorcentrum med en ideell huvudman. Vintern 2004 välkomnades även kommuner att söka stöd till navigatorverksamhet. Bakgrunden var att ideella organisationer i flera fall var beroende av offentliga pengar och hade en begränsad projekttid. Avsikten var att pröva om kommunerna kunde använda sig av metoder från föreningslivet. De kommande tre åren fick Ungdomsstyrelsen ytterligare regeringsuppdrag för att vidareutveckla satsningen på kommunal navigatorverksamhet. Satsningen skedde i två led. Pengarna som kommunerna fick i den första beslutsomgången under 2005 och första halvåret 2006 gick något förenklat till gemensamma kompetensutvecklingsinsatser mellan kommunens olika nämnder, arbetsförmedlingen, ideella föreningslivet och näringslivet. Under 2006 skärptes kriterierna och pengar fördelades till samverkansprojekt. 6 Utgångspunkter för satsningen på kommunal navigatorverksamhet Ungdomsstyrelsen utarbetade riktlinjerna för satsningen. Projekten som beviljades stöd i den första beslutsomgången under 2005 och första halvåret 2006 skulle uppfylla fyra krav: * Pengarna skulle gå till kompetensutveckling eller gemensamma aktiviteter som syftade till att stimulera utvecklingen av kommunala navigatorcentrum. * Kompetensutvecklingsaktiviteten eller aktiviteterna skulle bedrivas i samverkan och vara tydligt beskrivna när det gäller vad, när och hur. * Kommunerna skulle redovisa på vilket sätt aktiviteterna följdes upp och ledde till att samverkan förbättrades. * Kommunerna var också skyldiga att ange vilka och antalet samarbetsaktörer som medverkade. I ansökningsomgång nummer två som pågick under andra halvåret 2006 och under 2007 beviljades projekt som hade: * En tydligt beskriven metod eller ett arbetssätt och en processbeskrivning som svarade på frågorna när, var och hur projektet ska genomföras. *Projekten skulle ha en tydlig koppling till arbetsmarknaden till såväl offentliga som privata aktörer. * I ansökan skulle det finnas en tydlig beskrivning av vilka samarbetsaktörer, minst tre, som deltog och en beskrivning av vilken roll samarbetsaktörerna hade i projektet. * Kommunerna skulle redovisa på vilket sätt samarbetsaktörerna samordnade sina resurser för att underlätta för individen att komma ut på arbetsmarknaden, utifrån individens egna förutsättningar. * Arbetet skulle bedrivas enligt principen att systemet kretsar runt individen och inte att individen får cirkla runt i systemet. * Ansökan skulle innehålla en redovisning av hur projektet utnyttjade befintliga lokala resurser, för att på så sätt få projektet lokalt förankrat. 6 Källa: Jonas Larsson-Thörnberg och Maria Nyman, handläggare på Ungdomsstyrelsen. 11

12 Totalt har Ungdomsstyrelsen fått i uppdrag att fördela kronor från regeringen för att stödja utvecklingen av kommunala navigatorverksamheter. 7 Ungdomsstyrelsen har också valt att fördela medel från posten övriga bidragsmedel till kommuner. Myndigheten bidrog med kronor. Totalt handlar det alltså om kronor. Till stor del har satsningen handlat om att få till stånd organisatoriska förändringar i kommunerna. Arton kommuner beviljades medel i den första ansökningsomgången medan 12 stycken fick medel i omgång två när kriterierna hade skärpts. Två av de 18 kommunerna fick nya medel i andra omgången. Sammanlagt rör det sig alltså om 28 kommunala navigatorverksamheter. Fortfarande arbetar många kommuner med att bygga upp rutiner för att kunna uppfylla riksdagsbeslutet om kommunalt uppföljningsansvar. En del kommuner har valt att förlägga arbetet till kommunens navigatorverksamhet. 4. Metod Intervjuer och e-postutskick Eftersom Ungdomsstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att stimulera eller stödja utvecklingen av kommunal navigatorverksamhet är det inte meningsfullt att redovisa mätbara resultat. Fakta har samlats in genom ett e-postutskick som skickades till samtliga 28 navigatorverksamheter i kommunerna. Övriga uppgifter har samlats in genom omfattande telefonintervjuer av ansvariga för fyra utvalda navigatorverksamheter. Ambitionen är att besvara tre frågor: Har satsningen på kommunal navigatorverksamhet bidragit till en utökad samverkan i berörda kommuner och hur har den sett ut i så fall? Vilken kompetens behövs för att motivera ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden? Fångar navigatorverksamheterna huvudmålgrupperna som identifieras i utredningen Unga utanför? Det har inte varit en uttalad del av Ungdomsstyrelsens uppdrag att säkerställa att kommunerna ska utveckla färdiga navigatorcentrum men en del har ändå gjort det. Ungdomsstyrelsen ville veta hur många som har utvecklats och ett e-postbrev skickades därför ut till kontaktpersonerna i kommunerna. De fick bland annat frågan om vilka parter som samverkar i projektet. Informationen kompletterades med tillgängliga slutrapporter och telefonsamtal i ett begränsat antal fall. Utifrån informationen klassificerades en del verksamheter som navigatorcentrum. 7 Regeringsbesluten finns i bilaga 1. 12

13 Avgränsningar och urval Sammanställningen bygger i första hand på intervjuer med fyra projektansvariga. Viktigt att notera är att det handlar om människor som jobbar med förändringsarbete i kommunerna. Det är deras röster som hörs. Ungdomsstyrelsen gör inte anspråk på att ge en helhetsbild av satsningen. Projekten vänder sig till ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden. Även om ett fåtal ungdomar skulle ha fått ett jobb kan det vara ett gott resultat. I de fall det blivit färdiga navigatorcentrum i kommunerna har de varit igång för kort tid för att det ska vara meningsfullt att mäta resultat i antal ungdomar som lotsats vidare till jobb, utbildning eller praktik. Undantaget är projektet Ung resurs i Motala som bedrivit verksamhet sedan Det går inte att generalisera utifrån materialet. Svaren är baserade på enskildas erfarenheter från fyra olika navigatorverksamheter. De som valdes ut för intervju är kontaktpersoner för projekt som kommit en bit på väg. En del är projektansvariga medan andra har ett delat ansvar. Gemensamt för kontaktpersonerna är att de varit med i processerna runt projektet och haft en samordnande funktion. Även projekt där man lyckats etablera en samverkan har råkat ut för motgångar. Därför bedömdes resultat och erfarenheter från projekt som visat prov på överlevnadsförmåga som mer intressanta. Ytterligare ett medvetet val är att ha med projekt som fått pengar i både den första och andra beslutsomgången eftersom Ungdomsstyrelsen skärpt kriterierna för att få pengar däremellan. Från den första projektomgången intervjuades representanter från projekten i Nacka och Motala. Att valet föll på Nacka beror på att det är en storstadskommun. Motalas verksamhet är intressant eftersom den varit igång sedan De har också samverkat mycket medvetet runt ungdomar i kommunen. Från beslutsomgång nummer två finns projekt i Norrköping och norra Västmanland representerade. Norrköpings navigatorcentrum är nyöppnat och ett exempel på samverkan mellan olika förvaltningar i en kommun. Genom navigatorcentrum i norra Västmanland samarbetar tre kommuner för att fler ungdomar ska få jobb. Utöver materialet från telefonintervjuerna och utskicket har samtliga projektansökningar lästs. De slutrapporter som funnits tillgängliga har också studerats. 5. Ungdomars villkor En differentierad arbetsmarknad Arbetsmarknadsläget ser ljusare ut än på länge. Samtidigt finns en rad faktorer som gör att det tar tid för unga att etablera sig på arbetsmarknaden. Många ungdomar går också in och ut ur arbetslöshet under en längre period. I år var fler personer sysselsatta under juli september jämfört med samma kvartal i fjol. Av den totala jobbtillväxten har jobb gått till åringar. Ökningen för ungdomar som har pågått sedan sommaren 2006 är den kraftigaste som har uppmätts sedan Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar började Orsaken är troligtvis stora ungdomskullar samtidigt som antalet arbetstillfällen har ökat. Dock har ju långtidsarbetslösheten för vissa grupper av ungdomar ökat, bland annat den målgrupp som omfattas av navigatorcentrum. 13

14 Trots att fler ungdomar får jobb är arbetslösheten fortfarande mer än dubbelt så hög i ungdomsgruppen jämfört med befolkningen i övrigt. Tredje kvartalet 2007 var arbetslösheten för ungdomar 11,9 procent. Samma siffra för resten av befolkningen var 4,7 procent. 8 Det finns dessutom en koppling mellan arbetslöshet och hur unga upplever sin hälsa. Arbetslösa ungdomar är i mindre grad nöjda med sin hälsa. Bland unga som är arbetslösa eller i åtgärd instämmer bara 22 procent i att livet motsvarar förväntningarna och 49 procent menar att det inte gör det. Den grupp som framförallt uppger att de har låg livskvalitet är de arbetslösa ungdomarna. 9 Unga utanför I utredningen Unga utanför konstateras att det finns en skillnad mellan ungdomar i årsåldern som saknat sysselsättning under ett år och ungdomar som gjort det i två år. Analyser visar att de som varit utan arbete i två år har betydligt svårare att etablera sig. I den gruppen finns en stor andel utrikes födda och särskilt personer med kortare vistelsetid i landet än fem år är överrepresenterade. Ungdomar som inte har gått ut grundskolan är också i riskzonen. Väldigt få i gruppen som är utanför i två år når sysselsättning via studier. Vägen tillbaka går istället via tillfälliga anställningar. Skillnaden mellan ungdomarna som är utanför ett och två år är särskilt stor i årsåldern eftersom många i den åldersgruppen som har varit utanför i ett år återgår just till studier. 10 Enligt SCB:s arbetskraftsundersökning är sysselsättningen högre och arbetslösheten lägre ju högre utbildningsnivån är. Den stora skiljelinjen går mellan de som har en gymnasieutbildning och de som saknar det. När det gäller befolkningen i sin helhet har de med enbart förgymnasial utbildning 25 procentenheter lägre sysselsättning än de som gått ut gymnasiet. 11 Just nu genomgår arbetsmarknadspolitiken stora förändringar. Hittills har de offentliga åtgärderna för ungdomar varit uppdelade på flera olika sektorer. Ungdomar i olika åldrar har också varit berättigade till olika typer av stöd. 12 Den kommunala självstyrelsen har inneburit att kommunerna haft stort spelrum att tolka regelverk och göra lokala prioriteringar runt skola, arbetslöshetsåtgärder och riktlinjer för försörjningsstöd. 8 Statistiska centralbyrån, Arbetskraftsundersökningarna 3:e kvartalet 2007, sammanfattning. 9 Ibid, s SOU 2003:92, Unga utanför, s Statistiska centralbyrån, Arbetskraftsundersökningarna 3:e kvartalet, Statistiken med kommentarer s. 4. Ungdomsstyrelsen, 2005, FOKUS05 En analys av ungas etablering och egen försörjning, s

15 Mycket förenklat har kommunerna haft huvudansvaret för arbetslösa ungdomar under 20 år. Ungdomarna har hänvisats till kommunen av arbetsförmedlingen som varit skyldig att stå för vägledning när ungdomarna är i åtgärd. Kommunen har erbjudit praktik genom det kommunala ungdomsprogrammet (KUP). Kommunerna har delvis fått statlig ersättning för utgifterna. Ungdomar mellan 20 och 24 år har tidigare däremot placerats i ungdomsgarantin (UG) som är ett statligt ansvar. Sedan den 1 januari 1998 har kommunerna haft möjlighet att ta över ansvaret för långtidsarbetslösa ungdomar från och med den dag de fyller 20 år och till dess att de fyller 25 år. Kommunen tog i så fall över ansvaret i de fall arbetsförmedlingen inte kunnat föreslå arbete, utbildning eller lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd inom 90 dagar. 13 I ljuset av en ny politik Den 3 december 2007 ersattes KUP och UG med en så kallad jobbgaranti för ungdomar mellan 16 och 24 år. Ungdomar som har varit inskrivna på arbetsförmedlingen i tre månader omfattas av jobbgarantin. Garantin består av en inledande period med intensifierat stöd och uppföljning. Den arbetssökande ska få hjälp av en personlig rådgivare eller mentor. Därefter ska matchningsarbetet kombineras med praktik eller utbildning. Unga som lämnar garantin för tillfälliga arbeten eller reguljära studier får rätt att återgå till jobbgarantin. Ogiltig frånvaro ska ge sanktioner i form av lägre ersättning. 14 Arbetsförmedlingen kommer att ansvara för jobbgarantin Resultat av intervjuer Nybörjaren Norrköping Norrköping har nyligen startat en navigatorverksamhet. Hittills har det handlat mycket om förankring och att få människor som jobbat länge i förvaltningen att tro på ännu ett samverkansprojekt. Beviljade medel: kronor. Projektstart: Huvudman: Arbetsmarknadskontoret i Norrköpings kommun. Samarbetsparter: Studieförbundet Sensus, arbetsförmedlingen, socialkontoret, försörjningsstödskontoret och arbetsmarknadskontoret. Under arbetsmarknadskontoret ligger UngdomsResursen. Plats: Studieförbundet Sensus lokaler i centrala Norrköping. Metod: Samtal, coachning och nätverksarbete. Målgrupp: Ungdomar år med behov av en extra insats och som behöver stärkas för att komma ut på arbetsmarknaden. Resultat: Verksamheten har varit igång sedan 1 oktober Trettio ungdomar är inskrivna och tre personer har fått praktik. 13 Ibid, s , Arbetsmarknadsdepartementet 2007, Promemoria: En jobbgaranti för ungdomar, sammanfattning. 15 Källa: regeringskansliet. 15

16 Samverkan i Norrköping I Norrköping har ungdomar som är under 25 år och som söker försörjningsstöd blivit hänvisade till UngdomsResursen som rent organisatoriskt ligger under arbetsmarknadskontoret i kommunen. UngdomsResursen sysslar bland annat med coachning, CV-skrivning och handläggning av praktikplatser. Bakgrunden är att man velat korta tiden som ungdomar går på försörjningsstöd i kommunen. Femton personer jobbar på UngdomsResursen, två av dem finns på Navigator Centrum som också är en del av UngdomsResursen. De två personerna i UngdomsResursen som jobbade med de ungdomar som hade mest problem har flyttat till Navigator Centrum. De aktörer som hänvisade ungdomar till UngdomsResursen var försörjningsstödskontoret och arbetsförmedlingen. I samma veva som Ungdomsstyrelsen fördelade medel till kommunal navigatorverksamhet fick UngdomsResursen en ny chef som tidigare jobbat på socialtjänsten i 16 år. Hon konstaterade att UngdomsResursen kunde erbjuda verksamhet som hon ofta saknat i sitt arbete med ungdomar och som hon inte visste att kommunen kunde erbjuda. Socialtjänsten som är mer inriktade på psykosocialt behandlingsarbete kände helt enkelt inte till vidden av de jobbinriktade resurser som UngdomsResursen kunde erbjuda. Arbetsmarknadskontoret och Studieförbundet Sensus i Norrköping, som har projekt för ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden, gick ihop och sökte pengar från Ungdomsstyrelsen för en utökad samverkan kring ungdomar. Det konkreta arbetet med att planera en navigatorverksamhet påbörjades i mars Pengarna beviljades i juni och sedan den 1 oktober 2007 har Navigator Centrum en egen lokal med personal. Ett förstärkt hälsoperspektiv Försörjningsstödskontoret och arbetsförmedlingen har även tidigare haft kontakt med UngdomsResursen eftersom de hänvisat ungdomar dit. De har dock inte haft en strukturerad samverkan. Socialtjänsten som rent organisatoriskt ligger under en annan nämnd än UngdomsResursen och försörjningsstödskontoret var inte heller involverade och UngdomsResursen var inte känd i alla led. Så här säger Anna Skagerström som är projektansvarig för Navigator Centrum: Det är galet att vi jobbar på varsitt håll. Samarbetet stärker den vård som är aktuell. Förut kunde till exempel arbetsförmedlingen säga att socialtjänsten måste göra sitt först. Nu kan de göra saker ihop. En vårdinsats som till exempel samtal hos socialtjänsten kan förstärkas med en jobbaktivitet. Om en ung person blir utskriven från ett behandlingshem vet socialtjänsten att UngdomsResursen med Navigator Centrum finns och kan erbjuda en struktur. Om en person finns inskriven på Navigator Centrum anses det också som ett godtagbart skäl till bidrag från försörjningsstödskontorets sida. 16

17 Den nya verksamheten Navigator Centrum i Norrköping består av en arbetsgrupp med två tjänster från arbetsmarknadskontoret som finansieras av kommunen. Den består också av två personer från Sensus. Personalen från Sensus finansieras av medel som verksamheten fått tidigare genom satsningen på ideella navigatorverksamheter. Det är personalen från arbetsgruppen som finns på Navigator Centrum som coachar ungdomarna som kommer dit. Navigatorcentrum har en styrgrupp som förutom arbetsgruppen består av ytterligare en person från Sensus, en person från UngdomsResursen, två personer från försörjningsstöd, två personer från arbetsförmedlingen, och två personer från socialförvaltningen. Styrgruppen träffas varannan vecka och diskuterar ärenden från arbetsgruppen. Där enas de om vilka stödåtgärder som den unge behöver och från vilken förvaltning. De bestämmer också vem som blir ansvarig för personen i fråga. Till sist finns en referensgrupp med chefer från samma verksamheter dvs. från socialkontoret, arbetsförmedlingen, Sensus, UngdomsResursen och försörjningsstöd. De träffas en gång per termin och då finns Navigator Centrum med på dagordningen. Medlen från Ungdomsstyrelsens satsning på kommunal navigatorverksamhet har gått till en gemensam pott och exempelvis bekostat personalutbildning, nätverksträffar, handledning och informationsmaterial för navigatorcentrum. Målgrupp och kompetens Målgruppen för Navigator Centrum i Norrköping är åringar i behov av extra resurser. I dagsläget sker rekryteringen via försörjningsstöd, UngdomsResursen, skolan, socialförvaltningen eller på frivillig basis. Deltagaren ska alltså ha försörjningsstöd eller studiebidrag. De som har försörjningsstöd måste komma till Navigator Centrum, annars mister de sitt bidrag. Verksamheten har i skrivande stund varit igång i en månad. Något förenklat består ungdomarna på Navigator Centrum av två målgrupper. Den ena gruppen består av dem som slussats runt i systemet genom åren och som exempelvis har en diagnos eller psykiska problem. Projektledare Anna Skagerström berättar: Det handlar om dem som inte klarar att navigera mellan psykiatrin, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Så att de får lite lugn och ro i sina liv och hjälp i turordningen. Många irrar bara runt. Att ta kontakt med socialtjänsten och vårdcentralen är inte helt lätt för den oinvigde. Navigator Centrum handlar om att navigera och att ta saker i rätt ordning Den andra gruppen består av unga som misslyckats med skolan men som inte har några problem med att klara av ett arbete eller en praktikplats. Navigator Centrum har anställt en person som försöker skaffa fram jobb och praktikplatser. Arbetet är till stor del inriktat på att hitta arbeten på den informella arbetsmarknaden, dvs. säga de arbeten som aldrig blir utlysta. 17

18 De unga som kommer till Navigator Centrum i Norrköping får träffa en coach, oftare till en början, och sedan slussas de vidare. Navigator Centrum jobbar bland annat med en metod som kallas för motiverande intervju där personalen ställer frågor och ungdomarna tar ställning. Metodiken bygger först och främst på samtal. Navigator Centrum ligger i studieförbundet Sensus lokaler. Projektledarna delar rum och sitter i öppet landskap. Sensus har också en gymnasieskola. Att Sensus som sysslar med folkbildning ingår i arbetsgruppen uppges vara en positiv faktor. Anna Skagerström fortsätter: Jag tycker studieförbundspedagogiken passar de flesta av våra ungdomar. De gör ungdomarna delaktiga så att de kan påverka sin situation. Tidigare erfarenhet av att arbeta med unga och kunskap om systemet anges som viktiga egenskaper för att göra ett bra jobb som coach på Navigator Centrum. Erfarenheter och slutsatser från Norrköping Ett konkret resultat av arbetet är en resursförstärkning runt de unga som har en mer komplex problembild. De två personerna i UngdomsResursen som jobbade med de ungdomar som hade mest problem har flyttat till Navigator Centrum och fått förstärkning med två personer från Sensus. Ytterligare ett resultat är ett förstärkt hälsoperspektiv eftersom socialtjänsten är med i samarbetet. Verksamheterna kompletterar varandra. Handläggarna från arbetsförmedlingen och socialkontoret sitter numera i en gemensam styrgrupp. Tanken är att de personer som finns med i styrgruppen ska ha legitimitet i den egna organisationen. Därför blir det inte bara en resursförstärkning med en extra person för de aktuella ungdomarna. Det handlar om resurser från en hel organisation. Stödet från Ungdomsstyrelsen uppges ha inneburit en skillnad. Att bedriva ett förändringsarbete är krävande. Att göra ansökan och visa upp ett positivt beslut för högre chefer snabbade på processen. Stödet förstärkte förändringsbenägna krafter. En samverkan kring dessa unga hade skett oavsett Ungdomsstyrelsens medverkan. Däremot hade arbetet tagit längre tid. Anna Skagerström tillägger: Det har varit ett önskemål underifrån i kommunen. Det är svårt att ta sig igenom de murar som finns. Det gäller att ha tid, ork och lust att värna om annat än sin verksamhet och istället reflektera över vad som finns för individen i kommunen. Dator och pennor hade vi kunnat fixa själva. Tanken fanns. Snarare handlar det om att regeringen tycker att vi ska samverka mer. Med hjälp av Navigator Centrum anser projektansvarig att kommunen kan använda resurserna bättre. Hon uppger också att det har varit betydelsefullt med ekonomiskt stöd som inte tillhör en enskild förvaltning eller myndighet. 18

19 Navigator Centrum i ett bredare perspektiv Projektansvarig i Norrköping anser att kommunens resurser krävs när det är stora bekymmer runt unga människor. Hon tycker dessutom att det har fungerat bra med en kommunal huvudman. Däremot är hon bestämd på den punkten att kommunen inte ska arbeta ensam. Att arbeta ihop med ett studieförbund är en styrka. Kommunen skulle kunna köpa in motsvarande verksamhet från exempelvis en ideell organisation om de verkligen gav en aktör mandatet. Projektansvarig har dock svårt att se att det verkligen skulle fungera. Själv upplever hon att det är en fördel att vara kommuntjänsteman i kontakten med andra aktörer. Hon anser också att navigatorverksamhet är något som kan bestå oavsett om andra organisationer och strukturer förändras eftersom de fungerar som en egen organisation i sig som tar in andra. Än så länge är det för tidigt att uttala sig om navigatorverksamhet är ett bra sätt att nå unga som står långt ifrån arbetsmarknaden i kommunen. Vid tidpunkten för denna rapport har navigatorcentrum varit igång en månad och har 30 inskrivna. Tre av dem har fått praktik. Personalen har inte jobbat utåtriktat utan koncentrerat sig på unga som "finns i rullorna", alltså som förvaltningar och myndigheter redan varit i kontakt med. Projektansvarig i Norrköping uppger att navigatorverksamhet är bra eftersom rätt personer på rätt stolar når ungdomarna. En ambition är att Navigator Centrum ska vara ansvarigt för det kommunala uppföljningsansvaret i framtiden. Projekttiden är slut 1 september 2008 men verksamheten kommer troligtvis att permanentas. 16 Föregångaren Motala I april 2005 började en kraftsamling kring ungdomar i Motala. Trenden i kommunen är att antalet hushåll med socialbidragstagare i årsåldern minskar. Beviljade medel: kronor. Projektstart: Huvudman: Arbetsmarknadsenheten, Motala kommun. Samarbetsparter: Socialtjänsten, gymnasieskolans individuella program och Centrum för arbete och vuxnas lärande. Plats: Ekenäs Lärcenter i Motala. Metod: Nätverksarbete, samtal och coachning. Arbetar med en metod som kallas för hitta, gräva, lotsa och aktivera. Målgrupp: Ungdomar mellan 16 och 24 år som är i behov av extra stödinsatser för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Resultat: Från april 2005 till och med juni 2007 har 600 ungdomar aktiverats genom Ung resurs Källa: Anna Skagerström, projektansvarig för navigatorcentrum i Norrköping. 17 Källa: Torbjörn Holmqvist, utvecklingsledare på Ung Resurs. 19

20 Samverkan i Motala I augusti 2005 var nära av landets åringar registrerade som öppet arbetslösa enligt AMS. Drygt 500 av dem fanns i Motala. Andelen arbetslösa ungdomar i kommunen var 15,7 procent, dvs. dubbelt så hög som riksgenomsnittet. Något år tidigare hade arbetsförmedlingen bestämt att den inte skulle ta emot ungdomar under 20 år som inte fullföljt gymnasiet. Andelen ungdomar med försörjningsstöd ökade. 18 Bildningsnämnden vände sig till kommunstyrelsen och begärde en kraftsamling mot problemen. Kommunstyrelsen avsatte 2 miljoner kronor för projektet och valde att lägga det på Ekenäs Lärcenter. Ett samarbete mellan socialförvaltningen, kommunens arbetsmarknadsenhet och gymnasieskolan tog fart. Den nya verksamheten fick namnet Ung resurs. Ambitionen var att utgöra en brygga mellan skola och arbetsliv. Projektet har framförallt inriktat sig på de ungdomar som inte varit föremål för arbetsförmedlingens åtgärder. Via socialtjänsten visste Ung resurs vilka som hade sökt försörjningsstöd. Den andra gruppen var ungdomar som inte hade fullgjort gymnasiet och som riskerade att falla mellan stolarna. I april 2005 började Ung resurs ta emot deltagare. Sedan dess har antalet hushåll med åringar som får försörjningsstöd minskat. År 2005 fick i genomsnitt 160 hushåll med ungdomar i den här åldersgruppen bidrag för 10,6 miljoner kronor. Årsbasis för samma åldersgrupp 2006 var 113 hushåll som tillsammans fick 7,5 miljoner. 19 Beroendet av försörjningsstöd påverkas naturligtvis av många olika faktorer och hur stor del av minskningen som beror på att ungdomarna har aktiverats genom Ung Resurs är svårt att fastställa. Förvaltningarna samverkar genom en styrgrupp som får pengar, uppdrag och arbetsuppgifter från kommunstyrelsen. Styrgruppen består av cheferna för socialtjänsten, Centrum för arbete och vuxnas lärande och utvecklingsledaren för Ung resurs som träffas en gång per månad. Arbetsgruppen på Ung resurs består av en socialsekreterare från socialtjänsten, en lärare från individuella programmet och en arbetsmarknadshandläggare från Centrum för arbete och vuxnas lärande. Stödet från Ungdomsstyrelsen gick till en utvecklingsledare som fick en ledningsfunktion på 40 procent. Personalen gjorde också studiebesök på ungdomsverksamheter i Västerås och Rinkeby samt på Fryshuset i Stockholm. Ung resurs arbetar bland annat efter en metod de kallar hitta-gräva-lotsa och aktivera. Det första momentet går ut på att få tag på ungdomarna. Det andra innebär samtal där man kartlägger vilken hjälp som behövs från olika myndigheter. Under lotsa-momentet går de ungdomar som behöver det en tvåveckorskurs som innehåller yrkes- och studievägledning, social rådgivning, samhällsorientering och information om rättigheter och skyldigheter med mera. 18 Ungdomsstyrelsens tidskrift BRUS, nr. 3 år Källa: Torbjörn Holmqvist, utvecklingsledare på Ung Resurs. 20

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 Unga föräldrar studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 2 Förord För att öka kunskaperna om den särskilda situation som unga föräldrar som varken arbetar eller studerar befinner sig i, har

Läs mer

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30 Maria Vallström Arbetsrapport från FoU-Söderhamn Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering

Läs mer

Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar

Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar Diarienummer: KS 24-2013/396 Slutrapport Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA) Malmö högskola 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

På väg till arbetslivet i Sverige

På väg till arbetslivet i Sverige På väg till arbetslivet i Sverige om fackligt fadderskap för integration En förstudie inom projektet Lika värde Lika rätt, skriven av Anna Holmgren, arbetslivsjournalist Landsorganisationen i Sverige 2006

Läs mer

Att inte följa den förväntade vägen

Att inte följa den förväntade vägen Att inte följa den förväntade vägen En studie om ungdomar utanför gymnasieskolan och om det kommunala uppföljningsansvaret Marianne Lundgren Jan Magnusson Rapport 3:2009 Kvalitetskriterier för FoU-rapporter

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Ung Arena Projektverksamheten 2011-2013. Slutrapport Ann Britt Karlsson, Monica Johansson, Bettan Byvald 2014-02-12

Ung Arena Projektverksamheten 2011-2013. Slutrapport Ann Britt Karlsson, Monica Johansson, Bettan Byvald 2014-02-12 Ung Arena Projektverksamheten 2011-2013 Slutrapport Ann Britt Karlsson, Monica Johansson, Bettan Byvald 2014-02-12 sdgsdgsgg Förord Inledning och disposition... 4 1. Projektets omvärld, bakgrund, uppbyggnad...

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin?

Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? Sara Martinson Kristina Sibbmark RAPPORT 2010:15 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Rätt stöd till arbete

Rätt stöd till arbete Rätt stöd till arbete 1 Till dig som coachar andra till arbete 2014 Innehåll Inledning 3 Projektet Rätt stöd till arbete 4 Kommunens stöd till arbete 7 Modellkommuner 9 Hudiksvall 10 Kristinehamn 14 Partille

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra

Läs mer

HUR MYCKET KAN DU JOBBA?

HUR MYCKET KAN DU JOBBA? HUR MYCKET KAN DU JOBBA? Utvärdering av de arbetslivsinriktade rehabiliteringsprojekten Revectis, Fortes och Juventus Mats Andersson - Josefi n Aggestam Joakim Tranquist Malmö högskolas utvärderingsrapporter

Läs mer