NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet"

Transkript

1 NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:15

2

3 NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet

4

5 Förord Ungdomsstyrelsen har under perioden 2005 till 2007 på regeringens uppdrag fördelat medel för att stimulera utvecklingen av kommunala navigatorverksamheter (U2006/9451/UNG och N2006/11163/A). Bakgrunden är att många unga som varken har arbete eller studerar saknar kontakt med offentliga aktörer. Kommuner har av Ungdomsstyrelsen sökt bidrag för att utveckla metoder och modeller för navigatorverksamheter där kommunens olika förvaltningar, arbetsförmedlingen, näringslivet och den ideella sektorn kan samverka för att påskynda etableringen på arbetsmarknaden för unga utan känd sysselsättning. I denna slutrapport redovisas resultat och erfarenheter från satsningen. Maria Nyman har varit projektledare för rapporten, samt handläggare av satsningen tillsammans med Jonas Larsson-Thörnberg. Emma Welander har intervjuat projektledare i ett flertal kommuner och sammanställt rapporten. Denna slutrapport består av en uppföljning till dags dato och redovisas den 31 december 2007 till Integrations- och jämställdhetsdepartementet samt Näringsdepartementet. Per Nilsson generaldirektör 5

6 6

7 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 9 2. Inledning Bakgrund Metod Ungdomars villkor Resultat av intervjuer 15 Nybörjaren Norrköping 15 Föregångaren Motala 19 Kommunalt uppföljningsansvar i Nacka 24 Navigatorcentrum i norra Västmanland Resultat av enkät till samtliga beviljade kommuner Slutsatser Referenser Bilagor Bilaga 1 Regeringsuppdraget 35 Bilaga 2 Intervjufrågor 48 Bilaga 3 E-postutskick 50 Bilaga 4 Projektkatalogen 51 7

8 8

9 Sammanfattning Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att stödja utvecklingen av så kallad kommunal navigatorverksamhet. På en navigatorverksamhet samordnas myndigheternas, kommunens, närings- och föreningslivets resurser för att unga arbetslösa snabbare ska få jobb. Totalt har Ungdomsstyrelsen fördelat pengar till 28 kommunala navigatorverksamheter i två olika beslutsomgångar. Denna rapport är kvalitativ och bygger på omfattande telefonintervjuer med projektansvariga för fyra navigatorverksamheter och ett e-postutskick med frågor som skickades till samtliga 28 kontaktpersoner för navigatorverksamheter i kommunerna. I den första beslutsomgången under 2005 och första halvåret 2006 fördelades medel till gemensam kompetensutveckling eller aktiviteter som skulle stimulera utvecklingen av kommunal navigatorverksamhet. Totalt ansökte 63 kommuner om pengar, 18 projekt beviljades och 5 ledde till navigatorcentrum med en lokal dit ungdomarna kan gå. I andra beslutsomgången under andra halvåret 2006 och under 2007 skärptes kraven. Totalt ansökte 23 kommuner, 12 projekt beviljades och 7 är färdiga navigatorcentrum. Två av navigatorcentrumen fick medel också i beslutsomgång nummer ett. Samtliga projektansvariga som har intervjuats uppger att samverkan förbättrats och att Ungdomsstyrelsens pengar varit en bidragande faktor. En majoritet uppger också att samverkansprocessen har påskyndats genom stödet. Några faktorer som har varit positiva enligt olika projektansvariga för navigatorverksamheter: Verksamheten fick medel som inte var beroende av en enskild förvaltning. Ansökan till Ungdomsstyrelsen fungerade som en deadline. Det påskyndade arbetet med att knyta nya aktörer till verksamheten. Tidigare fanns mycket lös samverkan. Samverkan blev genom satsningen mer formaliserad och enhetlig. I en kommun gav pengarna legitimitet åt önskemål om samverkan som kom underifrån i kommunen. Samtliga intervjuade projektansvariga för navigatorverksamheter uppger att det är viktigt med ett hälsoperspektiv för att kunna motivera ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsinriktade åtgärder är inte meningsfulla om ungdomarna har andra problem som måste lösas först. Resultaten av intervjuerna kan delvis tolkas som ett underkännande av en traditionell organisation av arbetsområdena. Kontaktpersonerna upplever att i de fall socialtjänst och arbetsförmedling inte samarbetar är det resursslöseri. I sådant fall utgår inte verksamheten från medborgarnas behov utan är anpassad efter förvaltningens mål. Navigatorverksamhet är en modell för att adressera problemen. I första hand når navigatorverksamheter de ungdomar som redan finns i systemet. Ungdomar som skola, olika förvaltningar eller myndigheter inte känner till får inte heller ta del av resurserna som finns på de olika navigatorverksamheterna. Undantaget är Ung Resurs i Motala där man jobbar uppsökande. 9

10 2. Inledning Vintern 2004 fick Ungdomsstyrelsen i uppdrag av regeringen att stödja utvecklingen av så kallad kommunal navigatorverksamhet. På en navigatorverksamhet samordnas myndigheternas, kommunens, närings- och föreningslivets resurser för att unga arbetslösa snabbare ska få jobb. Senast den 31 december 2007 ska Ungdomsstyrelsen redovisa ett antal resultat och erfarenheter från satsningen till Integrations- och jämställdhetsdepartementet samt till Näringsdepartementet. 1 Denna redovisning är kvalitativ och bygger på omfattande telefonintervjuer med projektansvariga för fyra navigatorverksamheter och ett e-postutskick med frågor som skickades till samtliga 28 kontaktpersoner för navigatorverksamheter i kommunerna. 3. Bakgrund Bakgrunden till regeringsuppdraget var bland annat resultaten som framkom i utredningen Unga utanför (SOU 2003:92). Där konstaterades att det varje år fanns ungdomar i åldern år som varken studerade eller arbetade. 2 Ansvaret för ungdomar som varken studerar eller jobbar är delat mellan kommun, arbetsförmedling och socialförvaltning. Många av de unga utanför som intervjuades i utredningen upplevde att deras sätt att se på saker och ting aldrig riktigt kom fram när de hanterades av flera tjänstemän med olika professionell bakgrund och avgränsade ansvarsområden. Arbetsförmedlingen förmedlar arbeten till de jobbklara, socialtjänsten betalar försörjningsstöd till dem som är aktiva och skolan utbildar dem som vill och kan tillgodogöra sig utbildningen. Problemet för många av de unga människorna som intervjuades i Unga utanför var att de inte var jobbklara och ofta inte hade läst klart gymnasiet. Många av ungdomarna var inte heller motiverade att göra det och hamnade mellan stolarna. För att adressera problemen föreslog utredningen en försöksverksamhet med så kallade ideella navigatorcentrum. Enligt utredningen behövdes det en person som satte sig in i den enskilde unga människans livssituation för att hjälpa honom eller henne vidare till en mer etablerad position. Stödet skulle vara långsiktigt och personligt. 3 Ett utvecklingsarbete År 2005 antog riksdagen en ny lag som slog fast att kommunerna var skyldiga att ta reda på vad ungdomar som inte går i gymnasieskolan gör. 4 (Ungdomsstyrelsen, 2005) Informationsskyldigheten går under två namn: Lagen om kommunalt uppföljningsansvar eller lagen om kommunalt informationsansvar. Bestämmelsen regleras i första kapitlet, 18 i skollagen. 5 Ungdomsstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att fördela pengar för att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden genom stöd till ideella organisationer samt till kommuner. 1 Regeringsuppdragen finns i bilaga 1. 2 SOU 2003:92, Unga utanför, s Ibid, s Ungdomsstyrelsen 2005, FOKUS05 En analys av ungas etablering och egen försörjning, s Skolverket 2006, Information om icke skolpliktiga ungdomar det kommunala uppföljningsansvaret, s

11 Åren fördelade Ungdomsstyrelsen fem miljoner årligen till navigatorcentrum med en ideell huvudman. Vintern 2004 välkomnades även kommuner att söka stöd till navigatorverksamhet. Bakgrunden var att ideella organisationer i flera fall var beroende av offentliga pengar och hade en begränsad projekttid. Avsikten var att pröva om kommunerna kunde använda sig av metoder från föreningslivet. De kommande tre åren fick Ungdomsstyrelsen ytterligare regeringsuppdrag för att vidareutveckla satsningen på kommunal navigatorverksamhet. Satsningen skedde i två led. Pengarna som kommunerna fick i den första beslutsomgången under 2005 och första halvåret 2006 gick något förenklat till gemensamma kompetensutvecklingsinsatser mellan kommunens olika nämnder, arbetsförmedlingen, ideella föreningslivet och näringslivet. Under 2006 skärptes kriterierna och pengar fördelades till samverkansprojekt. 6 Utgångspunkter för satsningen på kommunal navigatorverksamhet Ungdomsstyrelsen utarbetade riktlinjerna för satsningen. Projekten som beviljades stöd i den första beslutsomgången under 2005 och första halvåret 2006 skulle uppfylla fyra krav: * Pengarna skulle gå till kompetensutveckling eller gemensamma aktiviteter som syftade till att stimulera utvecklingen av kommunala navigatorcentrum. * Kompetensutvecklingsaktiviteten eller aktiviteterna skulle bedrivas i samverkan och vara tydligt beskrivna när det gäller vad, när och hur. * Kommunerna skulle redovisa på vilket sätt aktiviteterna följdes upp och ledde till att samverkan förbättrades. * Kommunerna var också skyldiga att ange vilka och antalet samarbetsaktörer som medverkade. I ansökningsomgång nummer två som pågick under andra halvåret 2006 och under 2007 beviljades projekt som hade: * En tydligt beskriven metod eller ett arbetssätt och en processbeskrivning som svarade på frågorna när, var och hur projektet ska genomföras. *Projekten skulle ha en tydlig koppling till arbetsmarknaden till såväl offentliga som privata aktörer. * I ansökan skulle det finnas en tydlig beskrivning av vilka samarbetsaktörer, minst tre, som deltog och en beskrivning av vilken roll samarbetsaktörerna hade i projektet. * Kommunerna skulle redovisa på vilket sätt samarbetsaktörerna samordnade sina resurser för att underlätta för individen att komma ut på arbetsmarknaden, utifrån individens egna förutsättningar. * Arbetet skulle bedrivas enligt principen att systemet kretsar runt individen och inte att individen får cirkla runt i systemet. * Ansökan skulle innehålla en redovisning av hur projektet utnyttjade befintliga lokala resurser, för att på så sätt få projektet lokalt förankrat. 6 Källa: Jonas Larsson-Thörnberg och Maria Nyman, handläggare på Ungdomsstyrelsen. 11

12 Totalt har Ungdomsstyrelsen fått i uppdrag att fördela kronor från regeringen för att stödja utvecklingen av kommunala navigatorverksamheter. 7 Ungdomsstyrelsen har också valt att fördela medel från posten övriga bidragsmedel till kommuner. Myndigheten bidrog med kronor. Totalt handlar det alltså om kronor. Till stor del har satsningen handlat om att få till stånd organisatoriska förändringar i kommunerna. Arton kommuner beviljades medel i den första ansökningsomgången medan 12 stycken fick medel i omgång två när kriterierna hade skärpts. Två av de 18 kommunerna fick nya medel i andra omgången. Sammanlagt rör det sig alltså om 28 kommunala navigatorverksamheter. Fortfarande arbetar många kommuner med att bygga upp rutiner för att kunna uppfylla riksdagsbeslutet om kommunalt uppföljningsansvar. En del kommuner har valt att förlägga arbetet till kommunens navigatorverksamhet. 4. Metod Intervjuer och e-postutskick Eftersom Ungdomsstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att stimulera eller stödja utvecklingen av kommunal navigatorverksamhet är det inte meningsfullt att redovisa mätbara resultat. Fakta har samlats in genom ett e-postutskick som skickades till samtliga 28 navigatorverksamheter i kommunerna. Övriga uppgifter har samlats in genom omfattande telefonintervjuer av ansvariga för fyra utvalda navigatorverksamheter. Ambitionen är att besvara tre frågor: Har satsningen på kommunal navigatorverksamhet bidragit till en utökad samverkan i berörda kommuner och hur har den sett ut i så fall? Vilken kompetens behövs för att motivera ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden? Fångar navigatorverksamheterna huvudmålgrupperna som identifieras i utredningen Unga utanför? Det har inte varit en uttalad del av Ungdomsstyrelsens uppdrag att säkerställa att kommunerna ska utveckla färdiga navigatorcentrum men en del har ändå gjort det. Ungdomsstyrelsen ville veta hur många som har utvecklats och ett e-postbrev skickades därför ut till kontaktpersonerna i kommunerna. De fick bland annat frågan om vilka parter som samverkar i projektet. Informationen kompletterades med tillgängliga slutrapporter och telefonsamtal i ett begränsat antal fall. Utifrån informationen klassificerades en del verksamheter som navigatorcentrum. 7 Regeringsbesluten finns i bilaga 1. 12

13 Avgränsningar och urval Sammanställningen bygger i första hand på intervjuer med fyra projektansvariga. Viktigt att notera är att det handlar om människor som jobbar med förändringsarbete i kommunerna. Det är deras röster som hörs. Ungdomsstyrelsen gör inte anspråk på att ge en helhetsbild av satsningen. Projekten vänder sig till ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden. Även om ett fåtal ungdomar skulle ha fått ett jobb kan det vara ett gott resultat. I de fall det blivit färdiga navigatorcentrum i kommunerna har de varit igång för kort tid för att det ska vara meningsfullt att mäta resultat i antal ungdomar som lotsats vidare till jobb, utbildning eller praktik. Undantaget är projektet Ung resurs i Motala som bedrivit verksamhet sedan Det går inte att generalisera utifrån materialet. Svaren är baserade på enskildas erfarenheter från fyra olika navigatorverksamheter. De som valdes ut för intervju är kontaktpersoner för projekt som kommit en bit på väg. En del är projektansvariga medan andra har ett delat ansvar. Gemensamt för kontaktpersonerna är att de varit med i processerna runt projektet och haft en samordnande funktion. Även projekt där man lyckats etablera en samverkan har råkat ut för motgångar. Därför bedömdes resultat och erfarenheter från projekt som visat prov på överlevnadsförmåga som mer intressanta. Ytterligare ett medvetet val är att ha med projekt som fått pengar i både den första och andra beslutsomgången eftersom Ungdomsstyrelsen skärpt kriterierna för att få pengar däremellan. Från den första projektomgången intervjuades representanter från projekten i Nacka och Motala. Att valet föll på Nacka beror på att det är en storstadskommun. Motalas verksamhet är intressant eftersom den varit igång sedan De har också samverkat mycket medvetet runt ungdomar i kommunen. Från beslutsomgång nummer två finns projekt i Norrköping och norra Västmanland representerade. Norrköpings navigatorcentrum är nyöppnat och ett exempel på samverkan mellan olika förvaltningar i en kommun. Genom navigatorcentrum i norra Västmanland samarbetar tre kommuner för att fler ungdomar ska få jobb. Utöver materialet från telefonintervjuerna och utskicket har samtliga projektansökningar lästs. De slutrapporter som funnits tillgängliga har också studerats. 5. Ungdomars villkor En differentierad arbetsmarknad Arbetsmarknadsläget ser ljusare ut än på länge. Samtidigt finns en rad faktorer som gör att det tar tid för unga att etablera sig på arbetsmarknaden. Många ungdomar går också in och ut ur arbetslöshet under en längre period. I år var fler personer sysselsatta under juli september jämfört med samma kvartal i fjol. Av den totala jobbtillväxten har jobb gått till åringar. Ökningen för ungdomar som har pågått sedan sommaren 2006 är den kraftigaste som har uppmätts sedan Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar började Orsaken är troligtvis stora ungdomskullar samtidigt som antalet arbetstillfällen har ökat. Dock har ju långtidsarbetslösheten för vissa grupper av ungdomar ökat, bland annat den målgrupp som omfattas av navigatorcentrum. 13

14 Trots att fler ungdomar får jobb är arbetslösheten fortfarande mer än dubbelt så hög i ungdomsgruppen jämfört med befolkningen i övrigt. Tredje kvartalet 2007 var arbetslösheten för ungdomar 11,9 procent. Samma siffra för resten av befolkningen var 4,7 procent. 8 Det finns dessutom en koppling mellan arbetslöshet och hur unga upplever sin hälsa. Arbetslösa ungdomar är i mindre grad nöjda med sin hälsa. Bland unga som är arbetslösa eller i åtgärd instämmer bara 22 procent i att livet motsvarar förväntningarna och 49 procent menar att det inte gör det. Den grupp som framförallt uppger att de har låg livskvalitet är de arbetslösa ungdomarna. 9 Unga utanför I utredningen Unga utanför konstateras att det finns en skillnad mellan ungdomar i årsåldern som saknat sysselsättning under ett år och ungdomar som gjort det i två år. Analyser visar att de som varit utan arbete i två år har betydligt svårare att etablera sig. I den gruppen finns en stor andel utrikes födda och särskilt personer med kortare vistelsetid i landet än fem år är överrepresenterade. Ungdomar som inte har gått ut grundskolan är också i riskzonen. Väldigt få i gruppen som är utanför i två år når sysselsättning via studier. Vägen tillbaka går istället via tillfälliga anställningar. Skillnaden mellan ungdomarna som är utanför ett och två år är särskilt stor i årsåldern eftersom många i den åldersgruppen som har varit utanför i ett år återgår just till studier. 10 Enligt SCB:s arbetskraftsundersökning är sysselsättningen högre och arbetslösheten lägre ju högre utbildningsnivån är. Den stora skiljelinjen går mellan de som har en gymnasieutbildning och de som saknar det. När det gäller befolkningen i sin helhet har de med enbart förgymnasial utbildning 25 procentenheter lägre sysselsättning än de som gått ut gymnasiet. 11 Just nu genomgår arbetsmarknadspolitiken stora förändringar. Hittills har de offentliga åtgärderna för ungdomar varit uppdelade på flera olika sektorer. Ungdomar i olika åldrar har också varit berättigade till olika typer av stöd. 12 Den kommunala självstyrelsen har inneburit att kommunerna haft stort spelrum att tolka regelverk och göra lokala prioriteringar runt skola, arbetslöshetsåtgärder och riktlinjer för försörjningsstöd. 8 Statistiska centralbyrån, Arbetskraftsundersökningarna 3:e kvartalet 2007, sammanfattning. 9 Ibid, s SOU 2003:92, Unga utanför, s Statistiska centralbyrån, Arbetskraftsundersökningarna 3:e kvartalet, Statistiken med kommentarer s. 4. Ungdomsstyrelsen, 2005, FOKUS05 En analys av ungas etablering och egen försörjning, s

15 Mycket förenklat har kommunerna haft huvudansvaret för arbetslösa ungdomar under 20 år. Ungdomarna har hänvisats till kommunen av arbetsförmedlingen som varit skyldig att stå för vägledning när ungdomarna är i åtgärd. Kommunen har erbjudit praktik genom det kommunala ungdomsprogrammet (KUP). Kommunerna har delvis fått statlig ersättning för utgifterna. Ungdomar mellan 20 och 24 år har tidigare däremot placerats i ungdomsgarantin (UG) som är ett statligt ansvar. Sedan den 1 januari 1998 har kommunerna haft möjlighet att ta över ansvaret för långtidsarbetslösa ungdomar från och med den dag de fyller 20 år och till dess att de fyller 25 år. Kommunen tog i så fall över ansvaret i de fall arbetsförmedlingen inte kunnat föreslå arbete, utbildning eller lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd inom 90 dagar. 13 I ljuset av en ny politik Den 3 december 2007 ersattes KUP och UG med en så kallad jobbgaranti för ungdomar mellan 16 och 24 år. Ungdomar som har varit inskrivna på arbetsförmedlingen i tre månader omfattas av jobbgarantin. Garantin består av en inledande period med intensifierat stöd och uppföljning. Den arbetssökande ska få hjälp av en personlig rådgivare eller mentor. Därefter ska matchningsarbetet kombineras med praktik eller utbildning. Unga som lämnar garantin för tillfälliga arbeten eller reguljära studier får rätt att återgå till jobbgarantin. Ogiltig frånvaro ska ge sanktioner i form av lägre ersättning. 14 Arbetsförmedlingen kommer att ansvara för jobbgarantin Resultat av intervjuer Nybörjaren Norrköping Norrköping har nyligen startat en navigatorverksamhet. Hittills har det handlat mycket om förankring och att få människor som jobbat länge i förvaltningen att tro på ännu ett samverkansprojekt. Beviljade medel: kronor. Projektstart: Huvudman: Arbetsmarknadskontoret i Norrköpings kommun. Samarbetsparter: Studieförbundet Sensus, arbetsförmedlingen, socialkontoret, försörjningsstödskontoret och arbetsmarknadskontoret. Under arbetsmarknadskontoret ligger UngdomsResursen. Plats: Studieförbundet Sensus lokaler i centrala Norrköping. Metod: Samtal, coachning och nätverksarbete. Målgrupp: Ungdomar år med behov av en extra insats och som behöver stärkas för att komma ut på arbetsmarknaden. Resultat: Verksamheten har varit igång sedan 1 oktober Trettio ungdomar är inskrivna och tre personer har fått praktik. 13 Ibid, s , Arbetsmarknadsdepartementet 2007, Promemoria: En jobbgaranti för ungdomar, sammanfattning. 15 Källa: regeringskansliet. 15

16 Samverkan i Norrköping I Norrköping har ungdomar som är under 25 år och som söker försörjningsstöd blivit hänvisade till UngdomsResursen som rent organisatoriskt ligger under arbetsmarknadskontoret i kommunen. UngdomsResursen sysslar bland annat med coachning, CV-skrivning och handläggning av praktikplatser. Bakgrunden är att man velat korta tiden som ungdomar går på försörjningsstöd i kommunen. Femton personer jobbar på UngdomsResursen, två av dem finns på Navigator Centrum som också är en del av UngdomsResursen. De två personerna i UngdomsResursen som jobbade med de ungdomar som hade mest problem har flyttat till Navigator Centrum. De aktörer som hänvisade ungdomar till UngdomsResursen var försörjningsstödskontoret och arbetsförmedlingen. I samma veva som Ungdomsstyrelsen fördelade medel till kommunal navigatorverksamhet fick UngdomsResursen en ny chef som tidigare jobbat på socialtjänsten i 16 år. Hon konstaterade att UngdomsResursen kunde erbjuda verksamhet som hon ofta saknat i sitt arbete med ungdomar och som hon inte visste att kommunen kunde erbjuda. Socialtjänsten som är mer inriktade på psykosocialt behandlingsarbete kände helt enkelt inte till vidden av de jobbinriktade resurser som UngdomsResursen kunde erbjuda. Arbetsmarknadskontoret och Studieförbundet Sensus i Norrköping, som har projekt för ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden, gick ihop och sökte pengar från Ungdomsstyrelsen för en utökad samverkan kring ungdomar. Det konkreta arbetet med att planera en navigatorverksamhet påbörjades i mars Pengarna beviljades i juni och sedan den 1 oktober 2007 har Navigator Centrum en egen lokal med personal. Ett förstärkt hälsoperspektiv Försörjningsstödskontoret och arbetsförmedlingen har även tidigare haft kontakt med UngdomsResursen eftersom de hänvisat ungdomar dit. De har dock inte haft en strukturerad samverkan. Socialtjänsten som rent organisatoriskt ligger under en annan nämnd än UngdomsResursen och försörjningsstödskontoret var inte heller involverade och UngdomsResursen var inte känd i alla led. Så här säger Anna Skagerström som är projektansvarig för Navigator Centrum: Det är galet att vi jobbar på varsitt håll. Samarbetet stärker den vård som är aktuell. Förut kunde till exempel arbetsförmedlingen säga att socialtjänsten måste göra sitt först. Nu kan de göra saker ihop. En vårdinsats som till exempel samtal hos socialtjänsten kan förstärkas med en jobbaktivitet. Om en ung person blir utskriven från ett behandlingshem vet socialtjänsten att UngdomsResursen med Navigator Centrum finns och kan erbjuda en struktur. Om en person finns inskriven på Navigator Centrum anses det också som ett godtagbart skäl till bidrag från försörjningsstödskontorets sida. 16

17 Den nya verksamheten Navigator Centrum i Norrköping består av en arbetsgrupp med två tjänster från arbetsmarknadskontoret som finansieras av kommunen. Den består också av två personer från Sensus. Personalen från Sensus finansieras av medel som verksamheten fått tidigare genom satsningen på ideella navigatorverksamheter. Det är personalen från arbetsgruppen som finns på Navigator Centrum som coachar ungdomarna som kommer dit. Navigatorcentrum har en styrgrupp som förutom arbetsgruppen består av ytterligare en person från Sensus, en person från UngdomsResursen, två personer från försörjningsstöd, två personer från arbetsförmedlingen, och två personer från socialförvaltningen. Styrgruppen träffas varannan vecka och diskuterar ärenden från arbetsgruppen. Där enas de om vilka stödåtgärder som den unge behöver och från vilken förvaltning. De bestämmer också vem som blir ansvarig för personen i fråga. Till sist finns en referensgrupp med chefer från samma verksamheter dvs. från socialkontoret, arbetsförmedlingen, Sensus, UngdomsResursen och försörjningsstöd. De träffas en gång per termin och då finns Navigator Centrum med på dagordningen. Medlen från Ungdomsstyrelsens satsning på kommunal navigatorverksamhet har gått till en gemensam pott och exempelvis bekostat personalutbildning, nätverksträffar, handledning och informationsmaterial för navigatorcentrum. Målgrupp och kompetens Målgruppen för Navigator Centrum i Norrköping är åringar i behov av extra resurser. I dagsläget sker rekryteringen via försörjningsstöd, UngdomsResursen, skolan, socialförvaltningen eller på frivillig basis. Deltagaren ska alltså ha försörjningsstöd eller studiebidrag. De som har försörjningsstöd måste komma till Navigator Centrum, annars mister de sitt bidrag. Verksamheten har i skrivande stund varit igång i en månad. Något förenklat består ungdomarna på Navigator Centrum av två målgrupper. Den ena gruppen består av dem som slussats runt i systemet genom åren och som exempelvis har en diagnos eller psykiska problem. Projektledare Anna Skagerström berättar: Det handlar om dem som inte klarar att navigera mellan psykiatrin, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Så att de får lite lugn och ro i sina liv och hjälp i turordningen. Många irrar bara runt. Att ta kontakt med socialtjänsten och vårdcentralen är inte helt lätt för den oinvigde. Navigator Centrum handlar om att navigera och att ta saker i rätt ordning Den andra gruppen består av unga som misslyckats med skolan men som inte har några problem med att klara av ett arbete eller en praktikplats. Navigator Centrum har anställt en person som försöker skaffa fram jobb och praktikplatser. Arbetet är till stor del inriktat på att hitta arbeten på den informella arbetsmarknaden, dvs. säga de arbeten som aldrig blir utlysta. 17

18 De unga som kommer till Navigator Centrum i Norrköping får träffa en coach, oftare till en början, och sedan slussas de vidare. Navigator Centrum jobbar bland annat med en metod som kallas för motiverande intervju där personalen ställer frågor och ungdomarna tar ställning. Metodiken bygger först och främst på samtal. Navigator Centrum ligger i studieförbundet Sensus lokaler. Projektledarna delar rum och sitter i öppet landskap. Sensus har också en gymnasieskola. Att Sensus som sysslar med folkbildning ingår i arbetsgruppen uppges vara en positiv faktor. Anna Skagerström fortsätter: Jag tycker studieförbundspedagogiken passar de flesta av våra ungdomar. De gör ungdomarna delaktiga så att de kan påverka sin situation. Tidigare erfarenhet av att arbeta med unga och kunskap om systemet anges som viktiga egenskaper för att göra ett bra jobb som coach på Navigator Centrum. Erfarenheter och slutsatser från Norrköping Ett konkret resultat av arbetet är en resursförstärkning runt de unga som har en mer komplex problembild. De två personerna i UngdomsResursen som jobbade med de ungdomar som hade mest problem har flyttat till Navigator Centrum och fått förstärkning med två personer från Sensus. Ytterligare ett resultat är ett förstärkt hälsoperspektiv eftersom socialtjänsten är med i samarbetet. Verksamheterna kompletterar varandra. Handläggarna från arbetsförmedlingen och socialkontoret sitter numera i en gemensam styrgrupp. Tanken är att de personer som finns med i styrgruppen ska ha legitimitet i den egna organisationen. Därför blir det inte bara en resursförstärkning med en extra person för de aktuella ungdomarna. Det handlar om resurser från en hel organisation. Stödet från Ungdomsstyrelsen uppges ha inneburit en skillnad. Att bedriva ett förändringsarbete är krävande. Att göra ansökan och visa upp ett positivt beslut för högre chefer snabbade på processen. Stödet förstärkte förändringsbenägna krafter. En samverkan kring dessa unga hade skett oavsett Ungdomsstyrelsens medverkan. Däremot hade arbetet tagit längre tid. Anna Skagerström tillägger: Det har varit ett önskemål underifrån i kommunen. Det är svårt att ta sig igenom de murar som finns. Det gäller att ha tid, ork och lust att värna om annat än sin verksamhet och istället reflektera över vad som finns för individen i kommunen. Dator och pennor hade vi kunnat fixa själva. Tanken fanns. Snarare handlar det om att regeringen tycker att vi ska samverka mer. Med hjälp av Navigator Centrum anser projektansvarig att kommunen kan använda resurserna bättre. Hon uppger också att det har varit betydelsefullt med ekonomiskt stöd som inte tillhör en enskild förvaltning eller myndighet. 18

19 Navigator Centrum i ett bredare perspektiv Projektansvarig i Norrköping anser att kommunens resurser krävs när det är stora bekymmer runt unga människor. Hon tycker dessutom att det har fungerat bra med en kommunal huvudman. Däremot är hon bestämd på den punkten att kommunen inte ska arbeta ensam. Att arbeta ihop med ett studieförbund är en styrka. Kommunen skulle kunna köpa in motsvarande verksamhet från exempelvis en ideell organisation om de verkligen gav en aktör mandatet. Projektansvarig har dock svårt att se att det verkligen skulle fungera. Själv upplever hon att det är en fördel att vara kommuntjänsteman i kontakten med andra aktörer. Hon anser också att navigatorverksamhet är något som kan bestå oavsett om andra organisationer och strukturer förändras eftersom de fungerar som en egen organisation i sig som tar in andra. Än så länge är det för tidigt att uttala sig om navigatorverksamhet är ett bra sätt att nå unga som står långt ifrån arbetsmarknaden i kommunen. Vid tidpunkten för denna rapport har navigatorcentrum varit igång en månad och har 30 inskrivna. Tre av dem har fått praktik. Personalen har inte jobbat utåtriktat utan koncentrerat sig på unga som "finns i rullorna", alltså som förvaltningar och myndigheter redan varit i kontakt med. Projektansvarig i Norrköping uppger att navigatorverksamhet är bra eftersom rätt personer på rätt stolar når ungdomarna. En ambition är att Navigator Centrum ska vara ansvarigt för det kommunala uppföljningsansvaret i framtiden. Projekttiden är slut 1 september 2008 men verksamheten kommer troligtvis att permanentas. 16 Föregångaren Motala I april 2005 började en kraftsamling kring ungdomar i Motala. Trenden i kommunen är att antalet hushåll med socialbidragstagare i årsåldern minskar. Beviljade medel: kronor. Projektstart: Huvudman: Arbetsmarknadsenheten, Motala kommun. Samarbetsparter: Socialtjänsten, gymnasieskolans individuella program och Centrum för arbete och vuxnas lärande. Plats: Ekenäs Lärcenter i Motala. Metod: Nätverksarbete, samtal och coachning. Arbetar med en metod som kallas för hitta, gräva, lotsa och aktivera. Målgrupp: Ungdomar mellan 16 och 24 år som är i behov av extra stödinsatser för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Resultat: Från april 2005 till och med juni 2007 har 600 ungdomar aktiverats genom Ung resurs Källa: Anna Skagerström, projektansvarig för navigatorcentrum i Norrköping. 17 Källa: Torbjörn Holmqvist, utvecklingsledare på Ung Resurs. 19

20 Samverkan i Motala I augusti 2005 var nära av landets åringar registrerade som öppet arbetslösa enligt AMS. Drygt 500 av dem fanns i Motala. Andelen arbetslösa ungdomar i kommunen var 15,7 procent, dvs. dubbelt så hög som riksgenomsnittet. Något år tidigare hade arbetsförmedlingen bestämt att den inte skulle ta emot ungdomar under 20 år som inte fullföljt gymnasiet. Andelen ungdomar med försörjningsstöd ökade. 18 Bildningsnämnden vände sig till kommunstyrelsen och begärde en kraftsamling mot problemen. Kommunstyrelsen avsatte 2 miljoner kronor för projektet och valde att lägga det på Ekenäs Lärcenter. Ett samarbete mellan socialförvaltningen, kommunens arbetsmarknadsenhet och gymnasieskolan tog fart. Den nya verksamheten fick namnet Ung resurs. Ambitionen var att utgöra en brygga mellan skola och arbetsliv. Projektet har framförallt inriktat sig på de ungdomar som inte varit föremål för arbetsförmedlingens åtgärder. Via socialtjänsten visste Ung resurs vilka som hade sökt försörjningsstöd. Den andra gruppen var ungdomar som inte hade fullgjort gymnasiet och som riskerade att falla mellan stolarna. I april 2005 började Ung resurs ta emot deltagare. Sedan dess har antalet hushåll med åringar som får försörjningsstöd minskat. År 2005 fick i genomsnitt 160 hushåll med ungdomar i den här åldersgruppen bidrag för 10,6 miljoner kronor. Årsbasis för samma åldersgrupp 2006 var 113 hushåll som tillsammans fick 7,5 miljoner. 19 Beroendet av försörjningsstöd påverkas naturligtvis av många olika faktorer och hur stor del av minskningen som beror på att ungdomarna har aktiverats genom Ung Resurs är svårt att fastställa. Förvaltningarna samverkar genom en styrgrupp som får pengar, uppdrag och arbetsuppgifter från kommunstyrelsen. Styrgruppen består av cheferna för socialtjänsten, Centrum för arbete och vuxnas lärande och utvecklingsledaren för Ung resurs som träffas en gång per månad. Arbetsgruppen på Ung resurs består av en socialsekreterare från socialtjänsten, en lärare från individuella programmet och en arbetsmarknadshandläggare från Centrum för arbete och vuxnas lärande. Stödet från Ungdomsstyrelsen gick till en utvecklingsledare som fick en ledningsfunktion på 40 procent. Personalen gjorde också studiebesök på ungdomsverksamheter i Västerås och Rinkeby samt på Fryshuset i Stockholm. Ung resurs arbetar bland annat efter en metod de kallar hitta-gräva-lotsa och aktivera. Det första momentet går ut på att få tag på ungdomarna. Det andra innebär samtal där man kartlägger vilken hjälp som behövs från olika myndigheter. Under lotsa-momentet går de ungdomar som behöver det en tvåveckorskurs som innehåller yrkes- och studievägledning, social rådgivning, samhällsorientering och information om rättigheter och skyldigheter med mera. 18 Ungdomsstyrelsens tidskrift BRUS, nr. 3 år Källa: Torbjörn Holmqvist, utvecklingsledare på Ung Resurs. 20

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet

Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet Revisionssrapport Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet Krokoms kommun Kjell Pettersson Cert. kommunal revisor, Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga och kontrollmål 1 1.3 Metod

Läs mer

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUNSTYRELSEN

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSEN 2012-08-27 16 211 2012.0043 750 INFORMATIONS- OCH UPPFÖLJNINGSANSVAR FÖR UNGDOMAR 16-20 ÅR Au 120312 Föreligger skrivelse 2012-03-06 från kommunkontoret av vilket framgår att med anledning

Läs mer

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA 16-20 ÅR Halvårsrapport januari 2014 Datum: 2014-01-20 Sammanställt av: Lilian Lama, Uppföljningsansvarig Innehållsförteckning 1 Det kommunala informationsansvaret

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar LIDKÖPINGS KOMMUN Antagen av Carina Bertilsson, chef för KAA, 160519 Innehåll HANDLINGSPLAN FÖR AKTIVITETSANSVARET... 3 Aktivitetsansvaret har tre

Läs mer

Eskilstuna kommun. Det kommunala uppföljningsansvaret

Eskilstuna kommun. Det kommunala uppföljningsansvaret Eskilstuna kommun Det kommunala uppföljningsansvaret Innehåll Sammanfattning och bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte... 4 1.3. Revisionsfrågor... 4 1.4. Revisionskriterier...

Läs mer

Kommunala informationsansvaret

Kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Regnell Kommunala informationsansvaret Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2.

Läs mer

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

Lättare för unga att få jobb

Lättare för unga att få jobb Socialdemokraterna Skara 2010-09-08 Lättare för unga att få jobb - Ett vallöfte från Socialdemokraterna i Skara Innehållsförteckning I Skara ska alla unga erbjudas jobb eller utbildning... 3 2 miljoner

Läs mer

KA - Det kommunala aktivitetsansvaret. Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12

KA - Det kommunala aktivitetsansvaret. Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12 KA - Det kommunala aktivitetsansvaret Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12 Varför behöver vi ha en strategi för KA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016

Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-12-17 12 (xx) Dnr SN 2015/251 Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016 Sammanfattning Arbetslösheten bland

Läs mer

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA 16-19 ÅR Halvårsrapport maj 2014 Datum: 2014-05-08 Sammanställt av: Lilian Lama, Uppföljningsansvarig Karolina Grip, Verksamhetscontroller Sammanfattning I Ungdoms-

Läs mer

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år SKRIVELSE Monica Isaksson, 20141014 Vårt Dnr: 2012-0043 Kommunstyrelsen Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-27,

Läs mer

Rapport: Informationsansvaret, ungdomar år,

Rapport: Informationsansvaret, ungdomar år, 1 2012-05-07 Rapport: Informationsansvaret, ungdomar 16-20 år, Bakgrund I skollagen regleras kommunernas ansvar för uppföljning av ungdomar, 16 20 år, som befinner sig utanför utbildning eller arbete.

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Gemensamma taget, GT

Gemensamma taget, GT Gemensamma taget, GT Bakgrund/Problemformulering I Lycksele finns det ca: 80 helt arbetslösa ungdomar under 25 år och ytterligare 200 till som har deltid, eller tillfälliga anställningar. Ett flertal ungdomar

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Håbo kommun och Arbetsförmedlingen har arbetat fram en gemensam plan för samverkan, vilken beskrivs i denna bilaga. Genom intervjuer och arbetsmöten med

Läs mer

Tommy Berglund. Rapport: Samverkansprojekt AME-IFO Ludvika kommun. Kartläggning, metodutveckling och samverkanrutiner ungdomar år.

Tommy Berglund. Rapport: Samverkansprojekt AME-IFO Ludvika kommun. Kartläggning, metodutveckling och samverkanrutiner ungdomar år. Tommy Berglund Rapport: Samverkansprojekt AME-IFO Ludvika kommun. Kartläggning, metodutveckling och samverkanrutiner ungdomar 18-24 år. Inledning Arbetsförmedlingens egen återrapportering 2013 visar att

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 Fagersta 12 04 2012 www.samordningnv.se http://samordningnv.blogspot.com/ www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Särskilda medel Utifrån att Mönsterås kommun hade en oproportionerligt hög ungdomsarbetslöshet år 2013, så beslutade kommunstyrelsen 1 att år 2014 avsätta

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Lokal överenskommelse Parter Melleruds Kommun 212000-1488 Arbetsförmedlingen Vänersborg/Mellerud 202100-2114 Syfte Att genom samarbete, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-09-25 SN 2011.0193 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Sammanfattning Genom

Läs mer

Kartläggning unga vuxna år i Motala

Kartläggning unga vuxna år i Motala Kartläggning unga vuxna 16-24 år i Motala Motala maj 2016 Madeleine Öberg Samordningsförbundet Västra Östergötland 1 Sammanfattning Syftet med kartläggningen är att få en gemensam bild av situationen för

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014 Ungdomsuppföljning ungdomar 16-20

ÅRSRAPPORT 2014 Ungdomsuppföljning ungdomar 16-20 ÅRSRAPPORT 2014 Ungdomsuppföljning ungdomar 16-20 Sammanfattning Fler ungdomar studerar eller arbetar Fler ungdomar har kommit tillbaka till studier eller arbete efter att de hoppat av gymnasiet jämfört

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel

Ansökan om utvecklingsmedel 1 (5) Handläggare: Gunilla Ericsson 2013-10-23 GN 2013.0176 Gymnasienämnden Kommunstyrelsen Karlskoga Ansökan om utvecklingsmedel Sammanfattning Gymnasienämnden ansöker om utvecklingsmedel hos kommunstyrelsen

Läs mer

Handlingsplan KAA. Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg HANDLINGSPLAN KAA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Handlingsplan KAA. Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg HANDLINGSPLAN KAA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handlingsplan KAA Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg 2016-08-15 Antagen av Svante Tolf ansvarig chef för KAA Framtagen av Petra Wallin HANDLINGSPLAN KAA BARN-

Läs mer

Granskning av det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar år

Granskning av det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar år Granskning av det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar 16-20 år Ljusdals kommun December 2010 David Emanuelsson Sammanfattning... 2 Inledning... 1 Bakgrund... 1 Revisionsfråga och metod... 1 Resultat

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN 2016-06-02 1 (8) ANSÖKAN TILL FINSAM LEKEBERG OCH ÖREBRO ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: 2016-06-02 Benämning Samordnad förvaltningsövergripande

Läs mer

Rapport om aktivitetsansvaret gällande ungdomar år i Sundbyberg

Rapport om aktivitetsansvaret gällande ungdomar år i Sundbyberg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Petra Wallin 2015-06-05 1 (5) Rapport om aktivitetsansvaret gällande ungdomar 16 20 år i Sundbyberg Kommunen har fram till och med december 201 haft skyldighet att, enligt

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

Motion om arbetsmarknadspolitiken

Motion om arbetsmarknadspolitiken 2007-10-29 238 509 Kommunstyrelsen 2008-10-13 218 380 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 196 476 Dnr 07.677-008 oktkf54 Motion om arbetsmarknadspolitiken Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Ansökan om medel för en förlängning av Gemensamma Taget 2008:

Ansökan om medel för en förlängning av Gemensamma Taget 2008: Ansökan om medel för en förlängning av Gemensamma Taget 2008: Gemensamma Taget startade hösten 2006 och enligt den ursprungliga ansökan var tanken att projektet skulle löpa över tre år, men medel beviljades

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN. Samordnare av Samverkansteam. Rehabkoordinator.

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN. Samordnare av Samverkansteam. Rehabkoordinator. Ansökan till Finsam Lekeberg och Örebro ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: november 2015 Benämning Samverkan Lekeberg Samordnare av Samverkansteam.

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan En beskrivning av hur samverkan inom överenskommelsen organiseras utifrån de behov som identifierats. Inklusive de resurser som respektive aktör bidrar

Läs mer

Beslut om stöd till projekt Järvalärling yrkesutbildning i nya former för unga vuxna

Beslut om stöd till projekt Järvalärling yrkesutbildning i nya former för unga vuxna STADSLEDNINGSKONTORET STADSDIREKTÖREN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-04-16 Handläggare: Magnus Andersson Telefon: 08-508 29 312 Beslut om stöd till projekt Järvalärling yrkesutbildning i nya former för

Läs mer

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017 KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017-03-27 Varför behöver vi ha en gemensam handlingsplan/strategi för KAA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/ , med förslag till beslut att

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/ , med förslag till beslut att stadsdelsnämnd Sida 54 (81) Del 2 Öppna delen 23 Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan (SOU 2013:74) - Svar på remiss Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/904-2013,

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Nationell samling för unga utanför

Nationell samling för unga utanför 2015-05-01 Nationell samling för unga utanför Ungdomsarbetslösheten i Sverige Ungdomsarbetslösheten har stigit och Sverige har idag en högre ungdomsarbetslöshet än jämförbara länder. År 2014 uppgick arbetslösheten

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008 Utvecklingsförvaltningen Arbetscentrum Enhetsplan 2008 Enhetssplan för Arbetscentrum 2008 Syfte Arbetscentrum består av två enheter, Invandrar/SFI-enheten, Arbetsmarknadsenheten. Arbetscentrum arbete syftar

Läs mer

Centerpartiet Vi anser att dessa kurser varit framgångsrika. Vi arbetar för att dessa ska kunna fortsätta även i framtiden.

Centerpartiet Vi anser att dessa kurser varit framgångsrika. Vi arbetar för att dessa ska kunna fortsätta även i framtiden. Fem frågor till riksdagspartierna inför valet 2014 1. Anser ni att de studiemotiverande folkhögskolekurserna ska få fortsätta efter 2014 och därmed också satsningen på extra folkhögskoleplatser på allmän

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Bromölla kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport.

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Bromölla kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport. Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av Bromölla kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret 1 (12) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Bromölla kommun Resultat Syfte och frågeställningar Metod

Läs mer

Fastställande av ersättningsnivån i kommunala ungdomsprogrammet (KUP) samt rekommendation om avtal avseende KUP och ungdomsgarantin (UG) år 2006

Fastställande av ersättningsnivån i kommunala ungdomsprogrammet (KUP) samt rekommendation om avtal avseende KUP och ungdomsgarantin (UG) år 2006 PM 2006 RV (Dnr 331-4750/2005) Fastställande av ersättningsnivån i kommunala ungdomsprogrammet (KUP) samt rekommendation om avtal avseende KUP och ungdomsgarantin (UG) år 2006 Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Silvie Jalmsell, sektionschef unga vuxna Arlandaregionen Arbetsförmedlingen

Silvie Jalmsell, sektionschef unga vuxna Arlandaregionen Arbetsförmedlingen KONTAKTUPPGIFTER Hanna Bäck Enhetschef Vägval Ungdom 08-590 973 39 Hanna.back@upplandsvasby.se BEHÖRIGA FÖRETRÄDARE Upplands Väsby, 2015-12-31 Mathias Bohman, Kommunstyrelsens ordförande Upplands Väsby

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skellefteå

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skellefteå Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skellefteå Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Fyll i nedanstående ansökan. Observera att ett krav för att ansökan ska behandlas är att den tar upp samverkan

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Ödeshögs kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport.

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Ödeshögs kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport. Bilaga 1 Verksamhetsrapport Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av Ödeshögs kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret Skolinspektionen Verksamhetsrapport 2 (12) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

2012 ISSN 1651-2855 ISBN

2012 ISSN 1651-2855 ISBN Temagruppen Unga i arbetslivet Temagruppen Unga i arbetslivet ska verka för att erfarenheter och kunskaper från projekt med finansiering från Europeiska socialfonden tas till vara. I temagruppen samarbetar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN

I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN SKRIFTER FRÅN TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 2011:4 2011 ÅRS UPPFÖLJNING AV UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN ALLMÄN INFORMATION Temagruppen@ungdomsstyrelsen.se MEDIA

Läs mer

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Kommunstyrelsen Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-10-22 Sid Delges: Socialnämnden och arbete Peter Nyberg Styrdokument 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Handlingsplan Utifrån inventering och analys kring

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik

Arbetsmarknadsstatistik ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2017-05-18 Diarienummer AMN-2017-0181 Arbetsmarknadsnämnden Arbetsmarknadsstatistik Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås

Läs mer

Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm

Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm Vår handläggare FÖRSLAG 1 (6) Datum Vår beteckning Helene Björkqvist 2010-04-07 Förvaltningschef Ert datum Er beteckning Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm Bakgrund Viadidaktnämnden

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer

Uppföljningsansvaret för 16-19åringar.

Uppföljningsansvaret för 16-19åringar. SOCIALFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN AMN DNR: 11.0-0098/2011 SID 1 (11) 2011-05-20 Handläggare: Karin Eriksson Bech Telefon: 08 508 25 468 Till Arbetsmarknadsnämnden Uppföljningsansvaret för

Läs mer

Slutrapport SATSA Implementeringsprojekt 2011

Slutrapport SATSA Implementeringsprojekt 2011 Slutrapport SATSA Implementeringsprojekt 2011 Inledning Syftet med SATSA-projektet var att utveckla nya samverkansformer mellan Örebro kommun landstinget arbetsförmedlingen och försäkringskassan, så att

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning (bilaga 1)

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning (bilaga 1) Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning (bilaga 1) Nedan följer en kartläggning av gruppen unga i Tyresö kommun som varken arbetar eller studerar, eller är undersysselsatta. Först redovisas

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2016-01-13 Diarienummer AMN-2015-0391 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning, i tjänsteutlåtandet daterat , och lägger ärendet till handlingarna.

Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning, i tjänsteutlåtandet daterat , och lägger ärendet till handlingarna. Individ- och familjeomsorg VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Ariane Andersson Telefon: 08-508 20 065 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-04-26 SDN 2006-05-17 Dnr 503-190/2006 ARBETSLÖSHET BLAND UNGA I VANTÖR

Läs mer

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Tjänsteutlåtande Rektor 2014-11-17 Stefan Quas 08-590 976 24 Dnr: stefan.quas@upplandsvasby.se UBN/2014:232 33204 Utbildningsnämnden Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Förslag

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm 9 maj 2014 Marcus Löwing Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Västmanlands län april 2014 11 956 (9,6 %) 5 494 kvinnor (9,3 %) 6 462 män (9,8 %) 2 800

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering Bakgrund/problemformulering Ung resurs I Lycksele finns det idag ett stort antal arbetslösa ungdomar under 25 år som är helt arbetslösa, arbetar deltid eller har tillfälliga anställningar. Ett stort antal

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Praktik och tidsbegränsade anställningar med statligt stöd från Arbetsförmedlingen sker på kommunens förvaltningar samt i kommunens för ändamålet skapade

Läs mer

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-08-20 Socialnämnden 161 Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd Dnr SN 2013/0448 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-08-09 Slutrapport

Läs mer

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. ORGANISATION - SAMVERKAN I Landskrona pågår sedan 2014 samverkan kring ungdomsfrågorna

Läs mer

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Jens Sandahl, Analysavdelningen jens.sandahl@arbetsformedlingen.se Sammanfattning av budskap Ungdomar är ingen homogen grupp Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Plan att redovisas senast 28 februari 2012 enligt regleringsbreven för 2012 aktivitetsersättning

Läs mer

UNGA UTANFÖR GREPPA MÖJLIGHETERNA Årsrapport 2012 om det kommunala uppföljningsansvaret

UNGA UTANFÖR GREPPA MÖJLIGHETERNA Årsrapport 2012 om det kommunala uppföljningsansvaret 3 Innehåll Inledning... 6 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 8 Beskrivning av uppdraget... 8 Beskrivning av målgruppen... 9 Mål för arbetet... 9 Arbetssätt, aktiviteter och metoder... 9 Resultat december

Läs mer

Ett vägledningscentrum i samverkan

Ett vägledningscentrum i samverkan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Vuxenutbildningen Sofia Axelsson, 070-167 89 25 Datum 1 (7) Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Ett

Läs mer

Halvårsrapportering till Finsam Sydnärke av #jagmed Perioden 1/1-30/6 2016

Halvårsrapportering till Finsam Sydnärke av #jagmed Perioden 1/1-30/6 2016 Halvårsrapportering till Finsam Sydnärke av #jagmed Perioden 1/1-30/6 2016 Vennerstrand, Jenny Jenny.vennerstrand@skola.kumla.se Innehåll Bakgrund... 2 Uppdatering beträffande arbetet med projektet...

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer