Motion av Ewa Bertz (FP) angående Jojo-kort som ett komplement till alla färdtjänstresenärer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion av Ewa Bertz (FP) angående Jojo-kort som ett komplement till alla färdtjänstresenärer"

Transkript

1 Malmö stad Vård- och omsorgsberedningen 1 (1) Datum Diarienummer STK Kommunstyrelsen Motion av Ewa Bertz (FP) angående Jojo-kort som ett komplement till alla färdtjänstresenärer STK Vård-och omsorgsberedningen behandlade rubricerat ärende vid sitt sammanträde den 2 juni och beslutade föreslå kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad med vad som har anförts i ärendet. För vård- och omsorgsberedningen Ordförande Carina Nilsson Sekreterare Ingegerd Kling

2 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum Handläggare Per Lövgren Controller Tjänsteskrivelse Motion av Ewa Bertz (FP) angående Jojo-kort som ett komplement till alla färdtjänstresenärer STK Sammanfattning Kommunstyrelsen har att yttra sig över motionen av Ewa Bertz (FP) om att initiera utredning om att Malmö stad ska erbjuda alla färdtjänstresenärer oavsett om det gäller abonnemangsform 1, 2 eller 3 möjlighet att nyttja kollektivtrafiken avgiftsfritt som ett komplement till färdtjänst med taxi. Ett kombinerat kort inom Malmö kommun skulle innebära större valfrihet och rörelsefrihet för Malmös äldre. De som har möjlighet att åka buss eller tåg kan välja abonnemangsform 2 där detta ingår. Stadskontoret anser precis som remissinstansen, Servicenämnden, att valmöjlighet redan finns och att förslaget enligt motionen inte ska införas. Att införa möjligheten för dem med abonnemangsform 1 att fritt åka buss och tåg är förenat med hög kostnad utifrån nuvarande avtal med Skånetrafiken. Vid ändrade avtalsvillkor som innebär lägre kostnader för Malmö stad och högre nytta för medborgaren, kan frågan omprövas enligt motionärens förslag. Vård- och omsorgsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet Beslutsunderlag Motion av Ewa Bertz (FP) angående Jojo-kort som ett komplement till alla färdtjänstresenärer Remiss till servicenämnden G-Tjänsteskrivelse- VoO beredningen Yttrande motionen om busskort till personer med färdtjänst Remissvar från servicenämnden Beslutsplanering KS Fördelningsmöte KS Fördelningsmöte Vård- och omsorgsberedningen KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

3 2 (7) Ärendet Kommunstyrelsen har att yttra sig över motionen av Ewa Bertz (FP) om att initiera utredning om att Malmö stad ska erbjuda alla färdtjänstresenärer oavsett om det gäller abonnemangsform 1, 2 eller 3 möjlighet att nyttja kollektivtrafiken avgiftsfritt som ett komplement till färdtjänst. Motionären menar att motsvarande som har funnits sedan nittotalet i Stockholm och att mätningar där visar att cirka hälften av alla resor sker inom kollektivtrafiken. I Stockholm gäller kortet kombinerat för färdtjänstresor och för resor med den allmänna kollektivtrafiken. Möjligheten att åka kollektivtrafik i Malmö ska vara en bonus för dem som åker färdtjänst. Resandet i Stockholm visar att det sker cirka 3.5 miljoner resor i kollektivtrafik med det kombinerade kortet. Detta kan ställas mot cirka 4 miljoner resor som görs inom ramen av färdtjänst- och sjukresor. Ett kombinerat kort inom Malmö kommun innebär större valfrihet och rörelsefrihet för Malmös äldre. Motionären menar vidare att många av dagens äldre har aktiva liv, är friskare vissa dagar och att en bussresa i de fallen skulle vara mer passande än en färdtjänstresa med taxi. Men ibland behövs färdtjänst då ork inte finns. Det är en viktig valfrihet som Folkpartiet Liberalerna vill ge de äldre i Malmö. Motionären menar även att ett införande denna valfrihet inte ska hindras på grund av ekonomiska skäl. Folkpartiet Liberalerna i Malmö vill att Malmö stad utreder möjligheten att introducera ett Jojo-kort så alla färdtjänstresenärer ska ha möjlighet att nyttja kollektivtrafiken gratis som ett komplement till färdtjänst som utförs med taxi. Hur själva utformningen ska se ut och om det enbart ska gälla vissa tider vill vi att utredningen ska ta fram förslag på. Motionen har remitterats till servicenämnden för yttrande Servicenämndens yttrande Servicenämnden ser mycket positivt på att malmöborna i så stor utsträckning som möjligt använder kollektivtrafik. Vad gäller färdtjänstresenärer, ska man däremot ta i beaktande att färdtjänst beviljas enligt Lag (1997:736) om färdtjänst. Endast sökanden som har väsentliga svårigheter att resa med allmänna kommunikationer, kan bli berättigad färdtjänst. Den krets färdtjänstresenärer som skulle kunna åka buss enligt motionens förslag är därför relativt begränsad, och dessa resenärer har redan idag genom olika abonnemangsformer möjlighet att åka buss till ett subventionerat förmånligt pris. Med hänsyn till yttrandet anser Servicenämnden att förslaget om införande av gratis Jojo-kort till Malmös alla färdtjänstresenärer inte ska införas. Bakgrund och fakta om färdtjänsten Nuvarande avgiftsmodell infördes den 1 mars 2013 då tre olika former av abonnemang tillkom. Anledning var bl.a. att möta de olika behov som de färdtjänstberättigade hade. Vissa personer har behov av att åka många resor andra inte och en stor andel av de färdtjänstberättigade åker väldigt sällan under året. En grundläggande tanke med det nya avgiftssystemet, med 3 olika abonnemangsformer, var att så många som möjligt, av de färdtjänstberättigade som kunde åka buss eller tåg med ledsagare, skulle ta steget att göra så. Stadskontoret instämmer med motionären, att det är bra för den enskilde att kunna nyttja den allmänna kollektivtrafiken, när möjligheten uppstår. Att införa gratis åkande med kollektivtrafiken för endast gruppen som har färdtjänst är tveksamt utifrån ett likabehandlingsperspektiv av medborgaren och skulle i så fall även gälla dem som valt abonnemang 2 och 3. De som valt abonnemangsform 2 betalar en avgift per månad som motsvarar vad ett periodkort på Skånetrafiken kostar, samma pris som övriga invånare, pendlar m.fl. Abonnemangsform 3 kom till för att ge ett ännu starkare incitament för dem som oftast kan åka

4 med allmän kollektivtrafik också gör så och därför infördes en ännu lägre avgift för den gruppen. Avgifterna innebär att buss och tåg egentligen inte är gratis för dessa grupper och för att bli gratis måste samtliga avgifter avskaffas, vilket kommer innebära ökade kostnader för Malmö stad. 3 (7) Före införandet av de nya avgifterna, fanns ca personer med färdtjänsttillstånd. Av dessa, ca 2000 personer huvudsakligen äldre, åkte inte någon resa alls med färdtjänsten under en månad. Idag är det fortfarande ca 6200 personer som har färdtjänsttillstånd d.v.s. oförändrat antal, för att under ett antal år tidigare, ökat varje år. Anledningar till att antalet personer med färdtjänst inte ökar, kan bero på den nya taxan men också att antalet personer som är äldre än 85 år inte ökar i samma omfattning som tidigare utan snarare minskar i antal. Befolkningsprognoser visar att antalet personer i åldergruppen beräknas minska något fram till 2020 för att öka marginellt fram till De abonnemangsformer som finns för resor inom Malmö stad är Abonnemangsform 1: Den som reser sällan, som redan har färdtjänst eller blir beviljad färdtjänst får detta alternativ per automatik när något aktivt val inte görs. Detta abonnemang är anpassat för den som gör högst 17 enkla resor under en månad. Månadskostnaden är 145 kronor och i denna ingår fem enkelresor inom Malmö. Vid mer än fem resor betalar den resande 29 kronor för varje resa som görs med färdtjänst inom Malmö. För den som reser mycket under en månad innebär det att kostnaden kan bli hög då det inte finns något kostnadstak. Vid behov av ledsagare i bilen så medföljer denna gratis. Den som kan eller har möjlighet att åka buss eller tåg och har abonnemangsform 1, kan utnyttja Skånetrafikens kort Jojo Serviceresor. Kortet fungerar som ett reskort och ger 30 % rabatt på biljettpriset jämfört med ordinarie kontantpris inom Skåne. Kortet måste laddas med minst 200 kr. Kortet medger att ta med sig en ledsagare utan kostnad. Man har också rätt att gratis ta med sig två barn under 7 år. Abonnemangsform 2: För den som vill ha en fast avgift och regelbundet reser mycket med färdtjänsten och även vill kunna åka buss eller tåg med ledsagare i Malmö eller vill ha en fast av-

5 gift, kan välja detta abonnemang. Månadskostnaden är 495 kronor och det går att resa så mycket man behöver både med färdtjänst (taxi) och med bussar och tåg inom Malmö. Vid resa med buss eller tåg medföljer ledsagare utan kostnad. 4 (7) Abonnemangsform 3: För den som vill åka buss med ledsagare och kan genomföra merparten av resorna med buss eller tåg med hjälp av en ledsagare kan välja detta alternativ. Månadskostnaden är 322 kronor och det går att åka obegränsat antal resor med buss och tåg inom Malmö. Ledsagare medföljer utan kostnad. Vid behov av resa med färdtjänst (taxi) kostar det 29 kronor för en enkelresa inom Malmö och man betalar för varje resa. Det finns inget kostnadstak för resor med färdtjänst (taxi) i denna abonnemangsform. Tabellen nedan visar antalet färdtjänstberättigade fördelade på de olika abonnemangsformerna mars Antal personer med färdtjänsttillstånd Färdtjänst, antal resor och tillstånd mars 2014 Abonnemang 1 Abonnemang 2 Abonnemang Taxi Taxi Buss/tåg Buss/tåg Antal resor i mars Antal resor/färdtjänsttillstånd under mars -14 Antal resor med buss/tåg per färdtjänsttillstånd Antal resor med taxi per färdtjänsttillstånd Antal personer med färdtjänsttillstånd men som inte åkte i mars med färdtjänsten (taxi, buss och tåg). Andel i abonnemangsgruppen med färdtjänsttillstånd som inte åkte med färdtjänsten i mars (2022/4831) , , % 7 % 65 % Malmö stads överenskommelse med Skånetrafiken Malmö stad betalar idag 233 kr/månad för varje kort i abonnemangsform 2 och 3. För varje buss- eller tågresa som den färdtjänstberättigade gör under månaden betalar Malmö stad 14,50 kr. Avtalet löper till och med 31 december Avtalet ger möjlighet till uppsägning med ömsesidig rätt att årligen under avtalsperioden med minst tre kalendermånaders föregående varsel säga upp avtalet för upphörande vid kalenderårsskifte. Beräkning att utöka abonnemangsform 1 med buss- och tågkort. Nedan beräkning bygger på antagandet att de som valt abonnemangsform 1 också skulle få tillgång till obegränsat med buss och tågresor inom Malmö. Beräkning baseras på befintligt avtal

6 med Skånetrafiken (se ovan). Avtalet följs upp löpande och om andra former av avtal möjliggörs med Skånetrafiken som är mer fördelaktiga för de åkande och Malmö stad, kommer omförhandling ske. Nämnas kan att Regionstyrelsen tog beslut om att införa fria resor i den allmänna kollektivtrafiken inom Skåne för färdtjänstberättigade kunder i de kommuner där Region Skåne har färdtjänstansvar. Med anledning av detta har Stadskontoret inlett diskussion med Skånetrafiken om vad det kan innebära för möjligheter för färdtjänstberättigade i Malmö och om det finns behov att ändra den modell som vi valt och kanske utöka buss och tåg till hela Skåne. 5 (7) De personer som har valt abonnemangsform 1 har troligtvis gjort detta för att behovet av att åka är litet. Antal personer som valt abonnemangsform 1 är Av dessa åkte 2022 personer inte någon resa under mars månad. Samma mönster framkom vid avgiftsutredning om ny färdtjänsttaxa Om buss- och tågkort skulle utökas till gruppen som inte åker (2022 personer) blir den fasta kostnaden till Skånetrafiken 5,6 mkr/år. Övriga 2839 personer åker i genomsnitt 7,68 resor/månad med färdtjänsten (taxi). Den fasta kostnaden för buss- och tågkort för denna grupp beräknas till ca 7,9 mkr/år. Total fast ersättning till Skånetrafiken för hela gruppen (4861 personer) blir ca 13,5 mkr/år oavsett antal resor med buss eller tåg. Till den fasta kostnaden tillkommer kostnaden för varje genomförd resa (14,50 kr/resa). En taxiresa är vanligtvis dyrare än en buss- eller tågresa om den är inom Malmö stad. För att den totala kostnaden för färdtjänsten inte ska öka måste ett stort antal taxiresor i den aktuella gruppen växla om till att åka buss eller tåg. Om samtliga taxiresor som gruppen gör (ca 22000/månad) löstes med buss eller tåg istället, blir den rörliga årskostnaden till Skånetrafiken ca 3,8 mkr. Totalkostnad och ersättning till Skånetrafiken blir, (fasta plus rörliga), blir ca 17,4 mkr/år och kostnad per resa för Malmö stad blir 66 kr. En färdtjänstresa på 6 km med taxi, kostar inom Malmö ca 80 kr. Att samtliga resor skulle övergå till buss eller tåg är inget realistiskt scenario. Detta eftersom varje person genomgår en bedömning om rätten till biståndet och en anledning att få färdtjänsttillstånd är att personen inte kan åka ordinarie kollektivtrafik. I regelverk och lagstiftning framgår enigt nedan: Resor för personer som har en funktionsnedsättning som inte är tillfällig och som på grund av sin funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmän kollektivtrafik (bussar och tåg). Särskild kollektivtrafik (färdtjänst) är samhällsbetald trafik som inte är öppen för alla utan kräver någon form av tillstånd. Till särskild kollektivtrafik räknas bland annat färdtjänst, riksfärdtjänst, vissa sjukresor samt skol- och särskoleskjutsar. Med ovan prövning för att få färdtjänsttillstånd och det stora antalet personer valt abonnemangsform 1, uppstår frågan hur många som kan åka buss eller tåg istället för taxi? Troligtvis kan ett antal resor övergå till buss och tåg om möjlighet till ledsagare finns att tillgå, stadsmiljön är tillgänglig, både vid hållplatser och vägen dit och vid resmålet fordon (bussar och tåg) är tillgängliga. vädret och årstiden tillåter med tanke på ex snö En del av dem som beviljats färdtjänst har behov av att få hjälp redan vid dörren för att kunna ta sig ut till taxin och även stort behov av hjälp vid resmålet (dörr till dörr). En del personer har även behov av assistans för att kommer ner för trappor och ut ur fastigheten. Vid dessa tillfällen har stadsmiljö m.m. mindre betydelse vid val att transportmedel.

7 Med ovan resonemang bedöms behovet och möjligheten för gruppen att åka buss och tåg, liten, samtidigt som behovet av antal resor är litet. Dessa faktorer tillsammans talar mot att ett flertal resor i gruppen kan övergå till buss eller tåg. 6 (7) Nedan redovisas kostnaden för Malmö stad om olika andel av taxiresorna, bland dem som har abonnemangsform 1, går över till buss eller tåg. En resa på 6 km inom Malmö kostar i framkörning i medeltal, 24,39 kr och kostnad per km är i medeltal 9,25 kr med nuvarande avtal. I exemplet nedan beräknas även hur kalkylen förändras om avtalet om ersättningen till taxi ökar med 15 %. Beräkning kostnad om personer med abonnemangsform 1 får buss- och tågkort. En resa 6 km med taxi. Antagande att andelen taxiresor överförs till buss/tåg Antal personer med Antal resor färdtjänstillstå med buss nd i /tåg istället abonnemang för taxi 1 Rörliga kostnad till Skånetrafiken vid 14,5 kr / resa Fast kostnad. Ersätting till Kr / månad Skånetrafik en 233 kr / kort Kr/ år Kr / resa med buss/tåg Kr / resa. Nuvarande Kr/ resa. avtal: Antag höjt Framkörnin pris p.g.a g, 24,39 kr i upphandli medel / ng 15 % 9,21 kr/km 10,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Tabellen ovan visar att minst 80 % av taxiresorna måste övergå till buss eller tåg för att kostnaden för färdtjänsten inte ska öka. Om avtalen med taxi blir 15 % dyrare, räcker det med ca att 70 % av resorna genomförs med buss eller tåg. Men detta gäller enbart om Skånetrafiken inte höjer avgifterna för buss och tåg. Årskostnad för Malmö stad vid avtal med Skånetrafiken om buss- och tågkort till personer som har abonnemangsform 1. Andel resor med buss eller tåg (antal tillstånd 4861, antal resor 21804/mån) Ersättining till taxibolag för resor (6 km/resa) Årskostnad Ersättning till Skånetrafiken för buss och tågresor (Årskostnad) Totalkostnad Buss, tåg och taxi (Årskostnad) Ökad totalkostnad/år vid olika andel resande som övergår till buss och tåg 0% % % % % % % % % % %

8 Tabellen ovan visar att om inga resor (0 %) går över från taxi till buss och tåg, är kostnadsökningen för Malmö stad, ca 13,5 mkr/år. Det är först när ca 70 % - 80 % av resorna genomförs med buss och tåg som ett busskort till abonnemangsform 1 är kostnadsneutralt för Malmö stad. 7 (7) Stadskontorets slutsatser En grundläggande tanke med det nya avgiftssystemet, med 3 olika abonnemangsformer, var att så många som möjligt, av de färdtjänstberättigade som kunde åka buss eller tåg med ledsagare, skulle ta steget att göra så. De som aktivt väljer en abonnemangsform idag gör det utifrån sina behov av resor och för dem som kan åka buss eller tåg är avgiften samma som för andra (ej färdtjänstberättigade) med samma behov av resor inom Malmö stad. Med beaktande av de personers resmönster som valt abonnemangsform 1 samt med nuvarande avtalskonstruktion med Skånetrafiken, bedöms det inte vara realistiskt att 70 % till 80 % av resorna i abonnemangsform 1 går över till buss och tåg för att ett införande av busskort till hela gruppen ska vara kostnadsneutralt för Malmö stad. Ett busskort kan vara förenat med många positiva effekter och som motionären menar har många av dagens äldre aktiva liv, är friskare och skulle vissa dagar kunna ta en bussresa istället. Att erbjuda buss- tågkort till samtliga som idag valt abonnemangsform 1 kommer innebära att ca mkr måste tillskjutas färdtjänsten för att finanisera de ökade kostnaderna. De som har möjlighet att åka buss eller tåg kan välja abonnemangsform 2 där detta ingår. Stadskontoret anser precis som remissinstansen, Servicenämnden, att valmöjlighet redan finns idag och att förslaget enligt motionen inte ska införas. Vid ändrade avtalsvillkor med Skånetrafiken, som innebär lägre kostnader för Malmö stad och högre nytta för den färdtjänstberättigade, kan frågan omprövas enligt motionärens förslag. Ansvariga Birgitta Vilén-Johansso Avdelningschef Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

9 Motion till Malmö kommunfullmäktige Inför Jojo-kort som ett komplement till alla färdtjänstresenärer Det är dags att Malmö erbjuder alla färdtjänstresenärer oavsett om det gäller abonnemangsform 1, 2 eller 3 möjlighet att nyttja kollektivtrafiken avgiftsfritt som ett komplement till färdtjänst. Motsvarande har funnits i Stockholm sedan nittiotalet och i mätningar visar det sig att cirka hälften av alla resor sker inom kollektivtrafiken. I Stockholm gäller kortet kombinerat för färdtjänstresor och för resor med den allmänna kollektivtrafiken. Möjligheten att åka kollektivtrafik i Malmö ska vara en bonus för dem som åker färdtjänst. Resandet i Stockholm visar att det sker cirka 3.5 miljoner resor i kollektivtrafik med det kombinerade kortet. Detta kan ställas mot cirka 4 miljoner resor som görs inom ramen av färdtjänst- och sjukresor. Ett kombinerat kort inom Malmö kommun innebär större valfrihet och rörelsefrihet för Malmös äldre. Många av dagens äldre har aktiva liv, är friskare vissa dagar och ofta kan då en bussresa vara mer passande än en färdtjänstresa. Men ibland behövs färdtjänst då ork inte finns. Det är en viktig valfrihet som Folkpartiet Liberalerna vill ge de äldre i Malmö. Detta ska inte hindras på grund av ekonomiska skäl. Folkpartiet Liberalerna i Malmö vill att Malmö stad utreder möjligheten att introducera ett Jojo-kort så alla färdtjänstresenärer ska ha möjlighet att nyttja kollektivtrafiken gratis som ett komplement till färdtjänst. Hur själva utformningen ska se ut och om det enbart ska gälla vissa tider vill vi att utredningen ska ta fram förslag på. Jag yrkar därför: - Att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda och presentera ett förslag om införandet av gratis Jojo-kort till Malmös alla färdtjänstresenärer. Ewa Bertz (FP) Malmö Besöksadress Östergatan Malmö tfn

10

Vård- och omsorgsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige

Vård- och omsorgsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige SIGNERAD 2015-03-25 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2015-03-24 Vår referens Per Lövgren Controller Per.Lovgren@malmo.se Tjänsteskrivelse Justering av färdtjänsttaxa 2015 STK-2015-181 Sammanfattning

Läs mer

Färdtjänst. - den särskilda kollektivtrafiken. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00

Färdtjänst. - den särskilda kollektivtrafiken. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00 Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Färdtjänsthandläggare 0410-73 34 59, 0734-42 29 49 Telefontid: Måndag - fredag mellan 8.30-9.30 E-post:

Läs mer

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning SIGNERAD 2015-04-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) 2015-04-13 Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare jan.lanzownilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende

Läs mer

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken FÄRDTJÄNST den särskilda kollektivtrafiken Färdtjänst Färdtjänst är en form av kollektivtrafik och inte en vanlig taxiresa. All färdtjänst bygger på samåkning. Färdtjänst kan beviljas för personer med

Läs mer

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken FÄRDTJÄNST den särskilda kollektivtrafiken Färdtjänst Färdtjänst är en form av kollektivtrafik och inte en vanlig taxiresa. All färdtjänst bygger på samåkning. Färdtjänst kan beviljas för personer med

Läs mer

LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST?

LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST? Färdtjänst VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder

Läs mer

Svedala Kommuns 2:33 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 2:33 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Taxa och regler för färdtjänst i Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2010-01-13, 5, 2015-10-14 137 Gäller från 2016-01-01 Vad är färdtjänst och vem har rätt till färdtjänst?

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 109 Motion från Anders Olin (SD) avseende planprogram och detaljplaner för mindre och billigare lägenheter (Dnr STK-2013-431) Till

Läs mer

Motion av Mohamad Hassan (FP) om att snarast förbättra färdtjänsten i Uppsala

Motion av Mohamad Hassan (FP) om att snarast förbättra färdtjänsten i Uppsala 4 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Davidsson Per (KLK) Åhrman Josefin (SBF) Datum 2015-08-11 Diarienummer KSN-2015-0508 Gatu- och samhällsmiljönämnden Motion av Mohamad Hassan (FP) om att snarast

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 2013-12-17 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst Antagna av socialnämnden 2008-12-17, 219, dnr 08/SN 0201

Riktlinjer för färdtjänst Antagna av socialnämnden 2008-12-17, 219, dnr 08/SN 0201 Riktlinjer för färdtjänst Antagna av socialnämnden 2008-12-17, 219, dnr 08/SN 0201 Färdtjänsten är en särskild form av kollektiv persontrafik och skall vara utformad så att resemöjligheter erbjuds på likvärdiga

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 110516 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Ragunda och Åre kommun. Färdtjänst är en form av kollektivtrafik anpassad efter de funktionshindrades

Läs mer

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Vård- och omsorgsberedningen Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Reservation Vi Sverigedemokrater yrkade bifall till motionen. När den styrande minoriteten

Läs mer

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 2012-05-30 1(6 Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 Färdtjänst Inledning Färdtjänst är ett komplement till och en del av den allmänna kollektivtrafiken.

Läs mer

REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ORUST KOMMUN

REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ORUST KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.14) Antagen av kommunfullmäktige 2001-06-28 56 (KS/2001:146). Reviderad av kommunfullmäktige 2002-04-25 33 (KS/2002:47), 2003-05-22 35 (KS/2003:70), 2005-10-20 78 (KS/2005:167),

Läs mer

Färdtjänstbestämmelser i Staffanstorps kommun

Färdtjänstbestämmelser i Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 4.6.3 Antagna av kommunfullmäktige 18/06 Färdtjänstbestämmelser i Staffanstorps kommun Färdtjänsten erbjuder möjlighet att resa för den som på grund av någon funktionsnedsättning ej kan anlita

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 108 Begäran från valnämnden om ytterligare kommunbidrag för anordnande av val till Europaparlamentet och allmänna val 2014 (Dnr

Läs mer

Boxholms kommun Omsorgsverksamheten. Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst

Boxholms kommun Omsorgsverksamheten. Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OM FÄRDTJÄNST... 2. ANSÖKNING OCH HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST... Riktlinjer:... 3. FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND... Riktlinjer:... 3.1 TILLSTÅNDSNIVÅER...

Läs mer

Motion av Mohamad Hassan (L) om att snarast förbättra färdtjänsten i Uppsala

Motion av Mohamad Hassan (L) om att snarast förbättra färdtjänsten i Uppsala KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per (KLK) Åhrman Josefin (SBF) Datum 2015-11-25 Diarienummer KSN-2015-0508 Kommunstyrelsen Motion av Mohamad Hassan (L) om att snarast förbättra färdtjänsten

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 091201 1(5) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Åre, Ragunda, Bräcke och Bergs kommun. Färdtjänst är en form av kollektivtrafik anpassad efter de funktionshindrades

Läs mer

Ang: Ersättning för omkostnad avseende dygnsplacerade barn med barnpension

Ang: Ersättning för omkostnad avseende dygnsplacerade barn med barnpension Särskilt yttrande Vård-och omsorgsberedningen 2014-11-06 Ang: Ersättning för omkostnad avseende dygnsplacerade barn med barnpension STK-2014-1019 "Då barn är placerade i dygnsvård har föräldern en ersättningsskyldighet

Läs mer

Förslag till beslut Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

Förslag till beslut Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta Malmö stad Kommunfullmäktige 1 (1) Datum 2013-12-0912 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer Beredningsbrev Motion från Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö Förslag till beslut Demokratiberedningen

Läs mer

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxan är densamma som motsvarande resa med kollektivtrafiken plus en avgift på 18 kr/enkelresa. Kommunstyrelsen informerar Färdtjänst Aktuellt taxa finns på närmaste busstation,

Läs mer

Färdtjänstregler. Färdtjänsten behovsprövas utifrån Lagen om färdtjänst. Är man inte nöjd med beslutet kan det överklagas till Förvaltningsrätten.

Färdtjänstregler. Färdtjänsten behovsprövas utifrån Lagen om färdtjänst. Är man inte nöjd med beslutet kan det överklagas till Förvaltningsrätten. Färdtjänstregler Färdtjänsten erbjuder möjlighet att resa för den som p g a någon funktionsnedsättning inte kan anlita allmänna kommunikationer. Färdtjänsten är en ersättning för kollektivtrafiken och

Läs mer

Reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst

Reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst 1 (6) Färdtjänstreglemente Reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst Revidering enligt kommunfullmäktiges beslut 62/2011 Fastställt av kommunfullmäktige 14 juni 2005 Punkten 4.3 förtydligad enligt kommunstyrelsens

Läs mer

Färdtjänst Färdtjänst är en särskilt anpassad resetjänst inom ramen för den kollektiva persontrafiken.

Färdtjänst Färdtjänst är en särskilt anpassad resetjänst inom ramen för den kollektiva persontrafiken. REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ÖREBRO LÄN Nedanstående regler gäller fr.o.m. 2001-11-01. De är fastställda av styrelsen för Länstrafiken Örebro AB 2001-09-27. Senaste ändring beslutad 2013-02-13. Färdtjänst Färdtjänst

Läs mer

Information om särskild kollektivtrafik - färdtjänst

Information om särskild kollektivtrafik - färdtjänst Information om särskild kollektivtrafik - färdtjänst Vad är särskilt anpassad kollektivtrafik (färdtjänst)? Färdtjänst är en form av kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken.

Läs mer

Med varaktig funktionshinder avses att det skall vara bestående i minst tre månader.

Med varaktig funktionshinder avses att det skall vara bestående i minst tre månader. FÄRDTJÄNST VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken. Den är avsedd för personer med ett varaktigt funktionshinder som medför väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen

Läs mer

Motion STK Eva Bertz om motprestation för försörjningsstöd GYVF

Motion STK Eva Bertz om motprestation för försörjningsstöd GYVF SIGNERAD Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (4) Datum 2014-09-05 Vår referens Sigrid Saveljeff Stabschef vuxenutbildning och arbetsmarknad sigrid.saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse

Läs mer

Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det. Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd.

Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det. Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd. Författningssamling BKFS 2012:10 Färdtjänstreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2012-10-15, 119 Träder i kraft 2013-01-01 Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform som efter behovsprövning

Läs mer

Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130

Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 340 Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med ett varaktigt funktionshinder och som har

Läs mer

Rapport Framtida inriktning för färdtjänsten

Rapport Framtida inriktning för färdtjänsten Östermalms stadsdelsförvaltning Staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-08-01 Handläggare Linnéa Lundbäck Telefon: 08 508 10 100 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2016-08-25 Rapport Framtida inriktning för

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun Riktlinjer för färdtjänst Enköpings kommun LAGEN OM FÄRDTJÄNST De grundläggande förutsättningarna för tillstånd anges i Lag om färdtjänst (SFS 1997:736). Färdtjänst är till för dem som på grund av funktionshinder

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 106 Hemställan om objektsgodkännande för nybyggnad av Stapelbäddskolans flexiskola, Malmö Bilen 4 (Dnr STK-2013-777) Till kommunfullmäktige

Läs mer

UPPDATERAD 2014-10-14. Färdtjänsten Dalarna

UPPDATERAD 2014-10-14. Färdtjänsten Dalarna UPPDATERAD 2014-10-14 Färdtjänsten Dalarna På uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar Region Dalarna för myndighetsutövningen gällande färdtjänsten i länet. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst

Läs mer

Staffanstorps kommun. Färdtjänst ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken

Staffanstorps kommun. Färdtjänst ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken Staffanstorps kommun Färdtjänst ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken 1 Färdtjänsttillstånd Färdtjänst i Staffanstorps kommun Färdtjänsten erbjuder möjlighet att resa för dig som, på grund

Läs mer

Beredningsbrev. Motion av Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö

Beredningsbrev. Motion av Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (1) Datum 2014-03-12 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer Beredningsbrev Motion av Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö Demokratiberedningen beslutar förslå kommunstyrelsen

Läs mer

Färdtjänst. Särskild kollektivtrafik. Vellinge.se

Färdtjänst. Särskild kollektivtrafik. Vellinge.se Färdtjänst Särskild kollektivtrafik Vellinge.se Vad är färdtjänst? Särskild kollektivtrafik Färdtjänsten är en form av kollektivtrafik, det vill säga särskild kollektivtrafik och regleras genom Lag om

Läs mer

Gemensamt regelverk för färdtjänst i Skåne.

Gemensamt regelverk för färdtjänst i Skåne. Datum 2005-01-17 Beteckning Kenneth Gravin Tfn 046-71 99 45 Gemensamt regelverk för färdtjänst i Skåne. Inledning och syfte Skånetrafiken har ett samlat ansvar för handikappanpassning av den allmänna kollektivtrafiken.

Läs mer

Översyn och förslag till ändringar i färdtjänsttaxan, KFS 4.14

Översyn och förslag till ändringar i färdtjänsttaxan, KFS 4.14 UTREDNING 1 (4) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lednings- och verksamhetsstöd 2014-02-06 VON/2014:11-715 Dnr Vår handläggare Jan Nilsson, utredare Victoria Carlsson, färdtjänsthandläggare Översyn och förslag

Läs mer

Särskilt ekonomiskt stöd till Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH)

Särskilt ekonomiskt stöd till Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH) SIGNERAD 2015-09-14 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-09-14 Vår referens Malin Eggertz Forsmark Avdelningschef malin.eggertzforsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Särskilt ekonomiskt stöd till

Läs mer

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst Färdtjänst och riksfärdtjänst BORTA HEMMA www.katrineholm.se Vad är färdtjänst? Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänst är till för

Läs mer

Reservation Motion av Magnus Olsson (SD) om kompensation vid sjukdom för anställda inom barnomsorg och vård och omsorg i Malmö stad

Reservation Motion av Magnus Olsson (SD) om kompensation vid sjukdom för anställda inom barnomsorg och vård och omsorg i Malmö stad Reservation Personalberedningen 2014-03-12 Ärende: 3 STK-2013-895 Motion av Magnus Olsson (SD) om kompensation vid sjukdom för anställda inom barnomsorg och vård och omsorg i Malmö stad Vi yrkade på att

Läs mer

Motion av Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avseende fördelar med elbilar i Malmö stad STK-2015-204

Motion av Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avseende fördelar med elbilar i Malmö stad STK-2015-204 SIGNERAD 2015-08-05 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-08-05 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion av Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avseende

Läs mer

För personer under 18 år ska ansökan göras av vårdnadshavare/förmyndare.

För personer under 18 år ska ansökan göras av vårdnadshavare/förmyndare. 1 (5) Sektorn för samhällsbyggnad Emma Lindström 2014-11-20 Dnr 2014KS104 539 RIKTLINJER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN, FÄRDTJÄNST, I HÄRRYDA KOMMUN 1. Bakgrund Färdtjänst är en anpassad typ av kollektivtrafik

Läs mer

Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) - Inför lämplighetsprövning för innehav av kamphundar

Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) - Inför lämplighetsprövning för innehav av kamphundar Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-08-21 Vår referens Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) - Inför lämplighetsprövning

Läs mer

information till dig som ska söka FÄRD TJÄNST

information till dig som ska söka FÄRD TJÄNST information till dig som ska söka FÄRD TJÄNST Gäller från och med 1 april 2017 Vad är färdtjänst? Färdtjänst är en del av den allmänna kollektivtrafiken för personer som på grund av fysiskt eller psykiskt

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 107 Förändring av valdistrikten inför 2014 års val (Dnr STK-2013-829) Till kommunfullmäktige i Malmö Kommunstyrelsen 6/11 2013

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst Staffanstorps kommun

Riktlinjer för färdtjänst Staffanstorps kommun 1 Riktlinjer för färdtjänst Staffanstorps kommun Färdtjänsten är en ersättning för kollektivtrafikens bussar och betraktas som en transportfråga. Samåkning skall ske såvida inte särskilda skäl till ensamåkning

Läs mer

Motion från Ewa Bertz (FP) om förbättrade ljusförhållanden i trafikmiljöer för cyklister och fotgängare STK-2015-302

Motion från Ewa Bertz (FP) om förbättrade ljusförhållanden i trafikmiljöer för cyklister och fotgängare STK-2015-302 SIGNERAD 2015-08-04 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-07-27 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion från Ewa Bertz (FP) om förbättrade ljusförhållanden

Läs mer

2014-12. Söka färdtjänsttillstånd

2014-12. Söka färdtjänsttillstånd 2014-12 Söka färdtjänsttillstånd 1 Vad är färdtjänst? Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och är till för personer som på grund av ett funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att åka med

Läs mer

information till dig som ska söka Färd tjänst

information till dig som ska söka Färd tjänst information till dig som ska söka Färd tjänst Gäller från och med 1 april 2010 Vad är färdtjänst? Färdtjänst är en del av den allmänna kollektivtrafiken för personer som på grund av fysiskt eller psykiskt

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST INFORMATION TILL DIG SOM SÖKER FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST I KARLSTADS KOMMUN VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken för dig med en funktionsnedsättning.

Läs mer

Författningssamling för Region Gotland TAXOR FÖR RESOR I ALL KOLLEKTIVTRAFIK INKLUSIVE FÄRDTJÄNST OCH SJUKRESOR

Författningssamling för Region Gotland TAXOR FÖR RESOR I ALL KOLLEKTIVTRAFIK INKLUSIVE FÄRDTJÄNST OCH SJUKRESOR TAXOR FÖR RESOR I ALL KOLLEKTIVTRAFIK INKLUSIVE FÄRDTJÄNST OCH SJUKRESOR Antagen av regionfullmäktige (kommunfullmäktige) 2001-11-26. Ändrad 2003-11-24, 2007-03-19, 2007-06-18, 2009-03-23, 2010-02-22,

Läs mer

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst Färdtjänst och riksfärdtjänst Färdtjänst Ansöka om färdtjänst Vad är färdtjänst och vem kan få färdtjänst? Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform till personer som på grund av ett stort

Läs mer

Egenavgifter för färdtjänstresa i annan kommun

Egenavgifter för färdtjänstresa i annan kommun Kommunfullmäktige 2012 01 30 3 6 Kommunstyrelsen 2012 01 16 7 12 Arbets och personalutskottet 2011 12 19 256 556 Dnr 11.765 736 jankf13 Egenavgifter för färdtjänstresa i annan kommun Bilaga: Tjänsteutlåtande

Läs mer

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Finspångs kommun

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Finspångs kommun 2009-06-24 1(7) Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Finspångs kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2009-04-29, 110 Färdtjänst Inledning Färdtjänst är ett komplement till och en del av den allmänna

Läs mer

Riktlinjer färdtjänst 2012-07-01

Riktlinjer färdtjänst 2012-07-01 1 Socialförvaltningen Riktlinjer färdtjänst 2012-07-01 2 1. Vem har rätt till färdtjänst Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt,

Läs mer

Regelverk för färdtjänst

Regelverk för färdtjänst Regelverk för färdtjänst Regelverk för färdtjänst i Blekinge Region Blekinge Dnr 17/00067 Version: PA1 beslutad av Trafiknämnden 2017-03-16 Utskriven 2017-05-11/PBL 2 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...

Läs mer

Egenavgifter för färdtjänstresa i annan kommun

Egenavgifter för färdtjänstresa i annan kommun 17 16 21 21 Dnr 2011/321-736 Egenavgifter för färdtjänstresa i annan kommun Bilaga: Tjänsteutlåtande egenavgifter Ärendebeskrivning Varje kommun ansvarar, såvitt gäller kommuninvånarna, för att färdtjänst

Läs mer

Senast reviderad Färdtjänst

Senast reviderad Färdtjänst Senast reviderad 2017-02-06 Färdtjänst Färdtjänst Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning. För att vara berättigad till färdtjänst har du en funktionsnedsättning

Läs mer

6 Tillstånd för färdtjänst prövas av kommunen där sökande är folkbokförd.

6 Tillstånd för färdtjänst prövas av kommunen där sökande är folkbokförd. GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN För den som är färdtjänstberättigad i Jönköpings län finns det möjlighet att ansöka om färdtjänst. Färdtjänst kan efter behov erbjudas i olika former.

Läs mer

Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende fastställande av verksamhetsområde i Malmö stad jämte allmänna bestämmelser

Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende fastställande av verksamhetsområde i Malmö stad jämte allmänna bestämmelser SIGNERAD 2014-03-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-03-26 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Tjänsteskrivelse Lovisa.Hansson@malmo.se Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende

Läs mer

Färdtjänst. En del av kollektivtrafiken. Information om regler och avgifter för färdtjänst i Nordanstigs kommun

Färdtjänst. En del av kollektivtrafiken. Information om regler och avgifter för färdtjänst i Nordanstigs kommun Färdtjänst En del av kollektivtrafiken Information om regler och avgifter för färdtjänst i Nordanstigs kommun 2 Vad är färdtjänst? Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken. Färdtjänstresan är en resa

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för färdtjänst. Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, 5 Gäller fr.o.m 1 april 2010

Tillämpningsanvisningar för färdtjänst. Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, 5 Gäller fr.o.m 1 april 2010 Tillämpningsanvisningar för färdtjänst Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, 5 Gäller fr.o.m 1 april 2010 Ansvarig för att dokumentet är aktuellt och att aktuell version publiceras på intranätet

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden

Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-05-13 Vår referens Karin Göranson Controller karin.goranson@malmo.se Tjänsteskrivelse Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden

Läs mer

FÄRDTJÄNST. Tfn

FÄRDTJÄNST. Tfn FÄRDTJÄNST Tfn 033-35 50 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÄRDTJÄNST 4 FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND 4 ATT RESA MED FÄRDTJÄNST 6 VÅRA UPPGIFTER OM DIG 11 MER INFORMATION 12 FÄRDTJÄNST Färdtjänst är en form av kollektivtrafik

Läs mer

VAD ÄR FÄRDTJÄNST? väsentliga svårigheter Vad krävs för att få tillstånd till färdtjänst? När är man inte berättigad färdtjänst?

VAD ÄR FÄRDTJÄNST? väsentliga svårigheter Vad krävs för att få tillstånd till färdtjänst? När är man inte berättigad färdtjänst? FÄRDTJÄNST VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och bygger på samåkning. Den är till för personer med en varaktig funktionsnedsättning på minst 3 månader som medför väsentliga svårigheter

Läs mer

FÄRDTJÄNST SVENLJUNGA. 8 JAN 2012 och tills vidare

FÄRDTJÄNST SVENLJUNGA. 8 JAN 2012 och tills vidare FÄRDTJÄNST SVENLJUNGA 8 JAN 2012 och tills vidare FÄRDTJÄNST Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken som beviljas efter individuell prövning, enligt Lag om färdtjänst (LAG 1997:736). Du kan beviljas

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med en varaktigt funktionsnedsättning och som

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 103 Avyttring av fastigheten Tyfonen 1 i Malmö (projekt nr 6016) (Dnr STK-2013-865) Till kommunfullmäktige i Malmö Kommunstyrelsen

Läs mer

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNST I VARA KOMMUN. med utgångspunkt i reglemente fastställt av kommunfullmäktige KF 65, 1997

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNST I VARA KOMMUN. med utgångspunkt i reglemente fastställt av kommunfullmäktige KF 65, 1997 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNST I VARA KOMMUN med utgångspunkt i reglemente fastställt av kommunfullmäktige KF 65, 1997 Antagna av socialnämnden 2003-11-26 125 1 Dessa tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Torsby kommuns tillämpningsregler. för färdtjänst och riksfärdtjänst

Torsby kommuns tillämpningsregler. för färdtjänst och riksfärdtjänst Torsby kommuns tillämpningsregler för färdtjänst och riksfärdtjänst Januari 2005 1 1. VEM KAN ANSÖKA OM FÄRDTJÄNST Den som är folkbokförd i kommunen har rätt att ansöka om färdtjänst. Beviljat färdtjänsttillstånd

Läs mer

Hyresförslag gällande akutboende för hemlösa barnfamiljer inom fastigheten Arlöv 21:181 från Sociala resursnämnden

Hyresförslag gällande akutboende för hemlösa barnfamiljer inom fastigheten Arlöv 21:181 från Sociala resursnämnden SIGNERAD 2013-09-19 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-09-18 Vår referens Karin Göranson Controller Tjänsteskrivelse karin.goranson@malmo.se Hyresförslag gällande akutboende för hemlösa barnfamiljer

Läs mer

Serviceresor Malmö stad

Serviceresor Malmö stad Serviceresor Malmö stad Information om färdtjänst och riksfärdtjänst Innehållsförteckning Färdtjänsten i Malmö stad... 4 Ansöka om färdtjänsttillstånd... 5 Färdtjänst för barn och ungdomar... 6 Tidsbegränsade

Läs mer

Demokratiberedningen har beslutat att lämna följande yttrande:

Demokratiberedningen har beslutat att lämna följande yttrande: Malmö stad Demokratiberedningen 1 (1) 2015-05-20 Kommunstyrelsen Diarienummer STK 2015-480 Utökning av investeringsram för utbyggnad av fiberinfrastrukturen i Malmö stad 2015 Demokratiberedningen har beslutat

Läs mer

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga STK 2015-632 I en remiss från Socialdepartementet föreslås att alla barn och

Läs mer

GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN

GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN För den som är färdtjänstberättigad i Jönköpings län finns det möjlighet att ansöka om färdtjänst. Färdtjänst kan efter behov erbjudas i olika former:

Läs mer

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2013-12-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 5 AVSNITT NR 7.3 Datum Sid 1 (1-6) 2007-09-19

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 5 AVSNITT NR 7.3 Datum Sid 1 (1-6) 2007-09-19 GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 5 AVSNITT NR 7.3 Datum Sid 1 (1-6) 2007-09-19 REGLER FÖR FÄRDTJÄNST Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-23, 71 att gälla fr o m 2007-01-01. INLEDNING

Läs mer

Kollektivtrafik för alla

Kollektivtrafik för alla Färdtjänst Kollektivtrafik för alla Färdtjänst är till för att alla ska ha möjlighet att åka kollektivt, även den som har en funktionsnedsättning. När du reser med färdtjänst får du därför räkna med att

Läs mer

Kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013

Kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013 Kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013 Fastställt av - Regionfullmäktige 2012-10-12, 46 - Kommunstyrelsen Ljungby

Läs mer

FÄRDTJÄNSTREGLEMENTE FÖR TIDAHOLMS KOMMUN

FÄRDTJÄNSTREGLEMENTE FÖR TIDAHOLMS KOMMUN 2014:16 FÄRDTJÄNSTREGLEMENTE FÖR TIDAHOLMS KOMMUN Gemensamt färdtjänstreglemente inom Västtrafik Skaraborgs affärsområde Detta reglemente, vilket är ett för medlemskommuner i Skaraborgs Kommunalförbund

Läs mer

Färdtjänst. Information om färdtjänst i Luleå kommun

Färdtjänst. Information om färdtjänst i Luleå kommun Färdtjänst Information om färdtjänst i Luleå kommun Färdtjänst i Luleå kommun Färdtjänst är ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken och är till för personer som på grund av funktionsnedsättning

Läs mer

Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11

Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 Bilaga. 39 Socialnämnden 2013-05-22 Reservation ärende 5: Riktlinjer för bedömning av insatser enligt SOL. Vi socialdemokrater tycker det är positivt att man

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST INFORMATION TILL DIG SOM SÖKER FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST I KARLSTADS KOMMUN VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken för dig med en funktionsnedsättning.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande inför fortsatt upphandling av vindkraft

Tjänsteskrivelse. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande inför fortsatt upphandling av vindkraft SIGNERAD 2013-10-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-22 Vår referens Åsa Björkén Seydlitz Budgetsekreterare Tjänsteskrivelse asa.bjorken-seydlitz@malmo.se Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande

Läs mer

Motion av Ewa Bertz (FP) avseende att utöka antalet äldrepedagoger i Malmö kommun

Motion av Ewa Bertz (FP) avseende att utöka antalet äldrepedagoger i Malmö kommun Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-08-06 Handläggare Marie-Louise Appelgren Utvecklingssekreterare marie-louise.appelgren@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion av Ewa Bertz (FP) avseende

Läs mer

REGLER FÖR FÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE

REGLER FÖR FÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE VERSION 10.0 REGLER FÖR FÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE Antaget av Beställarrådet för färdtjänsten i östra Skåne 2007-08-24 Sidan 1 (1) INLEDNING Skånetrafiken har ett samlat ansvar för handikappanpassning

Läs mer

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Ulla Sahlström 2013 Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Innehållsförteckning Begrepp och avgränsningar 1 Den regionala kollektivtrafikmyndigheten 1 Den allmänna kollektivtrafiken

Läs mer

Gäller från 2013-02-01 Färdtjänst i Luleå

Gäller från 2013-02-01 Färdtjänst i Luleå Gäller från 2013-02-01 Färdtjänst i Luleå Socialförvaltningen, Box 212, 971 07 Luleå. Besöksadress: Repslagargatan 6. Tel vx: 0920-45 30 00 Färdtjänst i Luleå Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken

Läs mer

Inrättande av stadsområdesnämnder och nämnder för Malmö stads skolväsende samt införande av förändrat nämndsansvar för LSS-verksamhet m.m.

Inrättande av stadsområdesnämnder och nämnder för Malmö stads skolväsende samt införande av förändrat nämndsansvar för LSS-verksamhet m.m. SIGNERAD 2013-10-09 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-08 Vår referens Ulla-Karin Holmberg Administrativ chef Tjänsteskrivelse Ulla-Karin.Holmberg@malmo.se Inrättande av stadsområdesnämnder och

Läs mer

Framställan från Räddningstjänsten Syd avseende fastställande av tillsyns-

Framställan från Räddningstjänsten Syd avseende fastställande av tillsyns- SIGNERAD 2014-08-21 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-08-21 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Lovisa.Hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Framställan från Räddningstjänsten Syd avseende fastställande

Läs mer

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet SIGNERAD 2014-03-14 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-03-17 Vår referens Mats Åhgren HR-specialist Tjänsteskrivelse mats.ahgren@malmo.se Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt

Läs mer

Välkommen till Skånetrafikens färdtjänst

Välkommen till Skånetrafikens färdtjänst Välkommen till Skånetrafikens färdtjänst För dig som har tillstånd att resa med färdtjänst 1 oktober 2010 I denna broschyr kan du läsa om hur det går till att resa färdtjänst, vad resan kostar samt få

Läs mer

Information angående färdtjänst

Information angående färdtjänst FÄRDTJÄNST Information angående färdtjänst Enligt Lagen om färdtjänst (SFS 1997:736) Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken och är avsedd för kommuninvånare som på grund av funktionsnedsättning

Läs mer

Färdtjänst och Riksfärdtjänst

Färdtjänst och Riksfärdtjänst Färdtjänst och Riksfärdtjänst 2014-02-20 (Ersätter information från 2013-02-04) Vem kan få färdtjänst? Du kan ha rätt till färdtjänst om du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller

Läs mer

Kostnadsbokföring av ej beviljad ersättning från Migrationsverket 2014, verksamheten ensamkommande barn

Kostnadsbokföring av ej beviljad ersättning från Migrationsverket 2014, verksamheten ensamkommande barn SIGNERAD 2014-12-18 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-18 Vår referens Elisabeth Eklund Enhetschef elisabeth.eklund@malmo.se Tjänsteskrivelse Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se

Läs mer