Hur tillämpas tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder i Skåne? rapport om regleringsbrevsuppdrag 43 och 44 del 1 år 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur tillämpas tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder i Skåne? rapport om regleringsbrevsuppdrag 43 och 44 del 1 år 2014"

Transkript

1 Hur tillämpas tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder i Skåne? rapport om regleringsbrevsuppdrag 43 och 44 del 1 år 2014

2 Titel: Utgiven av: Författare: Hur tillämpas enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Skåne? Länsstyrelsen i Skåne län Anna Jansson Thulin Beställning: Länsstyrelsen Skåne Samhällsbyggnad Malmö Telefon Copyright: Länsstyrelsen Skåne Diarienummer: ISBN: Rapportnummer: 2015:5 Layout: Mats Runvall Tryckeri, upplaga: Länsstyrelsen Skåne, 200 ex Tryckår: 2015 Omslagsbild: Eva Günther

3 Förord Vårt samhälle ska vara tillgängligt för alla. Regeringen har därför i 2014 års regleringsbrev 43 gett länsstyrelserna i uppdrag att särskilt granska kommunernas tillsyn av bestämmelserna om tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder i plan- och bygglagen (2010:900), plan- och byggförordningen (2011:338) och Boverkets föreskrifter. Dessutom ska länsstyrelserna följa upp byggnadsnämndernas tillämpning av plan- och bygglagen och anslutande föreskrifter och särskilt analysera kommunernas tillämpning av bestämmelserna om tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och Boverkets föreskrifter enligt regleringsbrev 44 del 1. Vår återrapportering av dessa uppdrag har vi valt att illustrera med bilder från alla våra 33 kommuner. De visar exempel på tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder från länets alla hörn som förhoppningsvis kan inspirera till ytterligare åtgärder. Kommunerna har också besvarat våra enkätfrågor som vi sammanställt här. Tidigare ambition var att alla enkelt avhjälpta hinder skulle vara avhjälpta Det finns dock mycket kvar att göra inom området. Min förhoppning är att träffsäker tillsynsvägledning för byggnadsnämndernas tillsynsarbete bäst når framgång genom positiv anda och goda exempel. Vårt budskap till byggnadsnämnderna är att de ska prioritera att avhjälpa enkla hinder och noga granska tillgänglighet i lovprocessen. Vår uppgift är att ge råd och stöd! Länsstyrelsen Skåne bedömer därför att vi ska utnyttja tillfället att vår återrapportering till regeringen och Boverket även ska komma kommunerna tillgodo som en del av vårt tillsynsvägledningsuppdrag. Åter till frågan: Hur tillämpas tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder i Skåne? Länsstyrelsen i Skåne län 15 januari 2015 Carl Älfvåg, Länsöverdirektör

4 Innehållsförteckning FÖRORD OM UPPDRAGET FOTOGRAFIER ENKÄTEN HUR HANTERAS TILLGÄNGLIGHET I DP OCH ÖP? SPANING I LÄNET SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS...51

5 Foto Marika Brockie. Tillgängliggjord entré med ramp till bastun vid Kvickbadet i Höganäs. 1. Fotografier från Skåne För att vaska fram exempel i form av bilder har många kommuner skickat oss bilder på miljöer med enkelt avhjälpta hinder och där tillgängligheten prioriterats. Länsstyrelsen har också inom ramen för den årliga tillsynsveckan åkt ut och kompletterat underlaget för att alla kommuner ska vara representerade. Förhoppningen är att fotografierna tillsammans med enkätanalys och sammanställning av information som kommunerna tillhandahåller ska ge en rättvis bild som inspirerar till ytterligare anpassningar så att personer med funktionsnedsättningar inte exkluderas i vårt samhälle. 5

6 Foto: Thomas Lexén. Tillgänglighetsanpassad lekplats i Staffanstorp med god tillgänglighet i plan samt att en av gungorna ska kunna fungera bättre för barn med funktionshinder. Foto Roger Larsson. Trots gatans branta lutning i Båstad har entréer och P-platser ordnats så att allt är fullt tillgängligt. Allt i olika former av natursten. 6

7 Foto: Lisa Larsson. Tillgänglighetsanpassade rekreationsstråket Abborraleden i Örkelljunga är strax över en kilometer långt och ligger i ett naturskönt område med utblickar över både Abborrasjön och Hjälmsjön. Foto Bengt Guldstrand. Låg reception i Medborgarhuset i Arlöv. 7

8 Foto: Nicolai Lachmann. I Ystads nya badhus finns ett separat omklädningsrum som är avsett för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga med direkt anslutning till ett HWC. Skåpen är mer tillgängliga eftersom man tagit bort den fasta bänken nedanför. Foto Natalia Bielak. Marken utanför apoteket på torget i Perstorp visar på hur man genom stenläggning kan tillgänglighetsanpassa en entré utan att bygga en ramp som i många fall blir en barriär i gaturummet. 8

9 Foto: Elisabet Möllerström. Tillgänglighetsanpassad offentlig miljö vid pågatågsstation och bibliotek i Kvidinge i Åstorps kommun. Foto Kjell Ekstam. Ny entrélösning med ramp och trappa i Knislinge, Sönnanvid 1, i Östra Göinge kommun. 9

10 Foto: Hanna Elgåker. Runt Svaneholmssjön i Skurup är den gamla jaktstigen som slottsägarna använde sedan 1800-talet tillgänglighetsanpassad. Handikapptoalett finns vid slingans början vid Svaneholms slott. Foto: Sofia Gustavsson. Entré med markerad markbeläggning i Eslöv som lagts med lutning för att undvika trappsteg. 10

11 Foto: Linda Warming. Den anpassade receptionsdisken finns i Stadshuset på Drottninggatan 7 i Landskrona. Foto Gyula Pintér. Taktil tavla med blindskrift i Kristallen i Lund. 11

12 Foto: Bo Månsson. Hög trappa som gjorts tillgänglig med trapplift på Prästgatan i Helsingborg. Foto Mimmi Jacobsson. Taktila plattor vid övergångsställe vid Norrevångsgatan i Vellinge. 12

13 Foto: Veronica Kippner. Alternativ till trappstegen vid ingången till kyrkogården från Järnvägsgatan nära Stortorget i Ängelholm. Foto Göran Lönnqvist. Ramp till pizzeria på Storgatan i centrala Klippan. 13

14 Foto: Lars Ek. Västergatan i Sjöbo är numera gångfartsområde. Tidigare hårt trafikerad bilgata. De äldre fastigheter anpassades med ramper i samband med gatans ombyggnad. Tydligt ledstråk samt möbleringszon (för gatupratare och uteserveringar) samt P-platser för rörelsehindrade finns. kantsten. 14 Foto Knud Nielsen. Vid östra Järnvägsgatan i Osby var utmaningen att fixa entreér till butikerna som hade tre trappsteg in och entrén till bostäderna i övriga huset beläget mellan butikerna. Det hela löstes i samråd mellan butikerna, fastighetsägaren och kommunen. Det hela löstes i samråd mellan butikerna, fastighetsägaren och kommunen, projektledare var arkitekt Carl Jacobson, Osby. Återstår att lägga sten på gatan som ska bli gångfartsgata.

15 Foto: Henrik Olsson. Åtgärder utförda vid Kyrkan i Simrishamn genom ramp, ecomassa (istället för singel), tillgänglig entré och sågade gatustenar. Foto Gun-Inger Eriksson. Förlängning av befintliga ledstänger vid Brösarps skola i Tomelilla kommun. Kontrastmarkering av trappa till gymnastiksal som även används till vallokal. 15

16 Foto: Maria Tigerschiöld Ishall i Trelleborg där del av läktaren (i form av yta) anpassad för besökare med rullstol/rollator nås med en flexstep trappa. Flexstep har en funktion som innebär att lyftplattformen även kan användas som trappa. Då kan två funktioner samlas till en begränsad yta. Foto Vlasta Sabljak. Ramp vid gymnastikoch idrottshall i Svalöv som i huvudsak är för skolelever dagtid. Hallen hyrs ut på kvällar ut till föreningar. Även omklädningsrum och toaletter anpassades i november

17 Foto: Sasa Sabljic. Kontrastmarkerade hissdörrar på tågstationen i Hässleholm dit de taktila ledstråken leder. Foto Roger Jönsson. Tillgängligheten har förbättrats i Kristianstads helt nya kulturkvarter genom att man byggt en ny sammanlänkande byggnadskropp mellan olika funktioner (konserthus och bibliotek). 17

18 Foto: Caroline Kroeker. Ramp till affär på Råbygatan i Hörby. Foto Eva Günther. Nyrestaurerade tågstationen i Höör som tillgänglighetsanpassats. 18

19 Foto: Mentor Demjaha. Biblioteket i Kävlinge är en viktig offentlig byggnad som försetts med dörröppnare i syfte att bevara byggnadens ursprungliga port. Foto Sara Persson. Ramp på Gustav Adolfs Torg i Malmö. 19

20 Foto: Stina Westlin. Hyltarpsvägen var tidigare 12m bred, tvåfilig med en hastighet på 70 och 50km/h påbörjades arbetet att göra om befintlig väg. Tillgängligheten har varit viktig i projektet och målet har varit att ha vilplan vid större lutningar(följt bygg ikapps anvisningar) och sittplatser med jämna mellanrum. Sittplatserna finns med max 200m mellanrum, intill GC-banan och vid varje sittplats är det asfalterat en extra bit min 1,5m bred så att rullstolsburna och barnvagnar slipper sitta ute i själva GC-banan utan kan backas ut och stå bredvid bänken. Vid större lutningar tex vid tunnlarna under gatan finns det vilplan och extra bänkar. Bänkarna har ryggstöd, armstöd och en sitthöjd på 46cm. Hur tätt sittplatserna ska vara placerade samt deras utformning finns i Svedala kommuns Normbeskrivning som alla nya projekt ska utformas efter. 20 Foto: Hans Boman. Tillgänglighetsanpassning vid Slottet i Alnarp i Lomma kommun.

21 Foto: Frank Starek. Hela området i Bjuvs centrum norr om viadukten vid Norra Storgatan är tillgänglighetsanpassat med ramper, taktila plattor, förhöjd markbeläggning vid butiksentréer, handikapparkering och kontrastmarkeringar på flera ställen. 21 Foto Milton Clausén och Filip Persson. Till övergångsställe över Folkets Husgatan vid Ifötorget i Bromölla leder taktila gångstråk.

22 2. Enkäten Detta är en sammanställning av Skånes svar på den enkät som skickats ut till kommunerna av landets alla länsstyrelser. Enkäten gäller byggnadsnämndernas tillsyn och tillämpning av enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet enligt regleringsbrev 43 och 44 del 1. Syftet är att ge en bild av hur det går för kommunerna med tillämpningen av enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet och vilka svårigheter det kan finnas att tillämpa lagen samtidigt som den ger ett underlag för underlag för fortsatt planering av länsstyrelsens tillsynsvägledning. Sammanfattning av Skåne län Skåne län har invånare på en yta av km2. Alla länets 33 kommuner har svarat på enkäten. Resurser och organisation Har er kommun någon tjänsteman, eller funktion, med uttalat ansvar för de övergripande tillgänglighetsfrågorna? Ja (uppge namn/funktion och kontaktuppgifter) 2. Nej 22

23 Finns det ett funktionshinderråd eller motsvarande i er kommun? Ja, och byggnadsnämnden samarbetar med den 2. Ja, men byggnadsnämnden samarbetar inte med den 3. Nej, det finns inget sådant Hur säkerställer ni att byggnadsnämnden har kompetens för att bedöma frågor om tillgänglighet i bygglovsskedet? Vi har en certifierad sakkunnig inom byggnadsnämnden 3 2. Vi har en certifierad sakkunnig inom kommunen Vi har handläggare med utbildning inom området (ange utbildning) 4. Vi har handläggare med erfarenhet inom området (ange vilken erfarenhet) 5. Vi anlitar extern sakkunnig 1 6. Vi samverkar med annan kommun (ange vilken kommun) 7. Annat, nämligen 11 23

24 3. Vi har handläggare med utbildning inom området (ange utbildning) tillgänglighetsrådgivare Funktionshinderkunskap - leg. arbetsterapeut med vidareutbildning i bland annat samhällsplanering. LTH Bostäder för funktionshindrade LTH Design för alla - framtidens bostäder för äldre. Boverkets seminarier och utbildningar kring ny lagstiftning och byggregler. Utbildning inom bygglovshandläggning Bygglovhandläggarutbildning Arkitekt Ettårig tillgänglighetskonsultutbildning Diverse kurser, olika för olika handläggare Tillgänglighetsutbildning Enstaka kurstillfällen som Kommunförbundet Skåne anordnat 4. Vi har handläggare med erfarenhet inom området (ange vilken erfarenhet) Tillgänglighetsstrategen har sedan 1991 drivit och byggt upp en kunskapsbank tillsammans med tillgänglighetsrådet och grankommunernas tillgänglighetsrådgivare kring behoven av tillgänglighet och användbarhet i offentliga lokaler, arbetslokaler och allmän plats samt bostäder. Det har bl.a. resulterat i handledningsmaterial och temadagar i ämnet. Strategen har deltagit i ett antal stora projekteringar, skriver utlåtande inför bygglov, inventerat Enkelt avhjälpta hinder m.m. Deltagit i Samhällsbyggnads kompetensutbildningar. Mångårig kommunal erfarenhet av bygglovsgranskning samt konsultprojektering. BAB handläggare genomgått kurser och seminarier inom området Anställda med lång erfarenhet av bygglovshandläggning samt prövning av tekniska utformningskrav Handläggaren är arkitekt och har vid tidigare anställning ritat flera ny-, om- och tillbyggnader av äldreboenden. Samma person är även ansvarig för bostadsanpassningsbidrag. projekteringsvana från bostäder, arbetsplatser, skolor, offentlig verksamhet m.m. Arkitekt Tillgänglighetsrådgivare med lång erfarenhet Generell erfarenhet inom handläggning av bygglov Erfarenhet inom bygglovsgranskning och teknisk kontroll Byggnadsingenjör, högskoleutb., med flerårig erfarenhet av arbete med funktionskraven enligt BBR. Utfört bostadsanpassningar åt olika kommuner byggnadsinspektör Byggnadsingenjör med löpande fortbildning 6. Två kommuner samverkar, nämligen Örkelljunga och Åstorp. 7. Annat, nämligen 24

25 Handläggare med erfarenhet Ofta krävs yttrande från sakkunnig i samband med bygglovsprövning. Vissa projekt har extern sakkunnig tagit in för att få någon utifrån och som intygar. Mallar Följer BBR:s anvisningar och boverkets rekommendationer från WEBseminariet i samband nya PBL. Ideellt arbete från representant i handikapprådet i vissa ärenden krävs sakkunnigintyg angående tillgängligheten Exploatören tar in sakkunnig för utredning Vi kräver ofta tillgänglighetsutredningar och ibland även utlåtanden från certifierat sakkunniga. SBK har två tillgänglighetsrådgivare anställda Vi kan konsultera konsult för vissa ärenden till byggnadsnämnden. Ibland kräver vi att sökande tar in sakkunnig i vissa ärenden. Hur säkerställer ni att byggnadsnämnden har kompetens för att bedöma frågor om enkelt avhjälpta hinder? Vi har en certifierad sakkunnig inom byggnadsnämnden Vi har en certifierad sakkunnig inom kommunen 3. Vi har handläggare med utbildning inom området (ange utbildning) 4. Vi har handläggare med erfarenhet inom området (ange vilken erfarenhet) 5. Vi anlitar extern sakkunnig 2 6. Vi samverkar med annan kommun (ange vilken kommun) 5 7. Annat, nämligen 3. Vi har handläggare med utbildning inom området (ange utbildning) Utbildad tillgänglighetsrådgivare tillgänglighetsrådgivare 25

26 Ingen formell utbildning men utbildning av certifierade sakkunniga Dialog i nämnden med bygglovschef och tillgänglighetsstrateg Utbildning inom bygglovshandläggning deltagit i flertal seminarier inom området Bygglovhandläggarutbildning Arkitekt tillgänglighetsrådgivare med lång erfarenhet Se förra frågan Tillgänglighetsutbildning Enstaka kurser 4. Vi har handläggare med erfarenhet inom området (ange vilken erfarenhet) Lång erfarenhet av tillgänglighetsfrågor Tillgänglighetsstrategen har fått i uppdrag att samordna och redovisa behoven kring enkelt avhjälpta hinder men budgeteringen av åtgärder sker vid budgetdialogen mellan chefer och politiker. Mångårig kommunals erfarenhet av bygglovsgranskning samt konsultprojektering. BAB handläggare kurser och seminarium inom området Anställda med lång erfarenhet av bygglovshandläggning samt prövning av tekniska utformningskrav Arkitekt tillgänglighetsrådgivare med 15 års erfarenhet inom yrket Byggnadsingenjörsutbildning i kombination med kunskap inom PBL Byggnadsinspektör, se förgående fråga, samt att inom tekniska enheten arbetar flera personer - bl a gatu- och trafikingenjör och parkingenjör, som har viss utbildning (kortare kurser) och erfarenhet av tillgänglighetsfrågor och enkelt avhjälpta hinder. byggnadsinspektör 6. Vi samverkar med annan kommun Åstorp och Örkelljunga Tillgänglighetsrådgivaren samråder ibland med kollegor i Helsingborg, Malmö, Sjöbo. Deltar även i riksomfattande nätverk. 7. Annat, nämligen Handläggare med erfarenhet Byggnadsnämnden deltar i inventeringar och dialoger med tillgänglighetsrådet. Deltar i temadagar, föreläsningar m.m. Ideellt arbete från representant i handikapprådet Vi kräver vid behov utlåtande från extern sakkunnig. Vi kan konsultera tillgänglighetskonsulten för vissa ärenden till byggnadsnämnden. Vi går fortlöpande kurser mm. 26

27 Hur ser det ut med resurser hos byggnadsnämnden, för att kunna arbeta med enkelt avhjälpta hinder? Vi har tillräckligt med resurser för att kunna uppnå goda resultat Vi hinner inte med allt som ska göras Vi har inte resurser för att arbeta med frågan Enkelt avhjälpta hinder Har byggnadsnämnden - sedan lagen trädde i kraft den 1 juli gjort en inventering av tillgänglighet till och i lokaler dit allmänheten har tillträde? Ja, byggnadsnämnden har inventerat dessa (ev länk kan bifogas nedan) Det pågår ett arbete med att inventera dessa Vi planerar att inventera dessa (ange nedan när detta avses påbörjas samt avslutas) 4. Nej, byggnadsnämnden har inte inventerat dessa 1. Ja, byggnadsnämnden har inventerat dessa (ev länk kan bifogas nedan) Kommunala fastigheter tekniska nämnden har inventerat vissa byggnader och kommunägda hus men byggnadsnämnden har inte gjort någon egen inventering Dock inte alla fastigheter finns en inventering av kommunala lokaler som fastighetskontoret har utfört samt en som konsult utfört på publika affärslokaler i Höganäs, som ska mynna ut i en tillgänglighetsguide 27

28 delvis Driften har inventerat dessa. Kommunens fastigheter. Information riktad till fastighetsägare och handlare. Inte byggnadsnämnden men inventering har gjorts i särskilt projekt där extern konsult och byggnadsinspektören medverkade. Åtgärdsplan upprättades. 3. Vi planerar att inventera dessa (ange nedan när detta avses påbörjas samt avslutas) Vet ej om inventering skett, om inte bör det göras relativt omgående. kommunen har inventerat lokaler som används för kommunal verksamhet. Har byggnadsnämnden - sedan lagen trädde i kraft den 1 juli gjort en inventering av tillgängligheten på allmänna platser? Ja, byggnadsnämnden har inventerat dessa (ev länk kan bifogas nedan) 2. Det pågår ett arbete med att inventera dessa Vi planerar att inventera dessa (ange när detta avses påbörjas och avslutas) 4. Nej, byggnadsnämnden har inte inventerat dessa 1. Ja, byggnadsnämnden har inventerat dessa (ev länk kan bifogas nedan) tekniska nämnden har inventerat vissa stråk genom centralorten och åtgärdar dessa i samråd med tekniska förvaltningen den följer kommunala handikappsplanen, vid tex ombyggnader, nybyggnader och där behovet finns 2010 delvis delvis har driften gjort det, handlar om parker, gator och torg. Ständigt pågående arbete. Inte byggnadsnämnden men inventering har gjorts i särskilt projekt där extern konsult och byggnadsinspektören medverkade. Åtgärdsplan upprättades. 28

29 2. Det pågår ett arbete med att inventera dessa Revidering och uppdatering 3. Vi planerar att inventera dessa (ange när detta avses påbörjas och avslutas) SWECO (pågående) Har byggnadsnämnden fattat beslut om en åtgärdsplan, med utgångspunkt från inventeringarna, hur och när dessa enkelt avhjälpta hinder ska vara åtgärdade? Ja 2. Nej 1. Ja Åtgärderna finns beskrivna i inventeringen. men har inte hunnits med att slutföra Målsättningen, i handikapplanen ( 09/ 10) var att enkelt avhjälpta hinder ska vara undanröjda under 2010 Tekniska nämnden gjorde det (finns ej längre) Beslut om åtgärder enligt åtgärdsplanen togs av kommunstyrelsen. Hur kan allmänheten anmäla bristande tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder till byggnadsnämnden? På pappersblankett 2. På vår hemsida Via en app 4. Via telefon 5. Via mail Annat, nämligen: 12 29

30 6. Annat, nämligen: Två olika sätt för synpunkter och felanmälan: Telefonkontakt med kommunens centrala kontaktcenter, KC, samt via hemsidan, LUKAS. Dessutom via utskott och råd, där handikapporganisationer ingår. Skriftligen Brev Felanmälan gator (ej specifikt EAH/byggnadsnämnden) Flikar-felanmalan/Felanmalan1/Felanmalan/ Via brev Via besök på öppet hus och vanliga brev Forum på hemsida Vid besök. På hemsidan finns information kring EAH samt länk till Boverkets hemsida och adresser och telefonnummer till bygglovavdelningen Besök Besök på samhällsbyggnadskontoret Har byggnadsnämnden skriftliga rutiner för hur ni tar emot och hanterar medborgares anmälningar om brister i tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder? Ja (skicka ev rutiner som ett svar på detta mail) 2. Nej Hur kan fastighetsägare och byggherrar få information om tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder från byggnadsnämnden? Genom riktad information (ange hur/vad) 2. Genom information på vår hemsida (bifoga gärna länk) 3. Vid platsbesök 4. Genom arrangerade "kampanjer" (ange vad) 8 5. Annat, nämligen: 30

31 1. Genom riktad information (ange hur/vad) Brevutskick. Informationsmaterial. Brev ställda direkt till fastighetsägare. Information via handelsklubben/företagarträffar Boverkets broschyr ang enkelt avhjälpta hinder I samband med bygglov/startbesked ska tillgängligheten redovisas. Informations och inventeringsformulär för enkelt avhjälpta hinder skickas ut i aktuella ärenden. Boverkets informationsskrifter Brevutskick till större privata aktörer bland fastighetsägarna 2010 Boverkets broschyr 2. Genom information på vår hemsida (bifoga gärna länk) Gator/Framkomlighet/tillganglig-utemiljo/ Aktuella nyheter på startsidan eller Tillgänglighet: bostaderochoffentligalokaler/tillganglighet.4.733c4d9113d1efc66f1a8f. html EAH: byggaboochmiljo/bostaderochoffentligalokaler/ enkeltavhjalptahinder.4.e1e323d13d64f5a9642e8d.html Tillganglighetsradgivning/Tillgangliga-entreer/Sa-har-kantillgangligheten-forbattras/ Bygga/Enkelt-avhjalpta-hinder/ Stadsplanering--visioner/Tillganglighet/Enkelt-avhjalpta-hinder.html på hemsidan finns information kring EAH samt adresser och telefonnummer till bygglovavdelningen 31

32 4. Genom arrangerade kampanjer (ange vad) Temadagar, näringslivsmöten special erbjudande vid markering av trappor utomhus Vi har skickat ut information till verksamhetsutövare (publika) i hela kommunen Infomöte för större kommunala och privata aktörer bland fastighetsägarna 2010 Osby kommuns policydokument Bättre för alla 5. Annat, nämligen: Tidningen Lommaaktuellt som ges ut till alla hushåll i kommunen Vidarbefordrar information från Boverket Tillganglighetsradgivning/ Genom kontakt med bygglovsavdelningen Genom kontakta någon av våra bygglovshandläggare telefon och mejl Telefon eller besök Via telefon, via mail, vid besök Har byggnadsnämnden - efter 1 juli fattat beslut om åtgärdsföreläggande inom området enkelt avhjälpta hinder? Ja (antal) 2. Nej Ja (antal) ca 5 3 (det behövde dock inte gå så långt som till formellt föreläggande, innan det var åtgärdat. d.v.s. hot om föreläggande räckte. Fåtal 89 skrivelser till fastighetsägare med begäran om att åtgärda bristerna eller inkomma med åtgärdsförslag ca ett 10-tal 32

33 Har byggnadsnämnden fattat beslut om en policy eller liknande, för arbetet med tillgänglighet och/eller enkelt avhjälpta hinder? Ja 2. Nej 1. Ja Tillgänglighetsplan Tillgängliga Tomelilla antagen av kommunfullmäktige 2011 Rutinbeskrivning och handlingsplan har redovisats för nämnden, något formellt beslut finns inte Vi arbetar utifrån anmälanbasis Osby kommuns policydokument Bättre för alla Tillgänglighet Vilka handlingar begär byggnadsnämnden in för att kunna bedöma tillgängligheten i samband med bygglov/startbesked? Byggnadssektionsritning ar 2. Marksektionsritningar Planritningar Detaljritningar Fasadritningar Utlåtande från sakkunnig inom tillgänglighet 7. Annat, nämligen: 33

34 1. Byggnadssektionsritningar Bygglov (7 svar) Vid behov Vid större och nya ärenden i samband med bygglovsansökan Bygglovskedet 2. Marksektionsritningar Bygglov (3 svar) Bygglov vid behov Inför bygglov När aktuellt vid bygglovsprövningen efter behov Vid behov Vid stora höjdskillnader Vid större och nya ärenden i samband med bygglovsansökan Bygglovskedet 3. Planritningar Bygglov (7 svar) Inför bygglov Vid behov möblerade Alltid vid planritningar Bygglovskedet 4. Detaljritningar Bygglov vid behov startbesked bygglov (då det inte framgår av inlämnade ritningar) Vid behov, men sällan Ibland Samrådsskedet 5. Fasadritningar Bygglov (6 svar) Inför bygglov Ingår normalt alltid vid nybyggnation eller tillbyggnad Alltid vid bygglovsansökan Bygglovskedet 6. Utlåtande från sakkunnig inom tillgänglighet I vissa fall Bygglov Ibland Vid stora projekt Bygglov vid behov har ej behövs men skall i bygglov om behov finns I större projekt kan detta förekomma inför bygglov Vid komplicerade projekt I särskilda fall 34

35 startbesked (vissa fall) Endast vid större projekt Vid behov vid behov i kontrollplan om så behövs ibland, ganska sällan i de fall det bedöms behövas Beroende på ärende Yttrande från funktionshinderråd samt kontrollansvarig med kontrollplan ibland i vissa fall inom större projekt vid behov 7. Annat, nämligen: Markplaneringsritning Situationsplan (för entréförhållanden) Markplanering, situationsplan Punkt i kontrollplan Tillgänglighetsutredning där man går igenom lagkraven och dess uppfyllande i projektet. Bedöms också på plats vid slutsamråd. Om ej uppfyllt kan slutbesked nekas och byggnaden får inte tas i bruk. Tillgänglighetsplan vid nya större byggnationer. Alltid vid nya offentliga objekt. Har byggnadsnämnden någon gång krävt att en verifiering av tillgängligheten ska utföras av certifierad sakkunnig inom tillgänglighet, inför ett startbesked? Ja (ange vilken typ av ärende och typ av byggnad) 2. Nej 1. Ja (ange vilken typ av ärende och typ av byggnad) Offentliga byggnader, flerbostadshus Vid byggnation offentliga och publika lokaler Vi använder sakkunniga - alla är dock inte certifierade. Bygglov: Bad/simanläggning Centralstationen 35

36 Nämnden har inte krävt detta, men det kan vara det enklaste sättet för byggherren att redovisa att kraven uppfylls och det har har förekommit i större projekt. Handelsbyggnad Ny idrottsarena Bygglovsärende, ändrad användning från kontor till skola och liknande Vid större om- eller nybyggnation av i huvudsak publika lokaler. skolor Inte ännu. Men det kommer att bli aktuellt nu i höst då vi står inför bygglovprövningen av en ny stor skola i Hjärup. Flerbostadshus I samband med stora publika lokaler/anläggningar I samband med byggnation av Trygghetsboende Ja men inte inför startbesked utan i prövning av bygglovet Kontors- och personalbyggnad, förskola flyktingförläggning, ombyggnad skola, HVB-hem, idrottshall Har byggnadsnämnden någon gång, t ex genom en punkt i kontrollplanen, krävt att intyg från certifierad sakkunnig inom tillgänglighet ska redovisas för att styrka att tillgänglighetskraven har tillgodosetts? Ja (ange vilken typ av ärende och typ av byggnad) 2. Nej 1. Ja (ange vilken typ av ärende och typ av byggnad) Större komplexa publika byggnader, t.ex. arena mm. Samtliga byggnader där yttrande krävts in i samband med bygglovsprövningen Offentliga och publika lokaler samt flerbostadshus Byggnadsinspektören har krävt det vid större byggnationer offentliga byggnader (simhall, skola, kommunhus) Centralstationen Hövdingen 2, gruppboende Nämnden har inte krävt detta, men det kan vara det enklaste sättet för byggherren att redovisa att kraven uppfylls och det har har förekommit i större projekt. Komplicerade projekt Finns i kontrollplan men egenkontroll Om det är beslutat i bygglovet 36

37 i alla fall där utredning begärts inför startbesked Bygglovsärende, nybyggnad, Galleria Boulevard, vid två tillfällen (bland annat biografdelen) se föregående svar, kontrollplanen fastställs i startbeskedet. skolbyggnad Inte ännu, men det kommer sannolikt att bli så när det gäller den blivande skolan i Hjärup - se förgående fråga. Seniorboende och flerbostadshus Alltid vid offentliga byggnader samt vid större objekt. Där det krävs vid ny- och ombyggnad samt ändrad användning har vi alltid med det som en punkt i kontrollplanen Förskola flyktingförläggning, ombyggnad skola, HVB-hem, idrottshall Har byggnadsnämnden en avstämning tillsammans med kontrollansvarig och certifierad sakkunnig inom tillgänglighet, kring tillgänglighetsfrågorna i samband med slutsamråd? Ja 2. Nej Goda exempel och kommande tillsynsvägledning Har ni goda exempel på arbetsmetoder och förhållningssätt till frågor om tillgänglighet och/eller enkelt avhjälpta hinder - dela gärna med er genom en kort beskrivning, bifogad handling eller länk till kommunens hemsida. Ja ett dokument framtaget efter samarbete med flera kommuner Under år inventerades enkelt avhjälpta hinder. Underlaget sammanställdes i två planer en för kommunens offentliga lokaler och en för allmän plats. Underlaget blev två planer som följs upp 2 gånger om året för att hålla frågorna och åtgärderna aktuella. De offentliga lokalerna har vi åtgärdat sedan 2009 och är snart klara med planen men det dyker upp nya hinder. Allmän plats har vi inte kommit så långt med. Man har valt att åtgärda när man gör stora gatuprojekt. Inför bygglov redovisas i utlåtandet även hindren som är enkelt avhjälpta. Enligt handläggningsrutinen gör kommunens bygglovshandläggare en bedömning om det finns behov av en tillgänglighetsgranskning externt. 37

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63 Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun Antagen av KF 2010-04-14 63 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Metod...3 1.4

Läs mer

Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun

Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun God tillgänglighet God tillgänglighet handlar om många olika aspekter i vår miljö. Att det inte finns några fysiska hinder som gör det svårt för personer

Läs mer

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Förord Alla människor är rörelsehindrade under någon del av livet. Under det första året sker transporten i en rullstol som kallas

Läs mer

ÖP DP BL (Genomförande)

ÖP DP BL (Genomförande) Nyheter i Plan- och bygglag Lagen börjar gälla från 2 maj 2011. ÖP DP BL (Genomförande) Slutbesked ANSÖKAN OM LOV Besked till bygglovansökande ska lämnas inom tio veckor. Redan i bygglov ska en bedömning

Läs mer

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig...

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Från den 2 maj gäller nya regler för byggande: Bygglovsansökan ska innehålla nya uppgifter Vissa arbeten kräver att det görs

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Tillgänglighet i detaljplaner

Tillgänglighet i detaljplaner Tillgänglighet i detaljplaner Planera för tillgänglighet Kommunerna har ett viktigt ansvar i att verka för ett samhälle som är tillgängligt för alla. Detta styrs av bl.a. Plan- och bygglagen och ska beaktas

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? 2 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till behöver

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 Ett handlingsprogram baserat på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

EN STAD FÖR ALLA 2010. Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö

EN STAD FÖR ALLA 2010. Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö EN STAD FÖR ALLA 2010 Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö December 2008 EN STAD FÖR ALLA... 2 MÅL... 2 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 2 NATIONELL PLAN FÖR HANDIKAPPOLITIKEN...

Läs mer

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se Kontrollansvarig Byggherrens stöd vid projektering och byggande www.karf.se 1 I denna broschyr avser Kontrollansvarig och Kontrollplan de begrepp som finns reglerade i Plan- och bygglagen, PBL (kap10 9,

Läs mer

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 Vad är ett enkelt avhjälpt hinder? Avvägningar Om ett hinder ska anses vara enkelt avhjälpt beror på om Nyttan av åtgärden Förutsättningarna på platsen

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

TILLSYNSPLAN 2015-2018

TILLSYNSPLAN 2015-2018 TILLSYNSPLAN 2015-2018 Perstorps kommun Antagen av Byggnadsnämnden 2015-08 -27 99 Byggnadskontoret 2015-08-12 Inledning Byggnadsnämnden ansvarar för frågor om lov, besked, tillsyn och vid delegation även

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Skåne län i utveckling Ingrid Andersson Annalena Holmgren Rapport 2001: 40 Kerstin Jonsson Kerstin Olsson ISSN 1402-3393 Eva Wallengren

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal PSYKOTERAPEUTER Verksamma enligt vårdavtal April 2009 Kontaktpersoner: Owe Johansohn, 040-33 30 86 Stefan Karlegärd, 044-309 28 72 Framtagen av Hälso- och sjukvårdsenheten, Avdelningen för privata vårdgivare

Läs mer

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 1(2) Ansökan om bostadsanpassningsbidrag KOMMUNENS UPPGIFTER Diarienummer Kommunens stämpel Fastighetsbeteckning 1. Personuppgifter (den person ansökan avser) Förnamn: Efternamn: Personnummer: Adress:

Läs mer

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG 1(7) ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Ansökan skickas till: Vadstena kommun, Individ- & familjeomsorgen, 592 80 Vadstena Fylls i av kommunen Fastighetsbeteckning Dnr Datum Ankomststämpel Personuppgifter

Läs mer

Tillgänglighets plan. Inriktningsdokument för enkelt avhjälpta hinder på allmän plats. Antagen i Teknik och samhällsbyggnadsnämnden

Tillgänglighets plan. Inriktningsdokument för enkelt avhjälpta hinder på allmän plats. Antagen i Teknik och samhällsbyggnadsnämnden Tillgänglighets plan Inriktningsdokument för enkelt avhjälpta hinder på allmän plats Antagen i Teknik och samhällsbyggnadsnämnden 0.0.5 Innehåll Bakgrund 3 Tillgänglighetspolicy för offentlig utemiljö

Läs mer

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 2012-03-28 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 Fråga 1: I 58 anges att tiden för utdömande av byggsanktionsavgiften

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052 Tengbomgruppen ab Box 1230, Katarinavägen 15 SE 111 82 Stockholm tel 08-412 52 00 fax 08-412 53 03 www.tengbom.se FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING 2013-03-11 Uppdragsnummer:

Läs mer

Nya PBL: s uppbyggnad

Nya PBL: s uppbyggnad Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap.

Läs mer

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess Välkommen hem Din guide i din byggprocess l J f H Välkommen till Berg! Varmt välkommen till oss på miljö- och byggenheten i Bergs kommun. Vi finns här för att hjälpa dej i ditt byggprojekt. En del av vårt

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

Överprövning av beslut att anta detaljplan för Örsjö 1:63, Skurups kommun

Överprövning av beslut att anta detaljplan för Örsjö 1:63, Skurups kommun asdf BESLUT 1(5) 2012-09-26 Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för samhällsplanering Anna-Mary Foltýn 040-25 27 21 Kommunfullmäktige Skurups kommun 274 80 Skurup Överprövning av beslut att

Läs mer

Inkomstprövas rätten till äldre- och handikappomsorg? Samhällsbyggnadsenheten 2003:32. Annalena Holmgren, Ingela Lundin ISSN 1402-3393

Inkomstprövas rätten till äldre- och handikappomsorg? Samhällsbyggnadsenheten 2003:32. Annalena Holmgren, Ingela Lundin ISSN 1402-3393 Inkomstprövas rätten till äldre- och handikappomsorg? Samhällsbyggnadsenheten 2003:32 Annalena Holmgren, Ingela Lundin ISSN 1402-3393 701-55611-02 Förord I regeringens regleringsbrev för 2002 har länsstyrelserna

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

PBL kunskapsbanken. PBL kunskapsbankens sidor om tillsynsarbetet enligt plan- och 2014-04-10

PBL kunskapsbanken. PBL kunskapsbankens sidor om tillsynsarbetet enligt plan- och 2014-04-10 PBL kunskapsbanken PBL kunskapsbankens sidor om tillsynsarbetet enligt plan- och 2014-04-10 Uppföljning tillsyn - Boverket 1 av 1 2014-04-08 16:47 Boverket har i uppgift att årligen samla in och sammanställa

Läs mer

Staket, plank och murar

Staket, plank och murar Staket, plank och murar Information och råd för uppförande av staket, plank och murar i Tomelilla kommun Bygglovspliktigt Enligt 9 kap 8 i Plan- och Bygglagen (PBL), krävs det bygglov för att uppföra plank

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort Sänds till Fylls i av Stadsbyggnadskontoret STADSBYGGNADSKONTORET Ansökan om Fastighetsbeteckning bostadsanpassningsbidrag Bostadsanpassningsavdelningen Box 8314 104 20 Stockholm Tfn vxl 08-508 27 300

Läs mer

Tillsynsvägledning av OVK- regelverk. Tillsynsvägledningsdag, Länsstyrelsen, Jönköping 15 januari 2015, Wanda Rydholm

Tillsynsvägledning av OVK- regelverk. Tillsynsvägledningsdag, Länsstyrelsen, Jönköping 15 januari 2015, Wanda Rydholm Tillsynsvägledning av OVK- regelverk Tillsynsvägledningsdag, Länsstyrelsen, Jönköping 15 januari 2015, Wanda Rydholm Vägledning till Boverkets nya webb och kunskapsbanken Den nya webben från 30 september:

Läs mer

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg Guide och riktlinjer för uteserveringar i Falkenberg Denna guide och dessa riktlinjer är framtagna av Stadsbyggnadskontoret inom Falkenbergs kommun och antagna av Kommunstyrelsen 2015-02-03. Guide och

Läs mer

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla!

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla! Förvalta och bygga tillgängligt boende Bra för äldre bra för alla! Handen på hjärtat Vet du hur framkomligheten och tillgängligheten fungerar i dina fastigheter? Alla mår bra av att komma ut i friska luften.

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun Information om bidrag till Bostadsanpassning i Alvesta kommun Innehållsförteckning Vad är bostadsanpassningsbidrag?...1 Bostadsanpassning i korthet...1 Bostaden...2 Nybyggnad...2 Köp eller byte av bostad...2

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2013 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Frågor som besvarades i sändning och i chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014

Frågor som besvarades i sändning och i chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 Datum 2014-06-25 Diarienummer 1(17) Frågor som besvarades i sändning och i chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 Fråga 1 Får tillbyggnad innehålla kök/våtrum? Utan KA? Svar 1 Boverket: Ja

Läs mer

Bygga. i Växjö kommun. Information om bygglov för dig som ska bygga till, om eller nytt. Växjö kommun 2014-04-10

Bygga. i Växjö kommun. Information om bygglov för dig som ska bygga till, om eller nytt. Växjö kommun 2014-04-10 Bygga i Växjö kommun Information om bygglov för dig som ska bygga till, om eller nytt Växjö kommun 2014-04-10 1 Här söker du bygglov Växjö kommun erbjuder två sätt att söka bygglov för en- och tvåbostadshus

Läs mer

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Yvonne Svensson rättschef Varför finns det en plan- och bygglag? Vem bestämmer

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkande parter: Kommunerna i Skåne och Kommunförbundet Skåne Inledning Avtalande kommuner i Skåne har

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Foto: Anders Jagendal. Några tips för tillgängligheten. i ditt företag

Foto: Anders Jagendal. Några tips för tillgängligheten. i ditt företag Foto: Anders Jagendal Några tips för tillgängligheten i ditt företag En stad för alla - en vinst för dig. Varje dag går företag i Borås miste om kunder för att deras verksamhet inte är tillgänglig för

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Planeringsverktyg och beslutsunderlag Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Svante Berglund Titti de Verdier WSP Analys & Strategi Syfte Uppfylla delmål 1 i miljömålet God

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag?

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka för att anpassa din bostad. Du ansöker genom att

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle!

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle! Samhällsbyggnad Gävle Uteserveringar i Gävle Så här ansöker du om tillstånd för uteservering på allmän platsmark Uteserveringar Idag är uteserveringar en given del av sommarstaden Gävle. Folklivet på våra

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II

Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II Datum 2014-07-11 Diarienummer 1(13) Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II Fråga 1 Får man ha källare på Attefallshus? Svar 1 Boverket: Ja Fråga 2 Kan man bygga takkupor

Läs mer

BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED. Byggherre: Förnamn Efternamn Person-/Organisationsnr

BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED. Byggherre: Förnamn Efternamn Person-/Organisationsnr BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED PERIODISKT BYGGLOV ÄNDRING AV TIDIGARE BEVILJAT BYGGLOV TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV / FÖRLÄNGNING FÖRNYELSE Fastighetsbeteckning Fastighetens adress Byggherre: Förnamn

Läs mer

Boverket informerar. om nya och ändrade författningar den 2 maj 2011. Kort om nyheter och ändringar i författningarna. Mottagare

Boverket informerar. om nya och ändrade författningar den 2 maj 2011. Kort om nyheter och ändringar i författningarna. Mottagare Boverket informerar Mottagare Kommuner, länsstyrelser, bransch- och intresseorganisationer, certifieringsorgan, universitet och högskolor Utgivningsdag 2011-04-29 Mer upplysningar På Boverkets webbplats

Läs mer

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats 2013-04-18 1(6) Miljö och Samhällsbyggnad Riktlinjer för skyltning på offentlig plats Riktlinjerna gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILAGOR

INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILAGOR TILLGÄNGLIGHETSPLAN SAMMANFATTNING En person med funktionshinder blir handikappad först när han/hon utsätts för hinder i den omgivande miljön. För att så många personer som möjligt ska kunna leva ett fritt

Läs mer

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Arbetet med att uppnå full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning har bedrivits i Sverige sedan cirka 40 år tillbaka. Under 1990

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Tillgänglighet i gatumiljö

Tillgänglighet i gatumiljö Södertälje kommun, samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015 Ett handlingsprogram för ökad tillgänglighet i den yttre offentliga miljön Dokumentinformation Titel Tillgänglighet i gatumiljö

Läs mer

Projekteringsanvisning Tillgänglighet Inom och utomhus FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA JUNI SIDOR

Projekteringsanvisning Tillgänglighet Inom och utomhus FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA JUNI SIDOR Projekteringsanvisning Tillgänglighet Inom och utomhus FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA JUNI SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning:... 3 Syfte:... 3 Att tänka på:......

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark

Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark Jessica Ewald, David Lalloo / 040-252057/252056 Jessica.bernfreedewald@lansstyrelsen.se David.lalloo@lansstyrelsen.se Datum 2010-05-30 1. Problembeskrivning

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus FG FG BÅSTADS KOMMUN 1 Foldern är framtagen oktober 2008 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19 1(7) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort, kl 8.15-8.25 Beslutande Bo Persson (FP), ordförande, tjänstgör för Daniel Adborn (FP) Daniel Adborn (FP), deltar inte i handläggningen på grund av jäv 82-84

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar

Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar 1 (6) Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar Inledning För att få med tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane. Naturunderstödd rehabilitering Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.se Rehabkedja och rehabgaranti Övriga medicinska utredningar behandlingar

Läs mer

Fastighetsbeteckning. Antal personer i hushållet

Fastighetsbeteckning. Antal personer i hushållet ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG ARJEPLOGS KOMMUN Datum Fastighetsbeteckning UPPGIFTER OM SÖKANDEN M.M Sökandes namn Sökandes adress Postnummer och postort Den funktionshindrande namn Sänds till Miljö-,

Läs mer

Uppdaterat december 2011

Uppdaterat december 2011 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Uppdaterat december 2011 Svar på frågor som kom under webbseminarium 14 nov 2011-11-17 Lovprocessen-Tillgänglighet Se speciellt svar under rubriken

Läs mer

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd 2011 Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd Handlingar som ska lämnas in när Du söker bygglov eller gör anmälan Ansökan om lov mm enklare ärenden 2 ex Kontrollplan 2 ex

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm. Draft Only

Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm. Draft Only Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm Politisk målsättning Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad Alla problem för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2012-01-19 16 Från handikapprogram till tillgänglighetsprogram På lika villkor Personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet som

Läs mer