Företagarnas Riksorganisation FR2000 Kansliet Version I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagarnas Riksorganisation FR2000 Kansliet Version I 1 02-03-21"

Transkript

1

2 FR2000 Nyckeln till framgång 2 Inledning 2 FR2000- stabilt över tiden 3 Kostnader och administration 3 Kvalitets- och miljöledning i ett verksamhetssystem 5 De grundläggande insatsområdena 5 Miljöarbetet inom ramen för FR Miljöarbetets verksamhetsplan 6 Miljöarbetets organisation 6 Miljöutredning 6 Miljöpolicy 6 Insatsområden 6 Inventering av lagar, marknad och andra miljörelationer 6 Verktyg 6 Rutiner 6 Uppbyggnad - FR2000 Kvalitets- och miljöledning 7 Systemens omfattning 7 FR:s Kvalitets- och miljöråd 8 FR2000 Certifikat 8 Att arbeta med FR2000 Kvalitets- och miljöledning 8 Ständiga förbättringar 9 Dokumentation 9 Kunders och andra intressenters krav 9 Myndighets lagar och förordningar 9 Allmänna Bestämmelser 9 Företagarnas Riksorganisation FR2000 Kansliet Version I 1

3 FR2000 Nyckeln till framgång Inledning Kraven på företagandet att uppfylla miljötänkandet och leverera felfria varor har ökat. Beställare vill kunna bedöma andra parametrar än enbart priset. Verksamheter som har framgång blir föredömen. Ett företags kvalitet- och miljöledningssystem ska accepteras på marknaden, vara till nytta i den dagliga driften och vara kostnadseffektivt både i genomförandefasen och i det löpande underhållet. För att möta dessa behov har Företagarnas Riksorganisation, FR, i samarbete med anslutna branschförbund utvecklat verksamhetssystemet FR2000. Företaget ska inte behöva arbeta med flera parallella system utan kunna styra sina processer i ett sammanhängande verksamhetssystem. FR2000 är delar av SIQ:s verksamhetsbeskrivning för kundorienterad verksamhetsutveckling samt baserat på ISO 9001 och FR2000 är flödesorienterat, vilket innebär att företagaren ska kunna känna igen de krav och rutiner som beskrivs i FR2000; från förfrågan till leverans. Miljöledningen är integrerad i sitt naturliga sammanhang i företagets kvalitetsledningssystem. Utöver detta innehåller FR2000 även en inledande verksamhetsbeskrivning. I denna skall företagets affärsidé, organisation, verksamhet, marknad, framtidsvisioner m.m. beskrivas. Verksamhetsbeskrivningen ingår i det sammanhängande FR2000-konceptet och det lämpar sig också väl för användning i företagets kontinuerliga marknadsföring. I FR2000 finns uttalade krav om ständiga förbättringar även när det gäller rutiner som är relaterade till företagets kvalitetsledningssystem. Det borgar för att rutinerna underhålls och förbättras vilket är kostnadsbesparande över tiden. FR2000 består av en basversion till vilken olika branschanpassningar kan knytas. Dessa branschanpassningar utvecklas av respektive branschförbund. En sådan anpassning av FR2000 får ej ha lägre krav än vad som fastställts i basversionen av FR2000 men kan innehålla branschspecifika krav därutöver. Dessa branschanpassningar, av FR2000, ger varje bransch möjlighet att skapa en unik tolkning av hur verksamhetsstyrningen ska tillämpas i den enskilda branschen. Branscherna har möjlighet att från basversionen höja kraven. Detta har skett genom att vissa branscher har inkorporerat arbetsmiljön. I FR2000 finns många tips och anvisningar. I branschanpassningarna är dessa utvecklade och preciserade för att följa branschens speciella behov. Företagarnas Riksorganisation FR2000 Kansliet Version I 2

4 FR2000- stabilt över tiden Normer och internationella standarder syftar bl a till att underlätta för marknaden att bedöma olika leverantörer. Många branscher tillämpar också egna krav och branschnormer för att stärka sin konkurrenskraft. Det gör att det finns många diplomeringar, intygsförfaranden, kvalitets- och miljömärkningar m.m., såväl på den svenska som den internationella marknaden. Företagarnas Riksorganisation hade att ta hänsyn till detta innan man beslöt att lansera Kvalitets- och miljöledning FR2000. Ur FR:s synpunkt är det angeläget att förenkla där så är ändamålsenligt. Det behövs också lösningar som inte är onödigt konkurrensbegränsande mot små och medelstora företag. Stabiliteten i FR2000 baseras på branschernas engagemang och på en fast och uthållig organisation över tiden. Företagarnas Riksorganisation har även bildat FR:s Kvalitets- och miljöråd. Rådet består av 7-9 ledamöter och de representerar olika kompetenser som miljö, kvalitet, arbetsmiljö, tjänsteverksamhet och tillverkande verksamhet. FR: s Kvalitets- och miljöråds uppgift är att fastställa systemkraven för FR2000, såväl de generella som de branschanpassade versionerna. Rådet utser revisorer, godkänner revisioner och utfärdar FR2000-certifikaten. Kostnader och administration Förutom att företagen strävar efter att uppfylla marknadens allmänna förväntningar, finns andra viktiga skäl att införa ett kvalitets- och miljöledningssystem som FR2000. Det ger företaget bättre prestationsförmåga, produktivitet och därmed också bättre lönsamhet. Det hjälper till att fokusera kundernas uttalade och outtalade förväntningar. Såväl företagets ledning som dess kunder ska kunna känna tilltro till företagets förmåga i sitt agerande på marknaden. Det kostar tid och pengar att införa ett kvalitets- och miljöledningssystem. Satsningen skall ses som vilken annan investering som helst i företaget. Det är därför viktigt att beslutsprocessen förankras omsorgsfullt och att alla berörda engagerar sig i genomförandet, för att den mätbara avkastningen på tid och insats skall bli verklig. Generellt innebär ett väl fungerande verksamhetssystem att färre fel och misstag begås och att förmågan att förebygga och rätta till uppkomna fel och misstag ökar. Det leder till lägre kostnader och snabbare och säkrare leveranser. Fokus på kundens verkliga behov och förväntningar ökar. Sammantaget leder detta till nöjdare kunder, vilket är den absolut viktigaste förutsättningen för företagets verksamhet. Företagarnas Riksorganisation FR2000 Kansliet Version I 3

5 Systemet Nedan beskrivs FR2000 kortfattat. När man tar del av texten i systemkraven för FR2000 kan den tyckas omfattande, detaljerad och kanske till och med krånglig. Om man bryter ner materialet syns det att det är naturliga och nödvändiga delar i en helhet. I FR2000: s första kapitel, nr 0, Verksamhetsbeskrivningen, anges vilka beskrivningar som skall finnas med och som revisorn granskar. Verksamhetsbeskrivningen är en bra inramning för företaget; Vår bakgrund, Vår verksamhet och Vår marknad, Hur ser vi framåt, Våra kunder, Vår kvalitetsinriktning, Vår miljöinriktning, Hur arbetar vi, Vilka är vi, Våra Underleverantörer, Vår ekonomi, Våra ägare, Våra kontakter, Hur du når oss är rubrikerna i den verksamhetsbeskrivning som skall sammanställas. Punkterna under respektive rubrik ger god vägledning för företaget och dess kunder och dokumentet blir bl a till hjälp i företagets löpande marknadsföring. Nulägesanalysen ger möjligheter till att se var företaget står. Vad vill företaget förbättra, vad skall göras till nästa år. Verksamhetsbeskrivningen blir en slags affärsplan. I de övriga kapitlen, 1-9, i systemkraven finns s.k. bör-och skall-krav som beskriver vilka rutiner som skall finnas. Kapitlen som gås igenom under införandet är: Företagsledning, Marknad- och Försäljning, Produktutveckling och Konstruktion, Inköp, Produktion, Distribution och Leverans, Installation, Service och Uppföljning samt Dokumentstyrning. Vid revision mot FR2000 granskar revisorn de beskrivningar som finns angivna med fet stil i kapitel 0 -Verksamhetsbeskrivning och alla bör- och skall- krav som anges med kursiv stil i systemkravtexten. En ledstjärna för FR2000 är att hanteringen av rutiner och dokument inte får bli för omfattande och byråkratiska i det lilla företaget. Tvärtom ska det bli ett led i företagets verksamhet- och affärsutveckling. Det är genom att koppla ihop företagets olika processer till en helhet genom en organisatorisk struktur som ett effektivt verksamhetssystem skapas. Företagarnas Riksorganisation FR2000 Kansliet Version I 4

6 Kvalitets- och miljöledning i ett verksamhetssystem Miljöledningskraven har i FR2000 integrerats i sitt naturliga sammanhang i företagets kvalitetsledningssystem. Kunskap om miljöproblemens art och omfattning och medvetenheten om deras betydelse för den fortsatta utvecklingen på jorden har både fördjupats och breddats. Vi har också insett att det inte är någon annan som kan eller kommer att lösa problemen vi måste alla bli en del av det miljöarbete som är nödvändigt för att säkra en rimlig framtid för kommande generationer. De internationella miljömålen bryts ner i nationella, regionala och lokala mål. Företag, organisationer, myndigheter och individer bör således tänka globalt, men agera lokalt. Vi utgör själva bara en liten del av det stora oavsett inom vilken ram vi agerar men det totala resultatet är alltid ofrånkomligen kopplat till de enskilda insatserna. Därför är det så viktigt att, också det mindre, företaget tar ett ansvar för sin del av miljöarbetet. Företaget har eller kan skaffa sig nödvändig kompetens, företaget har eller kan skapa de resurser som krävs och företaget är den ram inom vilken så många människor arbetar och kan göra insatser för miljön. Ett effektivt och långsiktigt miljöarbete är nödvändigt på många nivåer och av många skäl; för företaget är det ett sätt att manifestera sitt miljöansvar inför medarbetare, kunder och samhället i övrigt men stundtals också en påtaglig konkurrensfördel och kanske en faktisk förutsättning för framtida affärer. De grundläggande insatsområdena De miljörelaterade områden som ett företag berörs av genom sin verksamhet kan vara många men beror naturligtvis på verksamhetens omfattning och inriktning. Men det finns ett antal grundläggande miljöområden insatsområden som varje verksamhet i varierande grad har anledning att se över. Dessa insatsområden kan sammanfattas under följande rubriker: Individen Tillverkningsprocesser Produkter Energiförbrukning Transporter Byggnader och lokaler Inköp Avfallshantering Företagarnas Riksorganisation FR2000 Kansliet Version I 5

7 Miljöarbetet inom ramen för FR2000 Miljöarbetets verksamhetsplan Miljöarbetet skall ha en verksamhetsplan. Den skall integreras med övriga planer. Det betyder att du skall beskriva vilket syfte, vilka strategier och vilka mål ditt miljöarbete skall ha. Till detta läggs de resurser som krävs för att målen skall kunna nås. Miljöarbetets organisation Miljöarbete kommer att kräva nya resurser i form av kompetens, personal och pengar. Inledningsvis kan miljöarbetet kräva mer kunskaper på miljöområdet. Se miljöarbetet och kvalitetsarbetet som vilken investering som helst. Miljöutredning Grunden för miljöarbetet är en så kallad inledande miljöutredning. Denna skall kartlägga alla olika typer av miljöbelastningar som företaget, dess organisation, processer och produkter bidrar till. Miljöpolicy Policyn för miljöarbetet fastställer och dokumenterar de grundläggande åtaganden och de övergripande riktlinjer som alla inom företaget skall arbeta efter. Miljöpolicyn är ett mycket viktigt dokument; den kommer i praktiken att vara navet kring vilket alla de övriga stegen kretsar. På samma sätt som kvalitetspolicyn styr kvalitetsarbetet. Insatsområden Miljöutredningen kartlägger alla de områden som företagets verksamheter från miljösynpunkt belastar. Nu är det dags att välja ut prioritera de områden som skall åtgärdas först och/eller vilka områden som anses vara viktigast. Inventering av lagar, marknad och andra miljörelationer Detta steg innebär en kartläggning av de områden som ur olika synvinklar kan påverka företagets miljöarbete. Miljöbalken, statliga förordningar, kommunala föreskrifter och specifika branschkrav är exempel på faktorer som företaget måste ta hänsyn till. Företagets kunder och andra samarbetspartners på marknaden samt omvärlden kan på olika sätt påverka ditt företags miljöarbete. Verktyg För att kunna genomföra miljöarbetet som en del av företagets kvalitets- och miljöledningssystem måste lämpliga verktyg i olika former anskaffas. Med verktyg menas i detta sammanhang rutinbeskrivningar och instruktioner, men också i viss mån livscykelanalyser, riskanalyser etc., som bidrar till att alla delar av verksamheten fungerar på ett sätt som också skyddar miljön. Rutiner För att kvalitets- och miljöledningssystemet skall kunna fungera effektivt och utan störningar måste ditt företag ha rutiner för handhavande, övervakning och kontroll av företagets verksamhet. Rutiner som gör att det också snabbt upptäcks när någonting har gått eller håller på att gå snett. Företagarnas Riksorganisation FR2000 Kansliet Version I 6

8 Uppbyggnad - FR2000 Kvalitets- och miljöledning FR har skapat FR2000 för att hjälpa företagare att på ett enklare sätt bygga upp ett system för att hålla ordning på sina processer (sin verksamhet) och för att kunna kontrollera och minska företagets miljöpåverkan. Det som utmärker FR2000 är att det är ett sammanhängande koncept; två system - kvalitet och miljö - som har integrerats i anslutning till en inledande verksamhetsbeskrivning. Systemkravet bygger på en tolkning och anpassning av de internationella standarderna ISO 9001 och ISO Liksom verksamhetsbeskrivningen är en anpassning till de små och medelstora företagens behov och förutsättningar. Under utvecklingsarbetet av FR2000 Kvalitets- och miljöledning har utgångspunkten varit att inte försätta företagaren i en situation där det blir nödvändigt att arbeta med flera parallella verksamhetssystem. Målsättningen är att företagaren skall kunna arbeta med ett sammanhängande, processorienterat system där företagaren känner igen sig. FR2000 Kvalitets- och miljöledning består, som ovan nämnts, av en integrerad tolkning av ISO 9001 och ISO Detta för att med miljöpolicyn som bas, ange tydliga delmål och med hjälp av dessa underlätta för företaget att uthålligt och konsekvent reducera företagets miljöpåverkan som en del i att företagets kvalitetssystem upprätthålls. Tillämpningen kan härigenom lättare få medarbetarnas delaktighet, förståelse och acceptans. Genom att väva ihop kvalitets- och miljöarbetet behöver inte den faktiska arbetsinsatsen dubbleras, det handlar om att rationellt samordna en relevant merinsats. Det ger dessutom goda samordningsvinster för de företag som ännu inte påbörjat sitt kvalitets- och miljöarbete. Systemens omfattning Företagets olika styrsystem är de instrument som används för att leda verksamheten. Dessa kan bestå av allt från en enkel verksamhetsbeskrivning till kraftfulla system. Dessa kan baseras på standarder eller andra hjälpmedel som exempelvis ISO 9000, ISO 14000, EMAS samt olika material-, lager/distributions- och produktionssystem. I ett utvecklat system redogörs, med relevanta fakta som hjälp, för alla processer, ansvarsområden och kritiska kontrollpunkter i företaget, allt ifrån utveckling till marknadsföring och service. Har företaget inget eller lågt utvecklade styrsystem kan detta orsaka företaget olika former av kvalitetsbristkostnader och andra negativa marknadsstörningar. Uppbyggnaden av och krav på alltför långtgående styrsystem kan, å andra sidan, vara onödigt kostnadskrävande med oönskade konkurrenshinder som följd. Det finns ett uttalat behov av hjälp med praktiska lösningar som underlättar för företagen att kunna leverera varor och tjänster som motsvarar kunders och andra intressenters förväntningar, alltså att kunna leverera med rätt kvalitet och inom ramen för den redovisade miljöpolicyn. Det är viktigt att beställare och leverantörer tillämpar relevanta kvalitets- och miljökrav i sina kontakter. Dessa bör utvecklas på ett sådant sätt, att beställare och leverantörer har en god kännedom om den lagstiftning som gäller inom produkt- och tjänsteområdena och om varandras kvalitets- och miljöarbete. Detta för att goda förutsättningar för långsiktiga relationer skapas och att aktörernas tillit för kvalitets- och miljöarbetets reella innehåll kan befästas. Företagarnas Riksorganisation FR2000 Kansliet Version I 7

9 FR: s Kvalitets- och miljöråd Företagarnas Riksorganisation har bildat FR: s Kvalitets- och miljöråd. Rådet består av 7-9 ledamöter och de representerar olika kompetenser som miljö, kvalitet, arbetsmiljö, tjänsteverksamhet och tillverkande verksamhet. FR: s Kvalitets- och miljöråd har kontinuerlig bransch- och organisationsneutral tillsyn över FR2000 och dess praktiska tillämpningar. FR: s Kvalitets- och miljöråd granskar och fastställer upprättade manualer för revision mot FR2000. Dessa består av en generell del och en till denna integrerad branschanpassad del för varje branschförbund som medverkar i denna form av kvalitets- och miljöbefrämjande arbete. Företag utan branschtillhörighet kan välja att revidera företagets ledningssystem mot basversionen, FR: s dokument FR2000 Kvalitets- och miljöledning, systemkrav. FR:s Kvalitets- och miljöråd har fastställt kriterier för godkännande av revisorer som kan utses att revidera mot FR2000. FR: s Kvalitets- och miljöråd utser revisorer som reviderar mot FR2000. FR2000 Kansliet administrerar registrering av företag med giltiga certifikat och publicerar dessa på hemsidan FR2000. En systematiserad metod för relevant kvalitets- och miljöarbete i samklang med marknadens krav, förutsätter att metoden åtnjuter acceptans såväl hos beställare som leverantörer och övriga intressenter. Acceptansen vilar inte enbart på metodens formella innehåll utan också på kvalitets- och miljöarbetets uthållighet över tiden. Berörda branschorganisationer påtar sig här ett stort ansvar i nära samarbete med Företagarnas Riksorganisation. FR2000 Certifikat FR2000 Kvalitet- och miljöledning är ett reviderbart verksamhetssystem. De företag som önskar bli certifierade kan kontakta respektive branschförbund eller FR2000 Kansliet. Efter ett revisorsutlåtande utfärdas ett FR2000 Certifikat av FR: s Kvalitets- och miljöråd, certifikatet är sedan giltigt i tre år. Under certifikatets giltighetstid så sker årliga revisioner hos företaget. Se sidan 10. Att arbeta med FR2000 Kvalitets- och miljöledning För att alla skall känna till hur verksamheten fungerar och kommuniceras, ska alla viktiga processer i företaget dokumenteras. Manualen för FR2000 följer strukturen genom referenser i kapitelindelningen som svarar mot respektive standards numrerade punkter (referensmatris). Basnivån är uppdelad på tio huvudkapitel med underliggande avsnitt. Respektive huvudkapitel har en inledande text som syftar till att ge en helhetsbeskrivning av kapitlet. Under respektive avsnitt finns det kravtext som lägst skall uppfyllas för företag som omfattas av dessa krav. Denna basnivå är benämnd FR2000 Kvalitets- och miljöledning, systemkrav. I Steg för Steg mot FR2000 kommer det i en inledande beskrivning visa hur ett företag själv skall gå vidare för att bygga upp och införa ett system i företaget, och i kapitel för kapitel Företagarnas Riksorganisation FR2000 Kansliet Version I 8

10 beskriva hur genomförandet kan göras i anslutning till motsvarande kravtexter och tillhörande tips och anvisningar (under rubrikerna Tänk på ). Ständiga förbättringar För att företag inte skall bli kvar på en statisk nivå finns det krav på att företaget minst måste redovisa en förbättring avseende kvalitet och en förbättring avseende miljö, och dessa skall vara relaterade till uppsatta mål. Dokumentation Respektive företags verksamhet dokumenteras i en för företaget unik verksamhetshandbok. Dokumentationen anpassas utifrån praktisk hänsyn. Samtliga rubriker i systemkravtexten skall dokumenteras lägst som ett s.k. verksamhetsdokument. Om ett krav ej är tillämpligt i ett företag dokumenteras detta som ej tillämpligt och motiveras. Rutinbeskrivningar, instruktioner, arbets- och befattningsbeskrivningar etc. tas fram där avsaknad av sådana påverkar kvaliteten och/eller miljön. Rekommendation ges att i rutinbeskrivningarna använda flödesscheman med tillhörande kort text. Rätt dokument på rätt plats i rätt tid! Kunders och andra intressenters krav Vid uppbyggnad av företagets kvalitets- och miljöledningssystem skall de krav som ett företags kunder och intressenter avspeglas i företagets egna kvalitets- och miljöledningssystem. FR2000 syftar till att vara ett praktiskt hjälpmedel i företagets kundoch intresserelationer. Myndighets lagar och förordningar Utöver de lagar som identifieras i samband med miljöutredningen vid uppbyggnaden av företagets kvalitets- och miljöledningssystem skall de lagar och förordningar som påverkar företaget beskrivas i behövlig omfattning. Allmänna Bestämmelser Företagarnas Riksorganisation, FR, har fastställt Allmänna bestämmelser för erhållande av FR2000 Certifikat, indragning av certifikat och publicering av certifikat. FR har också fastställt Kvalitets- och Miljörådets roll och beslutsordning. Dessa Allmänna bestämmelser kan rekvireras från FR2000 Kansliet eller från hemsidan. Företagarnas Riksorganisation FR2000 Kansliet Version I 9

11

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

FR2000 Verksamhetsledning. Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system

FR2000 Verksamhetsledning. Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system FR2000 Verksamhetsledning Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system Alla i organisationen drar sitt strå till stacken Integrerad certifiering Fler och fler organisationer får

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

FR2000 Verksamhetsledning. Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system

FR2000 Verksamhetsledning. Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system FR2000 Verksamhetsledning Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system Alla i organisationen drar sitt strå till stacken Integrerad certifiering Fler och fler organisationer (läs

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Tritech_presentation_mall, 14-08-15 KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Av: Förnamn Efternamn Datum: 20ÅÅ-MM-DD SYFTE MED UTBILDNINGEN Sida 2 En introduktion i ISO på Tritech Hur Tritech jobbar

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS!

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion till miljö & kvalitetsledningssystemet och beskriver dess uppbyggnad. INTRODUKTION TVS står för TriffiQs

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det?

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? 1(5) MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? Innebär det inte bar a en massa byråkrati och papper?

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y 2017-06-12 Ärendenr: NV-00001-17 Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO 14001 och EMAS Inledning

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet en introduktion

Ledningssystem för kvalitet en introduktion ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet en introduktion Innehåll 3 Vad är ett ledningssystem för kvalitet? 3 ISO 9001 4 Varför ska man ha ett kvalitetsledningssystem? 5 Hur man börjar? 7 Vad betyder certifiering?

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

FR2000 Verksamhetsledning. Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system

FR2000 Verksamhetsledning. Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system FR2000 Verksamhetsledning Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system Alla i organisationen drar sitt strå till stacken Integrerad certifiering Fler och fler organisationer (läs

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning Kvalitets- och miljöledning 1 Kvalitet som begrepp Den internationella standarden för kvalitetsledning ger nedanstående definition i ISO 9000:2005 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi:

Läs mer

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Miljö Vi verkar för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i våra kunduppdrag. Miljöledningssystem Miljöutredning MiljöPolicy Övergripande Miljömål detaljerade Miljömål Handlingsprogram

Läs mer

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem 1 av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 RQ RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners kvalitetsarbete bygger på engagemanget

Läs mer

ISO Ledningssystem för miljö en introduktion

ISO Ledningssystem för miljö en introduktion ISO 14001 Ledningssystem för miljö en introduktion Innehåll 3 Vad är ett miljöledningssystem? 3 Kraftfullt verktyg som skapar förtroende 4 Miljöledning skapar affärsnytta 5 Miljöledning skapar ordning

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter EU - Näringslivet - Miljön 2005-01-26 (uppdaterad 2005-04-14) ENVIVE AB Pia M Berglund-Lundström www.envive.se Övergång till ISO 14001:2004 Förberedelsetid

Läs mer

Välkommen till NMTs miljöledningssystem

Välkommen till NMTs miljöledningssystem Välkommen till NMTs miljöledningssystem Presentationsslingan Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion och handbok till NMTs miljöledningssystem. Här beskrivs ledningssystemets uppbyggnad.

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

ATIVA Development AB. ATIVA-Kunskap. Produktinformation. Sidan 1 av 10

ATIVA Development AB. ATIVA-Kunskap. Produktinformation. Sidan 1 av 10 ATIVA-Kunskap Produktinformation Sidan 1 av 10 Allmänt om ATIVA-Kunskap ATIVA Development AB ATIVA-Kunskap är samlingsnamnet för ett antal kunskapsmoduler som stöder arbetet inom kvalitet och miljö. Dessa

Läs mer

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag Manual Kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

En övergripande presentation

En övergripande presentation En övergripande presentation Processorienterad verksamhetsledning för företag i BI:s verktyg för företagsutveckling Vad är Povel? Bakgrund Många byggföretag har svårt att hantera verksamhetsstyrning på

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt Sida 1 av 5 Innehåll 1 Inledning sida 1 2 Omfattning sida 1 3 Projekt information sida 2 4 Miljöpolicy sida 2 5 Miljöaspekter sida 2 6 Lagar och andra krav sida 3 7 Projektorganisation sida 3 8 Utbildning

Läs mer

MANUAL KVALITET OCH MILJÖ

MANUAL KVALITET OCH MILJÖ MANUA KVAITET OCH MIJÖ enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag OBS! denna skrift är endast ämnad för externt bruk har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt

Läs mer

4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Rxx (löpnr) Revisionsrapport F 8 80/07 5 6

4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Rxx (löpnr) Revisionsrapport F 8 80/07 5 6 MILJÖHANDBOKEN Grundelement: Element: 4.5 Uppföljning 4.5.5 Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: 4.5.5.Rxx (löpnr) Revisionsrapport F 8 80/07 5 6 Upprättad av: Mottagen av:

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Vilka utmaningar har du?

Vilka utmaningar har du? Miljöledning Vilka utmaningar har du? 4 4 4 Höja effektiviteten Öka kundnöjdheten Mer fritid Anta utmaningarna med våra senaste standarder och handböcker. Vi underlättar ditt miljöarbete Att arbeta med

Läs mer

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Miljöledning i staten 2014 och kommande utmaningar Kristina von Oelreich 2015-09-28

Läs mer

Miljöledningssystem Principer Rutiner Projektanpassning bygg och fastighet Processen Lagstiftning och överenskommelser Princip för styrning Exempel

Miljöledningssystem Principer Rutiner Projektanpassning bygg och fastighet Processen Lagstiftning och överenskommelser Princip för styrning Exempel Miljöledningssystem Principer Rutiner Projektanpassning bygg och fastighet Processen Lagstiftning och överenskommelser Princip för styrning Exempel 2 BS 7750 (British standard) 1992, base for other EMS

Läs mer

Utformning av miljöledningssystem

Utformning av miljöledningssystem Utformning av miljöledningssystem Principskiss för miljöledningssystem miljöutredning Ledningens genomgång Miljörevision och uppföljning miljöpolicy Ständig förbättring Miljömål Miljöprogram Införande/genomförande

Läs mer

Välkomna! Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting. Hjalmar Söderberg

Välkomna! Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting. Hjalmar Söderberg 2014 09 18 Kvalitets och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets miljösystem? Varför i byggprocessen? (Vad består ett kvalitets miljösystem av?) Genomgång av uppgiften kopplad till modul kretslopp...

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin OHSAS 18001.2007 Av Benny Halldin Revision av OHSAS 18001 Ny standard klar juni/juli 2007! Mer lika ISO 14 001.2004 Mer tonvikt på Hälsa även psykisk sådan. Anläggningssäkerhet borttaget. Nytt avsnitt

Läs mer

FR2000 ger dig fler och bättre affärer

FR2000 ger dig fler och bättre affärer FR2000 ger dig fler och bättre affärer FR2000:2017 LEDNINGSSYSTEM FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG En certifiering är inget man bara köper. Man jobbar med det och ser till att det anpassas till företaget

Läs mer

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 1(7) LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Miljöpolicy Kvalitetspolicy Säkerhetspolicy Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 2(7) Innehåll 1 INLEDNING...

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

B l o m s Te k o k o n s t r u k t i o n e r A B

B l o m s Te k o k o n s t r u k t i o n e r A B B l o m s Te k o k o n s t r u k t i o n e r A B Manual Kvalitet och Miljö enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta

Läs mer

Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen?

Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen? 2012-09-04 Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen? (Vad består ett kvalitets- miljösystem av?) Genomgång av uppgiften kopplad till modul kretslopp...

Läs mer

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet Naturvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet MILJÖHANDBOKEN Kapitel 4.4 Organisation Upprättat av Miljösamordnaren Fastställt av dekan 2012 12 04 Senast reviderat av Miljösamordnaren 2015 04 01

Läs mer

Kvalitets och miljösystem på byggföretag

Kvalitets och miljösystem på byggföretag 2016 09 15 Kvalitets och miljösystem på byggföretag Välkomna! Varför ledningssystem för kvalitets & miljö? Vad består ett ledningssystem för kvalitet av? Varför i byggprocessen? Hur hänger det ihop med

Läs mer

Manual Kvalitet och Miljö

Manual Kvalitet och Miljö Manual Kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

Rutin för intern miljörevision

Rutin för intern miljörevision Sida 1 (6) Syfte Regelbundna interna miljörevisioner ska genomföras för att säkerställa att universitetets miljöledningssystem är korrekt infört och underhållet. Omfattning Rutinen ska användas vid all

Läs mer

Nyheter i ISO 14001 och 14004

Nyheter i ISO 14001 och 14004 Nyheter i ISO 14001 och 14004 Anne Swartling, SIS, 10 november, 2004 2004-11-17 1 Drivkrafter för revision av 14001/4 Överensstämmelse med ISO 9001 Förtydliga befintlig text Översättningsfrågor ISO 14004

Läs mer

Rutin för intern miljörevision

Rutin för intern miljörevision Sida 1 (5) Syfte Regelbundna interna miljörevisioner ska genomföras för att säkerställa att universitetets miljöledningssystem är korrekt infört och underhållet. Omfattning Rutinen ska användas vid all

Läs mer

Att satsa pa miljon ar att satsa pa livet...

Att satsa pa miljon ar att satsa pa livet... Att satsa pa miljon ar att satsa pa livet... Inom Printeliten satsar vi resurser på vårt miljö- och kvalitetsarbete. Det finns inga motsättningar mellan lönsamma affärer och ett klokt sätt att hantera

Läs mer

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Miljöutredning 2017 Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO 14001 Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Innehåll 1 Inledning och syfte... 3 2 Omfattning... 3 3 Miljöutredning ISO 14001...

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB Kvalitetsmanual Baserat på System ISO 9001 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel 031-91 75 25 Fax 031-91 75 05 Org. nr. SE556388-8766 www.activecare.se info@activecare.se Sammandrag

Läs mer

Miljöledningsbarometern 2002

Miljöledningsbarometern 2002 Bilaga 7 Miljöledningsbarometern 2002 Uppgiftslämnare: Ann-Christine Mohlin Verksamhet: Tandvårdsstaben Datum: 2003-02-04 A. MILJÖUTREDNING Ja Arbete Har ni genomfört en miljöutredning*? B. MILJÖLEDNINGSSYSTEM

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

MANUAL FÖR KVALITET OCH MILJÖ

MANUAL FÖR KVALITET OCH MILJÖ INNEHÅLL 1 KVALITETS- OCH MILJÖLEDNING... 1 1.1 KVALITETS- OCH MILJÖPOLICY... 1 1.2 ORGANISATION... 2 1.3 LEDNINGSSYSTEM... 2 1.4 DOKUMENTSTYRNING... 2 1.5 KOMMUNIKATION... 3 1.6 FÖRBÄTTRINGAR OCH AVVIKELSER...

Läs mer

Reviderad projektplan: Miljöcertifiering av Stockholms universitet enligt ISO 14001 och EMAS

Reviderad projektplan: Miljöcertifiering av Stockholms universitet enligt ISO 14001 och EMAS 1 (5) Projektplan 2010-02-11 Dnr SU 83-0286-10 Jenny Lilliehöök Miljökoordinator Reviderad projektplan: Miljöcertifiering av Stockholms universitet enligt ISO 14001 och EMAS 1. Bakgrund Under hösten 2009

Läs mer

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar - Miljöledningssystemet; uppbyggnad resultat och erfarenheter - Miljörevision: uppbyggnad resultat och erfarenheter

Läs mer

Handbok Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Handbok Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö Handbok Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007 Ett sammandrag OBS! Denna skrift är endast ämnad för externt bruk har för att tydliggöra vårt kvalitets-,

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 12.00 13.00 Lunch 13.00 13.30 Eddi Omrcen, miljöchef

Läs mer

Miljöarbete i läkemedelsindustrin

Miljöarbete i läkemedelsindustrin Miljöarbete i läkemedelsindustrin Bengt Mattson, CSR- och Miljöchef, Pfizer AB http://www.ansvarsblogg.se 1 De tio principerna för Global Compact Mänskliga rättigheter 1. Stödja och respektera skydd för

Läs mer

Nya ISO 14001. Miljöledning får en central roll i organisationen. Hur påverkas ni?

Nya ISO 14001. Miljöledning får en central roll i organisationen. Hur påverkas ni? Nya ISO 14001 Miljöledning får en central roll i organisationen. Hur påverkas ni? Ylva Linder, WSP Environmental ylva.linder@wspgroup.se 010-722 72 16 Webinar 18 och 19 sept. 2014 Innehåll Kort info om

Läs mer

GOODS SWEDEN AB MANUAL MILJÖ. enligt ISO 14001:2004. Ett sammandrag. Denna skrift är endast ämnad för externt bruk

GOODS SWEDEN AB MANUAL MILJÖ. enligt ISO 14001:2004. Ett sammandrag. Denna skrift är endast ämnad för externt bruk GOODS SWEDEN AB MANUAL MILJÖ enligt ISO 14001:2004 Ett sammandrag Denna skrift är endast ämnad för externt bruk har för att tydliggöra vårt miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat miljöledningssystem

Läs mer

EMAS Easy. Miljöledningssystem för små och medelstora företag

EMAS Easy. Miljöledningssystem för små och medelstora företag EMAS Easy Miljöledningssystem för små och medelstora företag metod som förenklar införandet av miljöledningssystem för små företag miljöstyrningsrådets uppdrag sanktionerade avgifter Emas - EU:s verktyg

Läs mer

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 MÅL OCH ÅTGÄRDER... 3 3 ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR MILJÖARBETET... 7 3.1 ORGANISATION

Läs mer

Utdrag. Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet

Utdrag. Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet Utdrag Protokoll RK 89 2008-02-28 FA2008/390/STAB Statsrådsberedningen Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet (1 bilaga) Bakgrund Miljöledningsarbetet är en viktig

Läs mer

Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö To t a l p r o j e k t i M ä l a r d a l e n A B Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007 Ett sammandrag Totalprojekt i Mälardalen AB har för att

Läs mer

4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Revisionsrapport F 8 80/05 3 9

4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Revisionsrapport F 8 80/05 3 9 MILJÖHANDBOKEN Grundelement: Element: 4.5 Uppföljning 4.5.5 Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: 4.5.5. Revisionsrapport F 8 80/05 3 9 Upprättad av: Mottagen av: Datum för

Läs mer

Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) ISO 9001:2000/2008 ISO 14001:2004 BF9K Ledningssystem för Kvalitet (Endast rubrik)

Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) ISO 9001:2000/2008 ISO 14001:2004 BF9K Ledningssystem för Kvalitet (Endast rubrik) Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) Ledningssystem för Kvalitet 4 Krav på Miljöledningssystem 4 Inledning 1 Allmänna Krav 4.1 Generella krav 4.1 Dokumentation av KMA-systemet 3.3.4 Dokumentationskrav

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet Bilaga 3 Säkerhet Säkerhet 2 (8) Innehållsförteckning Bilaga 3 Säkerhet 1 Allmänt 3 2 Säkerhet 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.1.1 Basnivå för informationssäkerhet 4 2.1.2 Uppföljning och kontroll

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset miljöpolicy Genom Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) miljöpolicy visar ledningen sitt engagemang, intentioner och avsikt med SU:s miljöarbete. Vi ska som en del

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual Tel +46(0)300-690660 Fax +46(0)300-690661 Email info@multicomponent.se Web www.multicomponent.se Vat no SE-556555-3715-01 MULTICOMPONENT AB Varlabergsvägen 16 SE 434 39

Läs mer

INTERN REVISIONENS BETYDELSE FÖR MILJÖLEDNINGS ARBETET

INTERN REVISIONENS BETYDELSE FÖR MILJÖLEDNINGS ARBETET INTERN REVISIONENS BETYDELSE FÖR MILJÖLEDNINGS ARBETET Karin Skantze Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Interna revisorer Naturvårdsverket Swedish Environmental

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.30 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att:

Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att: Bilaga till Rektorsbeslut nr: 115 Datum: 2017-06-07 Dnr: 2017/3408-1.1 Checklista för klargörande av roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet Chefers övergripande miljöansvar framgår

Läs mer

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet Projekt: Rönnebadet Fastställd: 2014/12 Innehållsförteckning Kvalitetsplan Kvalitetsplan... 1 Innehållsförteckning Kvalitetsplan... 2... Error! Bookmark not defined. Kvalitets och miljöledning... 3 Organisation...

Läs mer

ISO 14001:2015 Naturvårdsverket Stefan Larsson/6DS

ISO 14001:2015 Naturvårdsverket Stefan Larsson/6DS ISO 14001 utveckling av fokus ISO 14001:1996 ISO 14001:2004 ISO 14001:2015 den del av det övergripande ledningssystemet som omfattar organisationsstruktur, planering, ansvar, praxis, rutiner, processer

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012 INTEROC AKUSTIK histora EMPORIA Malmö 2012 2 INTEROC AKUSTIK historia Akustik Nuvarande ägare till Interoc Akustik AB anställdes mellan 1999-2002 i Hero hus AB som senare namnändrades till Interoc AB.

Läs mer

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen.

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen. 1 Alla som bedriver vattenverksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Syftet med planeringen och kontrollen ska vara att motverka och/eller förebygga olägenhet för människors hälsa

Läs mer

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Kvalitet Vi är en kvalitetsleverantör av telefonisttjänster. Kvalitet Vår viktigaste källa i kvalitetsarbetet är våra egna kunder. Varje år gör vi därför en kundundersökning där vi mäter vårt NKI (Nöjd-kund-index).

Läs mer

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Våra sju miljömål Universitetssjukhusets sju miljömål gäller under en tre års period. Varje division ska bryta ner dessa

Läs mer

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Chefsutbildning 13 april 2016 MARIANNE DALBRO MILJÖCONTROLLER, MILJÖREVISIONSLEDARE MARIANNE.DALBRO@GU.SE TEL: 031 786 1740 Ur dokumentet Roller, ansvar och befogenheter

Läs mer

Det här är OHSAS 18001

Det här är OHSAS 18001 Det här är OHSAS 18001 OHSAS 18001 - ett bra kravdokument för att systematisera sitt arbetsmiljöarbete Jämförelse med miljö och kvalitet Jämförelse med AFS 2001:1 Vad säger ett arbetsmiljöcertifikat? Om

Läs mer

NY VÄGLEDNING ETT STÖD FÖR FORTSATT UTVECKLING AV MILJÖLEDNINGSARBETET. Nätverksträff Miljöledning i staten 28 september 2015

NY VÄGLEDNING ETT STÖD FÖR FORTSATT UTVECKLING AV MILJÖLEDNINGSARBETET. Nätverksträff Miljöledning i staten 28 september 2015 NY VÄGLEDNING ETT STÖD FÖR FORTSATT UTVECKLING AV MILJÖLEDNINGSARBETET Nätverksträff Miljöledning i staten 28 september 2015 Jannica Häggbom Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection

Läs mer