FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET"

Transkript

1 B 11 ALLMÄNNA TILLSTÅNDSVILLKOR FÖR ATT BEDRIVA ADVOKATVERKSAMHET I AKTIEBOLAG ( , ändrade och senast ) Allmänna villkor 1 I enlighet med 5 2 momentet i lagen om advokater får advokatverksamhet bedrivas i aktiebolag enbart med tillstånd av Finlands Advokatförbunds styrelse och på de tillståndsvillkor som styrelsen fastställt. 2 Den som vill äga aktier i ett aktiebolag som utövar advokatverksamhet bör ansöka om tillstånd av Advokatförbundets styrelse. Tillstånd kan beviljas på de villkor som nämns i dessa tillståndsvillkor. 3 Tillstånd som avses i dessa tillståndsvillkor beviljas att gälla tillsvidare. Styrelsen för Advokatförbundet kan när som helst återkalla tillståndet eller ändra tillståndsvillkoren. 4 Då styrelsen för Advokatförbundet beviljar tillstånd kan den för den som erhåller tillståndet uppställa mera omfattande villkor än dessa. 5 Ett aktiebolag som bedriver advokatverksamhet skall i tillämpliga delar iaktta de bestämmelser som advokater skall iaktta. Ägande av aktier i ett bolag som utövar advokatverksamhet 6 ( ) Tillståndet gäller ägande av aktier i ett i tillståndet bestämt bolag och bedrivande av advokatverksamhet i detta bolag. En advokat kan beviljas tillstånd att som delägare bedriva advokatverksamhet i endast ett bolag, ifall inte styrelsen av skäl som avses i 7 a-punkten eller av andra särskilda skäl beviljar undantag från detta. 7 ( ) Aktier i aktiebolag som bedriver advokatverksamhet får inte ägas av annan än av advokat som är anställd av det ifrågavarande aktiebolaget och som erhållit sådant tillstånd att bedriva advokatverksamhet i aktiebolag som avses i punkt 2, ifall inte styrelsen beviljar undantag från det som avses i punkt 7a eller 8 eller av särskilda skäl. 7a ( ) Undantag kan beviljas till att advokaten utövar advokatverksamhet såsom delägare i flera aktiebolag som utövar advokatverksamhet, när bolagen bildar en i lagen om aktiebolag avsedd koncern, där moderbolaget är ett aktiebolag som utövar advokatverksamhet (nedan advokatkoncern ). FAF / November 2010 B 11 1 (11)

2 Förutsättning för beviljande av undantag är: 7a.1 Varje advokat som innehar aktier som hör till advokatkoncernen skall inneha minst en aktie i varje bolag som hör till advokatkoncernen. Ägande av aktie utan rösträtt som avses i ABL 3:3:2 uppfyller kravet på ägande av aktie ( ) 7a.2 Varje bolag som hör till advokatkoncernen skall ha en ansvarsförsäkring med samma innehåll med tanke på skador. 7a.3 De bolag som hör till advokatkoncernen skall följa enhetliga principer som gäller begränsande av ansvaret för bolagen och de advokater som innehar aktier i bolagen., 7a.4 Inom advokatkoncernen skall det sörjas för att huvudmännen blir medvetna om på vilket sätt ett uppdragsförhållande uppstår till ett bolag som hör till advokatkoncernen. 7a.5 Inom advokatkoncernen skall det sörjas för att det för upptäckande och avgörande av jäv för en advokat finns tillräckligt utvecklade system som gäller hela advokatkoncernen. 7a.6 De bolag som hör till advokatkoncernen skall utöva advokatverksamhet under enhetliga firmor och kännetecken, dock så att advokatkoncernbolagens firmor skall innehålla uppgifter som skiljer koncernbolagen från varandra. 8 Undantag kan beviljas om aktierna i ett aktiebolag som utövar advokatverksamhet ägs av ett sådant annat bolag eller av sådana andra aktiebolag vars aktiestock direkt eller indirekt ägs av en sådan advokat som personligen äger aktier i ett aktiebolag som utövar advokatverksamhet. (nedan ägarbolag ). ( ) Undantag kan beviljas också för att aktier i bolag som hör till en advokatkoncern innehas av ett ägarbolag. ( ) Förutsättningarna för att bevilja undantag är: 8.1 En advokat som äger aktier i ägarbolaget bör äga minst en röstberättigad eller icke röstberättigad aktie i ett aktiebolag som utövar advokatverksamhet. ( ) 8.2 Aktier i ägarbolaget får ägas endast av en advokat som personligen äger aktier i ett aktiebolag som utövar advokatverksamhet och som har beviljats tillstånd att äga aktier i detta bolag, eller av ett annat ägarbolag som ägs av en sådan advokat 8.3 Advokatverksamhet får utövas endast i det advokatverksamhet utövande bolagets namn och för dess räkning. FAF / November 2010 B 11 2 (11)

3 8.4 Endast en advokat kan vara medlem eller ersättare i ägarbolagets styrelse, om inte styrelsen av särskilda skäl beviljar undantag från detta. 8.5 Revisor för ett aktiebolag som utövar advokatverksamhet bör årligen ge ett utlåtande, i vilket det konstateras att aktierna i ägarbolagen har under det gångna året endast ägts av sådan advokat som har erhållit tillstånd och att som ägarbolagens styrelsemedlem och ersättare har fungerat en advokat, om inte undantag i enlighet med punkt 8.3 beviljats från detta. 8.6 Mellan aktiebolaget som utövar advokatverksamhet och dess aktieägare samt mellan vart och ett ägarbolag och dess aktieägare har aktieägaravtal ingåtts i enlighet med punkt 11. I dessa bolags bolagsordningar bör finnas samtyckes- och inlösningsklausuler som förhindrar att ägarbolagets aktier överlåts utanför advokatkåren. Verksamhetsområdet för ett bolag som utövar advokatverksamhet och dess bolagsordning 9 Föremålet för verksamheten i ett bolag som utövar advokatverksamhet kan enbart vara att bedriva advokatverksamhet och sådan verksamhet som direkt tjänar denna verksamhet, om inte styrelsen av särskilda skäl beviljar undantag från detta. 10 Bolagsordningen för ett aktiebolag som bedriver advokatverksamhet skall innehålla stadgar om följande omständigheter: 10.1 Föremålet för bolagets verksamhet är enbart att bedriva advokatverksamhet och sådan verksamhet som direkt tjänar denna verksamhet, om inte verksamheten beviljats sådant undantag som avses i punkt I bolagets firma skall ordet "advokatbyrå" ingå på finska eller svenska Bolagets aktieägare svarar solidariskt tillsammans med bolaget för de förpliktelser som skötseln av advokatuppdrag medför. Om advokatuppdrag sköts av annan än av aktieägare som verkar som advokat i bolaget eller om det inte är känt vem som sköter uppdraget, svarar varje aktieägare som verkar som advokat i bolaget solidariskt med bolaget för en sådan förpliktelse, om den uppstått när aktieägaren hade en sådan ställning i bolaget Bolagets samtycke krävs för förvärv av bolagets aktier genom överlåtelse Aktieägarna har rätt att lösa in aktie som övergår till annan än aktieägare Tvister mellan dels bolaget och dels styrelsen, styrelsemedlem, verkställande direktör, revisor eller aktieägare skall avgöras i skiljeförfarande. Till skiljeman kan enbart utses en advokat. I samma ordning skall avgöras eventuella tvister om inlösningsrätt och lösenbelopp. FAF / November 2010 B 11 3 (11)

4 10.7 Endast en advokat kan vara styrelsemedlem, ersättare i styrelsen, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare. Styrelsen kan efter eget omdöme och på särskilt fastställda villkor bevilja undantag från denna bestämmelse. Av antalet ordinarie styrelsemedlemmar skall minst två tredjedelar samt ordföranden och vice ordföranden vara advokater. ( ) 10.8 Åtminstone en ordinarie revisor skall vara en av Centralhandelskammaren eller handelskammare godkänd revisor eller revisionssammanslutning Ändring av bolagsordningen förutsätter tillstånd av styrelsen för Finlands Advokatförbund. Aktieägaravtalet i ett bolag som utövar advokatverksamhet 11 Mellan ett bolag som utövar advokatverksamhet och dess samtliga aktieägare bör existera ett ikraftvarande aktieägaravtal som bör innehålla bindande stadgar gällande: 11.1 Skyldighet för aktiebolaget och/eller alla eller vissa av dess aktieägare att förvärva de aktier i aktiebolaget som ägs av advokat, som avgår från aktiebolagets tjänst, avlidit eller förlorat sitt medlemskap i Advokatförbundet. Avtalsvillkoren skall möjliggöra förvärv också i det fallet att aktiebolaget självt inte har behövliga utdelningsbara medel för förvärv av sina egna aktier. ( ) 11.2 Skyldighet för aktieägare som avgår från aktiebolagets tjänst eller förlorar sitt medlemskap i förbundet att erbjuda sina aktier att förvärvas av bolaget och/eller dess övriga aktieägare Rättigheterna och skyldigheterna mellan de förvärvspliktiga, storleken av förvärvsbeloppet eller grunderna för hur det skall bestämmas samt tidpunkten för när förvärvsbeloppet skall betalas. Sistnämnda tidpunkt får inträffa högst sex månader från det att yrkandet på eller erbjudandet om förvärv framställdes Rätten och skyldigheten för ny aktieägare som erhållit sitt fång genom överlåtelse och som fått ett i bolagsordningen förutsatt tillstånd att ansluta sig till aktieägaravtalet Tvister som hänför sig till avtalet avgörs i ett skiljeförfarande som motsvarar det skiljeförfarande som avses ovan i punkt FAF / November 2010 B 11 4 (11)

5 Tillståndsförfarandet 12 Om ansökan avser tillstånd för förvärv av aktie i ett aktiebolag som redan bedriver advokatverksamhet skall till ansökan fogas 12.1 avskrift av bolagets handelsregisterutdrag, 12.2 avskrift av bolagets gällande bolagsordning. 13 Om det är fråga om att grunda ett nytt bolag eller ändring av bolagsform skall sökanden till sin ansökan foga 13.1 avskrift av aktiebolagets avtal om bolagsbildning eller av handlingen gällande ändring av bolagsform ( ), 13.2 avskrift av bolagsordningen, och 13.3 utredning över styrelsemedlemmarna och eventuella ersättare, verkställande direktören och dennes eventuella ersättare samt revisorerna. Övervakning av tillståndsvillkoren och tillståndsinnehavarens informationsplikt 14 Då ett aktiebolag som bedriver advokatverksamhet anmäls för registrering i handelsregistret skall till handelsregisteranmälan fogas en utredning över att tillstånd beviljats. En motsvarande utredning skall företes då ändringsanmälan beträffande bolagsordningen inlämnas. 15 En förutsättning för ett ikraftvarande tillstånd är att sökanden inom sex (6) månader efter det att tillstånd beviljats företer en utredning över att aktiebolaget och dess samtliga aktieägare ingått ett aktieägaravtal. Utredningen avges på ett formulär fastställt av Advokatförbundets styrelse. Aktieägaravtalet skall innehålla de bestämmelser som avses ovan i punkt Om styrelsen för Advokatförbundet beviljat tillstånd för verksamhet i aktiebolag under bildning skall den som fått tillståndet inom sex (6) månader från det bolaget antecknats i handelsregistret tillställa styrelsen för Advokatförbundet i punkterna avsedd utredning. 17 Om det sker ändringar i ägarförhållandena i ett bolag som utövar advokatverksamhet eller i ett bolag som avses i punkt 8, skall tillståndinnehavaren inom en (1) månad från en sådan ändring lämna Advokatförbundets styrelse behöriga uppgifter om ändringen. 18 Bolaget skall inom sex (6) månader från utgången av sin räkenskapsperiod tillställa styrelsen för Advokatförbundet revisionsberättelse. I berättelsen skall också ingå ett utlåtande om att bolaget under räkenskapsperioden bedrivit advokatverksamhet och iakttagit tillståndsvillkoren samt att aktieägaravtalet mellan bolaget och dess aktieägare uppfyller de förutsättningar som uppställs ovan i punkt 11. FAF / November 2010 B 11 5 (11)

6 MODELLBOLAGSORDNING. (Fastställd Ändrad , och och ) Advokatbyrå Ab:s bolagsordning Bolagets firma och hemort 1 Bolagets firma är Advokatbyrå Ab och dess hemort är. Föremålet för bolagets verksamhet 2 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva advokatverksamhet. Förvärv av bolagets aktier 3 Förvärv av bolagets aktier genom överlåtelse kräver tillstånd av bolaget. Tillstånd kan beviljas enbart advokat, som enligt lagen om advokater och stadgarna för Finlands Advokatförbund har tillstånd att bedriva advokatverksamhet i aktiebolag. Styrelsen 4 För bolagets förvaltning och för att verksamheten är ändamålsenligt organiserad sörjer en styrelse, till vilken hör minst..och högst..ordinarie medlemmar. [Till styrelsen skall väljas minst en och högst fem ordinarie ledamöter, om inte annat föreskrivs i bolagsordningen. Om styrelsen har färre än tre ledamöter skall till den dessutom höra minst en ersättare. (ABL 6:8) ] Enbart advokat kan vara styrelsemedlem och ersättare i styrelsen. Verkställande direktör 5 Bolaget kan ha en verkställande direktör och denne en ersättare, vilka utses av styrelsen. Enbart advokat kan verka som bolagets verkställande direktör och hans ersättare. De egentliga firmateckningsrätterna 6 Bolagets firma tecknas av verkställande direktören och hans ersättare samt av styrelsens ordförande var för sig. Styrelsen kan bevilja bolagets aktieägare rätt att teckna firman så att de tecknar firman två tillsammans. FAF / November 2010 B 11 6 (11)

7 Revisorerna 7 Bolagets ordinarie revisor skall vara av Centralhandelskammaren eller handelskammare godkänd revisionssammanslutning. [Ett aktiebolag skall ha en revisor, om det inte i bolagsordningen föreskrivs om flera revisorer. Om för ett aktiebolag väljs endast en revisor som inte är en godkänd revisionssammanslutning, skall åtminstone en revisorssuppleant väljas. ABL 7:2-3] Inlösenklausul 8 Om aktie övergår till ägare utanför bolaget på annat sätt än genom överlåtelse, har bolaget i första hand och de övriga aktieägarna i andra hand rätt att lösa in aktien. Styrelsen skall inom en månad från det att styrelsen har underrättats om aktiens övergång, skriftligen underrätta aktieägarna huruvida bolaget utövar sin lösningsrätt. De till inlösning berättigades inbördes prioritet avgörs i det förhållande som anges av aktieägandet och till den del en sådan indelning inte är möjlig, genom lottning. Aktiernas inlösningspris beräknas så, att summan av bolagets egna kapital i det senast fastställda bokslutet och upplupna bokslutsdispositioner, vilket reduceras med den kalkylerade skatteskulden, divideras med antalet aktier. [I ABL 3:7 ingår presumtionsbestämmelser om inlösningsrätt och -förfarande, vilka tilllämpas om annat inte bestäms i bolagsordningen. I inlösenklausulen bör fastställas vem som har lösningsrätt och hur den inbördes prioriteten mellan flera till inlösning berättigade avgörs.] Ansvaret för bolagets förpliktelser 9 Bolagets aktieägare ansvarar solidariskt med bolaget för de förpliktelser som föranleds av sådant advokatuppdrag som han sköter. Om advokatuppdrag sköts av annan än av aktieägare som är verksam som advokat eller om det råder okunskap om vem som sköter uppdraget, svarar varje aktieägare som är verksam som advokat solidariskt med bolaget för en sådan förpliktelse om den uppstått under den tid då han i bolaget haft ställningen i fråga. Ändring av bolagsordningen 10 Styrelsen för Finlands Advokatförbund skall bevilja tillstånd för ändring av denna bolagsordning. Skiljeförfarande 11 Tvist mellan å ena sidan bolaget och å andra sidan styrelsen, styrelsemedlem, verkställande direktör, revisor eller aktieägare skall avgöras i skiljeförfarande. Till skiljeman i en sådan tvist kan utses enbart en advokat. I samma ordning skall avgöras eventuell tvist om rätt till inlösen och tvist om lösenbelopp. FAF / November 2010 B 11 7 (11)

8 Ett alternativ som uppfyller kraven i punkt 11 i de allmänna tillståndsvillkoren för att bedriva advokatverksamhet i aktiebolag. Styrelsen för Finlands Advokatförbund betonar att det på grund av advokataktiebolagens mångfacetterade sammansättning inte är möjligt att sammanställa en allmängiltig modell för konsortialavtal. K O N S O R T I A L A V T A L Undertecknade Advokatbyrå Ab och samtliga aktieägare i olaget har i dag slutit följande avtal: Förvärv och inlösen av aktier Styrelsen för Finlands Advokatförbund har beviljat parterna i detta avtal tillstånd att bedriva advokatverksamhet i aktiebolag bland annat på villkor att enbart en advokat i bolagets tjänst har rätt att äga aktier i bolaget. Tillståndsvillkoren förutsätter vidare att samtliga aktieägare slutit ett konsortialavtal, som innehåller bindande bestämmelser om aktiebolagets och/eller alla dess delägares eller vissa delägares skyldighet att förvärva eller lösa in aktier tillhöriga en sådan advokat som avgår från bolagets tjänst, avlidit eller förlorat sitt medlemskap i Advokatförbundet. Avtalet skall dessutom innehålla bestämmelser som reglerar skyldigheten för en sådan advokat som avgår eller förlorar sitt medlemskap i förbundet att erbjuda sina aktier att förvärvas av bolaget och/eller dess övriga aktieägare. Med anledning av det ovan relaterade har parterna när det gäller förvärv och inlösen av bolagets aktier kommit överens om följande: Förvärvs- och inlösningsskyldighet Aktier som ägs av part som avgår från bolagets tjänst, avlidit eller förlorar sitt medlemskap i Finlands Advokatförbund förvärvas eller löses i första hand in till bolaget med dess utdelningsbara medel. FAF / November 2010 B 11 8 (11)

9 Om bolaget inte kan uppfylla sin primära skyldighet att lösa in eller förvärva aktierna, förbinder sig i andra hand de aktieägare som blir kvar att solidariskt enligt villkoren i detta avtal lösa in de aktier som tillhör den part som avgår från bolagets tjänst, avlidit eller förlorat sitt medlemskap i förbundet. De förvärvade eller inlösta aktierna fördelas mellan de förvärvs- eller inlösningsskyldiga i den proportion dessa tidigare ägde aktier i bolaget. Om de aktieägare som blir kvar är ense, kan aktier tillhöriga en aktieägare som avgår från bolagets tjänst, avlidit eller förlorat sitt medlemskap i förbundet förvärvas eller inlösas i en annan proportion än det ovan nämnda egna tidigare aktieinnehavet ger vid handen eller av en tredje part som anvisas av de aktieägare som blir kvar. En aktieägare som avgår från bolagets tjänst eller förlorat sitt medlemskap i förbundet skall bevisligen skriftligt framställa sitt yrkande på förvärv till de övriga aktieägarna. Om förvärv av aktier inte genomförts inom tre (3) månader från det yrkandet på förvärv framställdes, kan tvisten om förvärv hänskjutas till sådant skiljeförfarande som avses i punkt i detta avtal. Skyldighet att erbjuda aktier för förvärv Aktieägare som avgår från bolagets tjänst eller förlorar sitt medlemskap i förbundet förbinder sig att på skriftligt yrkande av bolaget eller annan aktieägare erbjuda samtliga sina aktier i bolaget för förvärv av bolaget och/eller av de kvarvarande aktieägarna i överensstämmelse med villkoren i detta avtal. I fråga om förvärv av aktie iakttas i detta fall vad som avtalats om bolagets och aktieägarnas förvärvsskyldighet. Om förvärv av aktie inte genomförts inom tre (3) månader från det att den som är skyldig att erbjuda sina aktier för förvärv blivit delgiven ett skriftligt yrkande på förvärv, kan tvisten om förvärv hänskjutas till sådant skiljeförfarande som avses i punkt i detta avtal. Förvärvspriset Förvärvspriset är aktiens värde uträknat utgående från bolagets egna kapital enligt senast fastställda bokslut och de upplupna bokslutsdispositionerna, vilket belopp reduceras med den kalkylerade skatteskulden. Summan divideras med antalet aktier. FAF / November 2010 B 11 9 (11)

10 Nya aktieägare Firma Parterna konstaterar att Finlands Advokatförbunds tillståndsvillkor för att bedriva advokatverksamhet i aktiebolag förutsätter att nya aktieägare i bolaget är skyldiga att bli parter i detta konsortialavtal. Avtalsparterna förbinder sig att medverka till att en ny aktieägare, som fått ett sådant tillstånd som bolagsordningen förutsätter för fång genom överlåtelse, har rätt och är skyldig att bli part i detta avtal. Ifall bolagets i handelsregistret antecknade firma innehåller en aktieägares efternamn, förbinder sig parterna att, då denne aktieägare överlåtit sina aktier, utan dröjsmål ändra bolagets i handelsregistret antecknade firma sålunda, att överlåtarens namn avlägsnas från det, om inget annat har överenskommit. Om bolagets firma inte har ändrats på ovan angivet sätt inom trettio (30) dagar från överlåtelsen, är de kvarvarande aktieägarna förpliktade att betala till överlåtaren i avtalsvite sammanlagt tusen (1.000) euro i månaden, tills firman har ändrats i handelsregistret på ovan angivet sätt. Såvida någon av de kvarvarande aktieägarna har samma efternamn som överlåtaren, har aktieägarna i bolaget inte dessa skyldigheter gällande bolagets firma. ( ) Tvister Tvister som hänför sig till detta avtal skall avgöras i skiljeförfarande. Till skiljeman kan utses enbart advokat. Om parterna inte kan enas om skiljeman utses skiljemannen på begäran av part av styrelsen för Finlands Advokatförbund. FAF / November 2010 B (11)

11 F Ö R S Ä K R A N Vi undertecknade, Advokatbyrå Ab, och samtliga dess aktieägare försäkrar att mellan bolaget och samtliga dess aktieägare slutits ett gällande konsortialavtal som uppfyller de villkor och bestämmelser som nämns i punkt 13 av Finlands Advokatförbunds tillståndsvillkor för att bedriva advokatverksamhet i aktiebolag. Ort och datum [Underskrives av aktiebolaget och dess samtliga aktieägare ] FAF / November 2010 B (11)

Bolagsordning Logistikposition

Bolagsordning Logistikposition Styrdokument Bolagsordning Logistikposition Katrineholm AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.14) Godkänd av kommunfullmäktige, 115 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-03-17,

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag

Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag Dokumentnamn: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01190 Bolagsordning

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB

Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB Dokumenttyp: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01184 BOLAGSORDNING FÖR UMEÅ

Läs mer

NY BOLAGSORDNING: Ändringarna är kursiverade NUVARANDE BOLAGSORDNING

NY BOLAGSORDNING: Ändringarna är kursiverade NUVARANDE BOLAGSORDNING NUVARANDE BOLAGSORDNING Livränteanstalten Hereditas Ab:s bolagsordning godkänt av bolagsstämman 24.8.2016 inte ännu registrerad i sin helhet 1 Firma Bolagets firma är Livränteanstalten Hereditas Ab, på

Läs mer

Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB

Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB Styrdokument Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.09) Godkänd av kommunfullmäktige, 210 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-02-11,

Läs mer

Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag

Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag Dokumentnamn: Bolagsordning för Dåva Terminal AB Dokumentansvarig: Umeå kommunföretag Godkänd av: Kommunfullmäktige Version: Dokumentdatum: 2016-09-26 Reviderad:

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR FASTIGHETS AB DALNÄS

BOLAGSORDNING FÖR FASTIGHETS AB DALNÄS BOLAGSORDNING FÖR FASTIGHETS AB DALNÄS 1. Firma och hemort Bolagets firma är Fastighets Ab Dalnäs och hemort Mariehamn. 2. Föremålet för bolagets verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet är att äga

Läs mer

Bolagsordning för AB Bostaden parkering i Umeå

Bolagsordning för AB Bostaden parkering i Umeå Bolagsordning för AB Bostaden parkering i Umeå Dokumentnamn: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-11-28 DNR: KS-2016/00743 Bolagsordning

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.8 Godkända av kommunstyrelsen 61/08 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Staffanstorps

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB

Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB Dokumenttyp: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01183 BOLAGSORDNING

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Kommunal författningssamling C 9 Dnr 2011/143/107 Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Antagen: kommunstyrelsen 2011-05-04 127 Fastställd av kommunassurans på årsstämman 2011-05-05 1 Firma

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.10 Godkänd av ks 61/08 Godkänd av kf 33/11 Godkänd av kf 74/14 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun. Bolagsstämman kan hållas antingen i Stockholm eller i Haninge.

2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun. Bolagsstämman kan hållas antingen i Stockholm eller i Haninge. BOLAGSORDNING FÖR RECIPHARM AB (PUBL) Org. Nr. 556498-8425 Antagen vid årsstämman den 10 maj 2017 1 Bolagets firma är Recipharm AB (publ). Bolaget är publikt. 2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013,

Läs mer

INTENTIONSAVTAL GRUNDANDET AV KPK THH AB

INTENTIONSAVTAL GRUNDANDET AV KPK THH AB INTENTIONSAVTAL gällande GRUNDANDET AV KPK THH AB DETTA INTENTIONSAVTAL har ingåtts 201. PARTER (1) [part 1] (2) [part 2] (3) [part 3] (4) [part 4], (5) [part 5], samt BAKGRUND sådana kommuner, samkommuner,

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2012, 135, reviderad den 10 oktober 2012, 221 och 10 september 2014, 150 1 Firma Bolagets firma är Uddevalla Vatten

Läs mer

Bolagsordning 1 (2) Styrelsen skall ha sitt säte i [ORT]. [BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN] Bolagets räkenskapsår skall vara [ANGE DATUMINTERVALL].

Bolagsordning 1 (2) Styrelsen skall ha sitt säte i [ORT]. [BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN] Bolagets räkenskapsår skall vara [ANGE DATUMINTERVALL]. Bolagsordning 1 (2) Bolagsordning 1 Firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet 4 Räkenskapsår 5 Aktiekapital 6 Antal aktier 7 Styrelsen 8 Revisor Bolagets firma är [FIRMAN]. Styrelsen skall ha sitt säte i [ORT].

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB FÖRFATTNING 2.7 Fastställda av konstituerande stämman 2005-04-26 Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB 1 Firma Bolagets firma är Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2015:15 341 Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-01-31 1 Reviderad av kommunfullmäktige 2013-11-28 140 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:217 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om revisorslagen

Läs mer

Bolagsordning Entreprenörscentrum i Katrineholm AB - KATEC

Bolagsordning Entreprenörscentrum i Katrineholm AB - KATEC Styrdokument Bolagsordning Entreprenörscentrum i Katrineholm AB - KATEC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.17) Godkänd av kommunstyrelsen, 88 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunstyrelsen,

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOLAGSORDNING FÖR VÄSTERVIK BIOGAS AB Fastställd av kommunfullmäktige 2008-02-28, 13 1 Bolagets firma Bolagets firma är Västervik Biogas AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB Organisationsnummer

Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB Organisationsnummer Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB Organisationsnummer 556961-4067 1 Firma Bolagets firma är Höga Kusten Destinationsutveckling AB. 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Örnsköldsviks

Läs mer

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D.

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D. 1 (5) STOCKMANN OYJ ABP:S OPTIONSRÄTTER 2006 Stockmann Oyj Abp:s styrelse (styrelse) har vid sitt möte den 8.2.2006 beslutat att för Stockmann Oyj Abp:s (bolag) ordinarie bolagsstämma den 21.3.2006 föreslå

Läs mer

Bolagets koncession gäller inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och för återförsäkringsrörelsens del också utanför detta område.

Bolagets koncession gäller inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och för återförsäkringsrörelsens del också utanför detta område. Bilaga punkt 7.2 1 (6) Bolagsordningen som ändrats enligt styrelsens förslag ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAGET FENNIA 1 Firma och hemort Bolagets firma är på finska Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, på svenska

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Bolagsordning. för. Stockholmregionens Försäkring AB

Bolagsordning. för. Stockholmregionens Försäkring AB Bilaga 1 1(5) till Aktieägaravtal Dnr: 2004/0056 för 1 Firma Bolagets firma är. 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. 3 Mål och verksamhet Bolagets syfte är att erbjuda ägarna ett

Läs mer

Lag om europaandelslag

Lag om europaandelslag Liite 4 Lagförslag Lag om europaandelslag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpliga bestämmelser och tillämpningsområde På ett europaandelslag tillämpas rådets förordning (EG) nr 1435/2003

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum]

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum] AKTIEÄGARAVTAL avseende aktierna i [Bolaget] [Datum] Aktieägaravtal 1 (6) Aktieägaravtal 1 Bakgrund 1. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr [ ], [adress], [postadress]; 2. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013, 76,

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening 1 FIRMA STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening Föreningens namn är Kville Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr. 556 210-6855 Bolagets firma är Stockholm Vatten Aktiebolag. Firmabeteckningen Stockholm Water Company används i internationella sammanhang. 1 Bolagets styrelse

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål Bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 27 februari 2012, 42, den 29 april 2013, 76 och den 25 november

Läs mer

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor. Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till ändring av bolagsordningen (bilaga 1 till kallelsen) Ändringarna avser paragraferna 4 och 15 (ny) enligt följande (ändringar i kursiverad

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 98/2009 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, värdepappersmarknadslagen.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 98/2009 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, värdepappersmarknadslagen. RIKSDAGENS SVAR 98/2009 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, värdepappersmarknadslagen och försäkringsbolagslagen Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi Elnät AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi Elnät AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB Godkänd av kommunfullmäktige den 10 september 2008 248, med ändring den 14 januari 2009 5, den 11 januari 2012, 6 och den 10 september 2014, 142 1 Firma

Läs mer

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag Given i Helsingfors den 22 december 2009 1 Ikraftträdande av lagen om bostadsaktiebolag Lagen om bostadsaktiebolag

Läs mer

Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC

Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC Styrdokument Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.18) Godkänd av kommunfullmäktige, 184 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige,

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRETAG AB:S PERSONALFOND

STADGAR FÖR FÖRETAG AB:S PERSONALFOND MODELLSTADGAR FÖR EN PERSONALFOND FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG STADGAR FÖR FÖRETAG AB:S PERSONALFOND 1 Fonden och dess hemort 2 Fondens ändamål 3 Medlemskap Fondens namn är Företag Ab:s personalfond

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag Aktieägaravtal Sörmland Vatten och Avfall AB, org.nr. 556742-9302- Fastställd av Vingåkers kommunfullmäktige 33, 2015-04-20 Mellan 1. Katrineholms kommun och Katrineholm Vatten och Avfall AB, 2. Flens

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2002 Nr 482 485 INNEHÅLL Nr Sidan 482 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden... 3095 483

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 12.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Läs mer

Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB

Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-04-17 Kommunfullmäktige Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar förslag

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Bolagsordning för Sollentuna Energi AB Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Antagen av bolagsstämman 2010-06-22 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-09-21, 107 Antagen av bolagsstämman 2011-10-10

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

Programmet ses av kommunen som en viljeyttring för Innerstadsbolagets långsiktiga inriktning.

Programmet ses av kommunen som en viljeyttring för Innerstadsbolagets långsiktiga inriktning. Sida 1/6 Aktieägaravtal för Kungsbacka Innerstads AB Mellan Kungsbacka kommun, Fastighetsägarna Göteborg Första regionen ek för och Kungsbacka köpmannaförening har träffats följande avtal angående ägarförhållandena

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: ---

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: --- 15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: - 4 i bolagets bolagsordning gällande avstämningsdag tas bort, och

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Ab Eke Golf Oy:s bolagsordning

Ab Eke Golf Oy:s bolagsordning Ab Eke Golf Oy:s bolagsordning Uppdaterat 1.4.2011 1 FIRMA OCH HEMORT Bolagets firma är Ab Eke Golf Oy och dess hemort är Raseborg. 2 FÖREMÅL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET Bolagets verksamhetsområde är: 1. Att

Läs mer

Kristinehamn Värme AB revidering av bolagsordning

Kristinehamn Värme AB revidering av bolagsordning Kommunledningsförvaltningen Linn Carlsson,0550-88 009 linn.carlsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-09-28 Ks/2015:249 Sida 1(3) Kristinehamn Värme AB revidering av bolagsordning Förslag till

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

26 Ändringar i bolagsordning och ägardirektiv för Roslagsvatten AB och Knivsta Vatten AB KS-2013/1427

26 Ändringar i bolagsordning och ägardirektiv för Roslagsvatten AB och Knivsta Vatten AB KS-2013/1427 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2014-01-20 26 Ändringar i bolagsordning och ägardirektiv för Roslagsvatten AB och Knivsta Vatten AB KS-2013/1427 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors.

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. STADGAR FÖR TALTIONI ANDELSLAG 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. 2 BRANSCH

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Urkult. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen har sitt säte i Sollefteå kommun. 3 FÖRENINGSFORM Föreningen Urkult är en partipolitiskt

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 14.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 3) närvarande eller representerade.

Läs mer

Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB

Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB Styrdokument Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.08) Godkänd av kommunfullmäktige, 22 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige, 22. 3 (5)

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou, 0550-880 09 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Datum 2015-01-08 KS 2015:14 Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns

Läs mer

Bolagsordning för LogPoint AB

Bolagsordning för LogPoint AB 1 (5) Bolagsordning för LogPoint AB 1 Firma Bolagets firma är LogPoint AB 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Torsvik, Jönköpings län. 3 Föremål för bolagets verksamhet Bolagets huvuduppgift är att verka

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.11) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-11-17,

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. REKOMMENDATION OM HANTERINGEN AV INSIDERINFORMATION ( , ändr

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. REKOMMENDATION OM HANTERINGEN AV INSIDERINFORMATION ( , ändr B 18 REKOMMENDATION OM HANTERINGEN AV INSIDERINFORMATION (10.3.2006, ändr. 16.6.2014) Finlands Advokatförbunds styrelse har 16.6.2014 meddelat följande rekommendation om hanteringen av insiderinformation

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

Bolagsordning för Destination Kalmar AB

Bolagsordning för Destination Kalmar AB Bolagsordning för Destination Kalmar AB Godkänd av kommunfullmäktige den 27 december 2007, 223 och registrerad av Bolagsverket den 25 mars 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013,

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Bolagsordning för Länstrafiken Sörmland

Bolagsordning för Länstrafiken Sörmland Styrdokument Bolagsordning för Länstrafiken Sörmland Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.05) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 326 2 (6) Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR ns förslag 1 (1) STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR På rekommendation av revisions- och riskkommittén föreslår styrelsen att CGRsamfundet Deloitte & Touche Ab återväljs till bolagets revisor och att

Läs mer

Bilaga 3. AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB

Bilaga 3. AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB Bilaga 3 AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB Bilaga 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt Sida 1. PARTER... 1 2. BAKGRUND... 1 3. PARTERNAS MÅLSÄTTNING med bolaget... 1 4. FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING... 2 5.

Läs mer

STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017

STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017 S i d a 1 STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn Föreningen är en alliansförening och namnet är Föreningen O-Ringen Värmland 2017. 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB

Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med 2015-01-01

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser

beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och revisionsbolags verksamhet samt om godkännande, auktorisation och registrering (RNFS 1997:1) beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11.

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. Sida 1 av 6 Bilaga 2 Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Matteröds fiber ekonomisk förening 2 Ändamål

Läs mer