BAR MABAM. P A U L ü M, AIA KA, EfMHN. ERICUS MONTELIUSr P R Æ S 1 D E. M a g. JOHANNE J. A MNELL. DISSERTATIO PHILOLOGICÄ, ( ACTOR. X1IIJ, v. XII.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BAR MABAM. P A U L ü M, AIA KA, EfMHN. ERICUS MONTELIUSr P R Æ S 1 D E. M a g. JOHANNE J. A MNELL. DISSERTATIO PHILOLOGICÄ, ( ACTOR. X1IIJ, v. XII."

Transkript

1 q. n. v. DISSERTATIO PHILOLOGICÄ, BAR MABAM ET P A U L ü M, AIA KA, EfMHN L Y STR IS A D PE L L A T O S, ( ACTOR. X1IIJ, v. XII. ) LEVITER a d u m b r a n s ; Q.U AM, C O N S E N S U ÂMPLISS. FACULT. PHILOS. UPS A L., P R Æ S 1 D E VIRO CELEBERRIM O, M a g. JOHANNE J. A MNELL. GR. L IT. PROFESSORE REG. E T ORD., PU BLICE, IN A U D IT. CAROL. M AJ. D. XVIII A P R., HORIS ANTEM ERIDIANIS,. * DEFENDERE CONABITUR ERICUS MONTELIUSr U P L A N D U S. U P S A L I Æ, M D C C L..

2

3 S :æ R :æ M:ns VIRO FIDEI MAXIMÆ, REVERENDISSIMO D O M IN O DOCTORI HENRICO BENZELIO, R E G N I S V IO G O T H IC I ARCHIEPISCO P 0, A C A D E M IÆ R EG IÆ UPSA LENSIS P R0 CANCELLAR10, V. CONSISTORII ECCLESIA STICI P R Æ S 1 DI E M IN E N T IS S IM O, M Æ C E N A T l SUMMO. Q UandoTiBi, REVERENDISSIME PATER,Q^iem Eccleliæ pariter & Academiae Patrice lapientis- irnum Antillitem Ephorumque æquilïimum beniigniids Numinis conc^fïit, lludiorum iuorum ratiomem fubmifie re d d it, & navatæ iiteris operæ ipecim im

4 mina certatim offert ftudiofa juventus Upfalenfis ; i- dem hoc luum inprimis putant, quibus ea contigit fe licitas, ut fingulari I'uo moderamini ac propiori velut curæ commifii, in futuros ufus EccJefiæ Archidiœcefanæ adolefcant. Horum ego parvula portio, ad limina T u a, PATER REVERENDISSIME, pius ac cernuus accedo, leviflimas hafce mecum ferens pagellas, cum devoti mei in T e obfequii, tum quoque ftudiorum generis, quod ab ineunte propemodum aetate delegi, qualescunque futuras indices; non quod iftas T e, T a n t o facratioris iiteraturæ A rbitro, fatis dignas autumem: fed quod juveniles in re ardua conatus ingeniique minus adhuc maturi primitias T i b i, tam Miti & Sereno bonæ voluntatis æftimatori, fie tamen non omnino difplicituras humillimus confidam. Hæc mea eft audacia, venerabundae fpei p len a, & obfequentiflimi animi pietate temperata; qua ducftus, & nunc primum in confpeiftum prodire T u u m, REVERENDISSIME PA T ER, & fimul T ib i meas in pofterum fortunas devotiflime commendare non dubito. Interea temporis nieorum fumma votorum hæc erit: vivas, EMINENTISSIME PATER, inconcuffa præditus valetudine. Sic una T e- c u m, quidquid pium, probum atque eruditum eft, vigebit. Sic florefeet respublica tum Sacra, tum Civilis, tum Literaria. &, quotquot funt harum trium boni cives, immane quantum de T e fofpite fibi gratulaturi funt. R E VEKLN D ISSIM Æ D IG N IT A T I T U Æ devotiflimus cliens, ERICUS MONTELIUS.

5 VIRO A d m * âïim R n er en do at que Prceclari/fimo, Mag. JOHANNI M O N T E L I O, Ecclefiæ EHboè'nfis PASTORI & PRÆPOSITO MERITISSIMO, P A R E N T I O ptim o. O f quid ego muneris ciåferre pcjjew, id Tibi potißtnmm, Pater Amantifiime, ferri oporteret ; qui, cum numeroßorem alas fam iliam filios complures, diver fa /lu diorum vitæque hcneß<e genera, pro indole quemque fiia, nec fine gravi ore T u o fum tu, fe 81 at os, mihi tamen Paternam opem adeo non fu ltra x ifii, ut potius ultro femper obtuleris, Pf ad me ingenuis artibus fnflituendum nulli cures, impenfe nulli peperceris. Quia vero id inprimis egi f i > Cari filme Parens, u t, cum Fratres civilia munia prit amplexi, ego facris olim praeoptandis, fideli/fima T u a Aliorumque informatione, mature praepararer ; en Tibi» mi Pater, (ludiorum, qu<e per plures annos ad Regiam hanc Academiam edidici, qualecunque Jpecimen : cujus quidem argumentum a T e probatum i r i } hoc certius confido, quod, Tuo Jpfius juffu monitoque, cumyfanci i or ibus literis Philologiam lingvarumque /ludium hucusque junxerim. Id vero deleo, melius hi fee quidquam & majus tot tantis que T uis de me meritis rependere me non pofie. Quod unum penes me e/f.pro diuturna incolumitate Tua D E U M O.M. ardenti/fimis invocabo fu fp iriis, & benefacta T ua vere paterna eat qua filium decet, mentis gratitfimee reverentia ad cineres profeqnar. Vale! Dilcdhflimi Nominis Paterni cultor obedi enti/fimus, ERICUS MONTELIUS.

6 Ad Virum Jmtnrrn, Dn. ERI C U M MONTELIUM, difcipulum quondam fuum diledtiflimum, amicum epigramma N I C O L A I In Reg. G othor, Carolina Philof. A D J. Dum fugiens Paulus curat Lyftris pede claudum, Hermes ipfecluit, Jupiter atque corn es* Scilicet eft daemon deformis fimia fan-. Pcr > Atque fuperftitio vana timenda putat* Unguibus a teneris meliora videre peritus MONTELIUS nofter, falfo cavenda. docet. Plaudite, Pierides, & ERICUM tollite; veftrum, Utque diu vivat, folvite vota fimul* Nam fic Chrifticolas doceat mox Myftat difertus 5 Sicque labor rigidus præmia digna metat*

7

8 mm*** Så it II *52 subimm. wfmt*s 1/rKUA^^-fvynwl dj4<if*vhvi ft OU*u** àva^uùil hm y vr*liumim, ti/tyuùf, ylait WJt*. wiq.mj.ty. ^. / I w j J w, v J v r. y Ær. é r M s t ' j f t y * * * ^ ^ T Cjyrt-.fiJ&t rin. ' **** )»*&*. Ytffi.d obj. *j, çd.i:i. &> **,A:z- Af*U*y H * *. M A fuyu^ ^ brik.tj. ****). J/Jj.r $Z\

9 2i)y t uq eü. i- la P N A B A S (I) 2ATA02, å xotl na T A O S b ), A&or. XIII : 9. cum efîènt sv Avt/ö- XQLTOi TYjV 0V(TXV ixxùtjfftav (rüv X fiç iw ù v, A t. X I : 26 ) TcçotyŸjTou xal fàdaxotxoi, per jejunium, preces ac v ^ o S f- na» dcfcufitrpiem hg to sçyov> 0 to nvevfjla to d y 109 7tpo(JXèKX7]TUi dvtovçc), «(adcoquc K7T (U0$ VTf V- 7ro Toö TTVêVfAaToç t ov dyiov,) prim um quidem 5>levciam d) profefti funt; inde per Cyprum e \ [CPampby It am / ) 8c Antiochiam Pifuliteg)^ leonium b) usquc pervenerunt. A ft. XIII. 1, fqq. f p r _ <n çt» a) B A PN A BAS, (0 j çi fie$effim6vo'fjlevov< vioç t Tta{2xXY\Ctft)g» A ft. IV : 36. h. e. Hebræo loquendi Ok! m ore, Confolûtor 9 quique ipfe præfenti animo præ-a* ditus, exhortatur alios; a 12 Filius & inufit. fe c i t, v el, quod malunt afü, a rad. vaticinatus% - * - -!s f e u r ^ ^ : t e r... nav, yy <r4 r^kjmf^j.usax CxA.6.*u #,4^ re*/#**, )wi \ :i; J. 'th.**ex»ayk'u«mu-r, M.Sut.? ^

10 t ' nafus fuit in nova profefïîone Vir ille hsunv^ç^ K * sr'fioç TU y h si, igente Cyprius), cui proprium no- _ T»*r - diverfus omnino ab cujùs mentio fit r _ GROTIÜS ad h. 1. autumat,- unum idemque nomen eft illud quidem Hebraea m ore, hoc autem, ut facilius fiefti poffit, Græca terminatione prolatum. Gfr LAUR. VALLAM in Criîic. Sacr. ad h. 1. & BE- NED. ARETI1 Commentar, in AéK Apöft. fol. 32. B e Barnabæ nomine plura, fi placet, videantur a«pud DESID. ERASMUM, ZEGERUM & DRUSIUM in h. 1., Critivor. Sacr. Tom. VIE b) PAULI ApoftoH hiftoria multis eam heic exponere nobis e re fit. Obferva* «ri*. & ft*»*» «n t Eruditi, primam nominis ionem Aéh X III; pt* quum antea men- 'ab Hebraeorum participio & illino' dedudfo nomine nroprio expetitus\ occurrant. Qpare B» HJE- J t y * b - K Q ^Y M tli, exiftimavït'. Pauli nomen tamquam trö*!*) L).**.i),.-H.VWAa, - «. /-..,...i. * - teunv Apoftolo deinceps manfifte, a primo ec defis Ä t fpolio, ut1 ipfe' loquitur, puta' ER IQ T A ijp Ö r Cypri Proconfule. cujus ad fidem couver fi mentio oe* c**rcurrit ejusd; Cap. verfib. 7; & feqq-. Haut a liter ac 5 fubjeda Africa, Africam fibi- nomen ad* fum fitr & Romani paflim Imperatores a fubjugatis gentibus P a rth icis a rm a tici, &c. agnorrfinari- fueve* runt. A t fic tamen ante vidtoriam loco cir. Paulus. % ««J lc ta r i fadlaque erit a Sacro Scriptore cum ^ Sequenti demum comm. 11. dodtrinæ cœlefiis a Ser* gio receptae mentio mje&a fit. Alii* & in his AM- BRQSIUS, contendunt, Apoftolum cum religione fan.btm.i > mutafi* nome«, Plures autem adfirmant, binominem v*». 'drpftjy é i plum fabri* jxiai, rr *(CSatij :Q/if&wC*! \ Jfr.HMSui'i 'UiLnv.i,. t)**f.î} aji. Uf. *u*cyiv> [couf

11 k * 'V -i </*.1*ia IchKA^ -tf^.a-ol * itn y,j icma/ywm w fi. if <- VW» t f w,g ^ *?-?s i 'i 1 n t r \ ^ I? > v n* e \ i '~ I * i * i r?' t 4 «f S i lfj J»t** «v M I * *? ; t?,. 4..*- ^ vi 3 i ^ JT ^ i t*- ff*1^3 d w*n& x> /«pyy Crtym, #vf.(3lv. ** ^OM.iS j B ; "WpfxMi: QiVf*» tue!#hymit W*** QmP\ r+t*.?'. 9frr* fc***>.*rs*^'««, m a 4U i> -W T ^/«-; f T ^ 'T V T T ^ y ^ :. - - w.faai *!*#V,_ AnTT?* u l ätieuuxmi*' <lÿïl ** V A Mj». i t S r a f e r S!?.ST*A!5 i ~,~.r, rv **wm«<mr c*ttf 'W W i* «VW» fhima 3f( fajh> / **#»,~J**4+Ur» id &+ frf» ^ _T-i - mttmrnt m^jjy»»t»«ti» i». <%rw»*-jj- r"" ij "' 'jk.îw fy'sx.lvfy,.,.,.. -. n««f»y Tf,Y0* *#»* #,, 4^ tww! ^ i^pxytyhv X\HW r^ovfyl*, 9V*T*/ * ^ tyfit ^ JfiU n Ä k(ml fvtfil r t n. k l f o l f c *1ftMAJy/fa) J v- V ^ td***<**' "!?vr^ <fvr»,\\ t M f x M. tiu k fiå n. i ü i r t W S w ti M r i t f i M M * p x j i r * v w i t j y p M,W * f f i / W < W Y ä Sç m r a  f f i f f l Î Â Ï ï  -9*â y*fwvv i ä ' ä S S K S ä w Ä ^! * < - «- tf 'i " * 4 *

12 IW rtifåi. HibJuttiq, ^r, Äm.,*r&*. ( **' * m fautta, U &/Ü&lj KtujtM. nmthf&slu)!^w I^h, fa wt- Vn ^ Mu.y&ffi, fjp-xiu-j (.tunt tuitfc] nt kutll/ f fö- tyntm*», m 4 tj, (U-fitin,***4*-* C#y*. I»Vfr nejfy, 1 al». >ihv C.JiS&ty if*h (&** lu*** WrUMr. K&H) / iy^wi Ou**, öiw. fjvctjfa. j<^,wv, *.* -. 4-w-tn j f» i v Ä f l v W - V t * fymwtwm j 'Mrt>jvJt Jul*»*. Ht-'J-tyÀtj- * xn*. fff.f. A Qjr^.^piU&n Jljj K^Aziy jm/tàfc fatäf j *k4*irfàc ljukuf> l Uu*'4fâp. ^,]p rcm y ^*/r n A u M Avert»*, f i f t y w U Jmt. MCrcß,hi rsvhu^ htjsvuty* Jj*rH &twr>i A * *, Ol&H., M t m i 4 Ity*» * '^y*, ÎVvtAVvï v^r^aa J hrht4 4+fi. tmfufa-. Ctrl 7'wrtfijj -favi clos**) ^ /1; tyhui fua ntt* t, fft of, w. ^ A/^.?/**.?w-/tTf. c\ puuwnla»v. Jtt. Aui^ m^v. ^ ^*«AA. CU-?/):«. *}UL ifaltti f y h* jxjà t! ** ' \u mjl,l-fr.ifoip. ).luumnty tffa.mti rt&tu t fav-njiw,, l. l t r. l f t }. H ü U M m.f t * - ^. L 5< «***3«_ v ii *vv'väktrtaj <»**%**» ^ \ m Awf M *&* <»/. 3e ^ HjMtfmU ÿw tf-ijr.i/ny. <U> j {^UjUtMAj / Mrify (facattojcuy a» Hirn I ÜMAA-Iftj*, V», P u i.e i S y i i ^ Ubvtft ' n%* XwÙApnl 4ç2À,u **Jt x l t y 4( fö^ t ^ifüfii'v-^ ekity, iulilti frwh.ltyd'tyi ' " f*iw 'ttyii kirn kujiiavin: IrxJvht c f tv^wv SaMUm fyimtåa, 3T^+vi*pviitt AMA^H^r, MyvAO, Ivrlq, Mf. *j.t : Aa. /iaari. nvftm ^ b**j ^*h-m.xx:is. I jÿ.im..b% fitp MMj}* y *»ftwj ^ fyibi (U) cuih^mf itivnÿai w>&m iflflti** utfmim,n^iy.tafytov Hl4Tf>A&f,C Ct, au u til fué^l lou^n, m im tn^u s w w t\'c /M.h A»tZA\SA?. <* 1jm fi ityù»«? tun fahnfmm, M v» * S uu «m^k tftfob.uwfytft 7vft*jùy uc*ad»m d L, <t Mv<W/«.AtoJh,, w»trm M Yfti- d typ**»* 9^** *ty+ tjptto.timi: vtt/nfa t. ei'uh. ffuå< u, wo.]. i 'M u& M itf, JMtOuùüre nj/trhm*. ti* CfriyfjU,Or. r a ^ ^ å r i ö ' 4.

13 CiH tytafft rf fyhd'pjy i tyd Wf "ty fatyvrtfrl 3thty***t / f. /v^ÿ ^.jtyi*vtl ty t4j. y * ***** y t. f A<r».'Xwty J*»h t ô»[»ju*** UY^ j'?m YS, 'fa i tyl ty f a * * t y, f a r fa w t vfi f a lf f t y,. \^rf..'!>h!h i*, fatyt.fa* lofa y* iy prtymwk afaty tywmtm r f MfivACU dfat.umrf^ i.fcißjm.ji hc*fty, fanm* 7 6 rf {i y J fac fahym» M,*,rfd foitylt ty0j i f a i J c. ' ZEY1 m! EPM B2.,. v... ^ f.x ünfum iuiffe, &, quidem SAULUM, quod gente Jg- «G*us fu e rit, djrtum ; PA U LU M vero, quia idem civis Romanus.* vel certe adfmitate nominum effe fatrtum, u t, qüi'judæis Saulus, is ipfe Romanis Paulus 'vocaretur.. Nec male conjiciunt nonnulli, Apoftolium Pauli adpellationem fibi tunc demum adfumfiffcp <cum infer gentes, quibus hocce nomen magis in u- ifu fu it, verfandum èbi effet. Cui fen tenti æ favere iitîdem videtur Reverendiff. JOH. GEZELIUS in noitis ad Art. XIII ; 9. & Ep. ad Rom. Cap. I: 1. Cetterum, quod ad Paulini nominis -etymon adtinet, ple - irique HavXov, vel quietum, a Grarco 7cdvEcrBoa, (un* de & fj 7täuAä, quies.,) vel potius Pufillum, a Latiha tthemate fic dirtum, interpretantur. Qui porerius^jf ^ ^ ;amplertuntur, iad Ephef. *dyiuiv modefte ttrartum ex paululus, quod parvulum notat, Latiali' JPAULORUM vel praenomini vel cognomini, nec oiron PAULINORUM notifïïmæ in hiftoria Romana adpellatloni dediffe originem, nobis videtur. Nec ve-. iro nomen Romanum dedecebit A poftolum, qui &famïnu 'rtor. XXII. 25. leqq. d*$ U7rav T tüfjiaiïov y y e n Y jy. '^ \C & J ^ v T t^ ^ am ipfe fe profitetur, adeoque etiam Keätragoc (Til Ssßarev) f i i Ä m. Art. XXV: quippe c, ^ Tatpo-eCç, iyç KiÀmlctç ovx deryjplov. kqàsuç A rt. XXI: 59. Tarfus autem, Pauli loçiâjmtaüs, bertatem ac nofat iaaf f. jus civitatis ab A N TO N IO ^** Triumviro tuliffe putatur; quae dein urbis ejus pri>^» vjlegia, ex A U G U STI mandato ac S. C., AGRIP PA confirmatum iverit. Alii quidem Tarfum Romanorum faltem coloniam faciunt. Sed & fi ita e f f e t, *. *. k zesnat tov( ii( fa ta d m m ot xott axtysénaf, C ~ ifctyet. i-faj», iuy/ptt *f*f ty tyl» ****** faff C(fa< ty*.

14 rüv iixiç&v t Yjv TtçowyoçtM Xotyßzvsiv, h. e. eolonos a fuis Conditoribus adpeuationem for tir i, ex JOSE- PH O confirmavit DA N. HEINSIUS in Sacr. Exercitat. ad N. T. pag c) E P ro N illudy ad quod vocantur, fuit A poftolatus ad gentes. PAULUS inprimis hssrï} Xjjfuj; xctl djcçoxoç xxl hfocrxxxêç ibv&v, 2. Tim. 1: 11. de quo fie ad Ananiam loquitur Ipfe Deus: ffxevoç su* loyrjç yoi içiv ovtoç, tov ßardaoa to Moy.cc you èvu- Ttm èsvüv, X. T. A. A d. IX : 15. Quare mox in ci-^ vitate Pifidiæ Antiochia, cum Judæi veritati Evange-!icæ adverfarentur, PAULUS & BARNABAS Q onaisic t dclbvn A d. XIII: d) i EAETKEIA fa d XIII: 4.) haut dubie eiï Syriæ urbs illa, a NlCAlTÜRE SELEVCQ inftaurata. Hanc vero noftrain cum cognomini Chaldææ urbe, quam CCC fladiis Babylone nbeße perhibet STRABO L. XL & X V I, immo vero ex ipfius Babylonis ruinis a Parthis conditam ferunt alii, (& in his H IE RONYMUS in Comment, ad Efaiam), confundere nos vetat BEN. ARETIUS in h* 1. A dor. Apoft.,., Fol. 65. CYPRUS. Infula maris mediterranei, f auod ** *,? tw MIVmA W.ltrMV'-, /T... r n Q r 1 fcompluribus promontoriis alpera lit & quali cornuta, K jm is. aliquando d id a ), fæpe mutavit dominos? ut qu* vel propriis Regibus, vel Ptolemaeis Ægyptiis, vel Romanis imperatoribus, Pauli jam aetate, deinde autem Conftantinopolitanis, vel denique Venetis paruit; Tureis hodie fubdita. Quam fere totam ementi funt Barnabas & Paulus, ut qui, relida Salamine. quae ad ortum prima urbs Cypriorum fuit, diÿjtàov * W o t ï (A d. XIII: 5. d. 13.} Paphus lw to/x.tydfi imf..07. rr... ;, &H{. KvVWlJ 1 M*v<u fiij JWfU

15 Ut tyu *) Qfätfärm**,, mai if,ÿm. '***» W U *} i f a n t i j ' M ÿ y Ç W t f H v i h ^ fä fä fa f t mj/uu m jfä ffa r» A.V vtvfh. ' fié 2U, tifätf. hut kl*a%«vfïltr*n*+-1:&uÿfé.uu mrffitmtfa t f ;f,7.) * ù>u\ \ 'j> u.w ê(, fgé. if: &. f ä l - U J fax»/rfa**i Kgfä ß*+*b, l*+ß,jfäfä xikvmfi^ùtca * ;i*l+h,fä. i l, J l P.t é U e.u,«jk. f a U.i ié. f ä n * f ä w U t J \ f ä f. t t : Oaf ll!, AiO/*V*vM/ r*n*xsrmï->- fai Otfa'^w fäia ftfazfy v&nmdlf ifät*fäy Cür,%\M-U".W ß ifä fävy atojwn^' Aatt.Wif). A**t.l6:> fj/fäjjfä* fä yjfäs* fäfäwlfä.iio.) VvUf*A/. îîrf..vfä Sy fat* ^rv**<w*»4. ix+fäfäai vît#**, / A/irl» flynfäj., <*fa fä fäjfälfätfr titiitu xi,vfr>v*iw fa, ^ n ÅÄ**** fi cfncu, fä jr*à!\t»u tiiä^fäfä»2 ffifi/**»** J^Vvitvm **fc* **fi Ouv., *,<(. f, )jg ßfä-M.Uxfär.j, ß U u,f M tifrw umxhÿ J futtth Oh»#mf ä if, / w ^»A* tut.m.kuiff fanfä M/fäx fä>ufä vffäii xfävfäiu, n** rjifa ifä fäfa, ^ ï t%jufr * n f ä t 4 ( f ä ) Z \ \' f a f ä i u i J f ä f a m X, W A fm m y, Hfaf./mXn.yT) '. \ ** i* - -v* P n a j.fä ffafiii fay*xftj, faj, f ä fä j n a-v J t*l*x jx^+.huh u. fliu}*vu fyrffitr+'l# fa fä * Küfffäfä ruifä rtffäüfa.jfä wjfä* ip>hi,r*m, iui/fä fäv, h fä+axtf * fä'um CfifBßtV, vlmv ifå käfä'ät Ẇ f a i. ly ft 7 W fäf.u e & i ^ i & S S J f a ' CÇi fäbutfa ^ fäfäu) jfa vv (u bwjifat y j wr **vw**r J /, " 1 1 fä dwfäfäfäl, /7 <, \tfjtfätfä cuurti tfaf. Xë*fi-AvfäU»MIHI») kl bétxrfii Mk.lOr hlïnk ).vr f o f ä o,,afa{<rrfr\ l f» inw^ i j u C y n i ^, P t. * w e,,! / f ä ^ # ^ ^.' u U f i t j f y f r f i j v( tô & U x,c A U Ù J fyrt n f ä i ( f j t f ä w j b f ä fr C q V fx ; v?/»rtmi y wvniiw f <jfä%^jr ( r?r* rtyrti* * ' K r 1* * v e n t f t * u M M * f o t o i i m f ä u bw hu tufäfalfph. fäl jlfaiy ifahs*t'xj fafawvmf*^ *f i ß h y ^ i w > l y \j ynmrvt*iu* i i J tfa jr T f x V i ^ j i. (71 f.

16 gravis 3c curiöfus? cui infuper nofcendæ orbis hoe major facultas fuerat, quod ipfe in expeditione ji!^ CŸRI comes, una cum eo integrum triduum Iconii commoratus effet. Sed vero quia, quod ipfe, XE NOPHON i. c. innuit 3 in Phrygi«e & Lycaonia; confiniis fita fuit urbs illa, mirum vix videbitur,, ab a- liis huic, ab aliis ilii region-i achcriptam fuiffe. Accedit, audores, quorum differfium adtulimus, diverfis temporibus fcripfiffe.* quis vero n efeit, provinciarum terminps limitesque feculorum decurfu multiplici obnoxios effe mutationi? Proinde, quæ forfan initio ultima Phrygiae urbs fuerat, deinceps primar Lycaonise civitas effe potuit Iconium, in utriusque confinio politum. Quod vero adtinet ad Pißdiaw, in qua f- conum urbem collocat AMMIANUS MARCEL- LINUS L. XIV, iffa quoque regio Lycaoniæ fimul & Phrygiae contermina eft. Et certe a LUCA, Actor, loco cit.* ad Pifidiam potius, quam ad Lycaoniam, Iconium referri nobis videtur. Quando enim facer feriptor, prater morem fuum, huic urbi nullum regionis nomen adjecit, Iconium retuliffe videmur ad illam regionem, cujus aliam urbem (videlicet Antiochim ) proxime commemoraverat t adpofito tum Pifidiß regionis nomine ; quod pauflo poft in Iconii mentione repetere fupervacaneum duxerit. Sin autem Iconium adnumerandum fiatuiffet urbibus Lycaoniae» ejus regionis nomen potiu«videtur expreffurus circa Iconium, cujus prior fa&a mentio, quam circa Lyftram & Derben, quarum deinceps, commatibus aliquot interjetais, commeminit. Cfr. GEORG. R A PTI ELII an not. Philol. in N. T, ex Xenophonte collegas»

17 9 VW*>, å/,i*vy* tj faufr^aå auh/hamw p ym ifi» y. Hmt fhh.bwtßfti/ JùWwcb* *** *4**rfÙk GsAjAh ftu n h tf.wfakm»hh UW**»«* cjm.ifr 6, n,!fft

18 ç<xi fyi'tvfe, 4(uw r^ fiwfif fjw w fi ^^m»m, w-imwfc tvrä r<?7t^ prfn).0-ä-^ *;.4^*3;. *&± W (>\u**hm>i.i Af** A y*åin '(VSf <v*;w*->, *îic n* *, ***(}«<«**. An f ö, jw jjw w ^M' ) r 't 1 * '5/ v #'*, / 4, IS v tw^n--w Mf. kv*y, ^ 6t\Ji,$h.

19 Z E Y 2 M l EPMHS. * 1 1 Icortii autem orto tumultn t v esviïv rs xot\ '\ov- $gcjm, ita ut BARNABAM & PAULUM jaftis Lapidibus obruere vellent, hi ffüÿlïcvtfç (re delibe. ratet) mrsquyod eiç rdç tcåsiq v/jç hvxotovtetç a), Aïvçgav h) noci Atyßfy c)y xzi rfy itepfyufov (fc* yijv] mircuwjacentem finitimam regionem) xdxh rj&m eu1 ayyi^bfjlivok Lyflris vero etiam virum quem* dam, déùxrov roîç tocrl, ( non valentem pedilws,)' eumderr.que xuùov ix xoixlaq [xyrfcq durgv factg* Xovra, oq ovdézors- nsfisnenttrrjxei, divina virtute PA U L U S famtati refh tuit, ut jam poflet, in corrfpe&b populi, uàteasai xotl tu^xolts'cv. A tor. XiV. fc fcqq. ad n. a) LYCAONIA Afiae minoris regio fuit adh)r.t#iaas,fru4sl Taurum montem, quam CYRUS quinque diertim fpatio cum exercitu emenfus eft, XENOPHONTE teffey L. I. pi 195. 'R ynusiv (fc. Iconio) 0 Kvgcq è%$:- ydvvsi ftà rfy Auxotoviuq çzs ugùç r th r s, (h. e. qmtique eaftrif,) Tctpacrctyyotç t çidxovra. T e tam vero regionem illam his- itineribus peragratam eite,- liquet ex iis, quaè mox fübjungtintür : h te is s v (fc. e Lycaonia) èfyxdvnihàylentitahxictq. Nam Cappadociam infer Phrygiamque^ (ubi frtum Iconium Xenophonti-), ^ media interjacet Lycaonia*. Huic ndnien efie fc rtuc? «**»>?* W.h* i. * LYCAONE, Rebilo Arcadia; five Lÿ-canniæ ponnefiaese, cujus adpellatio quo paélo ad Lycaoniam Afiaticam tranfierif, Æqùe obfcurum eft, ac multa a- Fia remotiflimæ antiquitatis?, inprimis quse ad migrationis gentium fiiftoriam pertinent. Fuif autem & popuki nomini Lycaonio- eo facilior traje&us, quo.,, ; f minus v w 1 mc***: & w tt>n ^ j $ TWviai-3 f ***< Waft'S}, fa/a»lujhm.j, frriij/mzi* J av%* L ÿfijkt, H, 9+ty*A, Çwfàÿ / itr* ; 3fv $jl * 'JiLxùt t* im Cw/rk* {jiivjlil sïj^ y^j^vv, iwryjy latrudbi -, * > Inwr*- HWwm-o Ww /W^lJ^ailåAäälfal

20 v*v"trj rrm wrrwnt,.«.a. VT. **u l n.?c âf*rtii*iï2j4 My Mtf b *mévvxfiw inj oav*h föv*% *y'.y» M m W fr h t1* BARNABAS & PAULUS, r.^yiw rw ArriMtyyuw,** 9 a fe invicem remotæ fuerunt ambæ regiones t- d.ina Hic eff iile Lvcaon. quem«quod Jovem hofpii.tynifd.'): ' Astern male excepiftet > in lupum mutatum fui He, ve^ tus Poétarum eft fabula. Ceterum, quod adtinet ad LYCAjONA* vel propriumftyranni nomen.u7to Toy XCm v deduétum, vel immite ejus ingenium & belluinos mores, vel certe utrumque fùftioni Tflç (jlstiz[jlq - / QcJpwg f ecifle locum,* admodum probabile eft. Certe t ^ E h o n difpar fabula m p ruv XmotvS^ T t m, quam cirivy^ X W À '^ ^ c u m t u le r e veteres Hyperborei, enata videtur exm o- 14Ä W i*. m. W ' ^ ^ 'J ^ a i i t e r ac maritimis Afiæ oris, Euxino Ponto primæ - fedi 0dinianse vigitiioribus, & ante tempora M M t* ^ -qjjuif'i*) POMPEJI M. numerofo praedatorum agmine infeftis, i tyti» ^ (JXSi mvttoffctib t$ v ïpxvy Lyci* nomen inditum fuit. Sic & il 'pk#% rtsh wm t hfro*y - ß noitri Romanos adpellavere Romvargar'y Fenni vero etiam varas & vare at y Efthii vargat, denique Hifpani, quorum linguæ non pauca cum Gothica funt communia, vargas, prgdsma aut agrejles efferos que homines nuncupant. Quid? quod Tureis tam lupi, 'quam prxdones, Cur di i ive Curti audiant. Videlicet gentes, inprimis litorales, inque bis noftri majores* piraticam exercere foliti, luporum illud agnomen vel l* mvfcw» W** vicinis tulere, vel certe, cum latrocinia illa haut exili (ibi laudi ducerent, ipfi fihimet adoptarunt: haut S&usfoifii )ip ic j aliter ac noftrates olim propria virorum nomina, W y * (fi &c. a belluis mutuati funt, ferarumque jndu- S' e r u n t exuvias; ifta immanfveti ingenii vexilla tan* tum non ambitiofe præ (e ferentes. Cfr A. L. & ' Sc. Sv. ad A. MDCCXXXVIII. pag. 4 1 r. Sed infra M. Lycaonis fabulam pluribus enarraturi fumus.

21 ti 4* ^ v*#**', {Hog ^nå-r-^/v- JlWv^wV Abrita ^ (y/&*h/ vrt M lilj. fato/i, i: XV'S. v, f\mim y-fwf fi-sy * W y : v 'S 't* u > i... iff. ** tysiojfioffifhti, t m L.itSÏIfc. LaaJ* ill i^i l»ijl.^ /. W & im W A e fy r i ^ 'njtyvwn mur *f*y f (tfikh IvMCWt4) ^w' *» h ê a. ftvft*. &,* a, lx. b & V «*fr.üjmf.àito.»«i. mjjaa fw-a^v-<****//, J1 tbmtf.d' m *v4 06^ Ai AiuA** *

22 \ f jjvy i h s 'l M S? k > tè t 1*' Ä*h t, 1îtvnWî.JVy, wi ^iurtn.i&uf Jpf>* vivi AmiÿJ'j-, i À,i> 5, 54, 'y. bm, &,Wp, Vvkf.Mify, Hfc. &nw ' H^K i ^ Æ^k,.' lt* 4, wvhh *W. ^i^w»v U*</C^*v c.î. J p ttå Cftsyk, jtw**» i.%xp»wftr,]- I nl.,s*^w;y),atfa ti4/ck,i.?:fjim!;! 1 t. Î ï - H, * «Â M 4. M r ^ l : i r / i f r t l a & f j,!$ 'fatwjutb'n$ ^ ficärtäswi, ' A -'V. C/5 J CM.^'if. Aa>&*$.Svw- * >wuk*. I*

23 wfwf. Aïjrp# tootfk AvUfa ) ^ e èxtmiiï. +Û:.MiM.07ti'*. V? tf V. )wr)y ZEY1 xxl E P M H 2. 9 h & c) fh A ïs T P A, vel pluraliter tä AuVf«, 7 UIV At;cvflW/, utraque forma & numero efferuntu r; vid." A<ff. XIV. 6, 8, s i. Cap^XVI. 1, 2. & IL Tim«III; i î. Non eft autem, ut TYjV Avçgav de urbe, Td A vçfat de vicinis locis agrisve, ad ur b em pertinenti* b u s, exponamus ; uti facit ad h. I. Celeber quidam m Interpres. Circiter XI milliarium intervallo Lyftris i#.i9»,h j f a Å * ' diftat DERBE, juxta Taurum montem pofita; cujus 8c *. ^ m em inere PTÔLEM Æ US»c STRABO L. XII. tramque urbem in Lycaonia fitam effe, fatis aperte v^rtvth. ixy. ghfo,!'. S? prodere videtur locus alleg. Aift. XIV.6. Neque tamen ifofar Z i r /-> i /y» v/. bezzjejli' ****; ttt»* défunt, qui Græca verba: xurecpvyov siç TCtç TroXfiÇf.*J}sn*s*. uua. TYjç Avxxowctç, Avçfatv nul Asgßyjv ) fie exponenda malint.* fugiebant in civitates Lycaoni<e, # Lyftram,Z^Z/l I f Derbeu: ut adeo Lyftra & Derbe fint a Lycao-/^Jvv niæ civitatibus diverfæ, neque vero hæ illas comprehendant. ita vult JOH< DRUSIUS in Criticis Sacris, quo judice Derbe & Lyftra Ifauriæ, non Lycaonias, funt urbes. Sed vero, quum Lycaoniae contermina Î- tidem fuerit Ifauria, (in cujus fortaffe confiniis pofitæ urbes illae), eadern fere conciliandi via heic ingredi poterimus, qua modo ingrefii fumus in fententiarum, fu per Iconii fitu, divortiis componendis. Cfrr ad h. 1. Aétor. Reverendiff. GEZELIUS nofter & CHRI STOPH. STARKIUS in Synopfi Biblioth. Exeget. quorum hic ita.* Derbe lag an der feite von lfaunen% m. Corporis vitium, quod cum homine illo natum, cum eodem adoleverat, humana ope atque arte medica infanabile Lyftrenfibus vifum erat. Duamobrem fa&am a PAULO medicinam, ceu B a fu*

24 a fijpernaturalf quadam virtute profe&am, ac m i raculi plenam, haut fine ingenti ftupore fufpiciebant; neque id (ane injuria. Sed vero mox accedit fei<rtfaty.r/tcr & profan* religio, quando oc cyxor èirypotv r yj* (Pvvrjv d vru v, Avxzoïiçl a) x i- yone;~ 01 0sol ofjlom&sneç ctvsrpojiroi; b ) x<zt?ßq~ cotv c) xpoç tfplctç. v. i l D ir, inquiunt, firmier faci i homintlms, (humana fpecte f) ad nor defcenderunrt PA U L U M videlicet, tamquam beneficii, t u y u - Xy præftîti, au&oretn, d) pariter & ejus comitem BARN AB AM, pro diis cœlo demifïïs habebant* ai) LYCAONICE.* h'* e., vernaculo fermone Lyftrorum incolce protulerant ifta verba,. qua; quidem Græce h. 1. rerlrfidit LUCAS. Nimirum Lycaoniis? in Afia m inori, adeoque Lyft ren fi b u s, fua fuit lingua, a Grreca haut dubie divcrfa. Et a Cappadocum quidem finitimorum lingua foia dialedto al> iifie Lycaonicam y H. G ROTtU S & CHRISTOPH. STARK lusad h. 1. exiftimant. Immo verocappadocibus ipfos Lycaonios adnumerant veterum Chorographorurrr nonnulli, & hofce fequutus PH. CLUVERUS; horumque patriam Cappadociae partem conftifuunf. Sed PA U LUS ERNESTUS JABLONSKIUS in fua ad h. h difputat., quum Lycaonicarn Unguam dlaledtum Græcam efle negafiet* Aflÿriacæ proxim am, afque hincr dedu&am, autumat. Quod reliquum eft, cum D A NIELE HEINSIO ad h. Î. nos quoque infcii fumusy quid fibi voluerit HIERONYM US, quando fie feripfit: In Lycaonia, cum a u d i [fern Paulum & Bamabnm loqui Unguis fuis, Deos in homines converfos efje credebant* À tqui ejus loci indigenas, non iten* Apoftolos,

25 7* f t Ifvjuyyjr 3Ji ÇUtAq, Stofi '/( «'to'?*' ^flrwewv, *vhu* m*wh* fy, *W*W. vwfavf, C*f i i-kt&toma»* &Ato&hyH' fr J H j f i w t y M/! A vwhüiufy, <ptmh Sfjwpft.i fou. M(dcK/. / nat'r Jhc X ^uuy*, ^ fautfib 1ypfttn /».y»av tj ar/ m a Jh f>*h*ytn jt Mb* wtf ÜCMJvky ykukîi, JWtJ.iJ2. t-nv*. ^krfr fiafyji,7wy) «Vtfyinuà** SÎ ^ /^W< 'JuukI ffc / ^entfg Urrt/ipvjkki ^Wwî»*r'l*/jp IfA fw éviimfapiji 4 *1 T -^V. i*fr,j*. UtfÀy Vi J>4yV' / * fy» vn

26

27 ZEY2 xx1 EPJVÏH2. t i Àvnctoviç) Icquutos narrat LUCAS. Et quid mirabile, aut divinitatis opinioni excitandæ idoneum, /i PA U L U S, qui Cilix erat, adeoque e Lycaoniorum vicin ia, apud hos ea ipfa lingua loquutus fuifiet? Neque tamen 1. alleg. perhibet L U C A S, quod Paulum reputarint deum oi cffioi âxovaaivtëç, o n Avxzouç\ h Àotïype, fed tâovieç, o ixojytrsv o i l avaoç. b) LYSTRENSJBUS cum aliis populis tantum non omnibus communis fuit hæc fuperftitiola, de deorum in terras defeenfu, opinio; quæ fortafiis ex obfeuriorî vtræ QsoCpsn/ëiOCÇ atque Angelicarum adpariîioraim notitia, inde a primis, iisque piis Noachidif ad feros nepotes ac pofteros, fadfos }am apoftatas, per longam traditionem & itcttfottuçuioa'iay propagat a, fuam traxit originem. Neque aliunde hanc gentium de faïqxtecatç Twv perfuafionero arcefiunt CHRISTOPH. STARKIUS & Reverendiff. GEZELIUS Noftras ad h. 1. quorum hic ita loquitur : Hedningarne bafva d ikta t, at der as Gudar uti antaçen nifkohamn ofta vi fle fit* på jorden: uti bvilken tanka de kunnat i fin blindhet råka af rykte om Änglarnas uppenbarelle bos Guds fo lk. C fr. Genef. XVIII, i feqé Ille vero infuper conjetftat, inaudiiffe gentes aliquid de venturo Meflia, Dei Filio ; ut qui (rdp s y é m y xotl bxtjvuerev h dvbgtiriroiç. Joh. 1: 14. Quidquid (it,. ^ deos ccelo delapfos, & humana quidem forma indutos, luft rare nonnumquam terras atque hominibus adparere folitos, uno ore loquuntur antiquiflimi Hellados Poéf*, illi profanarum gentium Theologi ; quorum princeps HOMERUS P. v. 4B5, fqq. K at TS Q so), fyivounv êoixérëç aaaodontiïïi > R avroïoi TSÀ ësoviëç, êm çfücpuo i TrotyaÇy B ï Av-

28 'Avfybfouv ißpiv T xcä ivvopu'yv sqofüvtsç- h. e. Quin etiam finales errantibus hoff itibus t i, Sub variis fo rm is, bäte atejue illa oppida vifunt, Humani ut generis fjeculemur jusque nef as que. Homericum hoc, DANIELE HEINSIO judice, adludunt verba Lyftrenfi populo adferipta; quæ etiam, levi admifia variatione vocumque y.stct^hsi, conftituunt hunc verfum : *01 Q eoi àvsgûxouriv opluo&sneç, êç rplaç Brjcav. Græcis funt oplc^cpot Latini Poëtæ. Apud OVID* Lib. I. Metamorph, v. 212, 22c. Jupiter inquit: fummo delabor Olympo, E t Deus humana luftro fub imagine terras Signa dedi, venijfe deum. & c. Et CATU LLU S in Argonaut, p. m. 63. Domos invifere caflas Saepius, ö fe fe mortali oftendere cœtu, EœlicoU, nondum (prêta p ie ta te, [olebant. Saepe Pater D ivûm See. APULEJUS Met.IV.de?fyche, jamque,inquit,proximas tivitates fama pervaferat, Deam, quam cœrulnm profiindum Velap peperit t f ros (fumantiumfluchntm c- ducavit, ( i.e. Venerem) in mediis cenverfari populi tœtibus. À dhæc civibus Lycaoniis, ipfisque adeo L y- firenfibus, propior quaedam exftitifie videtur anla hujus fuae perfuafionis ; quippe quibus ignota vix efte potuit celebris de LYCAONE, (a quo nomen fuum ^ fortaffis Egenus, ipfi ducebant«) fabula, vulgi quondam ore &~poetarum carminibus tritiffima. Nimirum Jupiter, humana fpecie, eoelo delapfus, ut terras iuftraret, vefperi demum LYCAONIS, Arc ados T y ranni

29 »* > z~> *>«X7ä. XÄ* ***** ^ ^ U.tA**t vj W a Vw i*a' a PV *'MtjiU tfa], j'ju A*ç,bfai>) )*n«wrt m^ ^ Ä ><^*"*r>^ll/xvh(tak \ '. i \ ^j/ttfuih»*, av*#w & *& * **! ***** K'^ÄMUhl* ^,5Wt.^. *iia«. 4W4flw*&r«4^ frvi Àj k ï Jw '- fot 4M. ÅtMihji, Hk X du4m»ffjf it, A(fi(i, h& dt J J&n*Ufu i, ;#*, j *«**# <*>'*ÇÂÀÂ.M».4^, * 1 w 0*V. tf«4wj. a *y? Û*>-,' **», o*y JlAffattj* ^JM^dlrir^h Hi vwv

30 JOHANNES COLUMBUS in notis ad Cap. II. L A C T A N T II de mortibus perfecutorum, pag. p5. fqq, ubi Msl koùtaßzjyjv Jovem de Je en forem rede omnino interpretatur 5 quem fulmina in terras jaculamem non fatis caute expofuerunt alii, & in his TRISTA N U S, T. JI. pag Quia vero pagani divinas adparitiones venditarunt ad exemplum earum, quæ Ebræis olim contigerant ; ergo ficut hi de bénis angelis, de Meffia» de ipfo Deo frequentant fuum illud (eui plane æquipollet apud feriptores Novi Federis t o net- Taßahew, Joh. V: 4. 1 The/T. IV: i<5. &c J ita Grseei feriptores profani, fuam phrafin conformantes, d i xere paflim Tovç Qecùç MtTCtßofvav, GræciiTant vero heic itidem de more fuo Latini poêtæ; in quibus M A RO Georg. L. II: v. 32 f. fqq. Deorum Patrem defendere facit. Jovemque Olympo delabi ait NASO Metamorph. L.! v FLACCUS vero etiam E- pod. od. XIII. v. 1, fqq. Imbres, inquit, nivesque deducunt Jovem, i. e. defendere fecum facium. Sic & deinceps Ecclefiæ Patres, veterum formularum atque elegantice Termonis amantiores, & in his inprimis L A C TA N T IU S, de Cbrifli adventu paflim adhibent To defccndere; ceu I. c.. offendit laudatus C O L U M BUS, d) TH X AriC0 E 22E&S etiamfi non una exftitlt occafio & caufla, tamen vel præcinua fuiite videtur prerpoflera modumque excedens gratitudo e r ga hos, qui aliquo fuo m erito, & præflito aliis infigniore benefad, populi favorem ac reverentiam fibi con ciliaveran t. Hinc eft, quod poft fata fui tot Heroas, a gentibus fana religione caffis, ia Deorum numerum cooptati fuerint. H inc etiam a-

31

32 ptum, paganis XXXoÇvj\oi$ anfam dedide. colendi d e o rum principis Jovis, cujus & ipfum nomen a TfT GC~ YfXpLpLOtTu mît traaurn voiunt. STARKIUS ad h. (. r (cheinet, in q u it, das die cafus obliqui, Jovis, J o ' v i, &c. anzeigen, dis Römer haben dai Ebrdjche wort Jehovah, davon de einmal was vernommen, r/ri- 77//f rms drucken wollen. Certe quemadmodum verus iile Deus dycisotoiüj, cvfxvtâsv fjpiïv veroùç Movctt y.oà xèüfôùç xctfiroqépovç, aicitur Adt XIV: 17, ita Aid véitov '/.AÏ cpißgiov, Pluvium Jovem fuum profana dixit antiquitas, et Poëtis fæpiflime dicitur 0 Z scç vsi'j. Adde locum THEOPHRASTI, E is ^a *. C. IV. ad citata facri feriptoris verba propius accedentem : Ei itoirla&sv 0 Xsvç pjwp, rct sv tyj' yyf ßsXn'u sireerdai. i. e. Si modo pluviam dederit Jupiter, annoncef.frugum meliorem fore proventum. Sin autem quæfieris, cur e Diis Jovem potiflimum adeffe fufpieati fint Lyftrenfes :& porro, cur BARNABAM potius,quam PAULUM, A(ot nominaverint : nos hæc pauca regerimus. Quod ad prius adtinet, huic civitati, ut fere aliis, deorum nullus Jove notior fuit ac celebrior. Deinde cives haut dubie fabulam Jovis advente, ab Lycaone rege male excepti, inde a pueris hauferant imbibe* rantaue penitius; cui quia fuperffitiole fidem habebant * jam quoque videre fibi videbantur Jovem hofpitem, ( eumdemque hofpitiorum prafidem ac vindicem, illinc Aict évtov paflim veteribus di&um:) quem apud fe divertentem divino honore profequi maturabant, declinaturi pcenam, impio Lycaoni olim inflicrara. Sed hac de re fupra fufius. Q u o d a(j poflerius, fort e, quod ReverendifT. GFZELIUS & STARKIUS ad h. h exiftimant, BzARNABÆ, ut qui corporis habitu ac flatura fuerit infignior, & PA U LO comite

33

34 TV 7 iuwu, ti 75^3,1^*1 Å9^ j h ^ fi/>\wf. wni. - w Pia ku*. *» * #»» tfh M.Mumi éutia'ia. ** vjv-jfy, y,iäy,v r^**j fkw^.åtjr. j å ftt.ty4*wy i if,t... ic },***!,... ( T *WvivHv ^svv '<».wd*f-, W W i f l i tvvtm i»*rrf,^nf *m s wfitrty* MÅijAfr>l, lutfaixt tkifo41^ V.fc, lirjjfß.uk y^, J.' < $ * l Cwv>c*A^v**<v KVkvv g^avx^ Jlwwry)+ in*» <W >i

35 te* natu major, is habitus eft honos, ut dei principis nom en ferret. Accedit, quod dicendi partes Paulo, claudum hominem adloquuto, detuliffe vifus effet Barnabas, perinde ac Mercurio Jupiter : qua de re m ox plura. b) E P M H S, contra&um ex Efju&ç, poëtica gts&saei E fp e w ç, (quafi sppltjvsiç, interpres puta deorum, vel forfan orno tov ipeiv, a dic endo,) eft Romanorum ille M ERCURIUS, a mercibus fic diftus, qtiippe mercatur præfes; ut præeunte FESTO exiftimat G. j. VOSSIUS in Etymolog. Latino. Aliter fentiens ingenioliftimus OLAVUS RUDBECKIUS Pater, Atlant. T. I. cap. 31., a Gothico mârka, h. e. ligno aut lapidi notas runasve incidere, Markismadur & Markurswau adpellatum vult. Certe non Græcos folos aut Romanos, fed & aquilonales Europæos (Ger* manos) Deorum maxime Mercurium eoluife, C.C.T A C ITU S in de Germ, libello & Annal. Lib. XIII. teftis eft. Ejusdem apud Æzyptios cultum LA CTA N T IU S commemorat Div. mît. L. VII. Cap. XIII. p. m. f 65. MERCURIO, quem Jovis legatum ferunt deoruinque internuntium, Iiterarum inventum & e- loquentix principatum præfidiumque Poè'tæ deferunt; unde Aôytoç is audit LU CIA N O in ÿ evfo to yiçp. Et hinc forte eft, quod vi&imarum linguas, in facrum ignem proje&as, M ercurio dicaret profana antiquitas. PAULUM ( quem & deum efie dixerunt ct ßzfßxfQi, 01 h tf, MsA/tj? T9) vyjw, A<ft. XXVIII. i, feqq.) EfM HiSJ fecere Lyftrenfes. Quod nomen cur potiflimum ei deferendum duxerint, paucis difpiciendum. Primum quidem obfervamus, Mercurium inpriinis efle ex illis diis, quos, humana fpecie de«c fcen*

36 feendentcs, terras frequentius peragrare fibi perfiræ* olebant. Etenim ille 7WV bêvüv tçyyjvevç zxi 7tpo$yj~ T7JÇ) ut cuin PHILONE loquamur, a Jove ceterisve diis fæpe eum mandatis mifius a;l humanum genus o - rator putabatur. Itaque id de Paulo craffkis intellectum voluit Lyftrenfium vulgus, quod, allegorico ôc ad gentilitiam quidem fuperftitionem adludente fenfu, de Demoflhene praedicat ARISTIDES: h, inquit, i - yco (pzirjv âv 'E *pov tm ç >oyiov iifaov siç dvbfûxovç y.ctrexsfiv. h. e. Ctietn equidem dicere aufim M ercurii cuiusdam facundi expreßam marinem ad homii.es defeendiffe. Neque alio refpicit THEM lstius Orat. L hujusmodi comparationem adhibens: 'Slç cc^ot b ee f- fjlyjç, KMCfraW TOV A12 TS KOtl TOV CVfCl'JO'J, GCtgtiCt HMpàTtëfiiSë[jLè'jGç, êv jyj itoxei Yj[jS)v nepu/sçei. A quibus loeis non alienum eft HESIODI illud,qscyov.v.gifq* Ep%cy.evov o 'à và 'dçv> Secv f g, D u jzcvto li. z. t. X Incedentem per oppidum, tamquam deum, reverentur &c. Deinde notamus, Lyftrenfes heie confulto JO VI comitem adjunxifle M ERCURIUM j I»ic enim illi, tamquam y e y iç w Z ijvl&evv bdrfif, ( ceu Ioquituf EURIPIDES,) tantum non femper prœfto efte exifiimabatur. Hinc apud poétas Jupiter, quoties, h u mana forma indutus, ad mortales defeendere fe rtu r, fecum fere ducit Mercurium. Sic HYRIEUS, Bceotius civis Æt/c rva)t«taç, tinetlïàrd ko ïs icùç ficç, àici xotl cegyr;v, zal UotTSictdvz, uri fabulam nar. rat PALÆ PHATUS TtSfi d n iço iv içofiüv, Cap. V. Quod& ipfumovid. Faflcr. Lib. V. v.495. leqq, refert* Juppiter, c5 lato qui regnat in æquore fr a te r, Carpebant foci a s, Mercuriusque, vias. Apud PLA U TU M in Ampbitmone%Jupiter h eri, Mercurius Sofue fa m u li fumuat imaginem, &, ut Co-

37

38

39 m irus in prologo ait, faciunt hiß ri oui anu Ibidem 111. Sc. I. veri. 20, Jupiter inquit: Mercurium jiiß t me continuo confequi, Siquid vellem imperare, - T e rtu m, & id praecipuum, quod Lyftrenfibus anfarrt dedit Paulum adpellandi Egptjy, fuit Paulina dicendi Vis ac gravitas inufitata, ac foli M ercurio, eloquently: praelidi, conveniens vifa. Quippe Paulum aufcultaverant ewtyysùiçôy.evo's, & infuper cum homine claudo coiloquutum, Adt. XIV ro. Quam de* nominationis originem palam arguit adjedht ditlqåo' yict' hsi^fj avie; Yjv 0 f/ycvuevoç rov Aôyov. c) O H TO TM EN O S r ov A dy ov, i. e- cut Cyjÿf ivt mandatée fu n t dicendi partes. Sermonis ducem ^ fed minus commode, reddunt, cfr DAN. HEINSII obferv. facr. ad h. U Ubi vero irjv fjyetucvfav tcv?.cyov {primas dicendi partes) Mercurio heic adfignari cernimus f refpici videtur E f/uijç qyspiuv, qui for taffe & Lyftris colebatur. Sic.IAMBLICHO inwfw ri«få' limine operis de Myfter. Ægyptior, Ef/ujjç audit Ssoç o 7 dy ï.c y w fjyeptiv. Quo quidem Mercurii cognomine nihil follemnius. cfr H U G O GROTIUS ad h.l. Hinc i quando PAULUM, fuo pariter &BARNAPjÆ nomine loquufum, audiverant vaniffimi illi deaftroriwn c u lto res, audire libi vifi funt MERCL^RIUM, JOVIS juffu verba facientem5 eumque hoc rnsgis deerum interpretem ac nuntium, quo fublimiora doclri* nœ evangeiicæ vereque divinæ praecepta, fibi hadenus inaudita, tradentem. $. V. Quos dixerant deos, BARNABAM & PAU L U M, divino honore profequi pergunt Lyftren- Ç 1 fes«

40 fcs. N am que facer åos Jovis, adplaudente civium turba, boves vittatos [aevificandos ad portas addux it; qua de re fie LUCAS: o ieçeùç touajoçtov onoç 7tpo i>j; noxfucdutüv a ), lolvfovç xzi çêplfxarcc b) h r* toùç tcuxuvxç èvèyxxç c), crùv ioïç o'/xoiç ybexe Meiv d). Q u o d quidem indigniffim e ferentes a- p o fto li, ûxffrféœvtfç là lyânat etutùv, ( difruptil vefltbus,) gufsttyjtypom iiç tov ox^ov. &, gravi deinceps oratione habita f ) y fio'üç xotifaavaoa lo tç cx^wç tou prj Svetv duioiç. A L X IV. 13, u sque ad v. 19. a) JOVIS cultum, quod ante diximus, Ly* ftrenfibus maxime fotlemnem fuifle, vel hinc patet y quod ei conftitutus fuerit fuus in urbe illa facrificulus, IgpëVÇ TOV A lc Ç, 1 0 V OVTCÇ 7TfO T Î jç 7TOÀ0UÇ, Q l l i d autem libi velint poftrema verba, 7ipo TÏ]; 7toXsuç, difpicere hoc magis operæ pretium ducimus, quo difficilior hic locus vifus eft plerisque interpretum. Simpliciflime reddi poterit, ante civitatem, i. e, ut ii Fßfofiyxoyiot II Reg. VII. 3, 10. efferunt, naçà ivjv àvçav irjç 7ié^Sù)çy aut, fi maveîis, Tfà lîj; Svfxç, ad vel ante portam. Unde extra ntœnia f. in fuburbio Lylirenfium Jovi facram fuiffe ædem, cui facrificulus ille præerat, merito quis concluferit. Et DAN. HEINSIO ad h. I. judice, 'Lev; Ttpoitv Xo; haut dubie intelligitur, qui ante urbem cultus Iit, quod Ttoaut TtoXtovxo; f urbis præfes ac tutator effet. Itaque tov L ix, tov ovtcc tego l i j ç TtoXeuç, ipfim Jo vis, qu<e ad portas urbis fu e r it, fa tu a m, civium pariter & advenarum venerationi publice expolitam, cum laudato HEINSIO exponere non dubitamus. Jo-

41 V,<.o. J<lf»Sit>îî l;i) l'fi /e l j / i.\å>a «?(>), Wg Ijjâ'.Æ fl, j'.il.ici,

42

43 v iij enim imagini Jovis nomen dare, gentibus follemine fuit. Deorum vero cuflodum, excubias quafi prro civibus agentium ^ fimulacra ante urbem in portiss Cepe locata fuifle, e Græcis antiquitatibus cconftat; 'tcùç ngè tü v itüxw ifyvpsvövg Ssoùç HESY- C^HIUS adpellat. Et quia tutelarium numinum injeciim us m entionem, obfervandum, tif fingatis fere re gi ionibus, ita plerisque urbium fuos pennt es deo s que p a tries (fie hos adpellat CICERO pro Sylla) adfcrl pttos fuifle. Non loquimur de privatis illis & tainilisaribus geniis, qui & Lares audiebant, unieuique ciivium domi fuce cultis; fed de publicis, quos, comirr uni fuffragio le<flös tutores & patronos, populus a- Iitquis aut urbs univerfa proprio & fingulari cultu adfiiciebat. Erant hi non raro e diis majorum gentium; jiuxta notiflimos veteris poétee verfus: Dodone (urbs Epiri) Tibi, Juppiter, faerata efl. &c. eirgo nihil vetat, quo minus & Lyftra Jovi facra efte piotuerit. Neque vero novum efl, fuburbana diis fiuifle templa; de quibus videfls ALEX, ab ALE* XCANDRO Genial. D ier. L. II. c. 4. EZECH. SPAN TI EM IUM ad Callimachi hymn. in Fallada, p. ror. nec mon JO. CHRISTOPH. W OLFII tur. philolog. & ciritic. ad A (flor. 1. c. h) T A T P O Ï2 tat] S T E M M A T A facrificulius Jovis adduxit ; fi verbuin verbo reddere quis V'eüt, tauros corollas f. v itta s, bobus imponendas: i., e., ut HENR. STEPHANUS exponit, Tcévfovç e* çreplfjlêvovç, vittatos loves ; velatos vittis juvencos M A R O adpellat Æneid. L. V. 3dö. Q iornodo per cuvtyctç T6 noti OTt^ot (arma virotque, ut cum laudateo Æneid- aueflore loquamur,) PALÆPHATUS intelfligit fotyetq h X h o t ç, viros armatos : quam qui-

44 dem figuram tv oià ovoïv grammatici vocanf. 2 xéuvl&tcc oiim viatoribus, neque raro etiam pcëtis data iuilïe infignia capitumque velamenta, non hu jus eit loci offendere. Notamus heic faltim çey.(/.ct7ùiv ufum in facris faciundis antiquitus receptiiïimum. Fuerunt ejusmodi ornamenta ipfis etiam altaribus ac templis addita ; ut nihil jam dicamus de facrificulis vit* tatis, in fu la tis, corona fertove redim itis, vel certe manibus vittas proferre folitis; ("verba funt VIR- GILÎI Æneirl. L. VII. v ) cujusmodi eft apud HOMERUM iatact. A. v. 14. 'XpiffW, facerdcs A- pollinis, Sed & bobus aliisque vi& imis, ad aram mox deducendis, impolita fuere çé.uyxttût, additaque cornibus velamenta; infulas vocant M. TERENT. VARRO de L. L. Lib. VI c. 3. SEXT. POMP. FESTUS de verbor. fignif. & FLORUS L» IV. c.*t. Apud DIO- DOR. SICULUM Ribüoth. Hiltor. L. XVI. p.m Pythius Apollo sar,y.oiv V, iv icwnjyvfei acti $vf f i x i ç (bfo.mnov, aene? t o v T A T P O N E2T F M - M E N O N, aqotyyrstrsai. Sic namque & in d ts fu - 7lobucrioc t cïç çépluacri locus fuit. Apud PL U TA R - CHUM in parall. c.xix. Medullina» Aruntii lilia, pt - Sijctcrct t o v notts^st, acti çsq avojm M, rjyaysv in i t o v ßufAcVi acti faxfv&ctcrct dvsfae. % t»?t. VIRGI- LIANUS ille Sinon, deftinatain morti vitrimam fe venditans, paratas fibi ait circum tempora vittas. 1 pnta * vittas Divum, quas hoflia gefftt. Æneid. L. II. v & 154. Nec tamen défunt, qui prae*

45

46

47 ffirtefenti loco Tà çsy.y.cttot, coronas, non tam vidlimiis, quam potius îpfis diis imponendas, exponere mialint cum H. GROTIO. Sic non folum ApTSfUV, Eiphefiam deain, fuifle coronatam, telles fun t PAUSA- NIIAS & DIONYSIUS HalicarnafJ. ; quomodo & to Al/oïïSTSç uyxïpicc verticem dece exhibet duplici cor o n a, altera florea# altera murali, cinétum; verum eltiam EfjUîJ* f. Mercurio, (cui æque ac Jovi faéta jam a Lyltrenfibus facra#) fla n ti ante fo res, coronam imponi f&litam au&or eft ÆLIANUS Ttom. tçof. L. IL c 41. Quin & inter dvccbyjft&tx f. donaria, diis miffaa atque in templis fufpenfa, vel principem locum m erentur coronæ, deorum admotae capitibus, vel c:erfe pedibus fubje he,* quarum meminere PLIN. H. R L. XVI. c. 14. & PROPERTIUS L. II. Eleg. %, Verum tamen, Ii quid noftro oualieunque judicio c;onceftum fuerit, altera, quam prius offendimus, hunc locum interpretandi via facilior & pene tutior videtur. Ceterum, quod adtinet ad Toiç TCtVfOVç, Jo- V/i fscrificandos, tenendum, quod maximo cuique tfleoruin, (APOLLINI, N E PTU N O, ceteris, Æ neidv U. III. v«119.) inprimis vero horum principi JOVI tribui confveverit * - maxima taurus Victima. - - VIRG. Æneid. L. II. v Q uo quidem lautiori facrificio Lyftrenfes videntur jplacarc voluifte Jovem hofpitem, ne forte fibi idem, tquod Lycaoni olim, malum accideret. Sic Hyrieus, J o v i, Neptuno & Mercurio isqgugyrfbsvtogßoeg, ilflorum fibi favorem promeritus fingitur apud PALÆlPHATUM Ttsfl ATtiç. Wop. c. V. & OVID Faff. L, Y.V.515. Vero Deo facrificatos fuiffe boves novimus; w. Lev. XVI. &c. Acceptum prifca traditione hunc ritum

48 ritum Tuum itidem fecere deorum cultores.xomoçïfiat* qui de more fuo h e ic, ut in multis aliis, amiffo n u cleo t fervavere corticem. Quanti vero fecerint bo- <vis illud facrificium, oftendit ARISTOPHANES in Pluto, A d. IV. Sc. I. v. 825, ubi 70 ßov$UT iv nihil aliud eft, quam magnifice & [umtuqfe facra f a cere,,ut fqlebant opulentiores, aut qui aliis religiofiores videri volebant. Quos inter ille fjaxgoqixo TifJLoç apud THEOPHRASTUM, H & ^ar^tfr.c. XXII. ßovv Sûtrceç, t o 7r?oasTU7tdiov.q7c#vji%?ù rjjç bfoàojj TiçoçTtiZTTaXèvei, çs^u a a i ysyctxoiç Ttep^fostç, o t m ç êi ëtjigvtsçföbhtiy, Vr* ßqOv'eßpcrs* bovis, inquit, latrificatï cornigerum fine 1 p u t, magnis circumdatum fertis y,pro jonbus f in ipfo introitu adfigit eo fine* ut videat inore furus quisque, ab ipfo facrificatum ejje bovem. Ubi nos potius smitict foresque privatarum sedium intelligimus.* quam quidem templorum fores* ut minus rede locum expofuiffe videtur CHRISTIAN. BRÜNINGS Antiq. Græc. c XIX. J. 26. Boves auttem non alii, quam 'dfyysg, jugum non pajfi, facris ufibus apti ducebantur Athenis, ubi SOLON lata lege prohibuit ßovv dfotyjv \J5iv, ÆLJANO tefte,7ra*. ïço*. L. V. p. 14. (Et illud quidem legi Mofaicæ, de juvenca injugi ma flanda, Deut. XXI. 3. adfine videtur. ) Quod yero femper & in univerlum a Grarcis obfervatum fuifle, haut (cio. an rede tradat CHRIST. BRÜNINGS Gr. Antiq. c. XXI.. 8«Aliter enira HYRIEUS in Rœotia (quæ non multum ab Attica.diftat t) u t, refert 1. c. OVIDIUS, cultorem pauperis agri Immolat, & magno torret in igne bovem, c) E n i T O T2 n ia f2n A2 'yveyxs h. cf.ad portas duxit madandos boves facrificulus. Ducebantur fu-

49 r t# * * - - r*<..».,v T sf* *» :4*-j *v " ;Vj få - * " _» > l * *v. «V 4 4,» - 4 ^»i «K > i*4fplit: *» «.. i* v'i^/1 ii*?, fr 1*J *. i*- * *.*.«* tji. À** f -V<?» * r r ww** t r r ^ *- «#» ifféf * '..:!> * '. t i *, «*-» * I T ' *' %* - %C TÎ " '* ' * Oft* * " *» '*»* * r* Llff^? U f *-r «*>'< * ' >,*.-Jv * *{V ^5*^»; * '*-. *v **itl» V# " %%$ \V<\ *, : - *iii «. >.,4i. ^ *. *rf, y Vi - V A i 0K% '. fv* ttixî l f ^

50 aztfvåa» Wn4-1' 1> O r k m.vvv> rrt vr^ M } ^ %/i)äfffou,. %] b b ôr\*^. mj.wv^'b V»A dtvna ju-vwha. J/Wfa^x Vh yvjwnv.m, sut.r^iyv*. wrm /t> ru,wnq. ww. / t» w» j, ir 7,/ ' n / f - 'i to * m ^.fr.c f.w + ^ T ' > rr^wv j* ff. ** ift. hr m >?v ü, ik* f,ofyï T u> t^k«/ vti*yj**^eoîh0 wwù) 1irtfw>* i C j P f W / ' «* ' * ' f * * * v * U * V ^ t v * t * 4 t ^ < t A 4 > " V ^ - w & r ^vyj? /,uif*4y t V#*A^»vtC^Ä.n^l, &*w *i<^i ^. ^ iifcw f y r*«?.v,» jnthsvwh.jft l, ikrl'm tàqàjx'm. 7i trv^, <MàÜk.l: /*./*. û (A U.V \l. & (*>* *: ;;. k:ii.4(iir.n;% i r#f <ÿ/wv rrtfxr# rrcw w 2.(0. ii ti. o, pti/tiriffyro fwtty»ln*> Vw faidbt', o'p.2? in h a y *nÿm:w.ù.* lr r t *rvw6 rcv *jk»' Â<M'Û:1I'I*"'S:U, frhtun «ktlfja. 9w r. TVifc* TVS' y y v r n r s o 42V: «îîr'4. 5. çfaxruwr **/* * 7 tw k.. _ jk. I ^ i.t*i ; Sas A* «r->»,vrwrv, I y j Ty&yst^rr* 4 *7, 7Vt *Pfc, / /.*?; ;, rtf f^ rsj ^ rw fk * (ytrrfifav «r f t y À tir * VJm fr.'/*tij-i>m i*t \ii'^ f ix* W! Xp^ vn v^*«* 7 SrvirfftyW w rw) JM *r<*. r.mtib. MHrq,

51 fu tu r* vi&imæ, non trahebantur: unde H O M ERO, * 0 J t w. T. a cl calcem, dicitur ßovg ctyeabcct xegduv, 6c VIRG1ÜO, Græcum poëtam imitanti, Georg«L. - duiïus cornu facer hircus ad aram. A d quasnam portas duéti lint boves, fatis conftare videtur ex præced. verbis, ubi fa<ra mentio tov Aicç f TOV ovto; Tcpo rrjg itox uç, i. e. fimulacri Jovis, in urbis introitu five ad portas politi; qua de re fupra. Itaque cum DAN. HEINSIO ad h. 1. intelligimus portas urbis, & vertimus adeo Græca illa: ravpovç y.2i çëfiuxtz 67ri TOÙÇ xutàvzç ivêyxxç (o h fs ù ç,) ifjstsxê bvëiy, poß quam vittatos boves duxijjet ad portas, vel ante portas, jaerificare voluit. Quippe i x l præ pofm o, cum accufandi cafu jun&a, idem valet, quod a d, prope vel ante locale. Sic èltl Tfjv [ci~ s u m, A<R. XI. xi. itcl ty)'j$û W, Apoc. III. 20. ante donum, ante oflium, &c. 0 1 itvxuvsg autem h. L nobis idem fu n t, quod q KVXq TÎjç tcqxeuç, Luc. VII.,.... * 12. v e l.a W o lu te Jtfflä a, A & IX. 2 * ^el, admiffi itsgiqfxirei, Y) TrÛAtj y (fisfovcroi kg Trjv itàxiv, Aél. XII. 10. quo figniiïcatu JOHANNES etiam Apoc. XXL 10. fqq. memorat T$v 7tÔÀif, \yp\)7cu TJÀÛvxç fâ h - XX, ci ou pir, xåsursoin. Sic & dicitur toïç. TTüAwflW iuréfäs<r&m èiç isoxw, Apoc. XXII. 14. Quam notionem Toîç ißfofjltfkovtx acceptam haut dubie referunt fcriptores novi federis ; legitur enim j. Reg. XVIII. 10. quod Elias ejofevsrj ii; 'HLxçstctx r f j ç 2 i f a w x g, k x \ F j t â é v k g t ô v to A w v æ t y ; n c X e u ç. Aliter quidem complures interpretum, atque In his JO. CHRIST. WOLFIUS in curis philol. & crit. locum noftrum exponunt, quibus boves vel ante januas, vel D aé

52 a d v e ß i b u l a a d l a t i dicuntur. Referunt hi t o 'j ç 7ry* 2ü ovaç ad v e ß i b u l u m aut f o v e s p r i v a t a r u m a e d iu m, in quibus BARNABAS & PAULUS hofpites diverfabantur,* & illuc addu&as efie a facrificulo vi&imas exiftimant. Sacerdos videlicet extra urbem habitans, non jam illic, folito more, ad aram Jovis facra feciffe, quin potius, (ollemni pompa civitatem ingref fu s, coram ipfo Jove præfente, (fc. Barnaba,) & quidem ante fores hofpitii, una cum turba ibidem congregata, officio fuo defungi voluifle putatur. U t res adeo intra Lyftram urbem, non ante portas ejus,.gefta fit. Et fic revera fuifie fadum, porro adltruere conantur ex eo, quod Paulus, poftquam ab hifce fibi faciendis Hieris^Lyftrenfem populum avocaflet, exturbatus fit shi. Tijç ncteur- (A ft. XIIII. 19.) Ergo jam ante, inquiunt, in urbe fu it, quando fibi facra parabantur*. Atqui, negamus confequentiam. Nec enim eodem temporis articulo fufcepta facra illa, Paulumq; ejectum efie, dicitur.*quin contra indicari videtur, intereeflifie aliquantum tem poris, quo adventantes e v i cinis urbibus Judaei permoverint plebem, ut urbe e- os pateretur ejici, quos ante hæc deos, quovis cultu dignos, cenfuerat. Neque vero LUCAS quidquam habet de diverforio vel aedibus, quarum ante fores res divina fieret; quin comm. 1$. meminit primum lyjç T tox sbyç, deinde twv, ubi deftinari fibi facra a u d i e b a n t Apoftoli, v v i f u r i potius, fl res domi fuæ, ante januam, tentata fuiflet. Ad poftremum p l u r a l i s n u m e r u s t ü v. T t v X ù v m p o r t i s urbis convenientior videtur,, quam privatis f o r i b u s : etiamii non ignoramus, numerorum boixxotryyjv. (acris feriptoribus familiarem efie. Sic quoque là ç 7tiù a ç9. Ä & IX. 24» quas huc trahit & de janua d o m u s, i d i- '.j.... ver*

53

54 -l:>>rk}î) fy?** ivr^^kisir wiàatj, vh UfjMn /ffw (*ï\i\ '* tjy ^ w.n : 4%»*r ** étiipwt if* ryr-jtpmty

55 vicrforii Paul ini itidem explicat I. c. W O LFIU S, nos cite portis Damalci urbis confidentius exponimus ; in* diu&i tam ab ipfo contextu commatum, quae proxime piraecedunt & fubfequuntur, quam ex pari acceptione Ttuv 7tvùüv, anud protanos feriptores ubivis obvia* Fuere, qui pro siti tgvç nvtâvsrç verius legendum duxeriunt Iinsular iter S7t\ tov twàüvoç, eadeni conftru&ion ie, qua legitur itti t? j ç Bufiftç- A&. XX. 9. &c. E t exemplaria quædam ita legere ait ad h. 1. ERASM. SiCHiVJDIUS ; fed fruftra omnin.o: uti & ipfe W O L - F IUS 1. c. probavit. Quod reliquum eft, facile lar* gpmur, pluribus locis Scripturæ N. F. pro oftro, aut Vieftibuio potius, privatarum ædium accipi ic* Ttvhtivx. v'ide Matth. XXVI. 71. Luc. XVI. 20. Ad:. X. 17. c:. XII. 14. & v. 13. ubi occurrit q Svfot tov 7t'jtäw s, j miua ve/tibuli. Denique Funt, qui tovç nutävag faedunt portas foresve templi fuburbani, Jovi facri, quod ipfum nomine tov Atoç > tov evroç npo TY)qnb- /Kêuç connotari volunt. Quæ explicandi ratio etfi probabilior fere v id e tu r, quam altera modo excufia ; tam en non facile eo adducimur, ut a fententia prius admifia recedamus i ita tamen, u t, in his talibus, fuo quemque abundare lenfu lubentes fi namus. J ) 0 TEIN eft mattare, & quidem xstt efyxwy tut docet THOM AS Mag., in facrißcium. Ssepe tamen.attici feriptores quidquam heic addunt; ut Sfeiv Tà % «, (TH UCYDID I & XENOPHONTI is fsfa j i. e* mattare vitt imas, & Sveiv T oîç Sfofc, Ceu loqui amat TH E O PH R A STU S, H $. x*?a*t- CaP- X & XXII. PLA TO N I Ep. VII. dicitur Sveiv &u<rfav. Interim fu n t, qui contendunt, tjuod To Svstv antiquioribus Græcis de iuffitibus five odoramentis accenfis proprie acceptum fit ; quippe quibus fola tu ra, fru* D 2 gura

56 gum primitiis addita, necdum çruenta facrifïcia in ufu fuerint. Quidquid fit, m Hellade fatis antiqua fuere facrifieia animalium, quæ a miniltro fecrorum fecuri per-' cuffa, cul troque ( t f ceu vocat HOMERUS ad calcem vy.vov èiç A7T0AAyi/2,} jugulata fuerunt 'r abfciffis deinde carnibus, quæ cremandae altari im ponerentur. Cfr HOxMERI Oliictr. T. ad cale. nec non de rexsttoy.ßy), Phcebo facra, *1Xtzù. A* vers. 442* fqq. ubi tantum non omnem id genus facrorum adparatum ritumqire, graphice a PoCta delineatum, v i dere eft- Lepidior autem, quam verior, vi&imarum origo eft, quam comminifcitur OVIDIUS Faft. L. I. v feqq. Prima Ceres avidœ gavifa efl / anguine porc<ey JJlta fu a s, merita ctede nocentis, opes. Nam fa ta, vere novo, teneris labcntia fulci f, E ruta fetigeræ comperit ore fuis. Sus dederat pœnas. exemplo territus bujusy Palmite debueras obflinuijfe caper. & c. Tc fcit ovem fatum, verbenas improba carpfit, Quas put dis ruris ferre fote bat anus. & c. Ceterum illud inftitutum Græcos quidem ab Ægypfiîÿ aut Phoenicibus, hos vero ab Ebræorum polt diluvium- Patriarchis, malefana tcmulatione, haulilïe, vix elt ur dubitemus. *> A IA PPH EA I T A IM A T IA, vel, ut JO SEPHUS in hift. Jud. efferre fofet, làç èubf;7ci; 7tB* d i f r u m p r r e veßnnenfa, inprimis e x t e r i o r a, (quomodo T5u xyiw i, tu n ic < e f. i n t e r i o r i v e f i % nonnumquam opponitur tc IptCtTiov' cfr Mattfo. V. 40. Maro. X. co; &c.) patrius & popularis mos erat Judæorum, gravius quidquam dolentium * exhorrefcentium * aut cun*

57

58 ja ' II > -,.> \ ' - v i» v. i -? Â < /i : - ; T. : -. H. ' * :.. ««

59 Cttim indignatione averfantium. v. c. quando horrend# qiulcdam præter exfpe<fiationem acciderant > maximeqiuum audiifient ßAZT3)y)ui<X's f, contumeliofa in Deum diidta: cujusmodi qu;<d in caufta Ghrifii deprehendere filbi vifus o dfäitaev;, hsphrfe iovg yn w o tt ävrov» M a rc, XIV. (52, fqq. ubi iatius fumitur, pro quo' M A T T H Æ U S, idem factum narrans, cap. XXVI A itïffa ç e t à i u z t v t tojtov^ X g y w r e rt éfiåottfqyuyjvf.- Im pari caufià, audito videlicet impio fermone Rab-* faicîs, (ciderunt ve/tes luas Hierofolymitani cives, hcorumque rex Ezeehias. II Reg. XVIII. v. ult, 8cc. fq. v. i. ac percepto Ifraélitarum diffidentium mur«- im ure, Jofua & Calebus, Num. XIV. 6. Neque aliter riitum hunc adhibent A polloli, vifam auditamque Lyfhrenfium EiStoXoXxTgetM haut fine horrore averfari > attque infuper æg.errime ferentes, fefe, qui profanam, illlam ficctuicty jtx expugnatum venerant * (v. 15 C1 X:iV.) pro diis jam habitos, novam civibus præbere imateriam impura faciendi facra. Sed & in rebus ad- Vferfis, praefertili) in calamitate publica, hic lugentium fiitus fuit. Sic firagis Ifraélitarum nuntius f &, ea fiibi nuntiata, ipfe David j^jienfas vefiesfuas difeidit \ II«. Sam. I: 2, 11. quod fecit itidem Jonathan, Pontife?x maximus, pofi acceptam Judaeorum in Galikea eiathem. i. Maccab. X l.ju Pertinuit antiquitus etiam ad fu- ruebres ritus laceratio veftium; jamtumjacobo Patriarchae uffitata, quum Jofephurn filium mortuum putaret:' Gern XiXXVII 34.itemque inexrequiisabneri.ii Samllf.gi.fqq. Nlec Judaeos folos, fed & alios orientispopulos, atque in hiis Peifas, vefies itidem dirupifie confiat: CfrSCHMI-' D)I1JS & W OLFIUS in h I. Atfor. & GROTRJS im amnot. ad Matth. XXVI. Apud GVlD. Heroid. Ep. VJb v.. *7. Hypfipyle,Lemnia re ina>metu&; dolore confefta, Exßluif

60 3 6 ' IM W A BÄlS & PÂULÜS, - F.x ß l u i t tunicis a pebore ruptis. (Quodammodo huc facit Romanorum ille mos, quern exemplo fuo illuflravit O&av. Augtifhis, dibaturam i magna vi offerente populo, dejeba ab humeris to%a, mudo pebore deprecatus? C. SVKTONIO tefte, *Lib. 31. cap. 5:1. Sicut nimiam fibi obtrufam a populo dignitatem civilem is hunc in modum recufavit jvehe intentius & a fele amovit:: ita apoftoli divinos h o nores, infoiis libi & invitis a turba patatos, enixius.deprecati, & in c ita tio re quodam impetu amoliti fuerunu Id quod ipfi produnt ulterius, quando Tfç kç tö v oyjko'j h(7 7Lyj$Y}72V, v. 14- vociferantes jn turbam influer unt, i r r u e r u n t (to ii77tyj$clv celeriorem quemdam ac vehementiorem adcurfum adtoniti hominis importat, cfr. Adi. XVI. 29.) xxl Fs- y o v is f M peç, is ictvjot 7Toi1it \ v. 15. <7uid, inquiunt, -é» cives i ifla fa c itis? i. e. hæc a vobis lieri non oportuit. Elt enim increpantium & exprobrantium. f) DEHORTATORIA Apoftolornm adlyftrehfes oratio (v. 15, Iqq.) digniffima quidem effet, quæ plu- Tibus expenderetur ; fed quam nos aliis dedita opera»exponendam relinquimus: præfertim quum quædam e jus m om enta, magis ad rem noftram facientia, fuperius adiigerimus. Cum iis, quae monuerunt heic.aporoli^, congruunt ^quodammodo, quæ ad.æneam Sibylla, Nec dea fuin, dixit $ nee facri turis h o n o r e Humanum dignare caput. neu ne f i n s erres. &c. vid. OVID. Metamorph. L. XIV. v Quando autem inter reliqua DEI O. M. opera ac beneficia, exfiftentiain ejus liquido teflantia, vel inprim is m em oratur illud, quod Is ovfavcsey ve- T 0ÙÇ

61

62

63 Tozç iïi?uin.y.. T* A.. v. 17. obfervamusr idem hoc argumentum Apoftolis commune effe cum aliis, nec folum divina revelatione colluflratis, fed & profanis fc rip to r ib u s qui ratione fua non male ufi, Deum ex pluvia demonlirarunt. In Epift. JEREM1Æ apocrypha, comm. 53. (f. in Bibi. Svec% BARUCHI VI, 52.); hac cumprimis nota verus Deus diftinguitur a diisgen» tium ÇvÀivoiç xxl TtsçiyjgCffoiç. yot\ Tteçiuçyfyoïç, ci. eu? 7s Cgtov dv&gpfaoiç, eu pr) fâcri. Referri huc poflif ARISTOPHANIS illud in N f art- I. fc. 4. ubi Strepfiaâæ feni percontanti : 'O Zeùç Vjut» 0 O- Xvpatioç lu (dscç içiir î refpondet Socrates-. Uoïcç 'Zêriç, eu. fj.vj tyfiyjcryç, eut *Içi TLéiç. Gui viciffim ille : rr. tâyeiç cu\ àxkà rtç u s i His addé, quæ de fove pltient e ad. praoced- not. a) diximus. Sic nimirum naturæ effe&us referuntur ad naturæ Au&orem; atque-' ex. illis evincitur Hunc exfiftere: Cui foli fit immenfus honos & gloria, fempiternasd' v * 1 *..à t* \ ï.lii: > jïlil Pag. /. jf. 7 not: a))pofl inpfav rcfecit acide: quod in Niphal aliquoties occurrit, vid. ExocU* XXIII, 12. C. XXXI, 17. & II. Sam. XVI, 14. Pag. 4. jf. /. not. ci) /ege; >NI CA TORE. < 7 Pag. 24. $. V. not: b) ad c m. leg ei.u treferti." «2 ) o (

64 JÆin kåre Broder, â f Edert fidfta brefhar jagmed ogemen fågnad Inhåmtat, huru J nu fnart åmnen af trycket u t- gifva och offåntligen fôrfvara ett prof af den iårdom, fom J, min B ror, under flera års ftuderande vid Upfala Hôgfchola Eder fôrvârfvat. Om roig tillätes att dôma om Edert fôrehafvande, tyckes mig, att $, min B ror, förfigtigt utvalt ett fådant åmne, fom med Edert forefatta mål nåra öfverensflåmmer. Når min B ror, afmålen de vidfkepliga Lycaoiiiers afguderi, röjen $ tillika Eder vackra infigt fa vål i lårda fpråk och fordna handlingar, fom i fjelfva Himla-låran, hvars ljus likafom dunkeltoch oförm årkt framlyfer ur de blinda hedningars tiockefla m örker. T y juft deffe, når de mifttaga fig på den råtta G uden, och i ftållet vånda fig till andra, vifa med det famm a, att dock en Stor och obegripelig naturens Herre år till, hvilken d e, af en likafom medfödd la g, finna fig förbundna att vörda och dyrka. Jag <5nlkar Eder, min Brory af hjertat lycka få til det förevarande arbetet, fom til hvad mera ånnu återflår. Om Eder tilldelas få mycket godt, fom jag Eder ut»? nar, fi fån y tillfylleft. Med kårlek lefver Min kärd B ron tralfund, den I Febr; 1 Àr MDCCJL trognafte tjeraré, JOHAN MONTELIUS

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N ÅP + Å P I UTTI Ad + I I IVTA 3 P 48 P UTTI 2 A3 UTTI 2 A3 ATJÉ 2 A4 + 6 E 6 6 43 TYCUFT 8 I Å UTTI 42 CC - F A9 AT VETA A7 TTA VT ÅP 6 A3 A- T-F ÅP FA V A T- F V3-2 6 A--7 V 336 Ö A--7 V 348 Ö 3X 2X :

Läs mer

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET 2015 SAANFATTNING OCH ANALYS AV EDBORGARDIALOGEN TYCK O TORGET INNEHÅLL I 3 4 V? 5 C 6 W 7 Ty 8 B 9 10 y 12 Hf 14 D ff 15 Gf 18 T 19 Kf 20 D 22 F 26 F 28 D y 30 Df 32 B 34 S 38 Kfj 40 Ö 42 C 44 S 46 PRO

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO)

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) Dubbelverkande, ISO 643 - Ø 0 till 5 mm Magnetkolv som standard Enligt ISO 643 Höghållfast konstruktion med rullfalsade gavlar Korrosionsbeständig Anslagsdämpning eller

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

www.ifm.com/se E-nummerlista

www.ifm.com/se E-nummerlista www.ifm.com/se E-nummerlista 2014 3853000 IND GIVARE IA0004 IA0004 3853001 IND GIVARE IA0027 IA0027 3853002 IND GIVARE IA5082 IA5082 3853003 IND GIVARE IG5497 IG5497 3853004 IND GIVARE IA0032 IA0032 3853005

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand I ill cl - 2016-12-14, D 2016-16239 ii & l ii N, K Bj, 201 6-10 - 14 A i f f ii A Ol j, A Kl AB, lf: 0733-14 93 10, - : @l. I i f Kji l, AB ilj, lf: 08-737 21 22 2 17 ii c l ii E ii i N,, f c 2016 Pl B

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

Kvinnliga Akademien. kvinnostipendium. T O R S D A G E N D E N 7 F E B R U A R I 1907 N:R 6 (1049)

Kvinnliga Akademien. kvinnostipendium. T O R S D A G E N D E N 7 F E B R U A R I 1907 N:R 6 (1049) T O R G E N E N 7 F E B R U R I 907 N:R 6 (049) H U F V U R E KTÖR OCH NV U T G I F V R E : JOHN C:E Å R G NORLING y c c " c y j y y " c c F B- y O G c y V yc " " y c- y c j V K K yc y c j y c L c C Ö

Läs mer

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao p p a s a

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen.

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen. GRÄNSÄLVSGYMNASIET Samhällskunskap 1b Vårterminen 2014 Baksidan av media En studie om bullar och bakverk i tidningen Ram Streamingsson Inledning! 1 Syfte och frågeställning! 1 Metod! 1 Källkritik! 1 Bakverkens

Läs mer

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer:

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer: Dragningsresultat den 02 december Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina

Läs mer

I 9-616/-6:.19 5 ) G Y I R V F S H E VE Q Jc PPMK L I WVJe UI R MR K &

I 9-616/-6:.19 5 ) G Y I R V F S H E VE Q Jc PPMK L I WVJe UI R MR K & SVENSBODA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR $ ;),/)9.I 9 @ Y I R VF S H E V E Q Jc PPMK L I WV Je UI R MR K $ < 9 : 89 < 6/41/-6 *14,), : 7 5-6 = G /.I 9-616/ 7 5 = )6,4), ;1 4-6 : )5.G 41/0-; -641/; 4)/-6

Läs mer

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2014 EK11 STGNELIUSSKOLN (90) Matema Matema Engelsk Matema Matema Engelsk WE C6 F 3 R C5 WE 3 F C6 R C5 gr2 gr2 9.20 (65) N 3 9.45 (75) 9.35 (80) 9.35 (80) (80) 10.25 Ent. o f

Läs mer

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor Daordi Pååede plaeri Iformatio om kommualt VA Hur påverkar VA utbyade fastihetsäare? Iformatio om avifter mm Fråor Pååede plaeri yv ä V ä yv sb ä l v ä me sb y lv Ka a d ö T3 by rs kv ä E ä rsb å e l v

Läs mer

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ.

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ. Sälvklrt g sunger från herlgt köpt noter S ul På lndsväg % 1 På lnds väg n mot kväl l n ly ser ö ver Hpply sngng 1 På lnds väg n mot st n 2 St kväl l 3 Stnn ly ser n kommer ö ver stl t Trd: Puerto Rco

Läs mer

GIBEONITARUM, DISSERTATIONEM HISTORICO - JV.ORA..EM, Puhtien Candidorum cenfur fternittit, ERIGU3 GAIANU3, E. 15. E F.

GIBEONITARUM, DISSERTATIONEM HISTORICO - JV.ORA..EM, Puhtien Candidorum cenfur fternittit, ERIGU3 GAIANU3, E. 15. E F. ffjr» r 2_V Suffragante Amptiff.Sen. Phil, 'Acad, jboenf. pr^side Dn.Isaaci Björklund/ L-L. 5. S. Profess. Ord. Facult. Pwlal. h. t. Decano Speäabili, VE DOLO GIBEONITARUM, DISSERTATIONEM HISTORICO - JV.ORA..EM,

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer:

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer: Dragningsresultat den 11 november Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina

Läs mer

HÖGTALARE D KLÄDKROKAR

HÖGTALARE D KLÄDKROKAR FÖRKLRINGR MOTORRIVEN FILMUK LT RMSPÄN UTVINKL FILMUK ÖGTLRE 2 ST. INFÄLL SÖGTLRE 1000 VL IVT LL MÅTT I MM MÅTT FÖR SMORNING / TILLVERKNING KONTROLLERS PÅ PLTS. SKR INRENING 2 0 3 T Y IL 50 18 X 00 3250

Läs mer

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r NODALIDA '93 Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June 1993 R o b e r t E k l u n d, e d i t o r S t o c k h o l m 1 9 9 4 T h is v o lu m e w a s s p o n s o r e d b y : Humanistisk-Samhallsvetenskapliga

Läs mer

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller i"ltie" ocn raiiigtrusetr

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller iltie ocn raiiigtrusetr TORGNY v JJ : u,v h 45 D uk v 8 p v k Upp- & h3, Fj:: :- 8, Su R, v, px k ]- k, ', uk - Upp- 44 I,I 844: N8 O Up- Fu (, ) J h k uppk pk p5' -?- T j jv, k ' h! --; "" u ju h k, u&-w""kp, k, j, u k kjph,

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföbu gy 2011-2012 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb 2- u Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. A göm h mx 50MP 1/7-11 H u ö h m p ö h m H u D M - P H u p ö h m D M - g Pc Nm Kubb At tg Tt pg 24/7

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

Grafisk manual. I den här manualen hittar du riktlinjer för användandet av RP IF:s grafiska profil.

Grafisk manual. I den här manualen hittar du riktlinjer för användandet av RP IF:s grafiska profil. Grafisk maual I de här mauale hittar du riktlijer för avädadet av RP IF:s grafiska profil. Logotyp Logotyp svart Patoe 186 C2 M100 Y82 K6 Logotyp vit/egativ Friyta Typsitt Gill Sas Light Gill Sas Regular

Läs mer

Produktionsberäkning, detaljerat trafikutbud innan Citybanetrafiken

Produktionsberäkning, detaljerat trafikutbud innan Citybanetrafiken JUL Tfikförvaltningen S»' VS STKHLMS LÄNS LANDSTING Pendeltågsverksamheten i Stkhlmsreginen AVTAL Ärende/Dk. id. (4) 015-1-04 SL 014-0784 Bilaga A.1 Prduktinsberäkning, detaljet t- infsäk. klass fikutbud

Läs mer

CULTU POÉSEOS INNOXIO, Q U A M,

CULTU POÉSEOS INNOXIO, Q U A M, S i i ß - y, DISSERTATIO GRADUALIS, DE CULTU POÉSEOS INNOXIO, Q U A M, CONSENT. AMPLISS. ORD. PHIL. IN REGIA. ACADEM IA UPSALIENSI. PRAESIDE M a o CAROLO AURIVILLIO, P o ës. P ro fe sso r e R eg. et O

Läs mer

GRAFISK MANUAL LEADER LEADER SVERIGE. Lokalt ledd utveckling COPYRIGHT LJUNGS KOMMUNIKATION

GRAFISK MANUAL LEADER LEADER SVERIGE. Lokalt ledd utveckling COPYRIGHT LJUNGS KOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL LOGOTYP FÄRG Symbol: utveckling/innovativt, gemenskap, samarbete/samverkan, närhet/underifrånperspektiv Typsnitt: tydligt, klassiskt/hållbart, förtroende Färger: förtroende/underifrån, mjukt,

Läs mer

Latinska fraser som är vanliga i filosofiska texter

Latinska fraser som är vanliga i filosofiska texter Sven Ove Hansson 2002-06-06 Latinska fraser som är vanliga i filosofiska texter Inom hakparentes anges den ordagranna betydelsen, när denna skiljer sig mycket från frasens gängse filosofiska innebörd.

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Stockholms Universitet Institutionen för klassiska språk. Latin I,1 Internetkursen Prima Latina. Skriftligt prov på delkurs 1, 7,Shp

Stockholms Universitet Institutionen för klassiska språk. Latin I,1 Internetkursen Prima Latina. Skriftligt prov på delkurs 1, 7,Shp Stockholms Universitet Institutionen för klassiska språk Latin I,1 Internetkursen Prima Latina Skriftligt prov på delkurs 1, 7,Shp Skrivtid 3 timmar. Inga hjälpmedel får användas under tentamen. Fyll i

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV FÖR ÅLAND GEMENSAMMA PLANBETECKNINGAR GENERALPLAN jmf BYGGNADSPLAN/STADSPLAN GENERALPLAN BYGGNADSPLAN/STADSPLAN färg beteck. textförklaring färg beteck. textförklaring förklaring A Område för offentlig

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Grupp 6. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30.

Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Grupp 6. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Johanna Silverwall 57 Dam Senior 851212js Sundsvalls AK Andrea Nordling 72 Dam Junior 910405an Luleå AK Linda-Marie Persson 72 Dam Junior 910522lp

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Säker på Taket. Taksäkerhetsprodukter från

Säker på Taket. Taksäkerhetsprodukter från Säker på Taket Prislista Taksäkerhetsprodukter från Lathund löpmeterpriser Räcke, snörasskydd och takbrygga baserat på 24 meter. Skyddsräcke / st. Takstegar på 4,5 meter. Varmförzinkat Lackerat 1-rör 3-rör

Läs mer

L A T I N 29.9.2014 LÄNGRE LÄROKURS STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

L A T I N 29.9.2014 LÄNGRE LÄROKURS STUDENTEXAMENSNÄMNDEN L A T I N LÄNGRE LÄROKURS 29.9.2014 STUDENTEXAMENSNÄMNDEN 1 5 10 15 20 25 30 C. Verres, qui anno a.chr.n. septuagesimo tertio munus propraetoris Siciliae iniit, in hoc officio hominem pessimum et avarissimum

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert GRAFISK PROFIL 1 Grundregler 2 Trycksaker 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert Grundregler 1.1 Logotyp Logotyp Färger 1.2 Grundregler Färger RGB CMYK R=179, G=197,

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

Statistik. om Stockholm Basområdeslistan Årsrapport 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Basområdeslistan Årsrapport 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Å 2015 C I I 1 1 2 2015 3 I 3 O 3 4 O 4 1 20141231, 2 20141231,, 3 O, 20141231 1 2015 2014,,,,, 1 (O) U O : 2014 ( ) 2014( ) ://www w, @w 2 OÅI 2015 I O,, x / 1987 1999 I: (YO) YO : ( ) YO: I/Y (1) (2)

Läs mer

Skriva utbildningsbeskrivningar

Skriva utbildningsbeskrivningar 1 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Skriva utbildningsbeskrivningar för webben EN LATHUND VERSION 1.6 2016 LUNDS UNIVERSITET 3 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Utbildningsbeskrivningarna

Läs mer

Tävlingskalender, trav och galopp 2016 ( ) datum

Tävlingskalender, trav och galopp 2016 ( ) datum Tävlingskalender, trav och galopp 2016 (2015-11-09) datum Januari 2016 01-jan Fr Mp 02-jan Lö Ro (V75) 03-jan Sö Bs Tä gal 04-jan Må F Ös 05-jan Ti Ö J 06-jan On S (V86) 07-jan To G Å 08-jan Fr Bo S (V65)

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder: 8. Livets atom Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av

Läs mer