Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013"

Transkript

1 Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013

2

3 Sidan 3 av 92 Ärende 1

4 Sidan 4 av 92

5 Sidan 5 av 92 Tillväxtkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Bo Larsson, Dnr Kultur & Fritidsnämnden Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreslagen dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden. Sammanfattning Det har inte funnits någon dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämndens verksamheter. En sådan har nu tagits fram i samverkan med kommunledningskontoret. När planen är antagen av nämnden ska den redovisas till kommunstyrelsen som är arkivmyndighet. Beslutsunderlag Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 28 november Förslag till dokumenthanteringsplan. Ärendet Enligt arkivlagen ska en arkivbeskrivning vara upprättad hos samtliga myndigheter. Syftet med beskrivningen är att visa myndighetens arbetsuppgifter och organisation, arkivets struktur samt vilka gallringsregeler som tillämpas. Av dokumenthanteringsplanen framgår vilken handling som avses, om handlingen ska bevaras eller gallras, var förvaring ska ske och hur länge handlingen ska föravaras. Dokumenthanteringsplanen är ett levande dokument som uppdateras kontinuerligt vid behov. Finns behov av att stryka något ur planen fattas beslut om detta i kultur- och fritidsnämnden. Barnperspektiv Finns ingen direkt påverkan på kommunens barn och unga. TILLVÄXTKONTORET Marianne Hagman Tillväxtchef Bo Larsson Kultur- och fritidschef Bilagor: Dokumenthanteringsplan

6 Sidan 6 av 92

7 Sidan 7 av 92 Ärende 2

8 Sidan 8 av 92

9 Sidan 9 av 92 Tre vägar att knyta privat näringsidkare till driften av Kvistaberg - en översiktlig redovisning Bakgrund Av Budget 2012 för -Bro Upplands kommun, beslutad av kommunfullmäktige den 24 november 2011, framgår följande: Kvistabergsområdet köptes in av kommunen för flera år sedan för framtida utveckling och exploatering. Vi gör nu Kvistaberg tillgängligt för allmänheten och besökare. Vi tar vårt ansvar som förvaltare av denna lokala kulturskatt. Vi påbörjar nödvändig restaurering av huset och parken. Kvistaberg ska bl.a. användas för konstutställningar, musikaftnar m.m., utvecklingsmöjligheterna är stora. När vi utvecklar Kvistaberg/Fiskartorpet välkomnar vi samarbete med det privata näringslivet. Det finns också intresse från Uppsala universitet om ett mindre museum för observatorierna, Nils Tamm:s konstsamling och hela den fantastiska historien om tillkomsten av detta unika stycke astronomihistoria.. Uppdraget Chefen för Kultur och fritid har givit upphandlingskonsult Urban Eriksson, Borago AB, uppdrag att presentera en skriftlig redovisning av de tre vägar som lagen erbjuder för att kontraktera en privat näringsidkare till Kvistaberg. Redovisningen ska innehålla en översiktlig beskrivning av de tre tillvägagångssätt som erbjuds för att knyta en privat näringsidkare till driften av Kvistaberg. Dessutom ska den innehålla en summarisk sammanställning av fördelar och nackdelar med respektive förfaringssätt. Presentationen är inriktad på Kvistabergprojektet. En fullödig genomgång av de tre rättsfigurerna som behandlas nedan skulle ta i anspråk avsevärt mer tid och resurser. Fördelar-nackdelar Fördelar-nackdelar måste bedömas enligt avsiktbeskrivningen i budget dokumentet ovan. Detta innebär att de parametrar som ska bedömas blir : 1/ Företagsekonomisk lönsamhet för privat näringsidkare. Detta för att en näringsidkares engagemang oftast tar avstamp i en lönsamhetskalkyl. 2/ Kommunens möjlighet att styra innehåll och omfattning av verksamheten så att avsikten med kommunens investeringar tillgodoses. De tre vägarna utgörs av: 1/upphandling av driftentreprenad enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), 2/tilldelning av tjänstekoncession och 3/lokaluthyrning

10 Sidan 10 av 92 Sammanfattning I praktiken kan valet av upplåtelseform bestämmas genom en avvägning av den grad av inflytande som kommunen önskar behålla (och den därmed sammanhängande möjligheten för allmänheten att äga tillträde till byggnad och park i enlighet med beslut), mot den skäliga lönsamhet kommunen önskar erbjuda för att intressera en näringsidkare för ett hyreskontrakt, koncession eller entreprenadavtal för Kvistaberg. De beskrivna anknytningsformerna medger olika grad av styrbarhet respektive lönsamhet. 1. Upphandlingslösningen Teoretiskt den lösning som medger störst styrbarhet för kommunen och i sammanhanget lägst lönsamhet. (Teoretiskt för att det finns vissa möjligheter att kringgå begränsningar). a) Innebär att kommunen måste välja den kvalificerade anbudsgivare som lämnat bäst anbud. Fri prövningsrätt är uteslutet. b) Ger kommunen full bestämmanderätt över hur Kvistaberg ska utformas och vad verksamheten ska innehålla beträffande verksamhetsinnehåll, öppettider, underhålls- och tillsynsplikt o.dyl. c) Lösningen innebär inte att man måste låsa en entreprenör till visst innehåll utan kan medge, om kommunen så önskar, frihet för entreprenören att skapa nya aktiviteter vid sidan av de avtalade, för att locka fler besökare och på så vis öka lönsamheten. d) I ett traditionellt entreprenörskontrakt utgår en ersättning från kommunen för verksamhetens bedrivande. Detta hindrar inte att entreprenören får tillgodogöra sig intäkter från kafé, lokalbokning m.m. e) Ett upphandlat entreprenadkontrakt måste vara begränsat i tiden. Detta kan innebära problem om större investeringar ska bekostas av entreprenören. f) Kommunen är inte skyldig att ta ut hyra för lokalen. g) Kommunen bör begära besittningsskyddsavstående. 2. Lokaluthyrning Teoretiskt den lösning som erbjuder minst styrbarhet för kommunen och bäst lönsamhet för hyresgästen. (Angående teoretiskt, se ovan).

11 Sidan 11 av 92 a) Ger full frihet till kommunen att välja hyresgäst. b) Hyresvillkoren kan förhandlas innan kontrakt tecknas. c) Hyresgästen har starkt skydd genom hyreslagen att styra i sin verksamhet efter företagsekonomiska principer, så länge hyran betalas och han inte missköter sig i övrigt. d) Hyrestiden kan i princip vara obegränsad vilket kan gynna hyresgästens vilja att investera. Detta gäller under förutsättning att kommunen inte begär besittningsskyddsavstående. e) Hyresgästen ska betala en marknadsmässig hyra. f) Hyresgästen kan erbjudas utföra vissa tjänster för kommunen om värdet av tjänsterna understiger beloppsgränsen för direktupphandling. g) Hyresgästen är dock inte skyldig att acceptera sådana erbjudanden. Se dock a) och b). h) Ett kommunalt stöd till verksamheten skulle sannolikt komma i konflikt med kommunallagen. 3. Tjänstekoncession Denna lösning ligger teoretiskt mellan de båda övriga både avseende styrbarhet och lönsamhet. Flertalet av nedanstående punkter är beroende av att Kvistaberg får anses vara av en mindre ekonomisk betydelse. a) Påminner om upphandling av tjänst men kommunen är inte skyldig att följa LOU:s regler för upphandling. b) I förhållande till upphandling har kommunen en större frihet att välja koncessionsinnehavare/näringsidkare. c) Villkoren för koncessionen kan förhandlas. d) Kommunen kan styra innehållet i verksamheten på flera sätt bl.a. genom en definition av Kvistaberg som varande: kafé, utställningshallar, konferenslokaler och en utemiljö med ett flertal organiserade aktiviteter dit allmänheten har tillträde. Denna definition ska följas av näringsidkaren. e) Näringsidkaren kan, med kommunens medgivande, i viss mån tillföra aktiviteter för att öka lönsamheten. Möjligheterna för detta är större än vid upphandling enligt LOU. f) Näringsidkarens ersättning för driften av verksamheten skall helst uteslutande bestå i intäkterna från allmänheten för kafé, konferens, uthyrning av fritidsmateriel m.m. samt för de aktiviteter som han kan skapa själv. g) Kommunen kan ge ett begränsat stöd till verksamheten. h) Merparten av de affärsrisker som är förenade med driften av Kvistaberg ska bäras av näringsidkaren. i) Näringsidkaren ska betala en marknadsmässig hyra. Se dock nedan avseende omsättningsrelaterad hyra.

12 Sidan 12 av 92 Definition av indirekt besittningsskydd: En lokalhyresgäst har enligt hyreslagen indirekt besittningsskydd för sin hyresrätt. Detta till skydd för dennes önskan att investera och utveckla sin verksamhet. Det indirekta besittningsskyddet innebär att hyresgästen måste avflytta vid uppsägning men kan då ha rätt till ersättning för sina kostnader. 1. Upphandling enligt LOU Vid en upphandling av entreprenaddrift för Kvistaberg är kommunens möjligheter att utforma krav på tjänsten/entreprenaden i stort sett obegränsade. Begränsningen består huvudsakligen av förbudet mot att vid själva upphandlingsförfarandet ställa krav som särskilt gynnar en viss utförare eller på annat sätt snedvrider konkurrensen. Upphandling enligt LOU medger ingen möjlighet att peka ut viss utförare. Bästa anbud vinner. De kvalificerande krav som kan ställas på anbudsgivaren som företag beträffande ekonomisk ställning och exempelvis kompetens och erfarenhet ska, liksom kraven på tjänstens utförande, vara proportionerliga i förhållande till det som upphandlas. Möjligheterna för en entreprenör att skapa nya aktiviteter utöver de som framgår av förfrågningsunderlagets kravspecifikation begränsas av att föremålet för upphandling inte får förändras till att bli något annat än det som ursprungligen upphandlades. Kommunen får vid upphandling enligt LOU bestämma graden av kontraktsstyrning, d.v.s. kontroll och uppföljning och övrigt inflytande i utförandet. Upphandling av en kultur och fritidsverksamhet kan genomföras som ett förenklat förfarande vilket ger kommunen viss möjlighet att förhandla med kvalificerade anbudsgivare före tilldelningsbeslut och avtalstecknande. Avsikten i övrigt med LOU när det gäller själva upphandlingsförfarandet är att säkerställa öppenhet/transparens, likabehandling och icke-diskriminering. Upphandling är den modell som medger störst styrbarhet men där lönsamheten i hög utsträckning är beroende av kommunens möjligheter att ersätta entreprenören för utförandet. Saknas sådana möjligheter och blir den upphandlade verksamheten styrd av kommunens önskemål om innehåll och omfattning så kan lönsamheten bli låg. Möjligheterna för en upphandlad entreprenör att utveckla verksamheten till något som han skulle anse mer lönsamt än det ursprungliga konceptet är begränsade. Det kan bli svårt att rekrytera en seriös näringsidkare med dessa förutsättningar. Vid en entreprenad kan affärsrisken sägas vara delad mellan entreprenören och kommunen. Kommunen får exempelvis vidta åtgärder för att öka besöksfrekvensen och behålla vissa verksamhetskostnader.

13 Sidan 13 av Lokalhyra Hyresupplåtelser är undantaget från LOU:s förfaranderegler. Hyresrätten är en exklusiv nyttjanderätt vilket innebär att hyresgästen förfogar över det förhyrda med ensamrätt och är inte skyldig att följa kommunens önskemål om hur verksamheten ska bedrivas, öppethållande etc. Byggnaden kan hyras ut delvis eller i sin helhet. Beträffande Uppsala universitets engagemang måste lokaler för detta uttryckligen reserveras vid uthyrning om kommunen önskar tillmötesgå detta engagemang. Kommunen kan få viss styrning genom att exempelvis hyra ut lokalen specifikt för kaféoch konferensverksamhet samt genom från hyreskontraktet separata överenskommelser säkra visst öppethållande av kaféverksamheten. Hyresgästen/näringsidkaren är dock inte lagligt förpliktad att göra sådana överenskommelser. Näringsidkarens företagsekonomiska överväganden bestämmer vad som ska locka allmänheten till Kvistaberg. Stöd till hyresgästen tillåts inte då Kommunallagen förbud mot bidrag till enskild utan stöd i lag. Hyran kan dock kopplas till omsättningen. I normalfallet 10% inklusive kostnader för el (enligt Handelns utredningsinstitut). Dessutom kan kommunen stärka hyresgästens omsättning genom visst återhyrande av exempelvis konferenslokaler. Sker detta i större omfattning kan det dock bli upphandlingspliktigt. Hyresnivån bestäms annars av marknadshyran, d.v.s. hyran för motsvarande lokaler i närområdet. Parkdelen utgör en särskild utmaning i sammanhanget. Det var bl.a. parkens utnyttjande som eventuellt aktualiserade arrendefrågan. Om kommunen väljer att inte upplåta parken i samband med uthyrningen av byggnaden och så behåller kommunen ansvaret för skötsel och underhåll. Allmänheten har i detta fall naturligtvis tillträde till området. Fritidsverksamheten, d.v.s. uthyrning av fritidsmateriel, skötsel av stängsel, grillplatser m.m. kunde möjligen erbjudas lokalhyresgästen att bedriva mot viss ersättning. Ett ekonomiskt ringa värde för den tjänsten skulle kunna motivera en direktupphandling. I fallet att kommunen skulle köpa parkunderhåll och skötsel inklusive fritidsaktiviteter så finns en riska att värdet av dessa tjänster, över tid, skulle överskrida beloppsgränsen för vad som är upphandlingspliktigt. Om byggnad och mark upplåts som en helhet kan hyresvärden inte ålägga hyresgästen att ge allmänheten tillträde till parken. Denne skulle naturligtvis ha incitament att släppa in allmänhet och göra området attraktivt om det möjliggjorde intäkter.

14 Sidan 14 av 92 Den modell som i teorin ger störst lönsamhet för näringsidkaren/hyresgästen är lokalhyresupplåtelsen. I detta fall bestämmer hyresgästen verksamhetens utformning utifrån företagsekonomiska kalkyler. Kommunens inflytande begränsas till att fritt kunna välja hyresgäst samt, i begränsad omfattning, av möjligheten att köpa vissa tjänster (till ett lågt värde) av hyresgästen. Lönsamheten är i viss mån kopplad till om kommunen begär att hyresgästen avstår från indirekt besittningsskydd vilket skulle kunna stävja hyresgästens vilja att investera i verksamheten för förbättrad lönsamhet. Hyrestiden kan vara tillsvidare eller begränsad till viss tid. Hela affärsrisken vilar på hyresgästen vid lokalupplåtelse. Kommunen är enligt lag förhindrad att ge direkt stöd tillhyresgästen som näringsidkare. Utarrendering av byggnad och mark Vid en fördjupad granskning visar det sig att arrenderätten knappast blir aktuell för Kvistaberg. Den åtgärd som skulle kunna medföra att upplåtelsen skulle falla under arrendelagstiftning är om djurhållning skulle bli mer omfattande och få jordbruksekonomiska inslag. Arrenderätten är en exklusiv nyttjanderätt vilket innebär att kommunens möjlighet att påverka innehållet i verksamheten begränsas på likartat sätt som för lokaluthyrning. 3. Tjänstekoncession Tilldelande av tjänstekoncession påminner om upphandling av tjänst. LOU behöver dock inte tillämpas. Tjänstekoncession ska hanteras på olika sätt om koncessionen är av gränsöverskridande intresse eller ej. Det ekonomiska värdet av Kvistaberg kan sannolikt inte innebära att det finns anledning att söka ekonomiska aktörer i hela EU för koncessionen. Kommunens krav på verksamhetens omfattning (och delvis innehåll) framställs främst genom den definition av verksamheten som utgör grunden för koncessionen. Konkret innebär det för Kvistabergs del att den tilldelade koncessionen utgörs av en byggnad för kafé, kultur och konferensverksamhet samt en utemiljö för diverse fritidsaktiviteter. Vissa krav beträffande öppethållande m.m. ska också kunna ställas. En avvägning måste ske mellan att göra verksamheten attraktiv för en näringsidkare och en eventuell önskan om styrning av verksamheten från kommunens sida. Detta med hänsyn till ersättningsformen, se nedan. Ersättningen till koncessionsinnehavaren (K) ska huvudsakligen bestå i de intäkter som det ekonomiska utnyttjandet av verksamheten kan inbringa. Processen kan i stora stycken liknas vid en vanlig affärsöverlåtelse och liksom vid en sådan förs risken för att affärsverksamheten inte blir framgångsrik över från, i Kvistabergs fall, kommunen till (K.).

15 Sidan 15 av 92 Enligt EU-domstolens prejudicerande domar beträffande tjänstekoncession måste inte hela risken övervältras på K. En betydande del av risken måste överföras för att det ska anses vara en koncession och inte ett tjänstekontrakt som ska upphandlas enligt LOU. Kommunens åtgärder för att minska (K.):s affärsrisk ska vara ytterst begränsade. Skulle det vid en rättslig prövning framkomma att koncessionen ska betraktas som ett tjänstekontrakt blir tilldelningen av koncessionen att betrakta som en otillåten direktupphandling. Fälls kommunen i domstol för otillåten direktupphandling kan en upphandlingsskadeavgift utdömas. Kommunen måste vid tilldelning av koncession vara ytterst noggrann vid bedömandet av vilka affärsrisker som kan finnas i det aktuella fallet. Följande risker ska beaktas: Konkurrensen Bristande kundunderlag Intäkterna täcker inte verksamhetens kostnader Risken för skador i verksamheten Godkända åtgärder för att minska risken för (K.) på Kvistaberg är: Kommunen betalar för abonnemang på bokningar av mötes/konferenslokaler i byggnaden. Eventuellt omsättningsbaserad hyra för byggnaden, rättsläget är osäkert. Generellt ska kommunen vara försiktig vid bedömningen av vilka åtgärder man kan vidta för att stöda en (K.). Upphandling av en tjänstekoncession utan tillämpning av LOU medför viss möjlighet att styra med hänsyn till avsikten med Kvistaberg. Det finns inga direkta hinder för (K.) att utveckla verksamheten för ökad lönsamhet så länge verksamhetsdefinitionen respekteras. Tjänstekoncessionen ger kommunen möjlighet att styra verksamheten genom att tydligt definiera Kvistaberg som en kultur- och fritidsverksamhet med visst innehåll. Modellen torde medge en relativt god styrmöjlighet för kommunen jämfört med lokalhyra. Lönsamhetsfrågan är svårbedömd eftersom kommunen endast i begränsad omfattning får ge stöd åt verksamheten och att utöver direkt ekonomiskt bidrag så är även möjligheterna till indirekt stöd i form av låg hyra eller andra åtgärder för att underlätta för näringsidkaren mycket begränsade. Denne torde dock inom ramen för koncessionen kunna utveckla egen verksamhet så länge dessa inte inkräktar på uppdraget. Affärsriskerna ska bäras av näringsidkaren. Intäkterna från koncessionen ska till helt övervägande del bestå av det som kafégäster, lokalbokning m.m. kan inbringa. Beträffande upplåtelsens längd och frågan om avstående från indirekt besittningsskydd gäller samma regler som för lokalhyra.

16 Sidan 16 av 92

17 Sidan 17 av 92 Ärende 3

18 Sidan 18 av 92

19 Sidan 19 av 92 Tillväxtkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Lena Jande Dnr Kultur- och fritidsnämnden Anvisningar för arbetet med intern styrning och kontroll Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar 1. Fastställa anvisningar för arbetet med intern styrning och kontroll enligt Tillväxtkontorets förslag Sammanfattning Enligt reglementet för intern kontroll (KF 2002) anges att Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden ska tillse att: en organisation upprättas för den interna kontrollen regler och anvisningar antas för den interna kontrollen Kultur- och fritidsnämndens föreslagna anvisningar för arbetet med intern styrning och kontroll har utgångspunkt i COSO-ramverket och följer samma systematiska arbetssätt som övriga Tillväxtkontoret. Beslutsunderlag Förslag till anvisningar för arbetet med intern styrning och kontroll Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 22 november 2013 Ärendet Enligt reglementet för intern kontroll (KF 2002) anges att Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden ska tillse att: en organisation upprättas för den interna kontrollen regler och anvisningar antas för den interna kontrollen De föreslagna anvisningarna utgår från det gemensamma systematiska arbetssätt med intern styrning och kontroll som påbörjats för Tillväxtkontorets del under Nyckelmomenten är den riskanalys som varje avdelning gör tillsammans med Kvalitetsstrategen, kontroll- och åtgärdsplanen samt den årliga rapporteringen till nämnden. Arbetet med intern styrning och kontroll hakar i styrprocessen för budgetarbetet samt den målstyrningsmodell som Tillväxtkontoret arbetar utifrån, och blir på så sätt en del av helheten.

20 Sidan 20 av 92 Barnperspektiv Förslaget till beslut påverkas inte av barnkonsekvensanalysen. TILLVÄXTKONTORET Marianne Hagman Tillväxtchef Lena Jande Kvalitetsstrateg Bilagor: 1. Intern styrning och kontroll, anvisning för Kultur- och fritidsnämnden Kopia av beslut till: Kommunrevisorerna, Kommunstyrelsen

21 Sidan 21 av 92 Intern styrning och kontroll Anvisning för Kultur- och fritidsnämnden Fastställd vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde xx Lena Jande Tillväxtkontoret

22 Sidan 22 av 92 Innehåll Bakgrund... 3 Årscykel för systematisk planering och uppföljning... 3 Framtagande av kontroll- och åtgärdsplan... 4 Uppföljning och rapportering... 6

23 Sidan 23 av 92 Bakgrund Upplands-Bro kommun har ett fastställt Reglemente för intern kontroll från 2002 (KF , 13). I reglementet framgår under 3 att Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden ska tillse att: en organisation upprättas för den interna kontrollen regler och anvisningar antas för den interna kontrollen Vidare framgår att förvaltningschefen eller motsvarande [ansvarar] för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en god intern kontroll kan upprätthållas. Förvaltningschefen är skyldig att löpande rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar. Under avsittet uppföljning av intern kontroll framgår att ansvaret för att styra och följa upp det interna kontrollarbetet ligger hos varje nämnd samt att som grund för sin styrning genomföra riskanalyser för sin verksamhet. Avslutningsvis framgår att nämnden ska senast i samband med årsanalysens upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens revisorer. Årscykel för systematisk planering och uppföljning Tillväxtkontoret tillämpar samma arbetssätt för de tre nämnder som kontoret rapporterar till: Kultur- och fritidsnämnden, Bygg- och miljönämnden samt Kommunstyrelsen. Arbete med den interna styrningen och kontrollen sker enligt samma systematiska arbetssätt som övrig planering och uppföljning på Tillväxtkontoret. Fastställande av kontroll- och åtgärdsplan för nästa verksamhetsår sker i samband med att internbudgeten fastställs, vanligtvis i december varje år Rapporteringen av det innevarande årets arbete med intern styrning och kontroll sker i samband med att kontroll- och åtgärdsplanen för nästa år fastställs

24 Sidan 24 av 92 Årshjul som visar Tillväxtkontorets systematiska arbete med planering och uppföljning. De röda fälten anger politiska moment, de gula tjänstemannaarbete och de blåa den individuella nivån, varje medarbetares planering och uppföljning. Den kursiva texten anger uppföljningsmoment. Framtagande av kontroll- och åtgärdsplan Riskanalys Syfte Riskanalysen är en del av Tillväxtkontorets styrmodell, med syftet att identifiera hot mot måluppfyllelse samt göra en handlingsplan för hur dessa ska hanteras. Definition Riskerna definieras som Osäkerhetsmoment i interna processer och arbetssätt som kan hota måluppfyllelsen och orsaka ekonomisk skada eller förtroendeskada.

25 Sidan 25 av 92 Arbetssätt Under ledning av kvalitetsstrateg gör verksamheten en riskanalys ur det intern perspektivet. Resultatet av riskanalysen är en riskkarta där riskerna placeras utifrån deras bedömda sannolikhet och konsekvens. Utöver den bedömningen bedöms också hur bra verksamheten är på att hantera risken idag. Det tas med andra ord hänsyn till befintliga åtgärder och deras effektivitet för att värdera påverkan och sannolikhet nettorisk. Kvalitetsstrategen ansvarar för att påminna verksamheterna när det är dags för revidering av den befintliga riskkartan, leder och driver arbetet. Verksamhetsansvarig ansvarar för att arbetet med intern styrning och kontroll för det egna ansvarsområdet genomförs enligt framtagna riktlinjer och arbetssätt, samt att ta hjälp av kvalitetsstrategen. Kvalitetsstrateg och verksamhetsansvarig rapporterar löpande till kontorschef som ansvarar för det övergripande arbetssättet för kontoret, samt gemensamma risker för alla verksamheter. Kontroll- och åtgärdsplan När riskkartan är framtagen analyserar kvalitetsstrategen tillsammans med verksamhetsansvarig de risker som kommit fram och prioriterar risker för åtgärd under nästa kontroll- och åtgärdsperiod, vanligtvis kommande verksamhetsår. Prioriteringen görs utifrån Riskernas sannolikhet och konsekvens, samt den bedömda befintliga riskhanteringen Realistisk bedömning av vad verksamheten klarar att hantera under ett år De prioriterade riskerna blir grunden för kontroll- och åtgärdsplanen. Kontroller och åtgärder tas fram av kvalitetsstrateg och verksamheten tillsammans, kvalitetsstrategen leder arbetet och verksamhetsansvarig ansvarar för att det genomförs. Kontroll- och åtgärdsplanen sker enligt följande modell:

26 Sidan 26 av 92 Process Risk Befintliga kontroller Åtgärder Tidsplan Ansvar Uppföljning I vilken process har vi hittat risker? Den prioriterade risk som framkommit i riskanalysen Vad görs idag för att hantera risken? Vem ansvarar för dessa? Nya åtgärder/ kontroller som ska genomföras. När ska kontrollerna genomföras? När ska åtgärderna vara genomförda? Vem ansvarar för kontroller/ åtgärder? Hur och när sker uppföljning? Kontroll- och åtgärdsplanen föreslås för beslut i samband med fastställandet av internbudgeten för respektive nämnd. Uppföljning och rapportering Enligt årscykeln för planering och uppföljning sker en verksamhetsplanering på våren, när verksamheterna förbereder budgetarbetet och en på hösten när verksamheterna konkretiserar verksamhetsplaneringen. I samband med dessa två tillfällen genomförs planering och uppföljning av arbetet med intern styrning och kontroll. Arbetsmoment Genomgång av genomförda åtgärder och kontroller enligt kontroll och åtgärdsplan. Kvalitetsstrategen leder arbetet, verksamhetsansvarig ansvarar för att det genomförs. Analys av genomförda kontroller och åtgärder. Hur har dessa påverkat risken? Vad har framkommit vid kontrollerna och finns behov av ytterligare kontroller och åtgärder? Vid behov av nya ska dessa infogas i nästa års kontroll- och åtgärdsplan. Kvalitetsstrategen leder arbetet, verksamhetsansvarig ansvarar för att det genomförs Genomgång och diskussion i Tillväxtkontorets ledningsgrupp Rapportering Uppföljningen och analysen sammanställs till en rapport per nämnd/styrelse, kvalitetsstrategen ansvarar för rapporteringen. Rapporteringen sker skriftligen och presenteras för nämnd/styrelse i samband med att nästa års kontroll- och åtgärdsplan föreslås för fastställande. Rapporterna från nämnderna delges Kommunstyrelsen och kommunens revisorer, rapporten till Kommunstyrelsen delges kommunens revisorer.

27 Sidan 27 av 92 Ärende 4

28 Sidan 28 av 92

29 Sidan 29 av 92 Kultur- och fritidsnämnden Internkontrollplan för Kultur- och fritidsnämnden Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar fastställa internkontrollplan för Kultur- och fritidsnämnden enligt Tillväxtkontorets förslag Sammanfattning Kultur och fritids ledningsgrupp har tillsammans med Tillväxtkontorets kvalitetsstrateg genomfört en riskanalys som underlag för det systematiska arbetet med intern styrning och kontroll. Riskanalysen är basen för den kontroll- och åtgärdsplan som nämnden enligt internkontrollreglementet är skyldiga att upprätta årligen. Beslutsunderlag Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 8 november 2013 Ärendet Upplands-Bro kommun har ett internkontrollreglemente från 2002 i vilket det uttrycks att nämnden ansvarar för att dess verksamhet har tillräcklig god intern kontroll. Utveckling av process för intern styrning och kontroll För Tillväxtkontorets del utgår vi från COSO-ramverket (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission vilket är ett internationellt ramverk framtaget för att stödja ett systematiskt arbete med intern styrning och kontroll) vid arbetet med intern styrning och kontroll. Riskanalys, riskinventering, kontroller och åtgärder för att hantera riskerna är exempel på verktyg ur ramverket. Intern styrning och kontroll syftar till helheten av styr- och uppföljningsprocesser och internkontrollen ska i utvecklingsarbetet vara en integrerad del av verksamhetsplaneringen. Kultur- och fritidsavdelningen är en del av Tillväxtkontoret och kommer arbeta enligt samma systematiserade arbetssätt som övriga avdelningar. I samband med att nämnden antar en internbudget för verksamhetsåret kommer också en kontroll- och åtgärdsplan (internkontrollplan) föreslås till beslut. Uppföljningen

30 Sidan 30 av 92 av planen och ny riskinventering rapporteras tillsammans med förslag till ny kontroll- och åtgärdsplan. Tillväxtkontorets definition av en risk är: Osäkerhetsmoment i interna processer och arbetssätt som kan hota måluppfyllelsen och orsaka ekonomisk skada eller förtroendeskada. Basen i kultur och fritids internkontrollarbete är en riskanalys där processer med riskmoment har identifierats. Riskanalysen har genomförts av kultur och fritids ledningsgrupp tillsammans med Tillväxtkontorets kvalitetsstrateg, med grund i riskdefinitionen. En bedömning av om det finns kontrollåtgärder på plats samt deras effektivitet har gjorts och utifrån riskkartan och befintliga åtgärder har nya kontrollmoment och åtgärdsförslag tagits fram: tjänstemännens förslag till nämndens internkontrollplan. Prioriterade åtgärder för 2013 är bland annat skapandet av rutin för hantering av kontanter vid biljettförsäljning, skapa en dualitet vid utbetalning av föreningsstöd samt införa regelbundna kontroller vid tankning med kommunens tankkort. Barnperspektiv Systematiskt arbete med intern styrning och kontroll åligger varje nämnd enligt kommunens internkontrollreglemente och kommunallagen. Ingen direkt påverkan på kommunens barn och unga kan ses men i förlängningen skapar en god intern styrning och kontroll en tryggare kommun för alla medborgare. TILLVÄXTKONTORET Marianne Hagman Tillväxtchef Bo Larsson Kultur- och fritidschef Lena Jande Kvalitetsstrateg Bilagor: Kontroll- och åtgärdsplan 2014: Kultur- och fritidsnämnden Kopia av beslut till: Kommunrevisorerna, Kommunstyrelsen

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Förskoleförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-12-16 1.0 Olof Fredholm Förskoleförvaltningen Ekonomiavdelningen Innehållsförteckning

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Handlingar till Tekniska nämndens sammanträde den 9 februari 2015

Handlingar till Tekniska nämndens sammanträde den 9 februari 2015 Handlingar till Tekniska nämndens sammanträde den 9 februari 2015 3 av 69 Ärende 1 4 av 69 5 av 69 Tillväxtkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Susanna Evert 2015-01-23 Dnr 2015-008012 Tekniska

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen 1(5) Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen Ärendet Mot bakgrund av socialnämndens förslag till beslut om införande av lag om valfrihetssystem (LOV)

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR 2014/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh,1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet Kommunstyrelsen 2008-03-17 64 159 Arbets- och personalutskottet 2008-02-25 45 117 Dnr 07.853-007 marsks16 Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet och regler för leasing Bilaga: Slutdokument

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008.

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008. sid 1 (5) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2013-09-04 Bengt Palo, 054-5405215 bengt.palo@karlstad.se Till arbetsmarknads- och socialnämnden Översyn av nämndens hantering

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden Genomförd intern kontroll 2014 Beskrivning av det interna kontrollsystemet Det interna

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Allmänna utskottet 2012 06 07 49 5 Socialnämnden 2012 06 20 103 8 Dnr 2011/645 70 Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Bilagor: Övergripande granskning av socialnämnden 2011 Tjänsteutlåtande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 ATT GÄLLA FR O M 2005-03-01 Syfte Västerviks kommun vill tydliggöra förutsättningar

Läs mer

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun 2 Inledning I denna policy anges riktlinjer för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun. Policyn ska vara ett stöd för nämnder,

Läs mer

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll KIRUNA KOMMUN Bilaga 1 Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll Innehåll sida 1. Intern styrning och kontroll 2 2. Riskanalys 3 - Övergripande

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked 2015-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/142-050 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Perspektivet utveckling/tillväxt

Perspektivet utveckling/tillväxt Revisionsrapport Perspektivet utveckling/tillväxt Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras

INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m.

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-04-16 Dnr 379/2014 1 (6) Vellinge kommun 235 81 Vellinge Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. Konkurrensverkets beslut Vellinge kommun har brutit mot

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun www.pwc.se Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Revisionsfråga...2 1.3.

Läs mer

Upphandlingsanvisning för Åda Ab

Upphandlingsanvisning för Åda Ab Upphandlingsanvisning för Åda Ab sid 2 (5) 1. Anvisningens tillämpningsområde I enlighet med landskapslag (1994:43) angående tillämpningen i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling ska lagen

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001)

56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001) VALLENTUNA KOMMUN Ku ltu rnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträd esprotokol I 20r4-o2-o4 8 (17) 56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001) Beslut Kulturnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Plats och tid Kronetorps Mölla, kl. 19:00 20:40 Beslutande Hans-Åke Mårtensson,(s) ordförande Margareta Abelsson(s) Håkan Harvigsson(alp)

Läs mer

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Administrativa avdelningen Ärende nr: 6 Datum: 2012-04-10 Ärende: Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Sammanfattning: Konkurrensverket

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Yttrande över granskningsrapport Verksamheter utlagda på entreprenad

Yttrande över granskningsrapport Verksamheter utlagda på entreprenad Kommunstyrelsen 2011 03 14 70 135 Arbets och personalutskottet 2011 02 28 41 78 Dnr 10.814 007 marsks17 Yttrande över granskningsrapport Verksamheter utlagda på entreprenad Bilaga: Tekniska nämndens yttrande

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Administrativa kontoret Ekonomiavdelning 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Reglemente Intern kontroll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-23 Kommunstyrelsen 2006-02-06 Kommunfullmäktige 2006-02-27

Läs mer

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun KFN13/62 RIKTLINJE Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-04. Antagen datum 2013-09-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Revisionsrapport Skellefteå kommun

Revisionsrapport Skellefteå kommun Revisionsrapport Avtalshantering Linda Marklund Per Stålberg 2011-09-23 Linda Marklund, projektledare Bo Rehnberg, uppdragsledare Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 2 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare B Rinander Datum 2015-03-25 Diarienummer GSN-2015-0516 Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut Gatu- och samhällsmiljönämnden

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Datum Dnr 2013-09-18 KFN13/78

Kultur- och fritidsnämnden. Datum Dnr 2013-09-18 KFN13/78 Kultur- och fritidsnämnden Datum Dnr KFN13/78 Internöverenskommelse Kultur- och fritidsnämnden Nyköpings Arenor 2014 Internöverenskommelse Dnr KFN13/78 2/5 1. Formalia 1.1. Parter/kontaktpersoner Kultur-

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2014-08-06 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se KS/2014:230 20922 Kommunstyrelsen Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Förslag

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER PROGRAM FÖR ALTERNATIVA DRIFTSFORMER (KONKURRENSPROGRAM) Utkast INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 2 Bakgrund 3 Nulägesbeskrivning 3 Mål och syfte 4 Omfattning 4 Befintlig / ny verksamhet 4 Interna bud 4 Principer

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Revisionsplan 2012. Kommunrevisionen Karlskrona kommun

Revisionsplan 2012. Kommunrevisionen Karlskrona kommun Revisionsplan 2012 Kommunrevisionen Karlskrona kommun 1. Inledning Revisionsplanen är revisionens verksamhetsplan för 2012. Den har tagits fram med stöd av den väsentlighets- och riskanalys som genomfördes

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 KS 7 2011-09-07 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 Kommunstyrelsen Yttrande över SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag - och vissa

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-05-21 Dnr 743/2014 1 (5) Norrköpings kommun Utbildningskontoret 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster Konkurrensverkets beslut Norrköpings

Läs mer

Föreskrifter Reglementen KS 2012:89/003

Föreskrifter Reglementen KS 2012:89/003 Dokumentnamn REGLEMENTE FÖR Kommunstyrelsen Dokumenttyp Diarienummer Föreskrifter Reglementen KS 2012:89/003 Beslutad av Framtagen av Gällivare Kommunstyrelsen Christian Sundvall Beslutad Giltighetstid

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Se bilagd närvaro- och voteringslista

Se bilagd närvaro- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2010-04-12 1 Plats och tid Måndag 12 april 2010 kl 19.00-19.20 Beslutande Se bilagd närvaro- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer