Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla"

Transkript

1 (108) Plats och tid Högbergsskolan, konferensrum D-huset, kl ande Jonas Nyberg (S), ordförande Kenneth Gunnarsson (MP) Åsa Sikberg (M), vice ordförande Anna Grimberg (C) Marlene Larsson (V) ej beslutande Gunnar Larsson (FP) ej beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Henrik Hedqvist, utbildningschef Helena Car, utvecklingsledare Randi Graungaard, verksamhetschef IFO, 68 Jenny Olsson, enhetschef Sociala enheten, 68 Eva Limmergård, enhetschef Sociala enheten, 68 Kerstin Jonsson, sekreterare Anna Grimberg Underskrifter Paragrafer Sekreterare Vidimerande Kerstin Jonasson Ordförande Jonas Nyberg Justerande Anna Grimberg BEVIS OM ANSLAG Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Organ Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Tierps köping Paragrafer Underskrift Kerstin Jonasson Utdragsbestyrkande

2 (108) 62 Dnr Ks Ansökan om skolskjuts N.N./N.N. beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt U att bevilja N.N. och N.N. ansökan om skolskjuts i form av taxi för sonen N.N. under de veckor som han bor hos sin mamma på adressen Solviken 120, Tobo. N.N. och N.N. ansöker om att få skolskjuts i form av taxi för sin son N.N. N.N. går i klass 8 vid Örbyhus skola. Som skäl för sin ansökan hänvisar föräldrarna till Oscars mångfacetterade funktionsnedsättningar. Vårdnadshavarna har idag delad vårdnad om sonen. Tidigare var båda vårdnadshavarna bosatta i Örbyhus. Mamman har nu flyttat till Solviken 120, Tobo. Sonen kommer att bo varannan vecka hos vårdnadshavarna, så kallat växelvis boende. Solviken 120 ligger ca 11,5 km från Örbyhus skola. Rätten till skolskjuts föreligger och har beviljats av rektor Inger Wennberg. Intyg från Habiliteringen för barn och vuxna bifogas. Föreligger yttrande den 8 december 2014 från utvecklingsledare Lennart Hillberg. Av yttrande framgår att ansökan om skolskjuts i form av taxi bör beviljas för N.N.. Skolskjuts med taxi bör beviljas under de veckor som han bor hos sin mamma på adressen Solviken 120, Tobo. Delges Vårdnadshavarna Rektor Ro 2

3 (108) 63 Dnr Ks Överklagan av skolskjutsbeslut N. och N.N. beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt U Allmänt att avslå familjen N och N.N. framställan om att beslut i utskottet barn och ungdom 52/2014 angående skolskjuts i form av taxi för barnen ändras till ett bifall samt att överlämna överklagan till Förvaltningsrätten i Uppsala. har 52/2014 beslutat avslå ansökan om skolskjuts i form av taxi för N.och N.N.två barn. Familjen N och N.N. vill i skrivelse den 10 december 2014 till utskottet barn och ungdom att beslutet, 52/2014, om att avslå ansökan om skolskjuts i form av taxi för deras två barn ändras till ett bifall. Överklagan har inkommit i rätt tid. Föreligger yttrande den 10 december 2014 från utvecklingsledare Lennart Hillberg. Av yttrandet framgår att framställan om att beslut, 52/2014, angående skolskjuts i form av taxi för barnen ändras till ett bifall avslås. I sak har inget nytt tillförts ärendet. Delges Förvaltningsrätten i Uppsala län N och N.N.

4 (108) 64 Delgivning beslutar att lägga informationen till handlingarna. Dnr Ks Handl.nr 6760 Information från Skolverket om att skicka namnlista på utsedda förestelärare. Dnr Ks Handl.nr 6569 från Skolverket om statsbidrag för läxhjälp huvudmän hösten Skolverket har beslutat att bevilja Tierps kommun statsbidrag med kr med stöd i förordning (2014:144) om statsbidrag för läxhjälp. Dnr Ks Handl.nr 6429 från Skolverket om statsbidrag för matematiklärare inom Matematiklyftet läsåret 2014/15. Till Tierps kommun utbetalas kr i bidrag för 84 matematiklärare inom Matematiklyftet 2014/15. Dnr Ks Handl.nr 6570 Sveriges Kommuner och Landsting har översänt Öppna jämförelser Gymnasieskola Tabellbilagan finns i exelformat på webben, http//skl.se.ojgymnasieskola. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär Cirkulär 14:48 - Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år Cirkulär 14:49 - Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år Cirkulär 14:50 - Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år Dnr Ks Handl.nr 6711 Information från Landstinget i Uppsala län om förändringar inom skolbusstrafiken. forts.

5 (108) 64 forts. Dnr Ks Handl.nr 6713 Hyresavtal med SMK Tierp avseende värmestuga vid crossbana. Dnr Ks Handl.nr 6891 Samverkansavtal för Hälsoäventyrets i Tierp. Syftet med samverkansavtalet är att reglera förhållandet mellan parterna landstinget och kommunen beträffande hälsopedagogisk undervisning för barn och ungdomar i kommunen. Dnr Ks Handl.nr 6875, 6884 Avtal mellan Högskolan i Gävle och Uppsala universitet om verksamhetsförlag utbildning, VFU. Syftet med samverkan gällande verksamhetsförlagd utbildning mellan Högskolan, Universitetet och kommunen är att skapa goda förutsättningar för att utbilda lärare med den kompetens som examensordningen föreskriver och att stärka kvaliteten i lärarutbildningen.

6 (108) 65 Meddelanden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. Ks Handl.nr 6907 Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat om att med stöd av 2 kap 12 Kulturmiljölagen ge tillstånd till ingrepp i fornlämningsområde för fornlämning RAÄ 783, Österlövsta socken, fastigheten Elinge 19.1, Tierps kommun 208:1 för föryngringsåtgärder av en kolningsanläggning. Ks Handl.nr 6363 Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat om att med stöd av 2 kap 12 Kulturmiljölagen ge tillstånd till ingrepp i fornlämningsområde för fornlämning RAÄ 985, Österlövsta socken, fastigheten Skärplinge 2:52, Tierps kommun tillbyggnad av befintlig byggnad utan krav på arkeologisk undersökning enligt 1 kap 13 KML. Ks Handl.nr 6825 Rikspolisstyrelsen har översänt information om den nya Polismyndigheten. Ks Statens energimyndighet har skickat rapporten Översiktlig risk- och sårbarhetsanalys över energiförsörjningen i Sverige år 2014 enligt förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. ER 2014:24. Ks Handl.nr 6727 Svenska byggnadsvårdföreningen har översänt en kopia på Öppet brev angående hotet mot Sveriges kulturarv. Ks Länsstyrelsen Uppsala län har beslutat att ge XL-Bygg Tierp tillstånd att använda fem övervakningskameror för bevakning av fasader. Länsstyrelsen avslår ansökan i den del som avser rätt att spela in och lagra material från kamerorna. Ks Handl.nr 6554 Samordningsförbundet Uppsala län har skickat informationsbrev om att Samordningsförbundets arbetsutskott beslutat att tillsätta en valberedning.

7 (108) 66 Information från produktionen Utskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna Informationen inleds med en presentation av gymnasieskolans ledningsgrupp: som består av en rektor, tre bitr.rektorer och en intendent med olika ansvarsområden. Ansvarsområde Rektor Charlotte Baltzer har huvudansvar för gymnasieskolan. Bitr.rektor Gunilla Olsson, ansvarar för programmen Vård och omsorg, Barn och fritid, Ekonomiprogrammet, Samhällsprogrammet Bitr.rektor Carina Rudolfh Lundberg, ansvarar för Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordon och transportprogrammet, Industritekniska programmet, Teknikprogrammet Bitr.rektor Petra Selberg, ansvarar för Vuxenutbildningen och SFI Intendent Eeva-Liisa Purolainen, ansvarar för schemaläggning, interkommunal ersättning, kostverksamheten. Utbildningschef Henrik Hedqvist och utvecklingsledare Helena Car fortsätter med information från verksamheten: Ledningsorganisationen Det har under ca två års tid pågått en försöksperiod med att rektor för rektorsområde 1 (Aspenskolan, Bruksskolan, Kyrkskolan och Mehede skola) även varit rektor för rektorsområde 4 (Ol-Andersskolan, Björkängsskolan och Hållnäs skola). Försöksperioden kommer nu att brytas och istället så tillsätter man en t.f. rektor i rektorsområden 4 med start den 1 februari 2015 och vårterminen ut. Rekrytering för detta pågår. forts.

8 (108) 66 forts. Utbildning för personal Under hösten 2015 startar en utbildning tillsammans med Skolverket och Arbetsförmedlingen som ska underlätta arbetet för SYV-handläggare, hela arbetslag med flera. Kvalitetsarbete Under våren fortsätter uppföljning av kvalitetsarbetet, med bland annat resultat pojkar och flickor, kommunikationen med elever, föräldrar, personal. Ordföranden tackar alla för informationen och önskar gymnasieskolans ledning en God Jul och ett Gott Nytt År.

9 (108) 67 Dnr Ks Ombudgetering föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna en ombudgetering på 300 tkr från Grundskolan, Verksamhet 6617, Ansvar till Gymnasiet, Verksamhet 6647, Ansvar Gymnasieskolan övertar del av Särskolans resursteam. Detta medför att gymnasieskolan får en ökad kostnad motsvarande 300 tkr. Grundskolan får motsvarande minskning av sin kostnad. Utbildningschef Henrik Hedqvist har i skrivelse den 9 december 2014 föreslagit en ombudgetering av medel med 300 tkr från grundskolan till gymnasieskolan.

10 (108) 68 Dnr Ks Tillägg till Taxor och avgifter inom vård och omsorg i Tierps kommun föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar att följande tillägg görs till kommunfullmäktiges beslut 130/2012, Avgifter för vård och omsorg i Tierps kommun enligt nedanstående avgifter för kost för barn vid Trollsländans korttidsboende fastställs till 50% av ordinarie taxor för kost, med nedanstående belopp för 2015 Frukost 15 kr Lunch 30 kr Middag 30 kr Helena Carlsson, verksamhetschef Vård och Omsorg har översänt förslag om tillägg till taxor och avgifter för vård och omsorg avseende kost för barn vid Trollsländans korttidsboende. I de nuvarande avgifterna för kost finns inga specifika avgifter för barn.

11 (108) 69 Avslutning av sammanträde Sammanträdet är det sista för mandatperioden och ett nytt utskott ska väljas under januari månad Ordföranden Jonas Nyberg, som slutar sitt uppdrag i detta utskott, tackar tjänstemän och politiker för ett mycket gott och bra samarbete under de år han varit ordförande och önskar det nya utskottet lycka till. Ledamöter och ersättare Kenneth Gunnarsson, Gunnar Larsson, Åsa Sikberg och tackar ordföranden och tjänstemän för ett gott samarbete under mandatperioden. Utbildningschef Henrik Hedqvist tackar för den första terminen och ett gott samarbete i den politiska gruppen. Utvecklingsledare Helena Car tackar för tryggheten och en klar ansvarsfördelning. Ordföranden avslutar med en önskan om God Jul och ett Gott Nytt År till alla.

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-12 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-12 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00 15:45 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Helen Andersson (M) Linda-Maria

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Kommunhuset 16 april 2015 kl. 13.30 18.00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindahl M Elise Benjaminsson C Ann-Christine Andreasson tjänstgör

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (29) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Rådrummet, Tierp kl 13.00-16.00 Se sid 25 Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Göran Pettersson Underskrifterr Paragrafer 16-19 Sekreterare

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämnden 2008-10-28 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.00-15.00 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50 1(13) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50 Hans Sjögren (s), ordförande Janet Åkesson (s) Henrik Carlsson (s) Siv Friedmann Björk (c), 36-39 Stig Johansson (m), tjänstgörande

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 6 Ärendeförteckning 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift 28 Strategi - En bra start i livet (0-20år) 29 Meddelanden till kommunstyrelsens

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott BARN- OCH SKOLNÄMNDENS 2013-05-29 Sida 1 (19) Plats och tid Stadshuset kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V), Christina Åkerman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1 2014-09-30 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-19.00 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Robin Mashallah

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 33 Brukarundersökning inom daglig verksamhet 2014 34 Revidering av kommunstyrelsens

Läs mer