Konferensen Lika värde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konferensen Lika värde"

Transkript

1 KONFERENSEN LIKA VÄRDE FORUM FÖR SPECIALPEDAGOGIK l til Välkommen Konferensen Lika värde Årets mötesplats för dig som är intresserad av specialpedagogik och forskning. 3 4 februari 2014 i Örebro

2 Konferensen har temat Rättvis skola! Under konferensen kommer vi att ta oss an special pedagogiska utmaningar för att uppnå en rättvis skola för alla barn, unga och vuxna. Under två dagar får du diskutera specialpedagogik och dela erfarenheter med forskare, rektorer, förskolechefer och pedagoger. Välkommen! Anmälan öppnar 21 oktober. Anmäl dig senast 1 december 2013 på

3 Huvudföreläsare Foto: University of Manchester ALAN DYSON Professor of Education at the University of Manchester, vetenskaplig ledare vid The Centre for Equity in Education. Han har bland annat deltagit i utredningen Special Educational Needs och har arbetat för Unesco med att leda arbetet med Open File on Inclusive Education Foto: Peter Modin, Linköpings universitet From Special Needs to Equity (Från särskilt stöd till rättvisa) Sverige liksom England, har ett väletablerat och starkt system när det gäller alla elevers rätt till särskilt stöd. Systemet kan fungera bra för vissa elever, men inte för alla. Frågor om likvärdighet i utbildningen måste omfatta även andra aspekter än dem som vanligtvis betraktas som specialpedagogiska, såsom frågor om genus, etnicitet, migration och socioekonomisk status. I denna föreläsning presenteras argument som visar att en traditionell syn på särskilt stöd är otillräcklig. Ett bredare rättvisebegrepp behövs. Det ges exempel på hur engelska skolor möter särskilda behov utifrån ett bredare perspektiv, och hur detta får stöd av lokala och nationella instanser. Föreläsningen kommer att skrivtolkas till svenska och teckenspråkstolkas till svenskt teckenspråk. GUNNEL COLNERUD Professor i pedagogik vid Linköpings universitet och leg. psykolog. Hon bedriver forskning om värdefrågor och yrkesetik i lärares arbete. Om svårigheten att vara rättvis Rättvisa är ett centralt fenomen i lärares och elevers skolvardag. Lärare ställs ständigt inför handlingsval där svårigheten att bedöma vad som är rättvist aktualiseras. Vi rör oss med olika rättviseprinciper för olika situationer utan att alltid göra oss medvetna om dem. Att kunna urskilja olika sätt att bedöma vad som är rättvist kan underlätta lärares dilemman. Föreläsningen kommer att tecken språkstolkas till svenskt teckenspråk. Program Måndag 3 februari Konferensen invigs kl av Greger Bååth, generaldirektör för Föreläsning: From Special Needs to Equity (Från särskilt stöd till rättvisa), Alan Dyson, Professor of Education at the University of Manchester. Lunch och utställning Seminarium 1 inklusive kaffe Utställning Konferensmiddag Tisdag 4 februari Seminarium 2 inklusive kaffe Lunch och utställning Seminarium 3 inklusive kaffe Föreläsning: Om svårigheten att vara rättvis, Gunnel Colnerud, professor i pedagogik, Linköpings universitet. Konferensen avslutas kl Seminarier Konferensens tema Rättvis skola! anger att vi står inför utmaningar för att uppnå en rättvis utbildning för alla barn, unga och vuxna. På konferensen fokuserar vi på två typer av utmaningar: språkliga- och kommunikativa möjligheter och hur vi uppnår en tillgänglig skola för alla elever. Konferensen har nio valbara seminarier. Du har möjlighet att delta i tre av seminarierna. Seminarierna börjar med en större sittning och delas sedan upp i mindre grupper för djupare samtal.

4 Utmaning 1 Språkliga och kommunikativa möjligheter Seminarium 1A Seminarium 1B It och appar när läsningen glappar Jag har något att säga! förutsättningar och möjligheter för att komma till tals Hur kan ny teknik och alternativa verktyg ge personer med funktionsnedsättningar nya lärmöjligheter när det gäller att läsa och skriva? Idor Svensson, professor vid Linnéuniversitetet, ger en inblick utifrån sitt forsknings projekt där elever i särskolan systematiskt fått pröva olika appar i mobiltelefoner eller i pekplattor. Mara WestlingAllodi, professor vid Stockholms universitet, arbetar med en kunskapsöversikt för it och specialpedagogik. I seminariet visar hon teknologier för lärande som är särskilt betydelsefulla för undervisning av elever i behov av särskilt stöd. Tillsammans med Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog från Mölndals kommun beskriver de sina erfarenheter av att använda digitala verktyg för att öka elevers delaktighet samt stödja läs- och skrivfärdigheter. Idor Svensson, professor, Linnéuniversitetet. Mara Westling-Allodi, professor, Stockholms universitet. Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog, Mölndals kommun. Seminariet behandlar alla elevers rätt att kommuni cera och komma till tals. Professor emeritus Annika Dahlgren-Sandberg, vid Göteborgs universitet har undersökt vad som är möjligt att uppnå med hjälp av alternativ och kompletterande kommunikation, AKK. Hon forskar om vilka insatser som behövs för att ersätta eller komplettera ett talat språk. I seminariet deltar Sandra Kuusk, med.dr., som i samarbete med Annika Dahlgren-Sandberg och sexåriga Edvin funnit metoder för åldersadekvat läsinlärning med hjälp av ögonstyrd dator. Under seminariet kommer även Helene Lidström, Uppsala universitet att redogöra för sin pågående forsk ningsstudie om vilka konsekvenser olika typer av stöd i skolan får för elever. Annika Dahlgren-Sandberg, professor emeritus, Göteborgs universitet. Sandra Kuusk, med.dr., Uppsala universitet. Helene Lidström, med.dr., leg. arbetsterapeut, Uppsala universitet.

5 Seminarium 1C Seminarium 1D Språkstörning ur ett flerspråkighetsperspektiv Yngre barns tvåspråkighet, svenskt teckenspråk och svenska För barn som lever i miljöer utan jämnåriga svenskta lande kamrater och utan kamrater att dela modersmål med har förskolan och skolan stor betydelse för utveckling av barnens båda språk. I seminariet lyfter Eva-Kristina Salameh, med.dr. och leg. logoped frågor om vilken kunskap som behövs för att stötta elevers flerspråkiga utveckling. Hon forskar om språkstörning i kombination med flerspråkighet, främst hos svenskarabiska barn och har utvecklat metoder för bedömning och intervention av flerspråkiga barn med språkstörning. I seminariet presenterar Elisabeth Lindén, fil.mag., special pedagogik, ett kartläggningsmaterial med 15 olika språk. Materialet syftar till att kartlägga elevers förmåga till avkodning och läsning på sitt modersmål och att upptäcka de elever som inte kommit så långt i sin fono logiska utveckling. Materialet ger verktyg för att tidigt upptäcka de elever som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Hur går det till när yngre barn blir tvåspråkiga och hur kan pedagoger stötta tvåspråkiga elevers språkutveck ling i de båda språken? Under seminariet kommer olika aspekter av de frågeställningarna att lyftas. Seminariet utgår från fil.dr. Emelie Cramér-Wolraths avhandling om hur föräldrar och hur yngre barn stöttar tillägnandet av tvåspråkighet. Specialpedagogerna Karin Vegerfors och Helena Foss Ahldén som i många år arbetat med yngre elevers tvåspråkighetsutveckling deltar i seminariet och delar med sig av sina erfarenheter av barn som har hör selnedsättning i kombination med utvecklingsstörning och om tankar bakom läromedel för elevgruppen. Eva-Kristina Salameh, med.dr., leg. logoped, Skånes Universitetssjukhus. Elisabeth Lindén, fil.mag., rådgivare, Seminariet kommer att teckenspråkstolkas till svenskt teckenspråk. Emelie Cramér-Wolrath, fil.dr., rådgivare, Karin Vegerfors, specialpedagog, Helena Foss Ahldén, specialpedagog,

6 Utmaning 2 Tillgänglighet en skola för alla elever Seminarium 2A Seminarium 2B Att skapa en tillgänglig lärande situation för elever med neuro psykiatriska funktionsnedsättningar Betyg och bedömning alla elevers rätt att nå målen Vissa elever har svårigheter att reglera uppmärksam het, aktivitetsnivå och impulsivitet eller har problem med social interaktion och flexibilitet. Psykologiska som specialpedagogiska infallsvinklar bildar utgångspunkt för diskussion under seminariet. Sven-Olof Dahlgren, leg. psykolog, fil.dr. och Helena Fägerblad, specialpeda gog, bitr. rektor problematiserar hur vi kan förstå dessa elevers särskilda förmågor, tänkande och perception. I seminariet diskuteras hur vi kan anpassa den pedago giska situationen till dessa elevgruppers förutsättningar och hur vi kan arbeta med framgångsrika strategier. Sven-Olof Dahlgren, fil.dr., leg. psykolog. Helena Fägerblad, specialpedagog, bitr. rektor, f.d. konsulent på Aspbergercenter. Seminariet behandlar frågor om betyg och bedömning när det gäller alla elevers rätt att få en kvalitativt god utbildning och att nå utbildningens mål. Utifrån ett formativt perspektiv på bedömning möts forskning och beprövad erfarenhet i ett samtal om hur elever i behov av särskilt stöd ska kunna nå målen. Anders Holmgren, utvecklingsledare presenterar forskning om lärande bedömning och hur Borås stad arbetar med bedömning. Rådgivarna Wern Palmius och Lennart Rådbrink, Special pedagogiska skolmyndigheten diskuterar i seminariet skolans långtgående skyldigheter att möta elever med funktionsnedsättningar i deras behov av anpassningar och stöd. Åtgärdsprogrammens möjligheter och dilemman diskuteras. Anders Holmgren, utvecklingsledare, Borås Stad. Wern Palmius, rådgivare, Lennart Rådbrink, rådgivare,

7 Seminarium 2C Seminarium 2D Seminarium 2E Inkluderande undervisning i praktik och forskning Delaktighet i teori och praktik Vad fungerar? Vad fungerar inte? Det är frågor som är enkla att ställa men mer komplicerade att besvara. Vi behöver en djupare förståelse för de komplexa lärandeprocesser som utspelar sig i klassrummen. Med utgångspunkt från konkreta aktiviteter i Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervis ning i Danmark fokuserar detta seminarium på utveckling av ett inkluderingsredskap som på flera nivåer kan understödja inklude rande processer i klassrummet och på hur en praxis baserad forskning kan utveckla kunskap om tanke teknologier, strategier, metoder och redskap att använda i en inklude rande undervisning. Delaktighet är inte statisk eller indi viduell utan något som förhandlas och förändras. I detta seminarium fokuserar Tove Söderqvist Dunkers fil.mag., special pedagog och Kris tina Szönyi fil.dr., på delaktighetens olika innebörder i teori och praktik i skolans vardag. En modell för delaktighet presenteras. Den har utvecklats för att fungera som ett stöd i arbetet med att stärka elevers delaktighet i skolans olika aktiviteter och kulturer. Strukturen bidrar till att synliggöra delaktighetens kom plexitet och därigenom upptäcka barriärer, skapa förutsättningar för elevers delaktighet och även för att följa upp insatser som är gjorda. Idrott och funktionsnedsättning ur ett tillgänglighetsperspektiv Susan Tetler, professor och forsknings programledare, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. Gästprofessor, Malmö Högskola. Tove Söderqvist Dunkers, fil.mag, specialpedagog, rådgivare, verksamhets utvecklare, Kristina Szönyi, fil.dr., nationell FoU-samordnare, Specialpedagogiska skolmyndigheten och lektor, Högskolan i Halmstad. Hur skapas en tillgänglig idrotts undervisning för alla elever? I seminariet lyfts frågor om social rätt visa i en tillgänglig idrottssituation. Kajsa Jerlinder, fil.dr., Högskolan i Gävle anger teoretiska utgångspunk ter av hur rättvisa kan förstås och förutsättningar för deltagande på lika villkor för alla elever. Rådgivare Lena Hammar bidrar med beprövade erfaren heter av att skapa tillgänglig het i idrottsundervisningen. Exempel från undervisning av elever med funktionsnedsättning presenteras och diskuteras i seminariet. Kajsa Jerlinder, fil.dr. universitetslektor, Högskolan i Gävle. Lena Hammar, rådgivare,

8 Bra att veta Konferenslokal Konferensen äger rum på Conventum i Örebro, som ligger 500 meter från Örebro Södra station. Kostnad Konferensen kostar 2995 SEK exklusive moms. Då ingår konferens avgift, kaffe, lunch båda dagarna och konferensmiddag. Anmälan Antalet platser på konferensen är begränsat. Anmäl dig tidigt för att försäkra dig om plats. Anmälan är bindande. Anmälan öppnar den 21 oktober. Anmäl dig senast 1 december 2013 på Boende Boende finns att boka på Scandic Grand, Best Western City hotel, Clarion Hotel Örebro och Elite stora hotellet. Priser, bokningskoder och kontaktuppgifter till hotellen finns på Boende kan även bokas på valfritt hotell i Örebro. Mer information om konferensen, anmälan och inbjudan för utskrift finns på Huvudkontor: Box 1100, Härnösand Besöksadress: Magasinsgatan 11 Telefon:

Välkommen till 2014 års kommunikationskarneval

Välkommen till 2014 års kommunikationskarneval Den 14:e Västsvenska kommunikationskarnevalen 2 3 juni 2014 Välkommen till 2014 års kommunikationskarneval Årets tema: Kommunikativ tillgänglighet för alla! Göteborgs Stad Grafiska ruppen 140108-011-130

Läs mer

Kollegial handledning och synligt lärande

Kollegial handledning och synligt lärande Konferens den 5-6 maj 2015, Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm Delta i årets konferens som gör skillnad för skolans utveckling! Kollegial handledning och synligt lärande Gemensamt kollegialt lärande

Läs mer

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 VÅRA TALARE Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth Generaldirektör Lars Werner Skoljuridik Lars Werner Jurist Stockholms universitet

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen?

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FoU skriftserie nr 3 Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FÖRFATTARE Claes Nilholm, Malmö högskola Kerstin Göransson, Mälardalens högskola Forsknings- och utvecklingsrapport om Inkluderande

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA Ett helt paket för ökad tillgänglighet Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och

Läs mer

En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning

En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning Ett verktyg för att värdera tillgänglighet i skolan. En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3,

Läs mer

Inkludering. Vi söker oss ofta till dem. ÄRgemenskap

Inkludering. Vi söker oss ofta till dem. ÄRgemenskap Inkludering handlar om social gemenskap och olikhet berikar en grupp. Det menar professor Claes Nilholm. På Nossebroskolan har professor Bengt Persson dessutom kunnat se att det gynnar elevernas måluppfyllelse.

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Olika men lika inför lagen

Olika men lika inför lagen SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Olika men lika inför lagen Om särbegåvning Författare: Ansa Messner och Ingrid Wissting ARTIKEL NUMMER 3/2015 Skolportens numrerade artikelserie

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Kvalitetsgranskning Rapport 2010:2 Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Elever får inte den undervisning de har rätt till Skolinspektionens rapport 2010:2 Diarienummer 40-2009:1790 Stockholm

Läs mer

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning 2 I Sverige ska barn med funktionsnedsättning ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03 Utbildningen för nyanlända elever Skolinspektionens rapport 2014:03 Diarienummer 400-2012:5760 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Sammanfattande Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har producerats och publicerats av European Agency

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025 Rapport nr: 2011ht5025 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp till viss del? En komparativ studie av Lpo

Läs mer

Bedömning för lärande?

Bedömning för lärande? Bedömning för lärande? En kvalitativ studie om lärares användning av formativ bedömning i ämnet idrott och hälsa. Emma Erks GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete avancerad nivå 7:2014 Idrott,

Läs mer

En sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan.

En sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan. n e g n i n s i v r e d n u i g n Framgå En sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan. Skolinspektionen Dnr 2010:1284 Foto: Ryno Quantz, Monica Ryttmarker

Läs mer

Olika yrkesgruppers syn på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd inom förskola och skola

Olika yrkesgruppers syn på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd inom förskola och skola Olika yrkesgruppers syn på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd inom förskola och skola Gunilla Lindqvist Denna artikel handlar om hur pedagogisk personal 1 och rektorer i en kommun ser på sitt

Läs mer

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt

Läs mer

Fördjupning avseende elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan

Fördjupning avseende elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan 2012-02-24 1 (10) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2011/117-610 Utbildningsnämnden Fördjupning avseende elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

God kvalitet i fritidshem

God kvalitet i fritidshem God kvalitet i fritidshem Grund för elevers lärande, utveckling och hälsa Carin Falkner Ann Ludvigsson Ett diskussionsunderlag framtaget för Kommission för ett socialt hållbart Malmö 13 augusti 2012 Författare

Läs mer

Bildning för alla! En pedagogisk utmaning. Thomas Barow & Daniel Östlund (red.)

Bildning för alla! En pedagogisk utmaning. Thomas Barow & Daniel Östlund (red.) Bildning för alla! En pedagogisk utmaning Thomas Barow & Daniel Östlund (red.) Bildning för alla! Högskolan Kristianstad och respektive författare, 2012 Projektredaktör: Göran Brante Omslag och form: Curt

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer