Dags för årets konferens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dags för årets konferens"

Transkript

1 S et 140 anmälningar till konferensen Dags för årets konferens Innehåll Torbjörn Zygmunt 2 Helén Källholm 3 Dystra prognoser 4 Strukturutredningen 5 Begravningsutredningen 6 Arbetsformer i förändring 7 Annelie Westmalm 7 Verksamhetsberättelse 8 Bohusgårdens hotell och konferens med utsikt över Byfjorden och Uddevallabron. Hjärtligt välkommen till årets konferens med Kyrkokamerala föreningen. Konferensen äger rum 8 10 juni på hotell Bohusgården i Uddevalla. Huvudföreläsare första dagen är etnologen Gillis Herlitz som föreläser på temat kommunikation i förändringstider. Andra teman för konferensen är två kyrkliga utredningar Strukturutredningen med Lars Johnsson samt i seminarieform Arbetsformer i förändring om kyrkliga bolag med Per Eckerdal. Vidare bjuds på ekonomiföredrag av Maria Lundqvist Marti, Swedbank, aktualitetsinformation från Kyrkokansliet och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation samt ett antal intressanta seminarier. Inte att förglömma trevliga kvällsaktiviteter med bl.a. båtrundtur i Byfjorden med skaldjursbuffé på den anrika badorten Gustafsberg. Konferensanläggningen är delvis nybyggd med bl.a. stort auditorium och stor utställningshall för våra sponsorer. Det finns också SPA anläggning med pool på hotellet. VÄLKOMMEN TILL UDDEVALLA, konferensen kan börja. S et Nyhetsbrev för 440 medlemmar inom Sveriges kyrkokamerala förening. Nyhetsbrevet skickas via e post till medlemmarna och finns publicerad på föreningens hemsida : Medlemsavgift Medlemsavgiften är 100 kronor och betalas till plusgiro Länk till faktura: se/media/uddevallafiler/me dlfaktura.pdf Faktura för

2 Torbjörn Zygmunt tackar för sig. Foto: Magnus Evenseth En gång kyrkokamrer alltid kyrkokamrer 38 år har gått sedan min första konferens i Kristianstad då Paul Stenqwist lämnade över ordförandeklubban till min kanslichef i Huddinge kyrkliga samfällighet Hjalmar Söderström. Jag har nog deltagit i 36 eller 37 av alla dessa konferenser. Kyrkokamerala konferensen blev omedelbart ett viktigt forum för att knyta kollegiala kontakter, utbyta erfarenheter och lyssna på intressanta föreläsare. Kommer just nu inte ihåg alla men minns t ex Klas Eklund och Bengt Dennis. Till dessa rikskonferenser kommer ett antal regionala konferenser som jag bevistat dels i Stockholmsregionen dels som inbjuden talare vid ett par tillfällen ute i landet. Dessa blev för min del viktiga mötesplatser då tid för frågor och samtal lyfte viktiga frågeställningar. Under alla dessa 38 år har ju hela världen förändrats på ett dramatiskt sätt. Nämner bara några enorma händelser eller företeelser. Berlinmurens och Sovjetunionens fall Internet etableras. Tillsammans med mobiltelefoni och numer de sk sociala medierna blir dessa tekniker en naturlig och viktig del av vår vardag. Genmodifiering och miljöteknik är numer en del av vår vardag. Snart kommer nanoteknik med stormsteg. Sveriges kanske största privatisering dvs kyrkans skiljande (nya relationer) från staten när kyrkan lämnar den offentliga sfären och går över till den ideella sektorn. Själv hade jag förmånen att, som expert, medverka i två av de statliga och inomkyrkliga utredningarna. Egendomsutredningen, som Kammarkollegiet gjorde samt den inomkyrkliga Ekonomiutredningen. Den kamerala yrkeskåren har förändrats under senare år. Dels har en tydlig och naturlig föryngring skett dels har de yngre kamrerarna, som jag uppfattar det, bättre och modernare utbildning som höjer kompetensen generellt sett. Jag har aldrig varit ledamot av föreningens styrelse men har istället haft förmånen att bekläda det mycket viktiga och mycket roliga uppdraget som klubbmästare. Kommer just nu inte ihåg exakt vilka årtal men minns att vi haft ett flertal konferensmiddagar i synnerligen pampiga slottssalar. Örebro slott, Åbo slott, Västerås slott (Westra Aros pijpare underhöll) och Uppsala slott är några minnesvärda middagslokaler. 50 årsjubileet i Halmstad Tylösand blev något alldeles extra, dels för det påkostade fyrverkeriet dels för det mycket proffsiga rock n roll numret då bandet (2 artister vill jag minnas) hela tiden stegrade stämningen genom låtvalen dels genom ständiga klädbyten utan att ta paus. Ruskigt professionellt. Själv njöt jag mest av Sid 2

3 Stoneslåtarna som kördes snabbt och proffsigt. Roligaste minnet denna gång var nog ändå alla förvånade miner när kamrerare, gäster, utställare och sponsorer sneglade på varandra för att se om det var ok att delta i de applåder och dansmoment som orkestern beordrade fram. Kyrkokamrerarens och kanslichefens yrkesroll har varit relativt oförändrad under alla dessa år. Nya kompetenser har tillkommit som fastighetschefer och personalchefer. Den stora frågan har under alla år varit hur kamrerarna och framförallt kanslicheferna (i samfälligheterna) ska relatera till kyrkoherdarna. Ett par beslut från överklagandenämnden klargjorde hur kyrkoordningen borde tillämpas, dvs var gränssnittet går till kyrkoherden. Men den stora förändringen är just nu på väg att införas. Utredningen som presenterade sina förslag i betänkandet Styra och leda ska under 2010 slå igenom och kyrkoherden ska generellt sett alltid vara högste chef. Föreningen har tillsammans med Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer FSK motsatt sig denna förändring. Församlingsförbundets starkaste invändning gällde det faktum att denna nyordning inte är genomtänkt då den inte omfattar en lösning som gäller flerpastoratssamfälligheterna. En kyrka med två system känns inte genomtänkt. Att nu lämna yrkeslivet, arbetskamrater och kollegor runt om i landet känns både naturligt och vemodigt. Nu väntar annat som t ex golf, barnbarn, trädgård, resor, böcker mm mm, Med dessa ord tackar jag för mig och önskar er alla framgångsrika och roliga år framöver. Torbjörn Zygmunt Namn: Helén Källholm Ålder: 52 år Familj: sonen Jacob 20 år Intressen: Resor, vänner, golf, litteratur Vision: Inför mitt tillträde 15 augusti läser jag in, analyserar och ska i dialog med styrelsen ta fram en handlingsplan. Medlem i kyrkokamerala?:jag har aldrig som Torbjörn varit kyrkokamrer men jag har erfarenhet som ekonomichef så vi får se! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, nytt namn och ny direktör. I sommar går Torbjörn Zygmunt i pension från tjänsten som förbundsdirektör och styrelsen har anställt Helén Källholm, 52 år, till ny direktör och chef för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Hon tillträder tjänsten i mitten av augusti. Helen kommer närmast från en tjänst som ekonomichef på Ersta diakoni. I samband med årsskiftet bytte Svenska kyrkans Församlingsförbund namn till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Under åren förändras organisationen då de nuvarande stiftsförbunden avskaffas och istället bildas arbetsgivarkonferenser med väsentligt färre förtroendevalda än idag. Av stiftsförbundens 11 st handläggare anställs 9 st av arbetsgivarorganisationen som regionala arbetsgivarkonsulter. Utöver personalfrågor och avtalsfrågor arbetar arbetsgivarorganisationen med service, rådgivning och utbildning inom begravnings och fastighetsfrågor. Sid 3

4 Dystra ekonomiska prognoser för åren Lågkonjunkturen slår hårt mot kyrkans ekonomi åren Det handlar om en minskning av nivån på kyrkoavgiftsintäkten om nästan en miljard kronor över en tvåårsperiod. Fem gånger per år publicerar Sveriges kommuner och landsting (SKL) en prognos över skatteunderlagets utveckling de närmaste åren (SKL cirkulär 10:12). Den senaste prognosen publicerades den 26 april. Jämfört med februariprognosen innebär den en försämring för inkomståret 2010 och en förbättring för 2011 och Effekten av det höjda grundavdraget för pensionärer bedöms motsvara 0,94% av skatteunderlaget, men har inte beaktats i SKL:s prognos. I diagrammet nedan har dock denna effekt räknats in. Nästa prognos från Sveriges kommuner och landsting publiceras 17 augusti Om vi tillämpar prognosen från Sveriges kommuner och landsting på vår egen verklighet och gör en prognos över hur församlingarnas intäkter från kyrkoavgiften utvecklas år från år får vi följande bild: Årlig förändring av kyrkoavgiftsintäkten (exkl begravningsavgift, inkl slutavräkning) 8,0% 6,0% 6,3% 6,3% 5,4% 5,0% 5,5% 4,0% 3,5% 2,0% 2,4% 2,1% 0,6% 0,0% -2,0% ,5% ,2% -4,0% -6,0% Aprilprognosen -3,9% -4,9% Februariprognosen Prognosen baseras på SKL:s bedömning plus effekten av höjt grundavdrag. Till det har lagts en justering för effekten från fortsatt medlemsminskning i nuvarande takt och med hänsyn till att utträdarna har förhållandevis höga inkomster. Kyrkoavgiftssatserna har antagits ligga kvar på 2010 års nivå. Räknat i absoluta tal motsvarar intäktsminskningen år 2011 cirka 470 mnkr jämfört med 2010 och ytterligare cirka 580 mnkr 2012 jämfört med Det handlar alltså om en minskning av nivån på kyrkoavgiftsintäkten om nästan en miljard kronor över en tvåårsperiod. Dessutom fördröjs återhämtningen ett år till 2014 på grund av det höjda grundavdraget. I framtiden är det tänkt att ovanstående prognoser kommer att publiceras på Svenska kyrkans intranät. Ansvarig för prognoserna är Jan Östlund, ekonom på kyrkokansliet, e post: Sid 4

5 Gunnar Nygren går i pension Gunnar Nygren, chefscontroller på Kyrkokansliet går i pension under våren 2010 och ersätts av Magnus Kald. Magnus har en bakgrund som revisor, har doktorerat i företagsekonomi och har arbetat som redovisningschef och chefscontroller inom kraftindustrin och tranportsektorn. Prognoserna kommer fortsättningsvis att handläggas av Jan Östlund, som även administrerar utjämningssystemet. Bohusgården ligger naturskönt på en klippa invid Byfjorden med utsikt över inloppet till Uddevalla. Strukturutredningens diskussionsbetänkande Sju modeller för framtidens kyrka Den pågående Strukturutredningen har under våren skickat ut ett diskussionsbetänkande på remiss till församlingar, samfälligheter och stift. Kyrkokamerala föreningen har för avsikt att besvara remissen som skall vara inlämnad den 30 juni. Strukturutredningens ordförande Lars Johnsson (S) deltar som föreläsare på kyrkokamerala föreningens årskonferens i Uddevalla. Lars Johnsson (S) Utredningen har Kyrkostyrelsens uppdrag att med ett brett angreppssätt inför 2011 komma med förslag till förenklingar i organisationen på lokal nivå inom Svenska kyrkan. Även stiften och nationell nivå berörs i vissa av förslagen. I det diskussionsbetänkande som skickats ut presenteras sju modeller till framtida organisation. Vissa av modellerna är väldigt genomgripande, bl.a. föreslås att stiften eller nationella nivån kan komma att ta över ansvaret för resurstilldelning samt viss administration från församlingar, samfälligheter och stiften. I utredningen finns även förslag till andra organisatoriska lösningar för nuvarande flerpastoratssamfälligheter. Av diskussionsbetänkandet framgår att det bl.a. föreslås en ny typ av samfälligheter som skall kunna samarbeta omkring församlingsverksamhet på initiativ från församlingarna. I den utsträckning en samfällighet får ansvaret för visst församlingsarbete ska det finnas en pastoral ledning för detta arbete även om det är fråga om en flerpastoratssamfällighet. Antingen kan det vara en av samfällighetens kyrkoherdar som får ledningsansvaret eller också kan en särskild befattning för en präst inrättas för detta. Utredningen kommer att överlämna sitt förslag till Kyrkostyrelsen i april Sid 5

6 Den statliga begravningsutredningen Utredningen föreslår en huvudman per kommun Nikolai kyrkogård, Örebro kyrkogårdsförvaltning En begravningsutredning tillsatt av Kulturdepartementet med hovrättspresident Kathrin Flossing som ordförande har haft i uppdrag att utreda vissa begravningsfrågor. Den 1 oktober 2009 presenterades betänkandet Några begravningsfrågor (SOU 2009:79). För att minska skillnaderna i begravningsavgift föreslås i betänkandet att alla inom en kommun ska betala begravningsavgift enligt samma avgiftssats och att begravningsverksamheten på sikt ska bedrivas i större enheter. Ett antal åtgärder föreslås också för att höja begravningsombudens kompetens och förbättra kvaliteten på deras arbete. I betänkandet föreslås även att regeringen ska kunna meddela tillstånd för andra metoder än kremering för omhändertagande av stoft efter avlidna. En sådan metod skulle kunna vara den s.k. frystorkningsmetoden. Vidare föreslås att den längsta tillåtna tiden mellan dödsfall och begravning ska sänkas från två månader till en månad. Att begravningsverksamheten sköts ändamålsenligt är av stor betydelse. Det är bra att vi nu har fått en ordentlig genomlysning av området. Utredningen behandlar ett antal olika frågor och kommer att vara ett värdefullt underlag för det fortsatta arbetet, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i en kommentar. Begravningsutredningen föreslår att begravningsavgifterna inom en kommun fr.o.m ska utjämnas samt att det från 2018 endast skall finnas en huvudman per kommun. Kyrkokamerala föreningens styrelse är positiva till förslagen. Kathrin Flossing, ordförande Kyrkokamerala föreningens sammanfattande remissvar: Det är en god ordning att staten föreslår att begravningsavgifter fr.o.m ska utjämnas för en kommun samt fr.o.m bilda en huvudman per kommun för utförande av begravningsverksamheten. Det är genomgående bra förslag som lämnas men i några avseenden hade utredningen kunnat gå ännu längre. Vi föreslår utredningen att en huvudman bör omfatta mer än bara en kommun om invånarantalet i kommunen understiger invånare. Vårt förslag innebär att Svenska kyrkan genom Kyrkomötet måste fatta beslut om att tillåta skapande av sk. partiella samfälligheter för begravningsverksamheten. Vi föreslår även att ett begravningsombud ska genomgå en obligatorisk utbildning. Avslutningsvis bör Begravningsutredningen rikta statens uppmärksamhet på att klarlägga Svenska kyrkans skattesituation, för ökad samverkan och minskade kostnader inom begravningsverksamheten. Begravningsutredningens resultat kan bli riktgivande för den pågående Strukturutredningen. Sid 6

7 Arbetsformer i förändring församlingens uppgift och förutsättningar Är det lämpligt att Svenska kyrkan driver begravningsbyråer? Att kyrkan driver verksamheter i andra former än församlingar är inget nytt. I början av 1900 talet bildades stiftelser som byggde församlingshem och diakoniföreningar som både drev verksamhet och anställde personal. Per Eckerdal ordförande i utredningen. Direktiven till denna utredning, som är ett uppdrag från 2007 års kyrkomöte, fastställdes av kyrkostyrelsen den 22 april Kyrkomötets uppdrag till kyrkostyrelsen var att utreda församlingarnas förhållningssätt och arbetssätt när det gäller olika former av verksamheter som inte självklart ligger inom församlingens grundläggande uppgift, till exempel begravningsbyråer. Utredningen tog sig namnet Arbetsformer i förändring församlingens uppgift och förutsättningar. Utredningens ordförande Per Eckerdal finns med vid konferensen och redovisar utredningsarbetet och remissvaren till utredningen i ett av fem seminarier. Presentation av Annelie Westmalm Jag heter Annelie Westmalm och arbetar sedan år 2000 som kanslichef i Farsta församling i Stockholm. Innan dess tjänstgjorde jag många år i Tyresö som också är min hemförsamling. När jag fick min första tjänst i kyrkan tänkte jag att det kunde vara ett intressant arbetsområde några år men som så många andra administratörer blev jag kvar i kyrkans värld. Det har varit många roliga och intressanta år och arbetsfältet var betydligt vidare än jag föreställt mig innan jag började arbeta inom vår organisation. Omväxlingen är både tjusningen och ibland dilemmat i jobbet, tycker jag. Det jag ibland kan sakna är att möjligheten till fördjupning blir begränsad. Farsta församling är en relativt stor församling med närmare invånare, varav knappt 57 % tillhör Svenska kyrkan. Framtidsfrågor och frågor om medlemsvård behöver ha hög prioritet i Farsta församling. Det är en stor utmaning att försöka öka känslan av samhörighet för de människor som väljer att kvarstå som kyrkotillhöriga eller som begär inträde. Arbetet med barn och unga, inte minst genom skolkontakter, är och kommer att vara högprioriterade områden för oss i Farsta. Församlingens arbete behöver se olika ut i olika tider och det är viktigt att med tillförsikt söka nya vägar i denna uppgift. För mig har Kyrkokamerala föreningen haft stor betydelse under alla år jag arbetat i kyrkan. Den har inneburit många fina kontakter och ett viktigt erfarenhetsutbyte. När det gäller min uppgift i Kyrkokamerala föreningen blev jag invald som ersättare i föreningens styrelse vid årsmöte i Umeå i fjol. Är också sedan flera år en av kontaktpersonerna för de regionala träffarna i Stockholmsområdet. Vi träffas en gång per termin i någon av församlingarna. Vårens träff hade vi så sent som igår i Skärholmens församling och hade då besök av Stockholms biskop Eva Brunne och personal från kyrkokansliet i Uppsala som informerade om kyrkans intranät. Sid 7

8 Verksamhetsberättelse 2009 för Sveriges kyrkokamerala förening Hemsidan innehåller uppgifter om föreningen, stadgar, styrelse, nyhetsbrevet S et, information om årets konferens, årsmötesprotokoll samt övrig information om styrelsens arbete. Ordförande Magnus Evenseth har varit webbansvarig under året. Hemsidan återfinns på S:et, föreningens nyhetsbrev, har utkommit med ett nummer under Styrelsens ambition är att komma ut med några nummer per år för att ha en kontinuerlig kontakt med medlemmarna. S et har distribuerats via e post till medlemmarna. Under 2009 har sekreteraren Hans Persson varit redaktör för S et. Ingen redaktionskommitté har varit utsedd. Matrikeln för kyrkokamerala föreningen har uppdaterats via ett automatiskt genererat utskick via e post till medlemmar med aktuella e postadresser. Ett hundratal ändringar har anmälts. Enkät till medlemmarna. I samband med remissen för Styra och leda fick föreningen möjlighet att skicka ut en enkät till medlemmarna där frågor ställdes hur medlemmarna uppfattade styrelsens/föreningens arbete. Rikskonferensen 2009 i Umeå har upptagit en stor del av den gamla styrelsens arbete. Den nya styrelsen har ansvarat för planeringen av rikskonferensen 2010 i Uddevalla års rikskonferens var förlagd till Umeå (Folkets Hus). Till konferensen var 94 medlemmar anmälda. Dessutom en rad sponsorer och utställare. Bertil Burén, personalchef i Umeå kyrkliga samfällighet, var platsvärd för konferensen. Han hade, tillsammans med sina närmaste medarbetare, gjort ett bra förarbete. Detta tillsammans med fint väder bidrog till en lyckad konferens. Särskilt minns vi utflykten till Norrbyskär. Uppskattat besök på Norrbyskär. Foto: Magnus Evenseth Swedbanks chefsekonom Cecilia Hermansson får oväntat besök och blir ganska buffligt ifrågasatt av en gammal statsminister. Sid 8

9 Årsmötet 2009 i Umeå från vänster Bertil Burén, Torbjörn Zygmunt och Ann Britt Sparre års rikskonferens är förlagd till Uddevalla. Styrelsen har varit på plats och tittat på lokaler samt i övrigt förberett konferensen. Pether Axelsson, kanslichef i Uddevalla kyrkliga samfällighet kommer att vara platsvärd. Pether Axelsson, kanslichef i Uddevalla kyrkliga samfällighet. Representation Ordförande Ann Britt Sparre representerade föreningen på SKKF:s konferens Styrelsen finns inte representerad i KRED (Svenska kyrkans redovisningskommitté). Remisser Under 2009 har styrelsen avlämnat remissvar på den kyrkliga utredningen Styra och leda. Kyrkokameralas styrelse har motsatt sig utredningens förslag om att kyrkoherden skall leda all verksamhet i församlingar och pastoratssamfälligheter. Förslaget om kyrkoherdens nya ställning har antagits av kyrkomötet under hösten Styrelsen har redovisat remissvaret vid årskonferensen i Umeå. Regionträffar Regionansvariga Regionträffar hålls över hela landet. Utöver dessa värdefulla kontakter samråder många medlemmar med varandra i förenings och förvaltningsangelägenheter. Regionerna har möjlighet att erhålla bidrag till föreläsare. Bidrag beviljas efter ansökan av styrelsen. Under år 2010 planerar styrelsen att utse regionansvariga för att samordna arbetet i regionerna. Sid 9

10 Medlemsutveckling Under verksamhetsåret har 20 befattningshavare antagits som nya medlemmar efter sedvanlig prövning i enlighet med föreningens stadgar. 9 medlemmar har lämnat föreningen genom att de övergått till annan tjänst, ej betalt medlemsavgift eller begärt utträde. Föreningen hade ca 440 medlemmar. Styrelsen för Kyrkokamerala på hotell Bohusgården, bakre raden från vänster Hans Persson, sekreterare, Annelie Westmalm, ersättare, Magnus Evenseth, ordförande, Bengt Ersson, ersättare, Främre raden Gunilla Sandgren, vice ordförande, Ann Christin Hansson, sponsoransvarig/ledamot och Lennart Johansson, kassör. Stockholm Magnus Evenseth, ordförande Lennart Johansson, kassör Gunilla Sandgren, vice ordf. Hans Persson, sekreterare Ann Christin Hansson, ledamot Konferenslokalen heter Skagerack och är nybyggd. Spa avdelningen innehåller bland annat pool. Sid 10

11 Pilotprojekt i Västerås stift Servicebyrån i Falun Administrativa tjänster till salu. Västerås stift driver 2007 t.o.m. 2010, inom ramen för sin främjandeuppgift, ett pilotprojekt omkring en Servicebyrå för administrativa tjänster åt församlingar och samfälligheter. Mats Lindell är initiativtagare och projektledare för Servicebyrån. Varför Servicebyrå? Det finns efterfrågan på dessa tjänster från församlingar och samfälligheter som idag kan ha svårt att finansiera eller rekrytera kompetent personal. Mats Lindell, projektledare Hur många kunder har ni idag? Servicebyrån hanterar nu redovisning och personaladministration för 10 församlingar, 27 stiftelser, 1 stiftsgård/stiftelse och 1 ekonomisk förening. Totalt upprättas 39 bokslut per år. Förhandlingar förs f.n. med flera församlingar/ samfälligheter om framtida samverkan. Hur hanterar ni momsen? Vi fakturerar moms för våra tjänster. Har ni hunnit utvärdera verksamheten? Vi har genomfört en enkät till våra kunder och det visar sig att de är väldigt nöjda med den service man får från Servicebyrån. Vad är dina erfarenheter? Att det mycket väl går att rationalisera den ekonomi och personaladministrativa verksamheten så att det trots momspålägg blir billigare att samverka med servicebyrå än att driva egen administration. Är detta en lösning du vill rekommendera andra? Absolut! Jag är 100 % säker på att detta är ett koncept som håller långt i framtiden. Strukturutredningen är ju också inne på denna linje. På vilket sätt bidrar Västerås stift ekonomiskt till verksamheten? På Servicebyrån är en personalsekreterare och 50 % ekonomikonsult Placerade, vilka finansieras inom främjandeuppgiften. Går Servicebyrån med vinst? Servicebyrån har intäkter som täcker kostnaderna för de samverkansuppdrag som avtalats. Avsikten är inte att stiftet skall tjäna pengar på verksamheten. Det skall gå runt men inte mer. Under projekttiden erhölls bidrag från nationell nivå. Dessa har nu utgått och servicebyrån står på egna ben. Fakta Stiftsfullmäktige i Västerås stift har beslutat att göra Servicebyrån permanent efter projekttidens slut från 1 januari Servicebyrån har följande kunder S:t Tuna och Torsångs kyrkliga samfällighet (Borlänge), Falu KS, Sundborns församling, Åls församling samt ett antal stiftelser och föreningar. Totalt har dessa församlingar medlemmar vilket utgör 20 % av stiftet. Servicebyråns personal 2 redovisningskamrerer 2 lönekamrerer 2 ekonomiassistenter 1 personalsekreterare 1 projektledare Totalt 8,0 tjänster Servicebyrån hanterar leverantörsfakturor kundfakturor Mats Lindell, bokföringsverifikat. projektledare inbetalningar löner/arvoden inkomstuppgifter Bidrag från nationell nivå tkr tkr tkr Sid 11

12 Nyhetsbrev för Sveriges kyrkokamerala förening Redaktör: Hans Persson Ansvarig utgivare: Magnus Evenseth Lundby församling Box Göteborg tel hemsida: e post: Få betalade medlemsavgiften år 2009 Det är dålig disciplin vad beträffar betalning av medlemsavgifter. Förra året betalade endast 216 personer medlemsavgiften. Styrelsen uppmanar nu de medlemmar som inte betalt avgiften för år 2009 att göra detta. Är du osäker om du har betalt medlemsavgiften kan du kontakta vår kassör Konferens måndag onsdag i framtiden Styrelsen föreslår att föreningen skall byta dagar för kommande konferenser. Motivet är att slippa kollision med skolavslutning/ examen. Förslaget är att konferensen skall äga rum samma vecka fast måndag till onsdag i framtiden. Styrelsen har utsett Regionansvariga För att utveckla föreningens regionala arbeta så har styrelsen utsett regionansvariga. De regionansvariga skall rekrytera nya medlemmar, hålla kontakten och förmedla kontakter mellan medlemmar, vara med och arrangera regionala samlingar samt förmedla frågeställningar till styrelsen. En idé som finns i styrelsen är att regionavdelningarna skall få tid till samling på årskonferensen. Region Regionansvarig Gävle Dala Hans Persson / Ann Christin Hansson Mälardalen Anneli Westmalm / Christina Jansson Linköping Eva Andersson, Nyköping Norra Härnösands stift Kerstin Burén, Sundsvall Luleå stift Bengt Ersson, Nederluleå Södra (Lunds stift) Ingvar Blomqvist, Helsingborg Värmland/Dalsland Vakant Västra (Göteborgs stift) Vakant Växjö Ann Britt Sparre, Nybro Bäckebo Gotland Hans Nilsson, Visby stift Styrelsen saknar regionansvariga för Värmland/Dalsland och Västra. Är du intresserad av uppdraget kontakta då vår ordförande Sid 12

Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd

Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd oktober 2007 Innehållsförteckning Registrering av in- och utträden inför inkomståret 2008... 2 Sista dagen för att registrera rättelser/ändringar... 2 Skatteverket har

Läs mer

Anmälan av kandidater vid kyrkliga val kyrkomötet 1)

Anmälan av kandidater vid kyrkliga val kyrkomötet 1) Blankett 5 Anmälan av kandidater vid kyrkliga val kyrkomötet 1) Upplysningar om anmälan av kandidater finns på sidan 7. Blanketten ska skickas till respektive stiftsstyrelse, se sidan 8 för adress. Var

Läs mer

SVERIGES KYRKOGÅRDS- OCH KREMATORIEFÖRBUND Rikskonferens på Lidingö den 23-24 maj 2011 på Skogshem & Wijk Tema: Konsten att Samverka

SVERIGES KYRKOGÅRDS- OCH KREMATORIEFÖRBUND Rikskonferens på Lidingö den 23-24 maj 2011 på Skogshem & Wijk Tema: Konsten att Samverka SVERIGES KYRKOGÅRDS- OCH KREMATORIEFÖRBUND Rikskonferens på Lidingö den 23-24 maj 2011 på Skogshem & Wijk Tema: Konsten att Samverka Skogshem & Wijk Konferenscenter Lidingö kyrka Lidingö kyrkogård. Dödsängeln

Läs mer

Samverkansprojektet. Samverkanskonferens på Graninge 2010-11-08 alt. 2010-11-09 SE10

Samverkansprojektet. Samverkanskonferens på Graninge 2010-11-08 alt. 2010-11-09 SE10 Samverkansprojektet i Stockholms stift Samverkanskonferens på Graninge 2010-11-08 alt. 2010-11-09 SE10 Välkommen Ökat främjandeansvar - Administration och teknik Frigöra resurser till församlingarnas grundläggande

Läs mer

RFb De riktade församlingsbidragen Åke Nordlundh Petra Forsberg

RFb De riktade församlingsbidragen Åke Nordlundh Petra Forsberg RFb De riktade församlingsbidragen Åke Nordlundh Petra Forsberg Kyrkomötet 2009 extra pengar Allmänt bidrag - Strategiska insatser - 100 mkr/år 2011 och 2012 - Utbetalas till enheterna Riktat församlingsbidrag

Läs mer

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Inbjuder till

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Inbjuder till Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och Inbjuder till Kyrkogårdskongress den 8-9 september 2015 i Norrköping Program även på kvällen den 7 september Utmaningar inom begravningsverksamheten VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 18.00-20.00

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 18.00-20.00 2012-10-30 Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 18.00-20.00 ande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Nilsson, ordförande Kärstin Brattgård Kerstin Wettergren

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Kyrkogårdsutskottet 50-58 1(5)

Kyrkogårdsutskottet 50-58 1(5) PROTOKOLL PARAGRAF NR SIDA Kyrkogårdsutskottet 50-58 1(5) PLATS DATUM OCH TID FÖR MÖTET Skogskyrkogården, Norrahammars vägen 1, 553 39 Jönköping 2014-10-01 kl. 17.30-20.00 BESLUTANDE Eva Logan Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Plats och tid Pastoratsgården Örslösa kl. 19.00 21.15 ande Kerstin Hennersten, ordförande Sture Eliasson Göran Kjörk Christina Fredriksson Inger Nyqvist Urban Sand Lennart

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Kammarkollegiets ställningstaganden

Kammarkollegiets ställningstaganden Kammarkollegiet FÖRVALTNINGSRÄTTSLIGA ENHETEN INFORMATION 1 (5) Kammarkollegiets ställningstaganden I PM inför fastställande av avgiftssatser för begravningsavgift, i beslut om avgiftssatser och i remissvar

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Länsbygderådet Sörmland

Länsbygderådet Sörmland Länsbygderådet Sörmland Nyhetsbrev mars 2015 Hej! Här kommer årets andra Nyhetsbrev med aktuell info från Länsbygderådet. Nyhetsbrev med aktuell information, tips om aktiviteter och kompete nsutvecklande

Läs mer

Anmälan av företrädare i ett stift för en nomineringsgrupp vid kyrkliga val

Anmälan av företrädare i ett stift för en nomineringsgrupp vid kyrkliga val Blankett 1B Anmälan av företrädare i ett stift för en nomineringsgrupp vid kyrkliga val Ombudet för en nomineringsgrupp som har ansökt om registrering av sin gruppbeteckning för val till Kyrkomötet kan

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Protokoll från Länshandikapprådets sammanträde

Protokoll från Länshandikapprådets sammanträde PROTOKOLL Central förvaltning Sammanträde 2014-04-16 34 43 Sida 1 (7) från s sammanträde Tid: 2014-04-16 kl 13.30 16.00 Plats: Landstingshuset, Futurum, Falun Beslutande Sören Bertilsson (S), 1:e vice

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkoråd Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Bollmoradalens församlingscentrum, sammanträdesrummet. onsdagen den 29 januari 2014, kl 18.00 19.10 Iréne Pierazzi,

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Dagordning årsmöte 2012-02-02 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

PROTOKOLL Presidiet. 2007-09-27 Nr 2/07

PROTOKOLL Presidiet. 2007-09-27 Nr 2/07 1 (5) Tid: 19.30-20.15 Plats: Närvarande: Telefonsammanträde Ledamöter Ulla Y Gustafsson, ordförande Kurt Kvarnström, vice ordförande Alf Svensson, kassör Ulla Norman, sekreterare 1 Sammanträdets öppnande

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Protokollet är justerat 2014-04-16

Protokollet är justerat 2014-04-16 Plats och tid Närvarande Ej närvarande Övriga deltagande: Sammanträdesrummet i Aneby kyrka tisdagen den 08 april kl 16.00 20.30 Caroline von Wachenfelt, ordförande Göran Tranell Marianne Gustafsson Tjitte

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014. Styrelsen för Tekniska föreningen i Uppsala lämnar följande verksamhetsberättelse för 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014. Styrelsen för Tekniska föreningen i Uppsala lämnar följande verksamhetsberättelse för 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Styrelsen för Tekniska föreningen i Uppsala lämnar följande verksamhetsberättelse för 2014 MEDLEMMAR Antalet betalande medlemmar i föreningen är 150, och därtill kommer ca 160

Läs mer

Verksamhetsberättelse Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, verksamhetsår 2011-07-01 2012-06-30.

Verksamhetsberättelse Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, verksamhetsår 2011-07-01 2012-06-30. Verksamhetsberättelse Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, verksamhetsår 2011-07-01 2012-06-30. Styrelse: ordförande vice ordförande sekreterare Jan-Olof Hägmark Borås kassör (tom 2011-12-31) kassör (from

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Arkivet, Klockargården, Huddinge

Arkivet, Klockargården, Huddinge Plats och tid Tisdag 20 april kl 09.00-16.00 i Klockargården, Huddinge, 26-28 Onsdag 21 april kl 09.00-17.00 på Lida konferensanläggning, Tullinge, 29-36 Beslutande Jaan Ruusa i st f Gunilla Helmerson

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Stig Lampinen (t) Monika Simu (c) Desirée Waranperää Krutrök (s) Roland Hemphälä, Kh

Stig Lampinen (t) Monika Simu (c) Desirée Waranperää Krutrök (s) Roland Hemphälä, Kh 1(5) Plats och tid: Beslutande: Församlingsgården, Övertorneå torsdagen den 22 januari 2015 kl: 09.00-12.00 Kent Alanentalo (t) Stig Lampinen (t) Monika Simu (c) Desirée Waranperää Krutrök (s) Roland Hemphälä,

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22)

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) Aktiespararna Sundsvall 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) 2007 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Allmänt Sundsvall lokalavdelning är en av Sveriges Aktiesparares

Läs mer

Protokoll. Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen. Nr: 6 2010/2011. Tid: Lördagen den 23 oktober 2010, kl. 13.00 16.10.

Protokoll. Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen. Nr: 6 2010/2011. Tid: Lördagen den 23 oktober 2010, kl. 13.00 16.10. Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 6 2010/2011 Tid: Lördagen den 23 oktober 2010, kl. 13.00 16.10. Plats: De Klomp, S:t Larsgatan 13, Linköping. Ledamöter: Rick Gordon Lindqvist, ordförande

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Svensk Internmedicinsk förenings 46:e årsmöte Onsdag 26 september 2012 Clarion Hotell Gillet, Uppsala Föredragningslista 1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Info Begravningsombuden. SKKF kongress Stockholm 27 maj 2013

Info Begravningsombuden. SKKF kongress Stockholm 27 maj 2013 Info Begravningsombuden SKKF kongress Stockholm 27 maj 2013 Lag från 1/5 2012 Begrepp inom Begravningsverksamheten Askgravplats (Urngrav med särskilda regler) Askgravlund (Minneslund med särskilda undantag)

Läs mer

Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Josefina Simu (s)

Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Josefina Simu (s) 1(8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Övertorneå församlingsgård Kl 09.00 11.00 Kent Alanentalo, ordf. Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Josefina

Läs mer

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar.

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. 2015 Vill du bli en ännu bättre chef? 2014 Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. Få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Vision arrangerar en mängd utbildningar

Läs mer

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Från och med mars 2015 avslutar vi samaviseringen med Unionens a-kassa. Idag betalar medlemmar som är med både i Unionen och Unionens a-kassa båda sina medlemsavgifter

Läs mer

Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg

Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR POSK I Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg Kaffe och smörgås till självkostnadspris serveras kl.

Läs mer

Ordförande hälsar nedanstående, närvarande välkomna till styrelsens första möte, och förklarar sammanträdet öppnat.

Ordförande hälsar nedanstående, närvarande välkomna till styrelsens första möte, och förklarar sammanträdet öppnat. 1 Styrelsen för Protokoll Föreningen Kommunala miljöchefer 2003-11-21 Plats: Miljöförvaltningen i Stockholm Tid: 2003-11-21, Kl 10.00-14.00 Närvarande: Ann-Britt Svedberg, ordförande Christer Persson Högni

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2015-04-28 1 (7) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 28 april 2015 klockan 19.00 20.25 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses justera Gerhard Nuss, Josephine

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Antagna vid konstituerande stämma 2012-11-15 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen för byggvarudeklarationer. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110124 Plats och tid Beslutade Bengtsfors 9.00-12.30 samt 13.30-16.00 LLG Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf.

Läs mer

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 2012-03-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 ande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Nilsson, ordförande Anita Jonasson Kroon Anna Lundblad Mårtensson

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-12-12 1 (10) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdagen den 12 december kl 19.30-21.40 Ledamöter enligt bilaga 1/14 Tjänstgörande ers enligt bilaga 1/14 Ersättare enligt

Läs mer

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell 1 Årsmötets öppnande. Ingvar Bingman öppnade årsmötet med att hälsa samtliga välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande. Årsmötet var behörigen utlyst. 3 Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

Kollegiala hälsningar Marita Brodin Kyrkovalets informatör

Kollegiala hälsningar Marita Brodin Kyrkovalets informatör göra utskick riktade till den här viktiga gruppen. Låt oss göra det, låt oss bygga den här kontaktvägen! Exakt hur man gör den här registreringen kommer anvisningar om i ett utskick riktat till ansvarig

Läs mer

Kyrkogårdsutskottet 69-78 1(5)

Kyrkogårdsutskottet 69-78 1(5) PROTOKOLL PARAGRAF NR SIDA Kyrkogårdsutskottet 69-78 1(5) PLATS DATUM OCH TID FÖR MÖTET Sofiagården, Kapellgatan 8, Jönköping 2014-12-10 kl. 17.30-18.45 BESLUTANDE Eva Logan Jansson (S), ordförande Bert-Åke

Läs mer

Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS

Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Petra Sundström 2015-05-21 OSN-2015-0204 Omsorgsnämnden Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Åklagarmyndigheten har med stöd av bidrag från Satsa friskt byggt upp en organisation för psykosocialt omhändertagande vid hot och våld. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Dagordning årsmöte 2011-02-03 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Webbaserat styrelsemöte den 18/5 kl 19.00-21.00. Närvaro: via Skype

Webbaserat styrelsemöte den 18/5 kl 19.00-21.00. Närvaro: via Skype Webbaserat styrelsemöte den 18/5 kl 19.00-21.00 Närvaro: via Skype Anna-Carin Forsman (A-C F) Anne Heino ( AH) Louise Nilsson (LN) Marie Persson (MP) Josephine Halldén Isaksson (JHI) Camilla Höglund (CH)

Läs mer

Nyhetsbrev från Kanslistöd

Nyhetsbrev från Kanslistöd Nyhetsbrev från Kanslistöd April månad 2010 Innehållsförteckning Vigselbehörighet för Svenska kyrkans präster... 2 Beslutsunderlag i Kbok2003: Personen har invandrat till Sverige... 2 Förändring av epost-lösenordspolicyn

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25 1 Mötets öppnande SIM s ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst med kallelse publicerad via föreningens hemsida

Läs mer

Verksamhetsberättelse Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, verksamhetsår 2012-07-01 2013-06-30.

Verksamhetsberättelse Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, verksamhetsår 2012-07-01 2013-06-30. Verksamhetsberättelse Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, verksamhetsår 2012-07-01 2013-06-30. Styrelse: Malte Sahlgren Malmö ordförande Arne Elg Sandviken vice ordförande Mats Larsson Stockholm sekreterare

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Protokoll från styrelsemöte 26 april 2014 Lokal; Hemma hos Maria i Dalby-Viggeby Jerusalem utanför Uppsala Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren,

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur Minnesanteckningar Möte 1 Mötesdatum 2012-03-16 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-03-16 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl

Läs mer

Styrdokument APSE & APSE-kommittén

Styrdokument APSE & APSE-kommittén & APSE-kommittén Malin Sääf 2014-12-01 (rev. efter årsmöte 2014) och APSE-kommitté - syfte, funktion och administration 1. Bakgrund... 2 2. Namn... 2 3. Övergripande syfte... 2 4. Adress... 2 5. Hemsida...

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.00 22.00. Justering: Vara pastorsexpedition den 15 oktober kl. 16.00. Ordförande...

Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.00 22.00. Justering: Vara pastorsexpedition den 15 oktober kl. 16.00. Ordförande... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets Kyrkonämnd Sammanträdesdatum: 2009-10-14 Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.00 22.00 Beslutande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 78-95

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Deltagare Ronny Spångberg ordförande Katharina Sjögren Edström vice ordförande Annika Ramsell kassör Jussi Koreila vice kassör Jonas Jonsson vice sekreterare

Läs mer

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd Sidan 1 av 6 Kyrkoråd Datum 2014-01-28 Plats Vadstena församlingshem kl 17.00-19.05 Beslutande Ingemar Falk ordförande Inga Björklund ledamot Eva Malmberg Gudrun Bramstorp Hovnert Christer Casell tom 16

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE STADGAR FÖR RADIO SHORE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 NAMN, SYFTE OCH VISION 4 1.1 NAMN OCH SYFTE 4 1.2 VISION 4 2 MEDLEMSKAP 4 2.1 INTRÄDE 4 2.2 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 5 2.3 UTESLUTNING 5 3 MEDLEMSAVGIFT

Läs mer

Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson

Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Plats och tid Mariagården, kl 18.30-19.30 Beslutande Evy Pettersson, ordförande Madeleine Zetterqvist, Birgitta Gamelius, Jan-Ingemar Berthilsson, Håkan Claesson, Ulla Olsson,

Läs mer

STADGAR. a) har relevant akademisk utbildning eller mångårig chefserfarenhet från befattning inom företags eller organisations ledningsgrupp

STADGAR. a) har relevant akademisk utbildning eller mångårig chefserfarenhet från befattning inom företags eller organisations ledningsgrupp STADGAR för Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter, ESK antagna vid föreningens bildande 1989-09-01 och reviderade vid årsmöten 1989, 1994, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2010 och 2011. 1 Föreningens

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 1. Kansliet Styrelsekonferensen Två ansökningar om medlemskap i HSO Stockholms län Ordförandestämman den 28 november Ledigt rum Vikariat

Läs mer

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö 12 mars 2010 1 Plats och tid Riksdagshus 7-9, Stockholm, fredag den 12 mars, kl. 10.00-14.30 ande Kurt Kvarnström, Södra Dalarnas samordningsförbund Alvi Berglund, Finsam Östersund Marie Litholm, Samordningsförbundet

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 12 mars 2014 Plats: Föreningslokalen på Drottninggatan 2, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Anneli Persson, kassör

Läs mer