Dags för årets konferens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dags för årets konferens"

Transkript

1 S et 140 anmälningar till konferensen Dags för årets konferens Innehåll Torbjörn Zygmunt 2 Helén Källholm 3 Dystra prognoser 4 Strukturutredningen 5 Begravningsutredningen 6 Arbetsformer i förändring 7 Annelie Westmalm 7 Verksamhetsberättelse 8 Bohusgårdens hotell och konferens med utsikt över Byfjorden och Uddevallabron. Hjärtligt välkommen till årets konferens med Kyrkokamerala föreningen. Konferensen äger rum 8 10 juni på hotell Bohusgården i Uddevalla. Huvudföreläsare första dagen är etnologen Gillis Herlitz som föreläser på temat kommunikation i förändringstider. Andra teman för konferensen är två kyrkliga utredningar Strukturutredningen med Lars Johnsson samt i seminarieform Arbetsformer i förändring om kyrkliga bolag med Per Eckerdal. Vidare bjuds på ekonomiföredrag av Maria Lundqvist Marti, Swedbank, aktualitetsinformation från Kyrkokansliet och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation samt ett antal intressanta seminarier. Inte att förglömma trevliga kvällsaktiviteter med bl.a. båtrundtur i Byfjorden med skaldjursbuffé på den anrika badorten Gustafsberg. Konferensanläggningen är delvis nybyggd med bl.a. stort auditorium och stor utställningshall för våra sponsorer. Det finns också SPA anläggning med pool på hotellet. VÄLKOMMEN TILL UDDEVALLA, konferensen kan börja. S et Nyhetsbrev för 440 medlemmar inom Sveriges kyrkokamerala förening. Nyhetsbrevet skickas via e post till medlemmarna och finns publicerad på föreningens hemsida : Medlemsavgift Medlemsavgiften är 100 kronor och betalas till plusgiro Länk till faktura: se/media/uddevallafiler/me dlfaktura.pdf Faktura för

2 Torbjörn Zygmunt tackar för sig. Foto: Magnus Evenseth En gång kyrkokamrer alltid kyrkokamrer 38 år har gått sedan min första konferens i Kristianstad då Paul Stenqwist lämnade över ordförandeklubban till min kanslichef i Huddinge kyrkliga samfällighet Hjalmar Söderström. Jag har nog deltagit i 36 eller 37 av alla dessa konferenser. Kyrkokamerala konferensen blev omedelbart ett viktigt forum för att knyta kollegiala kontakter, utbyta erfarenheter och lyssna på intressanta föreläsare. Kommer just nu inte ihåg alla men minns t ex Klas Eklund och Bengt Dennis. Till dessa rikskonferenser kommer ett antal regionala konferenser som jag bevistat dels i Stockholmsregionen dels som inbjuden talare vid ett par tillfällen ute i landet. Dessa blev för min del viktiga mötesplatser då tid för frågor och samtal lyfte viktiga frågeställningar. Under alla dessa 38 år har ju hela världen förändrats på ett dramatiskt sätt. Nämner bara några enorma händelser eller företeelser. Berlinmurens och Sovjetunionens fall Internet etableras. Tillsammans med mobiltelefoni och numer de sk sociala medierna blir dessa tekniker en naturlig och viktig del av vår vardag. Genmodifiering och miljöteknik är numer en del av vår vardag. Snart kommer nanoteknik med stormsteg. Sveriges kanske största privatisering dvs kyrkans skiljande (nya relationer) från staten när kyrkan lämnar den offentliga sfären och går över till den ideella sektorn. Själv hade jag förmånen att, som expert, medverka i två av de statliga och inomkyrkliga utredningarna. Egendomsutredningen, som Kammarkollegiet gjorde samt den inomkyrkliga Ekonomiutredningen. Den kamerala yrkeskåren har förändrats under senare år. Dels har en tydlig och naturlig föryngring skett dels har de yngre kamrerarna, som jag uppfattar det, bättre och modernare utbildning som höjer kompetensen generellt sett. Jag har aldrig varit ledamot av föreningens styrelse men har istället haft förmånen att bekläda det mycket viktiga och mycket roliga uppdraget som klubbmästare. Kommer just nu inte ihåg exakt vilka årtal men minns att vi haft ett flertal konferensmiddagar i synnerligen pampiga slottssalar. Örebro slott, Åbo slott, Västerås slott (Westra Aros pijpare underhöll) och Uppsala slott är några minnesvärda middagslokaler. 50 årsjubileet i Halmstad Tylösand blev något alldeles extra, dels för det påkostade fyrverkeriet dels för det mycket proffsiga rock n roll numret då bandet (2 artister vill jag minnas) hela tiden stegrade stämningen genom låtvalen dels genom ständiga klädbyten utan att ta paus. Ruskigt professionellt. Själv njöt jag mest av Sid 2

3 Stoneslåtarna som kördes snabbt och proffsigt. Roligaste minnet denna gång var nog ändå alla förvånade miner när kamrerare, gäster, utställare och sponsorer sneglade på varandra för att se om det var ok att delta i de applåder och dansmoment som orkestern beordrade fram. Kyrkokamrerarens och kanslichefens yrkesroll har varit relativt oförändrad under alla dessa år. Nya kompetenser har tillkommit som fastighetschefer och personalchefer. Den stora frågan har under alla år varit hur kamrerarna och framförallt kanslicheferna (i samfälligheterna) ska relatera till kyrkoherdarna. Ett par beslut från överklagandenämnden klargjorde hur kyrkoordningen borde tillämpas, dvs var gränssnittet går till kyrkoherden. Men den stora förändringen är just nu på väg att införas. Utredningen som presenterade sina förslag i betänkandet Styra och leda ska under 2010 slå igenom och kyrkoherden ska generellt sett alltid vara högste chef. Föreningen har tillsammans med Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer FSK motsatt sig denna förändring. Församlingsförbundets starkaste invändning gällde det faktum att denna nyordning inte är genomtänkt då den inte omfattar en lösning som gäller flerpastoratssamfälligheterna. En kyrka med två system känns inte genomtänkt. Att nu lämna yrkeslivet, arbetskamrater och kollegor runt om i landet känns både naturligt och vemodigt. Nu väntar annat som t ex golf, barnbarn, trädgård, resor, böcker mm mm, Med dessa ord tackar jag för mig och önskar er alla framgångsrika och roliga år framöver. Torbjörn Zygmunt Namn: Helén Källholm Ålder: 52 år Familj: sonen Jacob 20 år Intressen: Resor, vänner, golf, litteratur Vision: Inför mitt tillträde 15 augusti läser jag in, analyserar och ska i dialog med styrelsen ta fram en handlingsplan. Medlem i kyrkokamerala?:jag har aldrig som Torbjörn varit kyrkokamrer men jag har erfarenhet som ekonomichef så vi får se! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, nytt namn och ny direktör. I sommar går Torbjörn Zygmunt i pension från tjänsten som förbundsdirektör och styrelsen har anställt Helén Källholm, 52 år, till ny direktör och chef för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Hon tillträder tjänsten i mitten av augusti. Helen kommer närmast från en tjänst som ekonomichef på Ersta diakoni. I samband med årsskiftet bytte Svenska kyrkans Församlingsförbund namn till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Under åren förändras organisationen då de nuvarande stiftsförbunden avskaffas och istället bildas arbetsgivarkonferenser med väsentligt färre förtroendevalda än idag. Av stiftsförbundens 11 st handläggare anställs 9 st av arbetsgivarorganisationen som regionala arbetsgivarkonsulter. Utöver personalfrågor och avtalsfrågor arbetar arbetsgivarorganisationen med service, rådgivning och utbildning inom begravnings och fastighetsfrågor. Sid 3

4 Dystra ekonomiska prognoser för åren Lågkonjunkturen slår hårt mot kyrkans ekonomi åren Det handlar om en minskning av nivån på kyrkoavgiftsintäkten om nästan en miljard kronor över en tvåårsperiod. Fem gånger per år publicerar Sveriges kommuner och landsting (SKL) en prognos över skatteunderlagets utveckling de närmaste åren (SKL cirkulär 10:12). Den senaste prognosen publicerades den 26 april. Jämfört med februariprognosen innebär den en försämring för inkomståret 2010 och en förbättring för 2011 och Effekten av det höjda grundavdraget för pensionärer bedöms motsvara 0,94% av skatteunderlaget, men har inte beaktats i SKL:s prognos. I diagrammet nedan har dock denna effekt räknats in. Nästa prognos från Sveriges kommuner och landsting publiceras 17 augusti Om vi tillämpar prognosen från Sveriges kommuner och landsting på vår egen verklighet och gör en prognos över hur församlingarnas intäkter från kyrkoavgiften utvecklas år från år får vi följande bild: Årlig förändring av kyrkoavgiftsintäkten (exkl begravningsavgift, inkl slutavräkning) 8,0% 6,0% 6,3% 6,3% 5,4% 5,0% 5,5% 4,0% 3,5% 2,0% 2,4% 2,1% 0,6% 0,0% -2,0% ,5% ,2% -4,0% -6,0% Aprilprognosen -3,9% -4,9% Februariprognosen Prognosen baseras på SKL:s bedömning plus effekten av höjt grundavdrag. Till det har lagts en justering för effekten från fortsatt medlemsminskning i nuvarande takt och med hänsyn till att utträdarna har förhållandevis höga inkomster. Kyrkoavgiftssatserna har antagits ligga kvar på 2010 års nivå. Räknat i absoluta tal motsvarar intäktsminskningen år 2011 cirka 470 mnkr jämfört med 2010 och ytterligare cirka 580 mnkr 2012 jämfört med Det handlar alltså om en minskning av nivån på kyrkoavgiftsintäkten om nästan en miljard kronor över en tvåårsperiod. Dessutom fördröjs återhämtningen ett år till 2014 på grund av det höjda grundavdraget. I framtiden är det tänkt att ovanstående prognoser kommer att publiceras på Svenska kyrkans intranät. Ansvarig för prognoserna är Jan Östlund, ekonom på kyrkokansliet, e post: Sid 4

5 Gunnar Nygren går i pension Gunnar Nygren, chefscontroller på Kyrkokansliet går i pension under våren 2010 och ersätts av Magnus Kald. Magnus har en bakgrund som revisor, har doktorerat i företagsekonomi och har arbetat som redovisningschef och chefscontroller inom kraftindustrin och tranportsektorn. Prognoserna kommer fortsättningsvis att handläggas av Jan Östlund, som även administrerar utjämningssystemet. Bohusgården ligger naturskönt på en klippa invid Byfjorden med utsikt över inloppet till Uddevalla. Strukturutredningens diskussionsbetänkande Sju modeller för framtidens kyrka Den pågående Strukturutredningen har under våren skickat ut ett diskussionsbetänkande på remiss till församlingar, samfälligheter och stift. Kyrkokamerala föreningen har för avsikt att besvara remissen som skall vara inlämnad den 30 juni. Strukturutredningens ordförande Lars Johnsson (S) deltar som föreläsare på kyrkokamerala föreningens årskonferens i Uddevalla. Lars Johnsson (S) Utredningen har Kyrkostyrelsens uppdrag att med ett brett angreppssätt inför 2011 komma med förslag till förenklingar i organisationen på lokal nivå inom Svenska kyrkan. Även stiften och nationell nivå berörs i vissa av förslagen. I det diskussionsbetänkande som skickats ut presenteras sju modeller till framtida organisation. Vissa av modellerna är väldigt genomgripande, bl.a. föreslås att stiften eller nationella nivån kan komma att ta över ansvaret för resurstilldelning samt viss administration från församlingar, samfälligheter och stiften. I utredningen finns även förslag till andra organisatoriska lösningar för nuvarande flerpastoratssamfälligheter. Av diskussionsbetänkandet framgår att det bl.a. föreslås en ny typ av samfälligheter som skall kunna samarbeta omkring församlingsverksamhet på initiativ från församlingarna. I den utsträckning en samfällighet får ansvaret för visst församlingsarbete ska det finnas en pastoral ledning för detta arbete även om det är fråga om en flerpastoratssamfällighet. Antingen kan det vara en av samfällighetens kyrkoherdar som får ledningsansvaret eller också kan en särskild befattning för en präst inrättas för detta. Utredningen kommer att överlämna sitt förslag till Kyrkostyrelsen i april Sid 5

6 Den statliga begravningsutredningen Utredningen föreslår en huvudman per kommun Nikolai kyrkogård, Örebro kyrkogårdsförvaltning En begravningsutredning tillsatt av Kulturdepartementet med hovrättspresident Kathrin Flossing som ordförande har haft i uppdrag att utreda vissa begravningsfrågor. Den 1 oktober 2009 presenterades betänkandet Några begravningsfrågor (SOU 2009:79). För att minska skillnaderna i begravningsavgift föreslås i betänkandet att alla inom en kommun ska betala begravningsavgift enligt samma avgiftssats och att begravningsverksamheten på sikt ska bedrivas i större enheter. Ett antal åtgärder föreslås också för att höja begravningsombudens kompetens och förbättra kvaliteten på deras arbete. I betänkandet föreslås även att regeringen ska kunna meddela tillstånd för andra metoder än kremering för omhändertagande av stoft efter avlidna. En sådan metod skulle kunna vara den s.k. frystorkningsmetoden. Vidare föreslås att den längsta tillåtna tiden mellan dödsfall och begravning ska sänkas från två månader till en månad. Att begravningsverksamheten sköts ändamålsenligt är av stor betydelse. Det är bra att vi nu har fått en ordentlig genomlysning av området. Utredningen behandlar ett antal olika frågor och kommer att vara ett värdefullt underlag för det fortsatta arbetet, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i en kommentar. Begravningsutredningen föreslår att begravningsavgifterna inom en kommun fr.o.m ska utjämnas samt att det från 2018 endast skall finnas en huvudman per kommun. Kyrkokamerala föreningens styrelse är positiva till förslagen. Kathrin Flossing, ordförande Kyrkokamerala föreningens sammanfattande remissvar: Det är en god ordning att staten föreslår att begravningsavgifter fr.o.m ska utjämnas för en kommun samt fr.o.m bilda en huvudman per kommun för utförande av begravningsverksamheten. Det är genomgående bra förslag som lämnas men i några avseenden hade utredningen kunnat gå ännu längre. Vi föreslår utredningen att en huvudman bör omfatta mer än bara en kommun om invånarantalet i kommunen understiger invånare. Vårt förslag innebär att Svenska kyrkan genom Kyrkomötet måste fatta beslut om att tillåta skapande av sk. partiella samfälligheter för begravningsverksamheten. Vi föreslår även att ett begravningsombud ska genomgå en obligatorisk utbildning. Avslutningsvis bör Begravningsutredningen rikta statens uppmärksamhet på att klarlägga Svenska kyrkans skattesituation, för ökad samverkan och minskade kostnader inom begravningsverksamheten. Begravningsutredningens resultat kan bli riktgivande för den pågående Strukturutredningen. Sid 6

7 Arbetsformer i förändring församlingens uppgift och förutsättningar Är det lämpligt att Svenska kyrkan driver begravningsbyråer? Att kyrkan driver verksamheter i andra former än församlingar är inget nytt. I början av 1900 talet bildades stiftelser som byggde församlingshem och diakoniföreningar som både drev verksamhet och anställde personal. Per Eckerdal ordförande i utredningen. Direktiven till denna utredning, som är ett uppdrag från 2007 års kyrkomöte, fastställdes av kyrkostyrelsen den 22 april Kyrkomötets uppdrag till kyrkostyrelsen var att utreda församlingarnas förhållningssätt och arbetssätt när det gäller olika former av verksamheter som inte självklart ligger inom församlingens grundläggande uppgift, till exempel begravningsbyråer. Utredningen tog sig namnet Arbetsformer i förändring församlingens uppgift och förutsättningar. Utredningens ordförande Per Eckerdal finns med vid konferensen och redovisar utredningsarbetet och remissvaren till utredningen i ett av fem seminarier. Presentation av Annelie Westmalm Jag heter Annelie Westmalm och arbetar sedan år 2000 som kanslichef i Farsta församling i Stockholm. Innan dess tjänstgjorde jag många år i Tyresö som också är min hemförsamling. När jag fick min första tjänst i kyrkan tänkte jag att det kunde vara ett intressant arbetsområde några år men som så många andra administratörer blev jag kvar i kyrkans värld. Det har varit många roliga och intressanta år och arbetsfältet var betydligt vidare än jag föreställt mig innan jag började arbeta inom vår organisation. Omväxlingen är både tjusningen och ibland dilemmat i jobbet, tycker jag. Det jag ibland kan sakna är att möjligheten till fördjupning blir begränsad. Farsta församling är en relativt stor församling med närmare invånare, varav knappt 57 % tillhör Svenska kyrkan. Framtidsfrågor och frågor om medlemsvård behöver ha hög prioritet i Farsta församling. Det är en stor utmaning att försöka öka känslan av samhörighet för de människor som väljer att kvarstå som kyrkotillhöriga eller som begär inträde. Arbetet med barn och unga, inte minst genom skolkontakter, är och kommer att vara högprioriterade områden för oss i Farsta. Församlingens arbete behöver se olika ut i olika tider och det är viktigt att med tillförsikt söka nya vägar i denna uppgift. För mig har Kyrkokamerala föreningen haft stor betydelse under alla år jag arbetat i kyrkan. Den har inneburit många fina kontakter och ett viktigt erfarenhetsutbyte. När det gäller min uppgift i Kyrkokamerala föreningen blev jag invald som ersättare i föreningens styrelse vid årsmöte i Umeå i fjol. Är också sedan flera år en av kontaktpersonerna för de regionala träffarna i Stockholmsområdet. Vi träffas en gång per termin i någon av församlingarna. Vårens träff hade vi så sent som igår i Skärholmens församling och hade då besök av Stockholms biskop Eva Brunne och personal från kyrkokansliet i Uppsala som informerade om kyrkans intranät. Sid 7

8 Verksamhetsberättelse 2009 för Sveriges kyrkokamerala förening Hemsidan innehåller uppgifter om föreningen, stadgar, styrelse, nyhetsbrevet S et, information om årets konferens, årsmötesprotokoll samt övrig information om styrelsens arbete. Ordförande Magnus Evenseth har varit webbansvarig under året. Hemsidan återfinns på S:et, föreningens nyhetsbrev, har utkommit med ett nummer under Styrelsens ambition är att komma ut med några nummer per år för att ha en kontinuerlig kontakt med medlemmarna. S et har distribuerats via e post till medlemmarna. Under 2009 har sekreteraren Hans Persson varit redaktör för S et. Ingen redaktionskommitté har varit utsedd. Matrikeln för kyrkokamerala föreningen har uppdaterats via ett automatiskt genererat utskick via e post till medlemmar med aktuella e postadresser. Ett hundratal ändringar har anmälts. Enkät till medlemmarna. I samband med remissen för Styra och leda fick föreningen möjlighet att skicka ut en enkät till medlemmarna där frågor ställdes hur medlemmarna uppfattade styrelsens/föreningens arbete. Rikskonferensen 2009 i Umeå har upptagit en stor del av den gamla styrelsens arbete. Den nya styrelsen har ansvarat för planeringen av rikskonferensen 2010 i Uddevalla års rikskonferens var förlagd till Umeå (Folkets Hus). Till konferensen var 94 medlemmar anmälda. Dessutom en rad sponsorer och utställare. Bertil Burén, personalchef i Umeå kyrkliga samfällighet, var platsvärd för konferensen. Han hade, tillsammans med sina närmaste medarbetare, gjort ett bra förarbete. Detta tillsammans med fint väder bidrog till en lyckad konferens. Särskilt minns vi utflykten till Norrbyskär. Uppskattat besök på Norrbyskär. Foto: Magnus Evenseth Swedbanks chefsekonom Cecilia Hermansson får oväntat besök och blir ganska buffligt ifrågasatt av en gammal statsminister. Sid 8

9 Årsmötet 2009 i Umeå från vänster Bertil Burén, Torbjörn Zygmunt och Ann Britt Sparre års rikskonferens är förlagd till Uddevalla. Styrelsen har varit på plats och tittat på lokaler samt i övrigt förberett konferensen. Pether Axelsson, kanslichef i Uddevalla kyrkliga samfällighet kommer att vara platsvärd. Pether Axelsson, kanslichef i Uddevalla kyrkliga samfällighet. Representation Ordförande Ann Britt Sparre representerade föreningen på SKKF:s konferens Styrelsen finns inte representerad i KRED (Svenska kyrkans redovisningskommitté). Remisser Under 2009 har styrelsen avlämnat remissvar på den kyrkliga utredningen Styra och leda. Kyrkokameralas styrelse har motsatt sig utredningens förslag om att kyrkoherden skall leda all verksamhet i församlingar och pastoratssamfälligheter. Förslaget om kyrkoherdens nya ställning har antagits av kyrkomötet under hösten Styrelsen har redovisat remissvaret vid årskonferensen i Umeå. Regionträffar Regionansvariga Regionträffar hålls över hela landet. Utöver dessa värdefulla kontakter samråder många medlemmar med varandra i förenings och förvaltningsangelägenheter. Regionerna har möjlighet att erhålla bidrag till föreläsare. Bidrag beviljas efter ansökan av styrelsen. Under år 2010 planerar styrelsen att utse regionansvariga för att samordna arbetet i regionerna. Sid 9

10 Medlemsutveckling Under verksamhetsåret har 20 befattningshavare antagits som nya medlemmar efter sedvanlig prövning i enlighet med föreningens stadgar. 9 medlemmar har lämnat föreningen genom att de övergått till annan tjänst, ej betalt medlemsavgift eller begärt utträde. Föreningen hade ca 440 medlemmar. Styrelsen för Kyrkokamerala på hotell Bohusgården, bakre raden från vänster Hans Persson, sekreterare, Annelie Westmalm, ersättare, Magnus Evenseth, ordförande, Bengt Ersson, ersättare, Främre raden Gunilla Sandgren, vice ordförande, Ann Christin Hansson, sponsoransvarig/ledamot och Lennart Johansson, kassör. Stockholm Magnus Evenseth, ordförande Lennart Johansson, kassör Gunilla Sandgren, vice ordf. Hans Persson, sekreterare Ann Christin Hansson, ledamot Konferenslokalen heter Skagerack och är nybyggd. Spa avdelningen innehåller bland annat pool. Sid 10

11 Pilotprojekt i Västerås stift Servicebyrån i Falun Administrativa tjänster till salu. Västerås stift driver 2007 t.o.m. 2010, inom ramen för sin främjandeuppgift, ett pilotprojekt omkring en Servicebyrå för administrativa tjänster åt församlingar och samfälligheter. Mats Lindell är initiativtagare och projektledare för Servicebyrån. Varför Servicebyrå? Det finns efterfrågan på dessa tjänster från församlingar och samfälligheter som idag kan ha svårt att finansiera eller rekrytera kompetent personal. Mats Lindell, projektledare Hur många kunder har ni idag? Servicebyrån hanterar nu redovisning och personaladministration för 10 församlingar, 27 stiftelser, 1 stiftsgård/stiftelse och 1 ekonomisk förening. Totalt upprättas 39 bokslut per år. Förhandlingar förs f.n. med flera församlingar/ samfälligheter om framtida samverkan. Hur hanterar ni momsen? Vi fakturerar moms för våra tjänster. Har ni hunnit utvärdera verksamheten? Vi har genomfört en enkät till våra kunder och det visar sig att de är väldigt nöjda med den service man får från Servicebyrån. Vad är dina erfarenheter? Att det mycket väl går att rationalisera den ekonomi och personaladministrativa verksamheten så att det trots momspålägg blir billigare att samverka med servicebyrå än att driva egen administration. Är detta en lösning du vill rekommendera andra? Absolut! Jag är 100 % säker på att detta är ett koncept som håller långt i framtiden. Strukturutredningen är ju också inne på denna linje. På vilket sätt bidrar Västerås stift ekonomiskt till verksamheten? På Servicebyrån är en personalsekreterare och 50 % ekonomikonsult Placerade, vilka finansieras inom främjandeuppgiften. Går Servicebyrån med vinst? Servicebyrån har intäkter som täcker kostnaderna för de samverkansuppdrag som avtalats. Avsikten är inte att stiftet skall tjäna pengar på verksamheten. Det skall gå runt men inte mer. Under projekttiden erhölls bidrag från nationell nivå. Dessa har nu utgått och servicebyrån står på egna ben. Fakta Stiftsfullmäktige i Västerås stift har beslutat att göra Servicebyrån permanent efter projekttidens slut från 1 januari Servicebyrån har följande kunder S:t Tuna och Torsångs kyrkliga samfällighet (Borlänge), Falu KS, Sundborns församling, Åls församling samt ett antal stiftelser och föreningar. Totalt har dessa församlingar medlemmar vilket utgör 20 % av stiftet. Servicebyråns personal 2 redovisningskamrerer 2 lönekamrerer 2 ekonomiassistenter 1 personalsekreterare 1 projektledare Totalt 8,0 tjänster Servicebyrån hanterar leverantörsfakturor kundfakturor Mats Lindell, bokföringsverifikat. projektledare inbetalningar löner/arvoden inkomstuppgifter Bidrag från nationell nivå tkr tkr tkr Sid 11

12 Nyhetsbrev för Sveriges kyrkokamerala förening Redaktör: Hans Persson Ansvarig utgivare: Magnus Evenseth Lundby församling Box Göteborg tel hemsida: e post: Få betalade medlemsavgiften år 2009 Det är dålig disciplin vad beträffar betalning av medlemsavgifter. Förra året betalade endast 216 personer medlemsavgiften. Styrelsen uppmanar nu de medlemmar som inte betalt avgiften för år 2009 att göra detta. Är du osäker om du har betalt medlemsavgiften kan du kontakta vår kassör Konferens måndag onsdag i framtiden Styrelsen föreslår att föreningen skall byta dagar för kommande konferenser. Motivet är att slippa kollision med skolavslutning/ examen. Förslaget är att konferensen skall äga rum samma vecka fast måndag till onsdag i framtiden. Styrelsen har utsett Regionansvariga För att utveckla föreningens regionala arbeta så har styrelsen utsett regionansvariga. De regionansvariga skall rekrytera nya medlemmar, hålla kontakten och förmedla kontakter mellan medlemmar, vara med och arrangera regionala samlingar samt förmedla frågeställningar till styrelsen. En idé som finns i styrelsen är att regionavdelningarna skall få tid till samling på årskonferensen. Region Regionansvarig Gävle Dala Hans Persson / Ann Christin Hansson Mälardalen Anneli Westmalm / Christina Jansson Linköping Eva Andersson, Nyköping Norra Härnösands stift Kerstin Burén, Sundsvall Luleå stift Bengt Ersson, Nederluleå Södra (Lunds stift) Ingvar Blomqvist, Helsingborg Värmland/Dalsland Vakant Västra (Göteborgs stift) Vakant Växjö Ann Britt Sparre, Nybro Bäckebo Gotland Hans Nilsson, Visby stift Styrelsen saknar regionansvariga för Värmland/Dalsland och Västra. Är du intresserad av uppdraget kontakta då vår ordförande Sid 12

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön

Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 1 2014 Pris 56 kr Nytt allmänt råd kopplat till bokföringslagen 39 SRFs Nöjd Medlemsindex 2014: Vi närmar oss målet! 10 Mot nya utmaningar Nu finns Konsulten

Läs mer

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan.

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan. 12 14 8 Gå in på arskronikan.forsakringskassan.se. Där hittar du animerade filmer om Försäkringskassans historia och uppdrag. Du hittar också fler texter om saker vi har gjort och vad vi kommer att förbättra.

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad!

Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad! Kommunal IT-samverkan www.kommits.se KommITS firar 10 på 11! 24-timmarsdelegationen Regeringen bör bekosta e-id Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad! Så gör vi Toppdomäner s.4 Ledare: Fortsätt bilda nätverk

Läs mer

Lars Idermark lämnar PostNord. SEKO Posten: Vi har haft ett bra samarbete. Nu kan du även hitta oss på Facebook

Lars Idermark lämnar PostNord. SEKO Posten: Vi har haft ett bra samarbete. Nu kan du även hitta oss på Facebook Nummer 3 2012 Årgång 2 Information till medlemmar i SEKO Posten Nu kan du även hitta oss på Facebook Ur innehållet Försäkringspengar överraskade Flera medlemmar som har råkat ut för ett olycksfall, max

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

ur-sinnet YFB och Sveriges Mer från kongressen stadigt Agneta blev kommunalråd McDonalds överallt Får jag låna dig en liten stund? Etik inte Tamaguchi

ur-sinnet YFB och Sveriges Mer från kongressen stadigt Agneta blev kommunalråd McDonalds överallt Får jag låna dig en liten stund? Etik inte Tamaguchi ur-sinnet 4 1998 Mer från kongressen Sidan 4 Agneta blev kommunalråd Sidan 5 YFB och Sveriges socionomförbund kilar stadigt Sidan 15 McDonalds överallt Sidan 19 Får jag låna dig en liten stund? Sidan 7

Läs mer

5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA

5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #1 2015 5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA FRÅGOR TILL EN FÖRNYARE Samverkan SAMARBETE ÖVER GRÄNSERNA ALLT VIKTIGARE Kommunanalys SÅ GÖR KOMMUNINVEST

Läs mer

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 Unga föräldrar studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 2 Förord För att öka kunskaperna om den särskilda situation som unga föräldrar som varken arbetar eller studerar befinner sig i, har

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011 kommuninvest 25 år Nr 1 / 2011 M E D K U N S K A P O C H I N S P I R AT I O N F R Å N K O M M U N I N V E S T I Japan uppskattar man lågriskemittenter som ser långsiktigt på sin närvaro Kanichiro Hirata,

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer