Direktors kommentar. Samariterhemmets vård av yngre och äldre med demens är väl inarbetad och utvecklas väl. Ebbagårdens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Direktors kommentar. Samariterhemmets vård av yngre och äldre med demens är väl inarbetad och utvecklas väl. Ebbagårdens"

Transkript

1 DIAKONISTIFTELSEN SAMARITERHEMMET Årskrönika 2010

2 Årskrönika 2010 Diakonistiftelsen Samariterhemmet avger här redogörelse för år Vi hoppas att den skall ge information om stiftelsens arbete och utveckling under året. Vi tackar anställda och frivilliga för goda arbetsinsatser och för stort engagemang. Vi tackar också för gott samarbete med Svenska kyrkan, Uppsala universitet, Uppsala kommun, Landstinget i Uppsala län, stödföreningen Samariterhemmets Vänner samt Samariterhemmets Diakonkår. Uppsala i maj 2011 Dan Lannerö Ordförande Lennart Lindgren Direktor 2

3 Direktors kommentar Det gångna året har inneburit omställning, renodling och utveckling av ett antal verksamheter. Behoven av vård och omsorg i Uppsala minskar inte. Omsorgen om äldre och stöd till de minsta i samhället, hemlösa och personer i utanförskap är ett ständigt närvarande behov. Uppsala Stadsmission, som är Samariterhemmets utåtriktade social diakoni, har kontinuerligt utvecklats under året bl.a genom öppnandet av en Hantverkssluss för personer i social utsatthet, 50-öreskampanj och starten av Lotsprojektet för att hjälpa personer i utanförskap att hitta kontakter i det social livet. Uppsala Stadsmission behöver såväl organisationer som företags stöd för att kunna utvecklas och täcka många av de behov som inte inryms eller återfinns i den vård som samhället i övrigt erbjuder. Vård kostar och det behövs ekonomiska muskler för att vinna en upphandling. Ett lärorikt bakslag var att förlora en upphandling av ett vårdboende för äldre med alkoholproblem. Tyvärr sätts kvalitetsaspekterna alltför ofta i andra hand och de ekonomiska i första hand när olika verksamheter upphandlas på den konkurrensutsatta vårdmarknaden. Samariterhemmets vård av yngre och äldre med demens är väl inarbetad och utvecklas väl. Ebbagårdens demensboende klarade också Socialstyrelsens granskning av hur vården bedrivs med anledning av den mediastorm som under sommaren belyste demensboendens vårdsäkerhet. Den nystartade hemtjänsten har utvecklats och får stor uppskattning. Socialstyrelsen godkände under året en ansökan om öppnandet av daglig verksamhet för funktionshindrade med inriktning på yngre dementa, 3 vilket kommer att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för Samariterhemmet att bedriva god vård och omsorg för en ofta bortglömd grupp i samhället. Under året har även dialogen med Landstinget i Uppsala län fortskridit. Ett förtydligande av de juridiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna av det hyresavtal som finns mellan parterna har åstadkommits och utgör en bra grund för de fortsatta överläggningarna under år Stiftelsens stadgar har under året förändrats och är nu, efter godkännande från Kammarkollegiet, i överensstämmelse med dagens förhållanden. Styrelsens ledamöter har minskat i antal och består nu av nio ledamöter. Som ett led i att renodla verksamheter och stärka stiftelsen för framtida åtaganden beslutade styrelsen att sälja Mariehem, en omtyckt och historisk fastighet i Marielund. Det var ett smärtsamt beslut som väckt sorg hos många bland Samaritehemmets vänner och diakonkår. Beslutet kommer dock att innebära nya möjligheter för stiftelsen att utveckla verksamheter inom dess kärnområden och som ligger i direkt linje med stiftelsens uppdrag. Diakonitiftelsens ekonomi har under året stärkts väsentligt och resultatet för den diakonala verksamheten har avsevärt förbättrats. Det är därför med stor tillförsikt som jag ser fram emot kommande år då Diakonistiftelsen står inför utveckling och många avgörande beslut. Främst gäller det inriktning och goda strategier för att stärka de ekonomiska förutsättningarna att kunna möta de stora behov som finns bland människor i utsatta livssituationer. Lennart Lindgren, direktor

4 Diakonistiftelsen Samariterhemmets uppgift - enligt reviderade stadgar godkända av Kammarkollegiet Diakonistiftelsen Samariterhemmets uppgift är att utöva diakoniverksamhet såväl i egen regi som i samarbete med andra organ och organisationer inom kyrka och samhälle att för denna verksamhet främja utbildning och fortbildning av diakoner och andra medarbetare till Svenska kyrkans och samhällets tjänst att även på annat sätt främja kristen människovård t ex i form av omsorg om barn och ungdom, äldre, sjuka, funktionshindrade och andra som är i behov av hjälp och stöd att främja vetenskaplig forskning inom områden av betydelse för stiftelsens verksamhet. 4

5 Styrelse vid årsskiftet 2010/2011 Ordförande: Vice ordförande: Övriga ledamöter: Ersättare: Adjungerade: Arbetsutskott: Revisor: Dan Lannerö Gunilla Thorstensson Margareta Hemström, Leif Lyttkens, Kersti Raustorp, Christer Segerström, Elisabeth Stenberg, Per Uhlén samt Jan-Erik Wikström. Tomas Anderman. Direktor Lennart Lindgren och Förvaltningschef Elisabeth Grahn (sekr.) Ordförande Dan Lannerö, Gunilla Thorstensson, Jan-Erik Wikström samt Lennart Lindgren och Elisabeth Grahn. Lars Kylberg vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Styrelsens sammansättning har efter medgivande av Kammarkollegiet minskats till nio ledamöter och en suppleant. En ledamot och en suppleant tillsätts av föreningen Samariterhemmets Vänner och två ledamöter av Diakonistiftelsen Samariterhemmets Diakonkår. Vid decembersammanträdet avtackades avgående ordförande Gunnar Lundh samt ledamöterna Oloph Bexell, Sigvard Forsgren, Gunnar Sandberg och Rosita Borum-Halvars. Gunnar Lundh avtackades den 8 dec 2010 efter 43 års arbete i styrelse, förvaltningsutskott, ekonomiutskott och arbetsutskott, senast som ordförande i styrelsen

6 Stiftelsens verksamhet Diakonistiftelsen Samariterhemmet utför sitt uppdrag genom verksamhet inom fem enheter; Andlig vård, Uppsala Stadsmission, Vård & Omsorg, Hotell & Konferens och Förvaltning. Andlig vård Diakonistiftelsen Samariterhemmet bedriver andlig vård dels genom kyrka och gudstjänstliv och dels genom verksamhet inom Svenska kyrkans Centrum för andlig vård inom hälso- och sjukvården. Gudstjänstlivet är en kärnverksamhet som syftar till att vara en inspirationskälla ur vilken övrig verksamhet får sin identitet, samhörighet, motivation och värdegrund. Diakonistiftelsens pastor ansvarar för gudstjänster och andakter samt stöttar verksamheten i värdegrundsfrågor. Där ingår också att ta emot för själavårdssamtal, att ha avlastande samtal med personal samt på olika sätt finnas med i stiftelsens övriga verksamheter. En viktig del för genomförandet av andakter och gudstjänster har varit medverkan av ca 25 volontärer. Detta gäller insatser som kyrkvärdar, kyrksyster/kyrkvaktare, musiker, diakoner och präster. Stiftelsen har ett regelbundet gudstjänstliv som omfattar morgonbön måndagar och onsdagarfredagar, mässor på tisdagsmorgnar samt högmässa på sön- och helgdagar under året. Varje torsdag under september - maj anordnar Uppsala Stadsmission i samverkan med Uppsala Domkyrkoförsamling soppmässa och under maj - augusti en gatumässa i Mikaelsparken istället för soppmässan. Svenska kyrkans Centrum för andlig vård inom hälso- och sjukvården vilar på ett avtal med Svenska kyrkan på nationell nivå. Verksamheten omfattar en samordning av den svenskkyrkliga delen av Sjukhuskyrkans arbete på olika sjukhus i landet samt utbildning av anställda inom Sjukhuskyrkan, i nära samarbete med Sveriges Frikyrko-samråds konsulent på samma område. 6

7 Uppsala Stadsmission hemsida: pg bg Uppsala Stadsmission erbjuder trygga miljöer med regelbundna, långsiktiga och nära kontakter för människor i utsatta livssituationer. Uppsala Stadsmission vill nå dem som är och upplever sig som utestängda och har sociala svårigheter, ofta i kombination med psykisk och fysisk ohälsa samt dålig ekonomi. Uppsala Stadsmission erbjuder stöd till enskilda och grupper genom öppna mötesplatser, arbetsträning och sysselsättning, stöd i boende samt genom verksamheter som riktar sig till utsatta kvinnor. Verksamheten har fyra öppna träffpunkter; Gränden, Mikaelsgården, Mikaelskyrkan och soppmässan. Gränden är en öppen verksamhet för daglediga äldre, fysiskt-/psykiskt sköra personer, familjer m.fl. som befinner sig i utsatta livssituationer. Verksamheten består av ett femtontal olika studiecirklar med ca 150 deltagare/vecka, evenemang och sociala träffar samt enskilda samtal. Mikaelsgården är en öppen dagverksamhet främst för vuxna i hemlöshet och aktivt missbruk. Genom att många besökare vistas på gården under en stor del av dagen får medarbetarna en god kontakt och kännedom om de enskilda besökarnas situation och kan stötta dem att förändra sin livssituation. Det finns möjlighet att äta enkel mat, tillgång till dusch, tvätt av kläder, klädbyte och vila. Besökarna kan också få stöd i kontakter med myndigheter och sjukvård samt sysselsättning och arbetsträning. Medarbetarna har under året arbetat med att skapa en ökad hemkänsla och delaktighet bland besökarna genom bland 7 annat husmöten. Under året har Mikaelsgården varit öppen under 240 dagar med ca besök. Under året har också Lots-projektet startat, ett samarbetsprojekt med Uppsala kommun. En lots har arbetat med aktivt stöd till den som önskar förändring i sin livssituation. Mikaelskyrkan har varit öppen ett par timmar varje eftermiddag för andakt och enskilda samtal. Samtalskvällar kring barmhärtighet, Café Dialog, har ägt rum under åtta tillfällen. Flera programpunkter och aktiviteter har ägt rum i samarbete med Kristna Fredsrörelsen i Uppsala och den ekumeniska föreningen Tro och Ljus samt Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. Dessutom har flera körer genomfört konsertkvällar med insamling till Stadsmissionens verksamhet. Soppmässa/gatumässa sker i samarbete med Uppsala domkyrkoförsamling. Varje torsdagskväll från september till april är det soppmässa i Samariterhemmets kyrka, dit besökarna kommer för gemenskap, måltid och nattvardsgudstjänst. Under sommaren genomförs istället en gatu-mässa i Mikaelsparken. Utöver detta finns riktade verksamheter. Inom snickeriet Hantverksslussen erbjuds platser för arbetsrelaterad rehabilitering. Därutöver finns 15 arbetsträningsplatser inom övriga verksamheter. Kvinnoverksamheten omfattar flera olika insatser och drygt 100 kvinnor har deltagit. MinnaMarie är ett samverkansprojekt med Uppsala kommun och Länsstyrelsen med våldsutsatta kvinnor som

8 målgrupp. Genom projektet erbjuds samtal med kurator, gruppaktiviteter samt Valvet, en verksamhet för stöd till kvinnor med missbruksproblematik som startats under året. Minnamottagningen drivs i samverkan med föreningen Minna Uppsala och vänder sig till gravida kvinnor och mammor med barn som är ensamstående eller i en osäker relation. Två vänta barn-grupper har genomförts under ledning av kurator och barnmorska och samtalsstöd har givits. Flera gemenskapsstödjande aktiviteter erbjuds kvinnorna och deras barn, som babyträff med musiklek och kvällscafé samt lägerverksamhet under sommaren. Ebbas second hand-butik med inriktning på försäljning av heminredning, husgeråd och textilier har öppnats i september. Butiken ger plats för arbetsträning och är ett samarbete med Uppsala Domkyrkoförsamling. En förutsättning för verksamheten inom Uppsala Stadsmission är medarbetarna där volontärer gör stora insatser. En utbildnings- och rekryteringsstrategi har växt fram under året och informationskvällar samt utbildningar för volontärer har genomförts. Samverkan med andra organisationer och myndigheter är viktigt för arbetet. En rådgivande grupp har under året utsetts med uppdrag att stödja kontakter med företag och andra delar av samhället. Uppsala Stadsmission är medlem i Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner, en förening för gemensam opinionsbildning och ekonomiskt stöd mellan stadsmissionerna i Sverige. Postkodlotteriet har under året delat ut medel till Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner som har fördelats mellan sju stadsmissioner. Diakonistiftelsen Samariterhemmet har ett 90-konto (pg , bg ) som gåvogivarkonto för verksamheten inom Uppsala Stadsmission, vilket innebär att granskning sker av Svensk Insamlingskontroll. Ett märke från 50-öreskampanjen

9 Vård och Omsorg Vård och omsorg för äldre och funktionshindrade främjas genom verksamhet omfattande demensboendet Ebbagården, trygghetsboendet Kungsängsgården, hemtjänst och trygghetstjänst. Målet är att erbjuda en god och säker omvårdnad. Ebbagården har plats för 30 boende och har dessutom tre platser för växelvård. För demenshandikappade personer mellan år har Ebbagården under året inbjudit till dagverksamhet med gemenskap och aktiviteter på måndagar och torsdagar. i veckan på Ebbagården. De traditionella årliga högtiderna påsk, midsommar och jul har firats liksom andra fester och utflykter har ordnats för de boende. Samverkan och stöd från Akademiska sjukhusets Minnesmottagning har under året varit fortsatt betydelsefull för utveckling av vårdkvaliteten inom Ebbagården. Kvalitetsarbetet med fokus på mat och måltider som påbörjades under år 2009, har under år 2010 avslutats. Ebbagården har i samverkan med Uppsala kommun medverkat i projektarbetet Mums. Kompetensutvecklig har också genomförts inom vårdhygien, fallprevention, sociala aktiviteter och bemötande. Genom Uppsala kommuns satsning Kultur i vården har välkända artister kommit på besök och uppträtt för de boende. Varje vecka har dragspelsunderhållning ordnats och andra musikaliska artister framträtt. Rörelsegymnastik med dans och sittgymnastik har också genomförts två gånger På fondväggen i samlingssalen ändras motiven efter årstiderna 9

10 Trygghetsboendet Kungsängsgården är ett äldreboende med 50 lägenheter. Här finns värdinna och diakon tillhands för de boende för rådfrågning och samtal. Det finns också möjlighet till social samvaro och gemensamma måltider. En grupp av de boende på Kungsängsgården äter gemensamt lunch på fredagarna. Varje tisdag samlas de boende i Kungsängsgården till gemensamt kaffe och varje vecka har sittgymnastik genomförts i samlingssalen under ledning av utbildad sjukgymnast. Under året har också en läsecirkel startats för de boende i Kungsängsgården och rutiner för hemvården har utvecklats. Förändringsarbetet har fortsatt kring ett förnyat avtal för att kunna fortsätta verksamheten för yngre dementa och för fortsatt utökning av hemvården. Socialstyrelsen har under året givit tillstånd att starta en daglig verksamhet för yngre personer som har drabbats av minnesproblem. Därefter har förberedelser gjorts för öppnande av dagverksamheten Utsikten, där daglig verksamhet för funktionshindrade mellan år kommer att bedrivas. Verksamheten har öppnat i januari Hemtjänst och trygghetstjänst erbjuds till kunder i form av service, omvårdnad och hemsjukvård. Utsikten har genom sina många fönster fin utsikt mot slottet och den centrala staden med domkyrkan 10

11 Hotell & Konferens Samariterhemmets gästverksamhet har som mål att ha en tydlig diakonal profil och vara väl rustad med ett gott värdskap för att möta den enskilda gästens behov. Den är en viktig del i stiftelsens uppgift att främja utbildning, möten och dialog kring diakoni och socialt ansvarstagande i samhälle och kyrka. Verksamheten bedrivs dels i Hotell Duvan och dels i Gästhem Samariten. Hotell Duvan, Dragarbrunnsgatan 69 Gästhem Samariten, Samaritergränd 2 Hotell Duvan drivs i syfte att skapa ett tryggt boende, i första hand för patienter som genomgår olika behandlingar vid Akademiska sjukhuset, men också för anhöriga och gäster utan anknytning till sjukhuset. Stiftelsens centrala diakonala uppgift är att ge ett gott bemötande och omsorg till människor som befinner sig i en svår livssituation. Därför erbjuder Duvan inte enbart hotellrum för gästerna utan också gemenskap, måltider och kreativa aktiviteter. Hotell Duvan har 14 enkelrum och 16 dubbelrum. Gästhem Samariten är en verksamhet som inkluderar både logi och konferensmöjligheter. Det finns fyra enkelrum och 12 dubbelrum, tre större konferenslokaler och tre mindre lokaler. Dessutom finns 12 rum för långtidsboende gäster. Gästverksamheten står öppen för alla, enskilda personer, organisationer och företag som här kan nyttja övernattningsmöjligheter och förlägga möten samt konferenser. Under år 2010 har ett nytt bokningssystem tagits i bruk, vilket underlättar och förbättrar kvaliteten i gästverksamheten. 11

12 Förvaltning För att skapa bra förutsättningar för den diakonala verksamheten har stiftelsen som mål att förvaltningen av fastigheter och finansiella medel sker professionellt. Fastighetsförvaltningen ska genomföras på ett kostnadseffektivt sätt och samtidigt generera ett överskott till förmån för stiftelsens diakonala verksamhet. Fastighetsförvaltningen omfattar drift och underhåll av stiftelsens fastighetsinnehav bestående av bostadslägenheter, trygghetsbostäder för äldre, lägenheter i vårdboende, funktionsanpassade lägenheter, träningslägenheter i gruppboende och genomgångsbostäder. Drygt 20 verksamhetslokaler förvaltas av stiftelsen i kvarteren Högne och Gunnar, belägna mellan Kungsgatan och Kungsängsgatan. I omkring hälften av lokalerna bedriver stiftelsen egen verksamhet och övriga lokaler upplåts till externa hyresgäster. Diakonistiftelsen Samariterhemmet hyr också ut Samariterhemmets sjukhus till Landstinget i Uppsala län i ett avtal som sträcker sig till Fastighetsförvaltningen sköts av egen personal, men drift- och underhållsarbeten utförs till stor del av upphandlade drifttekniker och hantverkare. En tidigare gruppbostad på Kålsängsgränd har under året helrenoverats med stambyte och ombyggnad till åtta enskilda genomgångsbostäder för flyktingar. I samma fastighet har en tidigare externt uthyrd konstnärsateljé i källarplanet övertagits av Uppsala Stadsmissions kvinnoverksamhet. En tidigare externt uthyrd verksamhetslokal på övre planet i fastigheten på Kungsängstorg 2 har ytskiktsrenoverats och inretts för en ny daglig verksamhet, Utsikten. 12 I sutterängplanet på Dragarbrunnsgatan 69 har den tidigare samlingssalen för konferens- och textilarbete ytskiktsrenoverats till butikslokal. Där har Uppsala Stadsmission under hösten öppnat sin heminredningsbutik Ebbas second hand. Medelsförvaltingen sker enligt en kapitalplaceringspolicy som innehåller regler för placeringsinrikting. Diakonistiftelsen Samariterhemmet är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII), och följer därmed också deras kvalitetskod från och med Koden har tillkommit för att stärka det etiska insamlingsarbetet, transparensen och öppenheten. Arbetet med att upprätta styrnings-, lednings- och kontrollrutiner samt dokument i enlighet med kvalitetskoden har fortsatt under år Dessa dokument ska, framförallt för gåvogivare, tydligt beskriva hur stiftelsens styrelse leder verksamheten och tar ansvar för insamlade medel. Förvaltade stiftelser Diakonistiftelsen Samariterhemmet förvaltar 12 stiftelser med anknuten förvaltning. Stiftelserna är egna juridiska personer och finns därför inte i balans- och resultaträkningar för Diakonistiftelsen Samariterhemmet. Tillgångarna i stiftelserna hade vid årsskiftet ett bokfört värde om 21 miljoner kronor. Avkastningen från stiftelserna delas ut till diakoniverksamhet i enlighet med de olika stiftelsernas ändamål.

13 Till Diakonistiftelsen är knutna stödföreningar, som på olika sätt engagerar människor för Samariterhemmets verksamhet. Samariterhemmets Vänner utser bl a två ledamöter i stiftelsens styrelse - en ordinarie och en suppleant. Föreningens årsmöte hålls i september varje år. Nya vänner är välkomna! Frimärksgruppen träffas regelbundet för att ta hand om gamla eller nyare frimärken, som sedan kan säljas till förmån för Diakonistiftelsen. Minnaföreningen är en viktig grupp, som stöttar stiftelsens Minna-mottagning. Samariterhemmets Diakonkår hade vid årsskiftet 2010/11 som medlemmar 357 diakoner varav 170 pensionerade. Björkkaffe ordnas i maj när björken slagit ut. Från Syföreningens försäljning Syföreningen träffas regelbundet i Diakonisshusets bibliotek. Försäljningar ordnas i maj i samband med det sk Björkkaffet och vid adventstid i december. 13

14 Honnörsstipendiet för år 2010 tilldelades diakon Helena Bengtsson för gott initiativ inom diakonalt fältarbete för utsatta i Trollhättan. Direktor Lennart Lindgren var utdelare. Brita Birgerssons 104 årsdag firades i juli, och Kårens samordnare Ulla-Greta Ståhlberg hälsade på, men under hösten avled syster Brita och även diakonissan Margit Byegård, som under 29 år varit husmor på Samariterhemmets sjukhus och en rikskänd diakonal profil inom flyktingarbete.

15 Resultaträkning (tkr) Not Verksamhetens intäkter 1 Nettoomsättning Övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa verksamhetens kostnader Verksamhetens resultat Resultat från finansiella placeringar Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar Resultat från försäljning av materiella anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella placeringar Resultat före dispositioner och skatt Förändring ändamålsbestämda medel Skatt på årets resultat Årets resultat

16 Balansräkning (tkr) Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Bostadsrätt som innehas till försäljning Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

17 Eget kapital och skulder Eget kapital Fonder för givarnas hugfästelser Ändamålsdestinerade medel Dispositionsfond Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Summa avsättningar Långfristiga skulder Checkräkningskredit Skuld till Diakonistiftelsen Samariterhemmets pensionsstiftelse Skuld till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder 9 - Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 17

18 Noter Redovisnings- och värderingsprinciper Stiftelsens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av Svensk Insamlingskontroll. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år. Fullständig årsredovisning finns på hemsidan. Not 1 Verksamhetens intäkter fördelning på rörelsegrenar Nettoomsättning Vårdersättningar gruppboende Hyresintäkter Intäkter rumsuthyrning Övriga försäljningsintäkter Summa nettoomsättning Insamlade medel Allmänheten Svenska kyrkan Egna förvaltade stiftelser Riksbankens Jubileumsfond Övriga Summa insamlade medel Bidrag Uppsala Kommun Landstinget i Uppsala län - 7 Summa bidrag Övriga verksamhetsintäkter Summa verksamhetens intäkter Av ovanstående belopp har insamlats via 90-konto Av ovanstående belopp har erhållits från Postkodlotteriet

19 Not 2 Personal Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män Kvinnor Män Summa Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Styrelseledamöter på balansdagen (antal personer) varav män (%) Direktor och andra ledande befattningshavare på balansdagen (antal personer) varav män (%) Styrelsens ledamöter erhåller ingen ekonomisk ersättning för sitt uppdrag. Under året har 125 personer arbetat ideellt för stiftelsen. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen. 19

20 Diakonistiftelsen Samariterhemmet finns i Uppsala och är en fristående stiftelse inom Svenska kyrkan. Uppgiften är att utöva diakoni både genom egen verksamhet och i samarbete med andra organ i kyrka och samhälle. Det sker genom: Andlig vård, Vård- och omsorg, Uppsala Stadsmission, Hotell- och konferens, Förvaltning. Adress: Diakonistiftelsen Samariterhemmet, Samaritergränd 2, SE Uppsala, Sweden Telefon: +46(0) Fax: +46(0) Direktor: Lennart Lindgren, tel Bokning av rum: Hemsida: PlusGiro: Bankgiro: Uppsala Stadsmission är samlingsnamnet för Diakonistiftelsens lokala sociala arbete. Hemsida: Plusgiro: Bankgiro: Bilder från Diakonistiftelsens Samariterhemmets arkiv. Tryck: Reklam & Katalogtryck, Uppsala, 2011

Årskrönika 2009 Diakonistiftelsen

Årskrönika 2009 Diakonistiftelsen DIAKONISTIFTELSEN SAMARITERHEMMET Årskrönika 2009 Årskrönika 2009 Diakonistiftelsen Samariterhemmet överlämnar härmed sin redogörelse för år 2009. Vi hoppas, att den skall ge information om stiftelsens

Läs mer

Årskrönika 2011. Diakonistiftelsen Samariterhemmets uppgift - enligt reviderade stadgar godkända av Kammarkollegiet 2010-09-13

Årskrönika 2011. Diakonistiftelsen Samariterhemmets uppgift - enligt reviderade stadgar godkända av Kammarkollegiet 2010-09-13 DIAKONISTIFTELSEN SAMARITERHEMMET Årskrönika 2011 Årskrönika 2011 Vi tackar anställda och frivilliga för stort engagemang och för goda arbetsinsatser. Vi tackar också för ett gott samarbete med Svenska

Läs mer

DIAKONISTIFTELSEN SAMARITERHEMMET

DIAKONISTIFTELSEN SAMARITERHEMMET DIAKONISTIFTELSEN SAMARITERHEMMET ÅRSKRÖNIKA 2012 1 ÅRSKRÖNIKA 2012 Diakonistiftelsen Samariterhemmet finns i Uppsala och är en fristående stiftelse inom Svenska kyrkan som utövar diakoni både genom egen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Brf. Fjällbjörken i Osthang

Brf. Fjällbjörken i Osthang Årsredovisning för Brf. Fjällbjörken i Osthang Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer

Järfälla Hockey Club

Järfälla Hockey Club Årsredovisning 2016 Järfälla Hockey Club Resultaträkning Not 2015/2016 2014/2015 Föreningens Intäkter 1 Nettoomsättning 2 1,925,108 1,667,211 Offentligrättsliga bidrag 3 561,630 384,305 Gåvor/stipendier/övriga

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2013 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 2013 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30 Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Gruvgården i Ramundberget

Brf Gruvgården i Ramundberget Årsredovisning för Brf Gruvgården i Ramundberget Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Brf Gruvgården i Ramundberget intygar härmed dels att denna kopia

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Org nr 769621-5784 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet 769609-2704 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsredovisning 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund Årsredovisning 2011 Brottsofferjourernas Riksförbund Årsredovisning för Brottsofferjourernas Riksförbund Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT RESULTATRÄKNING NOT 2015 2016 1 Intäkter Verksamhetsintäkter 2 2 400 721 2 180 956 Offentligrättsliga bidrag 3 78 707 39 243 Gåvor/stipendier/övriga bidrag 4 535 950 580 747 Medlemsavgifter Övriga föreningsintäkter

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2011 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Brf Kylskåpet 3 4. 20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 220 418 1 205 520 Hyresintäkter bostäder 0 31 920 Summa intäkter 1 220 418 1 237 440 Kostnader

Läs mer

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm Årsbokslut Socialdemokraterna i Stockholm 2008 1 Stockholms arbetarekommun Organisationsnummer 802000-1627 Årsbokslut för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Stockholms arbetarekommun avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

Brf Kaprifolen i Malmö

Brf Kaprifolen i Malmö Årsredovisning för Brf Kaprifolen i Malmö Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-12-31 Brf Kaprifolen i Malmö 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Kaprifolen i Malmö, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 214 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 214 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

BRF Renen 21 716419-6987

BRF Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för BRF Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2002-09-01-2003-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och 7 ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

BRF Glasmästaren. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Glasmästaren. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Glasmästaren Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 28 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 28 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighets AB 556835-2347 Räkenskapsåret 2010 12 22 2011 12 31 1 (8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer