Direktors kommentar. Samariterhemmets vård av yngre och äldre med demens är väl inarbetad och utvecklas väl. Ebbagårdens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Direktors kommentar. Samariterhemmets vård av yngre och äldre med demens är väl inarbetad och utvecklas väl. Ebbagårdens"

Transkript

1 DIAKONISTIFTELSEN SAMARITERHEMMET Årskrönika 2010

2 Årskrönika 2010 Diakonistiftelsen Samariterhemmet avger här redogörelse för år Vi hoppas att den skall ge information om stiftelsens arbete och utveckling under året. Vi tackar anställda och frivilliga för goda arbetsinsatser och för stort engagemang. Vi tackar också för gott samarbete med Svenska kyrkan, Uppsala universitet, Uppsala kommun, Landstinget i Uppsala län, stödföreningen Samariterhemmets Vänner samt Samariterhemmets Diakonkår. Uppsala i maj 2011 Dan Lannerö Ordförande Lennart Lindgren Direktor 2

3 Direktors kommentar Det gångna året har inneburit omställning, renodling och utveckling av ett antal verksamheter. Behoven av vård och omsorg i Uppsala minskar inte. Omsorgen om äldre och stöd till de minsta i samhället, hemlösa och personer i utanförskap är ett ständigt närvarande behov. Uppsala Stadsmission, som är Samariterhemmets utåtriktade social diakoni, har kontinuerligt utvecklats under året bl.a genom öppnandet av en Hantverkssluss för personer i social utsatthet, 50-öreskampanj och starten av Lotsprojektet för att hjälpa personer i utanförskap att hitta kontakter i det social livet. Uppsala Stadsmission behöver såväl organisationer som företags stöd för att kunna utvecklas och täcka många av de behov som inte inryms eller återfinns i den vård som samhället i övrigt erbjuder. Vård kostar och det behövs ekonomiska muskler för att vinna en upphandling. Ett lärorikt bakslag var att förlora en upphandling av ett vårdboende för äldre med alkoholproblem. Tyvärr sätts kvalitetsaspekterna alltför ofta i andra hand och de ekonomiska i första hand när olika verksamheter upphandlas på den konkurrensutsatta vårdmarknaden. Samariterhemmets vård av yngre och äldre med demens är väl inarbetad och utvecklas väl. Ebbagårdens demensboende klarade också Socialstyrelsens granskning av hur vården bedrivs med anledning av den mediastorm som under sommaren belyste demensboendens vårdsäkerhet. Den nystartade hemtjänsten har utvecklats och får stor uppskattning. Socialstyrelsen godkände under året en ansökan om öppnandet av daglig verksamhet för funktionshindrade med inriktning på yngre dementa, 3 vilket kommer att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för Samariterhemmet att bedriva god vård och omsorg för en ofta bortglömd grupp i samhället. Under året har även dialogen med Landstinget i Uppsala län fortskridit. Ett förtydligande av de juridiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna av det hyresavtal som finns mellan parterna har åstadkommits och utgör en bra grund för de fortsatta överläggningarna under år Stiftelsens stadgar har under året förändrats och är nu, efter godkännande från Kammarkollegiet, i överensstämmelse med dagens förhållanden. Styrelsens ledamöter har minskat i antal och består nu av nio ledamöter. Som ett led i att renodla verksamheter och stärka stiftelsen för framtida åtaganden beslutade styrelsen att sälja Mariehem, en omtyckt och historisk fastighet i Marielund. Det var ett smärtsamt beslut som väckt sorg hos många bland Samaritehemmets vänner och diakonkår. Beslutet kommer dock att innebära nya möjligheter för stiftelsen att utveckla verksamheter inom dess kärnområden och som ligger i direkt linje med stiftelsens uppdrag. Diakonitiftelsens ekonomi har under året stärkts väsentligt och resultatet för den diakonala verksamheten har avsevärt förbättrats. Det är därför med stor tillförsikt som jag ser fram emot kommande år då Diakonistiftelsen står inför utveckling och många avgörande beslut. Främst gäller det inriktning och goda strategier för att stärka de ekonomiska förutsättningarna att kunna möta de stora behov som finns bland människor i utsatta livssituationer. Lennart Lindgren, direktor

4 Diakonistiftelsen Samariterhemmets uppgift - enligt reviderade stadgar godkända av Kammarkollegiet Diakonistiftelsen Samariterhemmets uppgift är att utöva diakoniverksamhet såväl i egen regi som i samarbete med andra organ och organisationer inom kyrka och samhälle att för denna verksamhet främja utbildning och fortbildning av diakoner och andra medarbetare till Svenska kyrkans och samhällets tjänst att även på annat sätt främja kristen människovård t ex i form av omsorg om barn och ungdom, äldre, sjuka, funktionshindrade och andra som är i behov av hjälp och stöd att främja vetenskaplig forskning inom områden av betydelse för stiftelsens verksamhet. 4

5 Styrelse vid årsskiftet 2010/2011 Ordförande: Vice ordförande: Övriga ledamöter: Ersättare: Adjungerade: Arbetsutskott: Revisor: Dan Lannerö Gunilla Thorstensson Margareta Hemström, Leif Lyttkens, Kersti Raustorp, Christer Segerström, Elisabeth Stenberg, Per Uhlén samt Jan-Erik Wikström. Tomas Anderman. Direktor Lennart Lindgren och Förvaltningschef Elisabeth Grahn (sekr.) Ordförande Dan Lannerö, Gunilla Thorstensson, Jan-Erik Wikström samt Lennart Lindgren och Elisabeth Grahn. Lars Kylberg vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Styrelsens sammansättning har efter medgivande av Kammarkollegiet minskats till nio ledamöter och en suppleant. En ledamot och en suppleant tillsätts av föreningen Samariterhemmets Vänner och två ledamöter av Diakonistiftelsen Samariterhemmets Diakonkår. Vid decembersammanträdet avtackades avgående ordförande Gunnar Lundh samt ledamöterna Oloph Bexell, Sigvard Forsgren, Gunnar Sandberg och Rosita Borum-Halvars. Gunnar Lundh avtackades den 8 dec 2010 efter 43 års arbete i styrelse, förvaltningsutskott, ekonomiutskott och arbetsutskott, senast som ordförande i styrelsen

6 Stiftelsens verksamhet Diakonistiftelsen Samariterhemmet utför sitt uppdrag genom verksamhet inom fem enheter; Andlig vård, Uppsala Stadsmission, Vård & Omsorg, Hotell & Konferens och Förvaltning. Andlig vård Diakonistiftelsen Samariterhemmet bedriver andlig vård dels genom kyrka och gudstjänstliv och dels genom verksamhet inom Svenska kyrkans Centrum för andlig vård inom hälso- och sjukvården. Gudstjänstlivet är en kärnverksamhet som syftar till att vara en inspirationskälla ur vilken övrig verksamhet får sin identitet, samhörighet, motivation och värdegrund. Diakonistiftelsens pastor ansvarar för gudstjänster och andakter samt stöttar verksamheten i värdegrundsfrågor. Där ingår också att ta emot för själavårdssamtal, att ha avlastande samtal med personal samt på olika sätt finnas med i stiftelsens övriga verksamheter. En viktig del för genomförandet av andakter och gudstjänster har varit medverkan av ca 25 volontärer. Detta gäller insatser som kyrkvärdar, kyrksyster/kyrkvaktare, musiker, diakoner och präster. Stiftelsen har ett regelbundet gudstjänstliv som omfattar morgonbön måndagar och onsdagarfredagar, mässor på tisdagsmorgnar samt högmässa på sön- och helgdagar under året. Varje torsdag under september - maj anordnar Uppsala Stadsmission i samverkan med Uppsala Domkyrkoförsamling soppmässa och under maj - augusti en gatumässa i Mikaelsparken istället för soppmässan. Svenska kyrkans Centrum för andlig vård inom hälso- och sjukvården vilar på ett avtal med Svenska kyrkan på nationell nivå. Verksamheten omfattar en samordning av den svenskkyrkliga delen av Sjukhuskyrkans arbete på olika sjukhus i landet samt utbildning av anställda inom Sjukhuskyrkan, i nära samarbete med Sveriges Frikyrko-samråds konsulent på samma område. 6

7 Uppsala Stadsmission hemsida: pg bg Uppsala Stadsmission erbjuder trygga miljöer med regelbundna, långsiktiga och nära kontakter för människor i utsatta livssituationer. Uppsala Stadsmission vill nå dem som är och upplever sig som utestängda och har sociala svårigheter, ofta i kombination med psykisk och fysisk ohälsa samt dålig ekonomi. Uppsala Stadsmission erbjuder stöd till enskilda och grupper genom öppna mötesplatser, arbetsträning och sysselsättning, stöd i boende samt genom verksamheter som riktar sig till utsatta kvinnor. Verksamheten har fyra öppna träffpunkter; Gränden, Mikaelsgården, Mikaelskyrkan och soppmässan. Gränden är en öppen verksamhet för daglediga äldre, fysiskt-/psykiskt sköra personer, familjer m.fl. som befinner sig i utsatta livssituationer. Verksamheten består av ett femtontal olika studiecirklar med ca 150 deltagare/vecka, evenemang och sociala träffar samt enskilda samtal. Mikaelsgården är en öppen dagverksamhet främst för vuxna i hemlöshet och aktivt missbruk. Genom att många besökare vistas på gården under en stor del av dagen får medarbetarna en god kontakt och kännedom om de enskilda besökarnas situation och kan stötta dem att förändra sin livssituation. Det finns möjlighet att äta enkel mat, tillgång till dusch, tvätt av kläder, klädbyte och vila. Besökarna kan också få stöd i kontakter med myndigheter och sjukvård samt sysselsättning och arbetsträning. Medarbetarna har under året arbetat med att skapa en ökad hemkänsla och delaktighet bland besökarna genom bland 7 annat husmöten. Under året har Mikaelsgården varit öppen under 240 dagar med ca besök. Under året har också Lots-projektet startat, ett samarbetsprojekt med Uppsala kommun. En lots har arbetat med aktivt stöd till den som önskar förändring i sin livssituation. Mikaelskyrkan har varit öppen ett par timmar varje eftermiddag för andakt och enskilda samtal. Samtalskvällar kring barmhärtighet, Café Dialog, har ägt rum under åtta tillfällen. Flera programpunkter och aktiviteter har ägt rum i samarbete med Kristna Fredsrörelsen i Uppsala och den ekumeniska föreningen Tro och Ljus samt Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. Dessutom har flera körer genomfört konsertkvällar med insamling till Stadsmissionens verksamhet. Soppmässa/gatumässa sker i samarbete med Uppsala domkyrkoförsamling. Varje torsdagskväll från september till april är det soppmässa i Samariterhemmets kyrka, dit besökarna kommer för gemenskap, måltid och nattvardsgudstjänst. Under sommaren genomförs istället en gatu-mässa i Mikaelsparken. Utöver detta finns riktade verksamheter. Inom snickeriet Hantverksslussen erbjuds platser för arbetsrelaterad rehabilitering. Därutöver finns 15 arbetsträningsplatser inom övriga verksamheter. Kvinnoverksamheten omfattar flera olika insatser och drygt 100 kvinnor har deltagit. MinnaMarie är ett samverkansprojekt med Uppsala kommun och Länsstyrelsen med våldsutsatta kvinnor som

8 målgrupp. Genom projektet erbjuds samtal med kurator, gruppaktiviteter samt Valvet, en verksamhet för stöd till kvinnor med missbruksproblematik som startats under året. Minnamottagningen drivs i samverkan med föreningen Minna Uppsala och vänder sig till gravida kvinnor och mammor med barn som är ensamstående eller i en osäker relation. Två vänta barn-grupper har genomförts under ledning av kurator och barnmorska och samtalsstöd har givits. Flera gemenskapsstödjande aktiviteter erbjuds kvinnorna och deras barn, som babyträff med musiklek och kvällscafé samt lägerverksamhet under sommaren. Ebbas second hand-butik med inriktning på försäljning av heminredning, husgeråd och textilier har öppnats i september. Butiken ger plats för arbetsträning och är ett samarbete med Uppsala Domkyrkoförsamling. En förutsättning för verksamheten inom Uppsala Stadsmission är medarbetarna där volontärer gör stora insatser. En utbildnings- och rekryteringsstrategi har växt fram under året och informationskvällar samt utbildningar för volontärer har genomförts. Samverkan med andra organisationer och myndigheter är viktigt för arbetet. En rådgivande grupp har under året utsetts med uppdrag att stödja kontakter med företag och andra delar av samhället. Uppsala Stadsmission är medlem i Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner, en förening för gemensam opinionsbildning och ekonomiskt stöd mellan stadsmissionerna i Sverige. Postkodlotteriet har under året delat ut medel till Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner som har fördelats mellan sju stadsmissioner. Diakonistiftelsen Samariterhemmet har ett 90-konto (pg , bg ) som gåvogivarkonto för verksamheten inom Uppsala Stadsmission, vilket innebär att granskning sker av Svensk Insamlingskontroll. Ett märke från 50-öreskampanjen

9 Vård och Omsorg Vård och omsorg för äldre och funktionshindrade främjas genom verksamhet omfattande demensboendet Ebbagården, trygghetsboendet Kungsängsgården, hemtjänst och trygghetstjänst. Målet är att erbjuda en god och säker omvårdnad. Ebbagården har plats för 30 boende och har dessutom tre platser för växelvård. För demenshandikappade personer mellan år har Ebbagården under året inbjudit till dagverksamhet med gemenskap och aktiviteter på måndagar och torsdagar. i veckan på Ebbagården. De traditionella årliga högtiderna påsk, midsommar och jul har firats liksom andra fester och utflykter har ordnats för de boende. Samverkan och stöd från Akademiska sjukhusets Minnesmottagning har under året varit fortsatt betydelsefull för utveckling av vårdkvaliteten inom Ebbagården. Kvalitetsarbetet med fokus på mat och måltider som påbörjades under år 2009, har under år 2010 avslutats. Ebbagården har i samverkan med Uppsala kommun medverkat i projektarbetet Mums. Kompetensutvecklig har också genomförts inom vårdhygien, fallprevention, sociala aktiviteter och bemötande. Genom Uppsala kommuns satsning Kultur i vården har välkända artister kommit på besök och uppträtt för de boende. Varje vecka har dragspelsunderhållning ordnats och andra musikaliska artister framträtt. Rörelsegymnastik med dans och sittgymnastik har också genomförts två gånger På fondväggen i samlingssalen ändras motiven efter årstiderna 9

10 Trygghetsboendet Kungsängsgården är ett äldreboende med 50 lägenheter. Här finns värdinna och diakon tillhands för de boende för rådfrågning och samtal. Det finns också möjlighet till social samvaro och gemensamma måltider. En grupp av de boende på Kungsängsgården äter gemensamt lunch på fredagarna. Varje tisdag samlas de boende i Kungsängsgården till gemensamt kaffe och varje vecka har sittgymnastik genomförts i samlingssalen under ledning av utbildad sjukgymnast. Under året har också en läsecirkel startats för de boende i Kungsängsgården och rutiner för hemvården har utvecklats. Förändringsarbetet har fortsatt kring ett förnyat avtal för att kunna fortsätta verksamheten för yngre dementa och för fortsatt utökning av hemvården. Socialstyrelsen har under året givit tillstånd att starta en daglig verksamhet för yngre personer som har drabbats av minnesproblem. Därefter har förberedelser gjorts för öppnande av dagverksamheten Utsikten, där daglig verksamhet för funktionshindrade mellan år kommer att bedrivas. Verksamheten har öppnat i januari Hemtjänst och trygghetstjänst erbjuds till kunder i form av service, omvårdnad och hemsjukvård. Utsikten har genom sina många fönster fin utsikt mot slottet och den centrala staden med domkyrkan 10

11 Hotell & Konferens Samariterhemmets gästverksamhet har som mål att ha en tydlig diakonal profil och vara väl rustad med ett gott värdskap för att möta den enskilda gästens behov. Den är en viktig del i stiftelsens uppgift att främja utbildning, möten och dialog kring diakoni och socialt ansvarstagande i samhälle och kyrka. Verksamheten bedrivs dels i Hotell Duvan och dels i Gästhem Samariten. Hotell Duvan, Dragarbrunnsgatan 69 Gästhem Samariten, Samaritergränd 2 Hotell Duvan drivs i syfte att skapa ett tryggt boende, i första hand för patienter som genomgår olika behandlingar vid Akademiska sjukhuset, men också för anhöriga och gäster utan anknytning till sjukhuset. Stiftelsens centrala diakonala uppgift är att ge ett gott bemötande och omsorg till människor som befinner sig i en svår livssituation. Därför erbjuder Duvan inte enbart hotellrum för gästerna utan också gemenskap, måltider och kreativa aktiviteter. Hotell Duvan har 14 enkelrum och 16 dubbelrum. Gästhem Samariten är en verksamhet som inkluderar både logi och konferensmöjligheter. Det finns fyra enkelrum och 12 dubbelrum, tre större konferenslokaler och tre mindre lokaler. Dessutom finns 12 rum för långtidsboende gäster. Gästverksamheten står öppen för alla, enskilda personer, organisationer och företag som här kan nyttja övernattningsmöjligheter och förlägga möten samt konferenser. Under år 2010 har ett nytt bokningssystem tagits i bruk, vilket underlättar och förbättrar kvaliteten i gästverksamheten. 11

12 Förvaltning För att skapa bra förutsättningar för den diakonala verksamheten har stiftelsen som mål att förvaltningen av fastigheter och finansiella medel sker professionellt. Fastighetsförvaltningen ska genomföras på ett kostnadseffektivt sätt och samtidigt generera ett överskott till förmån för stiftelsens diakonala verksamhet. Fastighetsförvaltningen omfattar drift och underhåll av stiftelsens fastighetsinnehav bestående av bostadslägenheter, trygghetsbostäder för äldre, lägenheter i vårdboende, funktionsanpassade lägenheter, träningslägenheter i gruppboende och genomgångsbostäder. Drygt 20 verksamhetslokaler förvaltas av stiftelsen i kvarteren Högne och Gunnar, belägna mellan Kungsgatan och Kungsängsgatan. I omkring hälften av lokalerna bedriver stiftelsen egen verksamhet och övriga lokaler upplåts till externa hyresgäster. Diakonistiftelsen Samariterhemmet hyr också ut Samariterhemmets sjukhus till Landstinget i Uppsala län i ett avtal som sträcker sig till Fastighetsförvaltningen sköts av egen personal, men drift- och underhållsarbeten utförs till stor del av upphandlade drifttekniker och hantverkare. En tidigare gruppbostad på Kålsängsgränd har under året helrenoverats med stambyte och ombyggnad till åtta enskilda genomgångsbostäder för flyktingar. I samma fastighet har en tidigare externt uthyrd konstnärsateljé i källarplanet övertagits av Uppsala Stadsmissions kvinnoverksamhet. En tidigare externt uthyrd verksamhetslokal på övre planet i fastigheten på Kungsängstorg 2 har ytskiktsrenoverats och inretts för en ny daglig verksamhet, Utsikten. 12 I sutterängplanet på Dragarbrunnsgatan 69 har den tidigare samlingssalen för konferens- och textilarbete ytskiktsrenoverats till butikslokal. Där har Uppsala Stadsmission under hösten öppnat sin heminredningsbutik Ebbas second hand. Medelsförvaltingen sker enligt en kapitalplaceringspolicy som innehåller regler för placeringsinrikting. Diakonistiftelsen Samariterhemmet är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII), och följer därmed också deras kvalitetskod från och med Koden har tillkommit för att stärka det etiska insamlingsarbetet, transparensen och öppenheten. Arbetet med att upprätta styrnings-, lednings- och kontrollrutiner samt dokument i enlighet med kvalitetskoden har fortsatt under år Dessa dokument ska, framförallt för gåvogivare, tydligt beskriva hur stiftelsens styrelse leder verksamheten och tar ansvar för insamlade medel. Förvaltade stiftelser Diakonistiftelsen Samariterhemmet förvaltar 12 stiftelser med anknuten förvaltning. Stiftelserna är egna juridiska personer och finns därför inte i balans- och resultaträkningar för Diakonistiftelsen Samariterhemmet. Tillgångarna i stiftelserna hade vid årsskiftet ett bokfört värde om 21 miljoner kronor. Avkastningen från stiftelserna delas ut till diakoniverksamhet i enlighet med de olika stiftelsernas ändamål.

13 Till Diakonistiftelsen är knutna stödföreningar, som på olika sätt engagerar människor för Samariterhemmets verksamhet. Samariterhemmets Vänner utser bl a två ledamöter i stiftelsens styrelse - en ordinarie och en suppleant. Föreningens årsmöte hålls i september varje år. Nya vänner är välkomna! Frimärksgruppen träffas regelbundet för att ta hand om gamla eller nyare frimärken, som sedan kan säljas till förmån för Diakonistiftelsen. Minnaföreningen är en viktig grupp, som stöttar stiftelsens Minna-mottagning. Samariterhemmets Diakonkår hade vid årsskiftet 2010/11 som medlemmar 357 diakoner varav 170 pensionerade. Björkkaffe ordnas i maj när björken slagit ut. Från Syföreningens försäljning Syföreningen träffas regelbundet i Diakonisshusets bibliotek. Försäljningar ordnas i maj i samband med det sk Björkkaffet och vid adventstid i december. 13

14 Honnörsstipendiet för år 2010 tilldelades diakon Helena Bengtsson för gott initiativ inom diakonalt fältarbete för utsatta i Trollhättan. Direktor Lennart Lindgren var utdelare. Brita Birgerssons 104 årsdag firades i juli, och Kårens samordnare Ulla-Greta Ståhlberg hälsade på, men under hösten avled syster Brita och även diakonissan Margit Byegård, som under 29 år varit husmor på Samariterhemmets sjukhus och en rikskänd diakonal profil inom flyktingarbete.

15 Resultaträkning (tkr) Not Verksamhetens intäkter 1 Nettoomsättning Övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa verksamhetens kostnader Verksamhetens resultat Resultat från finansiella placeringar Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar Resultat från försäljning av materiella anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella placeringar Resultat före dispositioner och skatt Förändring ändamålsbestämda medel Skatt på årets resultat Årets resultat

16 Balansräkning (tkr) Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Bostadsrätt som innehas till försäljning Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

17 Eget kapital och skulder Eget kapital Fonder för givarnas hugfästelser Ändamålsdestinerade medel Dispositionsfond Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Summa avsättningar Långfristiga skulder Checkräkningskredit Skuld till Diakonistiftelsen Samariterhemmets pensionsstiftelse Skuld till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder 9 - Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 17

18 Noter Redovisnings- och värderingsprinciper Stiftelsens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av Svensk Insamlingskontroll. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år. Fullständig årsredovisning finns på hemsidan. Not 1 Verksamhetens intäkter fördelning på rörelsegrenar Nettoomsättning Vårdersättningar gruppboende Hyresintäkter Intäkter rumsuthyrning Övriga försäljningsintäkter Summa nettoomsättning Insamlade medel Allmänheten Svenska kyrkan Egna förvaltade stiftelser Riksbankens Jubileumsfond Övriga Summa insamlade medel Bidrag Uppsala Kommun Landstinget i Uppsala län - 7 Summa bidrag Övriga verksamhetsintäkter Summa verksamhetens intäkter Av ovanstående belopp har insamlats via 90-konto Av ovanstående belopp har erhållits från Postkodlotteriet

19 Not 2 Personal Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män Kvinnor Män Summa Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Styrelseledamöter på balansdagen (antal personer) varav män (%) Direktor och andra ledande befattningshavare på balansdagen (antal personer) varav män (%) Styrelsens ledamöter erhåller ingen ekonomisk ersättning för sitt uppdrag. Under året har 125 personer arbetat ideellt för stiftelsen. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen. 19

20 Diakonistiftelsen Samariterhemmet finns i Uppsala och är en fristående stiftelse inom Svenska kyrkan. Uppgiften är att utöva diakoni både genom egen verksamhet och i samarbete med andra organ i kyrka och samhälle. Det sker genom: Andlig vård, Vård- och omsorg, Uppsala Stadsmission, Hotell- och konferens, Förvaltning. Adress: Diakonistiftelsen Samariterhemmet, Samaritergränd 2, SE Uppsala, Sweden Telefon: +46(0) Fax: +46(0) Direktor: Lennart Lindgren, tel Bokning av rum: Hemsida: PlusGiro: Bankgiro: Uppsala Stadsmission är samlingsnamnet för Diakonistiftelsens lokala sociala arbete. Hemsida: Plusgiro: Bankgiro: Bilder från Diakonistiftelsens Samariterhemmets arkiv. Tryck: Reklam & Katalogtryck, Uppsala, 2011

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG 1 Innehåll 03 Generalsekreteraren har ordet 04 Vår vision 05 Historik 06 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 15 Noter 20 Revisionsberättelse Tack

Läs mer

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Innehåll Ordförande har

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

Svenska Mässans årsredovisning

Svenska Mässans årsredovisning 2007 Svenska Mässans årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Mässan Stiftelse får härmed avge årsredovisning för koncernen och moderstiftelsen för år 2007 Nordiska Skolledarkongressen

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 1 (17) Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 Utgivna jan 2015 2 (17) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1 Vilka handlingar ska skickas in till Svensk Insamlingskontroll?...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

1 ÅRSREDOVISNING 2014

1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer 556345-0989 3 VD har ordet 2014 - Ännu ett bra år för Byggebo!

Läs mer

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Verksamhetsberättelse En omvärldsanalysframtidsplan 2012 IKIR Box 8031 14108 Kungens Kurva Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Ordförandet har ordet...3 DEL 1 Vi har blivit

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET VD HAR ORDET EN VÄRLD I FÖRÄNDRING NY ORGANISATION SÄKERHET HÅLLBARHET STYRELSE LEDNING

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET VD HAR ORDET EN VÄRLD I FÖRÄNDRING NY ORGANISATION SÄKERHET HÅLLBARHET STYRELSE LEDNING Årsredovisning 08 02 VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 03 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET 04 VD HAR ORDET 10 06 EN VÄRLD I FÖRÄNDRING 08 NY ORGANISATION 10 SÄKERHET 12 HÅLLBARHET 04 15 14 STYRELSE 15 LEDNING 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer