Direktors kommentar. Samariterhemmets vård av yngre och äldre med demens är väl inarbetad och utvecklas väl. Ebbagårdens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Direktors kommentar. Samariterhemmets vård av yngre och äldre med demens är väl inarbetad och utvecklas väl. Ebbagårdens"

Transkript

1 DIAKONISTIFTELSEN SAMARITERHEMMET Årskrönika 2010

2 Årskrönika 2010 Diakonistiftelsen Samariterhemmet avger här redogörelse för år Vi hoppas att den skall ge information om stiftelsens arbete och utveckling under året. Vi tackar anställda och frivilliga för goda arbetsinsatser och för stort engagemang. Vi tackar också för gott samarbete med Svenska kyrkan, Uppsala universitet, Uppsala kommun, Landstinget i Uppsala län, stödföreningen Samariterhemmets Vänner samt Samariterhemmets Diakonkår. Uppsala i maj 2011 Dan Lannerö Ordförande Lennart Lindgren Direktor 2

3 Direktors kommentar Det gångna året har inneburit omställning, renodling och utveckling av ett antal verksamheter. Behoven av vård och omsorg i Uppsala minskar inte. Omsorgen om äldre och stöd till de minsta i samhället, hemlösa och personer i utanförskap är ett ständigt närvarande behov. Uppsala Stadsmission, som är Samariterhemmets utåtriktade social diakoni, har kontinuerligt utvecklats under året bl.a genom öppnandet av en Hantverkssluss för personer i social utsatthet, 50-öreskampanj och starten av Lotsprojektet för att hjälpa personer i utanförskap att hitta kontakter i det social livet. Uppsala Stadsmission behöver såväl organisationer som företags stöd för att kunna utvecklas och täcka många av de behov som inte inryms eller återfinns i den vård som samhället i övrigt erbjuder. Vård kostar och det behövs ekonomiska muskler för att vinna en upphandling. Ett lärorikt bakslag var att förlora en upphandling av ett vårdboende för äldre med alkoholproblem. Tyvärr sätts kvalitetsaspekterna alltför ofta i andra hand och de ekonomiska i första hand när olika verksamheter upphandlas på den konkurrensutsatta vårdmarknaden. Samariterhemmets vård av yngre och äldre med demens är väl inarbetad och utvecklas väl. Ebbagårdens demensboende klarade också Socialstyrelsens granskning av hur vården bedrivs med anledning av den mediastorm som under sommaren belyste demensboendens vårdsäkerhet. Den nystartade hemtjänsten har utvecklats och får stor uppskattning. Socialstyrelsen godkände under året en ansökan om öppnandet av daglig verksamhet för funktionshindrade med inriktning på yngre dementa, 3 vilket kommer att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för Samariterhemmet att bedriva god vård och omsorg för en ofta bortglömd grupp i samhället. Under året har även dialogen med Landstinget i Uppsala län fortskridit. Ett förtydligande av de juridiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna av det hyresavtal som finns mellan parterna har åstadkommits och utgör en bra grund för de fortsatta överläggningarna under år Stiftelsens stadgar har under året förändrats och är nu, efter godkännande från Kammarkollegiet, i överensstämmelse med dagens förhållanden. Styrelsens ledamöter har minskat i antal och består nu av nio ledamöter. Som ett led i att renodla verksamheter och stärka stiftelsen för framtida åtaganden beslutade styrelsen att sälja Mariehem, en omtyckt och historisk fastighet i Marielund. Det var ett smärtsamt beslut som väckt sorg hos många bland Samaritehemmets vänner och diakonkår. Beslutet kommer dock att innebära nya möjligheter för stiftelsen att utveckla verksamheter inom dess kärnområden och som ligger i direkt linje med stiftelsens uppdrag. Diakonitiftelsens ekonomi har under året stärkts väsentligt och resultatet för den diakonala verksamheten har avsevärt förbättrats. Det är därför med stor tillförsikt som jag ser fram emot kommande år då Diakonistiftelsen står inför utveckling och många avgörande beslut. Främst gäller det inriktning och goda strategier för att stärka de ekonomiska förutsättningarna att kunna möta de stora behov som finns bland människor i utsatta livssituationer. Lennart Lindgren, direktor

4 Diakonistiftelsen Samariterhemmets uppgift - enligt reviderade stadgar godkända av Kammarkollegiet Diakonistiftelsen Samariterhemmets uppgift är att utöva diakoniverksamhet såväl i egen regi som i samarbete med andra organ och organisationer inom kyrka och samhälle att för denna verksamhet främja utbildning och fortbildning av diakoner och andra medarbetare till Svenska kyrkans och samhällets tjänst att även på annat sätt främja kristen människovård t ex i form av omsorg om barn och ungdom, äldre, sjuka, funktionshindrade och andra som är i behov av hjälp och stöd att främja vetenskaplig forskning inom områden av betydelse för stiftelsens verksamhet. 4

5 Styrelse vid årsskiftet 2010/2011 Ordförande: Vice ordförande: Övriga ledamöter: Ersättare: Adjungerade: Arbetsutskott: Revisor: Dan Lannerö Gunilla Thorstensson Margareta Hemström, Leif Lyttkens, Kersti Raustorp, Christer Segerström, Elisabeth Stenberg, Per Uhlén samt Jan-Erik Wikström. Tomas Anderman. Direktor Lennart Lindgren och Förvaltningschef Elisabeth Grahn (sekr.) Ordförande Dan Lannerö, Gunilla Thorstensson, Jan-Erik Wikström samt Lennart Lindgren och Elisabeth Grahn. Lars Kylberg vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Styrelsens sammansättning har efter medgivande av Kammarkollegiet minskats till nio ledamöter och en suppleant. En ledamot och en suppleant tillsätts av föreningen Samariterhemmets Vänner och två ledamöter av Diakonistiftelsen Samariterhemmets Diakonkår. Vid decembersammanträdet avtackades avgående ordförande Gunnar Lundh samt ledamöterna Oloph Bexell, Sigvard Forsgren, Gunnar Sandberg och Rosita Borum-Halvars. Gunnar Lundh avtackades den 8 dec 2010 efter 43 års arbete i styrelse, förvaltningsutskott, ekonomiutskott och arbetsutskott, senast som ordförande i styrelsen

6 Stiftelsens verksamhet Diakonistiftelsen Samariterhemmet utför sitt uppdrag genom verksamhet inom fem enheter; Andlig vård, Uppsala Stadsmission, Vård & Omsorg, Hotell & Konferens och Förvaltning. Andlig vård Diakonistiftelsen Samariterhemmet bedriver andlig vård dels genom kyrka och gudstjänstliv och dels genom verksamhet inom Svenska kyrkans Centrum för andlig vård inom hälso- och sjukvården. Gudstjänstlivet är en kärnverksamhet som syftar till att vara en inspirationskälla ur vilken övrig verksamhet får sin identitet, samhörighet, motivation och värdegrund. Diakonistiftelsens pastor ansvarar för gudstjänster och andakter samt stöttar verksamheten i värdegrundsfrågor. Där ingår också att ta emot för själavårdssamtal, att ha avlastande samtal med personal samt på olika sätt finnas med i stiftelsens övriga verksamheter. En viktig del för genomförandet av andakter och gudstjänster har varit medverkan av ca 25 volontärer. Detta gäller insatser som kyrkvärdar, kyrksyster/kyrkvaktare, musiker, diakoner och präster. Stiftelsen har ett regelbundet gudstjänstliv som omfattar morgonbön måndagar och onsdagarfredagar, mässor på tisdagsmorgnar samt högmässa på sön- och helgdagar under året. Varje torsdag under september - maj anordnar Uppsala Stadsmission i samverkan med Uppsala Domkyrkoförsamling soppmässa och under maj - augusti en gatumässa i Mikaelsparken istället för soppmässan. Svenska kyrkans Centrum för andlig vård inom hälso- och sjukvården vilar på ett avtal med Svenska kyrkan på nationell nivå. Verksamheten omfattar en samordning av den svenskkyrkliga delen av Sjukhuskyrkans arbete på olika sjukhus i landet samt utbildning av anställda inom Sjukhuskyrkan, i nära samarbete med Sveriges Frikyrko-samråds konsulent på samma område. 6

7 Uppsala Stadsmission hemsida: pg bg Uppsala Stadsmission erbjuder trygga miljöer med regelbundna, långsiktiga och nära kontakter för människor i utsatta livssituationer. Uppsala Stadsmission vill nå dem som är och upplever sig som utestängda och har sociala svårigheter, ofta i kombination med psykisk och fysisk ohälsa samt dålig ekonomi. Uppsala Stadsmission erbjuder stöd till enskilda och grupper genom öppna mötesplatser, arbetsträning och sysselsättning, stöd i boende samt genom verksamheter som riktar sig till utsatta kvinnor. Verksamheten har fyra öppna träffpunkter; Gränden, Mikaelsgården, Mikaelskyrkan och soppmässan. Gränden är en öppen verksamhet för daglediga äldre, fysiskt-/psykiskt sköra personer, familjer m.fl. som befinner sig i utsatta livssituationer. Verksamheten består av ett femtontal olika studiecirklar med ca 150 deltagare/vecka, evenemang och sociala träffar samt enskilda samtal. Mikaelsgården är en öppen dagverksamhet främst för vuxna i hemlöshet och aktivt missbruk. Genom att många besökare vistas på gården under en stor del av dagen får medarbetarna en god kontakt och kännedom om de enskilda besökarnas situation och kan stötta dem att förändra sin livssituation. Det finns möjlighet att äta enkel mat, tillgång till dusch, tvätt av kläder, klädbyte och vila. Besökarna kan också få stöd i kontakter med myndigheter och sjukvård samt sysselsättning och arbetsträning. Medarbetarna har under året arbetat med att skapa en ökad hemkänsla och delaktighet bland besökarna genom bland 7 annat husmöten. Under året har Mikaelsgården varit öppen under 240 dagar med ca besök. Under året har också Lots-projektet startat, ett samarbetsprojekt med Uppsala kommun. En lots har arbetat med aktivt stöd till den som önskar förändring i sin livssituation. Mikaelskyrkan har varit öppen ett par timmar varje eftermiddag för andakt och enskilda samtal. Samtalskvällar kring barmhärtighet, Café Dialog, har ägt rum under åtta tillfällen. Flera programpunkter och aktiviteter har ägt rum i samarbete med Kristna Fredsrörelsen i Uppsala och den ekumeniska föreningen Tro och Ljus samt Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. Dessutom har flera körer genomfört konsertkvällar med insamling till Stadsmissionens verksamhet. Soppmässa/gatumässa sker i samarbete med Uppsala domkyrkoförsamling. Varje torsdagskväll från september till april är det soppmässa i Samariterhemmets kyrka, dit besökarna kommer för gemenskap, måltid och nattvardsgudstjänst. Under sommaren genomförs istället en gatu-mässa i Mikaelsparken. Utöver detta finns riktade verksamheter. Inom snickeriet Hantverksslussen erbjuds platser för arbetsrelaterad rehabilitering. Därutöver finns 15 arbetsträningsplatser inom övriga verksamheter. Kvinnoverksamheten omfattar flera olika insatser och drygt 100 kvinnor har deltagit. MinnaMarie är ett samverkansprojekt med Uppsala kommun och Länsstyrelsen med våldsutsatta kvinnor som

8 målgrupp. Genom projektet erbjuds samtal med kurator, gruppaktiviteter samt Valvet, en verksamhet för stöd till kvinnor med missbruksproblematik som startats under året. Minnamottagningen drivs i samverkan med föreningen Minna Uppsala och vänder sig till gravida kvinnor och mammor med barn som är ensamstående eller i en osäker relation. Två vänta barn-grupper har genomförts under ledning av kurator och barnmorska och samtalsstöd har givits. Flera gemenskapsstödjande aktiviteter erbjuds kvinnorna och deras barn, som babyträff med musiklek och kvällscafé samt lägerverksamhet under sommaren. Ebbas second hand-butik med inriktning på försäljning av heminredning, husgeråd och textilier har öppnats i september. Butiken ger plats för arbetsträning och är ett samarbete med Uppsala Domkyrkoförsamling. En förutsättning för verksamheten inom Uppsala Stadsmission är medarbetarna där volontärer gör stora insatser. En utbildnings- och rekryteringsstrategi har växt fram under året och informationskvällar samt utbildningar för volontärer har genomförts. Samverkan med andra organisationer och myndigheter är viktigt för arbetet. En rådgivande grupp har under året utsetts med uppdrag att stödja kontakter med företag och andra delar av samhället. Uppsala Stadsmission är medlem i Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner, en förening för gemensam opinionsbildning och ekonomiskt stöd mellan stadsmissionerna i Sverige. Postkodlotteriet har under året delat ut medel till Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner som har fördelats mellan sju stadsmissioner. Diakonistiftelsen Samariterhemmet har ett 90-konto (pg , bg ) som gåvogivarkonto för verksamheten inom Uppsala Stadsmission, vilket innebär att granskning sker av Svensk Insamlingskontroll. Ett märke från 50-öreskampanjen

9 Vård och Omsorg Vård och omsorg för äldre och funktionshindrade främjas genom verksamhet omfattande demensboendet Ebbagården, trygghetsboendet Kungsängsgården, hemtjänst och trygghetstjänst. Målet är att erbjuda en god och säker omvårdnad. Ebbagården har plats för 30 boende och har dessutom tre platser för växelvård. För demenshandikappade personer mellan år har Ebbagården under året inbjudit till dagverksamhet med gemenskap och aktiviteter på måndagar och torsdagar. i veckan på Ebbagården. De traditionella årliga högtiderna påsk, midsommar och jul har firats liksom andra fester och utflykter har ordnats för de boende. Samverkan och stöd från Akademiska sjukhusets Minnesmottagning har under året varit fortsatt betydelsefull för utveckling av vårdkvaliteten inom Ebbagården. Kvalitetsarbetet med fokus på mat och måltider som påbörjades under år 2009, har under år 2010 avslutats. Ebbagården har i samverkan med Uppsala kommun medverkat i projektarbetet Mums. Kompetensutvecklig har också genomförts inom vårdhygien, fallprevention, sociala aktiviteter och bemötande. Genom Uppsala kommuns satsning Kultur i vården har välkända artister kommit på besök och uppträtt för de boende. Varje vecka har dragspelsunderhållning ordnats och andra musikaliska artister framträtt. Rörelsegymnastik med dans och sittgymnastik har också genomförts två gånger På fondväggen i samlingssalen ändras motiven efter årstiderna 9

10 Trygghetsboendet Kungsängsgården är ett äldreboende med 50 lägenheter. Här finns värdinna och diakon tillhands för de boende för rådfrågning och samtal. Det finns också möjlighet till social samvaro och gemensamma måltider. En grupp av de boende på Kungsängsgården äter gemensamt lunch på fredagarna. Varje tisdag samlas de boende i Kungsängsgården till gemensamt kaffe och varje vecka har sittgymnastik genomförts i samlingssalen under ledning av utbildad sjukgymnast. Under året har också en läsecirkel startats för de boende i Kungsängsgården och rutiner för hemvården har utvecklats. Förändringsarbetet har fortsatt kring ett förnyat avtal för att kunna fortsätta verksamheten för yngre dementa och för fortsatt utökning av hemvården. Socialstyrelsen har under året givit tillstånd att starta en daglig verksamhet för yngre personer som har drabbats av minnesproblem. Därefter har förberedelser gjorts för öppnande av dagverksamheten Utsikten, där daglig verksamhet för funktionshindrade mellan år kommer att bedrivas. Verksamheten har öppnat i januari Hemtjänst och trygghetstjänst erbjuds till kunder i form av service, omvårdnad och hemsjukvård. Utsikten har genom sina många fönster fin utsikt mot slottet och den centrala staden med domkyrkan 10

11 Hotell & Konferens Samariterhemmets gästverksamhet har som mål att ha en tydlig diakonal profil och vara väl rustad med ett gott värdskap för att möta den enskilda gästens behov. Den är en viktig del i stiftelsens uppgift att främja utbildning, möten och dialog kring diakoni och socialt ansvarstagande i samhälle och kyrka. Verksamheten bedrivs dels i Hotell Duvan och dels i Gästhem Samariten. Hotell Duvan, Dragarbrunnsgatan 69 Gästhem Samariten, Samaritergränd 2 Hotell Duvan drivs i syfte att skapa ett tryggt boende, i första hand för patienter som genomgår olika behandlingar vid Akademiska sjukhuset, men också för anhöriga och gäster utan anknytning till sjukhuset. Stiftelsens centrala diakonala uppgift är att ge ett gott bemötande och omsorg till människor som befinner sig i en svår livssituation. Därför erbjuder Duvan inte enbart hotellrum för gästerna utan också gemenskap, måltider och kreativa aktiviteter. Hotell Duvan har 14 enkelrum och 16 dubbelrum. Gästhem Samariten är en verksamhet som inkluderar både logi och konferensmöjligheter. Det finns fyra enkelrum och 12 dubbelrum, tre större konferenslokaler och tre mindre lokaler. Dessutom finns 12 rum för långtidsboende gäster. Gästverksamheten står öppen för alla, enskilda personer, organisationer och företag som här kan nyttja övernattningsmöjligheter och förlägga möten samt konferenser. Under år 2010 har ett nytt bokningssystem tagits i bruk, vilket underlättar och förbättrar kvaliteten i gästverksamheten. 11

12 Förvaltning För att skapa bra förutsättningar för den diakonala verksamheten har stiftelsen som mål att förvaltningen av fastigheter och finansiella medel sker professionellt. Fastighetsförvaltningen ska genomföras på ett kostnadseffektivt sätt och samtidigt generera ett överskott till förmån för stiftelsens diakonala verksamhet. Fastighetsförvaltningen omfattar drift och underhåll av stiftelsens fastighetsinnehav bestående av bostadslägenheter, trygghetsbostäder för äldre, lägenheter i vårdboende, funktionsanpassade lägenheter, träningslägenheter i gruppboende och genomgångsbostäder. Drygt 20 verksamhetslokaler förvaltas av stiftelsen i kvarteren Högne och Gunnar, belägna mellan Kungsgatan och Kungsängsgatan. I omkring hälften av lokalerna bedriver stiftelsen egen verksamhet och övriga lokaler upplåts till externa hyresgäster. Diakonistiftelsen Samariterhemmet hyr också ut Samariterhemmets sjukhus till Landstinget i Uppsala län i ett avtal som sträcker sig till Fastighetsförvaltningen sköts av egen personal, men drift- och underhållsarbeten utförs till stor del av upphandlade drifttekniker och hantverkare. En tidigare gruppbostad på Kålsängsgränd har under året helrenoverats med stambyte och ombyggnad till åtta enskilda genomgångsbostäder för flyktingar. I samma fastighet har en tidigare externt uthyrd konstnärsateljé i källarplanet övertagits av Uppsala Stadsmissions kvinnoverksamhet. En tidigare externt uthyrd verksamhetslokal på övre planet i fastigheten på Kungsängstorg 2 har ytskiktsrenoverats och inretts för en ny daglig verksamhet, Utsikten. 12 I sutterängplanet på Dragarbrunnsgatan 69 har den tidigare samlingssalen för konferens- och textilarbete ytskiktsrenoverats till butikslokal. Där har Uppsala Stadsmission under hösten öppnat sin heminredningsbutik Ebbas second hand. Medelsförvaltingen sker enligt en kapitalplaceringspolicy som innehåller regler för placeringsinrikting. Diakonistiftelsen Samariterhemmet är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII), och följer därmed också deras kvalitetskod från och med Koden har tillkommit för att stärka det etiska insamlingsarbetet, transparensen och öppenheten. Arbetet med att upprätta styrnings-, lednings- och kontrollrutiner samt dokument i enlighet med kvalitetskoden har fortsatt under år Dessa dokument ska, framförallt för gåvogivare, tydligt beskriva hur stiftelsens styrelse leder verksamheten och tar ansvar för insamlade medel. Förvaltade stiftelser Diakonistiftelsen Samariterhemmet förvaltar 12 stiftelser med anknuten förvaltning. Stiftelserna är egna juridiska personer och finns därför inte i balans- och resultaträkningar för Diakonistiftelsen Samariterhemmet. Tillgångarna i stiftelserna hade vid årsskiftet ett bokfört värde om 21 miljoner kronor. Avkastningen från stiftelserna delas ut till diakoniverksamhet i enlighet med de olika stiftelsernas ändamål.

13 Till Diakonistiftelsen är knutna stödföreningar, som på olika sätt engagerar människor för Samariterhemmets verksamhet. Samariterhemmets Vänner utser bl a två ledamöter i stiftelsens styrelse - en ordinarie och en suppleant. Föreningens årsmöte hålls i september varje år. Nya vänner är välkomna! Frimärksgruppen träffas regelbundet för att ta hand om gamla eller nyare frimärken, som sedan kan säljas till förmån för Diakonistiftelsen. Minnaföreningen är en viktig grupp, som stöttar stiftelsens Minna-mottagning. Samariterhemmets Diakonkår hade vid årsskiftet 2010/11 som medlemmar 357 diakoner varav 170 pensionerade. Björkkaffe ordnas i maj när björken slagit ut. Från Syföreningens försäljning Syföreningen träffas regelbundet i Diakonisshusets bibliotek. Försäljningar ordnas i maj i samband med det sk Björkkaffet och vid adventstid i december. 13

14 Honnörsstipendiet för år 2010 tilldelades diakon Helena Bengtsson för gott initiativ inom diakonalt fältarbete för utsatta i Trollhättan. Direktor Lennart Lindgren var utdelare. Brita Birgerssons 104 årsdag firades i juli, och Kårens samordnare Ulla-Greta Ståhlberg hälsade på, men under hösten avled syster Brita och även diakonissan Margit Byegård, som under 29 år varit husmor på Samariterhemmets sjukhus och en rikskänd diakonal profil inom flyktingarbete.

15 Resultaträkning (tkr) Not Verksamhetens intäkter 1 Nettoomsättning Övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa verksamhetens kostnader Verksamhetens resultat Resultat från finansiella placeringar Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar Resultat från försäljning av materiella anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella placeringar Resultat före dispositioner och skatt Förändring ändamålsbestämda medel Skatt på årets resultat Årets resultat

16 Balansräkning (tkr) Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Bostadsrätt som innehas till försäljning Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

17 Eget kapital och skulder Eget kapital Fonder för givarnas hugfästelser Ändamålsdestinerade medel Dispositionsfond Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Summa avsättningar Långfristiga skulder Checkräkningskredit Skuld till Diakonistiftelsen Samariterhemmets pensionsstiftelse Skuld till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder 9 - Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 17

18 Noter Redovisnings- och värderingsprinciper Stiftelsens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av Svensk Insamlingskontroll. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år. Fullständig årsredovisning finns på hemsidan. Not 1 Verksamhetens intäkter fördelning på rörelsegrenar Nettoomsättning Vårdersättningar gruppboende Hyresintäkter Intäkter rumsuthyrning Övriga försäljningsintäkter Summa nettoomsättning Insamlade medel Allmänheten Svenska kyrkan Egna förvaltade stiftelser Riksbankens Jubileumsfond Övriga Summa insamlade medel Bidrag Uppsala Kommun Landstinget i Uppsala län - 7 Summa bidrag Övriga verksamhetsintäkter Summa verksamhetens intäkter Av ovanstående belopp har insamlats via 90-konto Av ovanstående belopp har erhållits från Postkodlotteriet

19 Not 2 Personal Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män Kvinnor Män Summa Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Styrelseledamöter på balansdagen (antal personer) varav män (%) Direktor och andra ledande befattningshavare på balansdagen (antal personer) varav män (%) Styrelsens ledamöter erhåller ingen ekonomisk ersättning för sitt uppdrag. Under året har 125 personer arbetat ideellt för stiftelsen. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen. 19

20 Diakonistiftelsen Samariterhemmet finns i Uppsala och är en fristående stiftelse inom Svenska kyrkan. Uppgiften är att utöva diakoni både genom egen verksamhet och i samarbete med andra organ i kyrka och samhälle. Det sker genom: Andlig vård, Vård- och omsorg, Uppsala Stadsmission, Hotell- och konferens, Förvaltning. Adress: Diakonistiftelsen Samariterhemmet, Samaritergränd 2, SE Uppsala, Sweden Telefon: +46(0) Fax: +46(0) Direktor: Lennart Lindgren, tel Bokning av rum: Hemsida: PlusGiro: Bankgiro: Uppsala Stadsmission är samlingsnamnet för Diakonistiftelsens lokala sociala arbete. Hemsida: Plusgiro: Bankgiro: Bilder från Diakonistiftelsens Samariterhemmets arkiv. Tryck: Reklam & Katalogtryck, Uppsala, 2011

Årskrönika 2011. Diakonistiftelsen Samariterhemmets uppgift - enligt reviderade stadgar godkända av Kammarkollegiet 2010-09-13

Årskrönika 2011. Diakonistiftelsen Samariterhemmets uppgift - enligt reviderade stadgar godkända av Kammarkollegiet 2010-09-13 DIAKONISTIFTELSEN SAMARITERHEMMET Årskrönika 2011 Årskrönika 2011 Vi tackar anställda och frivilliga för stort engagemang och för goda arbetsinsatser. Vi tackar också för ett gott samarbete med Svenska

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Brf Kaprifolen i Malmö

Brf Kaprifolen i Malmö Årsredovisning för Brf Kaprifolen i Malmö Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-12-31 Brf Kaprifolen i Malmö 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Kaprifolen i Malmö, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF Dalen

Årsredovisning. BRF Dalen Årsredovisning för BRF Dalen 714400-2164 Räkenskapsåret 2014 1 (12) Styrelsen för BRF Dalen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

BRF Renen 21 716419-6987

BRF Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för BRF Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2002-09-01-2003-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och 7 ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hornsgatan/Hornsbruksgatan avger härmed redovisning för föreningens 1:a

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå Årsredovisning för Brf Kråkan Åttiotvå 769617-6333 Räkenskapsåret 2013 Brf Kråkan Åttiotvå 1(10) 769617-6333 Styrelsen för Brf Kråkan Åttiotvå, Malmö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Ivar Årsredovisning 2014

Brf Ivar Årsredovisning 2014 Brf Ivar Årsredovisning 2014 Brf Ivar 1(8) Org.nr. 717600-1068 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ivar Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2014. Föreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. BRFDalen

Årsredovisning. BRFDalen Årsredovisning för BRFDalen Räkenskapsåret 2011 1(11 ) Styrelsen för BRF Dalen får hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Arsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Blekinge Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15 Årsredovisning för BRF KNOPPEN 15 Räkenskapsåret 2008 Styrelsen avger härmed följande redovisning för förvaltningen av BRF KNOPPEN 15 för räkenskapsåret. Innehåll sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Räkenskapsåret 2009. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2009. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 29 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 29 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm Årsredovisning för HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm Räkenskapsåret 2013-09-01-2014-08-31 HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm 1(11) Förvaltningsberättelse Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag)

Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag) 1 (11) Styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3 Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag) 2 (11) Alla insamlingsorganisationer som är medlemmar i FRII ska tillämpa BFNAR 2012:1 (K3) vid

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer