DISI Transnationellt samarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DISI Transnationellt samarbete"

Transkript

1 DISI Transnationellt samarbete Det övergripande målet med vårt internationella samarbete har varit att utveckla mångfaldsfrågor i industrin så att de blir en del av begreppet Ansvarsfullt företagande (Corporate Social Responsibility, CSR) på europeisk nivå. För att uppnå det valde vi att samarbeta med två grupper av europeiska projekt Dooropener och Diversity Governance and Management. Att det blev två transnationella grupperingar berodde på att ursprungligen var det tänkt att två svenska Utvecklingspartnerskap (UP) inom Equal skulle medverka. Det andra UPt var Svensk modell att genomföra etiska program. Orsaken till den sammanslagningen av två svenska UPn och två Transnationella partnerskap (TP) var att IVF hade lätt att attrahera utländska partners, vilket det andra UPt inte hade. Det andra UPt fick dock sedan inte godkänt i fas 2 av ansökningsförfarandet. Svenska ESF-Rådet tillsköt medel så att DISI självt skulle kunna medverka i bägge de transnationella partnerskapen. Inga svårigheter uppstod därför av ekonomiska skäl. Dock visade det sig att arbetsbördan blev för stor, vilket sannolikt lett till en lägre kvalitet än vad som eljest skulle kunnat bli fallet. Ett betydande avbräck för det transnationella samarbetet var att den person inom DISI som hade huvudansvaret för det transnationella arbetet lämnade sin anställning vid Volvo Cars Corporation i mitt under projekttiden. Hon var då kritisk till hur partnerskapen fungerade, speciellt Dooropener. Dooropener I Dooropener var inriktningen mot mångfaldsfrågor inom den europeiska fordonsindustrin, inklusive leverantörskedjan. Våra bidrag skulle framför allt vara att beskriva hur CSR har utvecklats i Europa, arrangera en workshop våren 2003 om mångfald som en del av affärsstrategin. Den genomfördes i Göteborg den 15 maj 2003, med inbjuda från båda partnerskapen. Rubriken var Diversity as a part of the business strategy. DISI-företagen gavs här stort utrymme att presentera hur de då arbetade inom ramen för DISI. De företag som presenterade var Plastal, Volvo Cars, Nolato Löwepac DISI (Diversity in the Swedish Industry) Syfte: DISIs främsta syfte har varit att motverka diskriminering i arbetslivet genom att utveckla mångfalds- och jämställdhetsfrågorna så att de ingår i företagens affärsstrategier Företag: Volvo Personvagnar AB Inköp, Autoliv Sverige AB, Finnveden Metal Structures AB, IVF Industriforskning och utveckling AB, Nolato Lövepac AB, Plastal Group AB, Semcon Sweden AB Branschorganisation: Fordons Komponent Gruppen Frivilligorganisation: CEMPI (Centrum för mångfaldsstudier och praktisk integration) Fackförening: Sif Utbildningsväsendet: Leo-gruppen (Ledning av olikheter) vid Göteborgs universitet Projektledning: IVF Industriforskning och utveckling AB och Semcon. Uppslutningen, såväl från de svenska deltagarna som från de internationella aktörerna var mycket god. (program, se bilaga 1) Ett misstag från vår sida var att inga av de transnationella partnerna bidrog till innehållet på konferensen. De deltog dock ivrigt i diskussionerna. DISI skulle också delta i en konferens hösten Den genomfördes i Berlin under rubriken Diversity Management Neue Personalstrategien als Faktor unternehmerischen Erfelgs, den 21 november. På denna konferens fick DISI möjlighet att relativt utförligt beskriva sina metoder och resultat genom presentationer av Jorge Plada och Jan Bäck. 1

2 Några reflektioner över samarbetet inom Dooropener Grundtanken med Dooropener var att studera mångfald inom den europeiska fordonsindustrin. Den tyska partnern, som koordinerade TPt, lyckades inte knyta någon tysk bilindustri till projektet. Den franska partnern, som skulle gett ingången till den franska bilindustrin, främst Peugeot, hoppade av samarbetet. Den spanska partnern lyckades till en del involvera en sammansättningsfabrik för Mercedes i Spanien. Det blev därför inte mycket fordonsindustri i detta TP, varför de svenska företag som deltog fann samarbetet relativt fruktlöst. Grundsynen på integrationen av mångfald in på arbetsmarknaden skiljde sig markant mellan DISI och de övriga parterna. Ur DISIs perspektiv innebär mångfaldsarbete en lång och djupgående process där värderingar och fördomar bearbetas i den egna organisationen. De andra parterna fokuserade på de personer som stod utanför arbetsmarknaden. Dessa skulle ges korta, yrkesinriktade utbildningsinsatser, så att de skulle utföra enklare arbetsuppgifter, d v s ett diametralt annorlunda synsätt. Diversity Governance and Management I Diversity Governance and Management diskuterades gränssnittet mellan individ, samhälle och företag. Den framtida ansvarfördelningen mellan samhälle och företag när det gäller diskrimineringen. Möjligheterna och svårigheterna med mänskliga olikheter skulle belysas både ur individperspektiv och ur företagens synvinkel. I detta transnationella partnerskap medverkade det italienska UPt Glocal och det franska UPt Prelude förutom DISI. Prelude var uteslutande inriktat på validering; validering av utländska utbildningar, men också validering av yrkeserfarenheter. Det är intressant i sig, men ger ingen input till DISI. Det franska UPt har inte visat något intresse för de andra ingående UPna. Vid en konferens i Paris som anordnades av Prelude hölls ena dagen på franska, i princip utan tolkning! Det italienska UPt Glocal däremot har givit värdefull input till DISI och till det fortsatta arbetet efter DISI. Glocal har CSR (Corporate Social Responsibility; Företagens Samhällsansvar) som en viktig infallsvinkel. Man beskriver det som att man arbetar med integration på individnivå, på företagsnivå, och på samhällsnivå. Vad som är slående, och som skiljer markant från tankarna i DISI, är att man inte involverar dem som berörs i diskussionen. Det blev uppenbart vid ett studiebesök på Rinomastrotto, ett företag som tillverkar läder av hög kvalitet. Bl a säljer man sina produkter till ett flertal biltillverkare, som har mycket höga kvalitetskrav. De var mycket stolta över sitt integrationsarbete. Det innebar att de ordnade med bostäder, skola, kontakter med myndigheter etc. På min fråga vad de hade för forum för att fånga upp de invandrades synpunkter och önskemål var de fullständigt oförstående. Vår samverkan har bl a inneburit att vi medverkat med material till det nyhetsbrev som givits ut gemensamdisi medverkade i en konferens som hölls i Vitoria, Spanien, juni 2004; The Contribution of the ICT to the Management in the Company. DISIs resultat beskrevs utförligt i presentationer av Jorge Plada och Jan Bäck. Inbjudna till konferensen var dels de tre UPna, men också företag och andra aktörer i och omkring Vitoria. Employability Employability är en europeisk tematisk grupp (ETG) inom Equal och kan kort presenteras med följande utdrag ur ett tidigt dokument: The Employability ETG has chosen Diversity as an initial topic. This choice is based on the firm belief that valuing and actively building on diversity is an essential step in combating discrimination both in the workplace and in society, in general. This topic and the work of the ETG are fully in line with the third new objective of the European Employment Strategy1 that underscores the importance of an inclusive labour market. The next stage in the on-going work of the ETG will be to identify the most promising experiences of harnessing, and dealing with, diversity that are emerging from the EQUAL DPs and their Transnational Partnerships (TPs). The ETG will then combine and refine the outcomes of this process into recommendations or products and tools specially designed to stimulate positive developments in policy and practice throughout the Union. Ett uppstartsmöte hölls i Birmingham i juni Där delades arbetet upp i sex arbetsgrupper, varav de två som intresserade DISI var Employers och Trade Unions. Två arbetsmöten genomfördes i Bryssel. Emellan möten togs case studies fram från de olika nationella UPna. Sammanlagt 40 case studies kom in varav fler med hög kvalitet. En kortfattad sammanställning finns i bilaga 2. Den ger en indikation på vilka frågeställningar som bearbetades. DISI bidrog med att beskriva arbetet på Plastal. En avslutningskonferens hölls i Warsawa i februari 2005, Free Movement of Good Ideas. Denna ETG gav god insikt i hur man resonerar i olika länder, nya idéer och kontakter. 2

3 Allmänna reflektioner IVF och i synnerhet Volvo har många internationella kontakter som hade varit värdefulla i ett transnationellt samarbete. Tyvärr var det en förutsättning att samarbetet skedd med andra, för oss okända, europeiska Utvecklingspartnerskap, där vi fick köpa grisen i säcken. Vi är vana vid att internationellt samarbete är effektivt, målinriktat och långsiktigt, vilket inte har varit utmärkande för arbetet i de transnationella partnerskap DISI medverkat i. Equal-samarbetet har haft svårt att finna sina former. Volvo var mycket aktiva i början, men fann inte några andra företag i de andra Equal-projekten som på motsvarande sätt engagerade sig och därmed minskade också Volvos intresse. Sammanställning av de transnationella aktiviteter som DISI har medverkat i Projektmöte i Dooropener, Berlin, 4-5 juli 2002 Videokonferens i projektet inom Dooropener, 11 september 2002 Arbetsmöte i Dooropener, Berlin, 18 september 2002 Projektmöte i Diversity Governance and Management, Venedig, 3-5 oktober 2002 Projektmöte i Diversity Governance and Management, Paris, 15 november 2002 Projektmöte i Dooropener, Berlin, november 2002 Projektmöte i Dooropener, Göteborg, 14 maj 2003 Projektmöte i Diversity Governance and Management, Göteborg, 14 maj 2003 Internationell konferens, Göteborg, 15 maj 2003 Employability (Europeisk Tematisk Grupp), Uppstartsmöte, Birmingham juni 2003 Employability, arbetsmöte, Bryssel 8-9 oktober 2003 Projektmöte i Diversity Governance and Management, Venedig, 6-9 november 2003 Employability, arbetsmöte, Bryssel, maj 2004 Projektmöte och seminarium i Diversity Governance and Management, Paris 3-4 juni 2004 Projektmöte och konferens i Dooropener The Contribution of the ICT to the Management in the Company, Vitoria, Spanien juni 2004 Konferens i Dooropener Diversity Management Neue Personalstrategien als Faktor unternehmerischen Erfelgs, Berlin 21 november 2004 Employability, avslutningskonferens Free Movement of Good Ideas Warsawa februari 2005 Inledningsvis var Volvo mycket aktiva i ovanstående aktiviteter, men eftersom man inte fann motsvarande intresse bland de europeiska företagen minskades engagemanget. Därefter har IVF och Cempi stått för verksamheten. 3

4 Bilaga 1 Programme prelminary draft Diversity as a part of the business strategy Diversity and economic growth (introduction), Swedish government official The Equal Programme, Christian Råbergh or Eva Loftsson, The Swedish ESF Council The DISI Project, Jan Bäck, Project leader IVF Industrial Research and Development Corporation Diversity and gender equality in business strategies, Steven Armstrong, Volvo Car Corporation Coffee break Suppliers strengthening competitiveness through diversity, Glenn Schmidinger, Nolato Lövepac and Christer Palm, Plastal Why we cannot afford discrimination, Svenåke Berglie, CLEPA Lunch How to improve gender equality start with the Board, Caroline Krensler, Semcon The diversity discourse in Europe differences and similarities, Niels Höjensgård, Copenhagen Center Coffee break Responding to discrimination, Sally Grubb, Article 13.ne t 4

5 Bilaga 2 Case studies i Employability 1 AT Raising awareness disabilities 3 AT Contacting employers 7 AT Working and living together 8 AT One person employed by ÖTG 11 CZ Kompas 14 DE Convince SMEs disadvantages 18 Meetings arranged to increase employer involvement 19 DK Customer match at TDC Mobil 21 DK DSB: Train guard initiative 23 DK Young trainees at TDC 25 DK Broadness and diversity in Falck 36 ES Diversity wins 39 ES Labour enclaves 41 ES Socially responsible enterprise award 43 ES Roma community labour market 46 DE employment addiction or psychological problems 51 AT Living and working together utökad 57 FI Support for job seekers and employers 62 FI Business and social responsibility 63 GR trade unions sensitive social groups to labour market 66 GR Proteas motor disabilities 72 GR Equality Audit the dream project 75 GR Good practise for prevention of racism 79 IE Support/training for employers to become equal 81 IE som ovan + local employment service Blanchardstown model 83 IT SONAR 86 NL Critical factors for diversity management 89 NL Adapt recruitment strategy to diversity management 91 AT MIDAS, anti-racism game 93 IE Protocols for service providers 95 IE Women offenders/exoffenders 97 PT Supported employment working in partnership with employers 99 PT Different audiences/equal opportunities 103 SE DISI 106 UK Improving employment practise in Kirklees 109 UK Involving employers in supported employment 112 UK Equipping employers to recruit and retain disadvantaged people 115 UK Workplace learning the role of union learning representative 118 Ukni young people excluded from the labor market using digital tech. 121 Ukni Influencing employers case study from the personal progression syst 5

En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa

En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2010 Titel: En god hälsa för hela befolkningen. Slutrapport Onödig ohälsa Handisam Serie

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader

Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader Intervjuer för EU:s DETERMINE-projekt med företrädare för åtta kommuner: Malmö, Kristianstad, Växjö, Nynäshamn, Botkyrka, Örebro, Falun och Umeå

Läs mer

Processen att få en YH-utbildning godkänd

Processen att få en YH-utbildning godkänd FÖA300 Kandidatuppsats Vårterminen 2012 Processen att få en YH-utbildning godkänd - En utmaning för Learning Partner Författare: Sanna Hagberg 841210, Adam Wahlund 891026 Handledare: Finn Wiedersheim-Paul

Läs mer

1(13) Slutrapport Projekt Ny Väg In 2

1(13) Slutrapport Projekt Ny Väg In 2 1(13) Slutrapport Projekt Ny Väg In 2 2(13) Projektnamn Ny väg in 1 Projektnummer 2011-3011119 Projektägare Projektpartners Medfinansiärer Projekt period (år/månad år/månad) Uppgiftslämnare (namn och funktion)

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

IMIT 30 år! sid 3. Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder

IMIT 30 år! sid 3. Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder Forskningsinformation från Stiftelsen IMIT Institute for Management of Innovation and Technology #1 februari 2009 IMIT 30 år! sid 3 Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder

Läs mer

Hur länder jobbar med att koppla ihop arbetsgivare och utbildning. några exempel från Indien, Sydkorea och USA. Svar Direkt 2014:10

Hur länder jobbar med att koppla ihop arbetsgivare och utbildning. några exempel från Indien, Sydkorea och USA. Svar Direkt 2014:10 Svar Direkt 2014:10 Hur länder jobbar med att koppla ihop arbetsgivare och utbildning några exempel från Indien, Sydkorea och USA Tillväxtanalys har fått i uppdrag av Tillväxtverket att kortfattat beskriva

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT - EN FORMATIV STUDIE AV ERFARENHETSBASERAT LÄRANDE HOS DELTAGARNA I EN KRAFT-GRUPP A NNIKA G USTAFSSON Kunskap ett steg mot tillväxt - en formativ studie av erfarenhetsbaserat

Läs mer

En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden

En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden Mattias Engdahl Anders Forslund Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2015:3 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 Innehåll Förord..........................................................

Läs mer

Integration och indikatorer

Integration och indikatorer Integration och indikatorer Integration och indikatorer. Några teoretiska och metodologiska utgångspunkter för användandet av indikatorer Integrationsverkets rapportserie 2004:03 Integrationsverket 2004

Läs mer

Nordisk forskning och exempel på validering

Nordisk forskning och exempel på validering Nordisk forskning och exempel på validering Per Andersson, Linköpings universitet Tova Stenlund, Umeå universitet NVL Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, 2012 Sammanfattning Syftet med denna rapport är

Läs mer

Kunskap Information Verktyg. En strategi för ett förstärkt transnationellt samarbete och social innovation i Europeiska socialfonden i Sverige.

Kunskap Information Verktyg. En strategi för ett förstärkt transnationellt samarbete och social innovation i Europeiska socialfonden i Sverige. Kunskap Information Verktyg En strategi för ett förstärkt transnationellt samarbete och social innovation i Europeiska socialfonden i Sverige. Innehåll Europas framtid samarbete mellan medlemsstaterna......................................

Läs mer

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland 3 (16) Datum: 2011-12-14 2825 Rapport Bedömning av förberedelser och start av European Training Program Business & Service

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

EMELIE GUSTAFSSON, ANNA NYLANDER

EMELIE GUSTAFSSON, ANNA NYLANDER Hållbart ansvarstagande för ett medelstort byggföretag i Sverige En analys av värdeskapande aktiviteter som bidrar till hållbar utveckling Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap

Läs mer

Gränslösa lösningar. Som ett direkt resultat av detta startar vi ett expertnätverk för ytterligare utbyte våra länder emellan.

Gränslösa lösningar. Som ett direkt resultat av detta startar vi ett expertnätverk för ytterligare utbyte våra länder emellan. Gränslösa lösningar Arbetsplatser lär nytt genom Inclusive Europe en guide Vi ville veta mer om hur man kan förebygga våld mot funktionshindrade. mest spännande var nog att träffa romska vägledare. Som

Läs mer

Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag

Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag Lena Birgersdotter Lisa Schmidt Annika Karlsson B 1505 Stockholm, december 2002 Organisation/Organization IVL Svenska Miljöinstitutet AB IVL Swedish

Läs mer

Nyhetsbrev från PhotonicSweden och Svenska OptikSällskapet. PhotonicSweden möte maj 7 2014 2. PS årsstämma 3

Nyhetsbrev från PhotonicSweden och Svenska OptikSällskapet. PhotonicSweden möte maj 7 2014 2. PS årsstämma 3 Nyhetsbrev från PhotonicSweden och Svenska OptikSällskapet Innehåll sida Förord av ordförande 1 Why Photonics is important for Sweden! PhotonicSweden möte maj 7 2014 2 PS årsstämma 3 Optik och Fotonik

Läs mer

Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning

Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning VTI rapport 472 2001 Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning Inger Engström Anders Nyberg Nils Petter Gregersen VTI rapport 472 2001 Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning Inger Engström Anders

Läs mer

Uppfattningar om ergonomi en studie av variation i hur ergonomi uppfattas

Uppfattningar om ergonomi en studie av variation i hur ergonomi uppfattas Uppfattningar om ergonomi en studie av variation i hur ergonomi uppfattas CARINA RISLUND Department of product and production development Division of Design & Human Factors CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49 Sida Evaluation 06/49 Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer Cecilia Karlstedt Håkan Jarskog Anders Ingelstam Lennart Peck Department

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013 A Blue Paper Report Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Sammanfattning Det finns flera tecken som tyder på att nyttiggörande av forskning får allt större betydelse:

Läs mer

Sammanfattning. Författare: Frida Gustavsson och Sara Ljungsten

Sammanfattning. Författare: Frida Gustavsson och Sara Ljungsten KANDIDATUPPSATS Sammanfattning Titel: Ledaren är den våg som driver skeppet framåt En kvalitativ studie om ledarskap, där kompetensutveckling av produktionsledare, en ledarskapsmodell och en medarbetarundersökning

Läs mer