Välkommen att kontakta oss! Jacob Spangenberg, (C) Ordförande i kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen att kontakta oss! Jacob Spangenberg, (C) Ordförande i kommunstyrelsen"

Transkript

1 1 ÖSTHAMMAR HOTELL

2

3 Det är här det händer! Just nu är Östhammars kommun inne i ett expansivt skede. Nyöppnandet av Dannemora gruva, framgångsrika verkstadsföretag och inte minst valet av Forsmark som lokaliseringsplats för Sveriges slutförvar för använt kärnbränsle. Dessa framtidssatsningar kommer att ge många nya arbetstillfällen i hela regionen. I Östhammar finns goda marknadsförutsättningar för att erbjuda såväl turister som affärsresenärer övernattnings- och konferensmöjligheter. Vårt erbjudande till Dig och Ditt företag innefattar en unik tomt vid stranden av Östhammarsfjärden, med lång tradition av kallbadhus och societetshus. Vi har under 2009 deltagit i en alleuropeisk arkitekttävling Europan som resulterat i ett attraktivt hotellförslag. Detta kan utgöra en plattform för Din framtida hotellinvestering i Östhammars kommun. Välkommen att kontakta oss! Jacob Spangenberg, (C) Ordförande i kommunstyrelsen

4

5 1. Ett nav i orten 2. Östhammars kommun 3. Östhammar Östhammar Turistnäringen i Östhammar 6. Konkurrenssituation 7. Östhammar hotell 8. Fysiska förutsättningar 9. Behovsanalys huvudintressenter 10. Möjliga hotellkonstellationer 11. Litteratur och referenser

6 6

7 1. Ett nav i orten Östhammars kommun ligger i Roslagens skimrande skärgård som lockar med öar, skärgårdsturer, nationalpark, havsörn och säl. Roslagen attraherar besökare med sina krogar och boende i genuina miljöer, kajakturer och segling med historiska skepp. Här finns små charmiga städer vid vattnet som bjuder på allt från fiske och fest till delikatesser och design. Östhammar kommun ser ett hotell som en generator för ortens utveckling - ett nav som välkomnar besökare. Redan idag finns det ett behov av ett hotell på orten. De kärntekniska verksamheterna i Forsmark attraherar omkring besök varje år. Dessa besökare åker till Gävle eller Uppsala för övernattning. Östhammar kommun står inför en omfattande utveckling vilken i sin tur kommer att generera många fler besökare. Östhammar behöver ett hotell som erbjuder logi för kommande affärsresenärer, utländska besökare, personalen till SKBs och FKAs anläggningar samt turister. Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, har lämnat besked om att Östhammars kommun föreslås förvara använt kärnbränsle, det sk slutförvaret. Byggfasen för själva slutförvarsanläggningen beräknas pågå under tio år och investeringarna kommer att uppgå till cirka 6 miljarder kronor. Sedan ska anläggningen vara i drift i 60 år innan den försluts. Detta innebär betydande ökning av arbetstillfällen och besökare till kommunen. Anläggningen för slutförvaret är det enda i sitt slag i världen vilket innebär att många utländska besökare och forskare kommer att åka dit för att studera den. SKB gör bedömningen att detta kommer att generera dubbelt så många besökare dvs besökare per år till Forsmark. Därtill ska läggas en stor mängd tillfällig arbetskraft under byggnadsåren av slutförvaret och utbyggnaden av SFR samt besök genererade av den årliga revisionen av kärnkraftverket. Riksväg 288 som förbinder Östhammar med Uppsala kommer att byggas ut och man räknar med att minska pendlingstiden avsevärt. Detta tillsammans med de relativt låga mark- och huspriserna, i skärgårdsmiljö, medför en trolig inflyttning av invånare till Östhammar. Östhammar kommun har en tomt vackert placerad vid vattnet, nära till centrum, där de önskar ett hotell. Kommunen har varit värd för Europan, en europeisk arkitekttävling. Tävlingsuppgiften var att ta fram ett förslag på ett hotell på denna plats för att visa på möjligheterna med tomten. 7

8 2. Östhammars kommun Östhammars kommun i nordöstra Uppland har ca invånare. Nära fritidshus och en livlig sommarturism ökar befolkningen avsevärt under delar av året. Östhammars kommun har en rik natur, kulturhistoriska miljöer av stort värde, bruksmiljöer, charmiga småorter och kontakt med hav och skärgård. Närheten till Uppsala, Arlanda och Stockholm ger goda utvecklingsförutsättningar. Befolkningen i Östhammars kommun ökade med över 20 procent på två decennier , dubbelt så mycket som riket i övrigt och mycket tack vare kärnkraftsutbyggnaden. Efter krisen på 1990-talet kom dock en nedgång i såväl befolkning som sysselsättning. Industrinedläggningar, ett sjunkande födelsenetto och ökad flyttning till studieorter i de yngre åldersgrupperna var de främsta orsakerna till den negativa utvecklingen, som Östhammars kommun delade med flertalet kommuner i landet. Idag har utvecklingen stabiliserats och framtidsutsikterna ter sig mycket lovande. Arbetsmarknaden präglas av tre stora arbetsgivare; kommunen, Sandvik Coromant och Forsmarks Kraftgrupp (FKA). Hög produktivitet och stabil sysselsättning inom de två dominerande industriföretagen ger kommunen en stark grund att stå på vilket också märkts under finanskrisen som passerat utan större svårigheter. Kärnkraften i Forsmark kommer att finnas kvar i decennier än det talas nu mer om reinvestering än avveckling och även Sandvik har ett långsiktigt stabilt engagemang i kommunen. Även de mindre tillverkande företagen har haft en i många fall gynnsam utveckling senaste decenniet och också nya tjänsteföretag har vuxit fram. Kommunen är generellt ett intressant lokaliseringsalternativ för industriverksamheter, där i synnerhet det transportgeografiska läget är attraktivt. Kommunen har i Hargs hamn en egen djuphamn för bulktransporter och det är nära till Kapellskär med RoPax trafik till såväl Finland som Estland. Arlanda ligger runt hörnet för persontransporter och flyggods till destinationer runt om i världen. Järnväg finns från Örbyhus via Gimo till Hallstavik. På grund av den kommande gruvdriften i Dannemora, som återuppstår efter drygt 15 års uppehåll, har banverket påbörjat ett projekt med syfte att utreda förutsättningarna inför en framtida kraftig utökning av tågtrafiken. 8 Det finns en betydande potential för kommunen att utvecklas genom det goda läget i förhållande till Uppsala och Stockholmsregionen. Redan idag

9 pendlar många såväl löntagare som företagare till inte minst Uppsala men också Stockholmsregionens norra delar. Även inpendlingen är betydande och säkrar tillförseln av kompetens till verksamheter i kommunen. Besöksnäringen gynnas också av läget i anslutning till den expansiva Stockholm-Uppsalaregionen. För att ta tillvara utvecklingsmöjligheterna och dessutom skapa utrymme för inflyttning till kommunen har kommunikationerna prioriterats högt i Östhammars kommun. Väg 288, som förbinder kommunen med Uppsala, kommer att byggas ut till 2+1 väg. Medelhastigheten ökar därmed till 100 km/h, vilket kan förväntas få stora positiva effekter på kommunens utveckling. Efter förstudier och platsundersökningar har SKB valt Forsmark som den plats där man vill bygga ett slutförvar för det använda kärnbränslet från landets reaktorer. En gigantisk investering på över 25 miljarder kronor. Slutförvaret byggs upp under en tioårsperiod och sedan kommer driften att pågå i minst 40 år. Anläggningen skapar därmed en stark, långsiktig efterfrågan och bidrar till god kontinuitet på den lokala arbetsmarknaden. Förutom slutförvaret kommer SKB även att bygga ut SFR, slutförvaret för radioaktivt driftavfall en investering på nära tre miljarder kronor. I anslutning till projekten kommer SKB även att lokalisera ledningsfunktioner i kommunen. Östhammar är centralort i Östhammars kommun och har ca invånare. Under 1800-talet var det en blomstrande bad- och semesterort. Idag är det en pittoresk småstad med centrum runt ett kullerstensbelagt Rådhustorg som kantas av caféer och små butiker. Därifrån är det enbart 300 meter ner till vattnet. Stadens kustlinje domineras av gröna publika ytor som används för rekreation bl a Gammelhus friluftsområde och Krutuddens festplats och badområde, där det varje år arrangeras en musikfestival. Kustlinjen är en väsentlig del av stadens identitet med dess strandpromenad och dess många funktioner kopplade till båtar och båtindustrin. Det övergripande målet i Översiktplanen 2009 är att skapa en hållbar och attraktiv skärgårdsstad. Sjöfronten mot Östhammarsfjärden används för att ge både en förstärkning av stadens image och ett långsiktligt tillskott av boende, verksamheter och service. Utdrag ur Översiktplanen 2009, Östhammar 9

10 mkr Investering över tid Utbyggnad av SFR Slutförvar 3. Östhammar Den kommande tioårsperioden kommer stora förändringar att inträffa i Östhammars kommun. De viktigaste är att byggandet av slutförvaret för använt kärnbränsle påbörjas samt uppgraderingen av väg 288. Även utbyggnaden av SFR inleds den kommande tioårsperioden. Dessutom kommer stora investeringar att genomföras vid kärnkraftverket i Forsmark, med effekthöjning av reaktor 3 år Därtill fortgår de årliga revisionerna av kärnkraftverket. Byggandet av slutförvaret inleds omkring Tio år senare ska förvaret vara redo att tas i drift om inga förseningar eller förhinder uppstår. Redan 2010 kommer SKB att påbörja uppförandet av kontorslokaler för egna behov i Forsmark. Enligt plan kommer slutförvarsprojektet att sysselsätta personer i lokala ledningsfunktioner (styrning, projektering, administration, information etc.) år År 2015 tillkommer ytterligare upp emot 90 lokala ledningsfunktioner. Utöver detta tillkommer uppskattningsvis konsulter. Även utbygganden av SFR medför behov av lokala ledningsfunktioner, ca personer år 2014 inklusive konsulter. En del av SKBs personal kan förväntas bosätta sig i eller inom pendlingsavstånd från Östhammars kommun. Men, många kommer också att välja att arbeta från Stockholm, med frekventa besök i kommunen. Tillsammans med inhyrda konsulter skapar detta en betydande efterfrågan på logikapacitet. Uppbyggnad av slutförvaret När anläggningsarbetena inleds - omkring 2015 både vad gäller slutförvaret och utbyggnaden av SFR - trappas aktivitetsnivån snabbt upp för att nå en kulmen framåt 2020, då över 500 personer kan förväntas vara direkt sysselsatta lokalt i slutförvarsprojektet. Många av de sysselsatta kommer att vara bosatta i eller inom pendlingsavstånd från kommunen, men man räknar med att en stor del av nödvändig arbetskraft och expertis kommer att resa in från andra delar av landet likväl som utlandet. Mycket är beroende av vilka som väljs som huvud- och underentreprenörer/leverantörer, men oavsett kan en stor del av den tekniska expertisen liksom bergrallarna förväntas resa in till kommunen. Utbyggnad av SFR År 2014 sker också en effekthöjning av Forsmark 3, vilket kräver omkring personer på plats i ungefär en och en halv månad. Effekthöjningen planeras till en annan tidpunkt än den årliga revisionen, vilket förlänger logisäsongen det året. Revision av kärnkraftverket sker årligen och innebär personer på plats under några veckor upp till en månad från maj-september. 10

11 En annan stor investering under perioden är att driften av Dannemora gruva återupptas, enligt plan redan år Gruvdriften beräknas öka sysselsättningen i kommunen med ett hundratal nya arbetstillfällen och i viss mån även ge upphov till affärsbesök. Den ökade aktivitetsnivån i den lokala ekonomin ger upphov till betydande kringeffekter både kopplat till en ökad lokal konsumtion när fler bor/ vistas i kommunen och till nya möjligheter för lokala affärer och företag att utvecklas. SKBs investeringar i Forsmark SKB ledningsfunktioner Under perioden sker slutligen även utbyggnaden av väg 288, vilket initialt ökar den ekonomiska aktiviteten, men där potentialen främst ligger i de långsiktiga effekterna på befolkning och sysselsättning i kommunen. Tillgängliggörandet av Upplandskusten för nya invånare och besökare från inte minst Uppsalaområdet kan förväntas spela en avgörande roll för kommunens långsiktiga utveckling och möjligheterna att utveckla resandet till och besöksnäringen i kommunen Investering mkr Årsarbeten Utbyggnad av SFR Slutförvaret - fortsatt utbyggnad o drift Slutförvaret - initial driftsättning 4. Östhammar 2020 Till 2020, men även efterföljande decennier, kommer slutförvarsprojektet, utbyggnaden av SFR, effekthöjningen av Forsmark 3 och utbyggnaden av väg 288 att ha stort genomslag på utvecklingen i Östhammars kommun. Projekten kommer att innebära ett stort flöde av inrest arbetskraft, expertis och besökare till kommunen. Inte minst slutförvaret, som är en internationellt unik anläggning, kommer att tilldra sig stort intresse såväl nationellt som internationellt. Sverige kommer genom anläggningen i Forsmark att vara världsledande inom området slutförvaring av kärnavfall, med stora möjligheter till teknikexport. Affärsbesök av många olika slag kommer att genereras: ingenjörer, tekniker, säkerhetsfolk, management, myndigheter med flera. Även allmänheten kan förväntas ha ett stort och växande intresse för det som pågår i kommunen, med fler studiebesök allt eftersom projekten framskrider. Uppgraderingen av väg 288 knyter kommunen tätare samman med Uppsala, Arlanda och Stockholm. Samtidigt planeras för nya bostäder i attraktivt läge bland annat i Östhammar. I kommunen finns en stor medvetenhet om behovet att planera för attraktivt boende för att dra nytta av hela den potential en förbättrad vägförbindelse till Uppsala ger. Tillgängliggörandet av attraktiva kustom- Sysselsatta Tillkommande årssysselsättning i Forsmark Uppgradering av Forsmark 3 Stödtjänster Anläggningsarbeten - slutförvar och SFR SKB ledningsfunktioner inkl konsulter 11

12 råden kan förväntas öka inflyttningen avsevärt, där en stor del av expansionen kan förutses ske i eller omkring Östhammars tätort. Invånare Befolkningsutveckling, Östhammars kommun Sysselsättningsutveckling, Östhammars kommun Väg 288 Slutförvar, SFR o SKBs ledningsfunktioner Trend Projekten får stort genomslag på såväl befolknings- som sysselsättningsutvecklingen i kommunen talets förhållandevis stabila utveckling förbyts i tillväxt när effekterna av investeringarna i Forsmark samt 288:an kommer till. Sysselsättningseffekten av de omkring årsarbeten slutförvarsprojektet inklusive ledningsfunktioner skapar, uppgår för Östhammar kommuns del till direkt sysselsatta och ungefär lika många indirekt sysselsatta per år i 50 års tid! Totalt talar vi således om en lokal sysselsättningseffekt på upp till 500 fler jobb per år under ett halvt sekel, dvs. ungefär lika många som ett halvt nytt kärnkraftverk av Forsmarks storlek. Befolkningseffekten förväntas ligga i nivå med sysselsättningseffekten, vilket skulle innebära i genomsnitt 500 fler invånare i kommunen till följd av slutförvarsprojektet. Potentialen till befolkningsökning är dock än större vid utbyggnad av 288:an. Modellberäkningar har visat på så mycket som fler invånare i kommunen på lång sikt givet en utbyggnad av 288:an. Utfallet är dock beroende av en mängd faktorer, inte minst utbudet av attraktiva tomter i tätortsnära läge. Drar man paralleller till utvecklingen i Stockholmsnära kommuner som Värmdö, Vaxholm och Österåker framstår kustens attraktionskraft emellertid som mycket påtaglig, varför potentialen får anses betydande Arbetstillfällen Väg 288 Slutförvar, SFR o SKBs ledningsfunktioner Trend

13 5. Turistnäringen i Östhammar Rese- och turistindustrin i Östhammars kommun omfattar totalt nära gästnätter, omsätter över 300 miljoner kronor och skapar drygt 300 årsarbeten. Huvudattraktionerna samlas under koncepten Roslagen och Vallonbruken. Båda tar fasta på kommunens natur och kulturhistoria, med skärgården och bruksmiljöerna som starka profilbildare. Bland styrkorna återfinns förutom nämnda kultur- och naturtillgångar närheten till Uppsala och Stockholm och ett omfattande fritidsboende. Till svagheterna kan räknas att besöksnäringen har en låg omsättning per besökare till följd av en stark tonvikt på privatresor och dagbesök. Det finns därtill en påtaglig säsongsbundenhet till sommaren och en generell brist på logioch konferensalternativ. De kommersiella övernattningarna, som avser de kategorier där man betalar en logiavgift för sitt boende, har de senaste åren pendlat mellan till , medan den omsättning de genererat legat stabil kring 230 miljoner kronor per år. Trenden är emellertid klart stigande och omsättningen har mer än dubblerats sedan inledningen av 2000-talet. Vandrarhemmen är i dagsläget den främsta övernattningskategorin med över övernattningar och drygt två femtedelar av omsättningen. Hotellen svarar för omkring en femtedel av omsättningen och hade nära övernattningar år 2008, fördelat på affärsbesök 13,5%, konferensbesök 33%, gruppbesök 5% och fritidsbesök 48,5%. De kärntekniska verksamheterna i Forsmark (FKA och SFR) står för en stor del av turistomsättningen i kommunen och attraherar omkring affärsbesök och besök av privatpersoner/turister varje år. SKB gör bedömningen att kommande investeringar i slutförvar och SFR fördubblar antalet besökare till Forsmarks kärntekniska verksamheter. Besöken till kommunen kommer således att öka med minst per år, med ökad tonvikt på affärsbesök och kommersiella övernattningar. Därtill kommer en stor mängd besök genom den tillfälliga arbetskraft som kommer att vistas i kommunen framför allt under byggnadsåren , men även under den fortsatta utbyggnaden därefter. Utöver dessa besök genererar den årliga revisionen av kärnkraftverket en stor mängd övernattningar, då till personer vistas tillfälligt i kommunen under någon eller några veckors tid. Effekthöjningen av Forsmark 3 år 2014 kommer att mer än dubblera denna siffra. Fördelning av antal övernattningar/besök 2008 Släkt/vänner 15% Fritidshus 20% Fritid 48,5% Genomfart 10% Hotell 3% Stugby 1% Stuga/rum 2% Camping 9% Dagbesök 14% Fri camping 2% Vandrarhem 13% Grupplogi 2% Fritidsbåt 8% Övr övern 1% Typ av övernattning på hotell 2008 Grupp 5,0% Affärs 13,5% Konferens 33,0% Affärs Konferens Grupp Fritid Hotell Stugby Stuga/rum Camping Fri camping Vandrarhem Grupplogi Fritidsbåt Övr övern Dagbesök Fritidshus Släkt/vänner Genomfart 13

14 Fritidshus 11% 0 Dagbesök 14% Fördelning omsättning/kategori 2008 Släkt/vänner 9% Genomfart 6% Övr övern 0% Fritidsbåt 5% Grupplogi 2% Hotell 12% Stugby 2% Vandrarhem 26% Antal övernattningar Stuga/rum 2% Camping 10% Fri camping 1% Hotell Stugby Stuga/rum Camping Fri camping Vandrarhem Grupplogi Fritidsbåt Övr övern Dagbesök Fritidshus Släkt/vänner Genomfart Kommersiella Fritidshus Släkt/vänner Vid sidan av den kärntekniska verksamheten är det framför allt Sandvik Coromant i Gimo som attraherar affärsbesök till kommunen. Därtill utgör konferensköpare i Uppsala län en viktig del av de lokala hotellens marknad, liksom den starkt expanderande privatresemarknaden i hela Stockholm-Mälarområdet. Det finns önskemål från turistaktörer om att tillgängligheten till Uppsala, Arlanda och Stockholm ska förbättras. I och med utbyggnaden av väg 288 kommer detta att ske, varför det finns anledning att tro på stark tillväxt för Östhammars turistindustri i det långa perspektivet. Östhammars kommun och näringslivet har gått samman och ska under våren 2010 starta ett turismbolag i form av ett aktiebolag, Visit Östhammar AB. Målsättningen för turismbolaget är att öka den turistiska omsättningen med 100 miljoner kronor inom tre år vilket innebär minst 100 nya arbetstillfällen inom turistsektorn. Jag tror att det finns mycket att vinna på att nyttja besöksflödet som kommer via Forsmark. Boendet räcker idag inte till vid sådana tillfällen som exempelvis september i år då revisionsarbetarna fick ta in på hotell i Gävle. Det är få förunnat att ha en sådan förhållandevis säker tillströmning av besökare som Forsmark ger. Genom att skapa tjänster och produkter som ger dessa besökare ett mervärde vid sitt besök kan vi tjäna mer pengar och locka fler att komma tillbaka. Erik Larsson, turistkonsulent Östhammars kommun Turismbolaget ska arbeta aktivt med besöksstimulering och har ett pågående samarbete med Österåker, Vaxholm och Norrtälje i det sk Roslagssamarbetet. Turismbolaget förvaltar Roslagsavtalet vars målsättning är att Roslagen ska bli en av Sveriges fem mest attraktiva destinationer. I oktober 2009 låg logiintäkten per belagt hotellrum på 932 kronor i Uppsala län och 928 kronor i genomsnitt för hela landet. Beläggningsgraden låg för perioden januari-oktober 2009 på i genomsnitt 44% i Uppsala län och 49% i riket. I länet har endast Östhammars kommun ökat antalet gästnätter under 2009 jämfört med 2008, och har gått starkare än Stockholm-Uppsala i genomsnitt.

15 6. Konkurrenssituation Gimo Herrgård är det hotell med konferensverksamhet som ligger närmast Östhammar. Herrgården erbjuder god standard och ligger i ett högt prisläge. Herrgårdens målgrupp är dels privatgäster som vill koppla av på landet under ett par dagar, dels konferensgäster som är intresserade av att betala lite extra för att konferera i en fin miljö. I Forsmark finns Forsmarks bruk, som liksom Gimo Herrgård är en anläggning i en genuin bruksmiljö. Forsmarks bruk ägs av FKA och kan inte nyttjas av andra företag eller gäster på grund av att FKA dagligen använder anläggningen för egna konferenser. Strax intill kärnkraftverket ligger också ett vandrarhem, Forsmarks paviljonger, som förvaltas av företaget ISS-Forsmark. Vandrarhemmets huvudsakliga målgrupp är entreprenörer som anlitas av FKA för att under sommarhalvåret genomföra den årliga tekniska revisionen. I Öregrund finns Öregrund Strandhotell. Hotellet är ganska litet och har sin högsäsong under sommarmånaderna. Genom samarbete med andra anläggningar i Öregrund kan Strandhotellet arrangera konferenser med upp till 100 personer, men då får gästerna övernatta på olika hotell/pensionat med lite varierad standard. Hotellets egna konferensrum rymmer endast personer. Längre norrut närmare bestämt 6,5 mil från Östhammar ligger Älvkarleby Turist- och konferensanläggning, som är ett mellanklass hotell vars huvudsakliga målgrupp är konferensgäster. Det enda riktiga skärgårdshotellet med lite högre standard som finns i regionen är Hotell Havsbaden, som ligger vid vattnet i Grisslehamn. Hotellet har hög standard med SPA-anläggning och erbjuder flera utomhusaktiviteter sommartid så som exempelvis båtturer, tennis och golf. Förutom privatturister är konferensgäster en viktig målgrupp. Hotellet har många konferensrum och vänder sig till gäster som vill betala lite extra för att förlägga sin konferens i en fin miljö vid vattnet. Grisslehamn ligger ca fem mil söder om Östhammar. I centrala Uppsala finns sammanlagt åtta hotell, som klassificeras som tre- eller fyrstjärniga. Nästan alla har konferensverksamhet och ett hotell har SPA avdelning. I centrala Gävle finns fyra hotell, som klassificeras som tre- eller fyrstjärniga. Samtliga har konferenslokaler och ett hotell har SPA anläggning och badland. Gävle, 75 km Älvkarleby Turist- och Konferenshotell, 50 km Öregrunds Strandhotell, 21 km Östhammar Hotell, 19 km Gimo Herrgård, 30 km Hotell Havsbaden, 71 km Uppsala, 68 km 15

16 7. Östhammar hotell Ett hotell med fantastisk utsikt över Östhammarfjärden vore ett välkommet tillskott till orten. Närheten till ortens småbåtshamn och marina ger möjlighet för gäster att komma med både bil och båt. Här erbjuds gästerna en genuin skärgårdsmiljö i vackra Roslagen. Med det besöksunderlag som finns i området idag och utvecklingspotentialen i och med det planerade slutförvaret är ett hotell med rum rimligt. Gästerna till Östhammar hotell kommer framförallt att ha koppling till SKB och FKA men även Sandvik Coromant, Östhammars kommun, övriga näringslivet i kommunen, industri- och sommarturism, Uppsala universitet och näringslivet i Uppsala. Det finns flera målgrupper för hotellet men framförallt affärsbesökare och personal kopplade till SKB och FKA. Bland affärsbesökarna finner man internationella besökare, bland annat journalister, politiker och tekniker. SKBs och FKAs personal som kan tänkas bo på hotellet är oftast veckopendlare som stannar någon vecka upp till flera månader antingen under byggtiden av slutförvaret och SFR eller under uppgraderingen av kärnkraftverket eller den årliga revisionen. En relevant jämförelse är hotellen i Oskarshamn. Våra främsta kunder är OKG, SKB och Scania. Från OKG är det framförallt personal som jobbar under längre tid t ex under revision och uppgradering av kärnkraftsverket men från SKB är det framförallt besökare och internationella gäster. Att ha SKB och FKA som kunder i Östhammar borde räcka för att förutsättningarna för ett hotell ska finnas där Lotta Törnqvist, hotelldirektör, Best Western Hotell Corallen, Oskarshamn Under sommaren är det högsäsong för turismen. Då är kärnkraftsverket och vallonbruken öppna för allmänheten och så har Östhammar skärgården som lockar många sommarturister. Dessutom förläggs FKAs revision under sommarmånaderna. Dessa faktorer tillsammans medverkar till en god beläggning under sommarmånaderna på Östhammar hotell. Kärnkraftverket och SKBs anläggningar kommer att attrahera industriturism under övriga året. 16

17 Sommaren är en lågsäsong för många hotell men inte för oss då OKG förlägger sin revision under den tiden. Lotta Törnqvist, hotelldirektör, Best Western Hotell Corallen, Oskarshamn Mer än 50% av hotellets gäster är på något vis kopplade till verket. Clarion Collection har hotell både i Varberg med kopplingar till Ringhals och i Oskarshamn med kopplingar till Laxemar. Det borde vara samma möjlighet för ett hotell i Östhammar med tanke på Forsmark och de utbyggnader som planeras där. Maria Jansson, hotelldirektör, Clarion Collection Hotell Post, Oskarshamn För att möta efterfrågan bör hotellet ha en sammansättning av rum som kompletterar den långtidslogi som finns på Forsmark. Ett hotell med huvudmålgrupp besökare och långtidsboende experter på SKB och Forsmark bör innehålla bekväma rum med viss plats för arbete samt en matsal med plats för kvällsbuffé. Restaurangutbudet i Östhammar är inte så starkt och ett bekvämt boende som inkluderar kvällsmat är ett bra alternativ. För såväl de som vistas längre tid på hotellet som för de grupper som besöker Östhammar är det bra om det finns sociala ytor, motionsanläggning och relax. Om det finns konferensdelar i hotellet kan internationella besökare efter att de har besökt själva anläggningen delta i en kvällskonferens efter middagen på hotellet. På orten saknas större konferenslokaler som kan ta emot sällskap på minst 100 personer. Kommunens starka önskan samt näringslivets satsningar på turismbolaget skapar goda förutsättningar för ett hotell i Östhammar. Markering av tomt, enligt Europan 10 17

18 8. Fysiska förutsättningar Tomten ligger precis nere vid vattnet, 300 meter från Rådhustorget. Området är ett utvecklingsbart område primärt för näringsverksamheter i form av hotell etc. Området ska ha parkkaraktär och vara allmänt tillgängligt. Utdrag ur Översiktplanen 2009, Östhammar Östhammar ska fortsätta vara en grön stad. Avvägningen mellan bebyggelse och grönska görs dels genom en måttlig exploateringsgrad där det finns plats för mycket grönska i kvarter i skärgårdsstadens skala och dels genom att säkra gröna lungor i stadsmönstret. Sammanhängande strand-, kaj- och bryggpromenader ska säkra rekreativa och ekologiska värden för både turismen och det lokala friluftslivet. Utdrag ur Översiktplanen 2009, Östhammar Tomten ligger naturskönt nere vid vattnet. Från vattenlinjen har man utsikt rakt över Östhammarfjärden, åt vänster ser man småbåtshamnen och åt höger ligger marinan. På tomten ligger enstaka numera tomma skolbyggnader varav den äldsta en gång i tiden var stadens societetshus. Byggnaderna är i dålig kondition och anses inte vara av tillräckligt stort värde för att bevara. Större delen av tomten består av park och utmed vattnet går ett promenadstråk som följer strandlinjen längs med strandkanten eller över broar bort mot småbåtshamnen. Bredvid tomten ligger holmen Lorentzholm som förbinds med fastlandet via broar. Här låg en gång i tiden ett kallbadhus. I översiktplanen ges en möjlighet för att återuppbygga detta. Kommunen ser gärna att det har en koppling till hotellet. I den genomförda arkitekttävlingen, Europan 10, var kommunens direktiv i utformningen av programmet följande: Stranden måste vara publik och tillgänglig för fotgängare i hela dess längd Byggda strukturer måste hållas låga, ungefär 2-3 våningar Siktlinjerna från befintliga gator till och från vattnet måste bevaras Den ekologiska miljön i vattnet får ej påverkas negativt Miljön får ej uppmuntra till förankring av stora skepp 18

19 Gammelhus friluftsområde Krutuddens musikfestivalplats Utvecklingsområde enligt ÖP 2009 Småbåtshamn Stadskärna Stadspark Promenadstråk Östhammarsfjärden ev del av Östhammar hotell - badhus Tomt för Östhammar hotell 19

20 20 1:a pris: Parklife

21 Efter att ha sett förslagen från Europan tävlingen ser man att det är fullt möjligt med ett hotell på 100 rum på denna platsen. Parken och strandpromenaden kan bevaras och utnyttjas av stadens invånare. I några fall placeras hotellet delvis ute i vattnet och besökarna till badanläggningen simmar ut i fjärden. Ingmar Lönngren, stadsarkitekt, Östhammars kommun Europan 10 Europan är en internationell tävling för arkitekter under 40 år. Tävlingen hålls vartannat år, och denna omgång kallas Europan 10. Europan är en av världens största arkitekttävlingar, med cirka 2000 tävlande och 62 tävlingstomter i 19 europeiska länder. Uppgiften från Östhammars kommun var att ta fram ett förslag för vald plats med en kombinerad publik park och hotell med spaanläggning. Utmaningen var att göra denna plats till en generator för hela orten, navet i staden. Östhammars kommun ville få en uppfattning om möjligheterna med tomten. 33 förslag skickades in. Förutsättningarna från Östhammars kommun: Tomtyta kvm 60 p-platser Gator för ankommande gäster och leveranser Möjlighet att utöka platsen ut i vattnet, antingen med en pir eller landutfyllnad Hotell rum Spaanläggning - publik Konferensanläggning - lokaler för 100 pers, 30 pers samt mindre mötesrum, publik Restaurang - publik Ytjämförelse Parklife: 60 rum, 52 kvm/rum Hus: 54 rum, 53 kvm/rum Strandlinjer: 58 rum, 58 kvm/rum (Kvadratmeterytan är totala antalet kvadratmeter för hotell, restaurang och konferens i förslaget utslaget på antalet rum. Spaanläggningen är ej medräknad. Areorna är ej kontrollmätta.) 2:a pris: Hus Hedersomnämnande: Strandlinjer 21

Leaderområde 2008 2013

Leaderområde 2008 2013 Leaderområde 2008 2013 I Roslagens famn på den blommande ö, där vågorna klucka mot strand, där vassarna vagga och nyslaget hö det doftar emot oss ibland, där sitter jag uti bersån på en bänk och tittar

Läs mer

Orter med befolkningsökning. - Exempel på attraktiva orter perioden 2000-2010. Rapport 2011:11

Orter med befolkningsökning. - Exempel på attraktiva orter perioden 2000-2010. Rapport 2011:11 Rapport 2011:11 Orter med befolkningsökning - Exempel på attraktiva orter perioden 2000-2010 Denna studie visar befolkningsutvecklingen inom Sveriges tätorter under åren 2000-2010. Syftet med studien har

Läs mer

Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014

Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014 Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014 Inledning Den tid vi lever i Aldrig förr har så många sin bostad och arbetsplats på en annan ort än där vi växte upp, gick i skola och de som

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

4 STADENS INNEHÅLL (INTRESSEN)

4 STADENS INNEHÅLL (INTRESSEN) 4 STADENS INNEHÅLL BEFOLKNING HISTORIK OCH SKELLEFTEDALEN 2009 För drygt 30 år sedan hade Skellefteå kommun ca 72 500 invånare. Befolkningen ökade år efter år fram till och med 1980 då kommunen hade drygt

Läs mer

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt Studentbostäder - en förutsättning för tillväxt 1 Sammanfattning Det råder studentbostadsbrist på mer än hälften av landets studieorter, sammanlagt saknas 20 000 studentbostäder runt om i landet. En brist

Läs mer

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Rapport 2010:4 ISSN 1650-7965 Författare Stefan Gustavsson,

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Oskarshamns kommun

Bostadsförsörjningsprogram för Oskarshamns kommun Bostadsförsörjningsprogram för Oskarshamns kommun Med sikte på 2030 Antaget i Kommunfullmäktige 2011-12-12 Micael Sandberg MWA Konsult & Invest, augusti 2011 Bostadsförsörjningsprogrammet har utarbetats

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Besök oss på webben www.nastakramfors.se ramfors ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Nästa Tåget får flygplatsen att lyfta Maria Högberg. Inflyttad som hjälper inflyttare Kramfors satsar på ansiktslyft

Läs mer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer strategi2020 1 sammanfattning innehållsförteckning Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer Bakom Nationell strategi hållbar tillväxt för företag och destinationer

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

En ny nivå. Ett idédokument om urbanisering UNITED BY OUR DIFFERENCE

En ny nivå. Ett idédokument om urbanisering UNITED BY OUR DIFFERENCE Ett idédokument om urbanisering UNITED BY OUR DIFFERENCE I Sakta vi går genom stan sjöng Monika Zetterlund att här bor en miljon. Det var sant då som nu. Sen har det dröjt till slutet på 2000-talet innan

Läs mer

30 års drift i Forsmark

30 års drift i Forsmark 30 års drift i Forsmark 1 Forsmarks vd Stefan Persson. I decennier har 2010 varit ett magiskt år i kärnkraftsammanhang. Enligt det riksdagsbeslut som fattades efter folkomröstningen om kärnkraft i mars

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Handelsstudie Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handelsstudie Kommun Plan/Program 2014-09-09 Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Dokumentinformation

Läs mer

Marknadsanalys kontorsmarknaden

Marknadsanalys kontorsmarknaden Marknadsanalys kontorsmarknaden Huddinge kommun 31 January 2012 Marknadsanalys Kontorsmarknaden Huddinge Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Underlag... 2 1.3 Metod... 2 1.4 Om Jones Lang

Läs mer

Rapport. Diarienummer 405-4685-12

Rapport. Diarienummer 405-4685-12 Rapport Diarienummer 405-4685-12 Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2012 Omslagsbild Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län/ellert Nordmark. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län Juni 2012 Beställningsadress

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

Turismen i Västsverige

Turismen i Västsverige 2010:1 ISSN 1650-7965 Turismen i Västsverige Den västsvenska turismen skulle vinna på att lyftas till en regional nivå Västsvenska Industri- och Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation. Närmare

Läs mer

Besöksnäringen i Sverige

Besöksnäringen i Sverige Besöksnäringen i Sverige Kommunindex 2010 Topp 100 Trendrapport: Business as (un)usual Besöksnäringen i Sverige Här är Besöksnäringen i Sverige!...sid 3 Inledning...sid 4 Business as (un)usual - trendrapport

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: INDUSTRIBOLAGENS FASTIGHETSINNEHAV VÅREN 2014 RUBRIK B Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är

Läs mer

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Stellan Svedström och Helena Holm Boverket Titel: Dags att handla nu

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Wikman-konsult AB. Bostäder för äldre. Utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken

Wikman-konsult AB. Bostäder för äldre. Utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken Wikman-konsult AB Bostäder för äldre Utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken Februari 2015 Wikman-konsult AB, 2015 Författare: Leif Wikman Förord I Sverige blir vi allt fler äldre.

Läs mer

RB/S 2006 OCH TILLGÅNG PÅ HOTELLRUM INOM STOCKHOLMS KOMMUN HANS-ÅKE PETERSSON KONSULT AB

RB/S 2006 OCH TILLGÅNG PÅ HOTELLRUM INOM STOCKHOLMS KOMMUN HANS-ÅKE PETERSSON KONSULT AB RB/S 2006 UTREDNING OM FRAMTIDA BEHOV AV OCH TILLGÅNG PÅ HOTELLRUM INOM STOCKHOLMS KOMMUN NOVEMBER 2006 HANS-ÅKE PETERSSON KONSULT AB HÅP KONSULT AB Innehållet i denna rapport får inte mångfaldigas, helt

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer