Välkommen att kontakta oss! Jacob Spangenberg, (C) Ordförande i kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen att kontakta oss! Jacob Spangenberg, (C) Ordförande i kommunstyrelsen"

Transkript

1 1 ÖSTHAMMAR HOTELL

2

3 Det är här det händer! Just nu är Östhammars kommun inne i ett expansivt skede. Nyöppnandet av Dannemora gruva, framgångsrika verkstadsföretag och inte minst valet av Forsmark som lokaliseringsplats för Sveriges slutförvar för använt kärnbränsle. Dessa framtidssatsningar kommer att ge många nya arbetstillfällen i hela regionen. I Östhammar finns goda marknadsförutsättningar för att erbjuda såväl turister som affärsresenärer övernattnings- och konferensmöjligheter. Vårt erbjudande till Dig och Ditt företag innefattar en unik tomt vid stranden av Östhammarsfjärden, med lång tradition av kallbadhus och societetshus. Vi har under 2009 deltagit i en alleuropeisk arkitekttävling Europan som resulterat i ett attraktivt hotellförslag. Detta kan utgöra en plattform för Din framtida hotellinvestering i Östhammars kommun. Välkommen att kontakta oss! Jacob Spangenberg, (C) Ordförande i kommunstyrelsen

4

5 1. Ett nav i orten 2. Östhammars kommun 3. Östhammar Östhammar Turistnäringen i Östhammar 6. Konkurrenssituation 7. Östhammar hotell 8. Fysiska förutsättningar 9. Behovsanalys huvudintressenter 10. Möjliga hotellkonstellationer 11. Litteratur och referenser

6 6

7 1. Ett nav i orten Östhammars kommun ligger i Roslagens skimrande skärgård som lockar med öar, skärgårdsturer, nationalpark, havsörn och säl. Roslagen attraherar besökare med sina krogar och boende i genuina miljöer, kajakturer och segling med historiska skepp. Här finns små charmiga städer vid vattnet som bjuder på allt från fiske och fest till delikatesser och design. Östhammar kommun ser ett hotell som en generator för ortens utveckling - ett nav som välkomnar besökare. Redan idag finns det ett behov av ett hotell på orten. De kärntekniska verksamheterna i Forsmark attraherar omkring besök varje år. Dessa besökare åker till Gävle eller Uppsala för övernattning. Östhammar kommun står inför en omfattande utveckling vilken i sin tur kommer att generera många fler besökare. Östhammar behöver ett hotell som erbjuder logi för kommande affärsresenärer, utländska besökare, personalen till SKBs och FKAs anläggningar samt turister. Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, har lämnat besked om att Östhammars kommun föreslås förvara använt kärnbränsle, det sk slutförvaret. Byggfasen för själva slutförvarsanläggningen beräknas pågå under tio år och investeringarna kommer att uppgå till cirka 6 miljarder kronor. Sedan ska anläggningen vara i drift i 60 år innan den försluts. Detta innebär betydande ökning av arbetstillfällen och besökare till kommunen. Anläggningen för slutförvaret är det enda i sitt slag i världen vilket innebär att många utländska besökare och forskare kommer att åka dit för att studera den. SKB gör bedömningen att detta kommer att generera dubbelt så många besökare dvs besökare per år till Forsmark. Därtill ska läggas en stor mängd tillfällig arbetskraft under byggnadsåren av slutförvaret och utbyggnaden av SFR samt besök genererade av den årliga revisionen av kärnkraftverket. Riksväg 288 som förbinder Östhammar med Uppsala kommer att byggas ut och man räknar med att minska pendlingstiden avsevärt. Detta tillsammans med de relativt låga mark- och huspriserna, i skärgårdsmiljö, medför en trolig inflyttning av invånare till Östhammar. Östhammar kommun har en tomt vackert placerad vid vattnet, nära till centrum, där de önskar ett hotell. Kommunen har varit värd för Europan, en europeisk arkitekttävling. Tävlingsuppgiften var att ta fram ett förslag på ett hotell på denna plats för att visa på möjligheterna med tomten. 7

8 2. Östhammars kommun Östhammars kommun i nordöstra Uppland har ca invånare. Nära fritidshus och en livlig sommarturism ökar befolkningen avsevärt under delar av året. Östhammars kommun har en rik natur, kulturhistoriska miljöer av stort värde, bruksmiljöer, charmiga småorter och kontakt med hav och skärgård. Närheten till Uppsala, Arlanda och Stockholm ger goda utvecklingsförutsättningar. Befolkningen i Östhammars kommun ökade med över 20 procent på två decennier , dubbelt så mycket som riket i övrigt och mycket tack vare kärnkraftsutbyggnaden. Efter krisen på 1990-talet kom dock en nedgång i såväl befolkning som sysselsättning. Industrinedläggningar, ett sjunkande födelsenetto och ökad flyttning till studieorter i de yngre åldersgrupperna var de främsta orsakerna till den negativa utvecklingen, som Östhammars kommun delade med flertalet kommuner i landet. Idag har utvecklingen stabiliserats och framtidsutsikterna ter sig mycket lovande. Arbetsmarknaden präglas av tre stora arbetsgivare; kommunen, Sandvik Coromant och Forsmarks Kraftgrupp (FKA). Hög produktivitet och stabil sysselsättning inom de två dominerande industriföretagen ger kommunen en stark grund att stå på vilket också märkts under finanskrisen som passerat utan större svårigheter. Kärnkraften i Forsmark kommer att finnas kvar i decennier än det talas nu mer om reinvestering än avveckling och även Sandvik har ett långsiktigt stabilt engagemang i kommunen. Även de mindre tillverkande företagen har haft en i många fall gynnsam utveckling senaste decenniet och också nya tjänsteföretag har vuxit fram. Kommunen är generellt ett intressant lokaliseringsalternativ för industriverksamheter, där i synnerhet det transportgeografiska läget är attraktivt. Kommunen har i Hargs hamn en egen djuphamn för bulktransporter och det är nära till Kapellskär med RoPax trafik till såväl Finland som Estland. Arlanda ligger runt hörnet för persontransporter och flyggods till destinationer runt om i världen. Järnväg finns från Örbyhus via Gimo till Hallstavik. På grund av den kommande gruvdriften i Dannemora, som återuppstår efter drygt 15 års uppehåll, har banverket påbörjat ett projekt med syfte att utreda förutsättningarna inför en framtida kraftig utökning av tågtrafiken. 8 Det finns en betydande potential för kommunen att utvecklas genom det goda läget i förhållande till Uppsala och Stockholmsregionen. Redan idag

9 pendlar många såväl löntagare som företagare till inte minst Uppsala men också Stockholmsregionens norra delar. Även inpendlingen är betydande och säkrar tillförseln av kompetens till verksamheter i kommunen. Besöksnäringen gynnas också av läget i anslutning till den expansiva Stockholm-Uppsalaregionen. För att ta tillvara utvecklingsmöjligheterna och dessutom skapa utrymme för inflyttning till kommunen har kommunikationerna prioriterats högt i Östhammars kommun. Väg 288, som förbinder kommunen med Uppsala, kommer att byggas ut till 2+1 väg. Medelhastigheten ökar därmed till 100 km/h, vilket kan förväntas få stora positiva effekter på kommunens utveckling. Efter förstudier och platsundersökningar har SKB valt Forsmark som den plats där man vill bygga ett slutförvar för det använda kärnbränslet från landets reaktorer. En gigantisk investering på över 25 miljarder kronor. Slutförvaret byggs upp under en tioårsperiod och sedan kommer driften att pågå i minst 40 år. Anläggningen skapar därmed en stark, långsiktig efterfrågan och bidrar till god kontinuitet på den lokala arbetsmarknaden. Förutom slutförvaret kommer SKB även att bygga ut SFR, slutförvaret för radioaktivt driftavfall en investering på nära tre miljarder kronor. I anslutning till projekten kommer SKB även att lokalisera ledningsfunktioner i kommunen. Östhammar är centralort i Östhammars kommun och har ca invånare. Under 1800-talet var det en blomstrande bad- och semesterort. Idag är det en pittoresk småstad med centrum runt ett kullerstensbelagt Rådhustorg som kantas av caféer och små butiker. Därifrån är det enbart 300 meter ner till vattnet. Stadens kustlinje domineras av gröna publika ytor som används för rekreation bl a Gammelhus friluftsområde och Krutuddens festplats och badområde, där det varje år arrangeras en musikfestival. Kustlinjen är en väsentlig del av stadens identitet med dess strandpromenad och dess många funktioner kopplade till båtar och båtindustrin. Det övergripande målet i Översiktplanen 2009 är att skapa en hållbar och attraktiv skärgårdsstad. Sjöfronten mot Östhammarsfjärden används för att ge både en förstärkning av stadens image och ett långsiktligt tillskott av boende, verksamheter och service. Utdrag ur Översiktplanen 2009, Östhammar 9

10 mkr Investering över tid Utbyggnad av SFR Slutförvar 3. Östhammar Den kommande tioårsperioden kommer stora förändringar att inträffa i Östhammars kommun. De viktigaste är att byggandet av slutförvaret för använt kärnbränsle påbörjas samt uppgraderingen av väg 288. Även utbyggnaden av SFR inleds den kommande tioårsperioden. Dessutom kommer stora investeringar att genomföras vid kärnkraftverket i Forsmark, med effekthöjning av reaktor 3 år Därtill fortgår de årliga revisionerna av kärnkraftverket. Byggandet av slutförvaret inleds omkring Tio år senare ska förvaret vara redo att tas i drift om inga förseningar eller förhinder uppstår. Redan 2010 kommer SKB att påbörja uppförandet av kontorslokaler för egna behov i Forsmark. Enligt plan kommer slutförvarsprojektet att sysselsätta personer i lokala ledningsfunktioner (styrning, projektering, administration, information etc.) år År 2015 tillkommer ytterligare upp emot 90 lokala ledningsfunktioner. Utöver detta tillkommer uppskattningsvis konsulter. Även utbygganden av SFR medför behov av lokala ledningsfunktioner, ca personer år 2014 inklusive konsulter. En del av SKBs personal kan förväntas bosätta sig i eller inom pendlingsavstånd från Östhammars kommun. Men, många kommer också att välja att arbeta från Stockholm, med frekventa besök i kommunen. Tillsammans med inhyrda konsulter skapar detta en betydande efterfrågan på logikapacitet. Uppbyggnad av slutförvaret När anläggningsarbetena inleds - omkring 2015 både vad gäller slutförvaret och utbyggnaden av SFR - trappas aktivitetsnivån snabbt upp för att nå en kulmen framåt 2020, då över 500 personer kan förväntas vara direkt sysselsatta lokalt i slutförvarsprojektet. Många av de sysselsatta kommer att vara bosatta i eller inom pendlingsavstånd från kommunen, men man räknar med att en stor del av nödvändig arbetskraft och expertis kommer att resa in från andra delar av landet likväl som utlandet. Mycket är beroende av vilka som väljs som huvud- och underentreprenörer/leverantörer, men oavsett kan en stor del av den tekniska expertisen liksom bergrallarna förväntas resa in till kommunen. Utbyggnad av SFR År 2014 sker också en effekthöjning av Forsmark 3, vilket kräver omkring personer på plats i ungefär en och en halv månad. Effekthöjningen planeras till en annan tidpunkt än den årliga revisionen, vilket förlänger logisäsongen det året. Revision av kärnkraftverket sker årligen och innebär personer på plats under några veckor upp till en månad från maj-september. 10

11 En annan stor investering under perioden är att driften av Dannemora gruva återupptas, enligt plan redan år Gruvdriften beräknas öka sysselsättningen i kommunen med ett hundratal nya arbetstillfällen och i viss mån även ge upphov till affärsbesök. Den ökade aktivitetsnivån i den lokala ekonomin ger upphov till betydande kringeffekter både kopplat till en ökad lokal konsumtion när fler bor/ vistas i kommunen och till nya möjligheter för lokala affärer och företag att utvecklas. SKBs investeringar i Forsmark SKB ledningsfunktioner Under perioden sker slutligen även utbyggnaden av väg 288, vilket initialt ökar den ekonomiska aktiviteten, men där potentialen främst ligger i de långsiktiga effekterna på befolkning och sysselsättning i kommunen. Tillgängliggörandet av Upplandskusten för nya invånare och besökare från inte minst Uppsalaområdet kan förväntas spela en avgörande roll för kommunens långsiktiga utveckling och möjligheterna att utveckla resandet till och besöksnäringen i kommunen Investering mkr Årsarbeten Utbyggnad av SFR Slutförvaret - fortsatt utbyggnad o drift Slutförvaret - initial driftsättning 4. Östhammar 2020 Till 2020, men även efterföljande decennier, kommer slutförvarsprojektet, utbyggnaden av SFR, effekthöjningen av Forsmark 3 och utbyggnaden av väg 288 att ha stort genomslag på utvecklingen i Östhammars kommun. Projekten kommer att innebära ett stort flöde av inrest arbetskraft, expertis och besökare till kommunen. Inte minst slutförvaret, som är en internationellt unik anläggning, kommer att tilldra sig stort intresse såväl nationellt som internationellt. Sverige kommer genom anläggningen i Forsmark att vara världsledande inom området slutförvaring av kärnavfall, med stora möjligheter till teknikexport. Affärsbesök av många olika slag kommer att genereras: ingenjörer, tekniker, säkerhetsfolk, management, myndigheter med flera. Även allmänheten kan förväntas ha ett stort och växande intresse för det som pågår i kommunen, med fler studiebesök allt eftersom projekten framskrider. Uppgraderingen av väg 288 knyter kommunen tätare samman med Uppsala, Arlanda och Stockholm. Samtidigt planeras för nya bostäder i attraktivt läge bland annat i Östhammar. I kommunen finns en stor medvetenhet om behovet att planera för attraktivt boende för att dra nytta av hela den potential en förbättrad vägförbindelse till Uppsala ger. Tillgängliggörandet av attraktiva kustom- Sysselsatta Tillkommande årssysselsättning i Forsmark Uppgradering av Forsmark 3 Stödtjänster Anläggningsarbeten - slutförvar och SFR SKB ledningsfunktioner inkl konsulter 11

12 råden kan förväntas öka inflyttningen avsevärt, där en stor del av expansionen kan förutses ske i eller omkring Östhammars tätort. Invånare Befolkningsutveckling, Östhammars kommun Sysselsättningsutveckling, Östhammars kommun Väg 288 Slutförvar, SFR o SKBs ledningsfunktioner Trend Projekten får stort genomslag på såväl befolknings- som sysselsättningsutvecklingen i kommunen talets förhållandevis stabila utveckling förbyts i tillväxt när effekterna av investeringarna i Forsmark samt 288:an kommer till. Sysselsättningseffekten av de omkring årsarbeten slutförvarsprojektet inklusive ledningsfunktioner skapar, uppgår för Östhammar kommuns del till direkt sysselsatta och ungefär lika många indirekt sysselsatta per år i 50 års tid! Totalt talar vi således om en lokal sysselsättningseffekt på upp till 500 fler jobb per år under ett halvt sekel, dvs. ungefär lika många som ett halvt nytt kärnkraftverk av Forsmarks storlek. Befolkningseffekten förväntas ligga i nivå med sysselsättningseffekten, vilket skulle innebära i genomsnitt 500 fler invånare i kommunen till följd av slutförvarsprojektet. Potentialen till befolkningsökning är dock än större vid utbyggnad av 288:an. Modellberäkningar har visat på så mycket som fler invånare i kommunen på lång sikt givet en utbyggnad av 288:an. Utfallet är dock beroende av en mängd faktorer, inte minst utbudet av attraktiva tomter i tätortsnära läge. Drar man paralleller till utvecklingen i Stockholmsnära kommuner som Värmdö, Vaxholm och Österåker framstår kustens attraktionskraft emellertid som mycket påtaglig, varför potentialen får anses betydande Arbetstillfällen Väg 288 Slutförvar, SFR o SKBs ledningsfunktioner Trend

13 5. Turistnäringen i Östhammar Rese- och turistindustrin i Östhammars kommun omfattar totalt nära gästnätter, omsätter över 300 miljoner kronor och skapar drygt 300 årsarbeten. Huvudattraktionerna samlas under koncepten Roslagen och Vallonbruken. Båda tar fasta på kommunens natur och kulturhistoria, med skärgården och bruksmiljöerna som starka profilbildare. Bland styrkorna återfinns förutom nämnda kultur- och naturtillgångar närheten till Uppsala och Stockholm och ett omfattande fritidsboende. Till svagheterna kan räknas att besöksnäringen har en låg omsättning per besökare till följd av en stark tonvikt på privatresor och dagbesök. Det finns därtill en påtaglig säsongsbundenhet till sommaren och en generell brist på logioch konferensalternativ. De kommersiella övernattningarna, som avser de kategorier där man betalar en logiavgift för sitt boende, har de senaste åren pendlat mellan till , medan den omsättning de genererat legat stabil kring 230 miljoner kronor per år. Trenden är emellertid klart stigande och omsättningen har mer än dubblerats sedan inledningen av 2000-talet. Vandrarhemmen är i dagsläget den främsta övernattningskategorin med över övernattningar och drygt två femtedelar av omsättningen. Hotellen svarar för omkring en femtedel av omsättningen och hade nära övernattningar år 2008, fördelat på affärsbesök 13,5%, konferensbesök 33%, gruppbesök 5% och fritidsbesök 48,5%. De kärntekniska verksamheterna i Forsmark (FKA och SFR) står för en stor del av turistomsättningen i kommunen och attraherar omkring affärsbesök och besök av privatpersoner/turister varje år. SKB gör bedömningen att kommande investeringar i slutförvar och SFR fördubblar antalet besökare till Forsmarks kärntekniska verksamheter. Besöken till kommunen kommer således att öka med minst per år, med ökad tonvikt på affärsbesök och kommersiella övernattningar. Därtill kommer en stor mängd besök genom den tillfälliga arbetskraft som kommer att vistas i kommunen framför allt under byggnadsåren , men även under den fortsatta utbyggnaden därefter. Utöver dessa besök genererar den årliga revisionen av kärnkraftverket en stor mängd övernattningar, då till personer vistas tillfälligt i kommunen under någon eller några veckors tid. Effekthöjningen av Forsmark 3 år 2014 kommer att mer än dubblera denna siffra. Fördelning av antal övernattningar/besök 2008 Släkt/vänner 15% Fritidshus 20% Fritid 48,5% Genomfart 10% Hotell 3% Stugby 1% Stuga/rum 2% Camping 9% Dagbesök 14% Fri camping 2% Vandrarhem 13% Grupplogi 2% Fritidsbåt 8% Övr övern 1% Typ av övernattning på hotell 2008 Grupp 5,0% Affärs 13,5% Konferens 33,0% Affärs Konferens Grupp Fritid Hotell Stugby Stuga/rum Camping Fri camping Vandrarhem Grupplogi Fritidsbåt Övr övern Dagbesök Fritidshus Släkt/vänner Genomfart 13

14 Fritidshus 11% 0 Dagbesök 14% Fördelning omsättning/kategori 2008 Släkt/vänner 9% Genomfart 6% Övr övern 0% Fritidsbåt 5% Grupplogi 2% Hotell 12% Stugby 2% Vandrarhem 26% Antal övernattningar Stuga/rum 2% Camping 10% Fri camping 1% Hotell Stugby Stuga/rum Camping Fri camping Vandrarhem Grupplogi Fritidsbåt Övr övern Dagbesök Fritidshus Släkt/vänner Genomfart Kommersiella Fritidshus Släkt/vänner Vid sidan av den kärntekniska verksamheten är det framför allt Sandvik Coromant i Gimo som attraherar affärsbesök till kommunen. Därtill utgör konferensköpare i Uppsala län en viktig del av de lokala hotellens marknad, liksom den starkt expanderande privatresemarknaden i hela Stockholm-Mälarområdet. Det finns önskemål från turistaktörer om att tillgängligheten till Uppsala, Arlanda och Stockholm ska förbättras. I och med utbyggnaden av väg 288 kommer detta att ske, varför det finns anledning att tro på stark tillväxt för Östhammars turistindustri i det långa perspektivet. Östhammars kommun och näringslivet har gått samman och ska under våren 2010 starta ett turismbolag i form av ett aktiebolag, Visit Östhammar AB. Målsättningen för turismbolaget är att öka den turistiska omsättningen med 100 miljoner kronor inom tre år vilket innebär minst 100 nya arbetstillfällen inom turistsektorn. Jag tror att det finns mycket att vinna på att nyttja besöksflödet som kommer via Forsmark. Boendet räcker idag inte till vid sådana tillfällen som exempelvis september i år då revisionsarbetarna fick ta in på hotell i Gävle. Det är få förunnat att ha en sådan förhållandevis säker tillströmning av besökare som Forsmark ger. Genom att skapa tjänster och produkter som ger dessa besökare ett mervärde vid sitt besök kan vi tjäna mer pengar och locka fler att komma tillbaka. Erik Larsson, turistkonsulent Östhammars kommun Turismbolaget ska arbeta aktivt med besöksstimulering och har ett pågående samarbete med Österåker, Vaxholm och Norrtälje i det sk Roslagssamarbetet. Turismbolaget förvaltar Roslagsavtalet vars målsättning är att Roslagen ska bli en av Sveriges fem mest attraktiva destinationer. I oktober 2009 låg logiintäkten per belagt hotellrum på 932 kronor i Uppsala län och 928 kronor i genomsnitt för hela landet. Beläggningsgraden låg för perioden januari-oktober 2009 på i genomsnitt 44% i Uppsala län och 49% i riket. I länet har endast Östhammars kommun ökat antalet gästnätter under 2009 jämfört med 2008, och har gått starkare än Stockholm-Uppsala i genomsnitt.

15 6. Konkurrenssituation Gimo Herrgård är det hotell med konferensverksamhet som ligger närmast Östhammar. Herrgården erbjuder god standard och ligger i ett högt prisläge. Herrgårdens målgrupp är dels privatgäster som vill koppla av på landet under ett par dagar, dels konferensgäster som är intresserade av att betala lite extra för att konferera i en fin miljö. I Forsmark finns Forsmarks bruk, som liksom Gimo Herrgård är en anläggning i en genuin bruksmiljö. Forsmarks bruk ägs av FKA och kan inte nyttjas av andra företag eller gäster på grund av att FKA dagligen använder anläggningen för egna konferenser. Strax intill kärnkraftverket ligger också ett vandrarhem, Forsmarks paviljonger, som förvaltas av företaget ISS-Forsmark. Vandrarhemmets huvudsakliga målgrupp är entreprenörer som anlitas av FKA för att under sommarhalvåret genomföra den årliga tekniska revisionen. I Öregrund finns Öregrund Strandhotell. Hotellet är ganska litet och har sin högsäsong under sommarmånaderna. Genom samarbete med andra anläggningar i Öregrund kan Strandhotellet arrangera konferenser med upp till 100 personer, men då får gästerna övernatta på olika hotell/pensionat med lite varierad standard. Hotellets egna konferensrum rymmer endast personer. Längre norrut närmare bestämt 6,5 mil från Östhammar ligger Älvkarleby Turist- och konferensanläggning, som är ett mellanklass hotell vars huvudsakliga målgrupp är konferensgäster. Det enda riktiga skärgårdshotellet med lite högre standard som finns i regionen är Hotell Havsbaden, som ligger vid vattnet i Grisslehamn. Hotellet har hög standard med SPA-anläggning och erbjuder flera utomhusaktiviteter sommartid så som exempelvis båtturer, tennis och golf. Förutom privatturister är konferensgäster en viktig målgrupp. Hotellet har många konferensrum och vänder sig till gäster som vill betala lite extra för att förlägga sin konferens i en fin miljö vid vattnet. Grisslehamn ligger ca fem mil söder om Östhammar. I centrala Uppsala finns sammanlagt åtta hotell, som klassificeras som tre- eller fyrstjärniga. Nästan alla har konferensverksamhet och ett hotell har SPA avdelning. I centrala Gävle finns fyra hotell, som klassificeras som tre- eller fyrstjärniga. Samtliga har konferenslokaler och ett hotell har SPA anläggning och badland. Gävle, 75 km Älvkarleby Turist- och Konferenshotell, 50 km Öregrunds Strandhotell, 21 km Östhammar Hotell, 19 km Gimo Herrgård, 30 km Hotell Havsbaden, 71 km Uppsala, 68 km 15

16 7. Östhammar hotell Ett hotell med fantastisk utsikt över Östhammarfjärden vore ett välkommet tillskott till orten. Närheten till ortens småbåtshamn och marina ger möjlighet för gäster att komma med både bil och båt. Här erbjuds gästerna en genuin skärgårdsmiljö i vackra Roslagen. Med det besöksunderlag som finns i området idag och utvecklingspotentialen i och med det planerade slutförvaret är ett hotell med rum rimligt. Gästerna till Östhammar hotell kommer framförallt att ha koppling till SKB och FKA men även Sandvik Coromant, Östhammars kommun, övriga näringslivet i kommunen, industri- och sommarturism, Uppsala universitet och näringslivet i Uppsala. Det finns flera målgrupper för hotellet men framförallt affärsbesökare och personal kopplade till SKB och FKA. Bland affärsbesökarna finner man internationella besökare, bland annat journalister, politiker och tekniker. SKBs och FKAs personal som kan tänkas bo på hotellet är oftast veckopendlare som stannar någon vecka upp till flera månader antingen under byggtiden av slutförvaret och SFR eller under uppgraderingen av kärnkraftverket eller den årliga revisionen. En relevant jämförelse är hotellen i Oskarshamn. Våra främsta kunder är OKG, SKB och Scania. Från OKG är det framförallt personal som jobbar under längre tid t ex under revision och uppgradering av kärnkraftsverket men från SKB är det framförallt besökare och internationella gäster. Att ha SKB och FKA som kunder i Östhammar borde räcka för att förutsättningarna för ett hotell ska finnas där Lotta Törnqvist, hotelldirektör, Best Western Hotell Corallen, Oskarshamn Under sommaren är det högsäsong för turismen. Då är kärnkraftsverket och vallonbruken öppna för allmänheten och så har Östhammar skärgården som lockar många sommarturister. Dessutom förläggs FKAs revision under sommarmånaderna. Dessa faktorer tillsammans medverkar till en god beläggning under sommarmånaderna på Östhammar hotell. Kärnkraftverket och SKBs anläggningar kommer att attrahera industriturism under övriga året. 16

17 Sommaren är en lågsäsong för många hotell men inte för oss då OKG förlägger sin revision under den tiden. Lotta Törnqvist, hotelldirektör, Best Western Hotell Corallen, Oskarshamn Mer än 50% av hotellets gäster är på något vis kopplade till verket. Clarion Collection har hotell både i Varberg med kopplingar till Ringhals och i Oskarshamn med kopplingar till Laxemar. Det borde vara samma möjlighet för ett hotell i Östhammar med tanke på Forsmark och de utbyggnader som planeras där. Maria Jansson, hotelldirektör, Clarion Collection Hotell Post, Oskarshamn För att möta efterfrågan bör hotellet ha en sammansättning av rum som kompletterar den långtidslogi som finns på Forsmark. Ett hotell med huvudmålgrupp besökare och långtidsboende experter på SKB och Forsmark bör innehålla bekväma rum med viss plats för arbete samt en matsal med plats för kvällsbuffé. Restaurangutbudet i Östhammar är inte så starkt och ett bekvämt boende som inkluderar kvällsmat är ett bra alternativ. För såväl de som vistas längre tid på hotellet som för de grupper som besöker Östhammar är det bra om det finns sociala ytor, motionsanläggning och relax. Om det finns konferensdelar i hotellet kan internationella besökare efter att de har besökt själva anläggningen delta i en kvällskonferens efter middagen på hotellet. På orten saknas större konferenslokaler som kan ta emot sällskap på minst 100 personer. Kommunens starka önskan samt näringslivets satsningar på turismbolaget skapar goda förutsättningar för ett hotell i Östhammar. Markering av tomt, enligt Europan 10 17

18 8. Fysiska förutsättningar Tomten ligger precis nere vid vattnet, 300 meter från Rådhustorget. Området är ett utvecklingsbart område primärt för näringsverksamheter i form av hotell etc. Området ska ha parkkaraktär och vara allmänt tillgängligt. Utdrag ur Översiktplanen 2009, Östhammar Östhammar ska fortsätta vara en grön stad. Avvägningen mellan bebyggelse och grönska görs dels genom en måttlig exploateringsgrad där det finns plats för mycket grönska i kvarter i skärgårdsstadens skala och dels genom att säkra gröna lungor i stadsmönstret. Sammanhängande strand-, kaj- och bryggpromenader ska säkra rekreativa och ekologiska värden för både turismen och det lokala friluftslivet. Utdrag ur Översiktplanen 2009, Östhammar Tomten ligger naturskönt nere vid vattnet. Från vattenlinjen har man utsikt rakt över Östhammarfjärden, åt vänster ser man småbåtshamnen och åt höger ligger marinan. På tomten ligger enstaka numera tomma skolbyggnader varav den äldsta en gång i tiden var stadens societetshus. Byggnaderna är i dålig kondition och anses inte vara av tillräckligt stort värde för att bevara. Större delen av tomten består av park och utmed vattnet går ett promenadstråk som följer strandlinjen längs med strandkanten eller över broar bort mot småbåtshamnen. Bredvid tomten ligger holmen Lorentzholm som förbinds med fastlandet via broar. Här låg en gång i tiden ett kallbadhus. I översiktplanen ges en möjlighet för att återuppbygga detta. Kommunen ser gärna att det har en koppling till hotellet. I den genomförda arkitekttävlingen, Europan 10, var kommunens direktiv i utformningen av programmet följande: Stranden måste vara publik och tillgänglig för fotgängare i hela dess längd Byggda strukturer måste hållas låga, ungefär 2-3 våningar Siktlinjerna från befintliga gator till och från vattnet måste bevaras Den ekologiska miljön i vattnet får ej påverkas negativt Miljön får ej uppmuntra till förankring av stora skepp 18

19 Gammelhus friluftsområde Krutuddens musikfestivalplats Utvecklingsområde enligt ÖP 2009 Småbåtshamn Stadskärna Stadspark Promenadstråk Östhammarsfjärden ev del av Östhammar hotell - badhus Tomt för Östhammar hotell 19

20 20 1:a pris: Parklife

21 Efter att ha sett förslagen från Europan tävlingen ser man att det är fullt möjligt med ett hotell på 100 rum på denna platsen. Parken och strandpromenaden kan bevaras och utnyttjas av stadens invånare. I några fall placeras hotellet delvis ute i vattnet och besökarna till badanläggningen simmar ut i fjärden. Ingmar Lönngren, stadsarkitekt, Östhammars kommun Europan 10 Europan är en internationell tävling för arkitekter under 40 år. Tävlingen hålls vartannat år, och denna omgång kallas Europan 10. Europan är en av världens största arkitekttävlingar, med cirka 2000 tävlande och 62 tävlingstomter i 19 europeiska länder. Uppgiften från Östhammars kommun var att ta fram ett förslag för vald plats med en kombinerad publik park och hotell med spaanläggning. Utmaningen var att göra denna plats till en generator för hela orten, navet i staden. Östhammars kommun ville få en uppfattning om möjligheterna med tomten. 33 förslag skickades in. Förutsättningarna från Östhammars kommun: Tomtyta kvm 60 p-platser Gator för ankommande gäster och leveranser Möjlighet att utöka platsen ut i vattnet, antingen med en pir eller landutfyllnad Hotell rum Spaanläggning - publik Konferensanläggning - lokaler för 100 pers, 30 pers samt mindre mötesrum, publik Restaurang - publik Ytjämförelse Parklife: 60 rum, 52 kvm/rum Hus: 54 rum, 53 kvm/rum Strandlinjer: 58 rum, 58 kvm/rum (Kvadratmeterytan är totala antalet kvadratmeter för hotell, restaurang och konferens i förslaget utslaget på antalet rum. Spaanläggningen är ej medräknad. Areorna är ej kontrollmätta.) 2:a pris: Hus Hedersomnämnande: Strandlinjer 21

ÖSTHAMMARS KOMMUN - EN KOMMUN I UTVECKLING

ÖSTHAMMARS KOMMUN - EN KOMMUN I UTVECKLING ÖSTHAMMARS KOMMUN - EN KOMMUN I UTVEKLING ÖSTHAMMARS KOMMUN ÄR I ETT EXPANSIVT SKEDE Nyöppnandet av Dannemora gruvor, säkrare och bredare väg 88, framgångsrika verkstadsföretag och inte minst valet av

Läs mer

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Funäsdalen

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Oxelösunds kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Oxelösunds kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Oxelösunds kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Oxelösunds kommun

Läs mer

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas.

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. Forsmarks historia 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. 1970 Riksdagen beslutade att omlokalisera främst av arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Eskilstuna kommun

Läs mer

TEM 2014 LULEÅ LULEÅ 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013

TEM 2014 LULEÅ LULEÅ 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013 TEM 2014 LULEÅ Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014 Inklusive åren 2005-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Luleå 2014 3

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

TEM 2013 LYCKSELE LYCKSELE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013

TEM 2013 LYCKSELE LYCKSELE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013 TEM 2013 LYCKSELE Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013 Inklusive åren 2004, 2006-2010 Reviderad version RESURS AB för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL

Läs mer

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Karlskrona kommun och Stena Line Åsa Widmark 2009-02-13 Turismens Utredningsinstitut Främja och stödja kunskapsuppbyggnaden inom

Läs mer

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 146.000 i juli, vilket var

Läs mer

Strategidokument för Upplevelse Motala 2010 besöksnäring och turism

Strategidokument för Upplevelse Motala 2010 besöksnäring och turism Strategidokument för Upplevelse Motala 2010 besöksnäring och turism Strategidokument för Upplevelse Motala 2010 besöksnäring och turism. Sammanfattning År 2010 kommer att bli ett år då vi satsar på två

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Ökning med 20 i maj Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 112.000 i maj, en ökning med

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Hultsfreds kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Hultsfreds kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Hultsfreds kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Hultsfreds kommun

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Norrköpings kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Norrköpings kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Norrköpings kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Norrköpings kommun

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2009-2012. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2009-2012. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Uppsala kommun 2013 3

Läs mer

R-07-16. Turism och besöksnäring i Östhammars kommun. Slutförvaret i ett besöksperspektiv. Michael Arthursson, Dag Boman Capire Consulting AB

R-07-16. Turism och besöksnäring i Östhammars kommun. Slutförvaret i ett besöksperspektiv. Michael Arthursson, Dag Boman Capire Consulting AB R-07-16 Turism och besöksnäring i Östhammars kommun Slutförvaret i ett besöksperspektiv Michael Arthursson, Dag Boman Capire Consulting AB Mars 2007 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2010-2013* *Resultatet för år 2013 är reviderat

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2010-2013* *Resultatet för år 2013 är reviderat TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2010-2013* *Resultatet för år 2013 är reviderat RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vilhelmina kommun inklusive åren 2008-2011

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vilhelmina kommun inklusive åren 2008-2011 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vilhelmina kommun inklusive åren 2008-2011 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Vilhelmina kommun

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Eskilstuna kommun

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

TEM 2013 KALMAR LÄN KALMAR LÄN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 KALMAR LÄN KALMAR LÄN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 KALMAR LÄN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Kalmar län

Läs mer

Turismen Ystad & Österlen en viktig näring

Turismen Ystad & Österlen en viktig näring Turismen Ystad & Österlen en viktig näring Turism ekonomisk rapport för destinationen Ystad & Österlen 2011 Foto: Inge Hansson, bidrag från 2012 års fototävling Turismen i Ystad & Österlen en viktig näring.

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Feb Ökning med 13 i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till drygt 36.000 i februari. Det var en

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kristianstads kommun inklusive åren 2009-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kristianstads kommun inklusive åren 2009-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kristianstads kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Kristianstads kommun

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Dec Ökning med 4 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 617.000

Läs mer

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Nov Nedgång i november Gästnätterna i Sverige minskade med totalt 4 i november. I var minskningen 3 och i minskade gästnätterna med 5. Totalt gjordes i november drygt

Läs mer

CITY HOTELL ESKILSTUNA

CITY HOTELL ESKILSTUNA CITY HOTELL ESKILSTUNA 562-3548_City Hotell_folder_125x250.indd 1 2013-11-13 16:32 562-3548_City Hotell_folder_125x250.indd 2 2013-11-13 16:32 CITY HOTELL ESKILSTUNA Övernatta hos oss när du är i Eskilstuna!

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i på Öland inklusive åren 2009-2012. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i på Öland inklusive åren 2009-2012. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i på Öland inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen på Öland 2013 3 Utveckling turismen

Läs mer

Från vision till verklighet

Från vision till verklighet Beställare: Laholms kommun, KS 2014-385 Från vision till verklighet Analys av möjligheterna att etablera ett fullservicehotell i Mellbystrand Bild: Bjärreds brygga 1 av 6 Bakgrund: Mellbystrand håller

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan 31.000 gästnätter i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 31.000 i januari. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 10 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 36.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i maj Totalt gjordes i maj drygt 76. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar i Uppsala län, vilket var en ökning med 7 jämfört med. Antalet

Läs mer

RESURS för Resor och Turism i Norden AB

RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Ystad & Österlenregionen med kommunerna Simrishamn, Tomelilla och Ystad inklusive åren 2009-2011 RESURS för Resor och Turism i Norden

Läs mer

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012 Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling Introduktion och slutsatser Bakgrund Detta är en kartläggning av hur aktiebolagen i Uppsala län har utvecklats mellan

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i på Öland inklusive åren 2010-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i på Öland inklusive åren 2010-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i på Öland inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i på Öland 2014 3 Utveckling

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Turism - en miljardindustri för Linköping Visit Linköping vill med denna broschyr ge dig mer information om besöksnäringen i Sverige och Linköping

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 2 i Uppsala i november Det totala antalet gästnätter under november i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 37.500 i Uppsala.

Läs mer

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Hembygdsgården fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Helsingborgs stad inklusive åren 2009-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Helsingborgs stad inklusive åren 2009-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Helsingborgs stad inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Helsingborgs stad

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nyköpings kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nyköpings kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nyköpings kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Nyköpings kommun 2014

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

Fakta om turismen på Åland. Ålands landskapsregering Näringsavdelningen

Fakta om turismen på Åland. Ålands landskapsregering Näringsavdelningen Fakta om turismen på Åland Ålands landskapsregering Näringsavdelningen Fakta om Åland Åland är ett självstyrt, demilitariserat landskap i Finland och medlem i EU. Parlament Ålands lagting. Regering Ålands

Läs mer

Eurovision Song Contest Malmö 2013

Eurovision Song Contest Malmö 2013 Eurovision Song Contest Malmö 2013 En analys av direkta och dynamiska effekter Genomförd av Berglund&Wiberg consulting på uppdrag av Malmö stad och Region Skåne Juni 2013 Inledning På uppdrag av Malmö

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 52.000 i Uppsala under juli. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Mar Ökning med 7 under första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 107.000 i Uppsala under första

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 7 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 255.000 i Uppsala under första halvåret.

Läs mer

Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga.

Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga. Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga. Till Företaget/I jobbet Uddeholms Hotell & Konferens ligger 9 mil norr om Karlstad, 1 tim med bil, mitt

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i juni Gästnätterna i summerade till 55. i juni (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med 13 jämfört med juni, bl a beroende

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av:

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av: SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013 Rapporten är framtagen av: INNEHÅLL Det lyfter inte från utlandsmarknaderna 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep 2 gästnätter i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 25.000 i Västerås i september. Det var en minskning

Läs mer

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND Q2 2010 RTS Index utfall för det andra kvartalet 2010 visar att det totala antalet resenärer som reser via rederier till/från våra kuster (-5 procent), via flyg (-2 procent) och via tåg (-1 procent) sjunker

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 3 januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i april. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 i juni Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 32.000 i Västerås under juni. Det var en ökning med 4

Läs mer

Kasinokampen. Trekamp, tvårätters middag, 1 glas öl/vin/alk., fri entré och garderob.

Kasinokampen. Trekamp, tvårätters middag, 1 glas öl/vin/alk., fri entré och garderob. Kasinokampen Trekamp och middag Satsa på en annorlunda och rolig kasinokväll med trekamp och en tvårättersmiddag. Utmana varandra i de vanligaste kasinospelen. Avsluta sedan kvällen med att fira vinnarna

Läs mer

Resultatet januari-april

Resultatet januari-april Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 28 000 gästnätter i april Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 28.000 i Västerås under april. Det var en ökning

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Katrineholms kommun inklusive åren 2009-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Katrineholms kommun inklusive åren 2009-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Katrineholms kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Katrineholms kommun

Läs mer

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Rivning av kärnkraftverk Nov 2005 Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Reparationer ger erfarenhet De svenska erfarenheterna av att helt montera ned kärntekniska

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 24 000 gästnätter i mars Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 24.000 i Västerås under mars. Det var en minskning

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 8 januari 9 av SKOP Lucie Riad, Regionförbundet Uppsala län,

Läs mer

Om slutförvar i Forsmark

Om slutförvar i Forsmark Om slutförvar i Forsmark Slutförvar i Uppsalaregionen? Ett slutförvar för använt kärnbränsle från Sveriges kärnkraftverk kan komma att byggas i Forsmark. Det betyder att nära trettio års arbete med att

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Sammanfattning Turistnäringen har gemensamt tagit fram en nationell strategi och vision att fördubbla

Läs mer

MUSKÖSTAD. Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården

MUSKÖSTAD. Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården MUSKÖSTAD 1 Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården HT2004 Årskursansvarig: Kai Wartiainen Lärare: Jelena Mijanovic Linus Fransson, Karolina Jacoby, Ola Jaensson, Nicholas

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nyköpings kommun inklusive åren 2009-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nyköpings kommun inklusive åren 2009-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nyköpings kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Nyköpings kommun 2013

Läs mer

Linköpings Vandrarhem & Hotell

Linköpings Vandrarhem & Hotell Tips på boende under SM-veckan i Linköping! TeoTess Vandrarhem Fogdeg. 33 586 47 LINKÖPING 013-470 73 10 www.teotess.se Vi är ett privatägt vandrarhem som tillhandahåller logi för både kortare och längre

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Transportmedel till evenemanget

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer

Välkommen till. Forum Oskarshamn. Hotell - Vandrarhem - Konferenscenter - Stadsteater - Restaurang

Välkommen till. Forum Oskarshamn. Hotell - Vandrarhem - Konferenscenter - Stadsteater - Restaurang Välkommen till Forum Oskarshamn Hotell - Vandrarhem - Konferenscenter - Stadsteater - Restaurang Hotell Rum Oscar är ett hotell med stjärnstatus. För att hela tiden hålla hög kvalitet är vi granskade av

Läs mer

TEM 2013 SKÅNE SKÅNE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Skåne 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 SKÅNE SKÅNE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Skåne 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 SKÅNE Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Skåne 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Skåne 2013 3 Utveckling

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne

Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014 HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne T U R I S M Nyckeltal Lund kommun 2014 Lund kommun Skåne län Kommunens andel av länet 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT 7 DAGAR SÖDER UT: Dag 1 - Trogir Vi rekommenderar er att segla norr ut er under första dag till staden Trogir. Trogir är en riktig pärla och

Läs mer

R-08-70. Regionala konsekvenser av en slutförvarsetablering ur ett samhällsperspektiv: Östhammars kommun i Uppsala län

R-08-70. Regionala konsekvenser av en slutförvarsetablering ur ett samhällsperspektiv: Östhammars kommun i Uppsala län R-08-70 Regionala konsekvenser av en slutförvarsetablering ur ett samhällsperspektiv: Östhammars kommun i Uppsala län Tomas Stavbom, Stig Björne, Micael Sandberg SWECO EUROFUTURES April 2008 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

Figeholm Konferens. Välkommen till. Figeholm Konferens

Figeholm Konferens. Välkommen till. Figeholm Konferens Figeholm Konferens Välkommen till Figeholm Konferens En familjär känsla Många gäster bor under långa perioder här. Därför känns det viktigt för oss att vi kan skapa en familjär känsla >>> Figeholm konferens

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun VATTENRIKET 2011 Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun SAMMANFATTNING Totalt gjordes det 148 250 besök i Vattenriket under 2011. Juli månad toppar med över 22 000 besök.

Läs mer

BORÅS den historiska handelsstaden

BORÅS den historiska handelsstaden PALLAS BORÅS 01 BORÅS den historiska handelsstaden KV PALL AS omdaning av handeln mitt i Borås stadskärna. 105 000 INVÅNARE BLIR 120 000 (2025). VÄSTSVERIGES NÄST STÖRSTA STAD. POSITIV INPENDLING av 4

Läs mer

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision Att i bred samverkan bygga ett nytt Nationellt Civilt Luftfartsmuseum av internationell toppklass; som håller högsta kulturella kvalitet,

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING & KRAVPROFIL

VERKSAMHETSBESKRIVNING & KRAVPROFIL VERKSAMHETSBESKRIVNING & KRAVPROFIL ORGANISATION: Värmdö kommun UPPDRAG: Projektledare VA SOURCE Upplandsgatan 14, Tel: 08 410 441 00 info@source-executive.se 111 23 STOCKHOLM www.source-executive.se VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

Lidingö. Bosön Lovik Skogshem & Wijk Meetings. www.fazerkonferens.se

Lidingö. Bosön Lovik Skogshem & Wijk Meetings. www.fazerkonferens.se Lidingö Bosön Lovik Skogshem & Wijk Meetings www.fazerkonferens.se Lidingö Den gröna ön vid Stockholms sida Endast en kort resa från centrala Stockholm på norra Lidingö ligger Bosön, Lovik och Skogshem

Läs mer

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist Bjuvs kommun Grupp 10. Anna Andersson Jenny Ekberg Anders Fex Marianne Lindkvist Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Demografi... 4 Fördelning av yrken inom kommunen... 4 Inkomst...

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 1 Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram Mål Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,

Läs mer

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Global infrastruktur Global infrastruktur 2,5 miljarder passagerare 920 flygbolag

Läs mer