Presentation av Sunnerstaskolan i Uppsala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presentation av Sunnerstaskolan i Uppsala"

Transkript

1 Presentation av Sunnerstaskolan i Uppsala Vision Vi vill ge eleverna sådana kunskaper att de kan, vill och vågar påverka samhällsutvecklingen. Kan - står för kunskap. Vill - står för entusiasm och arbetsglädje. Vågar - står för självförtroende och trygghet. Vi vill ge eleverna framtidstro. Ledningsdeklaration Ledningsgruppen har ett gemensamt ansvar för att skolan utvecklas mot styrdokumentens kunskaps- och demokratimål. Att förmedla ett positivt, stödjande och tillåtande klimat i verksamheten. Område Sunnersta är ett villasamhälle ca 7 km söder om centrala Uppsala. Samhället är beläget mellan mälarviken Ekoln och Fyrisåns nedre flöde i ett naturskönt område. En tillgång för Sunnerstaskolans verksamhet är närheten till Sunnerstas friluftsområde med skidbacke, pulkabacke, skogsområde och elljusspår. Lokalerna Verksamheten bedrivs i fyra skolhus. Det nya skolhuset från 70-talet har klassrum för skolverksamhet, förskoleklassverksamhet, skolbarnsomsorg, träslöjdsal, matsal med kök, bibliotek, personalrum, personalarbetsrum med avskiljbart konferensrum, vilrum, vaktmästarexpedition och skolexpedition. Det gamla skolhuset har klassrum, musik- och samlingsrum, lokaler för skolbarnsomsorg, förskoleklassverksamhet, textilslöjd, specialundervisning, personalrum och personalarbetsrum. Gymnastik och sportaktiviteter bedrivs i idrottsanläggningen och på skolgården. I Talgoxhuset finns lokaler för skolbarnsomsorg, förskoleklassverksamhet och skolhälsovård. Skolans adress Sunnerstaskolan Dag Hammarskjölds väg Uppsala Kontaktpersoner Rektor Inger Gustavsson Biträdande rektor Inger Rudenholm Skolassistenter Christina Candert Ingrid Pettersson Skolsköterska Monica Hammarstrand Elevunderlag Beräknat antal elever under VT Beräknat antal elever under HT Förskoleklass 81 elever År 1 85 elever År 1 77 elever År 2 89 elever År 2 87 elever År elever År 3 90 elever År 4 94 elever År 4 99 elever År 5 85 elever År 5 97 elever År 6 24 elever Fbk 19 elever Fbk elever Antal elever 583 Antal elever 557 Skolbarnsomsorg 341 barn Skolbarnsomsorg 343 barn Kommentarer Efter skolår 3 minskar grupperna på grund av att elever flyttar till kommunens musikklasser. Det är mellan 12%- 15% av årskullen som blir antagna från Sunnerstaskolans upptagningsområde. Förberedelseklassen varierar i elevantal under hela läsåret. Skolan har tio fritidsavdelningar. Ca 97% av eleverna i de lägre åldrarna finns i heldagsomsorg och helårsomsorg.

2 Personal Antal årsarbetare är 65,7 Antal personal i skolbarnsomsorgen är 16,65. Personaltäthet 21 barn per vuxen. Antal lärare i grundskolan 31,21. Lärartäthet per 100 elever 5,3. Huvuddragen i den pedagogiska organisationen Ledningsgrupp Skolans ledningsgrupp består av rektor, biträdande rektor och arbetslagsledare (sju personer). Partsammansatt grupp/ utvecklingsgrupp (SKUG) Sunnerstaskolan har sedan många år tillbaka en skolutvecklingsgrupp med representanter från lärarfackförbunden. Representanter från kommunal och SKTF deltar vid några mötestillfällen under året. Elevvårdsteam Elevvårdsteamet består av rektor, skolsköterska och fyra speciallärare. Arbetsgrupper Skolan har arbetsgrupper med representation från alla arbetslagen. Gruppernas uppdrag är att planera, genomföra och utvärdera frågor som rör kränkande behandling, biblioteksverksamhet, informationsteknik, fortbildning, idrottsaktiviteter för eleverna, kulturaktiviteter för eleverna, krishantering, mat, miljö, skolgårdsmiljö, trafiken runt skolan och elevernas skolväg. Ansvarsgrupper Skolan har ansvarsgrupper som arbetar med personalvård, friskvård, kulturaktiviteter för personalen, naturskoleverksamhet, trivselaktiviteter och elevstöd. Elevråd Skolan har två elevråd. Ett för de yngre eleverna som har två representanter per grupp från förskoleklassen till skolår 2. Ett för de äldre eleverna som har två representanter från skolår 3 till skolår 5 och förberedelseklassen. Elevrådet för de yngre eleverna består av 24 elever och rektor. Elevrådet för de äldre eleverna består av 26 elever och rektor. Kamratstödjare Varje klass från skolår 2-5 och förberedelseklassen har två kamratstödjare per klass, vilkas uppgift är att uppmärksamma vuxna om mobbing, trobbing eller kränkningar förekommer, så att företeelsen tidigt upptäcks och kan åtgärdas. Föräldrasamverkan Föräldrasamverkan sker genom den under 2001 bildade samverkansorganisationen Skolforum. Gruppen träffas vid fem tillfällen under läsåret. Minnesanteckningar förs och de finns därefter att läsas på skolans hemsida. Skolforum består av: en ansvarsgrupp bestående av tre föräldrar två föräldrarepresentanter från varje klass från förskoleklassen till skolår 5 och förberedelseklassen rektor och biträdande rektor Arbetslagen Sunnerstaskolan har fyra vertikala arbetslag som kallas Gula arbetslaget, Blå arbetslaget, Röda arbetslaget och Gröna arbetslaget. Varje arbetslag består av elever och personal från förskoleklassen till skolår 5 och i ett arbetslag finns en förberedelseklass. Personalen som ansvarar för verksamheten i arbetslaget är förskollärare, grundskollärare, fritidspedagoger, elevassistenter och skolmåltidspersonal. I varje arbetslag ingår ca 145 elever. Arbetet i laget leds av en arbetslagledare. Ett femte arbetslag kallat Regnbågen består av skolassistenter, skolsköterska, vaktmästare, skolvärdinna, bitr rektor och rektor.

3 Uppdraget för de fyra arbetslagen är att: arbeta tematiskt åldersblandat från ett pass i veckan till ett tillfälle per termin ordna en av läsårets fem friluftsdagar föra pedagogiska dialoger ordna fortbildning för arbetslagets utveckling samverka med Lärarhögskolan i Uppsala (ILU) upprätta en handlingsplan för årets gemensamma arbete utvärdera årets arbete i juni Varierande arbetssätt provas i arbetslagen t ex Montessoriinspirerat arbetssätt, problembaserat lärande(pbl) och Bifrostinspirerat arbetssätt. Gemensamma aktiviteter för skolan Morgonsamlingar ordnas med bland annat teman som: FN- dagen, Astrid Lindgren-dagen, julpyssel och jultraditioner. Arbetslagets arbete enligt uppdraget Blå arbetslaget Tematiskt åldersblandat arbete för arbetslaget Vårtermin Arbetsområdet kallades Vi kan tillsammans. s arbete inleddes med en storsamling i ett workoutpass lett av elever. Syftet var att synliggöra arbetslagets deltagare och känna samhörighet. Upptakten följdes av arbetspass under temat teknik, lek och problemlösning. Hösttermin Höstens arbete startade med stor samling. En kadrilj dansades på grusplanen. Arbetet i tvärgrupper har sedan bestått av utomhusmatematik i skogen. Olika former av fadderverksamhet som att äldre leder yngre på idrotten. Skolår fyraelever hjälper skolår ett- elever att skriva, äldre läser för yngre och nivågrupperade läsgrupper förekommer. Samverkan mellan skola och fritids sker i form av djupintervjuer, lär känna dig själv, datorn som läromedel och matematikstöduppdelning i grupper. Fortbildning för arbetslaget Fortbildning i utomhuspedagogik vid Naturskolan i Hammarskog har genomförts vid två tillfällen. Under vårterminen läste alla i arbetslaget boken Barn i sorg. Boken diskuterades. Innehållet i kris - och Röda arbetslaget Temaarbete för arbetslaget. Under vårterminen har eleverna varit indelade i fasta åldersintegrerade grupper. Temat har varierat mellan pyssel, uteaktiviteter och lekar. Klasserna har också arbetat med fadderverksamhet. Eleverna tränas klassvis kontinuerligt enligt övningarna i boken Visst kan du, med t.ex avslappning. Vårt mål med arbetssättet är att öka tryggheten, motivationen, ge samhörighet mellan klasserna, öka medvetenhet av att hantera stress, koncentrationsförmåga samt ökad självkänsla. Flera klasser tränar empati med hjälp av känslodockor. En del klasser arbetar med konflikthantering enligt boken Att hantera konflikter men hur? av Gunilla O Wahlström. Under höstterminen är eleverna indelade i nya tvärgrupper som arbetar med No-experiment. Arbetet med Visst kan du och fadderverksamheten fortsätter. Fortbildning för arbetslaget Personalen har utbildat sig genom kurser, litteratur och studiebesök i en skola i Helsingfors med intressanta jämförelser mellan skolsystem.

4 Genom månatliga pedagogiska träffar diskuterar vi artiklar i Pedagogiska magasinet samt boken Visst kan du. Under vårterminen läste alla i arbetslaget boken Barn i sorg. Boken diskuterades. Innehållet i kris- och Gröna arbetslaget Temaarbete för arbetslaget Gröna arbetslaget arbetar Bifrostinspirerat med olika projekt i åldersblandade grupper. Eleverna får arbeta utifrån sina egna förutsättningar. Eleverna ska lära känna varandra och känna tillhörighet i arbetslaget och alla elever skall ha flera vuxna att vända sig till. Detta är ett arbetssätt som förebygger mobbning. Vår avsikt är att skapa arbetsglädje att utveckla och utvecklas. Arbetslaget grundar sin pedagogik på Vygotskijs tankar. Under våren har arbetslaget arbetat med kreativ matematik på ett praktiskt sätt. De olika momenten som behandlades var vikt, volym, mått, tid och skattning/statistik. Vid höstens föräldramöte informerades föräldrarna om Gröna arbetslagets arbete med eleverna. Vi har gjort en förfrågan bland föräldrarna för att undersöka om de kan medverka i undervisningen eller anordna studiebesök på t ex sina arbetsplatser. För att stärka gemenskapen arbetar vi också med fadderverksamhet inom arbetslaget. Under hösten arbetade vi med kemi, sortering, gaser, blandningar och lösningar samt biologisk nedbrytning (kretsloppet). Fortbildning i arbetslaget. Arbetslaget gjorde ett studiebesök på Experimentarium i Köpenhamn. Kemiprojektet startade under våren med besök i Skansens glashytta med temat Från flytande till fast form. En lärare bevistade en föreläsning Hur man skapar motivation och arbetsro i klassrummet. Två förskollärare har gått på kursen Att arbeta med utåtagerande barn. Under vårterminen läste alla i arbetslaget boken Barn i sorg. Boken diskuterades. Innehållet i kris - och Gula arbetslaget Temaarbete för arbetslaget Temat för vårterminen var barn och konst. Eleverna fördjupade sig i ett antal olika konstnärers verk. Temat avslutades genom att elevgrupperna iordningställde en utställning runt en konstnär. Eleverna fick därefter gå runt och ta del av kamraternas arbete. Kropp och hälsa var arbetslagets temaarbete för höstterminen. Syftet med verksamheten var att tillfredställa rörelsebehovet hos eleverna, att leka, vara tillsammans över åldersgränserna och motverka sysslolösheten på rasterna. Eleverna arbetade i ålderblandade grupper utomhus. Grupperna vandrade i skogen, provade på nya och gamla lekar och åkte skridskor. Fortbildning i arbetslaget Under vårterminen läste alla i arbetslaget boken Visst kan du. Boken diskuterades och följdes upp med övningar i klasserna. I juni gjorde arbetslaget en studieresa till Vaxholm för att studera konst och historia. Under vårterminen läste alla i arbetslaget boken Barn i sorg. Boken diskuterades. Innehållet i kris - och Projekt för att höja skolans kvalitet Intensiv lästräning Daglig intensiv lästräning för elever som ej knäckt läskoden i skolår 1, utifrån en modell från Nya Zeeland som heter Reading recovery, har genomförts av två lärare under höstterminen. Arbetet kommer att bli underlaget till en C-uppsats. Jämställdhet Två lärare arbetar med ett jämställdhetsprojekt för att utveckla jämställdhetsarbetet bland eleverna på skolan. En handlingsplan har tagits fram. En föreläsning om jämställdhet kommer att genomföras under läsåret Informationsskrift Ett projektarbete har lett till en kort informationsskrift om Sunnerstaskolan. Integrering Broar mellan olika kulturer. En klass på Sunnerstaskolan samarbetar med en förberedelseklass i en grannskola.

5 Livräddning Under höstterminen erbjöds alla elever i skolår 5 en kort utbildning i livräddning i Gottsundabadet. Eleverna kommer att få lära sig mun- till- mun- andning på dockan Anna, under vårterminen. Skoltidning En lärare på skolan och eleverna i skolår 5 gör under året en skoltidning. På skolan finns det fyra skolår 5 klasser. Tidningen kommer ut vid fyra tillfällen under läsåret. Varje klass får lära sig att skriva och sätta ihop en nummer var. Tidningen innehåller intervjuer med elever, lärare, ledning, berättelser, insändarsida, bilder och lokala händelser. Utvecklingsarbete i svenska Lärare från förskoleklass till skolår 3 träffas en i gång i månaden. Syftet med mötena är att ha en dialog om elevers språk- och läsutveckling. Samtal kring metoder sker för att öka lärarkompetensen att ge alla elever förutsättningar att komma igång med sin läsutveckling. Utvecklingsarbete i matematik Lärare i skolår 4 och 5 träffas också en gång i månaden. Gruppen arbetar utifrån Nämnaren. Alla läser ett kapitel till varje träff. Innehållet diskuteras. Metoder prövas och övningar genomföres i klasserna. Till exempel uppgifter med tallinjen, praktiska övningar som att spela Casino. Gruppen har diskuterat om språkets betydelse i matematiken och vad är matematisk begåvning. Problembaserad skolutveckling(pbs) Sunnerstaskolan tillsammans med skolorna i Sydvästra området och Västra området i Uppsala ingår i ett utvecklingsprojekt tillsammans med Karlstads universitet. Projektet är femårigt och kallas (PBS) problembaserad skolutveckling. Syftet med projektet är att utveckla elevers lärande och att öka personalens förståelse av uppdraget. Under höstterminen utbildades ledningsgruppen på Sunnerstaskolan i vad PBS innebär. I utbildningen ingick att lära sig att göra förståelsekartor och föra lärande samtal. Rektor har under hösten genomfört förståelsekartor med ledningsgruppen. Gruppen har gemensamt analyserat gruppens förståelsen av uppdraget. Under våren 2005 kommer all personal få information om PBS.

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

GRUNDSKOLOR I SIGTUNA KOMMUN. Verksamhetskatalog VT 2013. www.sigtuna.se

GRUNDSKOLOR I SIGTUNA KOMMUN. Verksamhetskatalog VT 2013. www.sigtuna.se GRUNDSKOLOR I Verksamhetskatalog VT 2013 Här presenterar vi Sigtuna kommuns grundskolor för barn 6-16 år. Katalogen ger dig en inblick i våra verksamheter så att du kan välja den skola som BÄST passar

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

Så här arbetar vi i F-2... F-övre, Fåglarna, Glumslövs skola

Så här arbetar vi i F-2... F-övre, Fåglarna, Glumslövs skola Så här arbetar vi i F-2... F-övre, Fåglarna, Glumslövs skola Läsåret 2012/2013 Antal barn: 26 + 26 =52 I arbetslaget ingår: Robert Andrijevski, grundskollärare 1-7,sv/ hi (100%) Maria Carlsson, grundskollärare

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Förskolor: Focken, Jollen, Isjakten, Ekan och Båten Skolor och fritidshem: Långtorpsskolan, Bråviksskolan och Lindöskolan Likabehandlingsplan för förskolor och

Läs mer

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom Läsåret 2012/13 Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem Kerstin Schöblom September 2013 Innehållsförteckning Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser

Läs mer

Björkö skola. Vetlanda Kommun. Att Bry Sig. Anette Arvidsson Anita Ericsson Maud Hellström Carin Henrysson Åsa Vadhammar. Projektarbete i samband med

Björkö skola. Vetlanda Kommun. Att Bry Sig. Anette Arvidsson Anita Ericsson Maud Hellström Carin Henrysson Åsa Vadhammar. Projektarbete i samband med Björkö skola Vetlanda Kommun Att Bry Sig Anette Arvidsson Anita Ericsson Maud Hellström Carin Henrysson Åsa Vadhammar Projektarbete i samband med ITiS arbetslagsutbildning vt-2001 Handledare: Margareta

Läs mer

Förskolor och skolor i Partille kommun 2014

Förskolor och skolor i Partille kommun 2014 Förskolor och skolor i Partille kommun 2014 www.partille.se/barnochutbildning Innehåll Inledning Välkommen till våra förskolor och skolor 4 Förskolor och annan pedagogisk verksamhet 5 Grundskola, fritidshem

Läs mer

Resultatrapport för Assbergs förskola

Resultatrapport för Assbergs förskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Assbergs förskola Upprättad av Christina

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Senast reviderad 140115 1 Innehåll Inledning och syfte 3 Mål 3 Lagar 3 Ansvar.. 5 Definitioner...6 Förebyggande åtgärder 7 Planerad verksamhet läsåret 2013/2014...

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9 Örebro 2014-08-11 Kvalitetsredovisning läsåret 13-14 för Viktoriaskolan F-9 Sammanställd av rektor Anette Frank Innehåll 1. Förutsättning/organisation 2. Mål-resultat-bedömning 3. Elevinflytande 4. Omdefinierat

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan

Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan Karlstads kommun Mars 2012 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Karlstads kommun har gett PwC i uppdrag att granska barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan

Kvalitetsarbete i skolan Kvalitetsarbete i skolan Gäller för verksamhetsåret 2011-2012 Ort Ursviken och Skellefteå Skola Bruksskolan är belägen i Ursviken, ca 1 mil öster om Skellefteå. Björkskolan ligger centralt i Skellefteå.

Läs mer