Riskhanteringsplan 2012 Beslutad av styrelsen Ersätter beslut av styrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riskhanteringsplan 2012 Beslutad av styrelsen 2012-02-10 Ersätter beslut av styrelsen 2011-12-06"

Transkript

1

2 1 INLEDNING REGELVERK SYFTE MED RISKHANTERINGSPLANEN ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING FÖR KAPITALFÖRVALTNINGEN STYRELSEN STYRELSENS ARBETSUTSKOTT (AU) VD PLACERINGSKOMMITTÉ RISKHANTERINGSKOMMITTÉ REGELVERKSANSVARIG RISKANSVARIG INTERNREVISION RISKER DEFINITIONER OCH MÄTMETODER RELATIV OCH ABSOLUT RISK MARKNADSRISK MÄTNING AV RELATIV RISK VALUTAKURSRISK KREDITRISK Emittentrisk Motpartsrisk Avvecklingsrisk LIKVIDITETSRISK OCH FINANSIERINGSRISK OPERATIV RISK RISKSTRATEGI RISKBEGRÄNSNINGAR MARKNADSRISK EMITTENTRISK LIKVIDITETSRISK FINANSIERINGSRISK MOTPARTSRISK Allmänna krav Derivathandel Återköpstransaktioner (repor) OPERATIV RISK DELEGRING AV RISKMANDAT NYA INSTRUMENT REDOVISNING OCH VÄRDERING FONDREDOVISNING VÄRDERING AV TILLGÅNGAR OCH SKULDER (PRISINLÄSNING) BERÄKNING AV FONDANDELSVÄRDET OCH UPPFÖLJNING MOT INDEX INTERN KONTROLL, UPPFÖLJNING OCH RAPPORTERING INLEDNING INTERN KONTROLL UPPFÖLJNING Intern förvaltning Aggregerad förvaltning LIMITÖVERTRÄDELSER Passiv limitöverträdelse Aktiv limitöverträdelse UPPFÖLJNING AV UTLAGD VERKSAMHET Inledning Extern förvaltning Depåbank (19)

3 7.5.4 IT RAPPORTERING Till styrelsen Till placeringskommittén Till riskhanteringskommittén Övrig rapportering RUTINER FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT FONDVERKSAMHETEN KAN BEDRIVAS UTAN AVBROTT (19)

4 1 Inledning 1.1 Regelverk Sjunde AP-fondens placeringsverksamhet styrs av ett regelverk som beslutas på olika nivåer. På den högsta nivån finns bestämmelser som riksdagen beslutat om i socialförsäkringsbalken (2010:110) och lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder). I lagen om AP-fonder anges också vilka bestämmelser i lagen (2004:46) om investeringsfonder som ska tillämpas för de fonder som förvaltas av Sjunde AP-fonden (AP7). Med stöd av lag och förordning har Finansinspektionen utfärdat föreskrifter om investeringsfonder (FFFS 2008:11). Dessa föreskrifter gäller i tillämpliga delar för AP7 och de fonder som förvaltas av AP7. Inom ramen för lagens bestämmelser och Finansinspektionens föreskrifter har AP7:s styrelse beslutat att inrätta AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond och fastställt fondbestämmelser för dessa fonder. Fondbestämmelserna har godkänts av Finansinspektionen. Inom ramen för fondbestämmelserna beslutar styrelsen i en särskild placeringspolicy och denna riskhanteringsplan om ytterligare regler för placeringsverksamheten. 1.2 Syfte med riskhanteringsplanen Denna riskhanteringsplan gäller för AP7:s förvaltning enligt lagen om AP-fonder. Syftet med detta dokument är att ange den beslutsordning och ansvarsfördelning som ska tillämpas i placeringsverksamheten, beskriva de risker som fonden exponeras mot i förvaltningen av fonderna, fastställa riktlinjer och riskmandat för förvaltningen samt fastställa riktlinjer för uppföljning, kontroll och rapportering av risker och de riskbegränsningar som följer av lag och interna regler. Riskhanteringsplanen fastställs av styrelsen. Dokumentet ska årligen revideras och ingå som en del av verksamhetsplanen för varje år. Vid behov kan styrelsen under löpande år besluta om förändringar i eller tillfälliga avsteg från riskhanteringsplanen. 2 Organisation och ansvarsfördelning för kapitalförvaltningen Ansvarsfördelningen mellan styrelse och VD samt arbetsuppgifterna för arbetsutskottet (AU) framgår av dokumentet Beslutsordning och ledningsformer för Sjunde AP-fonden (senaste beslutat av styrelsen den 8 juni 2011). Av detta dokument framgår att styrelsen i placeringspolicy och riskhanteringsplan fastställer den ansvarsfördelning och beslutsordning som ska tillämpas i placeringsverksamheten (se avsnitt i det följande). Av dokumentet Beslutsordning och ledningsformer för Sjunde AP-fonden framgår vidare att VD beslutar om Sjunde AP-fondens organisation. Den organisation som VD beslutat om framgår av bilaga 1. 4 (19)

5 2.1 Styrelsen Styrelsen ansvarar för att förvaltningen sker i enlighet med lagar och förordningar besluta om vilka syntetiska värdepappersfonder som Sjunde AP-fonden ska förvalta fastställa fondbestämmelser för de syntetiska värdepappersfonder som Sjunde AP-fonden förvaltar fastställa placeringspolicy och riskhanteringsplan som innehåller bl.a. o beslut om modell för fördelning mellan fonder utifrån spararens ålder (AP7 Såfa) o beslut om modeller för fördelning mellan fonder utifrån spararens valda risknivå (statens fondportföljer) o beslut om placeringsstrategier och den strategiska tillgångsfördelningen i de syntetiska värdepappersfonder som Sjunde AP-fonden förvaltar o beslut om jämförelseindex o beslut om limiter o beslut om urvalsprinciper för godkända motparter aktivt följa resultat- och riskutvecklingen i kapitalförvaltningen 2.2 Styrelsens arbetsutskott (AU) AU ansvarar för att 2.3 VD VD ansvarar för att två gånger om året besluta om listan över otillåtna placeringar enligt policyn för miljö- och etikhänsyn i förvaltningen (se AP7:s ägarpolicy) leda verksamheten besluta i placeringskommittén efter samråd med övriga ledamöter besluta i riskhanteringskommittén efter samråd med övriga ledamöter aktualisera en översyn av placeringspolicyn och riskhanteringsplanen inför varje nytt verksamhetsår placeringspolicyn och riskhanteringsplanen efterlevs, regelbundet följa upp och rapportera till styrelsen om fondernas resultat, utveckling och risknivå operativt leda den interna aktieförvaltningen och förvaltningen av private equity. 2.4 Placeringskommitté För placeringsverksamheten finns en särskild placeringskommitté, som består av VD, chef för Förvaltning, chef för Administration och chefsstrateg. Kommittén är ett samrådsorgan där VD beslutar efter samråd med kommitténs övriga ledamöter. I placeringskommittén behandlas främst följande frågor: 5 (19)

6 Löpande uppföljning och utvärdering av förvaltningen Årligt förslag till styrelsen om placeringspolicy Rebalansering av tillgångsfördelningen inom givna ramar från styrelsen Anlitande av externa förvaltare Kontroll och godkännande av avtal med externa förvaltare Allokering av medel och limiter till externa och interna förvaltare enligt gällande portföljstruktur De frågor som i övrigt anges i placeringspolicyn och denna riskhanteringsplan i vilka VD beslutar efter samråd med placeringskommittén. 2.5 Riskhanteringskommitté För frågor som rör risker i placeringsverksamheten finns en särskild riskhanteringskommitté som består av VD, chef för Administration, regelverksansvarig och riskansvarig. VD kan utse ytterligare ledamöter bland fondens anställda. Kommittén är ett samrådsorgan där VD beslutar efter samråd med kommitténs övriga ledamöter. Riskansvarig är sammankallande och föredragande i kommittén. I riskhanteringskommittén behandlas främst följande frågor: Utveckling av riskhanteringen och riskramverket Årligt förslag till styrelsen om riskhanteringsplan Beredning av styrelsefrågor inom området riskhantering och regelefterlevnad samt genomförande av styrelsebeslut Uppföljning av storlek, hantering och kontroll av finansiella och operationella risker Uppföljning och analys av riskexponering och risklimiter samt säkerställande av att avvikelserapportering hanteras enligt denna riskhanteringsplan Analys av olika förvaltningsmandat ur ett riskperspektiv Delegering av riskmandat och förändring av limiter inom av styrelsen fastställda ramar, Godkännande av nya instrument inom de ramar som följer av lag, fondbestämmelser och styrelsebeslut Godkännande av nya motparter inom av styrelsen fastställda ramar Säkerställande av att fonden har relevanta risksystem och metoder för riskbedömning Löpande utvärdering av relevanta jämförelseindex att utvärdera förvaltningen mot Löpande utvärdering av metoder för att mäta avkastning, risk och avkastning i förhållande till risk, samt vid behov utveckling av nya metoder. Analys av risknivå i AP7:s produkter med beaktande av den totala risken i den allmänna pensionen 2.6 Regelverksansvarig VD ska utse en tjänsteman att vara regelverksansvarig (compliance officer). Den regelverksansvarige ska vara direkt underställd VD, men arbeta oberoende och ansvara för att 6 (19)

7 kontrollera och regelbundet bedöma om de åtgärder och rutiner som införts för att säkerställa att lagen (2000:192) om AP-fonder och tillämpliga delar av lagen (2004:46) om investeringsfonder och andra författningar samt av styrelsen beslutade interna riktlinjer efterlevs är tillräckliga och effektiva utvärdera de åtgärder som vidtagits för att avhjälpa eventuella brister i AP7:s regelefterlevnad ge råd och stöd till verksamheten så att fondverksamheten bedrivs enligt de lagar och andra författningar som reglerar AP7:s verksamhet samt enligt av styrelsen beslutade ytterligare riktlinjer. Den regelverksansvarige ska löpande rapportera eventuella överträdelser till styrelsen och VD och ska minst en gång om året sammanställa en skriftlig rapport avseende AP7:s regelefterlevnad. I denna rapport ska också ingå efterlevnaden av interna riktlinjer som styrelsen beslutat om. 2.7 Riskansvarig VD ska utse en tjänsteman att vara riskansvarig. Den riskansvarige kan vara organisatoriskt underställd någon annan än VD, men ska i sin roll som riskansvarig arbeta oberoende av de operativa enheterna inom AP7. Den riskansvarige ansvarar för att införa AP7:s interna regler och rutiner för riskhantering enligt den riskhanteringsplan och övriga beslut av styrelse och VD säkerställa att riskbegränsningssystemet, inklusive begränsningar för sammanlagda exponeringar och motpartsrisk, följs för AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond ge råd till styrelsen vid identifiering av riskprofilen för AP7:s produkter tillhandahålla styrelsen regelbundna rapporter om - hur den aktuella riskvivån för AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond förhåller sig till respektive fonds riskprofil - hur riskbegränsningssystemet följs för AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond - systemet för riskhantering är lämpligt och effektivt samt om lämpliga korrigeringsåtgärder vidtagits vid brister rapportera till VD om aktuell risknivå för AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond samt alla faktiska eller förutsebara överskridanden av de placeringsbegränsningar som ingår i riskbegränsningssystemet för att säkerställa att lämpliga åtgärder kan vidtas omgående granska och ge stöd i AP7:s arbete med att värdera OTC-derivat 2.8 Internrevision Mot bakgrund av verksamhetens art, omfattning och komplexitet behöver AP7 inte ha någon särskild funktion för internrevision. I stället ska en revisionsfirma anlitas för att, utöver den granskning som utförs av fondens externa revisorer, årligen granska vissa särskilt utpekade områden. Denna form av internrevision ska ske enligt en internrevisionsplan som fastställs av styrelsen. En årlig skriftlig internrevisionsrapport ska lämnas till styrelsen. 7 (19)

8 3 Risker definitioner och mätmetoder Med risk avses i detta dokument osäkerhet om framtida utfall, ofta mätt som avvikelser från det som förväntats (till skillnad från i dagligt tal där risk ofta är värdeladdat och synonymt med en fara). De medel som AP7 förvaltar i sina fonder ska placeras i olika finansiella instrument och fördelas mellan olika geografiska marknader. Fonderna är således exponerade för placeringsrisker. Med placeringsrisk avses risken för att instrumenten och marknaderna utvecklas på ett sätt som avviker från det förväntade, vilket får direkt effekt på fondernas avkastning. Eftersom AP7:s verksamhet sker på de finansiella marknaderna utgörs placeringsriskerna i huvudsak av finansiella risker, såsom aktiekursrisk, ränterisk, kreditrisk etc. 3.1 Relativ och absolut risk De finansiella riskerna kan mätas på två sätt. Ett sätt är att mäta den relativa risken. Då utgår man från den av styrelsen bestämda riskpreferensen och utifrån denna konstrueras en replikerbar strategisk portfölj, den s.k. normportföljen. Normportföljen representerar därmed förvaltarens riskfria placering. Varje avvikelse från normportföljen innebär därför att förvaltaren per definition tar en risk. Normportföljen replikeras i största möjliga utsträckning av valda jämförelseindex. Ett annat sätt är att mäta den absoluta risken i placeringarna räknat i kronor. AP7 använder båda metoderna för riskmätning och riskbegränsning. 3.2 Marknadsrisk Marknadsrisk definieras som risken för en förlust på grund av förändringar i marknadsvärdet på positioner i fonden till följd av ändrade marknadsvariabler, t.ex. räntor, växelkurser, aktiepriser eller en emittents kreditvärdighet. Med ränterisk avses risken att marknadsvärdet på ränterelaterade finansiella instrument förändras vid rörelser i det allmänna ränteläget. Relativ ränterisk uppstår bl.a. som ett resultat av att den genomsnittliga räntebindningstiden i portföljen inte stämmer överens med räntebindningstiden i jämförelseindex. Med aktiekursrisk avses risken för att värdet på fondens aktieportfölj förändras vid rörelser i aktiekurserna. AP7 använder åtagandemetoden för att beräkna och begränsa fondernas sammanlagda exponeringar genom användandet av derivatinstrument. Beräkning av sammanlagd exponering sker i enlighet med riktlinjer utfärdade av CESR Mätning av relativ risk Genom att mäta ränte- och aktieportföljernas avvikelser från deras respektive jämförelseindex, erhålls deras risknivåer. Mätningen sker med en kombination av mått: Sammansättning För aktieportföljer: Respektive akties vikt i fonden relativt dess vikt i jämförelseindex. För ränteportföljer: Respektive obligationslåns vikt i fonden relativt dess vikt i jämförelseindex. Tracking error Visar hur mycket portföljens avkastning varierat i förhållande till jämförelseindexets avkastning. 1 CESR (COMMITTEE OF EUROPEAN SECURITIES REGULATORS) CESR s Guidelines on Risk Measurement and the Calculation of Global Exposure and Counterparty Risk for UCITS ; Date: 28 July 2010; Ref.: CESR/ (19)

9 3.4 Valutakursrisk Med valutakursrisk avses risken att värdet på tillgångar i utländsk valuta förändras vid rörelse i växelkurserna. Valutakursrisk uppstår i fonden då valutaexponeringen i placeringarna avviker från det jämförelseindex som bestäms i placeringspolicyn. Valutaexponeringen utgörs av det totala marknadsvärdet för samtliga tillgångar denominerade i utländsk valuta. Vid beräkning av valutaexponeringen ska utestående valutaderivatinstrument inkluderas. 3.5 Kreditrisk Kreditrisk definieras som risken för förlust på grund av att en motpart eller emittent inte kan fullgöra sina finansiella förpliktelser. Kreditrisken delas upp i emittentrisk, motpartsoch avvecklingsrisk Emittentrisk Med emittentrisk avses risken för värdeförändringar i det enskilda instrumentet till följd av faktorer hänförliga till emittenten av instrumentet eller, i fråga om derivatinstrument, den som emitterat det underliggande instrumentet. Exponering för emittentrisk beräknas genom att summera marknadsvärdet av innehavet i aktier, räntebärande värdepapper, derivat etc. som är utgivna av samma emittent eller grupp av emittenter med inbördes anknytning Motpartsrisk Med motpartsrisk avses risken att motparten i en affär inte kan fullgöra sina åtaganden att betala för eller leverera avtalat värdepapper eller finansiellt instrument. Exponering för motpartsrisk ska mätas såsom värdet av de finansiella instrument eller kontanta medel fonderna har att fordra från motparter i värdepappersaffärer och vid derivathandel. För OTC-derivat beräknas exponeringen för motpartsrisk såsom det positiva marknadsvärdet på positionen. En derivattransaktion anses sakna motpartsrisk om den genomförs på en marknad där clearingorganisationen säkerställer att deltagarna i clearingen dagligen ställer säkerheter för aktuell och eventuell framtida exponering Avvecklingsrisk Med det avses risken att en motpart fallerar före avräkning av en affär och att priset på värdepapperet har förändrats när affären måste göras om med en ny motpart till ett nytt pris. Denna risk är ett resultat av att leverans och betalning av finansiella instrument inte alltid är synkroniserade. Avvecklingsrisken beräknas för utestående ej avräknade affärer såsom skillnaden mellan marknadspris och avslutspris. 3.6 Likviditetsrisk och finansieringsrisk Likviditetsrisken är risken för att AP7 inte skall kunna genomföra önskade eller nödvändiga förändringar i fondernas sammansättning inom rimlig tid utan att belastas med orimligt höga transaktionskostnader. Likviditetsrisken påverkas bl. a. av instrumentets art, förekomsten av marknads- och clearingfunktioner, utestående handlad volym och antal aktörer på marknaden. Med finansieringsrisk avses risken att inte kunna infria ingångna åtaganden utan orimligt höga finansieringskostnader. Exponeringen för finansieringsrisk ska mätas och kontrolleras genom regelbundna likviditetsprognoser. Likviditetsprognoserna ska omfatta såväl kända som prognostiserade 9 (19)

10 framtida flöden. Likviditetsprognoserna ska omfatta internt förvaltad likviditet i SEK. Därigenom minskas också likviditetsrisken genom att fonden inte blir tvingad till snabba utförsäljningar för att få tillgång till likvida medel. 3.7 Operativ risk Med operativ risk avses risken för förlust på grund av dels bristande interna rutiner när det gäller personal och system i bolaget som driver fondverksamheten eller yttre faktorer, dels rättsliga och dokumentationsrelaterade risker, dels risker till följd av handels-, avvecklingsoch värderingsrutiner. Den ekonomiska skadan kan bestå i en förlust eller utebliven förtjänst, anseendeförlust och/eller skadat förtroende för verksamheten. Dessa risker ska minimeras genom att intern organisation, rutiner, arbetsbeskrivningar och uppföljningssystem är tydligt utformade och dokumenterade. De operativa riskerna kan indelas i följande underkategorier Riskkultur medvetenhet, insikt och inställning inför hantering av risk inom organisationen. Processrisk ansvarsfördelning, tydliga flöden, relevanta kontroller och dokumentation. Personalrisk nyckelpersonsberoenden, kompetens, lojalitet, hög etik och moral samt möjlighet att behålla och attrahera rätt personal. Systemrisk ändamålsenliga och tillförlitliga system, behörighetsstrukturer som stödjer kontrollstruktur och ansvarsfördelning samt beredskapsplanering. Instrumentrisk förståelse och kompetens, hantering av flöden, positionsuppföljning, värdering och riskmätning. Compliancerisk regelverkstolkning och regelverksefterlevnad. Legal risk avtalsskrivningar, förändringar i lagar och regelverk inklusive skatteregler. 4 Riskstrategi AP7:s övergripande riskstrategi bygger på en kontinuerlig analys av de olika riskfaktorer som fonden är utsatt för i sin verksamhet. Dessa riskfaktorer kan grovt indelas i risker som AP7 är villig att acceptera, eftersom de kan förväntas bidra till en högre avkastning/måluppfyllelse risker som AP7 söker minimera, eftersom de inte på motsvarande sätt kan förväntas bidra till en högre avkastning/måluppfyllelse. Marknadsrisker, emittentrisker och likviditetsrisk tillhör den förstnämnda kategorin och ska optimeras inom den av styrelsen och VD fastställda riskprofilen för att möjliggöra bästa avkastning i de fonder AP7 förvaltar. Mot denna bakgrund anges riskbegränsningar för denna typ av risker i anslutning till avkastningsmålen i dokumentet Placeringspolicy Motparts-, leverans- och operativa risker tillhör den senare kategorin och ska minimeras. Mot denna bakgrund anges riskbegränsningar och hantering i övrigt av dessa risker i det följande i denna riskhanteringsplan. 10 (19)

11 5 Riskbegränsningar 5.1 Marknadsrisk Begränsning av marknadsriskerna i AP7Aktiefond anges i avsnitt 6.5 i Placeringspolicy Begränsning av marknadsriskerna i AP7 Räntefond anges i avsnitt 7.3 i Placeringspolicy Emittentrisk Begränsning av emittentriskerna i AP7 Aktiefond anges i avsnitt i Placeringspolicy Begränsning av emittentriskerna i AP7 Räntefond anges i avsnitt7.5.1 i placeringspolicy Likviditetsrisk Likviditetsrisken hanteras främst genom sammansättningen av den strategiska tillgångsfördelningen och vilka instrument som är tillåtna för placeringar i AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond. För att bedöma och hantera fondernas likviditetsrisker även under extraordinära omständigheter ska det göras regelbundna stresstester motsvarande extraordinära dagliga flöden (till följd av inlösen av fondandelar) relaterat till likviditetsprofilen för de tillgångar som ingår i fonderna. Ytterligare riktlinjer för hantering av likviditetsrisk beslutas av VD efter samråd med riskhanteringskommittén. 5.4 Finansieringsrisk Utgångspunkten är att all finansiering i AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond ska ske med respektive fonds internt förvaltade likviditet i SEK, placerad i form av deposit, på bankkonto eller i mycket likvida fondandelar i värdepappersfonder som placerar i räntebärande finansiella instrument med kort löptid och låg kreditrisk. Storleken på kassabehållningen ska vara anpassad efter fondens likviditetsflöde. För att begränsa finansieringsrisken och kunna möta tillfälliga behov av likvida medel ska följande finansieringskällor (uppräknade i prioritetsordning) finnas tillgängliga: Likvida medel på avistakonto i bank. Kortfristig upplåning motsvarande högst 10 % av fondens värde. Löptiden för sådan upplåning får inte överstiga en dag. Ytterligare riktlinjer för hantering av finansieringsrisk beslutas av VD efter samråd med riskhanteringskommittén. 5.5 Motpartsrisk Allmänna krav Värdepapperstransaktioner får i normalfallet endast ske med motparter som uppfyller nedanstående kriterier: Värdepappersinstitut som har Finansinspektionens tillstånd enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden att utföra order avseende finansiella instrument för kunders räkning. 11 (19)

12 Utländska institutioner som har tillstånd liknande det som anges i ovanstående punkt och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ i respektive land. Förutom att motparten ska uppfylla något av ovanstående kriterier, ska motparten också vara specificerad på en förteckning över godkända motparter, som beslutas av VD efter samråd med riskhanteringskommittén Derivathandel AP7 får enbart ingå bilaterala derivatavtal med motparter som fonden tecknat ISDA-avtal och tillhörande CSA-avtal med. ISDA-avtalet är en juridiskt bindande överenskommelse om nettoberäkning av utestående bilaterala avtal med motparten ifråga. CSA-avtalet innebär säkerställande av utestående fordringar i form av orealiserade resultat på utestående bilaterala avtal med en och samma motpart enligt i avtalet fastställda nivåer baserade på motpartens kreditvärdighet. Det ankommer på VD att efter samråd med riskhanteringskommittén fastställa lämpliga limiter för motpartsrisk vid derivathandel. Rapportering till styrelsen om aktuella limiter och utestående motpartsrisker ska ske vid varje styrelsesammanträde Återköpstransaktioner (repor) Tillåtna motparter vid återköpstransaktioner ska ha en kreditrating på lägst A enligt Standard & Poors klassificering eller motsvarande enligt Moodys. Det är en fördel om det finns rating från båda instituten. Om det finns rating från båda instituten tillämpas den lägsta ratingnivån. VD beslutar efter samråd med riskhanteringskommittén om limiter för begränsning av hur länge en återköpstransaktion får vara utestående och av den totala risken i utestående återköpstransaktioner med en och samma motpart. Med risken avses i detta sammanhang det belopp som fonden riskerar att förlora i det fall motparten inte kan fullfölja sitt åtagande i utestående repotransaktioner. 5.6 Operativ risk AP7 tillämpar dualitetsprincipen i hanteringen av samtliga transaktioner. Detta innebär att ingen anställd ensam får handlägga en transaktion genom hela behandlingskedjan. Som en del i det kontinuerliga arbetet med att identifiera och hantera fondens operativa risker ska en årlig kartläggning av de operativa riskerna göras. I riskkartläggningen ska varje risk värderas utifrån sannolikhet att den kan komma att inträffa och vad det skulle ha för konsekvens för AP7. Resultatet av riskkartläggningen återrapporteras till styrelsen på årsbasis. 5.7 Delegring av riskmandat Som framgår av Placeringspolicy 2012 (avsnitt 6.4) kan VD för den aktiva förvaltningen inom ramen för av styrelsen fastställd riskbegränsning välja att delegera vidare hela eller delar av det delegerade mandatet. VD beslutar efter samråd med placeringskommittén och riskhanteringskommittén om förvaltningsmandat, avkastningsmål och riskbegränsningar för dessa. Återrapportering ska ske till styrelsen vid nästkommande styrelsemöte. Vid fastställande av förvaltningsmandat, avkastningsmål och riskbegränsningar skall särskilt beaktas strategi och förutsättningar erfarenhet och kompetens hos beslutsansvarig 12 (19)

13 betydelsen för fondens totala resultat överrensstämmelse med övriga förvaltningsmandat och strategisk portfölj administrativa kostnader och komplexitet 5.8 Nya instrument Inom ramen för vad som framgår av lagen om investeringsfonder (2004:46) och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder (FFFS 2008:11) beslutar VD efter samråd med riskhanteringskommittén om godkännande av nya instrument för användning i placeringsverksamheten. För att ett nytt instrument ska godkännas krävs att instrumentet kan hanteras på ett tillfredställande sätt ur ett affärsmässigt, administrativt och riskkontrollmässigt perspektiv. Beslut av VD ska inhämtas innan handel påbörjas. Underlag för beslut i riskhanteringskommittén ska innefatta en dokumenterad beskrivning av nedanstående områden. Affärsmässiga motiv Värderingsprinciper Rutiner för att mäta hantera och kontrollera risker Beskrivning av transaktionsflöde inklusive betalningar och bekräftelser Redovisning Legal riskanalys Systemkrav Likviditetsaspekter En aktuell lista över instrument som är tillåtna för placeringar i AP7 Aktiefond respektive AP7 Räntefond ska finnas tillgänglig. 6 Redovisning och värdering 6.1 Fondredovisning Fondernas räkenskaper förs på ett sådant sätt att samtliga tillgångar och skulder som ingår i fonderna är identifierbara vid varje tidpunkt. Två gånger per år upprättas för fonderna balans- och resultaträkning enligt de regler som anges i lagen (2004:46) om investeringsfonder. Halvårsredogörelsen och årsredovisningen fastställs av styrelsen och offentliggörs på AP7:s webbplats. AP7:s externa revisorer avger revisionsberättelse som grundas på årsredovisningen. 6.2 Värdering av tillgångar och skulder (prisinläsning) De fonder som förvaltas av AP7 är syntetiska värdepappersfonder med daglig handel, vilket innebär att en daglig (om)värdering av samtliga tillgångar måste göras och en NAVkurs åsättas varje andel i respektive fond. För marknadsnoterade tillgångar (såsom aktier, terminer, valutor och räntebärande värdepapper) görs värderingen genom att senaste betalpris för respektive tillgång läses in i affärssystemet. För onoterade tillgångar (private equity) följer AP7 Finansinspektionens vägledning för värdering av onoterade innehav i fonder. Vid värderingen tar AP7 de reviderade bokslutsuppgifterna för de underliggande tillgångarna som utgångspunkt (två gånger per 13 (19)

14 år) och med dessa uppgifter som grund görs sedan en daglig omvärdering utifrån hur ett relevant index utvecklas. De OTC-derivat Sjunde AP-fonden använder i förvaltningen utgörs i allt väsentligt av s.k. Total Return Swaps (TRS). Båda benen i derivatet värderas dagligen utifrån (från motparten oberoende) realtidsdata. 6.3 Beräkning av fondandelsvärdet och uppföljning mot index Mätningen av avkastning och risk i AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond grundas på dagliga värderingar av tillgångarna i fonderna. Sådana värderingar görs enligt två olika metoder. Den första metoden speglar värdeutvecklingen från pensionsspararens perspektiv och grundas på fondens NAV-kurs (Net Asset Value) som används vid köp och inlösen av andelar. Värderingen sker kl varje handelsdag. Avkastningen redovisas med denna metod efter avdrag av den förvaltningsavgift som respektive fond betalar till AP7. Den andra metoden ligger till grund för uppföljningen av de mål och de limiter som styrelsen har fastställt i placeringspolicyn. Jämförelsen görs med det fastställda jämförelseindexet (se Placeringspolicy 2012 avsnitt 6.6 och 7.4). Denna metod innebär att avkastningen redovisas före avdrag av den förvaltningsavgift som respektive fond betalar till Sjunde AP-fonden. Vid den dagliga värderingen enligt denna metod används de priser på fondens tillgångar som finns noterade vid stängningen av de marknadsplatser där tillgångarna är noterade. På så sätt beräknas fondens avkastning enligt denna metod utifrån samma värderingskurser som används vid beräkningen av jämförelseindex. 7 Intern kontroll, uppföljning och rapportering 7.1 Inledning Kontroll, uppföljning och rapportering av AP7:s verksamhet syftar till att säkerställa att de oavsiktliga, eller avsiktliga, fel som kan uppkomma i Sjunde AP-fondens verksamhet inte leder till fel i förvaltning och redovisning. 7.2 Intern kontroll Grunden för den interna kontrollen är denna riskhanteringsplan. Det åligger VD att se till att de olika operativa funktionerna har arbets- och rutinbeskrivningar som på ett adekvat sätt hanterar de risker verksamheten är förknippade med. AP7:s organisation och rutiner ska vara uppbyggda för att säkerställa att limiter,instruktioner och lagar efterlevs i verksamheten säkerställa en riktig och fullständig värdering av fondens tillgångar skydda fondens tillgångar För att uppnå dessa syften ska fonden ha rutiner som säkerställer att samtliga affärshändelser omgående registreras och kontrolleras av oberoende funktion / person samtliga transaktioner är verkliga affärshändelser registreras med rätt värde och att värdering sker löpande enligt av styrelsen och lag fastställda riktlinjer eventuella omvärderingar görs på ett korrekt sätt 14 (19)

15 7.3 Uppföljning portföljtransaktioner och order om teckning och inlösen av fondandelar dokumenteras i enligt med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:42, 6 kap ) betalningar och betalningsinstruktioner genomfös av två personer i förening affärshändelser bokförs i enlighet med fondens redovisningsprinciper uppföljning och kontroll av utlagd verksamhet sker löpande oberoende (från den operativa verksamheten skild) kontroll av efterlevnad av limiter, instruktioner och lagar sker och att eventuella avvikelser rapporteras till VD och styrelse AP7:s organisation, rutiner och interna kontroll granskas och utvärderas löpande av fondens externa revisorer. Vidare sker internrevision på uppdragsbasis. Revisorerna avger årlig rapport till VD och styrelse Intern förvaltning Riskansvarig ska regelbundet kontrollera att inga avvikelser från det regelverk och de limiter som förvaltaren har att efterleva i enlighet med interna instruktioner föreligger. samtliga aktuella och relevanta placeringsinstruktioner och limiter som interna förvaltare ska följa finns sammanställda i ett särskilt dokument Aggregerad förvaltning VD ska utse ansvarig för att utföra kontroller av att affärsavslut är korrekta och stämmer överens med den information som erhållits, dagligen kontrollera att priser, kurser etc. är korrekta i det interna portföljförvaltningssystemet, dagligen kontrollera att innehavet enligt det interna rapportsystemet stämmer överens med innehavet enligt depåbankens noteringar, Riskansvarig ska 7.4 Limitöverträdelser dagligen kontrollera att fondens tillgångsstruktur stämmer överens med den struktur och de avvikelsemandat som styrelsen beslutat om Passiv limitöverträdelse Med passiv limitöverträdelse avses en överträdelse som uppstått på grund av marknadsrörelser. Passiva limitöverträdelser ska handläggas enligt följande: Placeringskommittén och riskhanteringskommittén ska omedelbart informeras om överträdelsen. Inom 5 dagar ska VD efter samråd med placeringskommittén och riskhanteringskommittén besluta om åtgärder för att återställa positionen inom givna limiter. 15 (19)

16 Styrelsen ska vid nästa styrelsemöte informeras om större överträdelser samt vidtagna åtgärder Aktiv limitöverträdelse Aktiva limitöverträdelser är samtliga limitöverträdelser som inte klassificeras som passiva. Aktiva limitöverträdelser ska handläggas enligt följande: Samma dag som överträdelsen upptäcks ska förvaltaren kontaktas och uppmanas att lämna en skriftlig redogörelse över anledningen till överträdelsen samt vilken åtgärd som vidtagits för att återställa positionen inom givna limiter. Positionen ska åtgärdas samma dag som överträdelsen uppmärksammats. Placeringskommittén och riskhanteringskommittén ska omedelbart informeras om överträdelsen. Styrelsen ska informeras omedelbart om väsentliga överträdelser och vid nästa styrelsemöte om övriga aktiva limitöverträdelser. Samtliga rapporter som visar aktiva limitöverträdelser ska attesteras av VD. Den attesterade rapporten ska arkiveras tillsammans med en kortfattad beskrivning av orsaken till överträdelsen samt vidtagen åtgärd. 7.5 Uppföljning av utlagd verksamhet Inledning AP7 har delar av sin verksamhet utlagd till tredje part. Det gäller IT-drift och delar av kapitalförvaltningen. Dessutom är AP7 enligt lag inte skyldig att ha förvaringsinstitut, vilket medför att uppföljning och kontroll av depåbanken blir av stor vikt. Vid val av extern leverantör av verksamhetsnära tjänster ska följande omständigheter ges särskild betydelse: uppdragstagarens sakkunskap och kompetens uppdragstagarens övriga verksamheter av betydelse förhållanden som kan komma att medföra konflikt mellan uppdragstagarens intressen och uppdragsgivarens eller andelsägarnas intressen. Vid avtalsskrivning med leverantör av verksamhetsnära tjänster ska AP7 se till att Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11, 11 kap. 2 ) kan efterlevas. Det innebär bl a att AP7, dess revisorer och Finansinspektionen ska ges faktisk tillgång till uppgifter om det utlagda arbetet eller de utlagda funktionerna samt till uppdragstagarens lokaler, och att Finansinspektionen kan utöva tillsyn över uppdraget uppdragstagaren ska förbinda sig att samarbeta med Finansinspektionen när det gäller det utlagda arbetet eller de utlagda funktionerna lämpliga åtgärder kan vidtas om uppdragstagaren inte utför uppdraget effektivt och i överensstämmelse med avtalet, tillämpliga lagar och andra bestämmelser uppdragstagaren måste underrätta AP7 om händelser som väsentligt påverkar uppdragstagarens möjligheter att effektivt utföra det utlagda arbetet uppdragstagaren ska skydda all konfidentiell information som avser AP7 eller dess andelsägare AP7 och uppdragstagaren ska ha en beredskapsplan för att återställa verksamheten dels efter oförutsedda händelser, dels för återkommande test av 16 (19)

17 rutinerna för backup, där detta är nödvändigt med hänsyn till de delar av fondverksamheten som har lagts ut på uppdragstagare uppdragsavtalet kan sägas upp utan att det påverkar kontinuiteten och kvaliteten i verksamheten Extern förvaltning VD ska utse ansvarig för relationen med externa förvaltare. Med respektive förvaltare ska finnas avtalat att förvaltaren ansvarar för att affärsavslut samt totalt portföljinnehav är korrekt rapporterat och redovisat. Av avtalen ska också framgå hur uppdraget ska utvärderas och vilka kriterier som ligger till grund för utvärderingen. Riskansvarig ska regelbundet kontrollera att inga avvikelser från det regelverk och de limiter som förvaltaren har att efterleva i enlighet med förvaltningsavtalet och särskilda instruktioner föreligger. samtliga aktuella och relevanta placeringsinstruktioner och limiter som externa förvaltare ska följa finns sammanställda i ett särskilt dokument. VD ska utse ansvarig för utvärdering av respektive externa förvaltares resultat och efterlevnad av avtalsvillkor regelbundna utvärderingsmöten (minst årliga) med respektive förvaltare regelbunden rapportering beträffande resultatutveckling och andra frågor av betydelse tas emot från förvaltaren att det sker kontroller av att affärsavslut är korrekta och stämmer överens med den information som erhållits, Depåbank VD ska utse ansvarig för relationen med depåbanker. Denne ansvarar för att regelbundna (minst årliga) utvärderingsmöten hålls och att avtalsvillkoren efterlevs regelbunden rapportering avseende de utlagda funktionerna tas emot och utvärderas den interna kontrollen avseende den utlagda verksamheten dokumenteras och efterlevs rutiner för återställande av verksamheten dokumenteras och testas internrevisionsrapporter hos leverantören, vilka kan vara av betydelse för Sjunde AP-fonden, tas emot och utvärderas månatligen kontrollera att innehavet enligt det interna rapportsystemet stämmer överens med innehavet enligt depåbankens noteringar IT VD ska utse ansvarig för relationen med extern IT-leverantör. Denne ansvarar för att regelbundna utvärderingsmöten hålls och att avtalsvillkoren efterlevs rutiner för återställande av verksamhet dokumenteras och testas regelbundet 17 (19)

18 7.6 Rapportering Rapportering ska ske i enlighet med följande rapporteringsplan Till styrelsen Omgående Regelverksansvarig eller riskansvarig ska omdelbart informera styrelsen vid väsentlig överträdelse av placeringsregler i lagen om investeringsfonder eller av någon limit som styrelsen fastställt. Genom regelverksansvarigs, riskansvarigs eller VD:s försorg ska styrelsen omedelbart informeras vid allvarligare incidenter, eller i övriga fall då sådana brister i verksamheten uppdagas att verksamheten kan åsamkas väsentlig skada. Till ordinarie styrelsemöten VD-rapport om aktuella frågor Rapport om den interna kontrollen av - risker i förvaltningen av AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond - risker i övrigt i AP7:s verksamhet Rapport om utvecklingen av AP7 Aktiefond, AP7 Räntefond, AP7 Såfa, AP7 Försiktig, AP7 Balanserad och AP7 Offensiv i fråga om avkastning, risk etc. Rapport om utvecklingen av den interna förvaltningen Årligen Compliancerapport Riskrapport Verksamhetsplan Rapport från externrevisorer Rapport från internrevisorer Halvårsredogörelse Årsredovisning Till placeringskommittén För att VD och förvaltningsansvariga ska kunna bevaka och utvärdera förvaltningen och kunna fatta vägrundade beslut avseende kapitalförvaltningen ska följande rapporter finnas tillgängliga: Omgående Överträdelse av någon i lag eller av styrelse eller VD faställd limit. Ansvarig förvaltare ska avge en förklaring och redovisa vidtagna åtgärder. Veckovis Avkastnings- och riskrapport per senast möjliga datum. 18 (19)

19 7.6.3 Till riskhanteringskommittén Inför varje sammanräde Riskrapport per senast möjliga datum Uppföljning av kredit- och motpartsexponering Uppföljning av limiter och incidenter Uppföljning av total exponering Uppföljning av likviditets- och finansieringsrisk Övrig rapportering Dagligen Pensionsmyndigheten (NAV-kurser) Månadsvis Statistiska centralbyrån (Riksbanksrapport, svenska värdepapper i utländsk depå samt handel med aktier i utlandet.) Kvartalsvis Finansinspektionen (innehavs- och kvartalsrapport för investeringsfonder) Årligen Statistiska centralbyrån (Undersökning: Portföljinvesteringar i utlandet och resultaträkningsuppgifter för investeringsfonder.) Årsredovisning till regeringen (Finansdepartementet) och Finansinspektionen Ad hoc Rapportering till Finansinspektionen vid sådana extraordinära händelser som innebär att skyddet av andelsägarnas tillgångar äventyras, eller som innebär att AP7 inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot fondandelsägarna. Finansinspektionen ska också informeras om händelser inträffar som kan medföra betydande ekonomisk skada för andelsägarna. 8 Rutiner för att säkerställa att fondverksamheten kan bedrivas utan avbrott Styrelsen har fastställt Sjunde AP-fondens IT- policy. Av denna framgår att styrelsen har delegerat till VD att besluta om riktlinjer för avbrottsfri verksamhet. Sådana riktlinjer har beslutats av VD senast i november Bilaga 1: Sjunde AP-fondens organisation (beslut av VD ) 19 (19)

RISKER DEFINITIONER OCH MÄTMETODER...

RISKER DEFINITIONER OCH MÄTMETODER... Contents 1 INLEDNING... 3 1.1 REGELVERK... 3 1.2 SYFTE MED RISKHANTERINGSPLANEN... 3 2 RISKER DEFINITIONER OCH MÄTMETODER... 3 2.1 RELATIV OCH ABSOLUT RISK... 3 2.2 MARKNADSRISK... 4 2.3 TOTAL EXPONERING...

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen den 16 december 2014 som en bilaga till verksamhetsplanen för 2015 att gälla från och med den 1 januari 2015. Ersätter den placeringspolicy som fastställdes den

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Riktlinjer för riskhantering

Riktlinjer för riskhantering Riktlinjer för riskhantering 1. Inledning Case Kapitalförvaltning AB ( Bolaget ) står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd till fondverksamhet enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL Region Skåne 1999 12 06 Adm. ledningsstaben Regionstyrelsen beslöt 1999-12-14 att anta föreskrifter för förvaltning av stiftelsekapital FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL 1.

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Räntefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop. 1997/98:151 s. 421,

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Zmartic Fonder AB RIKTLINJER FÖR RISKHANTERING. Fastställd av styrelsen den 10 december 2012.

Zmartic Fonder AB RIKTLINJER FÖR RISKHANTERING. Fastställd av styrelsen den 10 december 2012. Zmartic Fonder AB RIKTLINJER FÖR RISKHANTERING Fastställd av styrelsen den 10 december 2012. 1 ALLMÄNT Finansinspektionen har i 6 kap. 11 i föreskrifter om investeringsfonder (FFFS 2008:11) angivit att

Läs mer

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Placeringspolicy pensionsmedelsförvaltning 1. Allmänt 1.1 Bakgrund Förvaltningen av pensionsmedel som motsvarar hela pensionsskulden skall ske under

Läs mer

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) Dnr KAF

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) Dnr KAF Placeringspolicy Fastställd av styrelsen den 15 december 2015 som en bilaga till verksamhetsplanen för 2016 att gälla från och med den 1 januari 2016. Ersätter den placeringspolicy som fastställdes den

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Riktlinjer för Riskhantering

Riktlinjer för Riskhantering Dokument historik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 1.0 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Riktlinjer för placeringsverksamheten Riktlinjer för Riskansvarig Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för placeringsverksamheten

Riktlinjer för placeringsverksamheten Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 2015:1 2015:2 2014-12-09 2015-06-08 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Riktlinjer för riskhantering Riktlinjer för

Läs mer

Instruktion för riskhantering

Instruktion för riskhantering Instruktion för riskhantering Fastställd av Styrelsen Datum 5 mars 2013 Senast fastställd 5 mars 2013 Fastställs Årligen eller vid behov Tillämpningsområde Alla anställda i Crescit Distribution Tillgänglig

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Aktiefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop.1997/98:151 s. 421, prop.

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 KUNGL TEKNISKA HÖGSKOLAN Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Ansvarsfördelning och organisation... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Övergripande mål...

Läs mer

PRIOR & NILSSON FOND- OCH KAPITALFÖRVALTNING AB

PRIOR & NILSSON FOND- OCH KAPITALFÖRVALTNING AB PRIOR & NILSSON FOND- OCH KAPITALFÖRVALTNING AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(12) Riktlinjer för intern styrning och kontroll Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 2015:1 Förslag till styrelsen Juni 2015 Samtliga styrelsebeslutade riktlinjer

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

E. Öhman J:or Fonder AB

E. Öhman J:or Fonder AB E. Öhman J:or Fonder AB Godkänd av Styrelsen Dokumentnamn 2013-08-29 Instruktion för utförande av order och placering av order hos tredje part m.m. Upprättad av Dokumentnummer Version Compliancefunktionen

Läs mer

Placeringspolicy för kapitalförvaltning. Reviderad efter FS-beslut i september 2014

Placeringspolicy för kapitalförvaltning. Reviderad efter FS-beslut i september 2014 Placeringspolicy för kapitalförvaltning Reviderad efter FS-beslut i september 2014 Placeringspolicy för kapitalförvaltning 1. Inledning Syfte med placeringspolicyn Syftet med denna placeringspolicy är

Läs mer

2.1 Fördelning av ansvar och befogenheter Följande ansvars- och befogenhetsfördelning gäller för kommunens medelsförvaltning.

2.1 Fördelning av ansvar och befogenheter Följande ansvars- och befogenhetsfördelning gäller för kommunens medelsförvaltning. 1 Inledning 1.1 Syfte Syftet med placeringspolicyn är att ge kommunen ett regelverk som säkerställer att man genom att följa detsamma kommer att uppfylla kommunallagens krav i 8 kap. 2:a och 3:e paragraferna

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.21

Laholms kommuns författningssamling 6.21 Laholms kommuns författningssamling 6.21 Föreskrifter om förmögenhetsplacering för av kommunen förvaltade stiftelser; antagna av kommunstyrelsen den 23 augusti 2005 233 i. Laholms kommun föreskriver följande

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden Fastställd vid styrelsemöte 16 mars 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 2 Bakgrund och syfte 2 Uppdatering av placeringspolicyn 2 Organisation och

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Instruktion för bästa resultat vid utförande av order

Instruktion för bästa resultat vid utförande av order Instruktion för bästa resultat vid utförande av order Instruktion: Fastställd: Revision: Instruktionsansvarig: Instruktion för bästa resultat vid utförande av order 2011-12-20 av verkställande direktör

Läs mer

Interna regler om bästa möjliga resultat och dokumentation av order

Interna regler om bästa möjliga resultat och dokumentation av order 1(5) Interna regler om bästa möjliga resultat och dokumentation av order Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 2015:1 Förslag till styrelsen Juni 2015 Riktlinjer

Läs mer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Dessa riktlinjer, som ersätter tidigare utfärdade riktlinjer, är fastställda av styrelsen i Avanza Fonder AB (Fondbolaget) 2015-02-13.

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.20

Laholms kommuns författningssamling 6.20 Laholms kommuns författningssamling 6.20 Föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser; antagna av kommunfullmäktige den 24 februari 2005, 35 1. 1. ALLMÄNT 1.1 Mål Laholms kommuns

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PEAK PARTNERS Riktlinjer för utförande av portföljtransaktioner samt placering, sammanläggnin g och fördelnin g av order 2012 1 3 RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

Policy för riskhantering

Policy för riskhantering Fastställd av: Styrelsen Datum: 2016-02-17 Fastställs: Årligen eller oftare vid behov Tidigare godkänd; 2015-11-13 Tillgänglighet: För samtliga anställda på Bolagets server Rättslig grund: FFFS 2007:16

Läs mer

2 Övergripande mål för kapitalförvaltningen Investeringsfilosofi... 5

2 Övergripande mål för kapitalförvaltningen Investeringsfilosofi... 5 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Allmänt om AP7... 4 1.2 Regelverk... 4 1.3 Syfte med placeringspolicyn... 5 1.4 Organisation och ansvarsfördelning för kapitalförvaltningen... 5 2 Övergripande

Läs mer

Direktionen Stabsavdelningen/Riskenheten Riskchefen

Direktionen Stabsavdelningen/Riskenheten Riskchefen Regel BESLUTSDATUM: BESLUT AV: GÄLLER FRÅN: ANSVARIG AVDELNING: FÖRVALTNINGSANSVARIG: 2017-05-22 Direktionen 2017-05-22 Stabsavdelningen/Riskenheten Riskchefen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för kapitalförvaltningen Antagen av kommunstyrelsen 2016-10-03 183 Innehållsförteckning Regler för kapitalförvaltningen... 1 1 Inledning... 2 2 Tillåtna tillgångsslag... 2 2.1 Fördelning av det

Läs mer

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter.

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter. PENSIONSFÖRPLIKTELSER C:92 1 Inledning Syfte Syfte med dessa föreskrifter är att skapa regler för hur förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser inom Kalix kommun skall bedrivas och rapporteras.

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

Placeringspolicy med Placeringsreglemente. Fastställd 2015-05-10

Placeringspolicy med Placeringsreglemente. Fastställd 2015-05-10 med Placeringsreglemente Fastställd 2015-05-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Hjärtebarnsfondens stadgar... 3 1.2 Syfte med placeringspolicyn... 3 1.3 Förvaltningen... 4 1.4 Uppdatering av placeringspolicy...

Läs mer

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 706 2007-03-26, 23 Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel Åstorps kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-06-26

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU 33-0932-10 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 20100416 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn 1.3 Uppdatering

Läs mer

Riskpolicy. Denna policy har fastställts av styrelsen för Case Asset Management vid styrelsemöte 2012 12 05 1(8)

Riskpolicy. Denna policy har fastställts av styrelsen för Case Asset Management vid styrelsemöte 2012 12 05 1(8) Case Asset Management Riskpolicy Denna policy har fastställts av styrelsen för Case Asset Management vid styrelsemöte 2012 12 05 1(8) Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 2 RISKORGANISATION... 3

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Njurfonden

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Njurfonden Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Njurfonden Fastställd november 2016 Sida 1 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 Bakgrund och syfte 3 Uppdatering av placeringspolicyn 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning Placeringspolicy för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond antagen av Diabetesfonden den 18 oktober 2009 reviderad den 17 december 2013 Inledning Denna sammanställning syftar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR Inledning 3 Etiska hänsynstaganden 3 Rapportering och uppföljning 3 Fördelning av ansvar och befogenheter 3 Definitioner av risk 4 Önskad placeringsstrategi 5 Policy för Teknologkårens placeringar 2 (6)

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Instruktion för bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner och vid placering av order hos annan

Instruktion för bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner och vid placering av order hos annan 1 Instruktion för bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner och vid placering av order hos annan Fastställd av vd för (pub l) 2017-04-18 2 Innehåll 1 INLEDNING... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 Kf 113/1999,Kf 127/2006, Kf 116/2009 Dnr Ks 2012/129 Kf 151/2010 Ks/K 2006.10286 Dnr 1999.000346 024 Reglemente för placering och förvaltningen av

Läs mer

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag Placeringspolicy Svenska Röda Korset utdrag Fastställd av Svenska Röda Korsets styrelse 2014-09-15 Inledning Bakgrund och syfte Svenska Röda Korset är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PROGNOSIA AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER Fastställd av styrelsen för Prognosia AB vid styrelsemöte den28 maj 2014 1(5) 1 INLEDNING

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Antagna av Kommunstyrelsen, Eskilstuna kommun 2015-11-10 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 De finansiella anvisningarnas syfte... 3 1.2 Målsättning... 4

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

Placeringspolicy 2014-08-18 PLACERINGSPOLICY

Placeringspolicy 2014-08-18 PLACERINGSPOLICY PLACERINGSPOLICY 1 1. PLACERINGSPOLITIK FÖR CANCERREHABFONDEN Detta dokument utgör regelverket för den kapitalförvaltning som CancerRehabFonden har. Syftet med placeringspolitik är att ange hur förvaltningen

Läs mer

Riskhanteringsplan. Datum 2014-12-09 (ersätter 2013-12-10) Innehållsförteckning

Riskhanteringsplan. Datum 2014-12-09 (ersätter 2013-12-10) Innehållsförteckning Beslutas av Styrelsen Datum 2014-12-09 (ersätter 2013-12-10) Uppdateras Årligen Handläggare Riskchef 2014-12-08 Riskhanteringsplan Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Lagen om allmänna pensionsfonder

Läs mer

Riktlinjer för placeringsverksamheten

Riktlinjer för placeringsverksamheten Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 2015:1 2015:2 2015:3 Beslutad 2014-12-09 2015-06-08 2015-10-12 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Riktlinjer för

Läs mer

Placeringspolicy Pensionsmedel. Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170

Placeringspolicy Pensionsmedel. Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170 Placeringspolicy Pensionsmedel Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Uppdatering av placeringspolicyn 2 2. Placeringsregler 3 2.1

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Omfattning Riktlinjerna för medelsförvaltningen avser att reglera förvaltningen av det likvida kapital som Göteborgsregionens

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Placeringspolicy Godkänd av styrelsen 2014-02-19 PLACERINGSPOLICY

Placeringspolicy Godkänd av styrelsen 2014-02-19 PLACERINGSPOLICY PLACERINGSPOLICY 1 1. PLACERINGSPOLITIK FÖR CANCERREHABFONDEN Detta dokument utgör regelverket för den kapitalförvaltning som CancerRehabFonden har. Syftet med placeringspolitik är att ange hur förvaltningen

Läs mer

Informationsbroschyr. AP7 Aktiefond AP7 Räntefond AP7 Såfa AP7 Försiktig AP7 Balanserad AP7 Offensiv

Informationsbroschyr. AP7 Aktiefond AP7 Räntefond AP7 Såfa AP7 Försiktig AP7 Balanserad AP7 Offensiv 1(19) Informationsbroschyr AP7 Aktiefond AP7 Räntefond AP7 Såfa AP7 Försiktig AP7 Balanserad AP7 Offensiv Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Ersättningspolicy. 7 december 2016

Ersättningspolicy. 7 december 2016 7 december 2016 Inledning Denna policy gäller för ersättningssystem hos Strukturinvest och gäller för samtliga anställda. Policyn utgår från FI:s föreskrifter Den ska vara förenlig med och främja en sund

Läs mer

Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa

Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Placeringsriktlinjer... 3 2 Verksamhetens indelning i avdelningar... 3 3. Placeringsstrategi... 3 3.1 Mål

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder;

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Riktlinjer för Riskhantering

Riktlinjer för Riskhantering Dokument historik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 1.1 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Riktlinjer för placeringsverksamheten Riktlinjer för Riskansvarig Riktlinjer

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Stadsledningskontoret RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentansvar Kommunfullmäktige Dokumentnamn Riktlinjer för Umeå kommunkoncerns finansiella verksamhet

Läs mer

Policy för bästa orderutförande

Policy för bästa orderutförande Policy för bästa orderutförande Fastställd av: Styrelsen Datum: 2016-02-17 Fastställs: Tidigare godkänd: Tillgänglighet: Rättslig grund: Tillämpningsområde: Ägare: Årligen eller vid behov Ny För samtliga

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Placerings- och riskpolicy

Placerings- och riskpolicy Placerings- och riskpolicy för Kammarkollegiets konsortier Fastställd av Kammarkollegiets fonddelegation 2012-02-27, fonddelegationens protokoll nr 2012:1. Fonddelegationen UT Kammarkollegiet Innehåll

Läs mer

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Oktober 2012 1 1 LIKVIDITETSHANTERING 1.1 BAKGRUND Kommunen har en likviditetsförvaltning för att över en period på flera år försäkra sig om att kunna möta de

Läs mer

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ)

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Ersa ttningspolicy Fastställd av: Styrelse Tillgänglighet: Samtliga anställda Att fastställas: 2016-04-21 Rättslig grund: FFFS 2011:1 (FFFS 2014:22) Fastställs:

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy

Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy 1(8) Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy FÖRSLAG 1.1 Syfte och inledning Detta innebär att finanspolicyn gäller samtliga nämnder och styrelser. Den finansiella verksamheten inom SLL är

Läs mer

Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010

Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010 Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010 1. Inledning Denna placeringspolicy har fastställts av ÅA:s styrelse och gäller tillsvidare from 1.1.2011. Detta policydokument utgör regelverket

Läs mer

Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Dessa riktlinjer antogs vid Stellum Kapitalförvaltning AB:s styrelsemöte den 5:e september 2013 1(4) Stellum Kapitalförvaltning AB ("Bolaget")

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Kort Kreditfond Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen 30 april 2014 Fondbestämmelserna godkänna av Finansinspektionen 19 juni 2014, FI dnr 14-6201 1 Fondens rättsliga

Läs mer

Placeringspolicy för Region Värmland

Placeringspolicy för Region Värmland Placeringspolicy för Region Värmland Beslutat av regionfullmäktige den: 2013-11-08 Ersätter placeringspolicy daterad den: 2008-05-15 Innehållsförteckning 1. Syfte... 2 2. Målsättning... 2 3. Uppdatering...

Läs mer

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och likviditet, periodisk information per 30 september 2012 Denna information om kapitaltäckning och likviditet för

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN

FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN 1 (6) FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN Syfte Finanspolicyn anger övergripande regler och riktlinjer för den finansiella verksamheten inom Botkyrka kommun samt kommunens majoritetsägda bolag. Finanspolicyn

Läs mer

Halvårsredogörelse 2013. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2013. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (13) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

Informationsbroschyr. AP7 Aktiefond AP7 Räntefond AP7 Såfa AP7 Försiktig AP7 Balanserad AP7 Offensiv

Informationsbroschyr. AP7 Aktiefond AP7 Räntefond AP7 Såfa AP7 Försiktig AP7 Balanserad AP7 Offensiv 1(23) Informationsbroschyr AP7 Aktiefond AP7 Räntefond AP7 Såfa AP7 Försiktig AP7 Balanserad AP7 Offensiv Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens

Läs mer