Rapport från konferens i Svinesundskommittén

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från konferens i Svinesundskommittén"

Transkript

1 Rapport från konferens i Svinesundskommittén april 2015, Halden

2 Torsdag 16 april Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, Svinesundskommitténs tidigare ordförande samt ordfører i Halden kommune, inleder dagen med att hälsa alla hjärtligt välkomna till Halden. I Halden är det mycket aktivitet under 2015 då man firar 350 år som stad, samt att man firar 70 år sedan krigsslutet. Svinesundskommittén är verksamma i en mycket spännande region, mellan Oslo och Göteborg, och det borde man marknadsföra bättre! Vi har mycket i Svinesundsområdet, poängterar Thor Edquist, och kanske bör vi jobba mot näringslivet och framförallt turism. Vi bör utöka samarbetet inom Svinesundskommittén så att samarbetet får större genomslagskraft i kommunerna. Med de orden inleds Svinesundskommitténs konferens.

3 Jørn Haabeth, Östfolds Fylkeskommune/Interreg sekretariatet Vad händer inom Interreg Sverige/Norge programmet? Hur kan kommunerna få stöd till utvecklingsinsatser? Jørn Haabeth har tidigare arbetat med Öresund-Kattegat-Skagerrack och på senare tid med Sverige- Norge programmet. Jørn Haabeth berättar att INTERREG är en stor och viktig del av del regionala politiken inom EU och vilar på tre ben: ekonomisk, social och territoriell samhörighet. Territoriellt samarbete innebär en utveckling av samarbete över landsgränser. För att få tillväxt på EU-nivå behöver man konkurrenskraftiga regioner och det är här INTERREG kommer in i bilden. Fram till år 2020 finns INTERREG Sverige-Norge och INTERREG Öresund-Kattegat-Skagerrack att söka. Det senare är ett större program sett till ekonomi, personal och problemställning. Jørn Haabeth, Östfols fylkeskommune/interreg sekretariat Inom INTERREG Sverige-Norge finns tre delområden, och Svinesund befinner sig inom området Gränslöst samarbete. I Norge finns INTERREG-kontoret i Sarpsborg och i Sverige i Östersund. 65 procent av alla resurser finns på den svenska sidan och 35 procent på den norska sidan. Dagens Europa befinner sig i kris och INTERREG är en viktig regionalpolitisk åtgärd som skapar nya arbetstillfällen. En nyhet är att även privata aktörer omfattas av samarbetet. I övrigt kan offentliga aktörer, forskningsinstitutioner, näringslivs- och branschorganisationer, inkubatorer och forskningsparker samt entreprenörer delta. Inom INTERREG Sverige-Norge har man fem stora insatsområden. Innovation Inom innovation är forskningssidan tung och där främst näringsdriven forskning med inriktning på kunskapsutveckling. Høgskolen i Østfold och Högskolan Väst knöt ett avtal förra året vilket är en bra grund inom detta insatsområde. Ökad konkurrenskraft Drygt 30 procent av medlem finns inom området Ökad konkurrenskraft. Det främsta målet är att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag (SME s) inom regionen. Här kan man

4 eventuellt koppla det till aktuell branschorganisation, men det är svårt att arbeta med olika grenar inom samma projekt. Det verkar finnas ett intresse för nätverk och kompetensutveckling, och exempel på branscher är kreativa näringar, turism, miljö och energi. Natur- och kulturarv Inom detta delområde är det viktigt att bevara natur- och kulturarv, och förvaltning är en viktig del. Det är också viktigt att tillgängliggöra natur- och kulturarven för befolkningen och kunna använda dem i kommersiella sammanhang på ett hållbart sätt. Bärkraftig transport Gränspendling är vanligt förekommande i regionen, men kommunikationerna är en av de största svagheterna i gränsregionen. Inom bärkraftig transport finns möjlighet att arbeta med kollektivtrafik och koldioxidsnål trafik. Sysselsättning Inom detta område ligger fokus på den gränsöverskridande rörligheten på arbetsmarknaden. Pendlare bör få bättre möjligheter att hitta arbete på andra sidan gränsen, vilket krävs för att skapa gränsregionala synergieffekter där arbetsmarknadens behov bättre matchar arbetskraftens kompetens. Mer än 50 procent av medlen finns inom de två första insatsområden: Innovation och Ökad konkurrenskraft. Inom programmet beviljades 400 projekt mellan år 2007 och För inspiration finns en projektbank på interreg.no där i alla fall alla norska projekt finns med. Inom den första sökningsomgången kom 30 projektansökningar in, varav fem inom Gränslöst samarbete vilket är ganska få projekt. Kommande vecka kommer beslut att tas angående projektpengar. Varje område har sin egen beslutsgrupp och fem till sex politiker finns med från Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund och lika många från norsk sida.

5 Jan Andreasson, Norsk - Svenska Handelskammaren Tillväxtregionen mellan Oslo och Göteborg Jan Andreasson är generalkonsul och ordförande för Norsk-Svenska Handelskammaren. Han är också entreprenör och driver eget bolag inom e-handel inom Sverige, Norge och Finland. Jan Andreason är även styrelsemedlem i Voksenåsen. Norsk-svenska handelskammaren grundades för sex år sedan. Bakgrunden till grundandet är att det finns 250 norska aktiebolag i Göteborg. Av dessa kom 80 bolag på möte, och alla räckte upp handen på frågan om vilka som ville ha handelskammare. Handelskammaren startade 2009, och 2014 fanns 650 norska bolag i Göteborg. En tredjedel av dessa bolag är fastighetsbolag. Jan Andreasson, Norsk-Svenska Handelskammaren Norsk - Svenska Handelskammaren finns i Göteborg, Stockholm och Oslo, men funkar som tre olika organisationer, berättar Jan Andreasson. Styrelsen består av tio personer, varav hälften är svenska och hälften är norrmän, hälften kvinnor och hälften män, hälften seniorer och hälften yngre. Detta för att spegla bredden bland medlemsföretagen. Norsk - Svenska Handelskammaren anordnar ungefär sex till sju seminarier per år, inklusive mingel. Den 5 maj anordnas Norska dagen, årets återkommande huvudarrangemang, och i år ligger fokus på e-handel över gränsen och vikten av sociala medier. Varför satsar norska företag i Sverige och vice versa? Många företag har uppnått en mognad i egna landet, och satsar då utomlands. Många entreprenörer får dock problem med administration, och där behöver företagen hjälp. Många norska företag bygger logistikenheter på svenska sidan, för att vända sig mot Europa. Norska företag går fram stort i Sverige, bland annat inom vindkraft och då främst i Jämtland. Flera norska bolag har kommit till Gbg på grund av brist på arbetskraft. I Oslo är arbetslösheten 1,8 procent, de som inte arbetar vill oftast inte heller arbeta. Det finns svenska ungdomar i åldern 20 till 30 som jobbar i Osloregionen. I Västra Götaland är ungdomsarbetslösheten 12 procent. Vad ska man göra för att företagen ska slå sig till ro i regionen längs gränsen? Där är information viktigast, säger Jan Andreasson. Det är viktigt att ta reda på varför företagarna vill komma för att kunna välkomna dem till kommunen. I Göteborg finns Business Region Göteborg som hjälper till att hitta lägenhet, jobb till medföljande, skolor, tips om affärsjurist och så vidare.

6 Mycket varor transporteras över gränsen, långtradare går över Svinesundsbron per dygn och av dem går 60 procent tomma tillbaka. Med tanke på detta skulle Norge kunna delfinansiera en höghastighetsbana till svenska gränsen och då skulle den gamla stambanan kunna användas till gods. Något som man skulle kunna göra i Sverige är att låta Norge investera i svenska infrastruktur, äga denna och ta intäkter under ett antal år. Detta gjordes när Wallenberg elektrifierade Norge och han fick behålla infrastrukturen i 99 år innan den lämnades till den norska staten. Jan Andreasson avslutar med att bjuda in Svinesundskommittén att bli medlemmar i Norsk-Svenska Handelskamamren.

7 Knut L. Arnesen, daglig leder vid Maritimt & Offshore Forum Oslofjorden Möjligheter för Blå Tillväxt i Svinesundsregionen Knut Arnesen arbetar för Maritimt & Offshore Forum Oslofjorden och har en lång erfarenhet av att jobba med Sverige och Norge. Maritimt & Offshore Forum Oslofjorden är ett forum för företag från alla delar av den maritima industrin, och verkar för att stärka den regionala och nationella positionen inom industrin. Maritima näringar är Norges största exportvara efter petroleumprodukter, och sysselsätter mer än personer och värderas till mer än 160 miljarder norska kronor. Inom Oslofjordregionen är mer än anställda inom den maritima näringen och omsättningen är över 40 miljarder. I Norge har man minskat sina koldioxidutsläpp med åtta procent, berättar Knut Arnesen. För att minska koldioxidutsläppen arbetar man med batterier, och det finns en elektriska färja i Norge som togs i drift under Maritimt & Offshore Forum Knut Arnesen, Maritimt & Offshore Forum Oslofjorden Oslofjorden arbetar inom projektet Green Coastal Shipping Program som handlar om batteridrift, gas och andra miljövänliga lösningar. Visionen inom arbetet är Norge ska etablera den mest miljövänliga sjöfarten i världen och bli en global förebild. Maritimt & Offshore Forum Oslofjorden arbetar i kluster, och vill utveckla kluster inom bland annat olja och gas och skaldjursindustrin. Hur ser framtiden ut inom den maritima näringen? Det är viktigt att arbeta för att öka intresset för den maritima näringen hos ungdomar eftersom framtiden byggs på kompetens och innovation. Att öka intresset hos ungdomar är en viktig del inom arbetet, och Maritimt & Offshore Forum Oslofjorden ska vara med och skapa framtidens experter inom den maritima näringen.

8 Ann Palmnäs, Position Väst Position Väst en möjlighet för Svinesundsregionen Ann Palmnäs arbetar som projektledare på Omställningskontoret som finansieras av Västra Götalandsregionen, Trollhättan stad och Fyrbodals kommunalförbund. Ann Palmnäs har tidigare arbetat med företagsutveckling och näringslivsutveckling, bland annat på ALMI och tio år i eget företag. Omställningskontoret var ett EU-projekt åren 2012 till 2014, och det rullar vidare. Det fanns sex stycken delprojekt inom EU-projektet och två av dem finns kvar; ägarskifte micro och neutral finansieringsrådgivning. Position Väst är en etableringsservice och finns också inom Omställningskontoret. Position Väst ligger mellan kraftfälten Oslo och Göteborg och består av 18 kommuner. Inom Position Väst diskuteras strategiska framtidsetableringar. Skandinaviens demografiska mittpunkt är exempelvis Vänersborg, det är där man har den kortaste vägen till 19 miljoner invånare i Sverige, Norge och Danmark. Ann Palmnäs berättar att det är därför många nordiska företag, som exempelvis Whirlpool och Plantagen, förlagt sina lager där. Några av de fördelar som finns inom Position Väst är ett fördelaktigt kostnadsläge, tillgång till mark och lokaler, en spetskompetens inom flertalet områden, forskning och utbildning samt en lägre personalomsättning. Ann Palmnäs, Position Väst

9 Fredag 17 april Återkoppling till gårdagen Elsie Hellström, verksamhetsledare för Svinesundskommittén Elsie Hellström tackar för gårdagens arrangemang och presentationer, och presenterar Svinesundskommittén pågående verksamhet. Elsie Hellström, verksamhetsledare Svinesundskommittén. Inom Svinesundskommittén arbetar man med tre större områden vilka är Blå och Grön Tillväxt, Turism och Folkhälsa som tillväxtfaktor. I Blå Tillväxt ingår projektet BeGIN (Blue Growth and Innovation Network Scandinavia), berättar Elsie Hellström. Inom BeGIN arbetar man för att utveckla en plattform/strategi i Skagerrak/Kattegatts havsregion för att möjliggöra en uthållig maritim samverkan inom miljö-, klimat- och tillväxtutmaningarna. Inom Grön Tillväxt Skog arbetar man i dagsläget med en förstudie för att ta fram kunskap och underlag om pågående näringssamverkan inom trä och skog och knyta kontakter mellan svenska och norska aktörer. Arbetet med förstudien är tänkt som början på en längre process som ska stödja utvecklingen av grön tillväxt med fokus på skog i Svinesundsregionen. Inom Turism finns många olika spår och det övergripande temat är gränsregional, hållbar turism. Ett arbete har inletts tillsammans med flertalet nationalparker (Kosterhavets nationalpark, Ytre Hvaler nasjonalpark och Faerder nasjonalpark) där man tittar på hur turism i skyddade områden ser ut. Ambitionen är att skicka in en ansökan till Interreg inom det området. Parallellt kan man också titta vidare på hur destinationen Svinesundsregionen ser ut och hur man bör arbeta med denna, samt hur

10 man kan arbeta närmare med Moss lufthavn i Rygge för att få besökarna att stanna inom regionen. Slutligen har Svinesundskommittén fått förstärkning på turismsidan där Louise Robertsson hyrs in på halvtid från Fyrbodals kommunalförbund från och med första april och fram till årsskiftet. Det tredje och sista temat är Folkhälsa som tillväxtfaktor, presenterar Elsie Hellström. Detta är ett samarbete med Högskolan Väst, Högskolen Östfold, Västra Götalandsregionen och Östfold fylkeskommune. En gränsregional konferens inom temat kommer att hållas hösten Vidare följer en diskussion där alla mötesdeltagare får möjlighet att lyfta vad man tar med sig från gårdagen. Det som framkom under diskussionen presenteras i korthet nedan. En av huvudfrågorna för Svinesundskommittén är att arbeta för en gränslös region och med att ta röja hinder. Detta är ett mycket viktigt arbete, och även ett uppdrag från Nordiska Ministerrådet. För att Svinesundskommittén ska kunna bli mer än det man är idag måste man lyfta upp sig själva och konkret visa att man är en region utan gränser. Svenskar och norrmän kan göra mycket tillsammans och resultatet kan bli i världsklass. Det är viktigt att arbeta med konkreta ting, visa resultat och hitta goda exempel att driva vidare och kommittén ska skapa tillväxt och arbetstillfällen. Svinesundskommittén kan arbeta med innovationer inom olika området och låta det vara ledordet för organisationen. Vidare får kommittén gärna vara en mötesplats för många aktörer för att generera samarbeten som kan utvecklas inom respektive område. Men Svinesundskommittén bör å andra sidan fokusera på just samverkan för tillväxt, för att nå ännu längre. Per Jonsson, Bengtsfors kommun, Martin Carling, Dals Eds kommun, Ingmar Johansson, Melleruds kommun och Solveig Andersson, Bengtsfors kommun. Svinesundskommittén bör också få större mandat samt resurser att arbeta inom en rad olika frågor. Man bör få ett tydligare uppdrag från Fyrbodals kommunalförbund och Östfold fylkeskommune, och kopplingen mellan dessa tre organisationerna bör stärkas. Från Fyrbodals sida är man beroende av närheten till Norge och ser kommittén som vägen in i arbetet, och inte som en parallell struktur. Det

11 är mycket viktigt att Svinesundskommittén används som ett redskap som leder till effektivisering, och inte blir ytterligare en struktur att förhålla sig till. Angående samverkan kan man utgå ifrån befintliga strukturer och mindre områden för att skapa samarbeten. Den maritima näringen skulle kunna vara ett område där man inte samordnat så mycket hittills och där har Svinesundsregionen möjlighet att ligga i framkant. Många deltagare tycker att Norsk-Svenska Handelskammaren verkar vara en mycket intressant organisation som man skulle kunna arbeta mer tillsammans med. Ett förslag är att Norsk-Svenska Handelskammaren bör kopplas ihop med Position Väst för att locka etableringar. Handelskammaren skulle också kunna kopplas närmare Svinesundskommittén. Och det är en god idé att marknadsföra Norsk-Svenska Handelskammaren i respektive kommun. Avslutningsvis tackar Thor Edquist för en fin gårdag och intressanta reflektioner. Thor Edquist avtackas för sin tid som ordförande i Svinesundskommittén. Per Jonsson tackar Thor Edquist för tiden som ordförande i Svinesundskommittén.

12

13

14

GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING. En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap

GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING. En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap Maj 2012 1 GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING En studie

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

11 PROJekt som HAR FÖRÄNDRAT SIN REGION

11 PROJekt som HAR FÖRÄNDRAT SIN REGION gränsöverskridande samarbeten I NORDEN 1 gränsöverskridande samarbeten I NORDEN 11 PROJekt som HAR FÖRÄNDRAT SIN REGION 2 gränsöverskridande samarbeten I NORDEN ISSN 1403-2511 Denna rapport är utgiven

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Nya företag och jobb för regionens utveckling. EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010

Nya företag och jobb för regionens utveckling. EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010 Nya företag och jobb för regionens utveckling EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010 1 Förord Göran Theolin, chef för Europaprogrammen, Tillväxtverket 2010 är vi mitt i programperioden

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av 1 Årsredovisning 2013 för Västsvenska Turistrådet AB Sammanfattning 2013 Turismen i Västra Götaland omsätter ca 35

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Transnationell resa Frankrike 11-15 Mars 2012

Transnationell resa Frankrike 11-15 Mars 2012 Transnationell resa Frankrike 11-15 Mars 2012 Grenoble - Aix en Provence Marseille Sammanställt av Kristina Söderlund Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte... 3 Deltagare... 3 Lärande besök... 4 1.

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Analys...4 2.1. Bakgrund Leaderområde...4 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 2.1.2. Regional identitet, delaktighet och regional förankring...6 2.1.3. Arbetsmarknad

Läs mer

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige Näringspolitisk strategi Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige VI SER MÖJLIGHETERNA SOM UTVECKLAR SVERIGE Det är svårt att överskatta ingenjörernas roll för välstånd och utveckling i Sverige. Från

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Näringslivet. på Tjörn. Johan Fritz, ny kommunchef för Tjörns kommun - tankar om näringslivet. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn April 2013

Näringslivet. på Tjörn. Johan Fritz, ny kommunchef för Tjörns kommun - tankar om näringslivet. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn April 2013 Nyhetsbrev för företagare på Tjörn April 2013 Näringslivet på Tjörn Johan Fritz, ny kommunchef för Tjörns kommun - tankar om näringslivet "Tjörn möjligheternas ö" Det är den vision som kommunen har formulerat

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer